SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:"

Transkrypt

1 Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759) oraz 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych ( załącznik nr 1 do zarządzenia 25/2009 Wójta Gminy Przeworsk z dnia ) Kod wg CPV: ZATWIERDZIŁ: Przeworsk, dnia r. 1

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Przeworsk Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 A NIP REGON II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759) oraz 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych ( załącznik nr 1 do zarządzenia 25/2009 Wójta Gminy Przeworsk z dnia ) III. Opis przedmiotu zamówienia (Wspólny Słownik Zamówień CPV: ). Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Przeworsk i niżej wymienionych 5 samorządowych jednostek budżetowych przez okres 4 lat. Zamówienie obejmuje usługi bankowe, których wartością są opłaty, prowizje, odsetki itp. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych: 1. Urząd Gminy Przeworsk 2. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek przy Gminie Przeworsk 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przeworsk 4. Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk 5. Biblioteka Publiczna Gminy Przeworsk Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ i zawartą umową. Prowadzenie obsługi bankowej dla wszystkich jednostek będzie polegało na: 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych - bez opłat 2. Prowadzeniu rachunków depozytowych, 3. Lokowaniu wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach; 4. Prowadzeniu pełnej obsługi dewizowej i rozliczeń zagranicznych, 5. Realizacji poleceń przelewów do innych banków krajowych w systemie ELIXIR i SORBNET. 6. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 7. Realizacji poleceń przelewów do innych banków krajowych w formie papierowej. 8. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w formie papierowej, 9. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych, 10. Dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym dokonywaniu wypłat gotówkowych zlecanych w formie elektronicznej do odbioru przez beneficjenta w placówce wykonawcy za okazaniem Dowodu Osobistego. 11. Automatyzacji obsługi płatności przychodzących poprzez automatyczną identyfikację płatności masowych opartą o wirtualne rachunki z możliwością księgowania i raportowania transakcji od 1 do maksymalnie 6 razy w ciągu dnia o ustalonych godzinach, 12. Wydawaniu blankietów czekowych, 2

3 13. Udostępnieniu skrytek depozytowych Banku. 14. Dostawie i obsłudze kart płatniczych, 15. Potwierdzaniu stanu salda na każdy dzień roboczy, 16. Sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunkach, w formie papierowej bez opłat 17. Wydawaniu zaświadczeń przez wykonawcę na wniosek zamawiającego, 18. Potwierdzaniu wysokości salda na dany dzień roboczy a w uzasadnionych przypadkach również na ostatni dzień miesiąca ( m.in. w przypadku rachunków wyodrębnionych dla środków PFRON ), 19. Zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją zamawiającego, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na rachunek wskazany przez Zamawiającego, 20. Sporządzaniu historii rachunku, 21. Wystawianiu zaświadczeń o posiadaniu rachunku w banku, 22. Udostępnieniu i instalacji systemu elektronicznego umożliwiającego wykonawcy dostęp do jego rachunków bankowych w zakresie: a) składanie poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w innych bankach krajowych i zagranicznych oraz przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, b) składanie poleceń tworzenia lokat terminowych ze wszystkich rachunków prowadzonych w PLN, c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunkach w dniu bieżącym i w dniach poprzednich, d) bieżący dostęp do aktualnego salda na każdym rachunku bankowym oraz do sald historycznych na koniec dowolnego dnia, e) przeszukiwanie zbioru operacji na wszystkich rachunkach wg nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, treści zawartej w opisie i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, f) wywołanie dowolnej operacji wg w/w. kryteriów, g) możliwość łączenia dowolnej liczby pojedynczych przelewów bankowych w grupy (paczki) pozwalające na złożenie na nich akceptacji przez osoby upoważnione, h) dokonywania zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego zamawiającemu w dniu następnym najpóźniej do godz i) realizacja płatności wynagrodzeń z możliwością utajnienia danych o szczegółach pojedynczych zleceń, j) możliwość sygnowania płatności własnymi kodami przy użyciu dostępnych pól referencyjnych / sygnatury płatności, k) wymiana danych z systemem finansowo-księgowym zamawiającego poprzez: i) import zleceń do systemu bankowości elektronicznej według zdefiniowanej struktury danych ii) eksport wyciągu z systemu bankowości według zdefiniowanej struktury danych iii) możliwość generowania raportów z systemu bankowości elektronicznej wg ww. kryteriów m) bezpieczeństwo dostępu do systemu bankowości elektronicznej na wysokim poziomie m.in.: i) logowanie z wykorzystaniem identyfikatora i hasła maskowanego ii) hasło do logowania z narzuconym wykorzystaniem liter i cyfr oraz warunkiem minimalnej długości iii) blokowanie dostępu do systemu po 5 krotnym błędnym użyciu iv) autoryzacja transakcji przy użyciu kart kryptograficznych lub innych narzędzi dedykowanych do przechowywania kluczy podpisu elektronicznego 3

4 v) w przypadku systemu internetowego, umożliwienie zdefiniowania jednego lub więcej dozwolonych adresów IP dla każdego użytkownika, wskazanych przez zamawiającego, vi) umożliwienie generowania powiadomienia na wskazany przez zamawiającego adres poczty elektronicznej, o zdarzeniach typu uznanie lub obciążenie rachunku wg kryteriów kwotowych możliwych do bieżącego definiowania i zmieniania przez zamawiającego oraz zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, tj logowanie, aktywacja klucza podpisu elektronicznego itp., w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zdarzenia. n) umożliwienie monitoringu kont wszystkich jednostek zamawiającego objętych zamówieniem w jednolitym systemie ewidencji rachunków i stanu środków, po jednorazowym zalogowaniu, tj. bez konieczności dokonywania oddzielnych logowań do rachunków każdej jednostki. 23. Przeszkoleniu osób wyznaczonych przez zamawiającego do obsługi systemu o którym mowa w pkt 20 w zakresie wynikającym z uprawnień nadanych im przez zamawiającego. 24. Prowadzeniu usługi rachunku skonsolidowanego polegającej na: a) konsolidacji na koniec dnia operacyjnego środków finansowych zgromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach; b) wskazane przez Zamawiającego rachunki zostaną włączone do konsolidacji zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram wdrożenia usługi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, harmonogram zostanie uzgodniony przez strony; c) Zamawiający będzie miał zagwarantowaną możliwość zgłaszania kolejnych rachunków jednostek organizacyjnych do usługi rachunku skonsolidowanego; d) odsetki naliczone od salda powstałego na Rachunku Skonsolidowanym będą uznawać rachunek bieżący zamawiającego; e) konsolidacja sald będzie przeprowadzona wirtualnie" tzn. bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań sald miedzy rachunkami Zamawiającego i podległych jednostek organizacyjnych. Bank nie będzie pobierał innych, niż określone w przedstawionej ofercie: 1) prowizji i opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków, 2) prowizji i opłat za realizację poleceń przelewu, wydanych przez Zamawiającego, zarówno krajowych jak i zagranicznych, 3) prowizji i opłat za wypłatę gotówkową z rachunków Zamawiającego, 4) prowizji i opłat za wpłatę gotówkową na rachunki Zamawiającego, 5) prowizji i opłat za wydanie bankowych kart płatniczych, 6) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych, 7) prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach, 8) opłat z tytułu świadczenia usług bankowości elektronicznej, 9) innych wymienionych w ofercie. Wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego oraz wysokość współczynnika stosowanego do oprocentowania środków na rachunkach nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca będzie świadczył obsługę bankową budżetu zamawiającego i podległych jednostek budżetowych, poprzez swoje oddziały bądź placówki; 4

5 2) Oddziały bądź placówki, realizujące czynności obsługi bankowej, winny wykonywać obsługę kasową w pełnym zakresie; 3) Obsługa bankowa budżetu zamawiającego, powinna zapewnić jak najszerszą dostępność dla jednostek budżetowych z terenu gminy Przeworsk poprzez szeroką sieć placówek wykonawcy, które wykonują obsługę kasową w pełnym zakresie. W związku z tym wykonawca powinien posiadać na dzień otwarcia ofert oddział (filię) lub punkt kasowy w Przeworsku Oddział (filia) lub punkt kasowy Banku prowadzącego rachunki Zamawiającego powinien być czynny od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej od 8.00 do IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin wykonania zamówienia r. do r. VI. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. a) W sprawach przedmiotu zamówienia: Małgorzata Wilk, pok. Nr 3, Tel wew. 104, b) W sprawach dotyczących organizacji przetargu: Elżbieta Basiak, Krystyna Zięzio pok. Nr 17 tel wew. 216 Sposób porozumiewania się z osobą upoważnioną w formie pisemnej i faksem (016) Zapytania należy kierować na adres: Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A, Przeworsk VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. 5

6 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKICH WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, 2. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 3.formularz ofertowy zgodny z załącznikiem Nr 1. 4.wykaz wykonanych usług zał. nr 2 5. jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców określi rzeczowo-finansowy zakres usług, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom. W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty w/w powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez wykonawcę na każdej stronie zawierającej informacje. IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu ofertowym/cenowym; 2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty lub wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę; 3) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 4) do oferty wykonawca załączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników należy kolejno ponumerować, ułożyć je zgodnie z numeracją, następnie w takiej kolejności wymienić w ofercie; 5) oferta i wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim, przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 6) miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, będą podpisane przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy; 7) wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią wykonawcy i zaadresowanej do zamawiającego w następujący sposób: 6

7 Urząd Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A Przeworsk Oferta na przetarg nieograniczony: Bankową obsługę budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych Nie otwierać przed godz. 9:30 dnia r. W przypadku niewłaściwego oznaczenia ofert, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie; 8) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert; 9) wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści ofert po upływie terminu składania ofert; XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Kryteria którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty: A. ELEMENTY KOSZTÓW OBSŁUGI BUDŻETU 1. KOSZTY OBSŁUGI BUDŻETU A. Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunku: L.p. Element oferty Cena jednostkowa w zł. lub % Koszt roczny wg podanych ilości i wartości Za otwarcie 1 rachunku bankowego: 1. Dla porównania ofert jest to 43 prowadzonych rachunków ogółem. Za prowadzenie 1 rachunku: 2. a/ bieżącego - dla porównania - 3 r-ki b/ pomocniczych - dla porównania - 40 r-ków Za wpłaty gotówkowe na rachunki: 3. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wpłat 2, ,- zł. Za wypłaty gotówkowe z rachunków: 4. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wypłat ,- zł. 7

8 Z tytułu wydania 10 blankietów czekowych: Dla porównania ofert jest to rocznie 350 blankietów. Realizacja wysoko kwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: - w kwocie równej lub wyższej niż ,- zł. Dla porównania ofert jest to rocznie 10 szt. Bankowość elektroniczna home- banking lub inna: A/ zainstalowanie systemu i przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu w każdej jednostce Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. B/ abonament miesięczny Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. C/ opłata za wizytę serwisową dotyczącą systemu bankowości elektronicznej, na wniosek Zamawiającego Dla porównania ofert jest to 1 raz w roku w każdej jednostce. D/ opłata za przelewy wewnątrz banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. E/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. F/ opłata za przelewy w walutach innych niż PLN do innego banku Dla porównania ofert jest to rocznie 20 szt. na kwotę ogółem ,- zł. A/ opłata za przelewy wewnątrz banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie szt. B/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie 500 szt. Inne opłaty - wymienić jakie: 1/... 2/... 3/... 8

9 4/... Razem koszt X Sposób dokonywania oceny złożonych ofert. Koszty obsługi budżetu - 65 %, gdzie 1 % = 1 pkt. Punkty zostaną przyznane w taki sposób, że Wykonawca nie pobierający opłaty otrzyma 65 pkt a każde 1.000,- zł. opłaty obniży punktację o 1 pkt. Kwoty nie będące wielokrotnością 1.000,- zł. należy liczyć proporcjonalnie. Przykład: Wykonawca, który zaoferuje opłatę w wysokości: 5.000,- zł. otrzyma 60 pkt (minus 5 pkt.), ,- zł. otrzyma 55 pkt ( minus 10 pkt.), ,- zł. otrzyma 52,75 pkt ( minus 12,25 pkt). B. ELEMENT KORZYŚCI BUDŻETU Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych przy wymagalnej miesięcznej kapitalizacji odsetek. Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych - 35 %, gdzie 1 % = 1 pkt. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych (przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek) liczone będzie według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na poziomie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za miesiąc poprzedni, pomnożonej przez stały współczynnik podany w wielkościach dziesiętnych z dokładnością do 0,001, którego wysokość określi bank w ofercie i którego nie można będzie obniżyć w okresie obowiązywania umowy. Dla porównania ofert należy przyjąć stawkę WIBID 1 M z listopada 2010r. w wysokości 3,41. Punkty zostaną przyznane w taki sposób, że Wykonawca oferujący współczynnik 1,00 otrzyma 35 pkt., a każde zwiększenie/zmniejszenie współczynnika o 0,005 zwiększy/zmniejszy punktację o 1 pkt. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Oferenci będą oceniani według liczby uzyskanych punktów będących sumą obydwu kryteriów syntetycznych oceny. Najkorzystniejsza będzie oferta złożona przez oferenta, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów zwycięży ten oferent, który oferuje korzystniejsze oprocentowanie rachunków w grupie korzyści budżetu (element oznaczony symbolem B ). XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. a). Termin składania ofert upływa w dniu r., do godz. 9:00 Oferty mogą być składane osobiście przez wykonawców lub ich upoważnionych 9

10 przedstawicieli w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 A Przeworsk pok, nr 2 Sekretariat Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z tym zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby zamawiającego i zamawiający potwierdzi jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert. b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 9:30 w siedzibie zamawiającego - Sala Narad ( parter) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert, zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców oraz ceny ofert. Na wniosek wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, zamawiający prześle mu informację zawierającą powyższe dane. O rozstrzygnięciu postępowania zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.. XIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. XIV. POSTANOWIENIA UMOWY. 1. Zgodnie z załączonymi do SIWZ istotnymi postanowieniami umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku: - aktualizacji, wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia, - zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi będzie konieczne dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w szczególności w zakresie ceny zamówienia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług na usługi bankowe, - rezygnacji z wykonania części zamówienia, - zmiany kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego, - wystąpienia siły wyższej. 2. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Posiadacz rachunku w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek (w tym zmian dotyczących ich działalności) na skutek ewentualnych zmian organizacyjnych oraz do zmiany ilości rachunków pomocniczych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych lub utworzenia nowych rachunków ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową. Numery otwartych rachunków rozliczeniowych Bank potwierdza Posiadaczowi rachunku w formie pisemnej. 2. Otrzymanie przez Posiadacza rachunku polecenia wypłaty w walucie wymienialnej nie będącej przedmiotem niniejszej Umowy powoduje automatyczne dokonanie przez Bank wymiany tej waluty na walutę rachunku: NrNRB...w walucie PLN, 10

11 oraz walutę Rachunków pomocniczych określonych w załączniku nr... do niniejszej Umowy w walucie PLN i Rachunków pomocniczych określonych w załączniku nr...do niniejszej Umowy w walucie EUR, przy czym przeliczenia waluty dokonuje się po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz, obowiązującym w Banku dla transakcji bezgotówkowych w dniu wpływu przelewu do Oddziału Banku prowadzącego rachunek rozliczeniowy. 3. Wskazanie przez Posiadacza rachunku numeru rachunku rozliczeniowego do przewalutowań przekazów jest jednoznaczne z upoważnieniem Banku do dokonywania skupu/sprzedaży walut na warunkach określonych w ust.2, przy czym Bank dopuszcza możliwość negocjowania wysokości kursu kupna/sprzedaży walut. 4. Wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego oraz wysokość współczynnika stosowanego do oprocentowania środków na rachunkach nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach. 7. Do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy właściwy będzie Sąd Powszechny w Rzeszowie. Załączniki: 1. Formularz ofertowy (załącznik Nr 1), 2. Wykaz wykonanych usług (załącznik Nr 2), 11

12 SIWZ Załącznik Nr 1 do... (pieczęć adresowa oferenta) NIP:... REGON:... OFERTA Na obsługę bankową budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych W związku z ogłoszonym przez Gminę Przeworsk zamówieniem publicznym (numer sprawy:.../10) na obsługę bankową budżetu Gminy Przeworsk i samorządowych jednostek budżetowych składamy następującą ofertę: 1. KOSZTY OBSŁUGI BUDŻETU B. Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunku: L.p. Element oferty Cena jednostkowa w zł. lub % Koszt roczny wg podanych ilości i wartości Za otwarcie 1 rachunku bankowego: 1. Dla porównania ofert jest to 43 prowadzonych rachunków ogółem. Za prowadzenie 1 rachunku: 2. a/ bieżącego - dla porównania - 3 r-ki b/ pomocniczych - dla porównania - 40 r-ków Za wpłaty gotówkowe na rachunki: 3. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wpłat 2, ,- zł. Za wypłaty gotówkowe z rachunków: 4. Dla porównania ofert jest to rocznie kwota wypłat ,- zł. Z tytułu wydania 10 blankietów czekowych: Dla porównania ofert jest to rocznie 350 blankietów. Realizacja wysoko kwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: - w kwocie równej lub wyższej niż ,- zł. Dla porównania ofert jest to rocznie 10 szt. 12

13 7. Bankowość elektroniczna home- banking lub inna: A/ zainstalowanie systemu i przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu w każdej jednostce Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. B/ abonament miesięczny Dla porównania ofert należy przyjąć 5 jednostek. C/ opłata za wizytę serwisową dotyczącą systemu bankowości elektronicznej, na wniosek Zamawiającego Dla porównania ofert jest to 1 raz w roku w każdej jednostce. D/ opłata za przelewy wewnątrz banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. E/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - elektroniczne Dla porównania ofert jest to rocznie szt. F/ opłata za przelewy w walutach innych niż PLN do innego banku Dla porównania ofert jest to rocznie 20 szt. na kwotę ogółem ,- zł. A/ opłata za przelewy wewnątrz banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie 500. szt. B/ opłata za przelewy krajowe do innego banku - papierowe Dla porównania ofert jest to rocznie 500. szt. Inne opłaty - wymienić jakie: 1/... 2/... 3/... 4/... Razem koszt X / Miejsce dla Zamawiającego na wpisanie obliczonych punktów/... 13

14 B. Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych. Rachunki bieżące i rachunki pomocnicze oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych (przy wymaganej miesięcznej kapitalizacji odsetek) liczone według zmiennej stopy procentowej, ustalonej na poziomie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M za 2010 r. w wysokości... pomnożonej przez stały w okresie obowiązywania umowy współczynnik w wysokości... (do 3 miejsc po przecinku). Oprocentowanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych na dzień złożenia oferty wyniesie... % (do 3 miejsc po przecinku) / Miejsce dla Zamawiającego na wpisanie obliczonych punktów/... 2) wadium w kwocie...zł zostało wniesione w dniu...w formie... (potwierdzenie wniesienia w załączeniu), 3) zwrotu wadium proszę dokonać na konto:... 4) załączamy wszystkie dokumentu wymienione w SIWZ...., dnia pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 14

15 Załącznik nr 2 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Lp. 1 Odbiorca / nazwa i adres / Przedmiot wykonanej usługi Wartość usługi / w złotych / Data wykonania /od dnia do dnia/ UWAGA: 1. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należyta starannością (opinie, referencje, itp.). 2. Dopuszcza się przedstawienie kopii dokumentów uwierzytelnionych przez Wykonawcę lub notariusza oraz umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Data / pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy / 15

16 16

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r.

Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. Jastrzębia, dnia 17 czerwca 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrzębia w okresie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017 r. 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r.

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 Choczewo, dn. 31.10.2013 r. RIGKiOŚ.ZO.271.19.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia: 131065-2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia: 131065-2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Sącz Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Gmina Skała 32 043 Skała, Rynek 29 tel./012/ 389 10 98 fax./012/ 389 10 98 wew.104 e mail: skala@skala.pl 2. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie

Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, 19.11.2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty na Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową w Miejskim Zakładzie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową Znak sprawy: GK/34/03/16 Busko-Zdrój, dnia 16.05.2016r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na Obsługę Bankową I. Zamawiający :Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie Lipce Reymontowskie 2016-12-05 Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej 30000 euro zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2015 r. poz.2164

Bardziej szczegółowo

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został

Stolno na 2011 rok zgodnie z uchwałą nr VII/51/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2011 r. został Stolno: Obsługa bankowa budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Numer ogłoszenia: 219338-2011; data zamieszczenia: 27.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r.

Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r. Bieruń, dnia 17 listopada 2015 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE. Rozdział l. Informacje ogólne:

ZAPYTANIE CENOWE. Rozdział l. Informacje ogólne: ZAPYTANIE CENOWE Wójt Gminy Spytkowice działając w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 Wersja archiwalna SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 SK.272.1.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/19/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/19/2013 Grabowiec, dnia 7 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZP/19/2013 dotyczące kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Grabowiec i gminnych jednostek budżetowych na okres 48 miesięcy I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302. Otwock: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 87346-2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary

ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Młynary I. Zamawiający: Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary NIP: 5783109418 Tel: (055) 248 60 82; fax: (055) 248 64 00 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Godzianów wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Godzianów wraz z jednostkami organizacyjnymi Wersja archiwalna Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Godzianów wraz z jednostkami organizacyjnymi Godzianów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Godzianów wraz z jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 200 R. NR 3, POZ. 759, NR 6, POZ. 078 I NR 82, POZ. 228 ORAZ Z 20 R. NR 5, POZ. 3, NR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową budżetu Miasta Gminy Pieniężno I. Zamawiający 1. Gmina Pieniężno z/s Urzędu Miejskiego w Pieniężnie, ul.generalska 8, 14-520 Pieniężno. II.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o o 89-600 Chojnice ul. Angowicka 53 tel. 0-52- 3976511/12/ fax. 0-52-3973566 Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro GMINA STRYKÓW 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93 www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl Stryków dn. 18.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin NIP: 669-23-87-595 Tel. 94 714 0189 Fax 94 714 0131

1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin NIP: 669-23-87-595 Tel. 94 714 0189 Fax 94 714 0131 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 1. Zamawiający: POWIAT KOSZALIŃSKI ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.alwernia.pl Alwernia: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Alwernia. Numer ogłoszenia: 83072-2014;

Bardziej szczegółowo

na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych.

na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. Zaklików, dnia 09.06. 2011 roku Gmina Zaklików, 37-470 Zaklików ul. Zachodnia 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu 1 z 7 2014-05-12 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.zawidow.eu Zawidów: Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Zawidów i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Mielec dnia 19.10.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Mielec na podstawie 2 pkt.1 Zarządzenia Nr 436/A/2014 zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nisko.pl Nisko: Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg XXIV/2009. OGŁOSZENIE Gmina Leśna 59-820 Leśna ul. Rynek 19 tel. 075 7211239 tel.fax 075 7242368 e-mail: lesna@gminy.pl

Przetarg XXIV/2009. OGŁOSZENIE Gmina Leśna 59-820 Leśna ul. Rynek 19 tel. 075 7211239 tel.fax 075 7242368 e-mail: lesna@gminy.pl Przetarg XXIV/2009 Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony na: Bankową obsługę budżetu Gminy Leśna oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych tj. UM, OKiS, ABK, ZUK, SP w Stankowicach, SP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy Zapytanie ofertowe na prowadzenie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.branszczyk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.branszczyk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.branszczyk.pl Brańszczyk: Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Nazwa i adres Zamawiającego Józefów nad Wisłą data 2006. 03. 20 Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Józefów ogłasza przetarg nieograniczony na usługę prowadzenia rachunku bieżącego Gminy Józefów nad Wisłą

Bardziej szczegółowo

banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.

banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych. 1 z 6 04-03-2011 13:48 Pabianice: Kompleksowa Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Pabianice Oraz Jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2011-2015 Numer ogłoszenia: 73813-2011; data zamieszczenia: 04.03.2011

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019

Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019 Wersja archiwalna Zaproszenie Urząd Gminy Wielowieś informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Obsługi bankowej budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Zaproszenia 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej przez okres 3 lat Gminy Wołomin oraz instytucji kultury, dla których Gmina

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Nowe Miasto Lubawskie: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU NOWOMIEJSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 42749-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014

FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014 Załącznik nr 2 pieczątka firmy FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego sektorowego Nr postęp. 6/210/DM/2014 na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.39.5.2015 RISS 2931699 Zielona Góra,20 lipca 2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 207.000 euro 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 iepielów, dnia 26 listopada 2014 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy iepielów w latach 2015 2017 Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. z siedzibą Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne e:mail mpgkustrzyki@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wielkieoczy.pl Wielkie Oczy: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

a)...zł/opłata jednorazowa x 27 =... zł b)...zł/opłata jednorazowa x 57=...zł c)...zł/opłata jednorazowa x 1=...zł

a)...zł/opłata jednorazowa x 27 =... zł b)...zł/opłata jednorazowa x 57=...zł c)...zł/opłata jednorazowa x 1=...zł pieczątka FORMULARZ OFERTOWY załącznik nr 1 1. Nazwa, Adres, Telefon, e-mail, Fax Wykonawcy 2. Nazwa, Adres, Telefon, Fax a) podmiotów występujących wspólnie (konsorcja) b) pełnomocnika występującego jako

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych

Zapytanie ofertowe. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych z Gmina Bolesławiec Zapytanie ofertowe Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wniosek z dnia 02.02.2012r.

Wniosek z dnia 02.02.2012r. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Nr Sprawy : WP.271.8.2012 Konin, dnia 16.02.2012r. W Y

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, pow. niżański, tel. (015) 876-10-02, faks (015) 876-11-19 Fn 3052/1/2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.warmia.mazury.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.warmia.mazury. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/ Ełk: wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Ełckiego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r.

WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. WSzSL/FAZ/072/.../08 Legnica, 19 listopada 2008 r. Do zainteresowanych Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiadamia,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-2/2011

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-2/2011 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr WF/BOZ-251-2/2011 I Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu adres siedziby: 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. 071

Bardziej szczegółowo

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zadania pn: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY LASKOWA wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych

2. Nazwa zamówienia: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunice oraz jej jednostek organizacyjnych Kunice; dnia 07 maja 2013 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia do 14 000 EURO 1. Zamawiający: Gmina Kunice Regon 390647475 NIP 691-21-46-015 Adres Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel , faks Chmielnik: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Chmielnik i jednostek organizacyjnych Gminy. Numer ogłoszenia: 381422-2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

POWIATOWY URZĄD PRACY. pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów ZP-271.1-2015.KF POWIATOWY URZĄD PRACY pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów tel. (071) 389-48-10, 389-10-92 fax. (071) 389-26-55 filia w Brzegu Dolnym (071) 319-50-33 www.wrwo@praca.gov.pl www.pupwolow.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik nr 1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-04 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Wykonanie usług przetwarzania tekstu, komputerowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę: Bankowa obsługa budżetu Lubartowskiego Ośrodka Kultury Zatwierdzam (-) M.Szczepaniak Lubartów 10.09.2012 DZIAŁ I 1 INFORMACJE OGÓLNE, NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo