WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSZYSCY OFERENCI. Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych."

Transkrypt

1 Or VI Stalowa Wola, 20 listopada 2012 r WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Obsługa bankowa budżetu miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych. Zamawiający Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy: 1. Prosimy o wyrażenie zgody, aby wszystkie wyciągi (historie rachunku) pobierane były poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej wraz z elektronicznymi załącznikami zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby (wysyłane do Zamawającego) jedynie w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej. 2. Prosimy o potwierdzenie, ze poprzez dokumenty źródło zamawiający rozumie załączniki do wyciągu, które zawierają wszystkie szczegóły dotyczące danej transakcji. 3. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w sytuacjach awaryjnych. 4. Dotyczy szkolenia z zakresu bankowości elektronicznej: prosimy o wyrażenie zgody na organizację szkoleń grupowych w grupach ok osobowych w siedzibie Zamawiającego. Z doświadczenia wykonawcy wynika, że szkolenia w takich grupach są efektywne i pozwalają na pełne zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie bankowości elektronicznej. Szkolenia organizowane byłyby w grupach w zależności od profilu działalności. 5. Wykonawca udostępnia pliki zawierające historię rachunków w różnych interwałach czasowych (miesiąc, kwartał, rok..). Prosimy o potwierdzenie, że rozwiązanie to spełnia wymagania dotyczące archiwum systemu i uzyskiwania danych o wszystkich operacjach. 6. Dotyczy importu przelewów: - prosimy o podanie dokładnej nazwy wersji - modułu systemu finansowo-księgowego, dla którego Wykonawca ma zapewnić import przelewów; - prosimy o podanie formatów, jakie obsługuje system w zakresie przelewów czy jest to tylko format ELIXIR? Prosimy także o udostępnienie przykładowego pliku z przelewami (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się Wykonawcy z jego strukturą.

2 7. Prosimy o wyrażenie zgody, aby wpłaty zamknięte były realizowane poprzez konwoje udostępnione przez bank, odbierające wpłaty zamknięte zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym i potrzebami Zamawiającego oraz poprzez placówkę Poczty Polskiej na terenie Stalowej Woli. 8. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) oraz wartości miesięcznej wpłat zamkniętych realizowanych przez zamawiającego. Prosimy także o podanie przedziału godzin, w jakich Zamawiający realizuje wpłaty zamknięte. 9. Prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający rozumie pod pojęciem przechowywania depozytów (punkt 16 zakresu zamówienia)? Czy chodzi o przechowywanie depozytów pieniężnych na lokatach bankowych? 10. Dotyczy placówki przy ul. Wolności 9: prosimy o usunięcia zakazu zlecenia prowadzenia placówki przy ul. Wolności 9 na zasadach określonych w art. 6a. - 6d. ustawy Prawo bankowe, czyli de facto usunięcie w tym zakresie zakazu podwykonawstwa. Stosownie do art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zastrzec, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom, wyłącznie ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. Zgodnie z niekwestionowanym orzeczeniem KIO "Ograniczenie podwykonawstwa może nastąpić jedynie w uzasadnionych okolicznościach (...). Ograniczenie podwykonawstwa wpływa na ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne przez wykonawców, a tym samym na ograniczenie konkurencyjności postępowań o zamówienie publiczne. Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa stanowi zatem naruszenie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji." (wyrok KIO z z dnia 2 listopada 2011 r; KIO 2274/11; teza 2.). Jednocześnie, w odniesieniu do usług bankowych, podzlecanie przez banki podmiotom zewnętrznym, niektórych czynności bankowych, jest powszechne i w zakresie uregulowanym Prawem bankowym, w pełni akceptowalne (art. 6a.- 6d. ustawy z dn r. Prawo bankowe - tzw. outsourcing bankowy). Gdyby specyfika przedmiotu zamówienia, składającego się z szeregu czynności bankowych (w rozumieniu ustawy Prawo bankowe), nie zezwalała na powierzanie/podzlecanie ich podmiotom zewnętrznym, ustawodawca nie dopuściłby takiej możliwości w Prawie bankowym. Usługi zlecane na zasadach prawa bankowego podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie odpowiedzialność. Jeśli zatem sam ustawodawca nie widzi przeszkód w podwykonawstwie czynności bankowych w tym także dotyczących np. obsługi kasowej, to trudno uznać stanowisko Zamawiającego o zakazie podwykonawstwa (outsourcingu) w zakresie prowadzenia placówki przy ul. Wolności 9 z uwagi na specyfikę usług bankowych/przedmiotu zamówienia, za usprawiedliwione. W związku z tym wnosimy o usunięcie zastrzeżenia, że placówka przy ul. Wolności 9 nie może być placówką prowadzoną na podstawie art. 6a-d ustawy Prawo Bankowe. 11. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat gotówkowych poprzez czeki elektroniczne składane w bankowości elektronicznej będącymi powszechniej stosowną i wygodniejszą formą wypłaty gotówkowej, wypłata odbywałaby się za okazaniem dowodu

3 osobistego. 12. Prosimy o wyrażenie zgody, aby wydawanie blankietów czekowych odbywało się poprzez wysłanie przez Wykonawcę blankietów (książeczki czekowej) na adres zamawiającego/danej jednostki zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 13. Prosimy o wyrażenie zgody, aby realizacja usług odbywała się poprzez placówkę przy ul. Wolności 9 (prowadzoną w lokalu Urzędu Miasta) bez wymogu posiadania dodatkowej placówki na terenie Stalowej Woli. Przedmiot zamówienia i zakres obsługi pozwala na sprawną i efektywną obsługę w jednej lokalizacji na terenie Stalowej Woli (placówka przy ul.wolności). Wymóg posiadania dodatkowej placówki/filii ogranicza krąg potencjalnych wykonawców a więc wpływa negatywnie na atrakcyjność złożonych ofert. Wymóg posiadania dodatkowej placówki przy określonym zakresie i ilości usług jest nieuzasadniony w kontekście możliwości realizacji przedmiotu zamówienia przez placówkę/punkt kasowy przy ul. Wolności 9. Prosimy o wyrażenie zgody na powyższe i dopuszczenie placówki przy ul. Wolności, 9 jako spełnienie warunku dot. potencjału technicznego. 14. Dotyczy placówki prowadzonej w lokalu Urzędu Miasta przy ul. Wolności 9: - czy obecnie we wskazanym pomieszczeniu przy ul. Wolności 9 prowadzony jest punkt kasowy/placówka/filia?; - prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca będzie obciążany kosztami najmu? Jeżeli tak, prosimy o podanie miesięcznych kosztów najmu i potwierdzenie, ze będą one niezmienne okresie wykonywania zamówienia; - prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca będzie obciążany kosztami eksploatacyjnymi (mediów)? Jeżeli tak, prosimy o podanie średniej wysokości tych kosztów; - prosimy o udostępnienie rzutów/map pomieszczenia przeznaczonego na placówkę; 15. Dotyczy warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: Prosimy o potwierdzenie, że poprzez wartość usługi obsługi bankowej na kwotę, co najmniej zł brutto Zamawiający rozumie łączne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowaną usługę dla Jednostki Samorządu Terytorialnego. 16. Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie poprzez zapis SIWZ Wyższej kwocie nadwyżki środków powinien odpowiadać wyższy wskaźnik? Co zamawiający rozumie przez wyższą kwotę nadwyżki? 17. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunku podstawowym (bieżącym) Urzędu Miasta w podziale na poszczególne miesiące 2012r. 18. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach podstawowym (bieżących) jednostek organizacyjnych w podziale na poszczególne miesiące 2012r. 19. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach pomocniczych Urzędu Miasta w podziale na poszczególne miesiące 2012r. 20. Prosimy o podanie średniomiesięcznego salda na rachunkach pomocniczych jednostek miasta w podziale na poszczególne miesiące 2012r. 21. Dotyczy lokat overnight: - Jaką wartość środków średniomiesięcznie zamawiający lokuje w formie lokat overnight?

4 - Z ilu rachunków bankowych zamawiający dokonuje lokat overnight? 22. Czy Zamawiający korzysta z dotacji lub dofinansowania ze środków unijnych? Prosimy o podanie, jakie dotacje i dofinansowania zamawiający może uzyskać w 2013 i 2014r. oraz jakie dofinansowania i dotacje zamawiający uzyskał w roku 2011 i Czy Zamawiający dokonuje zakupu lub sprzedaży walut? Prosimy o podanie dokonanych przewalutowań w 2011 i 2012 roku. 24. Prosimy o podanie liczby wszystkich użytkowników bankowości elektronicznej (zarówno wprowadzających jak i autoryzujących transakcje). 25. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby wszystkich wpłat gotówkowych dokonywanych w ramach zamówienia w podziale na wpłaty własne Zamawiającego oraz wpłaty obce (kontrahentów, podatników itp.) 26. Prosimy o potwierdzenie, że zarówno wpłaty jak i wypłaty będą dokonywane w w PLN. Jeżeli zamawiający realizuje wpłaty i wypłaty w walutach obcych prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) oraz wartości wpłat i wypłatach w podziale na poszczególne waluty. 27. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby przelewów zewnętrznych w podziale na przelewy krajowe i zagraniczne. 28. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami ustaw chociażby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy też Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty kredytowe, rachunku bankowego, kredytu w rachunku bieżącym itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Istotnymi Postanowieniami Umowy oraz ofertą 29. Prosimy o podanie, jakie jest planowanie wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w latach objętych finansowaniem? 30. Prosimy o podanie jak historycznie był wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym przez ostatnie 2 lata w podziale na poszczególne miesiące (średniomiesięczne wykorzystanie kredytu). 31. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające poniższe wymagania techniczne?: - Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz, - Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej, - Karta graficzna, - monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color, - wolne miejsce na dysku twardym Powyżej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP, Vista, - przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy, - Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza, - program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,

5 - program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip"; - sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy 128kbs; - otwarte porty http (80) i https (443); - brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank adresów serwerów Odpowiedzi: Ad. 1) NIE wyrażamy zgody. Ad. 2) TAK Ad. 3) Przelewy w formie papierowej będą zawsze występowały chociażby na koniec roku, a dotyczyć będą odsetek na rachunkach jednostek czy zwrotu środków do gminy, w więc nie są to sytuacje awaryjne. Wobec powyższego nie wyrażamy zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej Ad. 4) Nie wyrażamy zgody. Ad. 5) Jeżeli archiwizowane wszystkie dane będą możliwe do przeglądania w bieżącej wersji program, to wyrażamy zgodę. Ad. 6a) W Urzędzie są to programy: Mikrobit - Płace i Kadry; Infor Amazis i Nemezis; TALES (stypendia) i program Elixir w przedszkolach, szkołach i żłobku program Vulkan - Place Optimum MOPS program Zeto Płace i generowany do systemu bankowego WideoVTel ŚDS firma ProgMan program Płace, Finanse przelewy wprowadzane ręcznie MOSiR - program Optima przelewy wprowadzne ręcznie MBP program Comarch - Optima ZMKS program Firmy Taran EEP MunicomPremium, przelewy wprowadzane ręcznie Ad. 6b) przelewy obsługuje się w formacie ELIXIR, WideoVTel lub wprowadza ręcznie Ad. 6c) Zamawiający zamieszcza w załącznikach przykładowy plik przelewu: przelewy.txt Ad. 7) Nie wyrażamy zgody gdyż jednostka, która dokonuje tych wpłat ma zawartą umowę z firmą ochroniarską na konwój środków do banku. Ad. 8) Z wrzutni nocnej korzysta tylko 1 jednostka - MOSiR. Poniżej zestawienie miesięcznych obrotów z tytułu wpłat zamkniętych: Miesiąc Obroty w 2011 roku Obroty w 2012 roku STYCZEŃ 57937, ,00 LUTY 73834, ,00 MARZEC 64178, ,00

6 KWIECIEŃ 35885, ,00 MAJ 53782, ,00 CZERWIEC 28805, ,00 LIPIEC 65584, ,00 SIERPIEŃ 93990, ,00 WRZESIEŃ 61702, ,00 PAŹDZIERNIK 64643, ,00 LISTOPAD 68167,00 0,00 GRUDZIEŃ 50592,00 0,00 RAZEM , ,00 Ad. 9) Obecnie nie posiadamy depozytów i w przyszłości prawdopodobnie nie wystąpią. Ad. 10) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom za wyjątkiem prowadzenia placówki przy ul. Wolności 9 co wynika jasno z opisu przedmiotu zamówienia. Ad. 11) Nie wyrażamy zgody Ad. 12) Nie wyrażamy zgodę Ad. 13) Nie wyrażamy zgody. Ad. 14a) Tak, w lokalu przy ul. Wolności 9 obecnie prowadzony jest punkt obsługi klienta. Ad. 14b) Tak, czynsz za wynajmujący lokal wraz z opłatami za media ale bez energii elektrycznej wyniesie 422,63 zł + 23 % VAT i nie ulegnie zmianie przez okres związany umową. Ad. 14c) Opłaty za energię elektryczną Wykonawca płacił będzie na podstawie umowy zawartej z Zakładem Energetycznym. Ad. 14d) Zamawiający zamieszcza w załącznikach przykładowy plik: mapka lokalu Ad. 15) Tak Ad. 16) Zapis Wyższej kwocie nadwyżki środków powinien odpowiadać wyższy wskaźnik dotyczy lokat typu overnight ale tylko w tym przypadku gdyby kwota lokowanej nadwyżki od środków na rachunku była określona. Ponieważ w SIWZ nie podano żadnej kwoty przy Oprocentowaniu lokat na rachunku lokat typu overnight więc powyższy zapis nie ma racji bytu i zostaje skreślony. Ad. 17) Średniomiesięczne salda na rachunku podstawowym Urzędu Miasta: Lp. Miesiąc Saldo średniodobowe 1 styczeń ,48

7 2 luty ,77 3 marzec ,20 4 kwiecień ,65 5 maj ,73 6 czerwiec ,32 7 lipiec ,35 8 sierpień ,78 9 wrzesień ,03 Średniomiesięczne ,15 saldo za III kw r. Ad. 18) Zamawiający zamieszcza w załącznikach plik: Średniomiesięczne salda na rachunkach podstawowych jednostek organizacyjnych. Ad. 19) Udzielenie odpowiedzi na to pytanie z uwagi na dużą i zmienną ilość rachunków pomocniczych Urzędu Miasta, ograniczenia techniczne i czasochłonność jest niemożliwe w tak krótkim czasie. Ad. 20) Zamawiający zamieszcza w załącznikach plik: Średniomiesięczne salda na rachunkach pomocniczych. Ad. 21) w 2012 roku lokaty wystąpiły w m-ach: LP Miesiąc Saldo średniodobowe 1 styczeń ,48 2 luty ,56 3 marzec ,89 4 kwiecień ,27 5 maj 0,00 6 czerwiec 0,00 7 lipiec 0,00 8 sierpień 0,00 9 wrzesień 0,00 saldo średniomiesięczne za III kw 2012r ,24 Lokaty dokonuje się z jednego rachunku podstawowego gminy. Ad. 22) Tak, Zamawiający otrzymuje dofinansowanie ze środków unijnych: - w 2011 roku ,36 zł

8 Ad. 23) Nie - w 2012 roku ,11 zł Ad. 24) 63 osoby - w 2013 roku ,70 zł - w 2014 roku ,61 zł Ad.25) Wpłaty dokonywane na rachunki Zamawiającego i jednostek organizacyjnych nie są w systemie bankowym ewidencjonowane w podziale na wplaty Zamawiającego i wpłaty osób trzecich stąd też podanie wnioskowanej informacji nie jest możliwe. Jednocześnie zaznaczyć należy, że załączona do SIWZ tabela podaje ww. ilości średniomiesięcznie przelewów, wpłat i wyplat gotówkowych na rachunkach Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych. Obowiązująca obecnie opłata za wpłatę gotówkową jest jednakowa dla operacji dokonywanych przez Zamawiającego jak i dla osób trzecich. W ogłoszonym przetargu ma obowiązywać ta sam zasada. Ad. 26) Wpłaty i wypłaty realizowane są przede wszystkim w walicie PLN. Wpłaty i wypłaty w walutach obcych występują sporadycznie, około 4 szt. rocznie i w momencie obciążenia rachunku lub uznania przeliczane są przez Bank na PLN. W 2012 roku wyplata (1 szt.) występuje w Euro (dotyczy składki do organizacji zagranicznej) na kwotę EURO, natomiast wpłaty (2 szt.) w funtach (dotyczą zwrotów zasiłków rodzinnych lub alimentacyjnych) na kwotę 234 funty. Ad. 27) Średniomiesięczna liczba przelewów zewnętrznych podana jest w załączniku do SIWZ Tabela informacyjna, w tym zawarte są przelewy zagraniczne, które występują sporadycznie około 4 szt. rocznie. Ad. 28) Wyrażamy zgodę. Ad. 29) Trudno nam określić jak będzie wykorzystywany kredyt w rachunku bieżącym. Ad. 30) Średniomiesięczne procentowe wykorzystanie kredytu w roku 2011 i trzech kwartałach 2012 roku przedstawia się następująco: Lp. Miesiąc Rok 2011 Rok styczeń 0% 17% 2 luty 1% 21% 3 marzec 7% 14% 4 kwiecień 22% 0% 5 maj 27% 0% 6 czerwiec 56% 34% 7 lipiec 37% 63% 8 sierpień 62% 87% 9 wrzesień 84% 72% 10 Październik 66%

9 11 Listopad 86% 12 grudzień 62% Ad. 31) Zamawiający zapewni użytkownikom systemu komputery spełniające wymienione wymagania techniczne.

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji?

2. Jaki rodzaj gwarancji bankowych prognozują Państwo zlecać do wystawienia przez Bank? Kto (jaki Podmiot) będzie beneficjentem takich gwarancji? Kraków, dnia 04.02.2013 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326193/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Rzeszów, dnia 8 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Rzeszów, dnia 11 września 2014 r. ZP.271.1.71.2014 dotyczy: przetargu nieograniczonego pn ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZ. 2 Na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 31 lipca 2012 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 000 euro a poniżej 30 000 Euro Opis przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1339/14

Sygn. akt KIO 1339/14 WYROK z dnia 10 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla małych przedsiębiorstw i innych podmiotów w Banku Millennium S.A. OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 341/08/11 Mielec, 2008-05-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341/08/11. Nazwa zadania: Zintegroowany system informatyczny dla Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo