ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS NIP , REGON Dyrektor tel.032/ tel.032 / Kadry tel. 032/ Gł. księgowa tel. 032/ Świętochłowice, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr zamówienia publicznego: 10/ZA/12 przedmiot zamówienia publicznego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości zł. wymagany czas realizacji zamówienia miesięcy od dnia zawarcia umowy termin składania ofert: r. godz. 10:00 termin otwarcia ofert: r. godz. 10:30 termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pokój nr 19. miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 sala konferencyjna pokój nr 14. załączniki: Załącznik nr 1a sprawozdanie finansowe za 2010 rok, Załącznik nr 1b opinia biegłego rewidenta za 2010 rok, Załącznik nr 1c aktualne zaświadczenie z ZUS, Załącznik nr 1d aktualne zaświadczenie z US, Załącznik nr 2a opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2b zakres ryczałtowej opłaty miesięcznej, Załącznik nr 2c informacje o skali usług, Załącznik nr 3 wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 4 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1, Załącznik nr 5 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1. 1

2 Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Rozdział 2. Przedmiot zamówienia Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości ,00zł. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami: Usługi bankowe Usługi udzielania kredytu 1. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załącznikach nr 2a,i 2b do SIWZ. 2. Ponadto dla ułatwienia wyceny usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia Zamawiający w załączniku nr 2c do SIWZ przedstawił skalę tych usług podając wielkości orientacyjne ustalone na podstawie ubiegłorocznych obrotów i płatności. 3. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się sprawozdanie finansowe za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz aktualne zaświadczenia ZUS i US załączniki nr 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ. 4. Z uwagi na specyfikę zamówienia - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani w części podwykonawcom. 5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tzn. wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość zamówienia. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. Wdrożenie Systemu Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunku bankowego dla jednego stanowiska, w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych pracowników w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W tym czasie obsługa techniczna i informatyczna Wykonawcy ma być w pełnej dyspozycji dla Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby stanowisko do bankowości elektronicznej funkcjonowało prawidłowo w 6 dniu roboczym od dnia zawarcia umowy. 2

3 3. Postawienie do dyspozycji zamawiającego kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nastąpi w dniu podpisania umowy. Ostateczna spłata kredytu nastąpi jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada stosowne zezwolenie przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie obsługi bankowej oraz udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego warunku obowiązany jest złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć 3

4 Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące dokumenty: a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. b) oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy Zamawiający wymaga przedłożenia: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.); 3. Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4

5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców Z uwagi na specyfikę zamówienia - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani w części podwykonawcom. Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających. Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - Jolanta Krowicka, tel.: 32/ , fax.: 32/ , - Genowefa Knop, tel.: 32/ , fax.: 32/ Rozdział 10. Przygotowanie oferty 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Dokumenty składające się na ofertę: 5

6 a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 3 do SIWZ, b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 5 niniejszej SIWZ, c) pełnomocnictwo w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 3. Postać oferty: Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana w miejscach oznaczonych przez osob(ę)y upoważnion(ą)e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań minimum w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis osoby uprawnionej musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis. Oferta może zawierać spis treści umieszczony na początku oferty. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony były ponumerowane. Wskazane jest numerowanie stron w zewnętrznym górnym rogu w sposób: nr strony / ilość stron oferty (numeracja może być naniesiona ręcznie czytelną nieścieralną techniką). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie zaznaczone (numerowane). Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (również w załącznikach do oferty), mogą być naniesione ręczną czytelną techniką, ale muszą zostać parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) musi być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę w jednym egzemplarzu. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych, zostanie odrzucona. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w ofercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy PZP). 4. Opakowanie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. 6

7 Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem: Oferta na kompleksowe usługi bankowe nr sprawy 10 /ZA/12 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi Wykonawca. Rozdział 11. Sposób obliczenia ceny oferty 1. Na cenę ofertową przedmiotu zamówienia składają się: a) ryczałtowa opłata w kwocie...pln b) odsetki od udzielonego kredytu w kwocie... PLN, wyliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M 4,75 % (służącą wyłącznie do wyliczenia wartości zamówienia) plus marża banku w wysokości... % c) prowizja od udzielonego kredytu w kwocie..pln, w wysokości.% d) oprocentowanie wskazanego rachunku bankowego w kwocie..pln wyliczone w oparciu o stawkę WIBID ON 3,96 % (służącą wyłącznie do wyliczenia wartości zamówienia) razy wskaźnik korygujący w wysokości.% 2.Cenę ofertową, którą zamawiający będzie porównywał celem wyłonienia oferty najkorzystniejszej należy obliczyć przy uwzględnieniu niżej wymienionych składników cenotwórczych we wskazany poniżej sposób: TABELA A Składnik ceny I koszty zamawiającego - wartość za 12 miesięcy Nr Nazwa Wartość za Wartość za jeden miesiąc 12 m-cy A B C D 1 Ryczałtowa opłata miesięczna ( wyliczona zgodnie z zakresem -załącznik nr 2b do SIWZ ) 2 Odsetki od udzielonego kredytu 3 Prowizja od udzielonego kredytu RAZEM TABELA B Składnik ceny II oprocentowanie - wartość za 12 miesięcy Nr Nazwa Wartość za Wartość za jeden miesiąc 12 m-cy A B C D 4 Oprocentowanie wskazanych rachunków bankowych RAZEM CENĘ OFERTOWĄ należy wyliczyć według następującego wzoru: Wartość RAZEM (kolumna D z Tabeli A) minus wartość RAZEM (kolumna D z Tabeli B)= CENA OFERTOWA 7

8 Rozdział 12. Język postępowania Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Rozdział 13. Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pok. nr 19 w terminie do dnia r. godz. 10:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Rozdział 14. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. godz. 10:30. w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38- pok. nr 14 (sala konferencyjna). Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Rozdział 15. Środki ochrony prawnej Wykonawcy, a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy zgodnie z zapisami Działu VI Środki Ochrony Prawnej (art. 179 art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Rozdział 16. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami: 8

9 1. cena Kryterium Waga (%) 100 % Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zmawiający będzie oceniał według następującego kryterium i wagi: Kryterium 1. cena 100% Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt Cena brutto najniższa wśród ofert x 100 pkt. Cena brutto badanej oferty Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów. Rozdział 17. Oczywiste omyłki Zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Rozdział 18. Termin związania ofertą Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział 19. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonaw- 9

10 ców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 10 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów. Może to uczynić również w przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). Rozdział 20. Tryb udzielania wyjaśnień Pani Jolanta Krowicka, tel. 32/ , fax. 32/ , telefonicznie i faxem w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00. Pani Genowefa Knop, tel. 32/ , fax. 32/ , telefonicznie i faxem w zakresie przedmiotu zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10

11 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. Rodział 21. Istotne postanowienia umowy. 1. W umowie na usługi bankowe (z wyłączeniem usługi udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym) zawarte zostaną minimum: a) warunki i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, b) termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, c) w przypadku niedostępności lub wadliwego działania systemu bankowości elektronicznej powyżej 6 godzin od momentu zgłoszenia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym ona wystąpiła oraz obciąży Bank wszelkimi poniesionymi kosztami z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań przez Zamawiającego, d) w przypadku niedostępności lub wadliwego działania systemu bankowości elektronicznej powyżej 24 godzin sumarycznie w danym miesiącu zostanie naliczona dodatkowa kara miesięczna w wysokości 1.000,00 zł, e) Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, f) inne opłaty, za usługi nie objęte zakresem opłaty ryczałtowej załącznik nr 2b do SIWZ, w wysokości max do 20% wartości umowy płatne na bieżąco zgodnie z tabelą opłat i prowizji Wykonawcy. g) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 2. W umowie udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym zawarte zostaną minimum: a) warunki i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, b) termin wykonania umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przy czym postawienie do dyspozycji zamawiającego kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nastąpi w dniu podpisania umowy, c) ostateczny termin spłaty kredytu: jednorazowo na koniec okresu kredytowania, d) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3. Pozostałe warunki umowy nie mogą pozostawać w sprzeczności z pozostałymi postanowieniami SIWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy wskazanymi przez zamawiającego istotnymi warunkami umowy a treścią umowy oraz jej załącznikami, decydują w pierwszej kolejności istotne warunki umowy wskazane przez Zamawiającego w SIWZ. 4. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11

12 5. Wszelkie zmiany, w tym również nieistotne zmiany umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej 1 możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; b) zmiana terminu realizacji umowy, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; c) zmniejszenie wartości umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy; d) zmiana w zakresie warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; e) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. f) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; g) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; h) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 7. Zmiany umowy, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy. 8. Formularz ofertowy Wykonawcy/Banku, stanowić będzie integralną część umowy. 9. Na obsługę bankową oraz na usługę udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym zostaną zawarte odrębne Umowy sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. Świętochłowice, dnia r. Sporządził: Zatwierdził: 1 Siła wyższa zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 12

13 Załącznik nr 2a I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.1. Przedmiotem zamówienia są usługi bankowe na rzecz ZOZ Świętochłowice obejmujące: 1) Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunku bankowego: - rachunku bieżącego. 2) Realizacje przelewów bankowych, pobieranie i drukowanie wyciągów bankowych oraz pobieranie bieżących informacji o stanie konta za pomocą elektronicznego systemu - w zakresie eksportu i importu odpowiednio przelewów i wyciągów. Format pliku importowanego oparty o format Multicash. 3) Wysyłanie przelewów za pomocą systemu elektronicznego wynagrodzeń w formie utajnionej (ochrona danych osobowych) obciążającej wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w jednej kwocie. 4) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego. 5) Wypłatę gotówki: a) w oddziale Banku w godzinach pracy banku, na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty zatwierdzonej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego b) we wszystkich oddziałach Banku w Polsce w godzinach pracy banku, na podstawie dyspozycji wypłaty zatwierdzonej w elektronicznym systemie bankowym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. W/w wypłaty dotyczą, między innymi: pobierania gotówki na zasilenie kasy, wypłaty wynagrodzeń, innych wypłat dla pracowników w PLN. 6) Udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości ,00 PLN miesięcznie na okres obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy. 7) Wydawanie opinii, zaświadczeń i informacji (w tym o naliczeniu odsetek), w formie określonej przez Zamawiającego, dotyczących prowadzonych dla Zamawiającego rachunków bankowych na każde jego żądanie w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 8) Wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do współpracy z Zamawiającym w zakresie udzielania porad i konsultacji. 9) Wdrożenie w ciągu 5 dni roboczych Systemu Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla jednego stanowiska, w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych pracowników. Obsługa techniczna i informatyczna Wykonawcy ma być w pełnej dyspozycji dla Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo w 6 dniu roboczym od dnia podpisania umowy. Wykonawca ponosi koszty związane z instalacją i wdrażaniem systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego. 10) Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo w 6 dniu roboczym od dnia podpisania umowy. 11) Serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych z zapewnieniem obsługi technicznej i informatycznej dla Zamawiającego na podstawie zgłoszenia realizowanego w ciągu 24 godzin, w czasie pracy Szpitala. 12) Usuwanie awarii systemu bankowości elektronicznej nastąpi bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż do 6 godzin od chwili zgłoszenia w jednej z podanych poniżej form: 13

14 - telefonicznie, - faks, - 13) Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego w formie papierowej do 31 stycznia roku następnego. 14) Realizacja dyspozycji/zleceń składanych w dni robocze do godziny co najmniej 15:00 przez Zamawiającego wykonywana jest w dniu złożenia dyspozycji/zlecenia w trybie normalnym. Dodatkowo umożliwienie realizacji składanych dyspozycji/zleceń w systemie SORBNET w PLN w dni robocze do godziny co najmniej 15:00. 15) Udostępnienie usług home-banking lub innych tożsamych poprzez instalację systemu bankowości elektronicznej. 16) Wymogi dla Systemu Bankowości Elektronicznej: a) system powinien zapewniać dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą token-u chronionego kodem PIN lub karty inteligentnej ze stosownym certyfikatem chronionym kodem PIN lub innym nośnikiem danych ze stosownym certyfikatem chronionym kodem PIN. Każdorazowe dołączanie nośnika danych do komputera nie może żądać od użytkownika pracy na prawach użytkownika komputera należącego do grupy administratorzy, b) system powinien posiadać możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom z poziomu roli administratora minimum w stosunku do: - zakresu wykonywania operacji bankowych (m.in. importu przelewów z systemu finansowo- księgowego, eksportu plików wynikowych, bezpośredniego wprowadzania dyspozycji, akceptacji dyspozycji, wysyłanie dyspozycji, usuwanie wprowadzonych dyspozycji) w odniesieniu rachunku bankowego, - dostępu do konta bankowego, - dostępu do wybranych raportów i zestawień c) system powinien zapewnić wyszukiwanie operacji bankowych zarówno po kontrahencie, jak również po treści, jak i po kwocie, d) system powinien posiadać wyszukiwanie banku po kodzie SWIFT lub BIC, e) system powinien zapewnić odbiór zapaczkowanych przelewów z systemu finansowoksięgowego posiadanego przez Zamawiającego z zachowaniem tych przelewów w paczce, f) system powinien zapewnić przeglądanie i wydrukowanie przez upoważnione osoby pojedynczych przelewów wynagrodzeń wysłanych w formie utajnionej, g) system powinien zapewnić wygenerowanie i drukowanie wyciągów bankowych oraz przeglądanie historii wykonanych operacji, 17) Wykonawca zapewni Zamawiającemu udostępnianie historii operacji i plików wynikowych przez okres minimum 1 roku poprzez bezpośredni podgląd w Systemie Bankowości Elektronicznej, z możliwością wydrukowania i zapisania w formacie PDF. 18) Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatne korzystanie z funkcji sprawdzających sumę kontrolną oraz innych narzędzi wspomagających system płatności (m.in. rozpoznanie banku po kodzie Swift lub BIC). 19) Zakres ryczałtowej opłaty miesięcznej został określony w załączniku nr 2b do SIWZ. 14

15 20) Opłaty i prowizje, inne niż wymienione w załączniku Nr 2b do SIWZ, są pobierane każdorazowo z rachunku, którego opłata/prowizja dotyczy lub innego wskazanego przez Zamawiającego. 21) Ryczałtowa opłata miesięczna, której zakres został wymieniony w załączniku Nr 2b do SIWZ, pobierana jest miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem że wysokość opłaty za pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania umowy, w przypadku niepełnego miesiąca, będzie przeliczona proporcjonalnie. 22) Informacje o skali usług zostały przedstawione w załączniku nr 2c do SIWZ. I.2. Warunki udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym: 1) Marża wyrażona w punktach procentowych nie może być większa niż 0,70 % (może mieć wartość ujemną) i jest stała przez okres 12 miesięcy, tj. okres obowiązywania umowy. 2) Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku, zaoferowaną w ofercie. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 3) Prowizja od udzielonego kredytu nie może być wyższa niż 0,15 % i jest płatna jednorazowo. 4) Zabezpieczenie kredytu dopuszczalne jest tylko w następującej formie: a) oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji b) weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową c) cesji z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia do wysokości ,00 PLN 5) Koszty ustanowienia zabezpieczeń do kredytu obrotowego ponosi Wykonawca. 6) Umowa kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nie może zawierać zapisów obciążających Zamawiającego dodatkowymi kosztami, prowizjami i opłatami od kredytu poza znajdującymi się w opisie przedmiotu zamówienia. 7) Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu oraz od faktycznej ilości dni, w ostatnim dniu miesiąca. Wykonawca będzie przekazywał, co miesiąc, pisemną informację o naliczeniu odsetek od udzielonego kredytu z podaniem co najmniej następujących danych ich naliczenia, bez pobierania opłat/prowizji: - zaangażowana kwota kredytu, - okres zaangażowania kwoty kredytu, tj. data od do, - ilość dni zaangażowania kwoty kredytu, - oprocentowanie kredytu (%), - kwota odsetek kredytu oddzielnie dla każdej zaangażowanej kwoty kredytu. Zamawiający otrzyma ww. informację z banku za dany miesiąc nie później niż w ciągu pierwszych 7 dni roboczych następnego miesiąca. I.3. Umowa obsługi bankowej i umowa kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nie mogą zawierać postanowień ograniczających prowadzenie działalności Zamawiającemu, a w szczególności nie mogą zawierać zapisów, które mówią, że Zamawiający za zgodą Wykonawcy będzie: 1) zaciągał zobowiązania finansowe, 2) dokonywał inwestycji powyżej określonej kwoty, 3) zbywał, wynajmował lub dysponował w inny sposób swoimi składnikami majątku, 4) osiągał określone przez Wykonawcę wskaźniki finansowe. 15

16 Załącznik nr 2b Zakres ryczałtowej opłaty miesięcznej Nazwa Prowadzenie rachunku bankowego Opis Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie: bbieżącego w PLN Otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego Otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego: bbieżącego Wpłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe System Bankowości Internetowej System Bankowości Internetowej Nazwa Przelewy krajowe Przelewy krajowe Przelewy krajowe Wpłaty gotówkowe w formie otwartej: nna rachunek prowadzony w Banku nna rachunki prowadzone w innym banku krajowym Wypłaty gotówkowe w formie otwartej z rachunku prowadzonego w Banku, bez wcześniejszego zamówienia, powyżej kwoty ustalonej w jednostce. Wypłaty gotówkowe w formie otwartej z rachunku prowadzonego w Banku. Miesięczny abonament za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej Mmiesięczna opłata za każdego użytkownika dysponującego podpisem elektronicznym Zzmiana ilości użytkowników dysponujących podpisem elektronicznym. Opis Przelewy krajowe w PLN dostarczone przez Zamawiającego w formie papierowej na rachunki prowadzone: w w Banku, w w innych bankach, z wyjątkiem przelewów realizowanych przez system SORBNET Przelewy krajowe w PLN dostarczone przez Zamawiającego w formie elektronicznej na rachunki prowadzone: w w Banku, gdy przelewy następują na rachunki inne niż własne Zamawiającego, w w innych bankach, z wyjątkiem przelewów realizowanych przez system SORBNET Przelewy krajowe w PLN realizowane poprzez system SORBNET dostarczone do Banku przez Zamawiającego: w w formie papierowej, 16

17 Wyciągi z rachunku bankowego Zaświadczenia i opinie w w formie elektronicznej. Wyciągi z rachunków bankowych: wwysłane pocztą, oodebrane w placówce Banku, uudostępniane w formie elektronicznej w systemie Bankowości Elektronicznej Wydawanie opinii, zaświadczeń i informacji (w tym o naliczeniu odsetek) w formie określonej przez Zamawiającego, dotyczących prowadzonych dla Zamawiającego rachunku bankowego na każde jego żądanie Załącznik nr 2c Informacje o skali usług Dla ułatwienia wyceny usług objętych przedmiotem niniejszego przetargu Zamawiający przedstawia poniżej skalę tych usług. Podane wielkości ustalono na podstawie ubiegłorocznych obrotów i płatności, mają one jedynie charakter orientacyjny w celu przybliżenia Wykonawcom rozmiaru zamówienia. Świadczenie obsługi bankowej będzie 17

18 dostosowane do faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego, co nie spowoduje zmiany cen zawartych w ofercie. Orientacyjne informacje o skali usług: 1. Ilość rachunków bankowych: - w PLN - 1 szt. 2. Średnia miesięczna liczba przelewów krajowych ogółem złożonych w formie elektronicznej wychodzących w ramach tego samego banku, jak również wychodzących do innego banku wynosi: max do szt. 3. Średnia miesięczna liczba przelewów krajowych wychodzących w systemie identyfikacji płatności wynosi dla: - pracowników max do 60szt na kwotę ok ,00 zł 4. Częstotliwość zasileń kasy oraz odprowadzania gotówki do banku przez Zamawiającego w ujęciu średniomiesięcznym wynosi: - podjęcie gotówki - 1 raz, max jednorazowa kwota wynosząca 10-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłoszona przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, - odprowadzenie gotówki - 1 raz, max jednorazowa kwota ,00 zł 5. Nie ma możliwości określenia dni roboczych, w których gotówka miałaby być odprowadzana do banku w godzinach od 09:00 do 17:00. nr sprawy 10/ZA/12 Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia: kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunków bankowych oraz udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym (nr sprawy 10/ZA/12) 2) Zamawiający : 18

19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska Świętochłowice 3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym (nazwa (firmy) albo imię i nazwisko)... (siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)... (tel /fax, )... ( NIP/REGON) 4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ za cenę: cena ofertowa brutto wynosi zł (słownie złotych:...) na którą składają się: e) ryczałtowa opłata w kwocie...pln f) odsetki od udzielonego kredytu w kwocie. PLN, wyliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M 4,75 % (służącą wyłącznie do wyliczenia wartości zamówienia w celu porównania złożonych ofert) plus marża banku w wysokości... % g) prowizja od udzielonego kredytu w kwocie..pln, w wysokości.% h) oprocentowanie wskazanych rachunków bankowych w kwocie..pln wyliczone w oparciu o stawkę WIBID ON 3,96 % (służącą wyłącznie do wyliczenia wartości zamówienia w celu porównania złożonych ofert) razy wskaźnik korygujący w wysokości.% TABELA A Składnik ceny I koszty zamawiającego - wartość za 12 miesięcy Nr Nazwa Wartość za Wartość za jeden miesiąc jeden rok A B C D 1 Ryczałtowa opłata miesięczna ( wyliczona zgodnie z zakresem -załącznik nr 2b do SIWZ ) 2 Odsetki od udzielonego kredytu 3 Prowizja od udzielonego kredytu RAZEM TABELA B Składnik ceny II oprocentowanie - wartość za 12 miesięcy Nr Nazwa Wartość za jeden miesiąc Wartość za jeden rok A B C D 19

20 4 Oprocentowanie wskazanych rachunków bankowych RAZEM CENA OFERTOWA wyliczona została według następującego wzoru: Wartość RAZEM (kolumna E z Tabeli A) minus wartość RAZEM (kolumna E z Tabeli B)= CENA OFERTOWA 5) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: a) Wdrożenie Systemu Bankowości Elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk, w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych pracowników w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. Obsługa techniczna i informatyczna Wykonawcy ma być w pełnej dyspozycji dla Zamawiającego. Wykonawca ponosi koszty związane z instalacją i wdrażaniem systemu bankowości elektronicznej u Zamawiającego. b) Stanowiska do bankowości elektronicznej będą funkcjonowały prawidłowo w 6 dniu roboczym od dnia podpisania umowy. c) Postawienie do dyspozycji zamawiającego kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym nastąpi w dniu podpisania umowy. 6) Warunki płatności: a) ryczałtowa opłata miesięczna, której zakres został wymieniony w załączniku Nr 2b do SIWZ, pobierana jest miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca, z zastrzeżeniem że wysokość opłaty za pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania umowy w przypadku niepełnego miesiąca będzie przeliczona proporcjonalnie, b) inne opłaty, za usługi nie objęte zakresem opłaty ryczałtowej, w wysokości max do 20% wartości umowy, płatne na bieżąco zgodnie z tabelą opłat i prowizji Banku; c) prowizja od udzielonego kredytu płatna jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu za cały okres obowiązywania umowy, d) spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu oraz od faktycznej ilości dni w ostatnim dniu miesiąca, e) ostateczna spłata kredytu: jednorazowo na koniec okresu kredytowania. 7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy wszystkie jej zapisy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 8) Zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty, tj. do. 9) Oferta złożona została na.. stronach, kolejno ponumerowanych od nr do nr 10) Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach nr:.. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1, sporządzone wg załącznika nr 4. 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 4) Projekty umów odrębnie na obsługę bankową oraz na usługę udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego na rachunku bieżącym. 5) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).... (podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 20

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-02-18 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 12.01.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie robót budowlanych służących budowie budynku biurowego etap I stan surowy zamknięty z ociepleniem i elewacją w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo