Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji"

Transkrypt

1 R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, A.J. Kozłowski, S. Stachowska. Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji Zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym organizacji R. Walkowiak, R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, A.J. Kozłowski, A.J. Kozłowski, S. Stachowska. S. Stachowska. Olsztyn 2013 Olsztyn 2013

2 Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

3 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja bezpłatna

4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie R. Walkowiak, I.Z. Czaplicka-Kozłowska, A.J. Kozłowski, S. Stachowska Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji Olsztyn 2013

5 Wydawca: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. Zespół autorów: Ryszard Walkowiak Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska Andrzej J. Kozłowski Sylwia Stachowska Recenzenci: dr hab. Jacek Woźniak, prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013 Projekt okładki: Magdalena Sakwa Łamanie tekstów: Joanna Podgórska Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel , ISBN

6 Spis treści Przedmowa (Ryszard Walkowiak) Koncepcje zarządzania potencjałem społecznym organizacji (Ryszard Walkowiak) Człowiek i sprawne działanie Podstawowe kwestie terminologiczne Ewolucja funkcji personalnej Obszary zadaniowe kierowania ludźmi Planowanie zatrudnienia (Iwona Czaplicka-Kozłowska) Istota i znaczenie planowania zatrudnienia Obszary planowania zatrudnienia Metody planowania potrzeb personalnych Metody planowania wyposażenia personalnego Rekrutacja pracowników (Andrzej J. Kozłowski) Istota i znaczenie doboru personelu Proces rekrutacji i jego elementy Wybrane metody rekrutacji wewnętrznej Wybrane metody rekrutacji zewnętrznej Selekcja pracowników (Iwona Czaplicka-Kozłowska) Istota, procedura i kryteria selekcyjne Metody selekcji kandydatów do pracy Efektywność procesu selekcji Istota wprowadzenia do pracy Ocenianie pracowników (Andrzej J. Kozłowski) Istota i rodzaje oceny pracowników Elementy Systemu Okresowych Ocen Pracowników Metody oceniania Błędy w procesie oceny

7 6. Motywowanie do pracy (Sylwia Stachowska) Pojęcie i istota motywacji motywowania Podstawowe teorie motywowania Modele motywowania pracowników Instrumenty pobudzania motywacji Zasady skutecznego motywowania Wynagradzanie pracowników (Sylwia Stachowska) Istota i struktura wynagrodzenia za pracę Podstawowe funkcje wynagrodzeń Formy wynagrodzeń Kształtowanie systemów wynagrodzeń Rozwój pracowników (Ryszard Walkowiak) Szkolenie i doskonalenie zawodowe Metody, techniki i formy rozwoju pracowników Ewaluacja rozwoju zawodowego Kształtowanie warunków pracy (Ryszard Walkowiak) Kontekst terminologiczny Klasyfikacja warunków pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy

8 Przedmowa W teorii i praktyce społecznej funkcjonują dwa różne sposoby myślenia o przedsiębiorstwie. Jeden z nich opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo jest autonomiczną organizacją o czysto ekonomicznej naturze, drugi zaś traktuje przedsiębiorstwo jako integralną część społeczeństwa, a tym samym jak organizację społeczną. O sukcesie każdej organizacji decyduje wiele zmiennych i sposobów postępowania. Ważne są także zasoby, jakimi dana organizacja dysponuje, a wśród nich za najistotniejsze uważa się współcześnie zasoby ludzkie. Optymalne bowiem wykorzystanie zasobów materialnych, finansowych i zasobów wiedzy tak naprawdę zależy od kompetencji wszystkich zatrudnionych, a w szczególności od kadry kierowniczej. Czynnikowi ludzkiemu, jako najważniejszemu zasobowi organizacji, poświęca się w literaturze i praktyce coraz więcej miejsca. Na rynku wydawniczym ukazuje się wiele publikacji opisujących relacje człowiek przedsiębiorstwo. Często jest to jednak ujęcie rzeczowe (zasobowe). Bardziej trafne jest mówienie o potencjale społecznym, czyli o ludziach (pracownikach) podlegających uwarunkowaniom wewnętrznym i zewnętrznym, kształtującym ich możliwości sprawcze i stopień ich wykorzystania. Z wyżej przedstawionego przeświadczenia zrodziła się struktura opracowania. Publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów zawierających najważniejsze uwagi i sugestie dotyczące działań kierowników w poszczególnych obszarach zadaniowych kierowania ludźmi. Prezentowane w tej publikacji treści wynikają z doświadczenia dydaktycznego, wyników przeprowadzonych badań naukowych oraz długoletniej praktyki kierowania ludźmi. Ryszard Walkowiak 7

9 Niniejsza publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prezentowane opracowanie zostało przygotowane w celu realizacji zajęć na nowym kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność zarządzanie innowacjami, utworzonym w ramach ww. projektu na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

10 1. Koncepcje zarządzania potencjałem społecznym organizacji 1.1. Człowiek i sprawne działanie Funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy było i jest przedmiotem rozlicznych badań naukowych, wielu analiz i naukowych sporów. Pierwsze zainteresowania wartościami pracy znajdujemy już w poglądach takich przedstawicieli utopijnego kierunku filozofii, jak: T. More (1516), T. Campanella (1560) i F. Bacom. Pod koniec XIX wieku wraz z wyodrębnieniem się wielu nowych dziedzin naukowych powstała nauka o pracy. Za twórcę tej dziedziny wśród polskich naukowców uważa się W. Jastrzębskiego, który w 1857 roku opublikował Rys ergonomii, czyli nauki o pracy. Dzieło to przyczyniło się do powstania wielu następnych opracowań, np. Filozofia pracy i swoboda Stanisława Brzozowskiego, Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania K. Adamieckiego czy też opublikowane w 1913 roku Szkice praktyczne T. Kotarbińskiego, które zapoczątkowały nową dziedzinę prakseologię czyli naukę o sprawnym działaniu (Plewka 1995, s ). Relacje człowiek procesy pracy są współcześnie badane i opisywane przez przedstawicieli m.in. ekonomii, prawa, organizacji i zarządzania, socjologii, psychologii, medycyny i pedagogiki pracy (rys. 1.1). Rys Dyscypliny naukowe towarzyszące procesowi pracy. Źródło: Karney 1998, s

11 Przedstawione na rysunku dyscypliny naukowe nie wyczerpują wszystkich możliwych powiązań i układów interdyscyplinarnych. Ukazują natomiast najbliższe i najsilniejsze wpływy poszczególnych dyscyplin na zachowania człowieka w procesie i środowisku pracy. Wszyscy badacze interesujący się procesami pracy skupiają się na najważniejszym elemencie systemów organizacyjnych, a mianowicie na człowieku jako uczestniku tych procesów. Stąd też kierujący ludźmi powinni czerpać wiedzę z wymienionych dziedzin naukowych, które są ze sobą ściśle powiązane, a zmiany i odkrycia w jednej z nich pociągają za sobą zmiany i rozwój pozostałych. Kompleksowe podejście do problemów kierowania ludźmi pozwoli menedżerom zminimalizować słabości, a zarazem maksymalnie wykorzystać silne strony potencjału tkwiącego w człowieku. Zatem skuteczne zarządzanie organizacjami zależeć będzie od umiejętności wydobycia z ludzi najlepszych cech i właściwości oraz takiego pokierowania ich zachowaniami, aby były one zgodne z celami przedsiębiorstwa i aby działania wszystkich zatrudnionych były sprawne. Pierwsze rozważania na temat sprawnego działania zauważa się już w dziełach starożytnych, jak na przykład (Pszczołowski 1982, s ): w Dialogach Platona (dokładne przygotowanie do działań poprzedzać musi samo wykonanie dzieła), w Etyce Arystotelesa ( dobro jako cel wszelkiego dążenia ), w Rozmyślaniach Marka Aureliusza ( rozważyć należy, czym są rzeczy same, rozdzielając je na tworzywo, przyczynę, cel ). Jak już wcześniej wspomniano, pojęcie sprawności działań zostało zdefiniowane w nauce zwanej prakseologią. 1 T. Kotarbiński (1999, s. 325) pisał: Sprawnym nazywamy wszelkie takie działanie i tylko takie działanie, które jest zarazem celowe, energiczne i ekonomiczne. Z definicji tej wynika, że sprawność działań oznacza: efektywność (skuteczność), gdy założone cele zostają zrealizowane oraz ekonomiczność, gdy cele osiągnięto przy zużyciu minimum środków, ale na ustalonym poziomie (standardzie) jakościowym. Inaczej rzecz ujmując, można powiedzieć, że głównymi wyznacznikami działań sprawnych są efektywność (skuteczność), korzystność oraz ekonomiczność. W kontekście pierwszego z wyżej wymienionych składników działań sprawnych 1 Termin prakseologia pochodzi od greckich słów: praksis działanie, dzielność, doświadczenie, przedsiębiorczość oraz logia nauka. Prakseologiczne znaczenie sprawności wszelkich działań można znaleźć przede wszystkim w opracowaniach takich polskich uczonych, jak T. Kotarbiński, O. Lange, J. Zieleniewski, T. Pszczołowski. W nauce organizacji i zarządzania podejście to zaliczane jest do tzw. kierunku filozoficznego, którego przedmiotem rozważań jest racjonalizacja działań ludzkich, tak indywidualnych, jak i zespołowych, na wysokim szczeblu uogólnienia. Wspomniane uogólnienia pojawiły się już w pracach m.in. H. Le Chateliera i H. Emersona, jednak za twórcę prakseologii uznaje się wybitnego polskiego uczonego filozofa i logika profesora Tadeusza Kotarbińskiego. 10

12 podkreśla się, że bardziej trafnym terminem jest celowość, niż skuteczność, gdyż można być skutecznym (osiągnąć cel) także dzięki nieprzewidzianemu korzystnemu zbiegowi okoliczności. Stąd też zgodnie z myślami T. Kotarbińskiego (1999, s. 326) rozumie się, iż sprawne jest tylko takie działanie, które osiąga cel dzięki swej racjonalnej, do tego właśnie celu dostosowanej strukturze. W literaturze przedmiotu, m.in. u T. Pszczołowskiego (1978), J. Zieleniewskiego (1969) oraz W. Kieżuna (1997) 2, wymienia się następujące sytuacje działań skutecznych: w pełni skuteczne, kiedy zostaną zrealizowane wszystkie cele, częściowo skuteczne, gdy zostaną zrealizowane tylko niektóre z wyznaczonych celów, nieskuteczne, gdy podejmowanie działania ani na krok nie zbliżyły do wyznaczonych celów, przeciwskuteczne, gdy podejmowanie działania oddaliły wykonawcę od wyznaczonych celów, obojętne, gdy działania nie są ani skuteczne, ani przeciwskuteczne. Drugim wyznacznikiem sprawności działań jest ekonomiczność, której miarą jest stosunek wyniku użytecznego (W) do poniesionych kosztów działania (K), przy czym w tych ostatnich nie chodzi tylko o koszty materialne, ale także szeroko rozumiane koszty społeczne, np. moralne. W kontekście ekonomiczności działań wyróżnia się trzy, niżej wymienione sytuacje: (1) działanie ekonomiczne, (2) działanie obojętne pod względem ekonomiczności, (3) działanie nieekonomiczne. Zdefiniowane powyżej sytuacje nie zamykają drogi do ciągłego poszukiwania lepszych rozwiązań. To poszukiwanie nakierowane jest na zwiększanie ekonomiczności działań i w literaturze określane jest terminem ekonomizacja. Wymienia się trzy formy ekonomizacji (Kieżun 1997, s. 20): 1 wariant wydajnościowy (W dąży do maksimum, K są stałe), 2 wariant oszczędnościowy (W stała, K dążą do minimum), 3 wariant niealternatywny (W dąży do maksimum, K dążą do minimum). Ekonomiczność rozpatruje się z korzystnością działań, określaną jako różnica wymienionych wcześniej wyniku użytecznego (W) i kosztów działania (K). Podobnie jak w ekonomiczności działań, wyróżnia się trzy sytuacje: (1) W > K działanie korzystne, 2 Poszczególni autorzy stosują nieco odmienne terminy, np. J. Zieleniewski mówi o działaniu minimalnie skutecznym, o progu skuteczności działania itp. 11

13 (2) W = K działanie obojętne pod względem korzyści, (3) W < K działanie niekorzystne. Rozpatrując relacje między zdefiniowanymi wyżej skutecznością i korzystnością, można wyróżnić pięć podstawowych wariantów sytuacji (Kieżun 1997, s ): działanie skuteczne, ale niekorzystne (cel zrealizowano, ale skutki wynikłe z osiągniętego i zamierzonego celu powodują, że koszty przewyższają wynik użyteczny), działanie nieskuteczne, ale korzystne (nie osiągnięto celu, ale niezamierzone skutki powodują, że wartość użyteczna przewyższa poniesione koszty), działanie skuteczne i korzystne (to działanie sprawne), działanie nieskuteczne i niekorzystne (to działanie niesprawne), działanie skuteczne, lecz doraźnie niekorzystne (to działanie o odroczonych korzyściach). Z przedstawionego toku rozumowania działań sprawnych wynika, że główną uwagę skupia się na utylitarności tych działań, co budzi pewne kontrowersje i dyskusje oraz wywołuje krytyczne opinie. W praktyce bowiem może zdarzyć się tak, że pozytywna ocena prakseologiczna może nie tyle usprawiedliwiać, co nie zauważać niegodziwości działań, to jest działań niezgodnych z przyjętym systemem wartości. W reakcji na krytyczne opinie o stosowaniu jedynie utylitarnych kryteriów oceny działań T. Kotarbiński bardziej rozbudował sposób oceny, i zaproponował definicję sprawności w formie tzw. Trzech E : efektywność, czyli skuteczność, ekonomiczność i etyczność (Kieżun 2007, s ). W zgodzie z tą definicją, sprawne działanie można zapisać jako funkcję trzech zmiennych: S p = f (E f, E k, E e ), gdzie: S p sprawne działanie, f funkcja, E f efektywność (skuteczność), E k ekonomiczność (i korzystność), E e etyczność. Dwa pierwsze wyznaczniki sprawnego działania zostały opisane wcześniej. Pozostaje zatem do zdefiniowania etyczność działań, która odnosi się do sposobów postępowania przy realizacji wyznaczonych celów. Inaczej mówiąc, chodzi o to, czy przy realizacji celów postępowano zgodnie z przyjętym i akceptowanym w danej zbiorowości systemem wartości. Tak więc zmodyfikowana definicja działań sprawnych zawiera, obok ocen utylitarnych, także aksjologiczny 3 punkt 3 Aksjologia to ogólna teoria wartości. Wartości mogą być kategoryzowane według różnych punktów widzenia, np. etycznego, moralnego, estetycznego, religijnego, itp. Termin aksjologia został wprowadzony przez P. Lapiego (1902) w Logique de la volonté. Treści aksjologiczne we wczesnych 12

14 widzenia. Należy podkreślić, że w opisach i interpretacjach T. Kotarbińskiego, jak również i innych uczonych specjalistów w dziedzinie prakseologii, podkreśla się konieczność uwzględniania w ponoszonych kosztach działań, zarówno kosztów materialnych, jak i niematerialnych. I właśnie w kosztach niematerialnych, w których widzi się koszty ludzkie (moralne), a bardziej ogólnie koszty społeczne, zawarta jest istota etyczności działań. Uogólniając rozpatrywane kwestie, należy zauważyć ciągłą aktualność prakseologicznego podejścia do wymiarowania i oceniania jakiejkolwiek działalności. Skuteczność i ekonomiczność, jako podstawowe wyznaczniki działań sprawnych, zawsze były ważne. Obok nich współcześnie podkreśla się znaczenie trzeciego z omawianych wymiarów, a mianowicie etyczności działań. Ten aspekt pracy ludzkiej jest od kilkunastu lat intensywnie artykułowany, między innymi za sprawą wdrażania idei zachowań społecznie odpowiedzialnych. 4 Oprócz omówionych powyżej trzech zasadniczych wyznaczników działań sprawnych wymienia się też i inne postacie sprawności, a mianowicie (Kieżun 1997, s ): prostotę: wykonanie zadania wymagało mniej czynności, sposobów i skomplikowania działań; sposób jest prostszy, jeżeli składa się nań mniej czynności i jeżeli te czynności są łatwiejsze i łatwiej ze sobą powiązane, energiczność: zaangażowanie, pracowitość, zaradność, wytrwałość itp., wymagające wydatkowania znacznej ilości energii, czystość: wykonanie bez wtrętów oznaczających wszelkie ujemne właściwości, np. opracowania publikacji; tym większą stwierdza się w wytworze czystość, im mniej w nim cech ujemnych, niezgodnych z celem głównym lub celami pobocznymi, dokładność: produkt jest tym dokładniej wykonany, im mniej różni się od zaprojektowanego ; zwracanie uwagi na szczegółowość (solidność) wykonania (wytwór ma być zbliżony do wzorca), np. dokładność wykonania drzwi, aby nie było szpary, dokładność informacji, dokładność sprawozdania (w rozumieniu jego szczegółowość) itp., ścisłość: bezbłędność wykonania jakiegoś dzieła, udatność: uwzględnianie w działaniu i produkcie nie tylko celów głównych, ale i ubocznych, niezawodność: oznacza solidność i funkcjonowanie wytworzonego produktu zgodnie z przeznaczeniem, polskich opracowaniach można znaleźć m.in. w Zagadnieniach wartości w filozofii F. Znanieckiego (1910) oraz w dziele pt. O bezwzględności dobra W. Tatarkiewicza (1919). 4 Powszechniej używanym terminem jest społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility CSR). Zdaniem autora opracowania, właściwszym jest stosowanie terminów zachowania społecznie odpowiedzialne lub społeczna odpowiedzialność organizacji, bowiem każda organizacja, niezależnie od kryteriów podziału, tj. biznesowa, non-profit, mała, duża itp., powinna przestrzegać zasad opisanych w koncepcji CSR. 13

15 wydajność: jeden z aspektów ekonomiczności działań, tzn działań wolnych od zbędnych ubytków (ubytek wszelki wkład, strata), np. jeżeli przy danym tym samym zasobie poniesionych z konieczności ubytków mamy większy niż w innym przypadku zasób osiągniętych walorów, w takim razie powiadamy, że działanie nasze jest od tamtego wydajniejsze, oszczędność: drugi aspekt ekonomiczności działań zachodzący wówczas, gdy, przy danym jednakowym wymiarze osiągniętych walorów w jednym i drugim przypadku, w pierwszym przypadku mniej było ubytków niż w drugim, porządek: ład wszelkiego rodzaju, uporządkowanie według interesującego kryterium, np. danych, książek itp., rozumność: działanie oparte w możliwie jak największej mierze na znajomości rzeczywistości, dzięki czemu działanie jest bardziej racjonalne, zręczność, wprawa: szybkość i z mniejszym wysiłkiem wykonywanie zadania, co jest możliwe do osiągania po wieloletnim doświadczeniu, sprawstwo: jako uszczegółowienie stosunku przyczyny do skutku powstaje w tych przypadkach, kiedy jednym ze składników istotnych warunku wystarczającego jest impuls dowolny jakiegoś osobnika, spolegliwość: to cecha charakteryzująca człowieka podmiotu działań i oznacza osobę godną zaufania, osobę, która nie zawiedzie, mistrzostwo: robota mistrzowska, gdy w rezultatach działania skupionych jest jak najwięcej walorów sprawnościowych. Konkludując problematykę działań sprawnych, należy podkreślić, że jakiekolwiek działanie może być nazywane sprawnym, jeżeli choć w minimalnym stopniu jest skuteczne. Jeżeli tak nie jest, to pozostałe wyznaczniki sprawności nie mają praktycznego znaczenia. Oceny sprawności działań hierarchizuje się więc według stopnia skuteczności, a następnie działaniom jednakowo skutecznym nadaje się ważność według pozostałych wyznaczników sprawnego działania (Kieżun 1997, s. 21) Podstawowe kwestie terminologiczne Wraz z rozwojem nauk o organizacji i zarządzaniu oraz w wyniku różnego, na przestrzeni lat, postrzegania człowieka w procesie pracy zmieniała się terminologia tycząca zarządzania/kierowania ludźmi. Uwagę należy zwrócić przede wszystkim na dwa podstawowe terminy: zarządzanie i kierowanie, albowiem w literaturze przedmiotu, jak też w praktyce biznesowej, terminy te są często utożsamiane. Według H. Fayola zarządzać to znaczy prowadzić przedsiębiorstwo dla osiągnięcia jego celu, wydobywając maksymalne możliwości ze wszystkich znajdują- 14

16 cych się w naszej dyspozycji zasobów (za Bednarski 1998, s. 200). Podobne ujęcie prezentuje R. W. Griffin (1996 s. 38), dla którego zarządzanie to zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe i informacyjne) wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Zasobowe ujęcie zarządzania można zauważyć także w polskiej literaturze. Na przykład dla T. Pszczołowskiego (1978, s. 288) zarządzanie to nic innego jak działanie polegające na dysponowaniu zasobami. Natomiast według R. Rutki (2001, s. 86) zarządzanie to rozporządzanie zasobami organizacji poprzez działanie z ludźmi i poprzez ludzi, w zakresie określonym przez właściciela tych zasobów. Wśród przedstawionych powyżej, wybiórczo zaczerpniętych z literatury przedmiotu, definicji zwraca uwagę czynność oddziaływania na zasoby organizacyjne. Oddziaływanie to A. Bednarski (1998, s. 201) określa terminem kierowanie i rozumie jako oddziaływania informacyjno-decyzyjne podmiotu kierowania, przekazywane kanałami informacyjnymi ukształtowanymi przez stosunki (reguły) organizacyjne na przedmioty kierowania (ludzi, rzeczy) zmierzające do spowodowania funkcjonowania ich tak, aby kierujący mógł osiągnąć zamierzony cel przy pomocy dostępnych instrumentów, reguł i procedur. I dalej przywołany autor podaje, iż w procesie kierowania oddziaływania te mogą wynikać z uprawnień formalnych (kierowanie przybiera formę zarządzania) oraz intelektualnych (kierowanie przybiera formę przewodzenia). Niektórzy autorzy traktują zarządzanie jako szczególny rodzaj kierowania. J. Kurnal (1965, s. 288) stwierdza, że szczególny rodzaj kierowania opartego na władzy organizacyjnej, wynikającej z prawa własności do rzeczowych środków działania, można by całkowicie umownie nazwać zarządzaniem. Z kolei J. Zieleniewski (1976, s. 393) podkreśla, że zasadnym jest traktowanie zarządzania jako szczególnego rodzaju kierowanie tylko wówczas, gdy władza nad ludźmi wynika z własności rzeczy stanowiących dla nich niezbędne przedmioty lub narzędzia pracy, lub z upoważnienia otrzymanego od właściciela tych rzeczy. Jednocześnie cytowany autor (1976, s ) określa szersze i węższe znaczenie terminu kierowanie. W pierwszym ujęciu kierowanie to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodnie z celem tego, kto nimi kieruje, zaś w drugim to działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi lub zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje. W tym znaczeniu omawiany termin odnoszony jest do kierowania ludźmi. W świetle poczynionych rozważań można stwierdzić, iż w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu nie spotyka się zgodności co do zasadności utożsamiania lub traktowania rozłącznie terminów zarządzanie i kierowanie. W tym miejscu zasadnym jest przywołanie opinii wygłoszonej blisko trzydzieści lat temu przez M. Jałowieckiego, W. Kieżuna, Z. Leońskiego i B. Ostapczuka (1979, s ): 15

17 w gruncie rzeczy dyskusja semantyczna wokół kierowania i zarządzania, mająca na celu określenie różnic ( ) jest bezprzedmiotowa, istnieje tu tylko konwencja, według której w odniesieniu do zespołów ludzkich preferuje się słowo kierowanie (za Bednarski 1998, s. 200). Podobne problemy terminologiczne występują w literaturze przedmiotu dotyczącej kierowania ludźmi. Według jednego z zestawień, poczynionych przez A. Pocztowskiego (1993, s ), kierowanie ludźmi określane jest następującymi terminami: w literaturze anglojęzycznej: administrowanie personelem (personnel administration) (Glueck W.F., 1979), zarządzanie personelem (personnel management) (Scarpello V.G., 1988), zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management) (Storey J., 1989), w literaturze niemieckiej: polityka personalna (Personalpolitik) (Eckardstein D., 1973), zarządzanie personelem (Personalmanagement) (Remer A., 1978), gospodarka personalna (Personalwirtschaft) (Hentze J., 1989), w literaturze francuskiej: kierowanie zasobami ludzkimi (gestion des ressources humaines) (Louart P., 1994), w literaturze polskiej: polityka kadrowa (Łęgowski J., 1978), polityka personalna (Auleytner J., 1981), gospodarowanie zasobami ludzkimi (Tymowski J., 1987), zarządzanie zasobami ludzkimi (Dobrzyński M., 1990), zarządzanie kadrami (Orczyk J., 1992), zarządzanie potencjałem pracy (Sajkiewicz A., 1995), zarządzanie potencjałem społecznym (Bolesta-Kukułka K., 1995). W polskich opracowaniach najczęściej występuje termin zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), co wynika z bezpośredniego tłumaczenia terminu Human Resources Management (HRM). Według jednej z definicji zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją (Armstrong 1996, s. 14). W cytowanej definicji wyeksponowano czynnik strategiczny i kapitałowy. Pracownicy są zatem postrzegani jako najcenniejszy kapitał, w który należy inwestować po to, aby organizacja miała powodzenie w przyszłości. Aby tak się stało, to wcześniej wspomniane strategiczne, zintegrowane i spójne podejście powinno 16

18 być odnoszone do zatrudniania, rozwoju i dobrostanu ludzi zatrudnionych w organizacji (Armstrong 2011, s. 26). Porządkowanie definicyjne jakiegokolwiek pojęcia zawsze budzi szereg wątpliwości i dyskusji. Tak też jest i w omawianej kwestii. Wokół pojęcia zarządzanie zasobami ludzkimi występuje zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków zarządzania wiele kontrowersji, bowiem wyrażenie zasoby może być odnoszone do rzeczowego i przedmiotowego ujmowania pracowników. Wówczas ludzie traktowani są ilościowo (liczba zatrudnionych). Jednakże o powodzeniu organizacji na konkurencyjnym rynku nie decyduje liczba zatrudnionych, lecz potencjał (kapitał) tkwiący w każdym pracowniku. W tym sensie zasoby ludzkie postrzegane są jakościowo, co oznacza, że każdy z pracowników jest nośnikiem pewnego zagregowanego w nim potencjału. Inaczej mówiąc, pojęcie zasobu ludzkiego jest pojęciem wartościującym, w którym podkreśla się istotną rolę pracowników w procesie funkcjonowania każdej organizacji (Król, Ludwiczyński 2007, s. 54). Rolą kierownika zaś jest powodowanie, aby potencjał ten został uwolniony i racjonalnie wykorzystany w procesie pracy. Potencjałowe (kapitałowe) podejście do zasobów ludzkich jest jedną, i w ostatnich latach mocno akcentowaną, filozofią kierowania ludźmi, według której następuje... próba powrotu do człowieka, który dopiero wówczas, gdy jest traktowany podmiotowo i całościowo (wraz ze swoimi emocjami, motywacjami, uzdolnieniami twórczymi i niepowtarzalnością), zaczyna stanowić najważniejszy i niedający się niczym zastąpić czynnik funkcjonowania każdej organizacji (Bolesta-Kukułka 1995, s. 16). Z ukazanym kapitałowym ujęciem pracowników kojarzony jest termin zarządzanie potencjałem społecznym, w którym przyjmuje się założenie, że dorosły człowiek jest istotą gotową, w pełni ukształtowaną (Kostera 1994, s. 25; Kostera, Kownacki 1997, s. 455). W tym podejściu bardziej akcentowane są więc aspekty odnoszące się do osobowości człowieka. Na takie podejście zwracał uwagę także P. F. Drucker (1994, s. 282), pisząc, że zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. W takim ujęciu pracownik postrzegany jest jako bogactwo organizacji, bogactwo będące na równi z innymi zasobami, jakimi dana organizacja dysponuje. Zdaniem P. F. Druckera (2005, s. 389) ważne jest, by wykorzystać ten zasób jak najlepiej, by móc czerpać z niego jak najwięcej korzyści. Przywołany autor takie zachowanie nazywa podejściem inżynierskim, w którym pod uwagę bierze się to, do czego człowiek jest najbardziej, a do czego najmniej przydatny.... Konkludując kwestie terminologiczne, można stwierdzić, że pod ujęciem zasobowym lub potencjałowym nie kryją się wyłącznie różnice lingwistyczne, lecz różne filozofie i podejścia do ludzi w procesie pracy. W tej publikacji przyjęto termin zarządzanie potencjałem społecznym w celu podkreślenia humanistycznych aspektów w kierowaniu ludźmi. 17

19 1.3. Ewolucja funkcji personalnej Teoretycy i praktycy zarządzania podkreślają znaczenie ludzi w organizacji. Zazwyczaj podkreśla się, że zasoby ludzkie są najistotniejsze, bowiem od jakości tych zasobów zależy efektywne wykorzystywanie pozostałych zasobów organizacyjnych, do których oprócz ludzi zalicza się zasoby finansowe, materialne (rzeczowe) i informacyjne. Na rysunku 1.2. przedstawiono zmodyfikowane podejście do rozróżniania zasobów wewnętrznych organizacji. Rys Zasoby wewnętrzne organizacji. Źródło: Opracowanie własne. Interpretowanie znaczenia zasobów materialnych oraz zasobów finansowych nie wymaga komentowania, bowiem każda organizacja, niezależnie od wielkości, branży czy też rodzaju rynków, na których działa, musi posiadać te zasoby. Bez nich organizacja nie istnieje. Jednakże wyjaśnienia wymagają trzy pozostałe zasoby, których jakość determinuje realizację funkcji personalnej. Zmiana nazwy zasoby informacyjne na zasoby wiedzy wydaje się być współcześnie zasadną, ponieważ informacje nawet najobszerniejsze, nie stanowią wiedzy. Posiadanie informacji jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do uzyskiwania silnej pozycji na rynku. Dopiero uporządkowanie informacji według jakiegoś kryterium stanowi wiedzę, a ta może zwiększać sprawność podejmowanych działań. Tak więc wiedza jest zasobem, co oznacza, że można nim zarządzać. 18

20 W przedstawionym powyżej diagramie do zasobów organizacji włączono także kulturę organizacyjną. Takie ujęcie nie jest w literaturze przedmiotu spopularyzowane. Jednakże wielu autorów podkreśla, że efektywne zarządzanie potencjałem społecznym zdeterminowane jest właśnie kulturą organizacyjną. Kwestie te zostały szeroko przedstawione w pracy zbiorowej pod redakcją A. Klasika (1993, s ), w której autor prezentuje poglądy m.in. L. Byarsa, M. Godeta, S. A. Davisa oraz T. Petersa i R. Watermana. Rozszerzone ujęcie omawianej problematyki, nazywanej w literaturze także tożsamością społeczną organizacji, znajduje się w opracowaniu francuskich autorów (STRATEGOR 1995, s ). Ważność kultury organizacyjnej jako zasobu wynika także z faktu, że kultura to nic innego jak pewien system wartości uznawanych przez członków danej organizacji. Problemy te zaś zawarte są w etyce zarządzania. Na istotność tych kwestii uwagę zwracają m.in. B. Pełka (1996, s. 190), M. Kostera (1992, s ) oraz R. W. Griffin (1996, s ), analizujący etyczny i społeczny kontekst zarządzania. Wewnętrznym zasobem organizacji jest też przedmiot rozważań w tym opracowaniu, a mianowicie potencjał społeczny. W poprzednim podrozdziale omówiono różne ujęcia terminologiczne, z których można wnioskować, iż bardziej trafnym jest potencjałowe widzenie ludzi zatrudnionych w organizacjach. Ale ludzie to także zasób ilościowy, których w każdej organizacji powinno być tyle, ile jest stanowisk pracy. Tak więc aspekt ilościowo-jakościowy jest zespolony, bowiem do sprawnego działania organizacji potrzeba w określonym czasie odpowiedniej liczby (aspekt ilościowy) kompetentnych pracowników (aspekt jakościowy). Pojęcie funkcja interpretowane jest jako czynność, działanie, rola, zadanie, stanowisko, praca, obowiązek (Kopaliński 1989, s. 183). Zatem funkcja personalna odnosi się do wszystkich czynności związanych z pozyskiwaniem ludzi do pracy, ich udziału w procesie pracy i do odejść z pracy. W kontekście ukazanych wcześniej różnic terminologicznych, w literaturze przedmiotu spotyka się zamiennie takie terminy, jak na przykład polityka personalna, zarządzanie kadrami czy też zarządzanie zasobami ludzkimi. Niezależnie od stosowanej terminologii procesy objęte funkcją personalną rozpatrywać można w trzech wymiarach (Pocztowski 2007, s. 34): instytucjonalnym (określanie ról oraz kompetencji podmiotów, które uprawnione są do podejmowania decyzji personalnych), funkcjonalnym (organizowanie czynności i zadań), instrumentalnym (dobór odpowiednich technik i metod rozwiązywanych problemów personalnych). Na przestrzeni lat zauważa się zmienność założeń, zaleceń i oczekiwań wobec uczestników procesów pracy. Klasyczne ujęcie tej zmienności przedstawiono w tabeli

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1999 ISBN 83-910869-4-1 Wydanie trzecie Druk: Wydawnictwo Diecezji

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha

Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Marcina Kautscha Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Marcin Skinder. Wprowadzenie

Marcin Skinder. Wprowadzenie t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Marcin Skinder Przegląd wybranych pojęć, procesów, modeli i uwarunkowań politycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi Wprowadzenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej

Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Uwarunkowania sukcesów zawodowych kadry kierowniczej Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wrocławska Centrum Kształcenia Ustawicznego Wrocław 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo