PROCES miêdzy W OCZÊG Actorem, A TABAKIEM Pozwánym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCES miêdzy W OCZÊG Actorem, A TABAKIEM Pozwánym."

Transkrypt

1 Topsnuff PROCES miêdzy W OCZÊG Actorem, A TABAKIEM Pozwánym.

2 PROCES miêdzy W OCZÊG Actorem, A TABAKIEM Pozwánym. Z którego Ian Obleiá, Woyt z Podoœieká, z B³á eiem Obie ywiech¹ Colleg¹ swoim Dekret ferowa³. Wydány: Przez Tymotheuszá Moczygêbskiego, Roku Pañskiego, strona 1/5

3 Autor do czytelnika. Dlategom, czytelniku, wystawi³ Tabaka Przed urz¹d, eby i mnie broni³, nieboraka, I siebie od W³oczêgi; który podwarliwie Pozwa³ go, jakoby mia³ szkodziæ niecnotliwie. Za moim zaleceniem. A tak, obacz jawnie Niewinnoœæ mojê, któr¹ dedykuje prawnie. A obaczywszy onê, daj wed³ug sumnienia Zdania swoje, czy godzien Tabak mój zganienia? strona 2/5

4 Propozycja aktora W³oczêgi. S³awny panie urzêdzie, skar ê na Tabaka, Który mnie swym szalbierstwem, prostego chudaka, Omomi³ i b³azna mnie w³asnego uczyni³. A tak, co by za eksces takowy przewini³, Os¹dŸcie! Taka jest rzecz: Czasu niedawnego Wypi³em kilka garncy piwa dworaÿnego Tu na Szewcy ulicy, niedaleko Brony, Kêdy mnie tam napadli ludzie z mojej strony. Wtem mnie z nich jeden s¹siad Tabakiem czêstuje - Mniemaj¹c, e ten, co go pan Menert gotuje, Wezmê go; a mój Tabak dziwnie operuje, A coraz to mi g³owê inaksz¹ sprawuje. Wyñdê za Szewc¹ Bronê, pobli a Sokoli, Aliæ mnie raz ku domowi, to raz ku Rudawie Obraca i nawraca, a em zg³upia³ prawie; Owo krótko mówi¹cy, bez wszelkiej przyjaÿni, Rzuci³ mnie w brzydki rynsztok, tam do bo ej kaÿni. Patrzê, co dalej bêdzie; wiêc ówdzie ku nocy Przypad³ jakiœ szubrawiec, który mnie co z mocy Przycisn¹³ kolanami w onym to rynsztoku, Pozadawawszy razy po ³bie i po boku. Odar³ mnie ze wszystkiego i wzi¹³ kilka z³otych (Jednak za Bo ¹ ³ask¹ dowiem siê i o tych), Do tego udawa³ siê, e jest po yteczny Na zdrowie; ano zdrajca nazbyt niebezpieczny. A tak, moi s³awetni, ³askawi panowie, Proszê, niech na tê skargê ten Tabak co powie. Tabak dylacyej ¹da na rozmowê i z stron¹. Ja nie s³ucham, panowie, tej propozycyej, Lecz z strony na rozmowê ¹dam dylacyej. Do Lemiesza Rozdzia³ki - gdy tam dobre piwo I niemal na ka dy dzieñ pije je co ywo. A tam dopiero o tej sprawie pomówiemy I lepsz¹ prawdê sobie przy kuflu powiemy, Ani eli tu przed wami, bo u was z³a sprawa, Ale tam milsza bywa daleko zabawa. Jeœli te wasnoœæ chcecie - wiêc abo pomo cie Kompanijej, a teraz o tym siê nie znoœcie. Bo zgo³a kêdyœmy siê z sob¹ pogniewali, Tam te s³usznie bêdziemy zgody próbowali. Wójt Obleja. S³ysz, nie artuj, W³oczêga, daj isze racye, Bo tu u nas nie id¹ takie dylacye. Spraw mu siê per directum, urz¹d nakazuje, Bo ciê zaœ miasto artów skarze i zbuzuje! strona 3/5

5 Tabak pozwany. Ale mój, panie wójcie, w dy obaczcie sami, Ja ¹dam dylacyej po spo³u i z wami Tu na Szewc¹ ulicê i z kmotrem Tabakiem Do rozmowy, a wy mnie czynicie prostakiem. Wójt Obleja. A tó ci nie pozwalam takiej dylacyej, Sprawuj siê na kontenta tej propozycyej. Tabak pozwany. Wiêc sobie abo bêdê na praktyka wzywa³ Takiego, który by te Tabaku za ywa³. Wójt. I tegoæ nie pozwalam, boœcie pewni oba, Jeœli Welens nie leda pewna mi osoba. Tabak directe siê sprawuje. Nu, poniewa inaczej, widzê, byæ nie mo e, Tedy siê tak sprawujê, choæ nikt nie pomo e: Cni, ³askawi panowie, urzêdzie przezacny, Widzê ja, e ten cz³owiek g³upi i niebaczny. Bo, id¹c per directum, tak siê mu sprawujê I tak wielk¹ niewinnoœæ swojê deklarujê: Jestem Tabak i pewnie nie dla ch³opa tego Urodzi³em siê na œwiat, lecz kogoœ lepszego. Nie odymêæ ja zdrowia sw¹ moc¹ nikomu, Jeszcze i podweselê goœci w ka dym domu. Tylko obyczajnie mnie trzeba za ywaæ, To te aden nie bêdzie na mnie utyskiwaæ. Albowiem wiecie, waszmoœæ, i przyznaæ to musicie, e, gdy czym Ÿle mnie udaj¹ ci nieprzyjaciele. Do szkody te nikomu nie jestem przyczyn¹, Jak i temu W³oczêdze, co mnie czyni win¹. A co wiêksza, powiedam ka demu prawdziwie, Co owo piwo pije a przez miary chciwie, Niech mnie na noc za ywa, a obaczy iœcie, I e mu ³eb nazajutrz wytrybujê czyœcie. Wiêc do tego, jam dobry z drogi po strzêœnieniu, Krew po y³ach roztrz¹snê wszystkê po kichnieniu. Ale ten nic dobrego, gdziekolwiek siê stawi, To mnie ustawnie bierze, panowie ³askawi. Ma³o mnie ma za trojak na jednê godzinê, Jeszcze u drugich prosi, a mnie daje winê. I tak, choæbym rad chudak swemu pokojowi, To siê trudno mam schroniæ onemu ³otrowi. Nie chodzê te po karczmach, jak mnie tradukuje, Ale on pos³ów po mnie zewsz¹d wyprawuje. strona 4/5

6 Za czym proszê, dla Boga, bym by³ uwolniony Od tej sprawy, a aktor aby by³ zganiony. Bo mnie do szkód i prawa darmo ewokowa³, O co siê sollenniter bêdê nañ prostowa³. Wójt. Có wy na to mówicie, panie, wy W³oczêga? Tu w tej sprawie nie bêdzie nijaka przysiêga. Jeœli chcecie, my zaraz dekret uczynimy. Strony. I owszem, my waszmoœciów pilnie on prosimy. Dekret. Poniewa aktor daje sprawê pozwanemu, I e szkodê niema³¹ uczyni³ onemu; Tedy s¹d, wej rzawszy w to, e nie by³ przyczyn¹ Tabak temu W³oczêdze, co go czyni win¹ I powieda, e za nim po karczmach nie chodzi, Tylko go braæ potrzeba, tak jako siê godzi... Tedy my go od sprawy czynimy wolnego: Tabak liber! W³oczêga, ty poprzestaæ tego! I vadium takowe urz¹d nakazuje. Aby go aktor nie bra³, kiedy siê nim psuje. Pod przepadkiem Tabaku, co go sobie kupi I woln¹ win¹ tego, co go on wy³upi. Wy te, panie Tabaku, tego przestrzegajcie, B³aznom siê takim, jak ten, przedawaæ nie dajcie. strona 5/5

7 Wiêcej na:

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Gosu to gra dla 2-4 graczy od 10 lat wzwy. Czas gry waha siê od 20 do 45 minut w zale noœci od liczby graczy.

Gosu to gra dla 2-4 graczy od 10 lat wzwy. Czas gry waha siê od 20 do 45 minut w zale noœci od liczby graczy. Autor gry: Kim Satô Grafiki: Bertrand Benoit i Romain Gaschet Projekt: Ian Parovel Gosu to gra dla 2-4 graczy od 10 lat wzwy. Czas gry waha siê od 20 do 45 minut w zale noœci od liczby graczy. Podziêkowania

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Gustaw Radbruch USTAWA I PRAWO

Gustaw Radbruch USTAWA I PRAWO Gustaw Radbruch USTAWA I PRAWO Tłumaczenie: Jerzy Zajadło Źródło: G. Radbruch, Rechtsphilosophie III [w] Gesamtausgabe, opr. W. Hassemer, Heidelberg 1990, s. 96 100. GUSTAW RADBRUCH y³ w latach 1878 1949.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

przemiana ca³ego jego ycia.

przemiana ca³ego jego ycia. Verbum vitae 1 (2002), 163-184 SPOTKANIE ZE ZMARTWYCHWSTA YM JAKO PODSTAWA PAW OWEJ MISJI DO YDÓW I POGAN Andrzej Gieniusz CR Jeszcze nie zd¹ yliœmy przetrawiæ faktu, i koñ nie mia³ nic wspólnego z tym,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

10 sposobów żeby pomóc dziecku nie popaść w nałogi

10 sposobów żeby pomóc dziecku nie popaść w nałogi 10 sposobów żeby pomóc dziecku nie popaść w nałogi 1. Rozmawiaj z dzieckiem o substancjach psychoaktywnych ( alkoholu, narkotykach, dopalaczach, napojach energetyzujących ) Sprawdź czy na pewno rozumie

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Anio - Pianko

mgr Iwona Anio - Pianko mgr Iwona Anio - Pianko PROCES W NORYMBERDZE KWESTIA UDZIA U POLSKI W AKCIE S DZENIA ÓWNYCH ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH Analizuj c skutki II wojny wiatowej, a dok adniej proces w Norymberdze, zastanawiamy

Bardziej szczegółowo