Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale ul. Księdza Stanisława Połetka 32, Skała 1. Jak opracować projekt ewaluacyjny? Jak prawidłowo przeprowadzić ewaluację wewnętrzną szkoły? Zagadnienia m.in.: Praktyczne opracowanie projektu ewaluacyjnego w zakresie: Wyniki egzaminu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, wraz z przygotowaniem narzędzi badawczych, metod, procedur i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej w tym zakresie. Sporządzanie raportu i rekomendacji. Wykorzystanie wyników do planowania rozwoju szkoły. Przykłady dobrych praktyk. 2. Nowatorskie metody realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. Zagadnienia m.in.: Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum w świetle przepisów prawa. Publiczna prezentacja efektu pracy metodą projektu. Przykłady innowacyjnych projektów edukacyjnych zrealizowanych w gimnazjach. Opracowanie przykładowych tematów projektów edukacyjnych i zaplanowanie sposobów ich realizacji 3. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów szkół gimnazjalnych. Zagadnienia m.in.: Sposoby, metody i techniki skutecznych oddziaływań wychowawczych w stosunku do poszczególnych uczniów, zespołów klasowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych oraz uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej.

2 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze Adres: Nawojowa Góra, ul. Szkolna Krzeszowice 1. Rola rodziców w dążeniu do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego dziecka szkolenie dla nauczycieli Zagadnienia m.in.: nowe metody i formy aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą, Odpowiedzialność rodziców za realizację obowiązków szkolnych dziecka. Rola współpracy rodziców ze szkołą poprzez m.in. obecność na zebraniach szkolnych oraz znaczenie tworzenia wspólnego frontu działań. Jak przygotować dziecko do roli ucznia. Wpływ właściwej organizacji dnia na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego dziecka. 2. Jak pomóc uczniowi o niskich osiągnięciach edukacyjnych uzyskać sukces na miarę jego możliwości? Zagadnienia m.in.: Formy i metody pracy. Sposoby motywowania i aktywizowania. Współpraca z rodzicami. Przykłady dobrych i skutecznych działań. 3. Jak realizować projekt edukacyjny w szkole podstawowej? Zagadnienia m.in.: Jak wybrać temat? Jaka jest rola nauczyciela w realizacji projektu? Planowanie pracy metodą projektu. Jak powołać zespół uczniowski? Publiczna prezentacja efektu pracy metodą projektu. Ocena zaangażowania uczniów. Przykłady projektów edukacyjnych zrealizowanych w oddziałach przedszkolnych, klasach I III, klasach IV VI szkoły podstawowej. Opracowanie przykładowych tematów projektów edukacyjnych i zaplanowanie sposobów ich realizacji. 4. Jak pracować z dzieckiem zdolnym/ uzdolnionym w danej dziedzinie? Zagadnienia m.in.: Jak rozpoznawać uzdolnienia ucznia? Formy i metody pracy, pomoce dydaktyczne. Rozwijanie uzdolnień ucznia oraz sposoby wspierania uczniów zdolnych przykłady dobrych praktyk. Uczeń zdolny w świetle przepisów prawa. Tworzenie szkolnego programu wspierania ucznia zdolnego. 5. Metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera oraz nadpobudliwym ruchowo. Zagadnienia m.in.: Zaburzenia, deficyty rozwojowe oraz uzdolnienia i potrzeby uczniów z Zespołem Aspergera oraz uczniów nadpobudliwych ruchowo. Jak pracować na lekcjach z w/w uczniami, by skutecznie uczyć i jednocześnie niwelować poziom zaburzeń? Jak rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia? Jak reagować na emocjonalne zachowania (płacz, odmowa wykonania polecenia, agresja, wycofanie, histeria) w/w uczniów? Jak integrować w/w uczniów z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym?

3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie ul. Wyspiańskiego 5, Skawina Gimnazjum im. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach ul. Św. Bartłomieja Apostoła 16/2, Mogilany 1. Możliwości intelektualno-emocjonalne dzieci na I etapie kształcenia diagnozowanie możliwości dzieci, rozpoznawanie symptomów zaburzeń, inne treści istotne ze względu na tematykę szkolenia wskazane przez eksperta. 2. Możliwości intelektualno-emocjonalne dzieci na II etapie kształcenia diagnozowanie możliwości dzieci, rozpoznawanie symptomów zaburzeń, inne treści istotne ze względu na tematykę szkolenia wskazane przez eksperta. 3. Jak pracować na lekcji z uczniami z deficytami i uczniami zdolnymi, aby osiągnęli sukces edukacyjny? 4. Indywidualizacja i wielopoziomowość pracy na lekcjach w klasach Indywidualizacja i wielopoziomowość pracy na lekcjach w klasach Jak formułować ocenę ucznia w sposób motywujący z uwzględnieniem informacji zwrotnej? Psychologia pochwały. Skuteczna komunikacja. 7. Wspieranie ucznia przez rodziców przygotowanie nauczyciela do efektywnej współpracy z rodzicami. Wzmacnianie wiary dziecka we własne siły. 1. Uczenie się jako cecha indywidualna uczniów. Podstawowe założenia neurodydaktyki praktyczne wskazówki dotyczące motywowania uczniów płynące ze współczesnych badań nad mózgiem. Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się. 2. Idea odwróconej lekcji we współczesnej dydaktyce. 3. Praca w zespole uczniów o zróżnicowanych możliwościach indywidualizacja i wielopoziomowość w nauczaniu. Praktyczne sposoby koncentracji i relaksacji przydatne w pracy nauczycieli i uczniów. 4. Trudne zachowania uczniów a droga do sukcesu. Trudne sytuacje wychowawcze a ich wpływ na efektywność uczenia się. Jak reagować w sytuacjach trudnych. 5. Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. 6. Informacja zwrotna i jej rola w procesie edukacyjnym. Skuteczne komunikowanie się: nauczyciel uczeń, nauczyciel rodzic. Rola rodzica w budowaniu wartości własnej dziecka. Praktyczne rozwiązania.

4 Zespół Szkół w Zalasiu Gimnazjum Tenczynek 1. Motywowanie uczniów do pracy: motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach, rola i typy motywacji uczniów, indywidualizacja w motywowaniu uczniów, motywowanie ucznia zdolnego, motywowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywująca rola oceniania ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego, jak mówić żeby dzieci nas słuchały komunikacja nauczyciel-uczeń, jak skutecznie motywować uczniów do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych, zmotywowany nauczyciel czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?, kształtowanie motywacji wewnętrznej, przykłady dobrej praktyki 2. Sposoby i warunki skutecznego uczenia się: przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego (indywidualizacja, wykorzystywanie nowoczesnych metod i form w zajęciach powtórzeniowych )- przykłady dobrych praktyk, informacja zwrotna i jej rola w procesie edukacyjnym, skuteczne komunikowanie się nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, uczenie się jako cecha indywidualna uczniów rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się, trening pamięci i koncentracji, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych, skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania, jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?, wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i uczenia się, doskonalenie technik informacyjnych i komunikacyjnych, techniki uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania, selekcjonowania i gromadzenia informacji, jak stosować różnorodne techniki i metody nauczania 3. Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wspierania uczniów w osiąganiu sukcesów szkolnych: jak zachęcać do współpracy?, trudności napotykane w procesie dydaktyczno wychowawczym jak je pokonywać (jak je uświadomić i jak korygować?), współpraca z rodzicami w kontekście odpowiedzialności za wychowanie dziecka (udział rodziców), komunikacja interpersonalna nauczyciel uczeń rodzic, zadania rodziców wobec dzieci, zadania rodziców wobec szkoły,doskonalenie umiejętności wychowawczych, prowadzenie spotkań z rodzicami, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej; bariery komunikacyjne; umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy; prowadzenie rozmów telefonicznych; rola komunikacji niewerbalnej; wizerunek 4. Sukces ucznia o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych: jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi w drodze do sukcesu, jak rozpoznawać potrzeby i możliwości uczniów w aspekcie indywidualizacji procesu kształcenia,jak praktycznie indywidualizować proces nauczania podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych? (indywidualizacja i wielopoziomowość), jak pracować w zróżnicowanym zespole klasowym?, wykorzystanie technologii informacyjno komputerowej do indywidualizacji procesu edukacji, charakterystyka najczęściej spotykanych zaburzeń i deficytów występujących u uczniów,formułowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

5 Część 2. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 1 szkoła x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych Więcławice Stare 19, Michałowice 1. Zmiany w prawie oświatowym: nowelizacja prawa oświatowego, bezpieczeństwo dziecka, dokumentacja nauczyciela (białe dzienniki). 2. Technologia informacyjna: praca nauczyciela z komputerem, programy multimedialne, prezentacje, tworzenie plików użytecznych w pracy z uczniem, tablica multimedialna. Wypracowanie materiałów (konspekty, prezentacje dla rodziców, inne) 3. Jak czytać opinie z poradni psychologicznej? Jak wprowadzać w życie zalecenia z poradni? Prowadzący ten moduł: psycholog pracujący w poradni. 4. Samodzielność dziecka młodszego: wdrażanie do obowiązków, respektowanie norm. Konsultacje uwzględniające działania wdrożeniowe treści szkolenia: kto? co? jak? Wykład z udziałem rodziców. 5. Techniki relaksacyjne.

6 Część 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum w Więcławicach Starych Więcławice Stare 19, Michałowice Szkoła Podstawowa w ZPO w Woli Radziszowskiej, Wola Radziszowska Wola Radziszowska 1. Kształtowanie samodzielności uczniów przez nauczycieli i rodziców. Konsultacje uwzględniające działania wdrożeniowe treści szkolenia: kto? co? jak? 2. Motywowanie uczniów o różnych możliwościach i potrzebach: rola i typy motywacji uczniów, problem indywidualizacji w motywowaniu uczniów, motywowanie ucznia zdolnego, motywowanie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych, inne treści, istotne z punktu widzenia eksperta. 3. Indywidualizacja pracy z zespołem klasowym. 4. Praktyczne wykorzystanie technik uczenia się i metod aktywizujących. 5. Techniki efektywnego zarządzania zespołem klasowym wzmacniające motywację do nauki: różnorodność zespołów uczniowskich, dynamika grupy, kreowanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy. 6. Elementy oceniania kształtującego. 7. Trudne zachowania uczniów a droga do sukcesu: przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i ich wpływ na efektywność uczenia się, jak reagować w sytuacjach trudnych wychowawczo (analiza przykładów). Konsultacje uwzględniające działania wdrożeniowe treści szkolenia: kto? co? jak? 1. Techniki aktywizujące myślenie uczniów: różnorodność i skuteczność technik aktywizujących myślenie, mnemotechniki techniki skutecznego zapamiętywania i koncentracji, techniki relaksacyjne. Ocena, wybór, zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach przykłady dobrych praktyk. Warsztaty i konsultacje dotyczące działań wdrożeniowych treści szkolenia: kto? co? jak? 2. Motywowanie uczniów o różnych możliwościach i potrzebach: rola i typy motywacji uczniów, problem indywidualizacji w motywowaniu uczniów, motywowanie ucznia zdolnego, motywowanie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Inne treści, istotne z punktu widzenia eksperta. Warsztaty i konsultacje dotyczące działań wdrożeniowych treści szkolenia: kto? co? jak? 3. Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się i odpowiedzialności osobistej za rozwój? Uczenie się jako cecha indywidualna uczniów - rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się. Sposoby i warunki skutecznego uczenia się (np. powtórzenia, notatki, prace domowe...) Inne treści, istotne z punktu widzenia eksperta. Warsztaty i konsultacje dotyczące działań wdrożeniowych treści szkolenia: kto? co? jak? 4. Trudne zachowania uczniów a droga do sukcesu. Przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i ich wpływ na efektywność uczenia się. Jak reagować w sytuacjach trudnych wychowawczo? Analiza przykładów wskazanych przez nauczycieli SP w Woli Radziszowskiej.

7 Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, Michałowice 1. Motywująca funkcja oceniania ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego przedstawienie od strony praktycznej: formułowanie celów lekcji w języku nauczyciela i ucznia; kryteria oceniania NACOBEZU; wykorzystanie metodnika w pracy nauczyciela; informacja zwrotna (nauczyciel uczeń, uczeń nauczyciel, nauczyciel rodzic, rodzic nauczyciel); ocena koleżeńska i samoocena 2. Jak przygotować ucznia do samodzielnego uczenia się i odpowiedzialności za własny rozwój rozwiązania praktyczne przykłady dobrych praktyk inne treści istotne z punktu widzenia w/w tematyki. 3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna wdrożenie pomocy psychologiczno pedagogicznej, zgodnie z potrzebami uczniów i wymogami prawa przedstawienie od strony praktycznej. prowadzenie dokumentacji w/w zakresie, 4. Techniki ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie mnemotechniki; ćwiczenia koncentracji; ćwiczenia kojarzenia Praktyczne zastosowanie inne treści istotne z punktu widzenia w/w tematu 5. Potrzeby uczniów o różnych rodzajach percepcji (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy) i inteligencji (teoria inteligencji wielorakich i model pięciu umysłów) Howarda Gardnera. Sposoby wykorzystania ich w procesie uczenia się praktyczne wskazówki inne treści istotne z punktu widzenia w/w tematu

8 Część 4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet 4 szkoły x 27 godzin, 1 szkoła x 54 godziny Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa w Nielepicach, Nielepice 182, Rudawa Szkoła Podstawowa w Sance, Sanka Jak wykorzystać TIK na zajęciach edukacyjnych?; ( Jak korzystać z zasobów sprzętowych szkoły? Jakie narzędzia TIK mogą być przydatne w planowaniu konkretnych zajęć przedmiotowych? Jakie narzędzia TIK mogą być przydatne w pracy podczas lekcji? Co to są tablice interaktywne? Do czego służą tablice interaktywne? Wady i zalety tablicy interaktywnej InterWrite Dual Board.) 2. Jak pracować w oparciu o TIK?; (Co potrafi InterWrite Dual Board? Jak maksymalnie wykorzystać TIK na zajęciach? Jakie programy możemy bezpiecznie wykorzystywać podczas pracy na IWDB? Jak zwiększyć atrakcyjność i skuteczność zwykłych lekcji? ). 3. Jak nowocześnie i efektywnie uczyć z wykorzystaniem tablic interaktywnych?;(możliwości zastosowania tablicy interaktywnej IWDB na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Praktyczna obsługa tablicy z wykorzystaniem dostępnych programów i Internetu. Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem gotowych pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych na tablicy interaktywnej). 4. Jak motywować uczniów do nauki wykorzystując nowe technologie?;(jakie programy i narzędzia może wykorzystać nauczyciel, żeby lepiej przygotować zajęcia edukacyjne? Jak korzystać z tych programów w czasie zajęć? Jak wykorzystywać narzędzia TIK w samodzielnej pracy uczniów? Jak wspierać samodzielne wyszukiwanie przez uczniów przydatnych programów i informacji? Jak uczniowie mogą wykorzystywać narzędzia TIK do uczenia siebie nawzajem i uczenia innych? Jak wykorzystać blogi do celów edukacyjnych. Blogi nauczycielskie i blogi uczniowskie? Jak wykorzystać TIK w procesie ewaluacji: samoocena, ocena koleżeńska, ocena przez nauczyciela?) 1. Wykorzystanie programu Excel w pracy nauczyciela (opracowania i bieżąca praca z Excelem, wyniki egzaminów i ich interpretacja z wykorzystaniem programów komputerowych) 2. Program Prezi jako narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych (zasady działania programu, wykorzystanie w pracy nauczyciela, ćwiczenia w tworzeniu prezentacji na wybrany temat) 3. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z uczniami na I i II etapie eduk.(obsługa tablicy, wykorzystanie tablicy na poszczególnych zajęciach, przykładowe zajęcia prowadzone przez eksperta) 4. Bezpieczny Internet (umiejętność korzystania z portali komunikacyjnych, zagrożenia płynące z sieci, pozyskiwanie informacji tekstowych, graficznych i muzycznych) 5. Wykorzystanie zasobów multimedialnych w pracy nauczyciela (prawa autorskie i bezpieczeństwo korzystania z internetu).

9 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Widoma 51, Iwanowice Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach Szczodrkowice 3, Skała 1. Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych I Grupa II Grupa 2. Obsługa Office I Grupa - Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EKSEL w pracy nauczyciela Opracowanie prezentacji multimedialnej o Patronie Szkoły II Grupa Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EKSEL w pracy nauczyciela; Projektowanie ulotek, plakatów. Opracowanie folderu promocyjnego Szkoły 3. I Grupa - Opracowanie prezentacji multimedialnej o Patronie Szkoły II Grupa - Opracowanie folderu promocyjnego Szkoły 4. I Grupa Wykorzystanie internetu ściąganie plików muzycznych oraz filmów opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych II Grupa Wykorzystanie internetu ściąganie plików muzycznych oraz filmów opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych 5. I Grupa - Formatowanie komputera II Grupa Formatowanie komputera Uwaga! Liczba godzin w tej placówce wynosi 54h dydaktyczne. Podział na grupy, dla każdej grupy 27h dydaktycznych. 1. Jak bezpiecznie wykorzystać zasoby internetu w pracy nauczyciela i działalności szkoły. Zagadnienia m.in.: Wykorzystanie zasobów Internetu do pozyskiwania filmów, zdjęć, muzyki w celu wykorzystania ich podczas zajęć edukacyjnych lub uroczystości szkolnych. Prawa autorskie oraz bezpieczeństwo pobierania materiałów z internetu i korzystania z nich w pracy nauczyciela. 2. Wykorzystanie edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela. Zagadnienia m.in.: Praktyczne ćwiczenia dotyczące nabycia umiejętności posługiwania się edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym (na podstawie określonych danych, wyznaczanie ich średnich, sumowanie, wyrażanie wielkości w procentach). 3. Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zagadnienia m.in.: poznanie sposobu tworzenia prezentacji w programie Power Point. projektowanie prezentacji do zajęć edukacyjnych w programie Power Point. Umiejętność zapisywania utworzonego dokumentu na różnych nośnikach pamięci oraz przesyłanie danych za pomocą poczty elektronicznej. 4. Budowanie strony internetowej szkoły. Zagadnienia m.in.: Projektowanie strony internetowej szkoły. Poznanie możliwości wykorzystania strony internetowej szkoły w pracy nauczycieli i szkoły tworzenie podstron strony www szkoły. 5. Prowadzenie strony internetowej szkoły. Zagadnienia m.in.: Aktualizowanie i obsługa strony internetowej szkoły. Umieszczanie na stronach www materiałów własnych. Tworzenie prezentacji w programie PREZI (tworzenie prezentacji zawierających tabele i wykresy powiązane z Excelem, wstawianie tekstu, grafiki, tła).

10 Zespół Szkół w Świątnikach Górnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Bruchnalskiego Świątniki Górne 1. Wprowadzenie w zagadnienie: wykorzystanie zasobów multimedialnych w pracy nauczyciela (e-book, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, dziennik elektroniczny), wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniami szkoły średniej, funkcjonowanie platformy edukacyjnej i bloga w organizacji zajęć z młodzieżą, wykorzystanie telefonów komórkowych na lekcjach 2. Bezpieczny Internet: prawa autorskie i bezpieczeństwo korzystania z Internetu (bezpieczeństwo pobierania materiałów, korzystanie z nich na swoim komputerze) - aspekt prawny, Internet jako bezpieczne źródło informacji, zagrożenia w sieci (wirusy, szpiegostwo internetowe), ochrona rodzicielska - ograniczenie dostępu do niepożądanych treści w Internecie, niebezpieczeństwa portali społecznościowych, zabezpieczenia przed wykorzystaniem danych osobowych przez osoby trzecie, uzależnienia od multimediów - przeciwdziałanie, profilaktyka, terapia 3. Wykorzystanie konkretnych programów komputerowych w pracy nauczyciela: programy Power Point i Prezi jako narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych, praktyczne wykorzystanie programów komputerowych w przygotowywaniu się do zajęć, wykorzystanie Excela w pracy nauczyciel, analiza i sprawozdawczość (opracowania i bieżąca praca z Excelem, wyniki egzaminów i ich interpretacja z wykorzystaniem programów komputerowych),umiejętne korzystanie z Internetu (selekcja materiałów, pozyskiwanie nowych źródeł informacji).

11 Część 5. Budowa koncepcji pracy szkoły 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Przedszkole w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska, ul. Szkolna 2 1. Diagnoza potrzeb uczestników procesu wychowawczego w zakresie tworzenia koncepcji pracy przedszkola Narzędzia diagnozy (jakie, dla kogo?) Gromadzenie i analiza danych (jakich, kto?) Opracowanie wniosków 2. Proces opracowania koncepcji pracy przedszkola Aspekt prawny. Koncepcja jako warunek skuteczności działań przedszkola w drodze dziecka do sukcesu. Proces opracowywania koncepcji pracy przedszkola. Co powinna zawierać koncepcja pracy przedszkola? 3. Proces opracowania koncepcji pracy przedszkola c. d. Analiza danych z diagnozy jako podstawa tworzenia koncepcji. Wstępne wypracowanie zarysu koncepcji (elementy koncepcji). 4. Model absolwenta przedszkola jako element koncepcji Opracowanie modelu absolwenta z uwzględnieniem drogi dziecka do sukcesu (dziecko jego kompetencje, wartości, postawy). Przedszkole szansą na sukces każdego dziecka. Wkomponowanie tego modelu w zarys koncepcji. 5. Inne elementy koncepcji pracy przedszkola np. Nauczyciel jako kreator procesów wychowawczych i edukacyjnych (plany, programy, działania, doskonalenie warsztatu i inne ) Przedszkole szansą na sukces każdego dziecka (Czym jest sukces, rola motywacji we wszechstronnym rozwoju dziecka, działania wspierające dziecko w osiąganiu sukcesu np. metoda projektu w przedszkolu ) Troska o sukces każdego dziecka istotnym elementem koncepcji pracy przedszkola. Inne elementy koncepcji pracy przedszkola c. d. 6. Nauczyciel jako autorytet. Jak budować pozycję nauczyciela jako kreatora procesów wychowawczych i edukacyjnych z uwzględnieniem relacji z rodzicami. Wsparcie rodziców w drodze dziecka do sukcesu. Rodzice jako współtwórcy i współrealizatorzy koncepcji. Relacje panujące między osobami odpowiedzialnymi za efekty pracy przedszkola kultura dialogu. Dalsze uzupełnianie zarysu koncepcji pracy przedszkola. 7. Wypracowanie ostatecznej wersji koncepcji pracy przedszkola z uwzględnieniem jej ewaluacji Wstępna ocena koncepcji. Wypracowanie procedury okresowego analizowania (dokonywania ewaluacji) i modyfikowania koncepcji pracy

12 Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Ogrodowa 3 Szkoła Podstawowa im 600-lecia UJ w Luborzycy Kocmyrzów 1. Diagnoza potrzeb uczestników w zakresie tworzenia koncepcji pracy szkoły Narzędzia diagnozy (jakie, dla kogo). Gromadzenie i analiza danych. Opracowanie wniosków 2. Proces opracowania koncepcji pracy szkoły Aspekt prawny. Koncepcja jako warunek skuteczności działań szkoły. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły. Co powinna zawierać koncepcja pracy szkoły. 3. Proces opracowania koncepcji pracy szkoły Cd. Wstępne wypracowanie zarysu koncepcji (elementy koncepcji). Model absolwenta szkoły jako element koncepcji. Opracowanie modelu absolwenta z uwzględnieniem między innymi wniosków z diagnozy potrzeb (uczeń jego kompetencje, wartości, postawy). Wkomponowanie tego modelu w zarys koncepcji. 4. Inne elementy koncepcji pracy szkoły np. Nauczyciel jako kreator edukacji (plany, programy, działania, doskonalenie warsztatu). Nauczyciel jako autorytet. Jak budować pozycję nauczyciela jako kreatora edukacji z uwzględnieniem relacji z rodzicami? Rodzice jako współtwórcy i współrealizatorzy koncepcji. Relacje panujące między osobami odpowiedzialnymi za efekty pracy szkoły kultura dialogu. Dalsze uzupełnianie zarysu koncepcji pracy szkoły 5. Wypracowanie ostatecznej wersji koncepcji pracy szkoły. 6. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły. Czym jest ewaluacja. Cele i etapy ewaluacji. Wypracowanie przez nauczycieli procedury okresowego analizowania (dokonywania ewaluacji) i modyfikowania koncepcji pracy. 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja rodziców oraz lokalnych instytucji w życie szkoły, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, komunikacja interpersonalna, 2. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: techniki, metody, formy i narzędzia pracy nauczyciela, motywacja uczniów 3. Praca wychowawcza szkoły: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie postaw uczniowskich i ich zachowań społecznych, prawne aspekty wychowania - obowiązki rodziców, tworzenie wybranych dokumentów szkolnych związanych z pracą wychowawczą (regulaminy, procedury), radzenie sobie w sytuacjach trudnych 4. Monitorowanie losów absolwentów w celu promowania wartości edukacji przez szkołę: opracowanie narzędzi do monitorowania, sposób wykorzystania wiedzy o losach absolwentów w pracy szkoły 5. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej: opracowanie projektów i wniosków do UE, źródła informacji o programach unijnych

13 Część 6. Postawy uczniowskie jak je kształtować? 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Technikum w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Krakowska 15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Krakowska Diagnoza wychowawcza uczniów: Organizacja diagnozy. Narzędzia diagnostyczne. Interpretacja wyników 2. Planowanie pracy wychowawczej: Rola Podstawy Programowej w planowaniu działań wychowawczych szkoły. Dokumenty wewnętrzne szkoły dotyczące wychowania i profilaktyki. 3. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych: Różnorodność oddziaływań na konkretnych przykładach wynikających z potrzeb szkoły. Integracja zespołu klasowego.zachowania ucznia, a możliwości nauczyciela. 4. Trudne sytuacje w szkole profilaktyka zachowań problemowych: Agresja i przemoc. Uzależnienia. Przestępstwa wirtualne. Zachowania prowokacyjne i inne...wypracowanie konkretnych narzędzi wynikających z potrzeb szkoły. Co robić w sytuacjach ekstremalnych - przykłady. 5. Komunikacja interpersonalna: Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich (rola zespołów nauczycielskich). Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim. Komunikacja nauczycieluczeń i nauczyciel-rodzic- konflikty, negocjacje i mediacje. 6. Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw ucznia: Analiza Konwencji Praw Dziecka pod kątem obowiązków wychowawczych rodziców. Opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami na temat związany z tematyką szkolenia 1. Moduł wprowadzający: Planowanie pracy wychowawczej. Rola Podstawy Programowej w planowaniu działań wychowawczych szkoły. Dokumenty wewnętrzne szkoły i ich spójność. Rola oraz zadania nauczyciela i ucznia w edukacji zawodowej w związku z zachodzącymi zmianami w edukacji i gospodarce. Postawy uczniowskie jakie? (model absolwenta) 2. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: Metody aktywizujące kształtujące takie postawy jak ciekawość poznawcza, aktywność, kreatywność, przedsiębiorczość. Dobór metod aktywizujących odpowiednich do edukacji zawodowej. 3. Kształtowanie umiejętności uczniów przydatnych do twórczej aktywności poznawczej: umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pokonywania trudności, umiejętność poszukiwania indywidualnych metod efektywnej nauki i inne. 4. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych, trudne sytuacje w szkole: Różnorodność oddziaływań na konkretnych przykładach wynikających z potrzeb szkoły Agresja i przemoc. Uzależnienia. Przestępstwa wirtualne. Zachowania prowokacyjne i inne wskazane przez nauczycieli. Wypracowanie konkretnych narzędzi wynikających z potrzeb szkoły. 5. Komunikacja interpersonalna: Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich. Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim. Komunikacja nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic. Konflikty, negocjacje i mediacje.

14 Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach Bolechowice, ul. Szkolna 7 1. Metody, sposoby, techniki oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów w aspekcie diagnozy zespołu klasowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami, trudnościami adaptacyjnymi i symptomami ADHD. 2. Katalog konsekwencji szkolnych w przypadku nieprzestrzegania norm obowiązujących w szkole. Współpraca nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich. Jak wykorzystać liderów grup nieformalnych i jak działać aby stali się oni sprzymierzeńcami wychowawców klas. 3. Jak uczyć dzieci rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie uczniowskiej w oparciu o elementy programu A. Kołodziejczyka "Spójrz inaczej" 4. Jak uczyć dzieci radzenia sobie z negatywnymi emocjami w oparciu o elementy treningu zastępowania agresji. 5. Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie kształtowania pożądanych postaw. Komunikacja interpersonalna- agresja i przemoc w szkole, jak na nią reagować? Jak reagować na zaczepki słowne, jak skutecznie rozmawiać z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i z ich rodzicami aby stali się oni sojusznikiem nauczycieli.

15 Część 7. Praca z uczniem młodszym? 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Przedszkole w ZPO w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 500, Wola Radziszowska Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Liszkach, Liszki Specyfika pracy z dziećmi młodszymi (metody i formy) 2. Techniki plastyczne na zajęciach w przedszkolu. Konsultacje dotyczące praktycznego wykorzystania technik 3. Atrakcyjne metody rozwijania sprawności ruchowej: zestawy ćwiczeń, opowieści ruchowe, gry i zabawy w przedszkolu, jak stosować metody Orffa, Labana, Sherborne a i inne. 4. Zajęcia warsztatowe oraz konsultacje dotyczące praktycznego wykorzystania treści szkolenia. 5. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem pląsów i tańców integracyjnych, narodowych i regionalnych (region krakowski) 6. Techniki relaksacyjne oraz skuteczne sposoby komunikacji interpersonalnej 1. Motywacja ucznia i dziecka do udziału w zajęciach. W szczególności: techniki i metody aktywizujące dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak skupiać uwagę dziecka. 2. Praca z dzieckiem zdolnym w klasach I-III i oddziale przedszkolnym. W szczególności: diagnoza zdolności i możliwości dzieci, indywidualizacja pracy na zajęciach w szkole i przedszkolu, jak rozwijać zdolności dziecka. 3. Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce. W szczególności: praca z dziećmi mającymi opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, praca z dziećmi mającymi orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim, praca z dziećmi o wolniejszym tempie pracy. 4. Wybrane techniki pracy z dzieckiem młodszym. W szczególności: wykorzystanie chusty Klanzy, techniki teatralne, tańce i pląsy. 5. Techniki relaksacyjne w pracy z uczniem i dzieckiem młodszym.

16 Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Jerzmanowicach Jerzmanowice 1. Metody pracy z uczniem młodszym: metody eksperymentalne i tradycyjne - jak je łączyć, metody i formy pracy rozwijające artystyczne uzdolnienia i twórczą aktywność dzieci, kształtowanie samodzielności dziecka, techniki relaksacyjne i komunikacji interpersonalnej, problemy adaptacyjne dzieci, dziecko w grupie, wspierająca rola rodziców w pokonywaniu trudności adaptacyjnych. 2. Bezpieczeństwo dzieci w szkole: procedury udzielania pierwszej pomocy, kodeks zachowania ucznia w szkole - egzekwowanie zasad, metody pracy korygujące niewłaściwe zachowania i wdrażające zachowania bezpieczne, 3. Rodzice jako partnerzy szkoły: prawa i obowiązki rodziców, techniki komunikacyjne nauczyciel - rodzic, wypracownie procedur przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły, procedur przebywania rodziców w szkole, dotyczących formy oraz czasu kontaktowania się rodziców z nauczycielami, odpowiedzialność cywilno - prawna rodziców i nauczycieli, radzenie sobie z roszczeniowymi i agresywnymi postawami rodziców, korelacja działań nauczycieli i rodziców, rola rodziców jako pierwszych wychowawców, współdziałanie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, budowa dobrych relacji, trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami, unikanie manipulacji i stawianie jasnych granic w kontaktach nauczyciel rodzic, zebrania z rodzicami - budowanie dobrej atmosfery, rola prowadzącego, autoprezentacja, ciekawe tematy na spotkania z rodzicami, metody aktywne do wykorzystania w czasie spotkań z rodzicami 4. Doskonalenie umiejętności pracy w licznym zespole klasowym, o zróżnicowanym poziomie wiekowym i różnych możliwościach edukacyjnych: praca z dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym, nieśmiałym, wycofanym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym, diagnoza zdolności i dysfunkcji, rozwijanie zdolności: tanecznych, plastycznych, matematycznych, metody koncentracji uwagi, zajęcia twórcze i techniki aktywizujące grupę, Uwaga! W pkt. 1 zajęcia prowadzi psycholog.

17 Część 8. Rodzice są partnerami szkoły. 2 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie, ul. Korabnicka Skawinia Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie Zabierzów, ul. Sportowa Budowanie dobrego kontaktu interpersonalnego z rodzicami, zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej (bariery komunikacyjne, umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy, prowadzenie rozmów telefonicznych, rola komunikacji werbalnej, wizerunek i jego znaczenie). 2. Efektywna współpraca z rodzicami, podstawy prawne normujące współpracę z rodzicami, obowiązki szkoły w zakresie udzielania rodzicom pomocy w wykonywaniu przez nich władzy rodzicielskiej, udział rodziców w zarządzaniu szkołą. Nowoczesne formy współpracy z rodzicami. 3. Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami, konfliktowe sytuacje podczas spotkań z rodzicami. Strategie radzenia sobie z agresywną lub roszczeniową postawą rodziców. Skuteczne techniki walki ze stresem, przyczyny wywołujące stres, wpływ stresu na człowieka, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych. 4. Narzędzia do ewaluacji szkoły w obszarze współpracy z rodzicami, opracowania dla szkoły. 1. Budowanie dobrego kontaktu interpersonalnego z rodzicami poprzez zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej, likwidowanie barier komunikacyjnych, komunikację niewerbalną, wprowadzanie elementów negocjacji, zarzadzanie emocjami. 2. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez umiejętny dobór metod wychowawczych do sytuacji dziecka - analiza postaw rodzicielskich. Skuteczne sposoby rozmawiania z rodzicem "trudnym". 3. Efektywna współpraca z rodzicami. Zadania przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami, udział rodziców w zarządzaniu przedszkolem, skuteczne sposoby zachęcania rodziców do działań na rzecz grupy i przedszkola, współpraca z rodzicami w procesie wspierania dziecka w rozwoju - wypracowanie jednolitego frontu działań, skuteczna motywacja rodziców do pracy z dzieckiem w domu, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Ewaluacja współpracy z rodzicami (narzędzia do ewaluacji).interaktywne spotkania z rodzicami. Ciekawe sposoby prowadzenia zebrań, wypracowanie przykładowego scenariusza spotkania z rodzicami. 5. Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji z rodzicami w aspekcie najczęściej spotykanych problemów w kontaktach z rodzicami. 6. Wspólne budowanie wizerunku i promocja przedszkola. W jaki sposób kształtować pozytywny wizerunek p-la w środowisku lokalnym - Skuteczne działania promocyjne, wypracowanie scenariusza.

18 Część 9. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Przedszkole Samorządowe w Mogilanach "Iskierka" z oddz. w Libertowie ul. Szkolna Mogilany Szkoła Podstawowa im. ks. J.Twardowskiego w Olszowicach ul. Św. Floriana 18 Olszowice Diagnozowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rodzaje narzędzi, korzystanie z nich). 2. Jak pracować z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i ich wpływ na efektywność uczenia się. 3. Charakterystyka zaburzeń i deficytów występujących u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych. 4. Formułowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza orzeczeń i dostosowanie wymagań edukacyjnych. 5. Komunikacja interpersonalna : nauczyciel - rodzic, płaszczyzny porozumienia między nauczycielem a rodzicem, postawy rodzicielskie a dobro dziecka ze SPE. 1. Uczeń zdolny: motywacja do dodatkowej pracy, ocenianie, metody pracy, zdolności a dojrzałość emocjonalna, wspieranie ucznia w drodze do rozwoju uzdolnień. 2. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia: diagnoza problemu na terenie szkoły, interpretacja opinii z Poradni, organizacja lekcji z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, metody pracy, konkretne przykłady praktyki, wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnej pracy ucznia z tekstem. 3. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym: diagnoza, interpretacja orzeczeń, dostosowanie wymagań edukacyjnych, konstruowanie programów przedmiotowych i dokumentacji, ocenianie i motywacja uczniów do pracy, adaptacja ucznia w klasie, współpraca z rodzicami, 4. Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu: przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i sposoby radzenia sobie z nimi, wypracowanie zasad współpracy zespołów nauczycieli w celu ujednolicenia działań pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, praca z dziećmi agresywnymi, z autyzmem, ADHD, z zaburzeniami psychicznymi, wycofanymi, z nadwrażliwością, płaczliwością,z trudnościami w koncentracji uwagi, metody pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami. 5. Praca z uczniem o SPE - ujęcie ogólne: formułowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, motywowanie i rozwijanie mocnych stron uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu siebie i prawidłowej postawy do dalszej nauki, współpraca z rodzicami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i emocjonalnych uczniów ze SPE, ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywująca funkcja oceniania, w tym zasady oceniania kształtującego, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody pracy.

19 Zespół Szkół w Jerzmanowicach Szkoła Podstawowa Jerzmanowice Jerzmanowice 1. Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu: przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych, wypracowanie zasad współpracy zespołów nauczycieli w celu ujednolicenia działań pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, praca z dziećmi agresywnymi, z autyzmem, ADHD, z zaburzeniami psychicznymi, wycofanymi, z nadwrażliwością, płaczliwością, z trudnościami w koncentracji uwagi, metody pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniam i, sposoby reagowania na zachowania agresywne i prowokujące -przećwiczenie konkretnych metod radzenia sobie nauczyciela z trudnymi sytuacjami. 2. Uczeń zdolny: motywacja do dodatkowej pracy, ocenianie, metody pracy, zdolności a dojrzałość emocjonalna, wspieranie ucznia w drodze do rozwoju uzdolnień, jak wesprzeć rodziców dziecka zdolnego w drodze do jego rozwoju? rola informacji odnośnie postępów ucznia zdolnego, zadania rodziców w motywowaniu dziecka do nauki. 3. Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:. jak edukować rodziców w zakresie wspierania dzieci? - wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, zadania nauczyciela i rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (materiały), podział zadań oraz współpraca nauczycieli i rodziców dziecka ze SPE, komunikacja interpersonalna - nauczyciel-uczeń-rodzic, płaszczyzny porozumienia między nauczycielem a rodzicem, postawy rodzicielskie a dobro dziecka ze SPE. 4. Praca z uczniem o SPE - ujęcie ogólne: formułowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, motywowanie i rozwijanie mocnych stron uczniów; budowanie prawidłowej postawy do dalszej nauki, ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywująca funkcja oceniania, w tym zasady oceniania kształtującego, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody pracy, ujednolicenie dokumentacji prowadzonej dla uczniów o SPE - warsztatowe wypracowanie procedur.

20 Część 10. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 2 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Witosa Skawina Zespół Szkół w Świątnikach Górnych Gimnazjum ul. Bruchnalskiego Świątniki Górne 1. Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły. 2. Metody, narzędzia badawcze i procedury przydatne w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 3. Tworzenie projektu ewaluacyjnego w zakresie "Motywowanie uczniów do nauki" 4. Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do planowania działań rozwojowych szkoły. 1. Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły: możliwości jakie daje szkole, praca z dokumentami szkolnymi - określenie obszaru ewaluacji 2. Narzędzia badawcze w ewaluacji wewnętrznej szkoły: techniki i metody badawcze, wybór i dostosowanie narzędzi badawczych do potrzeb nauczycieli i szkoły, opracowanie narzędzi badawczych kwestionariusze ankiet, arkusze wywiadów, arkusze obserwacji, itp., rozwój umiejętności stosowania wielu narzędzi jednocześnie triangulacja, 3. Dokumentacja ewaluacji, zdefiniowanie jej celów i wykorzystanie wyników w planowaniu dalszej pracy szkoły, konstruowanie raportu ewaluacyjnego, opracowywanie i interpretacja danych - wyniki, wnioski i rekomendacje, wybór obszarów priorytetowych do rozwoju w odniesieniu do wyników ewaluacji i wstępne planowanie działań 4. Promowanie wartości edukacji - przykładowe opracowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły: określenie celów i odbiorców ewaluacji, identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, personalnych), określenie przedmiotu ewaluacji, sformułowanie pytań kluczowych, opracowanie wyników i sposobów ich wykorzystania do planowania dalszych działań szkoły 5. Narzędzia badawcze w ewaluacji wewnętrznej szkoły c.d: opracowanie i dostosowanie narzędzi badawczych do konkretnych zagadnień: "aktywność uczniów na zajęciach szkolnych i dodatkowych", "współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły" " bezpieczeństwo w szkole" (techniki badania, określenie celów ewaluacji, dokumentacja i wykorzystanie jej wyników).

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część 1 Przedszkole samorządowe w Radziszowie, ul. Szkolna 9, 32-052 Radziszów Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Więcławicach Starych, 32-091 Michałowice, Więcławice

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych Oferta_2016:Oferta 2016-09-12 06:25 Strona 21 II forma SzkolenIowe rady pedagogiczne z elementami warsztatu I wykładów Interaktywnych moduły 4-8 godz. 1. Metody stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców

Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców 1.Przedszkola: Oferta prelekcji i warsztatów dla rodziców Jak pomoc dziecku w adaptacji do przedszkola. Rozwój mowy i wady wymowy u trzylatków. Wspomaganie rozwoju mowy w okresie przedszkolnym. Zabawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. I. Budowa koncepcji pracy 1. Publiczne Budowa koncepcji Gimnazjum pracy w Mordach 1. Diagnoza mocnych i

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2014-2015 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT

Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT Zasady postępowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ATUT WSTĘP Zgodnie z misją naszej szkoły wspomagamy wszystkich uczniów, aby mogli rozwijać swoje kompetencje czy szczególne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ 1. Każda grupa realizuje program doskonalenia obejmujący: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Odbiorca- dzieci i młodzież

Odbiorca- dzieci i młodzież OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży Warsztaty i prelekcje dla nauczycieli/pedagogów Spotkania dla rodziców Odbiorca-

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rok szkolny 2015/2016. Zespół Szkół Technicznych Mechanik

Uwierz w siebie. Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rok szkolny 2015/2016. Zespół Szkół Technicznych Mechanik Uwierz w siebie Program terapeutyczny dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Technicznych Mechanik -Jelenia Góra 2015-1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele programu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Potrzeby nauczycieli W ramach przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy

Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy Szkolenia Rad Pedagogicznych: Kursy PROGRAM KURSU DOSKONLĄCEGO Jak stać się efektywnym nauczycielem - 7 kroków do dobrej pracy 1. Założenia kursu: Kurs składa się z sześciu modułów o następującej tematyce:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 06/07 ZSO nr w Legionowie Opracowała: mgr Edyta Cegłowska Legionowo, września 06 r. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej Oferta dla dzieci i młodzieży 2015/2016 L.p. Temat (problem) Forma zajęć Odbiorcy prowadzący Uwagi o realizacji 1. Jak radzić sobie ze stresem przed sprawdzianem? Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt pn. Wspomaganie na piątkę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.0428.2014 Częstochowa, 2014-12-31 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACA na RZECZ ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38 tel. 23 696 12 69 e-mail: porpsych@hot.pl e-mail: filia38@wp.pl Metody

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ul. Polna 16; 18 400 Łomża tel./fax (86) 218 05 44 NIP: 718 213 72 79, Regon: 200718240 Znak postępowania: ŁCRE/POKL/068/37/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI na szkolny 2015/2016 1. Wstęp Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej. Obowiązuje od 1.09.2015 u. 2. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów

Wymiar: 150 godzin 75 godzin w przedszkolu V semestr studiów 75 godzin w szkole podstawowej, w klasach I-III - VI semestr studiów Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH dla studentów

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo