JAK ZACIEKAWIĆ UCZNIA TEMATEM PREZYDENCJI?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK ZACIEKAWIĆ UCZNIA TEMATEM PREZYDENCJI?"

Transkrypt

1 JAK ZACIEKAWIĆ UCZNIA TEMATEM PREZYDENCJI? KaŜdy projekt jest doskonałym sposobem zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, świadomość szczególnej roli i wagi zadań do wykonania, moŝliwość decydowania o sposobie jego realizacji powodują, Ŝe właściwie nie trzeba ich zachęcać do pracy. Najlepsze rezultaty osiąga się jednak wówczas, gdy zarówno nauczyciel, jak i uczniowie są przekonani o wartości i uŝyteczności gromadzonej wiedzy i nabywanych (bądź doskonalonych) umiejętności. Dlatego kluczowe jest zainteresowanie uczniów proponowaną tematyką oraz wskazanie korzyści, jakie uczniowie odniosą angaŝując się w proponowane działania. Często zakres tematyczny projektu wynika z potrzeb określonych przez samych uczniów to oni wskazują problem, którego rozwiązaniem chcą się zająć, opowiadają o swoich zainteresowaniach czy pasjach, które chcieliby rozwijać itp. Projekt moŝe teŝ stanowić uzupełnienie, wsparcie lub wręcz realizację wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu (jednego lub kilku), moŝe teŝ być elementem programu wychowawczego szkoły. W programie Młodzi Aktywiści Prezydencji zakres tematyczny jest niejako narzucony wszystkie realizowane przez uczniów projekty będą w jakimś stopniu dotyczyły Unii Europejskiej. Do decyzji nauczyciela naleŝy jednak uszczegółowienie tego zakresu tematycznego i przedstawienie go uczniom w taki sposób, by chcieli pogłębiać swoją wiedzę samodzielnie, realizując działania projektowe. Sposób wprowadzenia uczniów w tematykę zawsze będzie zaleŝał od poziomu i moŝliwości uczniów, z którymi realizowany będzie projekt. Oczywiste jest, Ŝe wieloletni członkowie klubów europejskich mają wiekszą wiedzę i doświadczenie w działaniach o tematyce europejskiej, niŝ np. uczniowie I klasy gimnazjum. WaŜne jest, by we wprowadzeniu wykorzystać atrakcyjne narzędzia, propozycje ćwiczeń, tematy do dyskusji a takŝe nawiązywać do wiedzy i umiejętności, które uczniowie juŝ zdobyli (np. na wcześniejszych zajęciach czy na poprzednim etapie edukacyjnym). Sprawdzonym pomysłem jest teŝ rozmowa z nimi o ich własnych doświadczeniach. Dzięki dobrze zaplanowanemu wprowadzeniu moŝna sprawdzić, jakie zagadnienia i działania mogą być dla uczniów najbardziej interesujące. Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 1

2 W zaleŝności od tego, jaki zakres tematyczny zostanie przez nauczyciela wybrany, moŝna: przeprowadzić lekcję (zgodnie z programem nauczania) lub proste ćwiczenie pokazujące temat, obejrzeć film poświęcony wybranym zagadnieniom lub prezentujący określony problem, zorganizować wycieczkę do wybranej instytucji, przeprowadzić terenową wyprawę po okolicy, wspólnie obejrzeć lokalne wydania gazet lub stronę internetową miejscowości, przeprowadzić minisondaŝ wśród uczniów szkoły lub rodziców i wspólnie przyjrzeć się jego wynikom, skorzystac z licznych interaktywnych materiałów edukacyjnych zamieszczanych na stronach poświęconych tematyce europejskiej itp. Oto kilka propozycje róŝnych aktywności, materiałów i narzędzi, które moŝna wykorzystać do wprowadzenia uczniów w tematyke proponowaną w programie Młodzi Aktywiści Prezydencji ). Przykład 1 Wspołpraca ze Wschodem czy bezpieczeństwo ekologiczne? Co waŝniejsze? O priorytetach polskiej Prezydencji Przedstaw uczniom przykłady inicjatyw podejmowanych na forum europejskim przez polskie władze (rząd lub prezydent), związanych ze współpracą z naszymi wschodnimi partnerami (relacja Polska - Białoruś, Polska Gruzja, Polska -Rosja, Polska-Ukraina). Zapytaj ich, dlaczego kwestie relacji między naszymi wschodnimi sąsiadami a Unią Europejską tak Ŝywo obchodzą nasz kraj. Po dyskusji, zapytaj, czy - jako kraj przewodniczący Radzie UE powinniśmy aktywnie występować w sprawach regulowania sytuacji wschodnich partenerów Polski (nie będących członkami Unii). To ćwiczenie moŝe być wprowadzeniem do projektu, którego celem jest poznanie i zrozumienie priorytetów polskiej Prezydencji. Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 2

3 Przykład 2 Polska Prezydencja szansą na aktywizowanie obywateli Polska Prezydencja wypada w drugiej połowie roku, który ogłoszony został Europejskim Rokiem Wolontariatu. PokaŜ uczniom film ilustrujący społeczne zaangaŝowanie na rzecz innych (moŝesz wykorzystać zamieszczony na stronie film promujący akcję Centrum Wolontariatu Pomaganie wzmacnia z udziałem Pudzianowskiego) lub opowiedzieć o programie CEO Poczytaj mi przyjacielu (http://www.ceo.org.pl/portal/poczytaj_mi_przyjacielu), w którym młodzieŝ czyta młodszym kolegom i koleŝankom ksiąŝki, umoŝliwając im tym samym poŝyteczne spędzanie wolnego czasu, promując czytelnictwo itp. Zapytaj uczniów, jak mogliby włączyć się w roku polskiej Prezydencji w działania promujące wśród swoich kolegów wolnotariat. A moŝe sami zaangaŝują się w działania na rzecz innych? Takie wprowadzenie mogłoby zainicjować projekt niekoniecznie wprost związany z Prezydencją, ale odpowiadający na jej podstawowe wyzwania. Skorzystaj z naszej bazy projektów Poczytaj mi przyjacielu (www.ceo.org.pl/poczytaj), przeczytaj wywiad z dr Jackiem Kucharczykiem na temat wolontariatu (link na naszej stronie). Przykład 3 Trio Prezydencji Polska, Dania i Cypr Zaproponuj uczniom stworzenie mapy mentalnej trzech państw: Polski, Danii i Cypru. Poproś ich, by dla kaŝdego państwa spróbowali określić po 6 charakterystycznych dla nich cech, skojarzeń, haseł bądź informacji (odpowiadając na pytanie Co nam się kojarzy z tym państwem?). Najprostsze bedzie stworzenie mapy manetalnej Polski. Kolejne mogą juŝ uczniom sprawić kłopot. To proste ćwiczenie moŝe być inspiracją do realizacji projektu na temat znaczenia współpracy pomiędzy państwami Trio oraz działań promujących niezbyt znane kraje. Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 3

4 Przykład 4 Co to jest Trio Prezydencji? Młodszym uczniom moŝesz zaproponować wykreślankę Detektyw literek 1. Wcześniej wyjaśnij im, Ŝe Prezydencja to kierowanie przez państwo członkowskie pracą Rady Unii Europejskiej. Kraje wymieniają się tym zadaniem. KaŜdy sprawuje swoją misję przez sześć miesięcy. Dla ułatwienia zadania kaŝde państwo ma do pomocy jeszcze dwa kraje, z którymi tworzy trio (trio=3) Prezydencji. Polskę w jej pracy będą wspierały Dania i Cypr. Kiedy nasz kraj skończy sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie, to zastąpią go kolejno właśnie te państwa. Nastepnie poproś uczniów, by odszukali nazwy trzech państw sprawujących obecnie (rok 2010 i pierwsza połowa 2011 roku) trio Prezydencji w Radzie UE. C F H P O L H K M C H P Ń Z H I S Z P A N I A K D F J K Z B A Ł K P I C L O H Y Ź K A B L Ć O T X I N S T N K E K Q Z K Q K O L P I O L F W B G A O R T A M S G S P A D P R Z E J A Y I T M Ł R O Ś C I E N P A U A K I L O N D E D I L Z H P J J G O D Z F Ń C Ź L I Ł M L K W Ę G R Y P O C Q Ę N K L K T Q L O T A F H K S T O P R Ś D Ń O L To proste ćwiczenie moŝe być inspiracją do realizacji projektu na temat znaczenia współpracy pomiędzy państwami Trio. 1 Ćwiczenie Detektyw literek zostało opracowane przez p. Kingę Gawinkowską i opublikowane w Pakiecie edukacyjnym o Prezydencji opracowanym przez RCIE w Poznaniu (www.rcie.poznan.pl) Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 4

5 Przykład 5 Rada Europy, Rada Europejska czy Rada Unii Europejskiej? Przygotuj krótkie informacje na temat trzech europejskich instytucji: Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Rady Europy. Wśród informacji mogą się pojawić charakterystyczne logotypy, zdjęcia siedzib, nazwy podejmowanych inicjatyw itp. Następnie potnij te informacje na kawałki (np. zgodnie z akapitami lub tak, by na kaŝdej kartce było jedno zdanie) i poproś uczniów, by spróbowali złoŝyć na nowo opisy trzech instytucji. Z pewnością uczniowie popełnią błędy, wymieszają informacje. Będzie to dobry początek projektu, w którym uczniowie nauczą sie odróŝniać te trzy, róŝne przecieŝ instytucje. Przykład 6 Co daje nam zjednoczona Europa? 50 ścieŝek w kierunku największych sukcesów Europy Zaproponuj uczniom wirtualną wędrówkę pięćdziesięcioma ścieŝkami europejskiej strategii. Na stronie uczniowie bedą mogli poznać 50 ścieŝek do największych sukcesów Unii Europejskiej. Być moŝe jedna z nich przykuje ich uwagę i o tym bedzie ich projekt! Europejska telewizja bez granic, Europa w stałym kontakcie czy promocja europejskiego filmu mogą zainteresować nawet tych, którym temt Unii wydaje się potwornie nudny. Źródło: portal Europa Przykład 7 Odkryjmy Europę Zaproponuj uczniom interaktywną - indywidualną lub zespołową - grę w odkrywanie Europy. Na stronie uczniowie - w pięcioosobowych zespołach - mogą odbyć wirtualną podróŝ po naszym kontynencie. Miejsce, w którym najbardziej się im sposoba, albo o którym najmniej będą wiedzieli moŝe stać się inspiracją do ich projektu. Źródło: portal Europa Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 5

6 Przykład 8 Unijne origami - przegląd osiągnięć Unii Europejskiej Zapytaj uczniów, co ich zdaniem zrobiła w ciągu ostatniego roku Unia dla nich samych, dla ich rodziców. Wcześniej moŝesz ich poprosić, by o to samo zapytali swoich rodziców. Odpowiedzi uczniów zapisz na tablicy. Krótko je omów, a nastepnie przedstaw uczniom 10 ilustracji figurek origami, z których kaŝda ilustruje jedno z działań unijnych, wpływajacych w istotny sposób na Ŝycie kaŝdego i kaŝdej z nas. To, które pojawiało sie najcześciej wśród uczniowskich odpowiedzi moŝesz wykorzystać jako temat waszego projektu (moŝe bedzie wśród nich ochrona obywateli europejskich przed skutkami światowego kryzysu? moŝe ochrona praw podróznych? moŝe walka ze zmianą klimatu itp.) Na stronie znajdziesz nie tylko ilustracje takich właśnie działań Unii, ale takŝe krótkie opisy i filmy na ten temat. PokaŜ jeden z filmików uczniom (moŝe to być ten, który dotyczy najbardziej popularnej odpowiedzi z poczatku ćwiczenia). Przykład 9 Na tropie Unii w naszej gminie... Wybierz się z uczniami na terenową wycieczkę po okolicy. Zaopatrzcie się w aparaty, długopisy, notatniki oraz szkic/plan waszej miejscowości. Wspólnie znajdźcie (sfotografujcie, wynotujcie i zaznaczcie na planie miejscowości) wszystkie ślady Unii (mogą to być namacalne dowody: flaga UE, tablica z informacją o tym, Ŝe coś jest finansowane ze środków Unii, budynek, który powstał w ramach projektu unijnego, ale teŝ inne przejawy obecności UE w Waszej miejscowości). To ćwiczenie moŝe być punktem wyjścia do wielu róŝnych projektów uczniowie mogą potem zorganizować grę terenową Na tropie UE..., stworzyć mapę przemian w swojej miejscowości, przygotować wystawę zdjęć itp. Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 6

7 Przykład 10 Co wiem, czego nie wiem, a co powinienem/powinnam wiedzieć o Prezydencji? Poproś uczniów, by zapytali w domu rodzciów, dziadków, starsze rodzeństwo, co wiedzą na temat Prezydencji. KaŜdy uczeń powinien zadać bliskim te same pytania. Na kolejnym spotkaniu spróbujcie zebrać wnioski i je przeanalizować. Co juŝ wiedzą nasi bliscy na temat Prezydencji? Czego jeszcze nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć? Taka minisonda wśród rodziców moŝe być dobrym punktem wyjścia do zaplanowania projektu edukacyjno-informacyjnego na temat Prezydencji Polski w II połowie 2011 roku. To tylko kilka propozycji ciekawych wprowadzeń w tematykę Prezydencji. Zachęcamy zarówno do korzystania z przedstawionych ćwiczeń, jak i do wymyślania własnych (te chętnie zamieścimy na naszych stronach prosimy o nadsyłanie ich na adres Ponadto na stronie programu Młodzi Aktywiści Prezydencji zamieściliśmy wiele innych materiałów (bądź linków do nich), z których warto korzystać i podczas wprowadzania uczniów w tematykę, i podczas gromadzenia informacji przez uczniów (zakładka Materiały pomocnicze ). Centrum Edukacji Obywatelskiej Projekt edukacyjny Materiały dla nauczycieli Strona 7

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?

Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Dlaczego aktywność uczniów jest cenna? Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu

Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu Jak pracować metodą projektów w szkole? Poradnik dla uczestników Projektu 1 Opracowanie Anna Klimowicz Materiały dystrybuowane bezpłatnie 2 Wprowadzenie Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE KOORDYNATORÓW MODUŁ III DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRACUJĄCYCH Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA POMAGA W UCZENIU SIĘ WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU IZ SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }?

P MATERIAŁY KONFERENCJĘ 0! @ # % & * ( ) - + = { }? 2 3 4 5 6 7 8 9 0! @ # % & * Q W E R T Y U I O P [ ] ) - + = { }? 1 9 ( Q O G Z. $ ± 1 9 ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ( 0! @ # % & * - + = { }? )! @ # % & * ) - + = { }? Q W E W E R T Y U I O P [ [ ] A S D F G H J P MATERIAŁY H J KnaL : Z X C KONFERENCJĘ X C V B N M,. < > < > \

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo