OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne"

Transkrypt

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności 12 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, inne (wpisać jakie) Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i wdrażania strategii i substrategii personalnych w różnych typach organizacji, na różnych etapach rozwoju tych organizacji oraz z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podstaw zarządzania EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Student wymienia, charakteryzuje i omawia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu strategii zarządzania personelem 02 Student porównuje, analizuje i ocenia omawiane na zajęciach zagadnienia, rozwiązuje problemy związane ze stosowaniem strategii zarządzania personelem Odniesienie do efektów dla programu SP_W01 SP_W02 SP_W07 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 Kompetencje społeczne 03 Student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje stanowisko w zakresie znaczenia zagadnień dotyczących strategii personalnej TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 12 1 Strategia i strategie funkcjonalne organizacji 1 2 Proces zarządzania strategicznego w organizacji 2 3 Strategia personalna i jej znaczenie w rozwoju kapitału ludzkiego organizacji 1 4 Formułowanie strategii personalnej 2 5 Uwarunkowania wdrażania strategii personalnej 1 6 Kontroling strategiczny 2 7 Założenia strategii w obszarach funkcji personalnej 1 8 Narzędzia strategii personalnej 2 Metody kształcenia Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja SP_K01 SP_K10

2 Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Praca w grupach Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 01, 02, 03 01, 02, 03 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. 1. Zarządzanie kadrami. Wydanie trzecie, uaktualnione i poszerzone., (red.) T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Armstrong M., Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Juchnowicz, M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa Lipka, A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo PSB, Kraków 2000 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 12 Przygotowanie się do zajęć 36 Studiowanie literatury 32 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4

3 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Planowanie zasobów ludzkich Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 12 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, dr Włodzimierz Durka, inne (wpisać jakie) Zapoznanie słuchaczy z zakresem wiedzy, który jest określony w programie przedmiotu. Nabycie umiejętności zastosowania metod planowania zatrudnienia, w zakresie prognozowania podaży oraz zapotrzebowania na zasoby ludzkie. Nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowiska pracy. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla 01 Student wymienia i definiuje pojęcia z zakresu planowania zasobów ludzkich 02 Student rozróżnia poszczególne metody planowania zatrudnienia 03 Student analizuje przedstawione na zajęciach przypadki 04 Student porównuje przedstawione metody planowania zasobów ludzkich 05 Student angażuje się w pracę zespołową 06 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami programu SP_W01 SP_W06 SP_U01 SP_U02 SP_U04 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 12 1 Związek planowania zasobów ludzkich ze strategią organizacji 2 2 Procedury planowania zasobów ludzkich 2 3 Podaż zasobów ludzkich wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy 2 4 Metody określania zapotrzebowania na pracowników 1 5 Planowanie kariery zawodowej 1 6 Sporządzanie opisu stanowiska pracy 1 7 Określanie wymogów stawianych przed pracownikami 1 8 Planowanie procesu kadrowego 1 9 Zagadnienia wprowadzania pracownika do pracy 1 Wykłady interaktywne Metody kształcenia Prezentacje multimedialne Studia przypadków Praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej 01, 02 Nr efektu kształcenia z sylabusa

4 Praca w grupach 03, 04 Studium przypadku 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Warszawa Whiddett S., Hollyforde S, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 12 Przygotowanie się do zajęć 36 Studiowanie literatury 32 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4

5 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Rekrutacja i selekcja Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, 01 Student rozróżnia i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu rekrutacji i selekcji 02 Student wymienia najważniejsze zasady doboru pracowniczego 03 Student analizuje problemy związane z etyczną rekrutacją i selekcją oraz z wprowadzeniem nowych pracowników w środowisko organizacji 04 Student porównuje procedury i metody stosowane przy doborze pracowników inne (wpisać jakie) mgr Małgorzata mgr Katarzyna Zioło, Wiedza teoretyczna przekazanie słuchaczom studiów podyplomowych podstawowych wiadomości z zakresu teorii dotyczącej doboru pracowniczego, rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy. Umiejętności praktyczne wykorzystanie powyższego zakresu wiedzy teoretycznej do m. in.: przeprowadzenia symulacji procesów rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie X, przygotowania opisu stanowiska pracy. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu SP_W01 SP_W06 SP_U01 SP_U02 SP_U04 SP_U05 SP_U07 SP_U10 05 Student angażuje się w pracę zespołową 06 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Dobór pracowniczy 2 2 Rekrutacja rodzaje, metody, funkcje 3 3 Selekcja strategie procesu selekcji, etapy i metody procesu selekcyjnego 3 4 Błędy w procesie pozyskiwania kadr do organizacji 3 5 Wprowadzenie do pracy nowozatrudnionego pracownika 2 6 Etyczne aspekty rekrutacji i selekcji 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja Praca w grupach Zaliczenie w formie pisemnej 01, 02 Nr efektu kształcenia z sylabusa

6 Praca w grupach 03, 04, 05, 06 Studium przypadku 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

7 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Systemy ocen pracowniczych Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, inne (wpisać jakie) mgr Wojciech Kuśmirek mgr Małgorzata Smolska, Wiedza teoretyczna przekazanie słuchaczom studiów podyplomowych podstawowych wiadomości z zakresu teorii dotyczącej systemu ocen pracowniczych. Umiejętności praktyczne wykorzystanie powyższego zakresu wiedzy teoretycznej do budowy systemu oceniania w firmie X Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu 01 Student opisuje istotę wartościowania pracy w organizacji 02 Student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu systemu ocen pracowniczych 03 Student analizuje metody wartościowania pracy 04 Student ocenia metody wartościowania pracy SP_W01 SP_U01 SP_U02 SP_U06 SP_U07 SP_U10 Kompetencje społeczne 05 Student angażuje się w prace grupowe. 06 Student wykazuje kreatywność w kwestii kierowania zespołem TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 System ocen pracowniczych podstawowe pojęcia 2 2 Uwarunkowania systemu ocen pracowniczych 1 3 Wprowadzanie systemu ocen okresowych 1 4 Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemów ocen 1 5 Metody oceny pracowników 4 6 Ustalanie kryteriów oceny 2 7 Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami 2 8 Błędy w procesie oceniania 1 9 System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy 1 SP_K01 SP_K10 Metody kształcenia Metody weryfikacji Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja Praca w grupach Nr efektu kształcenia z sylabusa

8 efektów kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01, 02 03, 04, 05, 06 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna Kraków, Literatura uzupełniająca 1. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy oceny pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa D. Furtwengler, Ocena efektywności pracowników. Praktyczny przewodnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Liber, Warszawa A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa Zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. Z. Gomółki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Wynagrodzenia rozwiązywanie problemów w praktyce, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, Oficyna ekonomiczna, Kraków T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Walters Kluwer Business, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

9 Nazwa przedmiotu: : Motywowanie i systemy motywacji Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium Prof. US dr hab. Wojciech Downar, 01 Student rozróżnia, opisuje oraz wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu motywowania 02 Student przedstawia mechanizmy motywowania i systemy motywacji inne (wpisać jakie) mgr Wojciech Kuśmirek mgr Katarzyna Zioło, Celem przedmiotu jest przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej motywacji do pracy, procesu kształtowania motywacji, warunków zaistnienia mechanizmu procesu motywacyjnego, poznania i zrozumienia mechanizmów motywowania Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu SP_W01 SP_W04 03 Student rozpoznaje własny system wartości 04 Student konstruuje różnorodne techniki motywowania 05 Student analizuje określone środki i narzędzia motywowania 06 Student zwiększa automotywację 07 Student angażuje się w pracę zespołową 08 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Poglądy na motywację i modele motywacji. Współczesne teorie motywacji 1 2 Znaczenie kultury organizacji i etyki firmy dla kształtowania postaw pracowników 1 3 Motywowanie elementami procesu kadrowego 1 4 Narzędzia motywowania do pracy 1 5 Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 1 6 Zasady tworzenia systemów płac. Dobór narzędzi do kształtowania systemów płac 1 7 Współczesne koncepcje wynagradzania 1 8 Zasady i warunki skutecznego motywowania do pracy 1 9 Model zintegrowanego procesu motywowania w przedsiębiorstwie 1 10 System ocen pracowników. Wartościowanie pracy 1 11System promocji i rozwoju pracowników 1 12 Właściwa organizacja pracy i komunikacja a motywowanie pracowników 1 13 Zasady i procedury wdrażania systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie 2 14 Motywowanie samego siebie zaangażowanie, najpierw spójrz na siebie a dopiero potem motywuj 1 innych; każdy w zespole jest ważny

10 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia wykłady interaktywne prezentacje multimedialne analiza tekstów z dyskusją praca w grupach Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01, 02 03, 04, 05, 06, 07, 08 03, 04, 05, 06, 07, 08 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Z. Jasiński, Motywowanie do pracy, Placet, Warszawa Z. Sekuła, Motywacyjne kształtowanie płac, TNOiK Bydgoszcz J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Seldak Literatura uzupełniająca 1. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Wyd. ABC, Kraków, W. Kopertyńska, System płac w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, R. Jerry Wilson, Motywowanie i inspirowanie społu, Gliwice NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

11 Nazwa przedmiotu: System szkoleń Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 15 laboratoryjne konwersatorium Prof. US dr hab. Wojciech Downar seminarium dr Włodzimierz Durka, inne (wpisać jakie) Zapoznanie studentów z istotą oraz problematyką przeprowadzania szkoleń Cel przedmiotu / modułu pracowniczych; przygotowanie studentów do tworzenia systemów szkoleń pracowniczych. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu Wiedza 01 student wymienia, charakteryzuje i omawia podstawowe pojęcia i zagadnienia SP_W01 Umiejętności Kompetencje społeczne z zakresu szkoleń pracowniczych 02 student porównuje, analizuje i ocenia omawiane na zajęciach studia przypadków ukazujące rolę, istotę i specyfikę systemów szkoleń pracowniczych dla funkcjonowania organizacji 03 student identyfikuje potrzeby szkoleń, a także planuje, analizuje programy i plany szkoleniowe 04 student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje stanowisko dotyczące identyfikacji potzreb szkoleniowych oraz projektowania systemów szkoleń pracowniczych SP_U01 SP_U02 SP_U06 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Szkolenia jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi 1 2 Rola funkcji szkolenia pracowników 1 3 Istota, cele oraz rodzaje szkoleń 1 4 Organizacja ucząca się 1 5 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 2 6 Planowanie oraz projektowanie szkoleń 2 7 Realizacja programu szkoleń 2 8 Monitorowanie przebiegu szkolenia 2 9 Ocena efektywności szkoleń pracowniczych 2 10 Zestaw narzędzi do przeprowadzania szkoleń 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja Praca w grupach Nr efektu kształcenia z sylabusa

12 efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01 02, 03, 04 02, 03, 04 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. 1. M. Kossowska, I.Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków T. Boydell, M. Leary, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków K. Kiedrowska, T. Waściński, Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Wyd. Elipsa, Warszawa 2002 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

13 Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 12 laboratoryjne konwersatorium seminarium Prof. US dr hab. Wojciech Downar, dr Adam Kowalczyk, inne (wpisać jakie) Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozumienia istoty i prawidłowości zachowań ludzi w organizacji, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla 01 Student wymienia, rozróżnia i definiuje pojęcia z zakresu zachowań organizacyjnych 02 Student charakteryzuje uwarunkowania i style kierowania 03 Student porównuje, analizuje i ocenia przykłady przedstawione na zajęciach 04 Student rozpoznaje przyczyny powstawania konfliktów oraz ich skutki dla organizacji, analizuje zjawisko wypalenia zawodowego 05 Student dyskutuje na temat stereotypowego postrzegania ludzi oraz uprzedzeń względem nich 06 Student rozwija zdolności w zakresie autoprezentacji i komunikacji 07 Student angażuje się w pracę zespołową 08 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami TREŚCI PROGRAMOWE programu SP_W01 SP_W10 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 Forma zajęć wykład 12 1 Wprowadzenie do przedmiotu. Definicje: Zachowania organizacyjne; Globalny manager; dyscypliny 1 naukowe, z których korzystają zachowania organizacyjne 2 Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji; percepcja; uwaga; inteligencja; inteligencja 1 emocjonalna; inteligencja społeczna; styl poznawczy; temperament; osobowość; proces uczenia się; typy zachowań interpersonalnych 3 Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym; różnice pomiędzy grupą a zespołem; zagrożenia związane z pracą zespołową; czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych; zespół efektywny; Zachowania i postawy grup społeczno-zawodowych w organizacji 4 Komunikacja; wybrane metody organizacji komunikowania się ukierunkowane na podniesienie jakości 1 pracy i tworzenie innowacji; Komunikacja społeczna w organizacji 5 Konflikty w organizacji; Definicja konfliktu; Dawne i współczesne poglądy na konflikt; źródła konfliktu; 1 przebieg i dynamika konfliktu; funkcje konfliktu; rodzaje konfliktów występujących w organizacjach 6 Postawy społeczne i zachowania jednostek w organizacji 1 7 Źródła i przejawy władzy w organizacji 1 8 Kultura organizacji; definicja kultury; warstwy kultury organizacyjnej; funkcje kultury organizacyjnej 1 2

14 9 Typologie kultur organizacyjnych; zmiany kultury organizacyjnej; Wielokulturowość organizacyjna 1 10 Przywództwo i style kierowania 1 12 Proces uczenia się organizacji 1 wykłady interaktywne Metody kształcenia prezentacje multimedialne analiza tekstów z dyskusją praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06, 07, 08 03, 04, 05, 06, 07, 08 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. A. Potocki, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. S.P. Robbins, zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 12 Przygotowanie się do zajęć 36 Studiowanie literatury 32 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4

15 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Zagadnienia prawa pracy Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, dr Iwona Szymczak, inne (wpisać jakie) Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, a także zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi na rynku pracy. Ukazane zostaną relacje występujące pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezgodnego z prawem ich rozwiązania. Zostaną zaprezentowane zależności pomiędzy świadczeniami z tytułu stosunku pracy, a zabezpieczeniem socjalnym w postaci emerytury lub renty oraz zagadnienia odnoszące się do rozwiązywania sporów indywidualnych i zbiorowych między pracownikami lub związkami zawodowymi a pracodawcami. Student ma nabyć umiejętności poruszania się po aktach normatywnych oraz wyszukiwania przepisów adekwatnych do podanych przykładów. EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Student zna rodzaje umów występujących na rynku pracy oraz skutków prawnych związanych z ich zawarciem 02 Student posiada znajomość ogólnych zasad rozwiązywania umów o pracę 03 Student potrafi dokonać interpretacji treści umowy o pracę 04 Student potrafi ocenić prawidłowość dokonanego wypowiedzenia umowy bądź jej wadliwość Odniesienie do efektów dla programu SP_W01 SP_W08 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U08 SP_U10 Kompetencje społeczne 05 Student potrafi określić skutki prawne i ekonomiczne wynikające z zawieranych umów o pracę TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Definicje i źródła prawa pracy 2 2 Umowa o prace a umowy cywilne 1 3 Obowiązki pracodawcy i pracownika 2 4 Czas pracy, urlopy 1 5 Wynagrodzenie i jego ochrona 1 6 Rozwiązanie umowy o pracę a świadectwo pracy 1 7 Ochrona pracujących kobiet 1 8 Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników 1 9 Spory indywidualne postępowanie sądowe 2 11 Rynek pracy agencje pośrednictwa pracy, agencja pracy tymczasowej, telepraca 2 SP_K01 SP_K10 10 Spory zbiorowe 1

16 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wykłady interaktywne Teksty przepisów prawnych Prezentacje multimedialne Praca w grupach Studia przypadków Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. T. Liszcz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca 1. Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

17 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar 9 zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, Dr Sławomir Dricziński inne (wpisać jakie) Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń. Omówione zostanie pojęcie ryzyka, przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Wyjaśniona zostanie rola pośrednictwa na ryku ubezpieczeniowym a następnie omówione zostaną poszczególne grupy produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, finansowych, osobowych i życiowych. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej ubezpieczycieli. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla 01 Student wymienia podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych 02 Student rozróżnia poszczególne grupy produktów ubezpieczeniowych 03 Student analizuje przedstawione na zajęciach przypadki 04 Student ocenia ryzyko występujące w ubezpieczeniach społecznych 05 Student angażuje się w pracę zespołową 06 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami programu SP_W01 SP_W08 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 9 1 Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela 1 2 Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 1 4 Zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego 1 7 Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 1 10 Istota i zakres ubezpieczeń finansowych. Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynkach 1 ubezpieczeniowych 12 Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń 1 13 Upadłość zakładu ubezpieczeń 1 14 Mierniki oceny towarzystwa ubezpieczeniowego. Rynek ubezpieczeń w Polsce stan obecny i 2 perspektywy rozwoju

18 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Wykłady interaktywne Prezentacje multimedialne Praca w grupach Studia przypadków Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06 03, 04, 05, 06 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. 1. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. W. Muszalski, Ubezpieczenia społeczne, PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Przygotowanie się do zajęć 27 Studiowanie literatury 19 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

19 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Zarządzanie czasem Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar 9 zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, Mgr Agnieszka Chrzanowska-Dzido 01 Student charakteryzuje i omawia: kulturowe i organizacyjne uwarunkowania znaczenia czasu w działalności gospodarczej oraz techniki pozwalające na racjonalne wykorzystanie czasu inne (wpisać jakie) Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji czasu własnego i podwładnych Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu SP_W01 SP_W09 02 Student analizuje własne mankamenty w zakresie wykorzystania czasu, wyznacza cele oraz dobiera środki w zakresie poprawy gospodarowania czasem własnym i podwładnych 03 Student rozwija kreatywność w zakresie poszukiwania sposobów podnoszenia efektywności pracy własnej i współpracowników, jest zorientowany na konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U09 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 9 1 Jakościowa i ilościowa koncepcja czasu. Kategorie czasu. Uwarunkowania kulturowe traktowania czasu 2 2 Remanent czasu. Analiza wykorzystanego czasu. Analiza złodziei czasu 2 3 Reguły i techniki zarządzania czasem. Organizacyjne zasady kształtowania przebiegu dnia pracy. 2 Zasada Einsenhowera. Reguła priorytetów. Krzywa wydajności. Techniki samoodciążenia 4 Umiejętność delegowania. Zasady delegowania 1 5 Racjonalne odbywanie narad i spotkań. Zasady odbywania spotkań. Profile uczestników spotkań i 1 strategie postępowania. Odgrywanie ról podczas modelowych spotkań 6 Wyznaczanie celów zarządzania czasem własnym techniką Mind Mapping 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, z wykorzystaniem metod wspomagających aktywność w grupach, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków, opracowanie projektu Nr efektu kształcenia z sylabusa Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01 02, 03 02, 03 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana

20 również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Placet, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Laskowska A., Konkurowanie czasem, Difin, Warszawa Bieniok H., Zarządzanie czasem, Seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Skrypty uczelniane AE w Katowicach, Katowice Morgenstern J., Jak być doskonale zorganizowanym, Wydawnictwo Amber, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Przygotowanie się do zajęć 27 Studiowanie literatury 19 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Potencjałem Kadrowym EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Opis efektów kształcenia Symbol

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/1 Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management.

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management. Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Psychospołeczne aspekty zarządzania Nazwa w języku angielskim Psychosocial aspects of management Język wykładowy Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-606a Nazwa modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2015 / 2016 A.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości

OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości Rachunkowość Zarządcza i Controlling OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Socjologia i organizacja pracy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BIS-2-303-GO-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Organizacja i zarządzanie biblioteką 1400-IN360-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Planowanie kariery zawodowej Rocznik studiów 2012/201 Wydział

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie Sprzedażą i Relacjami z Klientem Nazwa przedmiotu: Nowoczesne metody zarządzania sprzedażą OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

Akademia Menedżera GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Akademia Menedżera Dobre zarządzanie to nie to, co dzieje się w firmie, gdy jesteś obecny, ale to, co się w niej dzieje, gdy cię nie ma. Ken Blanchard GŁÓWNE CELE PROJEKTU: Główne cele projektu to zdobycie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka Kod przedmiotu: IH PS-L-3p12-2012-S Pozycja planu: B12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: W: Komunikacja w zarządzaniu ludźmi Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY Job market

RYNEK PRACY Job market Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: ogólnouczelniany Rodzaj zajęć: wykład RYNEK PRACY Job market Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: II stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy predyspozycji kandydatów do pracy przy selekcji i rekrutacji pracowników./ Moduł 133 :

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. nadzw. UTH/ dr Bożena Grad

dr hab. Stanisława Zamkowska, prof. nadzw. UTH/ dr Bożena Grad K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim Techniki negocjacji oraz systemy komunikacji personalnej w języku angielskim Negotiation techniques and personal communication

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Prawne i etyczne aspekty zawodu nauczyciela Law and ethical aspects of the teaching profession

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

multimedialnymi, dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych zaliczenie pisemne

multimedialnymi, dyskusja na zajęciach konwersatoryjnych zaliczenie pisemne Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Budżet Unii Europejskiej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wypełnia kierownik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Rok:II Mediacje i negocjacje Semestr:IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu w biznesie w języku angielskim Image creation in business USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Ocena potencjału menedżerskiego. Przygotowanie i realizacja Assessment Centre.../ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo