Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 Załcznik nr 87 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 10 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 300. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posi wiedz i umiejtnoci w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Powinien wykaza si gruntown znajomoci metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególnoci umie kompetentnie korzysta z gotowych narzdzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruowa nowe narzdzia poprawne pod wzgldem psychometrycznym. Absolwent powinien posi umiejtno projektowania, realizowania i ewaluacji działa o charakterze aplikacyjnym. Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntown znajomo teorii opisujcych i wyjaniajcych zachowanie człowieka. Absolwent powinien by przygotowany do pełnienia rónych ról społecznych i podejmowania pracy w rónych zawodach. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym w zakresie psychologii. Absolwent powinien mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz by przygotowany do podejmowania wyzwa badawczych i podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 1

2 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Filozofii z elementami logiki Biologicznych podstaw zachowa Wprowadzenia do psychologii i historii myli 60 psychologicznej 4. Metodologii bada psychologicznych i statystyki Etyki zawodu psychologa 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Procesów poznawczych 2. Emocji i motywacji 3. Osobowoci 4. Psychologii rónic indywidualnych 5. Psychologii społecznej 6. Psychologii rozwoju człowieka w cyklu ycia 7. Psychometrii 8. Diagnozy psychologicznej 9. Pomocy psychologicznej 10. Psychopatologii 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie filozofii z elementami logiki Treci kształcenia: Filozofia. Pojcia prawdy. Zagadnienia ródła poznania. Zagadnienia granic poznania. Spór o uniwersalia. Metafizyczny realizm a metafizyczny idealizm. Zagadnienie duszy i ciała: dualizm skrajny, dualizm umiarkowany, materializm i spirytualizm. Zagadnienie stosunku zjawisk psychicznych do zjawisk fizycznych: interakcjonizm, paralelizm, okazjonalizm, epifenomenalizm, fizykalizm, behawioryzm, superweniencja i funkcjonalizm. Determinizm, indeterminizm i finalizm. Logika. Podstawowe pojcia rachunku zbiorów: relacje midzy zbiorami, działania na zbiorach, relacje i funkcje. Definicje i błdy definiowania. Klasyfikacja, systematyzacja i typologia. Elementy klasycznego rachunku zda: składnia, semantyka, metoda zerojedynkowa, system aksjomatyczny. Elementy klasycznego rachunku predykatów: kwantyfikatorowe schematy zda jzyka naturalnego, wybrane tezy. Pojcie wynikania. Klasyfikacja rozumowa. Wnioskowania dedukcyjne. Wnioskowania przez analogi. Indukcja enumeracyjna i indukcja eliminacyjna. Wnioskowania konwersacyjne i implikatury. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawowym filozoficznym aparatem pojciowym w tym uywanym w literaturze psychologicznej; samodzielnego analizowania tekstów kultury oraz osadzania ich w szerszym kontekcie filozoficznym; krytycznej oceny argumentacji i stanowisk teoretycznych; korzystania z podstawowych narzdzi formalnych w celu oceny poprawnoci definicji, klasyfikacji i rozumowa. 2. Kształcenie w zakresie biologicznych podstaw zachowa Treci kształcenia: Ewolucja biologiczna, rozwój teorii i dane empiryczne. Człowiek w systematyce zwierzt, krgowców, ssaków, naczelnych. Socjobiologiczna synteza 2

3 ewolucji biologicznej. Porównawcza neuroanatomia bezkrgowców i krgowców. Ewolucja układu nerwowego neuron, przewodnictwo, narzdy zmysłów, elementy neuroanatomii człowieka. Procesy sensoryczne. Procesy motoryczne. Napd zachowania. Wysze czynnoci nerwowe. Pola korowe pierwotne i asocjacyjne. Pami. Warunkowanie klasyczne i sprawcze. Współczesne metody badania mózgu. Uszkodzenia mózgu. Czynnoci korowe. Podstawy genetyki molekularnej i populacyjnej. Genetyka zachowania. Pojcia gatunku, rasy, szczepu. Biologiczne koncepcje człowieka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: krytycznej analizy tekstów naukowych dotyczcych biologicznych podstaw zachowania si człowieka; właciwego i krytycznego traktowania danych dotyczcych biologicznej sfery ycia psychicznego człowieka; samokształcenia w wybranych obszarach neurobiologii. 3. Kształcenie w zakresie wprowadzenia do psychologii i historii myli psychologicznej Treci kształcenia: Podstawowe rozrónienie: to, co konieczne (domena przyrodoznawstwa) i to, co mogłoby by inne (domena nauk o człowieku). Współczesna definicja psychologii nauka o zachowaniu i lecych u jego podłoa procesach psychicznych. Etymologia słowa psychologia: nauka o duszy. Pochodzenie nazwy psychologia. Teorie duszy w staroytnej Grecji przed Arystotelesem. Polemika Arystotelesa z tymi teoriami i jego entelechijna teoria duszy substancjalnej. Rewolucja naukowa w psychologii w sensie kuhnowskim. Przełom metodologiczny w psychologii jako wyznacznik jej naukowoci. Psychologia W. Wundta jako nauka o samowiadomej psychice. Dowiadczenie prywatne (osobiste) i dowiadczenie publiczne. Psychologia eksperymentalna i nieeksperymentalna psychologia historyczno-kulturowa. Psychologia jako nauka o niewiadomej wiadomoci: psychoanaliza (S. Freud) i psychologia analityczna (C. G. Jung). Psychologia w yciu człowieka. Psychologia behawiorystyczna (J. Watson) od psychologii zwierzt do psychologii człowieka. Problematyczna samowiadomo i niewiadoma wiadomo. Funkcjonalizm zastosowania psychologii w praktyce. Psychologia humanistyczna (A. Maslow): nauka z pogranicza czy filozofia ycia?, reakcja na ograniczenia psychoanalizy i behawioryzmu, wykraczanie psychologii poza ustanowione przez siebie granice. Psychologia poznawcza: rewolucja czy ewolucja w psychologii? Problem paradygmatu poznawczego w psychologii. Psychologia polska czy psychologia w Polsce? narodziny i rozwój rodzimej myli psychologicznej na przełomie XIX i XX stulecia w kontekcie osobliwej sytuacji politycznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: dostrzegania, rozumienia i ustosunkowania si do problemów ycia człowieka. 4. Kształcenie w zakresie metodologii bada psychologicznych i statystyki Treci kształcenia: Cele nauczania metodologii. Cechy poznania naukowego, zasada racjonalnoci, schematy sprawdzania: pozytywny (konfirmacjonizm) i negatywny (falsyfikacjonizm). Poznanie psychologiczne jako poznanie naukowe. Psychologia jako nauka empiryczna, etapy badania naukowego (psychologicznego). Zmienne. Interakcje zmiennych. Operacjonalizacja zmiennych. Problemy i hipotezy badawcze. Model eksperymentalny: jedno-jednozmiennowy i wielo-jednozmiennowy. Zasada randomizacji. Pojcie kontroli zmiennych niezalenych. Wariancja wyjaniona versus wariancja błdu. Podstawowe plany eksperymentalne i quasi-eksperymentalne. Rola pretestu zmiennej zalenej. Ocena dynamiki zmiany: trafno wewntrzna i trafno zewntrzna, czynniki uszkadzajce trafno planów eksperymentalnych i quasieksperymentalnych. Model ex post facto. Model regresji liniowej: odmiana jednojednozmiennowa i odmiana jedno-wielozmiennowa, strategie budowy modelu, zmienne jakociowe i ich interakcje w modelu regresji liniowej, interpretacja geometryczna modelu. Interakcja psycholog-osoba uczestniczca w badaniu jako ródło artefaktów oczekiwania interpersonalne badacza (R. Rosenthal), lk przed ocen (M. J. 3

4 Rosenberg), status motywacyjny osoby uczestniczcej w badaniu. Wskazówki sugerujce hipotez (M. T. Ornea). Etyczne problemy bada naukowych. wiadomo metodologiczna. Praktyka społeczna a psychologia. Zasady sporzdzania raportu z bada empirycznych i zasady sporzdzania bibliografii. Pomiar w psychologii. Grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych. Opis statystyczny jednej zmiennej. Rozkłady zmiennych losowych. Korelacja i regresja. Korelacja zmiennych porzdkowych i nominalnych. Próba jako reprezentacja populacji. Etapy wnioskowania statystycznego. Załoenia niektórych testów statystycznych. Testy dla danych interwałowych i ilorazowych. Testy dla danych porzdkowych i nominalnych. Statystyczne podstawy analizy wariancji: jednoczynnikowej i dwuczynnikowej, testy wielokrotnych porówna, wskaniki wielkoci efektu eksperymentalnego, analiza efektów prostych. Statystyczne podstawy wielokrotnej regresji liniowej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: zrozumienia literatury psychologicznej i oceny poprawnoci metodologicznej prezentowanych w niej bada empirycznych; projektowania i samodzielnego przeprowadzania bada empirycznych oraz opracowywania ich wyników; stosowania pakietów statystycznych. 5. Kształcenie w zakresie etyki zawodu psychologa Treci kształcenia: Psycholog zawód zaufania publicznego. Naczelne wartoci zawodu psychologa. Autonomia, podmiotowo, prawo do prywatnoci, integralno i poufno jako podstawowe zasady relacji psychologa z klientem. Zachowanie tajemnicy zawodowej i ograniczenia tego wymogu w rónych profesjonalnych zadaniach psychologa. Uzyskiwanie wiadomej zgody, zawieranie kontraktu, informacja zwrotna o uzyskanych wynikach obowizek podmiotowego traktowania odbiorcy usług psychologicznych. Specyfika realizacji zasad etycznych w diagnostyce psychologicznej, udzielaniu pomocy psychologicznej (zwłaszcza psychoterapii), w badaniach naukowych. Niebezpieczestwa wykorzystywania wiedzy psychologicznej i psychologów w reklamie, kontaktach z mediami, propagandzie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: dostrzegania i identyfikowania dylematów etycznych zwizanych z praktyk psychologiczn; stosowania zabezpiecze chronicych przed naruszeniem podstawowych zasad zawodu. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie procesów poznawczych Treci kształcenia: Procesy spostrzegania: podejcie konstruktywistyczne i ekologiczne, spostrzeganie jako proces wyodrbniania cech z dołu do góry i uwarunkowany schematami poznawczymi z góry na dół. Rozpoznawanie struktur i kategoryzacja percepcyjna: komputerowe modele rozpoznawania przedmiotów, prototypowy i egzemplarzowy model kategoryzacji percepcyjnej. Wyobraeniowa i pojciowa reprezentacja rzeczywistoci: pojcie obrazu umysłowego i tworzenie si obrazów wyobraeniowych. Kształtowanie si poj w kategoryzacyjnej przestrzeni semantycznej. Uczenie si i pami: procesy uczenia si jako kształtowanie struktury poznawczej, sieciowe modele pamici, wsteczne kształtowanie pamici. Mylenie i rozumowanie: schemat pragmatyczny w rozumowaniu dedukcyjnym, indukcyjnym i wnioskowaniu przez analogi, mylenie przyczynowo-skutkowe w rozumowaniu. Uwaga jako mechanizm selekcji informacji: procesy automatyczne, kontrolowane, uwaga wiadoma, uczenie si i praktyka w automatyzowaniu czynnoci. Procesy decyzyjne: algorytmiczne i heurystyczne strategie wyboru, racjonalno decyzji, sytuacyjne i osobowociowe determinanty podejmowania decyzji ryzykownych. Jzyk i komunikacja: mowa i rozumienie w procesie komunikacji, pozawerbalne sygnały percepcyjne w rozumieniu wypowiedzi słownych. Poznawcza psychologia stosowana znaczenie mechanizmów spostrzegania, uczenia si, pamici, kategoryzacji, mylenia i wnioskowania oraz procesów decyzyjnych w tworzeniu strategii marketingowych w dziedzinie gospodarczej i politycznej oraz w zarzdzaniu organizacj. 4

5 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: poczucia krytycyzmu w dowiadczaniu i rozumieniu otaczajcej rzeczywistoci złoonych procesów poznawczych; stosowania poj psychologii poznawczej do analizy zjawisk typowo klasyfikowanych do dziedzin pozapoznawczych, takich jak psychologia społeczna, polityczna i ekonomiczna. 2. Kształcenie w zakresie emocji i motywacji Treci kształcenia: Mechanizmy wzbudzania emocji aspekt psychologiczny i biologiczny. Integracja obu podej systemy: neuronalny, sensomotoryczny, motywacyjny i poznawczy. Emocje wzbudzane w sposób uwiadamiany i nieuwiadamiany przez podmiot. Rónice midzy poszczególnymi stanami afektywnymi: nastrój, emocje, afekt, pobudzenie. Zaburzenia emocjonalne. Emocje podstawowe i pochodne. Problem powstawania emocji pochodnych. Ekspresja emocji. Twarz w ekspresji emocji. Kulturowe aspekty ekspresji emocji. Relacje emocji z poznaniem i zachowaniem. Pierwotno emocji versus poznania. Współzaleno emocji i poznania. Automatyczna i podmiotowa regulacja emocji i nastroju. Klasyczne teorie emocji. Poznawcze teorie emocji. Podstawowe podejcia do motywacji (etologiczne, psychodynamiczne, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne, topologiczne). Mechanizmy lece u podstaw motywacji. Procesy afektywne jako mechanizm motywacyjny. Procesy poznawcze jako mechanizm motywacyjny. Motywacja w przebiegu zachowania: uruchomienie zachowania, podtrzymanie aktywnoci, zaniechanie versus zakoczenie działania. Motywacja wewntrzna i zewntrzna. Czynniki osłabiajce motywacj wewntrzn. Motywacja osigni. Rozwojowe i kulturowe aspekty motywacji osigni. Motywacje zwizane z obrazem własnej osoby. Motywacje samoaktualizacji i samorozwoju. Przywracanie i zaburzanie istniejcej równowagi. Motywacja zadaniowa. Plany działania. Perspektywa czasowa w procesach motywacyjnych. Motywacje symultaniczne i hierarchiczne. Konflikty motywacyjne. Inni ludzie w procesach motywacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i wyjaniania procesów powstawania emocji; wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii emocji do optymalizowania funkcjonowania człowieka, ze szczególnym uwzgldnieniem zwizków: emocje-poznanie; odróniania emocji spontanicznych od udawanych; rozumienia i wyjaniania procesów motywacyjnych; kształtowania motywacji osigni; wykorzystywania wiedzy na temat zwizków motywacji z optymalizacj funkcjonowania jednostek i grup. 3. Kształcenie w zakresie osobowoci Treci kształcenia: Specyfika nauki o osobowoci i sposoby jej uprawiania teoria a badania: kliniczne, korelacyjne i eksperymentalne. Rola załoe metasystemowych. Kryteria porównywania teorii aplikacja wiedzy o osobowoci. Znaczenie załoe o roli niewiadomoci koncepcje psychodynamiczne: determinizm, konflikt, niewiadomo. Rola popdów i ródła lku. Geneza osobowoci, znaczenie wczesnych relacji interpersonalnych. Obronne i autonomiczne funkcje ego. Konflikty i przystosowanie potrzeby i cele. Teorie socjobiologiczne: załoenia, biologiczne podstawy osobowoci. Wyjanianie zachowa na podstawie instynktu, adaptacyjne znaczenie kultury, inspiracje i kontrowersje. Podejcie humanistyczne (specyfika bada idiograficznych), poziomy motywacji (potrzeby podstawowe i motyw samoaktualizacji), wiadomo, wartociowanie, rozwój osobowoci dojrzałej. Teorie fenomenologiczno-egzystencjalne i narracyjne: koncepcja człowieka, wartociowanie zdarze i konstruowanie tosamoci. Teoria cech: hierarchiczny model osobowoci, biologiczne podłoe cech, cechy a zdrowie fizyczne i psychiczne. Teorie czynnikowe 5-czynnikowy model osobowoci oraz badania leksykalne nad wielk pitk : uniwersalno modelu, implikacje i kontrowersje. Teorie uczenia si i społecznokognitywne: konflikt i natura emocji, modelowanie i przekonanie o własnej skutecznoci, motywacja, mechanizmy autoregulacji. Kognitywne zmienne 5

6 osobowociowe, teoria oczekiwanie i warto. Teorie poznawcze: załoenia, konstrukty osobiste, procesy poznawcze i mechanizmy regulacji zachowania, osobowo jako system informacji. Struktury poznawcze poznawcza teoria Ja: inspiracje, złoono i funkcje systemu Ja, samowiedza i samoocena, autoregulacja, motywy organizujce koncepcj siebie. Poznawcze moliwoci i ograniczenia teorii: alternatywne opisy osobowoci, wyjanienia motywacji i genezy zjawisk patologicznych, stało i zmienno osobowoci, kontrowersje i integracja nauki o osobowoci badawcze i kliniczne implikacje. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: krytycznego posługiwania si teori w opisie i interpretacji zjawisk ycia psychicznego; formułowania problemów oraz rozróniania rónych podej badawczych, terapeutycznych i pedagogicznych. 4. Kształcenie w zakresie psychologii rónic indywidualnych Treci kształcenia: Paradygmat psychologii rónic indywidualnych oraz podstawowe kategorie opisowe rónic interindywidualnych pojcie, cechy, typu. Zdolnoci intelektualne pojcie oraz psychometryczne koncepcje inteligencji (koncepcje czynnika ogólnego, modele czynników równorzdnych, koncepcja inteligencji wielorakich). Psychometryczny pomiar inteligencji oraz podstawowe problemy diagnozowania zdolnoci za pomoc standaryzowanych testów testy kulturowo niezalene. Inteligencja w koncepcjach biologicznych oraz psychologii poznawczej. Znaczenie adaptacyjne zdolnoci intelektualnych. Uwarunkowania inteligencji: rola czynnika genetycznego oraz czynników rodowiskowych. Osobowo pojcie oraz koncepcje superczynników osobowoci: model PEN oraz picioczynnikowy model osobowoci. Temperament jako składnik osobowoci kryteria definicyjne oraz modele temperamentu dzieci i dorosłych. Inne wymiary osobowoci ujmowane z perspektywy psychologii rónic indywidualnych. Adaptacyjna rola cech osobowoci. Metody badania osobowoci diagnoza psychometryczna. Diagnozowanie osobowoci za pomoc standaryzowanych kwestionariuszy kulturowa adaptacja inwentarzy osobowoci. Genetyczne oraz rodowiskowe uwarunkowania cech osobowoci badania midzykulturowe. Styl poznawczy pojcie oraz charakterystyka wybranych stylów. Funkcje oraz geneza stylu poznawczego wyznaczniki rodowiskowe oraz korelaty osobowociowe. Podstawowe metody stosowane do diagnozy stylu poznawczego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania wiedzy dotyczcej adaptacyjnych zdolnoci intelektualnych, cech osobowoci (temperamentu) i stylów poznawczych w psychologii; prowadzenia bada standardowymi metodami diagnostycznymi. 5. Kształcenie w zakresie psychologii społecznej Treci kształcenia: Podstawowe podejcia teoretyczne w psychologii społecznej: poznawcze, motywacyjne, wynikajce z teorii uczenia, ewolucjonistyczne i społecznokulturowe. Metody bada psychologii społecznej. Kluczowa rola eksperymentu w psychologii społecznej. Wiedza i sdy o wiecie społecznym. Schematy i skrypty. Naiwne i potoczne koncepcje wiata i natury ludzkiej. Stereotypy i uprzedzenia. Spostrzeganie siebie i innych. Heurystyki: dostpnoci, zakotwiczenia, symulacji, reprezentatywnoci. Zaleno sdów społecznych od procesów afektywnych. Tosamo indywidualna i społeczna. Spostrzeganie siebie i innych. Samoocena i jej rola w regulacji zachowania. Procesy atrybucji. Błdy atrybucyjne. Ukryte Teorie Osobowoci. Postawy i wartoci. Struktura wartoci. Struktura i funkcje postaw. Geneza postaw. Teorie i mechanizmy zmian postaw. Zwizek postaw z zachowaniem. Wpływ społeczny. Facylitacja i inhibicja. Próniactwo społeczne. Naladownictwo, konformizm i posłuszestwo. Wpływ mniejszoci na wikszo. Mechanizmy i taktyki wywierania wpływu społecznego. Współzaleno społeczna i konflikt. Atrakcyjno interpersonalna. Teorie i wyznaczniki atrakcyjnoci interpersonalnej. Autoprezentacja. Obronne i asertywne taktyki autoprezentacji. Intrapersonalne i interpersonalne 6

7 konsekwencje autoprezentacji. Altruizm. Teorie i mechanizmy zachowa prospołecznych. Agresja. Teorie agresji. Wyznaczniki agresji. Grupa społeczna. Struktura i funkcjonowanie grupy. Zadaniowe funkcjonowanie grupy. Komunikowanie si w grupie. Władza i kierowanie ludmi. Style kierowania. Psychiczne zrónicowanie płci fakty a stereotypy. Teorie wyjaniajce zrónicowanie płci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przewidywania i wyjaniania społecznych zachowa ludzi oraz wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii społecznej do kształtowania społecznego rodowiska człowieka; aplikowania wiedzy teoretycznej do konkretnych sytuacji ycia codziennego; diagnozowania sytuacji społecznej (poziomu uprzedze, konfliktów, agresji, postaw, stereotypów) oraz opracowywania procedur zmierzajcych do zmiany zaobserwowanego stanu. 6. Kształcenie w zakresie psychologii rozwoju człowieka w cyklu ycia Treci kształcenia: Podstawowe pojcia, modele i metody bada. Zmienno ludzkiego zachowania a zmiana i rozwój. Rodzaje zmian rozwojowych zmiany uniwersalne, wspólne, indywidualne. Zegar biologiczny i zegar społeczny. Koncepcje periodyzacji biegu ycia człowieka. Dwa podejcia do analizy rozwoju: mechanistyczne i organizmiczne. Modele rozwoju. Rodzaje i klasyfikacja czynników rozwoju. Opis a wyjanianie w badaniach nad rozwojem. Podstawowe modele bada: mechanistyczny, organizmiczny, kontekstualny. Strategie prowadzenia bada nad rozwojem. Czynniki uszkadzajce trafno bada nad rozwojem. Historia bada nad kontekstem rozwoju człowieka. Wybrane teorie rozwoju psychicznego prezentacja: podstawowych załoe teoretycznych, wkładu do psychologii rozwoju, ogranicze i moliwych aplikacji w ramach podstawowych paradygmatów psychologii. Teorie uczenia si: poznawczo-rozwojowe (J. Piaget, L. Kohlberg, L. S. Wygotski), psychodynamiczne (Z. Freud, E. H. Erikson), psychologii humanistycznej. Koncepcja zada rozwojowych (R. J. Havighurst, D. J. Levinson, U. Bronfenbrenner). Koncepcja społecznego rodowiska rozwoju. Charakterystyka rozwoju człowieka w pełnym cyklu ycia analiza: podstawowych obszarów i zada rozwojowych, osigni rozwojowych, czynników rozwoju pomylnego, czynników ryzyka w okresie prenatalnym, niemowlcym, poniemowlcym, przedszkolnym, szkolnym, wczesnej i pónej adolescencji oraz wczesnej, rodkowej i pónej dorosłoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia wzajemnych zwizków midzy przebiegiem rozwoju a kontekstem kulturowo-społecznym; rozumienia prawidłowoci rozwoju charakterystycznych dla kolejnych okresów ycia człowieka; okrelania czynników pomylnych i czynników ryzyka zakłóce procesu rozwoju; planowania bada nad procesem rozwoju i stosowania metod adekwatnych do poziomu rozwoju osób badanych; wieloaspektowego interpretowania zjawisk w cyklu ycia człowieka, to jest refleksyjnego i krytycznego posługiwania si koncepcjami o rónym rodowodzie teoretycznym. 7. Kształcenie w zakresie psychometrii Treci kształcenia: Test psychologiczny jako narzdzie pozyskiwania danych ilociowych bdcych podstaw diagnozy psychologicznej (problem obiektywnoci testu, standaryzacji, trafnoci, rzetelnoci i normalizacji). Schemat wnioskowania psychometrycznego. Pojcie wyniku prawdziwego, wyniku otrzymanego i błdu pomiaru. Model klasyczny Gulliksena i jego odmiana statystyczna w wersji Lorda i Novicka. Definicja rzetelnoci. Pojcie testów równoległych. Rzetelno rozumiana jako stabilno bezwzgldna (technika test-retest), jako stabilno wzgldna (technika testów równoległych) oraz jako zgodno wewntrzna (metoda połówkowa, technika K-R 20 i alfa-cronbacha, metoda badania korelacji pozycji testowych z ogólnym wynikiem testu (wzór Spearmana-Browna). Rzetelno standardowy błd pomiaru (konstruowanie przedziałów ufnoci do porównywania wyników dwóch osób w tym samym tecie lub dwóch wyników jednej osoby w podtestach danego testu). Estymacja wyniku prawdziwego. Róne rodzaje trafnoci: treciowa, kryterialna (diagnostyczna i 7

8 prognostyczna), teoretyczna. Współczynnik trafnoci i jego interpretacja. Obliczanie współczynników trafnoci treciowej, kryterialnej oraz metody badania trafnoci teoretycznej. Stronniczo testu i pozycji testowych. Pojcie normy statystycznej. Typy skal. Skale oparte na rozkładzie prostoktnym (skala centylowa). Skale oparte na rozkładzie normalnym (skala tenowa, stenowa, tetronowa, ilorazów inteligencji). Konstrukcja skal standardowych. Proces normalizacji rozkładu wyników surowych. Zasady zbierania danych normalizacyjnych. Normy ogólne a normy lokalne. Zasady tworzenia i doboru pozycji testowych dla rónego rodzaju testów. Testy budowane w sposób racjonalny i empiryczny. Zasady korzystania z podrczników testowych oraz problemy etyczne zwizane ze stosowaniem testów. Etyczne standardy stosowania testów (ustawa o zawodzie psychologa i samorzdzie zawodowym psychologów). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny przydatnoci okrelonego testu do diagnozowanego problemu (oceny trafnoci i rzetelnoci danej metody); interpretacji wyniku otrzymanego w tecie zgodnie ze standardami psychometrycznymi; konstruowania norm o charakterze lokalnym; konstruowania własnych, prostych narzdzi pomiarowych. 8. Kształcenie w zakresie diagnozy psychologicznej Treci kształcenia: Mylenie potoczne a mylenie diagnostyczne. Opis a wyjanianie rodzaje wyjanie (mechaniczne, statystyczne, systemowe). Wykorzystanie teorii systemów dynamicznych. Podstawowe załoenia studium przypadku. Celowo działa jako: odniesienie, uzasadnienie, wyjanienie racjonalno działa ludzkich. Dowiadczanie autobiografii i jej relacjonowanie jako forma interpretacji psychologicznej. Diagnozowanie jako sytuacja komunikacyjna taktyki konwersacyjne. Diagnozowanie jako sytuacja społeczna. Sposoby ujmowania procesu diagnozowania w psychologii. Diagnostyka tradycyjna a diagnostyka behawioralna. Personologiczna koncepcja diagnozowania. Zachowania testowe i rzeczywiste (pozatestowe) jako przedmiot interpretacji. Diagnoza a terapia nihilizm diagnostyczny. Proces diagnozowania i jego etapy. Rodzaje diagnoz. Diagnoza: nozologiczna, funkcjonalna (selekcyjna), wyjaniajca, interakcyjna (negocjowanie diagnozy), nieinterakcyjna (autonomiczna, w tym aktuarialna i mechaniczna). Dane diagnostyczne. Pomiar w psychologii. Dane ipsatywne i normatywne. Podstawowe typy technik (procedur) wykorzystywanych w diagnozowaniu. Ilociowy i jakociowy opis zachowa. Charakterystyka wskaników diagnostycznych sposoby interpretacji. Kryteria poprawnoci interpretacji. Prognozowanie diagnostyczne i jego formy. Interwencja i jej formy. Selekcja i jej specyfika strategie decyzyjne. Modyfikacja i jej specyfika. Komunikowanie wyników badania i orzekanie. Etyczne problemy diagnozowania. Problemy zwizane z komercjalizacj diagnostyki psychologicznej. Integracja danych diagnostycznych. Podstawowe umiejtnoci diagnozowania: obserwacja, rozmowa, wywiad, badanie procesów poznawczych, techniki kwestionariuszowe, techniki projekcyjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: formułowania problemów i pyta diagnostycznych; całociowego traktowania procesu diagnostycznego i dostrzegania konsekwencji wynikajcych z realizacji poszczególnych etapów; rozumienia koniecznoci interpretowania oraz integrowania danych pochodzcych z rónych ródeł; wykorzystywania danych uzyskanych rónymi technikami i metodami. 9. Kształcenie w zakresie pomocy psychologicznej Treci kształcenia: Pomoc psychologiczna jako zachowanie prospołeczne. Uwarunkowania profesjonalnych i nieprofesjonalnych zachowa pomocnych motywy psychologa a oczekiwania osoby potrzebujcej pomocy w kontekcie pomagania. Relacje pomaganie zaufanie interpersonalne. Wartoci i postawy pomagajcego. Wymiary relacji pomagania. Etapy pomagania: nawizanie kontaktu, ustalanie problemów i oczekiwa, kontrakt pomocy psychologicznej, rozwój relacji pomagania, zakoczenie relacji. Psychologiczna pomoc a wsparcie społeczne. Spostrzeganie 8

9 przekazów werbalnych i niewerbalnych, słuchanie. Parafrazowanie, klaryfikowanie i sprawdzanie percepcji. Odzwierciedlanie uczu i treci komunikowanych. Przeszkody w słuchaniu i budowaniu kontaktu. Cele pomocy psychologicznej wspomaganie rozwoju w rónych sferach ycia, psychoedukacja, pomoc dla celów zdrowotnych. Pomoc indywidualna, grupowe formy pomocy. Grupy samopomocy, profesjonalna pomoc psychologiczna. Ogólna charakterystyka rónych rodzajów pomocy psychologicznej porada, promocja zdrowia, prewencja zaburze, interwencja w sytuacjach kryzysowych, psychoterapia, rehabilitacja. Etyczne problemy pomocy psychologicznej. Uwewntrznione normy i standardy pomagania wiadomo i wraliwo etyczna psychologa. Znaczenie kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania metod pomocy psychologicznej; skutecznego pomagania osobom i grupom. 10. Kształcenie w zakresie psychopatologii Treci kształcenia: Koncepcje normy i patologii a klasyfikacje zaburze psychicznych. Psychologia kliniczna a psychopatologia. Podstawy i kryteria klasyfikacji zaburze psychicznych w ICD-10 i DSM-IV. Psychopatologia ogólna: zaburzenia prostych i złoonych czynnoci psychicznych. Klasyfikacje i objawy zaburze procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych. Jakociowe i ilociowe zaburzenia wiadomoci. Psychopatologia szczegółowa: zaburzenia lkowe, zaburzenia somatoformiczne i dysocjalne, zaburzenia nastroju i schizofrenie, zaburzenia osobowoci, uzalenienia i zaburzenia na tle seksualnym. Psychopatologia okresu wczesnodziecicego, adolescencji i pónego okresu dorosłoci. Przyczyny powstawania zaburze psychicznych: podejcie biologiczne, neuronauka i koncepcje psychologiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozróniania ilociowych i jakociowych zaburze procesów psychicznych; posługiwania si rónymi kryteriami klasyfikacji problemów i zaburze psychicznych; ustalania bezwzgldnej i wzgldnej wartoci diagnostycznej rónych symptomów klinicznych; rozpoznawania obrazu klinicznego wyodrbnionego w psychopatologii szczegółowej jednostek klinicznych; stosowania wiedzy z psychopatologii w postpowaniu diagnostycznym i formułowaniu diagnozy rónicowej; stosowania ogólnych kryteriów kierowania do leczenia osób z rónymi zaburzeniami psychicznymi. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie i powinny by zorganizowane w wymiarze nie krótszym ni 25 godzin tygodniowo. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawiera treci poszerzajce wiedz ogóln w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Kształcenie powinno obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz wszystkie treci kierunkowe w wymiarze nie mniejszym ni 45 godzin kady z zakresów kształcenia. 9

10 4. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego, w tym take za przygotowanie pracy magisterskiej, student otrzymuje 20 punktów ECTS. ZALECENIA Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego w stopniu umoliwiajcym samodzielne studiowanie tekstów z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych. 10

Kierunki studiów - uczelnie - studia psychologia

Kierunki studiów - uczelnie - studia psychologia studia społeczne, kierunek: PSYCHOLOGIA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Filozofia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Krzysztof Fronczyk Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 6 I

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (Helena Sęk)... 19 1.1. Źródłaidrogirozwojupsychologiiklinicznej...

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A KP_W01 KP_ W02 KP_W03 KP_W04 KP_W05 KP_ W06 KP_ W07 KP_ W08 KP_W09 KP_ W10 KP_ W11 Ma podstawową wiedzę o

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR 1. Godziny. Liczba punktów ECTS. Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć. Forma zaliczenia. Ogółem MODUŁY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ: II Wydział Psychologii we Wrocławiu KIERUNEK: Psychologia w Indywidualnej Organizacji Studiów PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: studia jednolite magisterskie FORMA: NIESTACJONARNY Rok rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Nowe pytania egzaminacyjne

Nowe pytania egzaminacyjne Nowe pytania egzaminacyjne 1. Jakie jest znaczenie genetyki behawioralnej w badaniach psychologicznych? 2. Wyjaśnij pojęcie funkcjonalnej asymetrii mózgu i omów jak zmieniały się poglądy na ten temat.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Stanisław Mika Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kształtowania i modyfikacji zachowania Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Ryszard Stachowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filozofia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filozofia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 31 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filozofia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Biogramy autorów i redaktorów tomu pierwszego Wstęp do tomu pierwszego

SPIS TREŚCI. Przedmowa Biogramy autorów i redaktorów tomu pierwszego Wstęp do tomu pierwszego Przedmowa Biogramy autorów i redaktorów tomu pierwszego Wstęp do tomu pierwszego SPIS TREŚCI Dział 1 Historia i teorie psychologiczne Rozdział 1. Historia psychologii: O d Wundta do czasów najnowszych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Psychologia. w roku akademickim 2015/2016. Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia w roku akademickim 20/2016 Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I

Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna ROK I Studia niestacjonarne - Psychologia kliniczna Liczba L.p Moduł ECTS Semestr Przedmioty trzonowe + specjalnościowe Grupa godz 1 Moduł wstępny 45 3 I Umiejętności akademickie Technologie informacyjne 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Joanna Piekarska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 79 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Diagnoza psychologiczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia rozwoju osobistego. Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 30 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2012/2013 Część I ogólna wiedza psychologiczna

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2012/2013 Część I ogólna wiedza psychologiczna PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2012/2013 Część I ogólna wiedza psychologiczna 1 Podstawowe pytania i główne kontrowersje psychologii osobowości Osobowość 2 Jak można mierzyć osobowość? 3 Jak współczesna

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia 18 Logika 12 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU

Psychologia. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa. immatrykulacja 2016/2017. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia sądowa immatrykulacja 2016/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży immatrykulacja 1/17 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Ilona Laskowska-Levy Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Developmental

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: I Moduł ogólny moduł 30 6 zaliczenie z oceną Filozofia wykład 18 Logika wykład 12 II Kompetencje społeczne i osobiste I warsztaty 15 3 zaliczenie z oceną III Wprowadzenie do psychologii wykład 21 5 zaliczenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. ogólnoakademicki. stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Psychologia. ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UK z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Diagnoza psychologiczna ydział ydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK:

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH KIERUNEK: Psychologia PROFIL: ogólnoakademicki POZIOM: jednolite TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 SEMESTR 1 I Moduł ogólny moduł 45 6 zaliczenie z oceną

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Psychologia biznesu i coaching

Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63

Wstęp. Przedmowa. 2o Psychologia rozwoju człowieka 63 Wstęp Przedmowa n 1. Cele, założenia i zastosowanie psychologii 13 1.1. Analiza zachowania i doznawania jako zadanie psychologii 14 1.2. Psychologia jako dziedzina badań 16 1.2.1. Cele badań naukowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014

STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 STUDIA DZIENNE, ROK 1, SEMESTR 1 2013/2014 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2016/2017 zestaw D Część I ogólna wiedza psychologiczna

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2016/2017 zestaw D Część I ogólna wiedza psychologiczna PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2016/2017 zestaw D Część I ogólna wiedza psychologiczna Osobowość 1 Czym zajmuje się psychologia osobowości? 2 Podejście interakcyjne w badaniu osobowości 3 Trójczynnikowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Filozofia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2013/2014 Część I ogólna wiedza psychologiczna

PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2013/2014 Część I ogólna wiedza psychologiczna PYTANIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEG0-2013/2014 Część I ogólna wiedza psychologiczna Osobowość 1 Czym zajmuje się psychologia osobowości? 2 Podejście interakcyjne w badaniu osobowości 3 Trójczynnikowy model

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

IV rok. Przedmioty ogólne II.

IV rok. Przedmioty ogólne II. PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: Psychologia STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Psychologia kliniczna/psychologia społeczna Profil kształcenia: ogólnoakademicki Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów Wykaz skrótów................................................. 11 Wstęp.......................................................... 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Elementy psychologii ogólnej dla sędziów i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016

STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 STUDIA STACJONARNE, ROK 1, SEMESTR 1 2015/2016 1 AP1 AP1.1 AP2 AP2.1 AK3.1 B1 AP23 C1.1 C2 B3 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Biologiczne podstawy zachowania 15 15 3 Z/O 0 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Metodologia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite magisterskie

Psychologia jednolite magisterskie Załącznik nr 3 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Psychologia jednolite magisterskie Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Psychologia

Bardziej szczegółowo