OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne"

Transkrypt

1 Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności 12 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, inne (wpisać jakie) Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i wdrażania strategii i substrategii personalnych w różnych typach organizacji, na różnych etapach rozwoju tych organizacji oraz z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu podstaw zarządzania EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Student wymienia, charakteryzuje i omawia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu strategii zarządzania personelem 02 Student porównuje, analizuje i ocenia omawiane na zajęciach zagadnienia, rozwiązuje problemy związane ze stosowaniem strategii zarządzania personelem Odniesienie do efektów dla programu SP_W01 SP_W02 SP_W07 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 Kompetencje społeczne 03 Student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje stanowisko w zakresie znaczenia zagadnień dotyczących strategii personalnej TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 12 1 Strategia i strategie funkcjonalne organizacji 1 2 Proces zarządzania strategicznego w organizacji 2 3 Strategia personalna i jej znaczenie w rozwoju kapitału ludzkiego organizacji 1 4 Formułowanie strategii personalnej 2 5 Uwarunkowania wdrażania strategii personalnej 1 6 Kontroling strategiczny 2 7 Założenia strategii w obszarach funkcji personalnej 1 8 Narzędzia strategii personalnej 2 Metody kształcenia Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja SP_K01 SP_K10

2 Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Praca w grupach Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 01, 02, 03 01, 02, 03 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. 1. Zarządzanie kadrami. Wydanie trzecie, uaktualnione i poszerzone., (red.) T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Armstrong M., Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Juchnowicz, M., Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa Lipka, A., Strategie personalne firmy, Wydawnictwo PSB, Kraków 2000 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 12 Przygotowanie się do zajęć 36 Studiowanie literatury 32 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4

3 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Planowanie zasobów ludzkich Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 12 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, dr Włodzimierz Durka, inne (wpisać jakie) Zapoznanie słuchaczy z zakresem wiedzy, który jest określony w programie przedmiotu. Nabycie umiejętności zastosowania metod planowania zatrudnienia, w zakresie prognozowania podaży oraz zapotrzebowania na zasoby ludzkie. Nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowiska pracy. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla 01 Student wymienia i definiuje pojęcia z zakresu planowania zasobów ludzkich 02 Student rozróżnia poszczególne metody planowania zatrudnienia 03 Student analizuje przedstawione na zajęciach przypadki 04 Student porównuje przedstawione metody planowania zasobów ludzkich 05 Student angażuje się w pracę zespołową 06 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami programu SP_W01 SP_W06 SP_U01 SP_U02 SP_U04 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 12 1 Związek planowania zasobów ludzkich ze strategią organizacji 2 2 Procedury planowania zasobów ludzkich 2 3 Podaż zasobów ludzkich wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy 2 4 Metody określania zapotrzebowania na pracowników 1 5 Planowanie kariery zawodowej 1 6 Sporządzanie opisu stanowiska pracy 1 7 Określanie wymogów stawianych przed pracownikami 1 8 Planowanie procesu kadrowego 1 9 Zagadnienia wprowadzania pracownika do pracy 1 Wykłady interaktywne Metody kształcenia Prezentacje multimedialne Studia przypadków Praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej 01, 02 Nr efektu kształcenia z sylabusa

4 Praca w grupach 03, 04 Studium przypadku 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Warszawa Whiddett S., Hollyforde S, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 12 Przygotowanie się do zajęć 36 Studiowanie literatury 32 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4

5 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Rekrutacja i selekcja Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, 01 Student rozróżnia i wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu rekrutacji i selekcji 02 Student wymienia najważniejsze zasady doboru pracowniczego 03 Student analizuje problemy związane z etyczną rekrutacją i selekcją oraz z wprowadzeniem nowych pracowników w środowisko organizacji 04 Student porównuje procedury i metody stosowane przy doborze pracowników inne (wpisać jakie) mgr Małgorzata mgr Katarzyna Zioło, Wiedza teoretyczna przekazanie słuchaczom studiów podyplomowych podstawowych wiadomości z zakresu teorii dotyczącej doboru pracowniczego, rekrutacji, selekcji i wprowadzenia do pracy. Umiejętności praktyczne wykorzystanie powyższego zakresu wiedzy teoretycznej do m. in.: przeprowadzenia symulacji procesów rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie X, przygotowania opisu stanowiska pracy. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu SP_W01 SP_W06 SP_U01 SP_U02 SP_U04 SP_U05 SP_U07 SP_U10 05 Student angażuje się w pracę zespołową 06 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Dobór pracowniczy 2 2 Rekrutacja rodzaje, metody, funkcje 3 3 Selekcja strategie procesu selekcji, etapy i metody procesu selekcyjnego 3 4 Błędy w procesie pozyskiwania kadr do organizacji 3 5 Wprowadzenie do pracy nowozatrudnionego pracownika 2 6 Etyczne aspekty rekrutacji i selekcji 2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja Praca w grupach Zaliczenie w formie pisemnej 01, 02 Nr efektu kształcenia z sylabusa

6 Praca w grupach 03, 04, 05, 06 Studium przypadku 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

7 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Systemy ocen pracowniczych Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, inne (wpisać jakie) mgr Wojciech Kuśmirek mgr Małgorzata Smolska, Wiedza teoretyczna przekazanie słuchaczom studiów podyplomowych podstawowych wiadomości z zakresu teorii dotyczącej systemu ocen pracowniczych. Umiejętności praktyczne wykorzystanie powyższego zakresu wiedzy teoretycznej do budowy systemu oceniania w firmie X Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu 01 Student opisuje istotę wartościowania pracy w organizacji 02 Student rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia z zakresu systemu ocen pracowniczych 03 Student analizuje metody wartościowania pracy 04 Student ocenia metody wartościowania pracy SP_W01 SP_U01 SP_U02 SP_U06 SP_U07 SP_U10 Kompetencje społeczne 05 Student angażuje się w prace grupowe. 06 Student wykazuje kreatywność w kwestii kierowania zespołem TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 System ocen pracowniczych podstawowe pojęcia 2 2 Uwarunkowania systemu ocen pracowniczych 1 3 Wprowadzanie systemu ocen okresowych 1 4 Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemów ocen 1 5 Metody oceny pracowników 4 6 Ustalanie kryteriów oceny 2 7 Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami 2 8 Błędy w procesie oceniania 1 9 System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy 1 SP_K01 SP_K10 Metody kształcenia Metody weryfikacji Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja Praca w grupach Nr efektu kształcenia z sylabusa

8 efektów kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01, 02 03, 04, 05, 06 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna Kraków, Literatura uzupełniająca 1. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy oceny pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, Kostera M, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa D. Furtwengler, Ocena efektywności pracowników. Praktyczny przewodnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Liber, Warszawa A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa Zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. Z. Gomółki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Wynagrodzenia rozwiązywanie problemów w praktyce, praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej, Oficyna ekonomiczna, Kraków T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna a Walters Kluwer Business, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

9 Nazwa przedmiotu: : Motywowanie i systemy motywacji Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium Prof. US dr hab. Wojciech Downar, 01 Student rozróżnia, opisuje oraz wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu motywowania 02 Student przedstawia mechanizmy motywowania i systemy motywacji inne (wpisać jakie) mgr Wojciech Kuśmirek mgr Katarzyna Zioło, Celem przedmiotu jest przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej motywacji do pracy, procesu kształtowania motywacji, warunków zaistnienia mechanizmu procesu motywacyjnego, poznania i zrozumienia mechanizmów motywowania Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu SP_W01 SP_W04 03 Student rozpoznaje własny system wartości 04 Student konstruuje różnorodne techniki motywowania 05 Student analizuje określone środki i narzędzia motywowania 06 Student zwiększa automotywację 07 Student angażuje się w pracę zespołową 08 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Poglądy na motywację i modele motywacji. Współczesne teorie motywacji 1 2 Znaczenie kultury organizacji i etyki firmy dla kształtowania postaw pracowników 1 3 Motywowanie elementami procesu kadrowego 1 4 Narzędzia motywowania do pracy 1 5 Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 1 6 Zasady tworzenia systemów płac. Dobór narzędzi do kształtowania systemów płac 1 7 Współczesne koncepcje wynagradzania 1 8 Zasady i warunki skutecznego motywowania do pracy 1 9 Model zintegrowanego procesu motywowania w przedsiębiorstwie 1 10 System ocen pracowników. Wartościowanie pracy 1 11System promocji i rozwoju pracowników 1 12 Właściwa organizacja pracy i komunikacja a motywowanie pracowników 1 13 Zasady i procedury wdrażania systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie 2 14 Motywowanie samego siebie zaangażowanie, najpierw spójrz na siebie a dopiero potem motywuj 1 innych; każdy w zespole jest ważny

10 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia wykłady interaktywne prezentacje multimedialne analiza tekstów z dyskusją praca w grupach Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01, 02 03, 04, 05, 06, 07, 08 03, 04, 05, 06, 07, 08 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Z. Jasiński, Motywowanie do pracy, Placet, Warszawa Z. Sekuła, Motywacyjne kształtowanie płac, TNOiK Bydgoszcz J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Seldak Literatura uzupełniająca 1. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Wyd. ABC, Kraków, W. Kopertyńska, System płac w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, R. Jerry Wilson, Motywowanie i inspirowanie społu, Gliwice NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

11 Nazwa przedmiotu: System szkoleń Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług/Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia 15 laboratoryjne konwersatorium Prof. US dr hab. Wojciech Downar seminarium dr Włodzimierz Durka, inne (wpisać jakie) Zapoznanie studentów z istotą oraz problematyką przeprowadzania szkoleń Cel przedmiotu / modułu pracowniczych; przygotowanie studentów do tworzenia systemów szkoleń pracowniczych. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu Wiedza 01 student wymienia, charakteryzuje i omawia podstawowe pojęcia i zagadnienia SP_W01 Umiejętności Kompetencje społeczne z zakresu szkoleń pracowniczych 02 student porównuje, analizuje i ocenia omawiane na zajęciach studia przypadków ukazujące rolę, istotę i specyfikę systemów szkoleń pracowniczych dla funkcjonowania organizacji 03 student identyfikuje potrzeby szkoleń, a także planuje, analizuje programy i plany szkoleniowe 04 student pracuje w zespole, dyskutuje oraz prezentuje swoje stanowisko dotyczące identyfikacji potzreb szkoleniowych oraz projektowania systemów szkoleń pracowniczych SP_U01 SP_U02 SP_U06 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Szkolenia jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi 1 2 Rola funkcji szkolenia pracowników 1 3 Istota, cele oraz rodzaje szkoleń 1 4 Organizacja ucząca się 1 5 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 2 6 Planowanie oraz projektowanie szkoleń 2 7 Realizacja programu szkoleń 2 8 Monitorowanie przebiegu szkolenia 2 9 Ocena efektywności szkoleń pracowniczych 2 10 Zestaw narzędzi do przeprowadzania szkoleń 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji Prezentacje multimedialne Studia przypadków Dyskusja Praca w grupach Nr efektu kształcenia z sylabusa

12 efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01 02, 03, 04 02, 03, 04 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. 1. M. Kossowska, I.Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków T. Boydell, M. Leary, Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków K. Kiedrowska, T. Waściński, Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Wyd. Elipsa, Warszawa 2002 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

13 Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 12 laboratoryjne konwersatorium seminarium Prof. US dr hab. Wojciech Downar, dr Adam Kowalczyk, inne (wpisać jakie) Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozumienia istoty i prawidłowości zachowań ludzi w organizacji, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla 01 Student wymienia, rozróżnia i definiuje pojęcia z zakresu zachowań organizacyjnych 02 Student charakteryzuje uwarunkowania i style kierowania 03 Student porównuje, analizuje i ocenia przykłady przedstawione na zajęciach 04 Student rozpoznaje przyczyny powstawania konfliktów oraz ich skutki dla organizacji, analizuje zjawisko wypalenia zawodowego 05 Student dyskutuje na temat stereotypowego postrzegania ludzi oraz uprzedzeń względem nich 06 Student rozwija zdolności w zakresie autoprezentacji i komunikacji 07 Student angażuje się w pracę zespołową 08 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami TREŚCI PROGRAMOWE programu SP_W01 SP_W10 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 Forma zajęć wykład 12 1 Wprowadzenie do przedmiotu. Definicje: Zachowania organizacyjne; Globalny manager; dyscypliny 1 naukowe, z których korzystają zachowania organizacyjne 2 Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji; percepcja; uwaga; inteligencja; inteligencja 1 emocjonalna; inteligencja społeczna; styl poznawczy; temperament; osobowość; proces uczenia się; typy zachowań interpersonalnych 3 Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym; różnice pomiędzy grupą a zespołem; zagrożenia związane z pracą zespołową; czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych; zespół efektywny; Zachowania i postawy grup społeczno-zawodowych w organizacji 4 Komunikacja; wybrane metody organizacji komunikowania się ukierunkowane na podniesienie jakości 1 pracy i tworzenie innowacji; Komunikacja społeczna w organizacji 5 Konflikty w organizacji; Definicja konfliktu; Dawne i współczesne poglądy na konflikt; źródła konfliktu; 1 przebieg i dynamika konfliktu; funkcje konfliktu; rodzaje konfliktów występujących w organizacjach 6 Postawy społeczne i zachowania jednostek w organizacji 1 7 Źródła i przejawy władzy w organizacji 1 8 Kultura organizacji; definicja kultury; warstwy kultury organizacyjnej; funkcje kultury organizacyjnej 1 2

14 9 Typologie kultur organizacyjnych; zmiany kultury organizacyjnej; Wielokulturowość organizacyjna 1 10 Przywództwo i style kierowania 1 12 Proces uczenia się organizacji 1 wykłady interaktywne Metody kształcenia prezentacje multimedialne analiza tekstów z dyskusją praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06, 07, 08 03, 04, 05, 06, 07, 08 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. A. Potocki, Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa B. Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. S.P. Robbins, zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 12 Przygotowanie się do zajęć 36 Studiowanie literatury 32 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 100 Liczba punktów ECTS 4

15 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Zagadnienia prawa pracy Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności 15 laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, dr Iwona Szymczak, inne (wpisać jakie) Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy, a także zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi na rynku pracy. Ukazane zostaną relacje występujące pomiędzy pracodawcami a pracownikami, w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę, a także ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezgodnego z prawem ich rozwiązania. Zostaną zaprezentowane zależności pomiędzy świadczeniami z tytułu stosunku pracy, a zabezpieczeniem socjalnym w postaci emerytury lub renty oraz zagadnienia odnoszące się do rozwiązywania sporów indywidualnych i zbiorowych między pracownikami lub związkami zawodowymi a pracodawcami. Student ma nabyć umiejętności poruszania się po aktach normatywnych oraz wyszukiwania przepisów adekwatnych do podanych przykładów. EFEKTY KSZTAŁCENIA 01 Student zna rodzaje umów występujących na rynku pracy oraz skutków prawnych związanych z ich zawarciem 02 Student posiada znajomość ogólnych zasad rozwiązywania umów o pracę 03 Student potrafi dokonać interpretacji treści umowy o pracę 04 Student potrafi ocenić prawidłowość dokonanego wypowiedzenia umowy bądź jej wadliwość Odniesienie do efektów dla programu SP_W01 SP_W08 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U08 SP_U10 Kompetencje społeczne 05 Student potrafi określić skutki prawne i ekonomiczne wynikające z zawieranych umów o pracę TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 15 1 Definicje i źródła prawa pracy 2 2 Umowa o prace a umowy cywilne 1 3 Obowiązki pracodawcy i pracownika 2 4 Czas pracy, urlopy 1 5 Wynagrodzenie i jego ochrona 1 6 Rozwiązanie umowy o pracę a świadectwo pracy 1 7 Ochrona pracujących kobiet 1 8 Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników 1 9 Spory indywidualne postępowanie sądowe 2 11 Rynek pracy agencje pośrednictwa pracy, agencja pracy tymczasowej, telepraca 2 SP_K01 SP_K10 10 Spory zbiorowe 1

16 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wykłady interaktywne Teksty przepisów prawnych Prezentacje multimedialne Praca w grupach Studia przypadków Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. T. Liszcz, Prawo pracy. Zarys wykładu. Lublin W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2011 Literatura uzupełniająca 1. Z. Salwa, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2010 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 15 Przygotowanie się do zajęć 45 Studiowanie literatury 40 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 15 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 125 Liczba punktów ECTS 5

17 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar 9 zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, Dr Sławomir Dricziński inne (wpisać jakie) Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu ubezpieczeń. Omówione zostanie pojęcie ryzyka, przedstawiona zostanie regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej oraz techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego. Wyjaśniona zostanie rola pośrednictwa na ryku ubezpieczeniowym a następnie omówione zostaną poszczególne grupy produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, finansowych, osobowych i życiowych. Wyjaśnione zostaną także zasady gospodarki finansowej ubezpieczycieli. Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla 01 Student wymienia podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych 02 Student rozróżnia poszczególne grupy produktów ubezpieczeniowych 03 Student analizuje przedstawione na zajęciach przypadki 04 Student ocenia ryzyko występujące w ubezpieczeniach społecznych 05 Student angażuje się w pracę zespołową 06 Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w dyskusjach nad omawianymi przykładami programu SP_W01 SP_W08 SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 9 1 Ryzyko ubezpieczeniowe, zarządzanie ryzykiem w organizacji, ryzyko ubezpieczyciela 1 2 Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 1 4 Zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego 1 7 Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej. Instytucje ubezpieczeniowe 1 10 Istota i zakres ubezpieczeń finansowych. Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynkach 1 ubezpieczeniowych 12 Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń 1 13 Upadłość zakładu ubezpieczeń 1 14 Mierniki oceny towarzystwa ubezpieczeniowego. Rynek ubezpieczeń w Polsce stan obecny i 2 perspektywy rozwoju

18 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Wykłady interaktywne Prezentacje multimedialne Praca w grupach Studia przypadków Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02 03, 04, 05, 06 03, 04, 05, 06 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana również aktywność na zajęciach. 1. Ubezpieczenia w Unii Europejskiej. Red. J.Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. W. Muszalski, Ubezpieczenia społeczne, PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Przygotowanie się do zajęć 27 Studiowanie literatury 19 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

19 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Zarządzanie czasem Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Organizacji i Zarządzania Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym Specjalność: Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 2 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład Wymiar 9 zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne laboratoryjne konwersatorium seminarium dr hab. prof. Wojciech Downar, Mgr Agnieszka Chrzanowska-Dzido 01 Student charakteryzuje i omawia: kulturowe i organizacyjne uwarunkowania znaczenia czasu w działalności gospodarczej oraz techniki pozwalające na racjonalne wykorzystanie czasu inne (wpisać jakie) Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji czasu własnego i podwładnych Odniesienie do EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów dla programu SP_W01 SP_W09 02 Student analizuje własne mankamenty w zakresie wykorzystania czasu, wyznacza cele oraz dobiera środki w zakresie poprawy gospodarowania czasem własnym i podwładnych 03 Student rozwija kreatywność w zakresie poszukiwania sposobów podnoszenia efektywności pracy własnej i współpracowników, jest zorientowany na konieczność ustawicznego doskonalenia zawodowego SP_U01 SP_U02 SP_U07 SP_U09 SP_U10 SP_K01 SP_K10 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 9 1 Jakościowa i ilościowa koncepcja czasu. Kategorie czasu. Uwarunkowania kulturowe traktowania czasu 2 2 Remanent czasu. Analiza wykorzystanego czasu. Analiza złodziei czasu 2 3 Reguły i techniki zarządzania czasem. Organizacyjne zasady kształtowania przebiegu dnia pracy. 2 Zasada Einsenhowera. Reguła priorytetów. Krzywa wydajności. Techniki samoodciążenia 4 Umiejętność delegowania. Zasady delegowania 1 5 Racjonalne odbywanie narad i spotkań. Zasady odbywania spotkań. Profile uczestników spotkań i 1 strategie postępowania. Odgrywanie ról podczas modelowych spotkań 6 Wyznaczanie celów zarządzania czasem własnym techniką Mind Mapping 1 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Forma i warunki zaliczenia Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, z wykorzystaniem metod wspomagających aktywność w grupach, analiza tekstów z dyskusją, studia przypadków, opracowanie projektu Nr efektu kształcenia z sylabusa Zaliczenie w formie pisemnej Praca w grupach Studium przypadku 01 02, 03 02, 03 Zaliczenie na ocenę z uwzględnieniem zagadnień z warsztatów; pod uwagę będzie brana

20 również aktywność na zajęciach. Literatura podstawowa 1. Seiwert L. J., Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu, Placet, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Laskowska A., Konkurowanie czasem, Difin, Warszawa Bieniok H., Zarządzanie czasem, Seria: Nowoczesne zarządzanie w biznesie, Skrypty uczelniane AE w Katowicach, Katowice Morgenstern J., Jak być doskonale zorganizowanym, Wydawnictwo Amber, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Przygotowanie się do zajęć 27 Studiowanie literatury 19 Udział w konsultacjach 10 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Informatyki i Finansów Józef Dziechciarz jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl 68 170 71 3680-339 310/Z PEK_W1- Absolwent

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo