SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:"

Transkrypt

1 Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759) oraz 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych ( załącznik nr 1 do zarządzenia 25/2009 Wójta Gminy Przeworsk z dnia ) Kod wg CPV: ZATWIERDZIŁ: Przeworsk, dnia r. 1

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Przeworsk Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 A NIP REGON II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759) oraz 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych ( załącznik nr 1 do zarządzenia 25/2009 Wójta Gminy Przeworsk z dnia ) III. Opis przedmiotu zamówienia (Wspólny Słownik Zamówień CPV: ). Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Przeworsk i niżej wymienionych 5 samorządowych jednostek budżetowych przez okres 4 lat. Zamówienie obejmuje usługi bankowe, których wartością są opłaty, prowizje, odsetki itp. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych: 1. Urząd Gminy Przeworsk 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek przy Gminie Przeworsk 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przeworsk 4. Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk 5. Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową. Prowadzenie obsługi bankowej dla wszystkich jednostek będzie polegało na: 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych - bez opłat 2. Prowadzeniu rachunków depozytowych, 3. Lokowaniu wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach; 4. Prowadzeniu pełnej obsługi dewizowej i rozliczeń zagranicznych, 5. Realizacji poleceń przelewów do innych banków krajowych w systemie ELIXIR i SORBNET. 6. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 7. Realizacji poleceń przelewów do innych banków krajowych w formie papierowej. 8. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie papierowej, 9. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 10. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym dokonywaniu wypłat gotówkowych zlecanych w formie elektronicznej do odbioru przez beneficjenta w placówce wykonawcy za okazaniem Dowodu Osobistego. 11. Automatyzacji obsługi płatności przychodzących poprzez automatyczną identyfikację płatności masowych opartą o wirtualne rachunki z możliwością księgowania i raportowania transakcji od 1 do maksymalnie 6 razy w ciągu dnia o ustalonych godzinach, 12. Wydawaniu blankietów czekowych, 2

3 13. Udostępnieniu skrytek depozytowych Banku. 14. Dostawie i obsłudze kart płatniczych, 15. Potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy, 16. Sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunkach, w formie papierowej bez opłat 17. Wydawaniu zaświadczeń przez wykonawcę na wniosek zamawiającego, 18. Potwierdzaniu wysokości salda na dany dzień roboczy a w uzasadnionych przypadkach również na ostatni dzień miesiąca ( m.in. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON ), 19. Zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na rachunek wskazany przez Zamawiającego, 20. Sporządzaniu historii rachunku, 21. Wystawianiu zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku, 22. Udostępnieniu i instalacji systemu elektronicznego umożliwiającego wykonawcy dostęp do jego rachunków bankowych w zakresie: a) składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych oraz przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, b) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN, c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, d) bieżący dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym oraz do sald historycznych na koniec dowolnego dnia, e) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, treści zawartej w opisie i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, f) wywołanie dowolnej operacji wg w/w. kryteriów, g) możliwość łączenia dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy (paczki) pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione, h) dokonywania zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego zamawiającemu w dniu następnym najpóźniej do godz i) realizacja płatności wynagrodzeń z możliwością utajnienia danych o szczegółach pojedynczych zleceń, j) możliwość sygnowania płatności własnymi kodami przy użyciu dostępnych pól referencyjnych / sygnatury płatności, k) wymiana danych z systemem finansowo-księgowym zamawiającego poprzez: i) import zleceń do systemu bankowości elektronicznej według zdefiniowanej struktury danych ii) eksport wyciągu z systemu bankowości według zdefiniowanej struktury danych iii) możliwość generowania raportów z systemu bankowości elektronicznej wg ww. kryteriów m) bezpieczeństwo dostępu do systemu bankowości elektronicznej na wysokim poziomie m.in.: i) logowanie z wykorzystaniem identyfikatora i hasła maskowanego ii) hasło do logowania z narzuconym wykorzystaniem liter i cyfr oraz warunkiem minimalnej długości iii) blokowanie dostępu do systemu po 5 krotnym błędnym użyciu iv) autoryzacja transakcji przy użyciu kart kryptograficznych lub innych narzędzi dedykowanych do przechowywania kluczy podpisu elektronicznego 3

4 v) w przypadku systemu internetowego, umożliwienie zdefiniowania jednego lub więcej dozwolonych adresów IP dla każdego użytkownika, wskazanych przez zamawiającego, vi) umożliwienie generowania powiadomienia na wskazany przez zamawiającego adres poczty elektronicznej, o zdarzeniach typu uznanie lub obciążenie rachunku wg kryteriów kwotowych możliwych do bieżącego definiowania i zmieniania przez zamawiającego oraz zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, tj logowanie, aktywacja klucza podpisu elektronicznego itp., w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zdarzenia. n) umożliwienie monitoringu kont wszystkich jednostek zamawiającego objętych zamówieniem w jednolitym systemie ewidencji rachunków i stanu środków, po jednorazowym zalogowaniu, tj. bez konieczności dokonywania oddzielnych logowań do rachunków każdej jednostki. 23. Przeszkoleniu osób wyznaczonych przez zamawiającego do obsługi systemu o którym mowa w pkt 20 w zakresie wynikającym z uprawnień nadanych im przez zamawiającego. 24. Prowadzeniu usługi rachunku skonsolidowanego polegającej na: a) konsolidacji na koniec dnia operacyjnego środków finansowych zgromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; b) wskazane przez Zamawiającego rachunki zostaną włączone do konsolidacji zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram wdrożenia usługi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, harmonogram zostanie uzgodniony przez strony; c) Zamawiający będzie miał zagwarantowaną możliwość zgłaszania kolejnych rachunków jednostek organizacyjnych do usługi rachunku skonsolidowanego; d) odsetki naliczone od salda powstałego na Rachunku Skonsolidowanym będą uznawać rachunek bieżący zamawiającego; e) konsolidacja sald będzie przeprowadzona wirtualnie" tzn. bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań sald miedzy rachunkami Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych. Bank nie będzie pobierał innych, niż określone w przedstawionej ofercie: 1) prowizji i opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2) prowizji i opłat za realizację poleceń przelewu, wydanych przez Zamawiającego, zarówno krajowych jak i zagranicznych, 3) prowizji i opłat za wypłatę gotówkową z rachunków Zamawiającego, 4) prowizji i opłat za wpłatę gotówkową na rachunki Zamawiającego, 5) prowizji i opłat za wydanie bankowych kart płatniczych, 6) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych, 7) prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach, 8) opłat z tytułu świadczenia usług bankowości elektronicznej, 9) innych wymienionych w ofercie. Wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego oraz wysokość współczynnika stosowanego do oprocentowania środków na rachunkach nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu zamawiającego i podległych jednostek budżetowych, poprzez swoje oddziały bądź placówki; 4

5 2) Oddziały bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie; 3) Obsługa bankowa budżetu zamawiającego, powinna zapewnić jak najszerszą dostępność dla jednostek budżetowych z terenu gminy Przeworsk poprzez szeroką sieć placówek wykonawcy, które wykonują obsługę kasową w pełnym zakresie. W związku z tym wykonawca powinien posiadać na dzień otwarcia ofert oddział (filię) lub punkt kasowy w Przeworsku Oddział (filia) lub punkt kasowy Banku prowadzącego rachunki Zamawiającego powinien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 8.00 do IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia r. do r. VI. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. a) W sprawach przedmiotu zamówienia: Małgorzata Wilk, pok. Nr 3, Tel wew. 104, b) W sprawach dotyczących organizacji przetargu: Elżbieta Basiak, Krystyna Zięzio pok. Nr 17 tel wew. 216 Sposób porozumiewania się z osobą upoważnioną w formie pisemnej i faksem (016) Zapytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A, Przeworsk VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 5

6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKICH WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, 2. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 3.formularz ofertowy zgodny z załącznikiem Nr 1. 4.wykaz wykonanych usług zał. nr 2 5. jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców określi rzeczowo-finansowy zakres usług, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty w/w powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez wykonawcę na każdej stronie zawierającej informacje. IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu ofertowym/cenowym; 2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty lub wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę; 3) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 4) do oferty wykonawca załączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników należy kolejno ponumerować, ułożyć je zgodnie z numeracją, następnie w takiej kolejności wymienić w ofercie; 5) oferta i wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim, przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 6) miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy; 7) wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią wykonawcy i zaadresowanej do zamawiającego w następujący sposób: 6

7 Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A Przeworsk Oferta na przetarg nieograniczony: Bankową obsługę budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych Nie otwierać przed godz. 9:30 dnia r. W przypadku niewłaściwego oznaczenia ofert, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie; 8) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert; 9) wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści ofert po upływie terminu składania ofert; XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Kryteria którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty: A. ELEMENTY KOSZTÓW OBSŁUGI BUDŻETU 1. KOSZTY OBSŁUGI BUDŻETU A. Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunku: L.p. Element oferty Cena jednostkowa w zł. lub % Koszt roczny wg podanych ilości i wartości Za otwarcie 1 rachunku bankowego: 1. Dla porównania ofert jest to 43 prowadzonych rachunków ogółem. Za prowadzenie 1 rachunku: 2. a/ bieżącego - dla porównania - 3 r-ki b/ pomocniczych - dla porównania - 40 r-ków Za wpłaty gotówkowe na rachunki: 3. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wpłat 2, ,- zł. Za wypłaty gotówkowe z rachunków: 4. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wypłat ,- zł. 7

8 Z tytułu wydania 10 blankietów czekowych: Dla porównania ofert jest to rocznie 350 blankietów. Realizacja wysoko kwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: - w kwocie równej lub wyższej niż ,- zł. Dla porównania ofert jest to rocznie 10 szt. Bankowość elektroniczna home- banking lub inna: A/ zainstalowanie systemu i przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu w każdej jednostce Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. B/ abonament miesięczny Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. C/ opłata za wizytę serwisową dotyczącą systemu bankowości elektronicznej, na wniosek Zamawiającego Dla porównania ofert jest to 1 raz w roku w każdej jednostce. D/ opłata za przelewy wewnątrz banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. E/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. F/ opłata za przelewy w walutach innych niż PLN do innego banku Dla porównania ofert jest to rocznie 20 szt. na kwotę ogółem ,- zł. A/ opłata za przelewy wewnątrz banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie szt. B/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie 500 szt. Inne opłaty - wymienić jakie: 1/... 2/... 3/... 8

9 4/... Razem koszt X Sposób dokonywania oceny złożonych ofert. Koszty obsługi budżetu - 65 %, gdzie 1 % = 1 pkt. Punkty zostaną przyznane w taki sposób, że Wykonawca nie pobierający opłaty otrzyma 65 pkt a każde 1.000,- zł. opłaty obniży punktację o 1 pkt. Kwoty nie będące wielokrotnością 1.000,- zł. należy liczyć proporcjonalnie. Przykład: Wykonawca, który zaoferuje opłatę w wysokości: 5.000,- zł. otrzyma 60 pkt (minus 5 pkt.), ,- zł. otrzyma 55 pkt ( minus 10 pkt.), ,- zł. otrzyma 52,75 pkt ( minus 12,25 pkt). B. ELEMENT KORZYŚCI BUDŻETU Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych przy wymagalnej miesięcznej kapitalizacji odsetek. Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych - 35 %, gdzie 1 % = 1 pkt. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych (przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek) liczone będzie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na poziomie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za miesiąc poprzedni, pomnożonej przez stały współczynnik podany w wielkościach dziesiętnych z dokładnością do 0,001, którego wysokość określi bank w ofercie i którego nie można będzie obniżyć w okresie obowiązywania umowy. Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1 M z listopada 2010r. w wysokości 3,41. Punkty zostaną przyznane w taki sposób, że Wykonawca oferujący współczynnik 1,00 otrzyma 35 pkt., a każde zwiększenie/zmniejszenie współczynnika o 0,005 zwiększy/zmniejszy punktację o 1 pkt. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Oferenci będą oceniani według liczby uzyskanych punktów będących sumą obydwu kryteriów syntetycznych oceny. Najkorzystniejsza będzie oferta złożona przez oferenta, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży ten oferent, który oferuje korzystniejsze oprocentowanie rachunków w grupie korzyści budżetu (element oznaczony symbolem B ). XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. a). Termin składania ofert upływa w dniu r., do godz. 9:00 Oferty mogą być składane osobiście przez wykonawców lub ich upoważnionych 9

10 przedstawicieli w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 A Przeworsk pok, nr 2 Sekretariat Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z tym zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego i zamawiający potwierdzi jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert. b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego - Sala Narad ( parter) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert. Na wniosek wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, zamawiający prześle mu informację zawierającą powyższe dane. O rozstrzygnięciu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.. XIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. XIV. POSTANOWIENIA UMOWY. 1. Zgodnie z załączonymi do SIWZ istotnymi postanowieniami umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: - aktualizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w szczególności w zakresie ceny zamówienia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług na usługi bankowe, - rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego, - wystąpienia siły wyższej. 2. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Posiadacz rachunku w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. Numery otwartych rachunków rozliczeniowych Bank potwierdza Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej. 2. Otrzymanie przez Posiadacza rachunku polecenia wypłaty w walucie wymienialnej nie będącej przedmiotem niniejszej Umowy powoduje automatyczne dokonanie przez Bank wymiany tej waluty na walutę rachunku: NrNRB...w walucie PLN, 10

11 oraz walutę Rachunków pomocniczych określonych w załączniku nr... do niniejszej Umowy w walucie PLN i Rachunków pomocniczych określonych w załączniku nr...do niniejszej Umowy w walucie EUR, przy czym przeliczenia waluty dokonuje się po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz, obowiązującym w Banku dla transakcji bezgotówkowych w dniu wpływu przelewu do Oddziału Banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy. 3. Wskazanie przez Posiadacza rachunku numeru rachunku rozliczeniowego do przewalutowań przekazów jest jednoznaczne z upoważnieniem Banku do dokonywania skupu/sprzedaży walut na warunkach określonych w ust.2, przy czym Bank dopuszcza możliwość negocjowania wysokości kursu kupna/sprzedaży walut. 4. Wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego oraz wysokość współczynnika stosowanego do oprocentowania środków na rachunkach nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach. 7. Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie Sąd Powszechny w Rzeszowie. Załączniki: 1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1), 2. Wykaz wykonanych usług (załącznik Nr 2), 11

12 SIWZ Załącznik Nr 1 do... (pieczęć adresowa oferenta) NIP:... REGON:... OFERTA Na obsługę bankową budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych W związku z ogłoszonym przez Gminę Przeworsk zamówieniem publicznym (numer sprawy:.../10) na obsługę bankową budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych składamy następującą ofertę: 1. KOSZTY OBSŁUGI BUDŻETU B. Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunku: L.p. Element oferty Cena jednostkowa w zł. lub % Koszt roczny wg podanych ilości i wartości Za otwarcie 1 rachunku bankowego: 1. Dla porównania ofert jest to 43 prowadzonych rachunków ogółem. Za prowadzenie 1 rachunku: 2. a/ bieżącego - dla porównania - 3 r-ki b/ pomocniczych - dla porównania - 40 r-ków Za wpłaty gotówkowe na rachunki: 3. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wpłat 2, ,- zł. Za wypłaty gotówkowe z rachunków: 4. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wypłat ,- zł. Z tytułu wydania 10 blankietów czekowych: Dla porównania ofert jest to rocznie 350 blankietów. Realizacja wysoko kwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: - w kwocie równej lub wyższej niż ,- zł. Dla porównania ofert jest to rocznie 10 szt. 12

13 7. Bankowość elektroniczna home- banking lub inna: A/ zainstalowanie systemu i przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu w każdej jednostce Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. B/ abonament miesięczny Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. C/ opłata za wizytę serwisową dotyczącą systemu bankowości elektronicznej, na wniosek Zamawiającego Dla porównania ofert jest to 1 raz w roku w każdej jednostce. D/ opłata za przelewy wewnątrz banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. E/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. F/ opłata za przelewy w walutach innych niż PLN do innego banku Dla porównania ofert jest to rocznie 20 szt. na kwotę ogółem ,- zł. A/ opłata za przelewy wewnątrz banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie 500. szt. B/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie 500. szt. Inne opłaty - wymienić jakie: 1/... 2/... 3/... 4/... Razem koszt X / Miejsce dla Zamawiającego na wpisanie obliczonych punktów/... 13

14 B. Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych. Rachunki bieżące i rachunki pomocnicze oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych (przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek) liczone według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na poziomie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za 2010 r. w wysokości... pomnożonej przez stały w okresie obowiązywania umowy współczynnik w wysokości... (do 3 miejsc po przecinku). Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych na dzień złożenia oferty wyniesie... % (do 3 miejsc po przecinku) / Miejsce dla Zamawiającego na wpisanie obliczonych punktów/... 2) wadium w kwocie...zł zostało wniesione w dniu...w formie... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu), 3) zwrotu wadium proszę dokonać na konto:... 4) załączamy wszystkie dokumentu wymienione w SIWZ...., dnia pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 14

15 Załącznik nr 2 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Lp. 1 Odbiorca / nazwa i adres / Przedmiot wykonanej usługi Wartość usługi / w złotych / Data wykonania /od dnia do dnia/ UWAGA: 1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należyta starannością (opinie, referencje, itp.). 2. Dopuszcza się przedstawienie kopii dokumentów uwierzytelnionych przez Wykonawcę lub notariusza oraz umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Data / pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / 15

16 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK

Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Gdańsk, dnia 30 czerwca 2010 r. Zamawiający: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy ul. Smoluchowskiego 18 80 214 GDAŃSK Dział Zamówień Publicznych telefon /fax.: 344-44-40 e-mail: z.klonowska@pcchz.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-15/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na obsługę i rozliczenie transakcji bezgotówkowych dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo