ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2"

Transkrypt

1 NIP REGON ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS kapitał zakładowy: PLN tel.centrala (0-58) / fax: (0-58) skr. poczt internet: Nr rej 30/210/DM/2014 Gdańsk r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW oraz MODYFIKACJA SIWZ Dot.: przetargu nieograniczonego sektorowego na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o. o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z 17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji: Zapytania POSTANOWIENIA OGÓLNE SIWZ 1. W nawiązaniu do niżej wskazanych zapisów SIWZ: Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca ma swobodę co do decyzji o powierzeniu wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom. Jednocześnie Ustawa PZP nie przyznaje Zamawiającemu uprawnienia do żądania wskazania w ofercie nazw podwykonawców ani podstawy do żądania przez Zamawiającego przedstawienia przez podwykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie jakichkolwiek warunków. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwag, iż: - wykonywanie czynności powierzonych podwykonawcom realizowane jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe, w szczególności Wykonawca zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje pełną odpowiedzialność za czynności zlecone firmom zewnętrznym. Pracownicy firm wykonują w/w czynności w imieniu i na rzecz Wykonawcy,

2 - działalność autoryzowanej firmy zewnętrznej podlega restrykcyjnej kontroli wewnętrznej Wykonawcy jak i Komisji Nadzoru Finansowego, - w okresie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić firmę zewnętrzną będącą podwykonawcą, Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od wyżej przywołanych zapisów SIWZ. Jednocześnie Wykonawca wnosi o zastąpienie powyższych zapisów SIWZ wymogiem wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu Ofertowym, jedynie zakresu przedmiotu zamówienia, którego realizacja zostanie powierzona podwykonawcom. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, zamiast oryginałów pełnomocnictw, złożył wraz z ofertą notarialnie potwierdzone odpisy pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy. 3. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego Załączników nr 3 i nr 4 w wersji edytowalnej (MS Word). FORMULARZ OFERTOWY 4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wszystkie wartości cząstkowe, wskazane w Formularzu Ofertowym, składające się na cenę oferty brutto, muszą być wartościami nie mniejszymi niż zero. 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, że niżej podane wzory są prawidłowe do obliczenia ceny oferty brutto: - w zakresie C: Cena oferty brutto dla okresu 246 dni = PLN x (2,61% + X,XX%) x (246/365) Cena oferty brutto dla zakresu C = Cena oferty brutto dla okresu 246 dni - w zakresie D: Cena oferty brutto dla okresu 365 dni = PLN x (2,28% x X,XX) x (365/365) Cena oferty brutto dla zakresu D = Cena oferty brutto dla okresu 365 dni x 5 lat SYSTEM BANKOWOŚĆ INTERNETOWEJ/ELEKTRONICZNEJ 6. W nawiązaniu do niżej wskazanych zapisów SIWZ: Załącznik nr 1 do SIWZ, Ad. B.: p) środki finansowe przekazywane na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe, powinny być księgowane w następujących godzinach: a. środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz ; b. środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz ; c. środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godziny 17:30. Wykonawca zwraca uwagę, iż godziny wskazane przez Zamawiającego są godzinami zakończenia przetwarzania poszczególnych sesji ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej i przekazania wyników do banków. Prezentuje to poniższa tabela. Nr sesji Otwarcie wejścia Zamknięcie wejścia Początek sesji rozrachunkowej w NBP I 16:00 (D-1) 9:30 (D) 10:30 (D) 11:00 (D) II 9:30 (D) 13:30 (D) 14:30 (D) 15:00 (D) III 13:30 (D) 16:00 (D) 17:00 (D) 17:30 (D) Koniec sesji rozrachunkowej w NBP i przekazanie wyników do banków

3 Zamawiający nie pozostawia zatem Wykonawcy czasu na pobranie i przetworzenie danych w swoich systemach informatycznych, w celu zaksięgowania środków na rachunkach odbiorców. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o zastąpienie powyższych zapisów wymogiem ogólnym w brzmieniu środki przychodzące z obcych banków w ramach rozliczeń w ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu (zgodnie z Ustawą Usług Płatniczych). 7. Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej (oraz przykładowych plików) aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików importów i eksportów danych, w celu zweryfikowania ich kompatybilności z systemem bankowości internetowej Wykonawcy. Jakie typy przelewów (krajowe, ZUS, US, zagraniczne) realizuje Zamawiający z wykorzystaniem formatów eksportów? Prosimy o wskazanie formatów eksportów dla poszczególnych typów przelewów. 8. W razie zajścia takiej koniczności, czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę konwerterów umożliwiających automatyczne przekształcanie plików wymiany danych do formatów znanych i akceptowanych przez systemy Wykonawcy i Zamawiającego? 9. W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ, Ad. B., pkt 1, lit j.: automatyczny import przelewów bankowych z systemów eksploatowanych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z o.o. Prosimy o potwierdzenie, iż w tym zapisie chodzi o zapewnienie przez Wykonawcę możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego przelewów z systemów Zamawiającego do systemu Wykonawcy przy użyciu pliku o odpowiednim formacie. 10. W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ, Ad. B., pkt 3: Dostarczenie systemu bankowości elektronicznej zapewniającego bezpieczeństwo operacji finansowych wykorzystującego przynajmniej następujące zabezpieczenia: ( ) o zapisywanie wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jaki zakres zdarzeń chodzi i w jakim okresie czasu. WPŁATY GOTÓWKOWE ZAMKNIĘTE 11. Celem zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w przypadku realizowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej wskazane jest aby banknoty i monety przekazywane były w odrębnych opakowaniach uniemożliwiającym ich otwarcie bez widocznego naruszenia zabezpieczeń zewnętrznych opakowania, przy czym, wskazane jest aby pakiety zawierające banknoty zapakowane były w bezpiecznych kopertach wykonywanych z przezroczystej folii, a pakiety składające się w przeważającej części z bilonu zapakowane były w tzw. wzmocnione bezpieczne koperty do przekazywania monet (produkowane są również z przeźroczystej folii) lub we worki lniano-konopne (jest to opakowanie wielokrotnego użytkowania) gdzie: o każdy worek będzie posiadał oznaczenie umożliwiające przypisanie opakowania do Zamawiającego, o worki będą zabezpieczane przez Zamawiającego jednorazowymi plombami plastikowymi. Czy Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie i formowanie pakietów w sposób wyżej opisany? 12. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy poza wykazem osób upoważnionych w imieniu Zamawiającego do dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej także wykaz samochodów, którymi będzie realizowany transport wartości?

4 13. Wykonawca prosi o przekazywanie razem z pakietem: o 2 egzemplarzy bankowego dokumentu wpłaty BDW z czego jeden polega przekazywaniu wraz ze znakami pieniężnymi w pakiecie, o specyfikacji nominałowej wpłaty oraz o dokumentu przygotowanego przez Zamawiającego, na którym pracownik centrum dystrybucji gotówki (podmiotu współpracującego z Wykonawcą) potwierdza przyjęcie pakietu. Wyjaśniamy przy tym, iż BDW jest dokumentem księgowym, a nie dokumentem potwierdzającym przyjęcie pakietu. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie? KARTY PŁATNICZE 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wypłaty gotówki z bankomatów przy użyciu kart płatniczych były realizowane bez pobierania żadnych prowizji i opłat w sieci bankomatów Wykonawcy oraz w sieci bankomatów instytucji współpracującej z Wykonawcą (np. Euronet)? Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz bankomatów zwolnionych w prowizji i opłat. 15. Wykonawca ponowie zwraca się z prośbą o zgodę na udostępnienie (w przypadku wygrania przetargu) jednej sztuki koperty bezpiecznej stosowanej przez Zamawiającego do wpłat zamkniętych w celu dokonania wewnętrznej akceptacji i dopuszczenia tych kopert Zamawiającego do użytku w kanałach obsługi wpłat zamkniętych Wykonawcy. 16. Ponadto Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w przypadku zaoferowania Zamawiającemu zakupu kopert bezpiecznych bezpośrednio u Wykonawcy w cenie nie wyższej niż aktualny koszt zakupu kopert Zamawiającego, to Zamawiający wyrazi na to zgodę (dodatkowo Wykonawca zapewnia bezpłatną wysyłkę kopert za pośrednictwem firmy kurierskiej do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego). Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: Ad. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE SIWZ Zgodnie z 17 ust. 10 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., ulega modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Było: Wykaz podwykonawców, wraz ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć (Załącznik nr 2) Dokumenty dotyczące podwykonawców, w zakresie wskazanym w punktach: a) oraz zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym tą część zamówienia, której wykonanie będzie powierzone. b) i c) d) Pisemne zobowiązanie podwykonawców do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5 6.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego wykonawcę lub wspólnie. Po modyfikacji: Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający anuluje zapisy SIWZ w pkt i pkt oraz w pkt. 6.2 i 6.3. W związku a powyższym ulega modyfikacji załącznik nr 2 oferty cenowej: Było: Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom 2 LP Nazwa podwykonawcy Część zamówienia Po modyfikacji: Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom 2 LP Część zamówienia Ad. 2 Zamawiający dopuszcza złożenie kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Ad. 3 Załącznik nr 3 i nr 4 w wersji edytowalnej (MS Word) jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że Wszystkie wartości cząstkowe, wskazane w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), w pozycjach:

6 a) I. Punkt A, B Załącznika nr 1 do SIWZ, w kolumnie 5 (cena jednostkowa) w wierszach od 1 do 17 oraz b) II. Punkt C Załącznika nr 1 do SIWZ, w kolumnie 5 w wierszu 1 muszą być wartościami nie mniejszymi niż zero. Również, że zgodnie z 17 ust. 10 w/w regulaminu, ulega modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie punktu 14.2, który otrzymuje brzmienie: 14.2 Sposób oceny punktowej kryterium wyboru oferty: a) Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej: Lp KRYTERIUM WAGA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW, JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA DANE KRYTERIUM 1. Cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ - F 80 % 80 punktów 2. Cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ - G 20 % 20 punktów 3. Łączna liczba punktów: 100 punktów OBLICZANIE PUNKTÓW Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ (F) F = cena najniższa + 0,01 cena badana + 0,01 X 8 0 Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ (G) G = cena badana cena najwyższa X 2 0 Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B,C i D Załącznika nr 1 do SIWZ: SUMA PUNKTÓW = F+G Suma punktów będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01

7 Ad. 5 Zamawiający potwierdza, że podane wzory są prawidłowe do obliczenia ceny oferty brutto. Ad. 6 Także zgodnie z 17 ust. 10 w/w regulaminu ulega modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ punkt Ad B ppkt 1 lit. p) otrzymuje brzmienie: p) środki finansowe przekazywane na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe, powinny być księgowane w następujących godzinach: środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz ; środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz ; środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godziny 17:45. Ad. 7 Zamawiający realizuje z wykorzystaniem formatów eksportów przelewy krajowe. Przelewy z SYSTEMU EGERIA COMARCH PŁACE są eksportowane do pliku z rozszerzeniem PLI. Konwerter używany przez system to MULTICASH. Do SYSTEMU EGERIA COMARCH NALEŻNOŚCI - ZOBOWIĄZANIA można importować wyciągi np. w formacie MT940. Ad. 8 Zamawiający zaakceptuje możliwość korzystania z konwerterów do przekształcania plików wymiany danych do formatów znanych i akceptowanych przez system Wykonawcy i Zamawiającego. Ad. 9 Zamawiający potwierdza, że w tym zapisie chodzi o możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego przelewów wygenerowanych z systemu EGERIA COMARCH PŁACE do systemu Wykonawcy przy użyciu pliku o formacie używanym u Zamawiającego. Ad. 10 Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o prześledzenie operacji, które wykonywał zalogowany użytkownik. Do takich informacji można zaliczyć: -czas logowania -czas wylogowania -dodawanie przelewów -usuwanie przelewów -podpisywanie przelewów -import przelewów z pliku -eksport przelewów do pliku Maksymalny czas przechowywania informacji to jeden miesiąc.

8 Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania i formowanie pakietów w sposób opisany przez Wykonawcę. Ad. 12 Zamawiający przekaże Wykonawcy poza wykazem osób upoważnionych w imieniu Zamawiającego do dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej także wykaz samochodów, którymi będzie realizowany transport wartości. Ad. 13 Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie jednakże z zastrzeżeniem, że firma zewnętrzna działająca w imieniu Zamawiającego przygotuje i dostarczy, do podpisu przez pracownika centrum dystrybucji gotówki (podmiotu współpracującego z Wykonawcą), potwierdzenie przyjęcia pakietu. Ad. 14 Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wypłaty gotówki z bankomatów przy użyciu kart płatniczych były realizowane bez pobierania żadnych prowizji i opłat w sieci bankomatów Wykonawcy oraz w sieci bankomatów instytucji współpracujących z Wykonawcą (np. Euronet) Ad. 15 Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie (w przypadku wygrania przetargu) jednej sztuki koperty bezpiecznej stosowanej przez Zamawiającego do wpłat zamkniętych w celu dokonania wewnętrznej akceptacji i dopuszczenia tych kopert Zamawiającego do użytku w kanałach obsługi wpłat zamkniętych Wykonawcy. Jednakże Wykonawca nie może odmówić stosowania tych kopert przez Zamawiającego. Ad. 16 Zamawiający nie może wyrazić zgody na rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę z uwagi na fakt, iż zakup bezpiecznych kopert dokonywany jest u Zamawiającego na podstawie przetargu organizowanego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Ogólne warunki współpracy BIZ Banku z Klientem w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Szanowni Państwo, FM Bank PBP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo