Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale ul. Księdza Stanisława Połetka 32, Skała 1. Jak opracować projekt ewaluacyjny? Jak prawidłowo przeprowadzić ewaluację wewnętrzną szkoły? Zagadnienia m.in.: Praktyczne opracowanie projektu ewaluacyjnego w zakresie: Wyniki egzaminu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły, wraz z przygotowaniem narzędzi badawczych, metod, procedur i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej w tym zakresie. Sporządzanie raportu i rekomendacji. Wykorzystanie wyników do planowania rozwoju szkoły. Przykłady dobrych praktyk. 2. Nowatorskie metody realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. Zagadnienia m.in.: Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum w świetle przepisów prawa. Publiczna prezentacja efektu pracy metodą projektu. Przykłady innowacyjnych projektów edukacyjnych zrealizowanych w gimnazjach. Opracowanie przykładowych tematów projektów edukacyjnych i zaplanowanie sposobów ich realizacji 3. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów szkół gimnazjalnych. Zagadnienia m.in.: Sposoby, metody i techniki skutecznych oddziaływań wychowawczych w stosunku do poszczególnych uczniów, zespołów klasowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych oraz uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej.

2 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze Adres: Nawojowa Góra, ul. Szkolna Krzeszowice 1. Rola rodziców w dążeniu do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego dziecka szkolenie dla nauczycieli Zagadnienia m.in.: nowe metody i formy aktywizowania rodziców do współpracy ze szkołą, Odpowiedzialność rodziców za realizację obowiązków szkolnych dziecka. Rola współpracy rodziców ze szkołą poprzez m.in. obecność na zebraniach szkolnych oraz znaczenie tworzenia wspólnego frontu działań. Jak przygotować dziecko do roli ucznia. Wpływ właściwej organizacji dnia na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego dziecka. 2. Jak pomóc uczniowi o niskich osiągnięciach edukacyjnych uzyskać sukces na miarę jego możliwości? Zagadnienia m.in.: Formy i metody pracy. Sposoby motywowania i aktywizowania. Współpraca z rodzicami. Przykłady dobrych i skutecznych działań. 3. Jak realizować projekt edukacyjny w szkole podstawowej? Zagadnienia m.in.: Jak wybrać temat? Jaka jest rola nauczyciela w realizacji projektu? Planowanie pracy metodą projektu. Jak powołać zespół uczniowski? Publiczna prezentacja efektu pracy metodą projektu. Ocena zaangażowania uczniów. Przykłady projektów edukacyjnych zrealizowanych w oddziałach przedszkolnych, klasach I III, klasach IV VI szkoły podstawowej. Opracowanie przykładowych tematów projektów edukacyjnych i zaplanowanie sposobów ich realizacji. 4. Jak pracować z dzieckiem zdolnym/ uzdolnionym w danej dziedzinie? Zagadnienia m.in.: Jak rozpoznawać uzdolnienia ucznia? Formy i metody pracy, pomoce dydaktyczne. Rozwijanie uzdolnień ucznia oraz sposoby wspierania uczniów zdolnych przykłady dobrych praktyk. Uczeń zdolny w świetle przepisów prawa. Tworzenie szkolnego programu wspierania ucznia zdolnego. 5. Metody pracy z uczniem z Zespołem Aspergera oraz nadpobudliwym ruchowo. Zagadnienia m.in.: Zaburzenia, deficyty rozwojowe oraz uzdolnienia i potrzeby uczniów z Zespołem Aspergera oraz uczniów nadpobudliwych ruchowo. Jak pracować na lekcjach z w/w uczniami, by skutecznie uczyć i jednocześnie niwelować poziom zaburzeń? Jak rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia? Jak reagować na emocjonalne zachowania (płacz, odmowa wykonania polecenia, agresja, wycofanie, histeria) w/w uczniów? Jak integrować w/w uczniów z zespołem klasowym i środowiskiem szkolnym?

3 Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie ul. Wyspiańskiego 5, Skawina Gimnazjum im. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach ul. Św. Bartłomieja Apostoła 16/2, Mogilany 1. Możliwości intelektualno-emocjonalne dzieci na I etapie kształcenia diagnozowanie możliwości dzieci, rozpoznawanie symptomów zaburzeń, inne treści istotne ze względu na tematykę szkolenia wskazane przez eksperta. 2. Możliwości intelektualno-emocjonalne dzieci na II etapie kształcenia diagnozowanie możliwości dzieci, rozpoznawanie symptomów zaburzeń, inne treści istotne ze względu na tematykę szkolenia wskazane przez eksperta. 3. Jak pracować na lekcji z uczniami z deficytami i uczniami zdolnymi, aby osiągnęli sukces edukacyjny? 4. Indywidualizacja i wielopoziomowość pracy na lekcjach w klasach Indywidualizacja i wielopoziomowość pracy na lekcjach w klasach Jak formułować ocenę ucznia w sposób motywujący z uwzględnieniem informacji zwrotnej? Psychologia pochwały. Skuteczna komunikacja. 7. Wspieranie ucznia przez rodziców przygotowanie nauczyciela do efektywnej współpracy z rodzicami. Wzmacnianie wiary dziecka we własne siły. 1. Uczenie się jako cecha indywidualna uczniów. Podstawowe założenia neurodydaktyki praktyczne wskazówki dotyczące motywowania uczniów płynące ze współczesnych badań nad mózgiem. Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się. 2. Idea odwróconej lekcji we współczesnej dydaktyce. 3. Praca w zespole uczniów o zróżnicowanych możliwościach indywidualizacja i wielopoziomowość w nauczaniu. Praktyczne sposoby koncentracji i relaksacji przydatne w pracy nauczycieli i uczniów. 4. Trudne zachowania uczniów a droga do sukcesu. Trudne sytuacje wychowawcze a ich wpływ na efektywność uczenia się. Jak reagować w sytuacjach trudnych. 5. Jak wykorzystać inteligencję emocjonalną do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. 6. Informacja zwrotna i jej rola w procesie edukacyjnym. Skuteczne komunikowanie się: nauczyciel uczeń, nauczyciel rodzic. Rola rodzica w budowaniu wartości własnej dziecka. Praktyczne rozwiązania.

4 Zespół Szkół w Zalasiu Gimnazjum Tenczynek 1. Motywowanie uczniów do pracy: motywacja uczniów o różnych możliwościach i potrzebach, rola i typy motywacji uczniów, indywidualizacja w motywowaniu uczniów, motywowanie ucznia zdolnego, motywowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywująca rola oceniania ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego, jak mówić żeby dzieci nas słuchały komunikacja nauczyciel-uczeń, jak skutecznie motywować uczniów do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych, zmotywowany nauczyciel czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?, kształtowanie motywacji wewnętrznej, przykłady dobrej praktyki 2. Sposoby i warunki skutecznego uczenia się: przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego (indywidualizacja, wykorzystywanie nowoczesnych metod i form w zajęciach powtórzeniowych )- przykłady dobrych praktyk, informacja zwrotna i jej rola w procesie edukacyjnym, skuteczne komunikowanie się nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, uczenie się jako cecha indywidualna uczniów rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się, trening pamięci i koncentracji, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych, skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania, jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?, wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i uczenia się, doskonalenie technik informacyjnych i komunikacyjnych, techniki uczenia się, zapamiętywania, szybkiego czytania, selekcjonowania i gromadzenia informacji, jak stosować różnorodne techniki i metody nauczania 3. Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie wspierania uczniów w osiąganiu sukcesów szkolnych: jak zachęcać do współpracy?, trudności napotykane w procesie dydaktyczno wychowawczym jak je pokonywać (jak je uświadomić i jak korygować?), współpraca z rodzicami w kontekście odpowiedzialności za wychowanie dziecka (udział rodziców), komunikacja interpersonalna nauczyciel uczeń rodzic, zadania rodziców wobec dzieci, zadania rodziców wobec szkoły,doskonalenie umiejętności wychowawczych, prowadzenie spotkań z rodzicami, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej; bariery komunikacyjne; umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy; prowadzenie rozmów telefonicznych; rola komunikacji niewerbalnej; wizerunek 4. Sukces ucznia o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych: jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami intelektualnymi w drodze do sukcesu, jak rozpoznawać potrzeby i możliwości uczniów w aspekcie indywidualizacji procesu kształcenia,jak praktycznie indywidualizować proces nauczania podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych? (indywidualizacja i wielopoziomowość), jak pracować w zróżnicowanym zespole klasowym?, wykorzystanie technologii informacyjno komputerowej do indywidualizacji procesu edukacji, charakterystyka najczęściej spotykanych zaburzeń i deficytów występujących u uczniów,formułowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

5 Część 2. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 1 szkoła x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych Więcławice Stare 19, Michałowice 1. Zmiany w prawie oświatowym: nowelizacja prawa oświatowego, bezpieczeństwo dziecka, dokumentacja nauczyciela (białe dzienniki). 2. Technologia informacyjna: praca nauczyciela z komputerem, programy multimedialne, prezentacje, tworzenie plików użytecznych w pracy z uczniem, tablica multimedialna. Wypracowanie materiałów (konspekty, prezentacje dla rodziców, inne) 3. Jak czytać opinie z poradni psychologicznej? Jak wprowadzać w życie zalecenia z poradni? Prowadzący ten moduł: psycholog pracujący w poradni. 4. Samodzielność dziecka młodszego: wdrażanie do obowiązków, respektowanie norm. Konsultacje uwzględniające działania wdrożeniowe treści szkolenia: kto? co? jak? Wykład z udziałem rodziców. 5. Techniki relaksacyjne.

6 Część 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum w Więcławicach Starych Więcławice Stare 19, Michałowice Szkoła Podstawowa w ZPO w Woli Radziszowskiej, Wola Radziszowska Wola Radziszowska 1. Kształtowanie samodzielności uczniów przez nauczycieli i rodziców. Konsultacje uwzględniające działania wdrożeniowe treści szkolenia: kto? co? jak? 2. Motywowanie uczniów o różnych możliwościach i potrzebach: rola i typy motywacji uczniów, problem indywidualizacji w motywowaniu uczniów, motywowanie ucznia zdolnego, motywowanie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych, inne treści, istotne z punktu widzenia eksperta. 3. Indywidualizacja pracy z zespołem klasowym. 4. Praktyczne wykorzystanie technik uczenia się i metod aktywizujących. 5. Techniki efektywnego zarządzania zespołem klasowym wzmacniające motywację do nauki: różnorodność zespołów uczniowskich, dynamika grupy, kreowanie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy. 6. Elementy oceniania kształtującego. 7. Trudne zachowania uczniów a droga do sukcesu: przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i ich wpływ na efektywność uczenia się, jak reagować w sytuacjach trudnych wychowawczo (analiza przykładów). Konsultacje uwzględniające działania wdrożeniowe treści szkolenia: kto? co? jak? 1. Techniki aktywizujące myślenie uczniów: różnorodność i skuteczność technik aktywizujących myślenie, mnemotechniki techniki skutecznego zapamiętywania i koncentracji, techniki relaksacyjne. Ocena, wybór, zastosowanie metod aktywizujących na lekcjach przykłady dobrych praktyk. Warsztaty i konsultacje dotyczące działań wdrożeniowych treści szkolenia: kto? co? jak? 2. Motywowanie uczniów o różnych możliwościach i potrzebach: rola i typy motywacji uczniów, problem indywidualizacji w motywowaniu uczniów, motywowanie ucznia zdolnego, motywowanie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Inne treści, istotne z punktu widzenia eksperta. Warsztaty i konsultacje dotyczące działań wdrożeniowych treści szkolenia: kto? co? jak? 3. Jak przygotować uczniów do samodzielnego uczenia się i odpowiedzialności osobistej za rozwój? Uczenie się jako cecha indywidualna uczniów - rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się. Sposoby i warunki skutecznego uczenia się (np. powtórzenia, notatki, prace domowe...) Inne treści, istotne z punktu widzenia eksperta. Warsztaty i konsultacje dotyczące działań wdrożeniowych treści szkolenia: kto? co? jak? 4. Trudne zachowania uczniów a droga do sukcesu. Przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i ich wpływ na efektywność uczenia się. Jak reagować w sytuacjach trudnych wychowawczo? Analiza przykładów wskazanych przez nauczycieli SP w Woli Radziszowskiej.

7 Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, Michałowice 1. Motywująca funkcja oceniania ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego przedstawienie od strony praktycznej: formułowanie celów lekcji w języku nauczyciela i ucznia; kryteria oceniania NACOBEZU; wykorzystanie metodnika w pracy nauczyciela; informacja zwrotna (nauczyciel uczeń, uczeń nauczyciel, nauczyciel rodzic, rodzic nauczyciel); ocena koleżeńska i samoocena 2. Jak przygotować ucznia do samodzielnego uczenia się i odpowiedzialności za własny rozwój rozwiązania praktyczne przykłady dobrych praktyk inne treści istotne z punktu widzenia w/w tematyki. 3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna wdrożenie pomocy psychologiczno pedagogicznej, zgodnie z potrzebami uczniów i wymogami prawa przedstawienie od strony praktycznej. prowadzenie dokumentacji w/w zakresie, 4. Techniki ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie mnemotechniki; ćwiczenia koncentracji; ćwiczenia kojarzenia Praktyczne zastosowanie inne treści istotne z punktu widzenia w/w tematu 5. Potrzeby uczniów o różnych rodzajach percepcji (słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy) i inteligencji (teoria inteligencji wielorakich i model pięciu umysłów) Howarda Gardnera. Sposoby wykorzystania ich w procesie uczenia się praktyczne wskazówki inne treści istotne z punktu widzenia w/w tematu

8 Część 4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet 4 szkoły x 27 godzin, 1 szkoła x 54 godziny Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa w Nielepicach, Nielepice 182, Rudawa Szkoła Podstawowa w Sance, Sanka Jak wykorzystać TIK na zajęciach edukacyjnych?; ( Jak korzystać z zasobów sprzętowych szkoły? Jakie narzędzia TIK mogą być przydatne w planowaniu konkretnych zajęć przedmiotowych? Jakie narzędzia TIK mogą być przydatne w pracy podczas lekcji? Co to są tablice interaktywne? Do czego służą tablice interaktywne? Wady i zalety tablicy interaktywnej InterWrite Dual Board.) 2. Jak pracować w oparciu o TIK?; (Co potrafi InterWrite Dual Board? Jak maksymalnie wykorzystać TIK na zajęciach? Jakie programy możemy bezpiecznie wykorzystywać podczas pracy na IWDB? Jak zwiększyć atrakcyjność i skuteczność zwykłych lekcji? ). 3. Jak nowocześnie i efektywnie uczyć z wykorzystaniem tablic interaktywnych?;(możliwości zastosowania tablicy interaktywnej IWDB na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Praktyczna obsługa tablicy z wykorzystaniem dostępnych programów i Internetu. Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem gotowych pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych na tablicy interaktywnej). 4. Jak motywować uczniów do nauki wykorzystując nowe technologie?;(jakie programy i narzędzia może wykorzystać nauczyciel, żeby lepiej przygotować zajęcia edukacyjne? Jak korzystać z tych programów w czasie zajęć? Jak wykorzystywać narzędzia TIK w samodzielnej pracy uczniów? Jak wspierać samodzielne wyszukiwanie przez uczniów przydatnych programów i informacji? Jak uczniowie mogą wykorzystywać narzędzia TIK do uczenia siebie nawzajem i uczenia innych? Jak wykorzystać blogi do celów edukacyjnych. Blogi nauczycielskie i blogi uczniowskie? Jak wykorzystać TIK w procesie ewaluacji: samoocena, ocena koleżeńska, ocena przez nauczyciela?) 1. Wykorzystanie programu Excel w pracy nauczyciela (opracowania i bieżąca praca z Excelem, wyniki egzaminów i ich interpretacja z wykorzystaniem programów komputerowych) 2. Program Prezi jako narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych (zasady działania programu, wykorzystanie w pracy nauczyciela, ćwiczenia w tworzeniu prezentacji na wybrany temat) 3. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy z uczniami na I i II etapie eduk.(obsługa tablicy, wykorzystanie tablicy na poszczególnych zajęciach, przykładowe zajęcia prowadzone przez eksperta) 4. Bezpieczny Internet (umiejętność korzystania z portali komunikacyjnych, zagrożenia płynące z sieci, pozyskiwanie informacji tekstowych, graficznych i muzycznych) 5. Wykorzystanie zasobów multimedialnych w pracy nauczyciela (prawa autorskie i bezpieczeństwo korzystania z internetu).

9 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Widoma 51, Iwanowice Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach Szczodrkowice 3, Skała 1. Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach edukacyjnych I Grupa II Grupa 2. Obsługa Office I Grupa - Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EKSEL w pracy nauczyciela Opracowanie prezentacji multimedialnej o Patronie Szkoły II Grupa Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EKSEL w pracy nauczyciela; Projektowanie ulotek, plakatów. Opracowanie folderu promocyjnego Szkoły 3. I Grupa - Opracowanie prezentacji multimedialnej o Patronie Szkoły II Grupa - Opracowanie folderu promocyjnego Szkoły 4. I Grupa Wykorzystanie internetu ściąganie plików muzycznych oraz filmów opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych II Grupa Wykorzystanie internetu ściąganie plików muzycznych oraz filmów opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz multimedialnych programów edukacyjnych 5. I Grupa - Formatowanie komputera II Grupa Formatowanie komputera Uwaga! Liczba godzin w tej placówce wynosi 54h dydaktyczne. Podział na grupy, dla każdej grupy 27h dydaktycznych. 1. Jak bezpiecznie wykorzystać zasoby internetu w pracy nauczyciela i działalności szkoły. Zagadnienia m.in.: Wykorzystanie zasobów Internetu do pozyskiwania filmów, zdjęć, muzyki w celu wykorzystania ich podczas zajęć edukacyjnych lub uroczystości szkolnych. Prawa autorskie oraz bezpieczeństwo pobierania materiałów z internetu i korzystania z nich w pracy nauczyciela. 2. Wykorzystanie edytora tekstów oraz arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela. Zagadnienia m.in.: Praktyczne ćwiczenia dotyczące nabycia umiejętności posługiwania się edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym (na podstawie określonych danych, wyznaczanie ich średnich, sumowanie, wyrażanie wielkości w procentach). 3. Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela. Zagadnienia m.in.: poznanie sposobu tworzenia prezentacji w programie Power Point. projektowanie prezentacji do zajęć edukacyjnych w programie Power Point. Umiejętność zapisywania utworzonego dokumentu na różnych nośnikach pamięci oraz przesyłanie danych za pomocą poczty elektronicznej. 4. Budowanie strony internetowej szkoły. Zagadnienia m.in.: Projektowanie strony internetowej szkoły. Poznanie możliwości wykorzystania strony internetowej szkoły w pracy nauczycieli i szkoły tworzenie podstron strony www szkoły. 5. Prowadzenie strony internetowej szkoły. Zagadnienia m.in.: Aktualizowanie i obsługa strony internetowej szkoły. Umieszczanie na stronach www materiałów własnych. Tworzenie prezentacji w programie PREZI (tworzenie prezentacji zawierających tabele i wykresy powiązane z Excelem, wstawianie tekstu, grafiki, tła).

10 Zespół Szkół w Świątnikach Górnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ul. Bruchnalskiego Świątniki Górne 1. Wprowadzenie w zagadnienie: wykorzystanie zasobów multimedialnych w pracy nauczyciela (e-book, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny, dziennik elektroniczny), wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniami szkoły średniej, funkcjonowanie platformy edukacyjnej i bloga w organizacji zajęć z młodzieżą, wykorzystanie telefonów komórkowych na lekcjach 2. Bezpieczny Internet: prawa autorskie i bezpieczeństwo korzystania z Internetu (bezpieczeństwo pobierania materiałów, korzystanie z nich na swoim komputerze) - aspekt prawny, Internet jako bezpieczne źródło informacji, zagrożenia w sieci (wirusy, szpiegostwo internetowe), ochrona rodzicielska - ograniczenie dostępu do niepożądanych treści w Internecie, niebezpieczeństwa portali społecznościowych, zabezpieczenia przed wykorzystaniem danych osobowych przez osoby trzecie, uzależnienia od multimediów - przeciwdziałanie, profilaktyka, terapia 3. Wykorzystanie konkretnych programów komputerowych w pracy nauczyciela: programy Power Point i Prezi jako narzędzia do tworzenia prezentacji multimedialnych, praktyczne wykorzystanie programów komputerowych w przygotowywaniu się do zajęć, wykorzystanie Excela w pracy nauczyciel, analiza i sprawozdawczość (opracowania i bieżąca praca z Excelem, wyniki egzaminów i ich interpretacja z wykorzystaniem programów komputerowych),umiejętne korzystanie z Internetu (selekcja materiałów, pozyskiwanie nowych źródeł informacji).

11 Część 5. Budowa koncepcji pracy szkoły 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Przedszkole w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska, ul. Szkolna 2 1. Diagnoza potrzeb uczestników procesu wychowawczego w zakresie tworzenia koncepcji pracy przedszkola Narzędzia diagnozy (jakie, dla kogo?) Gromadzenie i analiza danych (jakich, kto?) Opracowanie wniosków 2. Proces opracowania koncepcji pracy przedszkola Aspekt prawny. Koncepcja jako warunek skuteczności działań przedszkola w drodze dziecka do sukcesu. Proces opracowywania koncepcji pracy przedszkola. Co powinna zawierać koncepcja pracy przedszkola? 3. Proces opracowania koncepcji pracy przedszkola c. d. Analiza danych z diagnozy jako podstawa tworzenia koncepcji. Wstępne wypracowanie zarysu koncepcji (elementy koncepcji). 4. Model absolwenta przedszkola jako element koncepcji Opracowanie modelu absolwenta z uwzględnieniem drogi dziecka do sukcesu (dziecko jego kompetencje, wartości, postawy). Przedszkole szansą na sukces każdego dziecka. Wkomponowanie tego modelu w zarys koncepcji. 5. Inne elementy koncepcji pracy przedszkola np. Nauczyciel jako kreator procesów wychowawczych i edukacyjnych (plany, programy, działania, doskonalenie warsztatu i inne ) Przedszkole szansą na sukces każdego dziecka (Czym jest sukces, rola motywacji we wszechstronnym rozwoju dziecka, działania wspierające dziecko w osiąganiu sukcesu np. metoda projektu w przedszkolu ) Troska o sukces każdego dziecka istotnym elementem koncepcji pracy przedszkola. Inne elementy koncepcji pracy przedszkola c. d. 6. Nauczyciel jako autorytet. Jak budować pozycję nauczyciela jako kreatora procesów wychowawczych i edukacyjnych z uwzględnieniem relacji z rodzicami. Wsparcie rodziców w drodze dziecka do sukcesu. Rodzice jako współtwórcy i współrealizatorzy koncepcji. Relacje panujące między osobami odpowiedzialnymi za efekty pracy przedszkola kultura dialogu. Dalsze uzupełnianie zarysu koncepcji pracy przedszkola. 7. Wypracowanie ostatecznej wersji koncepcji pracy przedszkola z uwzględnieniem jej ewaluacji Wstępna ocena koncepcji. Wypracowanie procedury okresowego analizowania (dokonywania ewaluacji) i modyfikowania koncepcji pracy

12 Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Ogrodowa 3 Szkoła Podstawowa im 600-lecia UJ w Luborzycy Kocmyrzów 1. Diagnoza potrzeb uczestników w zakresie tworzenia koncepcji pracy szkoły Narzędzia diagnozy (jakie, dla kogo). Gromadzenie i analiza danych. Opracowanie wniosków 2. Proces opracowania koncepcji pracy szkoły Aspekt prawny. Koncepcja jako warunek skuteczności działań szkoły. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły. Co powinna zawierać koncepcja pracy szkoły. 3. Proces opracowania koncepcji pracy szkoły Cd. Wstępne wypracowanie zarysu koncepcji (elementy koncepcji). Model absolwenta szkoły jako element koncepcji. Opracowanie modelu absolwenta z uwzględnieniem między innymi wniosków z diagnozy potrzeb (uczeń jego kompetencje, wartości, postawy). Wkomponowanie tego modelu w zarys koncepcji. 4. Inne elementy koncepcji pracy szkoły np. Nauczyciel jako kreator edukacji (plany, programy, działania, doskonalenie warsztatu). Nauczyciel jako autorytet. Jak budować pozycję nauczyciela jako kreatora edukacji z uwzględnieniem relacji z rodzicami? Rodzice jako współtwórcy i współrealizatorzy koncepcji. Relacje panujące między osobami odpowiedzialnymi za efekty pracy szkoły kultura dialogu. Dalsze uzupełnianie zarysu koncepcji pracy szkoły 5. Wypracowanie ostatecznej wersji koncepcji pracy szkoły. 6. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły. Czym jest ewaluacja. Cele i etapy ewaluacji. Wypracowanie przez nauczycieli procedury okresowego analizowania (dokonywania ewaluacji) i modyfikowania koncepcji pracy. 1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym: aktywizacja rodziców oraz lokalnych instytucji w życie szkoły, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, komunikacja interpersonalna, 2. Praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: techniki, metody, formy i narzędzia pracy nauczyciela, motywacja uczniów 3. Praca wychowawcza szkoły: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie postaw uczniowskich i ich zachowań społecznych, prawne aspekty wychowania - obowiązki rodziców, tworzenie wybranych dokumentów szkolnych związanych z pracą wychowawczą (regulaminy, procedury), radzenie sobie w sytuacjach trudnych 4. Monitorowanie losów absolwentów w celu promowania wartości edukacji przez szkołę: opracowanie narzędzi do monitorowania, sposób wykorzystania wiedzy o losach absolwentów w pracy szkoły 5. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej: opracowanie projektów i wniosków do UE, źródła informacji o programach unijnych

13 Część 6. Postawy uczniowskie jak je kształtować? 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Technikum w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Krakowska 15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Krakowska Diagnoza wychowawcza uczniów: Organizacja diagnozy. Narzędzia diagnostyczne. Interpretacja wyników 2. Planowanie pracy wychowawczej: Rola Podstawy Programowej w planowaniu działań wychowawczych szkoły. Dokumenty wewnętrzne szkoły dotyczące wychowania i profilaktyki. 3. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych: Różnorodność oddziaływań na konkretnych przykładach wynikających z potrzeb szkoły. Integracja zespołu klasowego.zachowania ucznia, a możliwości nauczyciela. 4. Trudne sytuacje w szkole profilaktyka zachowań problemowych: Agresja i przemoc. Uzależnienia. Przestępstwa wirtualne. Zachowania prowokacyjne i inne...wypracowanie konkretnych narzędzi wynikających z potrzeb szkoły. Co robić w sytuacjach ekstremalnych - przykłady. 5. Komunikacja interpersonalna: Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich (rola zespołów nauczycielskich). Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim. Komunikacja nauczycieluczeń i nauczyciel-rodzic- konflikty, negocjacje i mediacje. 6. Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw ucznia: Analiza Konwencji Praw Dziecka pod kątem obowiązków wychowawczych rodziców. Opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami na temat związany z tematyką szkolenia 1. Moduł wprowadzający: Planowanie pracy wychowawczej. Rola Podstawy Programowej w planowaniu działań wychowawczych szkoły. Dokumenty wewnętrzne szkoły i ich spójność. Rola oraz zadania nauczyciela i ucznia w edukacji zawodowej w związku z zachodzącymi zmianami w edukacji i gospodarce. Postawy uczniowskie jakie? (model absolwenta) 2. Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: Metody aktywizujące kształtujące takie postawy jak ciekawość poznawcza, aktywność, kreatywność, przedsiębiorczość. Dobór metod aktywizujących odpowiednich do edukacji zawodowej. 3. Kształtowanie umiejętności uczniów przydatnych do twórczej aktywności poznawczej: umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pokonywania trudności, umiejętność poszukiwania indywidualnych metod efektywnej nauki i inne. 4. Sposoby, metody i techniki oddziaływań wychowawczych, trudne sytuacje w szkole: Różnorodność oddziaływań na konkretnych przykładach wynikających z potrzeb szkoły Agresja i przemoc. Uzależnienia. Przestępstwa wirtualne. Zachowania prowokacyjne i inne wskazane przez nauczycieli. Wypracowanie konkretnych narzędzi wynikających z potrzeb szkoły. 5. Komunikacja interpersonalna: Współpraca i konsekwencja nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich. Komunikacja interpersonalna w gronie nauczycielskim. Komunikacja nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic. Konflikty, negocjacje i mediacje.

14 Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Bolechowicach Bolechowice, ul. Szkolna 7 1. Metody, sposoby, techniki oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów w aspekcie diagnozy zespołu klasowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami, trudnościami adaptacyjnymi i symptomami ADHD. 2. Katalog konsekwencji szkolnych w przypadku nieprzestrzegania norm obowiązujących w szkole. Współpraca nauczycieli w kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich. Jak wykorzystać liderów grup nieformalnych i jak działać aby stali się oni sprzymierzeńcami wychowawców klas. 3. Jak uczyć dzieci rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie uczniowskiej w oparciu o elementy programu A. Kołodziejczyka "Spójrz inaczej" 4. Jak uczyć dzieci radzenia sobie z negatywnymi emocjami w oparciu o elementy treningu zastępowania agresji. 5. Rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie kształtowania pożądanych postaw. Komunikacja interpersonalna- agresja i przemoc w szkole, jak na nią reagować? Jak reagować na zaczepki słowne, jak skutecznie rozmawiać z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i z ich rodzicami aby stali się oni sojusznikiem nauczycieli.

15 Część 7. Praca z uczniem młodszym? 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Przedszkole w ZPO w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 500, Wola Radziszowska Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Liszkach, Liszki Specyfika pracy z dziećmi młodszymi (metody i formy) 2. Techniki plastyczne na zajęciach w przedszkolu. Konsultacje dotyczące praktycznego wykorzystania technik 3. Atrakcyjne metody rozwijania sprawności ruchowej: zestawy ćwiczeń, opowieści ruchowe, gry i zabawy w przedszkolu, jak stosować metody Orffa, Labana, Sherborne a i inne. 4. Zajęcia warsztatowe oraz konsultacje dotyczące praktycznego wykorzystania treści szkolenia. 5. Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem pląsów i tańców integracyjnych, narodowych i regionalnych (region krakowski) 6. Techniki relaksacyjne oraz skuteczne sposoby komunikacji interpersonalnej 1. Motywacja ucznia i dziecka do udziału w zajęciach. W szczególności: techniki i metody aktywizujące dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak skupiać uwagę dziecka. 2. Praca z dzieckiem zdolnym w klasach I-III i oddziale przedszkolnym. W szczególności: diagnoza zdolności i możliwości dzieci, indywidualizacja pracy na zajęciach w szkole i przedszkolu, jak rozwijać zdolności dziecka. 3. Praca z dzieckiem mającym trudności w nauce. W szczególności: praca z dziećmi mającymi opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, praca z dziećmi mającymi orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim, praca z dziećmi o wolniejszym tempie pracy. 4. Wybrane techniki pracy z dzieckiem młodszym. W szczególności: wykorzystanie chusty Klanzy, techniki teatralne, tańce i pląsy. 5. Techniki relaksacyjne w pracy z uczniem i dzieckiem młodszym.

16 Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkół w Jerzmanowicach Jerzmanowice 1. Metody pracy z uczniem młodszym: metody eksperymentalne i tradycyjne - jak je łączyć, metody i formy pracy rozwijające artystyczne uzdolnienia i twórczą aktywność dzieci, kształtowanie samodzielności dziecka, techniki relaksacyjne i komunikacji interpersonalnej, problemy adaptacyjne dzieci, dziecko w grupie, wspierająca rola rodziców w pokonywaniu trudności adaptacyjnych. 2. Bezpieczeństwo dzieci w szkole: procedury udzielania pierwszej pomocy, kodeks zachowania ucznia w szkole - egzekwowanie zasad, metody pracy korygujące niewłaściwe zachowania i wdrażające zachowania bezpieczne, 3. Rodzice jako partnerzy szkoły: prawa i obowiązki rodziców, techniki komunikacyjne nauczyciel - rodzic, wypracownie procedur przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły, procedur przebywania rodziców w szkole, dotyczących formy oraz czasu kontaktowania się rodziców z nauczycielami, odpowiedzialność cywilno - prawna rodziców i nauczycieli, radzenie sobie z roszczeniowymi i agresywnymi postawami rodziców, korelacja działań nauczycieli i rodziców, rola rodziców jako pierwszych wychowawców, współdziałanie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, budowa dobrych relacji, trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami, unikanie manipulacji i stawianie jasnych granic w kontaktach nauczyciel rodzic, zebrania z rodzicami - budowanie dobrej atmosfery, rola prowadzącego, autoprezentacja, ciekawe tematy na spotkania z rodzicami, metody aktywne do wykorzystania w czasie spotkań z rodzicami 4. Doskonalenie umiejętności pracy w licznym zespole klasowym, o zróżnicowanym poziomie wiekowym i różnych możliwościach edukacyjnych: praca z dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym, nieśmiałym, wycofanym, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym, diagnoza zdolności i dysfunkcji, rozwijanie zdolności: tanecznych, plastycznych, matematycznych, metody koncentracji uwagi, zajęcia twórcze i techniki aktywizujące grupę, Uwaga! W pkt. 1 zajęcia prowadzi psycholog.

17 Część 8. Rodzice są partnerami szkoły. 2 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie, ul. Korabnicka Skawinia Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie Zabierzów, ul. Sportowa Budowanie dobrego kontaktu interpersonalnego z rodzicami, zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej (bariery komunikacyjne, umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy, prowadzenie rozmów telefonicznych, rola komunikacji werbalnej, wizerunek i jego znaczenie). 2. Efektywna współpraca z rodzicami, podstawy prawne normujące współpracę z rodzicami, obowiązki szkoły w zakresie udzielania rodzicom pomocy w wykonywaniu przez nich władzy rodzicielskiej, udział rodziców w zarządzaniu szkołą. Nowoczesne formy współpracy z rodzicami. 3. Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami, konfliktowe sytuacje podczas spotkań z rodzicami. Strategie radzenia sobie z agresywną lub roszczeniową postawą rodziców. Skuteczne techniki walki ze stresem, przyczyny wywołujące stres, wpływ stresu na człowieka, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, techniki relaksacyjne dla dzieci i dorosłych. 4. Narzędzia do ewaluacji szkoły w obszarze współpracy z rodzicami, opracowania dla szkoły. 1. Budowanie dobrego kontaktu interpersonalnego z rodzicami poprzez zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej, likwidowanie barier komunikacyjnych, komunikację niewerbalną, wprowadzanie elementów negocjacji, zarzadzanie emocjami. 2. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez umiejętny dobór metod wychowawczych do sytuacji dziecka - analiza postaw rodzicielskich. Skuteczne sposoby rozmawiania z rodzicem "trudnym". 3. Efektywna współpraca z rodzicami. Zadania przedszkola w zakresie współpracy z rodzicami, udział rodziców w zarządzaniu przedszkolem, skuteczne sposoby zachęcania rodziców do działań na rzecz grupy i przedszkola, współpraca z rodzicami w procesie wspierania dziecka w rozwoju - wypracowanie jednolitego frontu działań, skuteczna motywacja rodziców do pracy z dzieckiem w domu, zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Ewaluacja współpracy z rodzicami (narzędzia do ewaluacji).interaktywne spotkania z rodzicami. Ciekawe sposoby prowadzenia zebrań, wypracowanie przykładowego scenariusza spotkania z rodzicami. 5. Rola informacji zwrotnej w budowaniu dobrych relacji z rodzicami w aspekcie najczęściej spotykanych problemów w kontaktach z rodzicami. 6. Wspólne budowanie wizerunku i promocja przedszkola. W jaki sposób kształtować pozytywny wizerunek p-la w środowisku lokalnym - Skuteczne działania promocyjne, wypracowanie scenariusza.

18 Część 9. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 3 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Przedszkole Samorządowe w Mogilanach "Iskierka" z oddz. w Libertowie ul. Szkolna Mogilany Szkoła Podstawowa im. ks. J.Twardowskiego w Olszowicach ul. Św. Floriana 18 Olszowice Diagnozowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rodzaje narzędzi, korzystanie z nich). 2. Jak pracować z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i ich wpływ na efektywność uczenia się. 3. Charakterystyka zaburzeń i deficytów występujących u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych. 4. Formułowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Analiza orzeczeń i dostosowanie wymagań edukacyjnych. 5. Komunikacja interpersonalna : nauczyciel - rodzic, płaszczyzny porozumienia między nauczycielem a rodzicem, postawy rodzicielskie a dobro dziecka ze SPE. 1. Uczeń zdolny: motywacja do dodatkowej pracy, ocenianie, metody pracy, zdolności a dojrzałość emocjonalna, wspieranie ucznia w drodze do rozwoju uzdolnień. 2. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia: diagnoza problemu na terenie szkoły, interpretacja opinii z Poradni, organizacja lekcji z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, metody pracy, konkretne przykłady praktyki, wzmacnianie kompetencji nauczycieli w zakresie nowoczesnej pracy ucznia z tekstem. 3. Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i umiarkowanym: diagnoza, interpretacja orzeczeń, dostosowanie wymagań edukacyjnych, konstruowanie programów przedmiotowych i dokumentacji, ocenianie i motywacja uczniów do pracy, adaptacja ucznia w klasie, współpraca z rodzicami, 4. Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu: przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych i sposoby radzenia sobie z nimi, wypracowanie zasad współpracy zespołów nauczycieli w celu ujednolicenia działań pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, praca z dziećmi agresywnymi, z autyzmem, ADHD, z zaburzeniami psychicznymi, wycofanymi, z nadwrażliwością, płaczliwością,z trudnościami w koncentracji uwagi, metody pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniami. 5. Praca z uczniem o SPE - ujęcie ogólne: formułowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, motywowanie i rozwijanie mocnych stron uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu siebie i prawidłowej postawy do dalszej nauki, współpraca z rodzicami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i emocjonalnych uczniów ze SPE, ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywująca funkcja oceniania, w tym zasady oceniania kształtującego, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody pracy.

19 Zespół Szkół w Jerzmanowicach Szkoła Podstawowa Jerzmanowice Jerzmanowice 1. Praca z uczniem o zaburzonym zachowaniu: przyczyny trudnych sytuacji wychowawczych, wypracowanie zasad współpracy zespołów nauczycieli w celu ujednolicenia działań pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, praca z dziećmi agresywnymi, z autyzmem, ADHD, z zaburzeniami psychicznymi, wycofanymi, z nadwrażliwością, płaczliwością, z trudnościami w koncentracji uwagi, metody pracy z dzieckiem z trudnymi zachowaniam i, sposoby reagowania na zachowania agresywne i prowokujące -przećwiczenie konkretnych metod radzenia sobie nauczyciela z trudnymi sytuacjami. 2. Uczeń zdolny: motywacja do dodatkowej pracy, ocenianie, metody pracy, zdolności a dojrzałość emocjonalna, wspieranie ucznia w drodze do rozwoju uzdolnień, jak wesprzeć rodziców dziecka zdolnego w drodze do jego rozwoju? rola informacji odnośnie postępów ucznia zdolnego, zadania rodziców w motywowaniu dziecka do nauki. 3. Współpraca z rodzicami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i emocjonalnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:. jak edukować rodziców w zakresie wspierania dzieci? - wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, zadania nauczyciela i rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (materiały), podział zadań oraz współpraca nauczycieli i rodziców dziecka ze SPE, komunikacja interpersonalna - nauczyciel-uczeń-rodzic, płaszczyzny porozumienia między nauczycielem a rodzicem, postawy rodzicielskie a dobro dziecka ze SPE. 4. Praca z uczniem o SPE - ujęcie ogólne: formułowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, motywowanie i rozwijanie mocnych stron uczniów; budowanie prawidłowej postawy do dalszej nauki, ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, motywująca funkcja oceniania, w tym zasady oceniania kształtującego, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe metody pracy, ujednolicenie dokumentacji prowadzonej dla uczniów o SPE - warsztatowe wypracowanie procedur.

20 Część 10. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 2 szkoły x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Witosa Skawina Zespół Szkół w Świątnikach Górnych Gimnazjum ul. Bruchnalskiego Świątniki Górne 1. Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły. 2. Metody, narzędzia badawcze i procedury przydatne w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 3. Tworzenie projektu ewaluacyjnego w zakresie "Motywowanie uczniów do nauki" 4. Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do planowania działań rozwojowych szkoły. 1. Funkcja ewaluacji w procesie rozwoju szkoły: możliwości jakie daje szkole, praca z dokumentami szkolnymi - określenie obszaru ewaluacji 2. Narzędzia badawcze w ewaluacji wewnętrznej szkoły: techniki i metody badawcze, wybór i dostosowanie narzędzi badawczych do potrzeb nauczycieli i szkoły, opracowanie narzędzi badawczych kwestionariusze ankiet, arkusze wywiadów, arkusze obserwacji, itp., rozwój umiejętności stosowania wielu narzędzi jednocześnie triangulacja, 3. Dokumentacja ewaluacji, zdefiniowanie jej celów i wykorzystanie wyników w planowaniu dalszej pracy szkoły, konstruowanie raportu ewaluacyjnego, opracowywanie i interpretacja danych - wyniki, wnioski i rekomendacje, wybór obszarów priorytetowych do rozwoju w odniesieniu do wyników ewaluacji i wstępne planowanie działań 4. Promowanie wartości edukacji - przykładowe opracowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły: określenie celów i odbiorców ewaluacji, identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, personalnych), określenie przedmiotu ewaluacji, sformułowanie pytań kluczowych, opracowanie wyników i sposobów ich wykorzystania do planowania dalszych działań szkoły 5. Narzędzia badawcze w ewaluacji wewnętrznej szkoły c.d: opracowanie i dostosowanie narzędzi badawczych do konkretnych zagadnień: "aktywność uczniów na zajęciach szkolnych i dodatkowych", "współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły" " bezpieczeństwo w szkole" (techniki badania, określenie celów ewaluacji, dokumentacja i wykorzystanie jej wyników).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Cz. I Techniki uczenia się OBSZAR: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

Cz. I Techniki uczenia się OBSZAR: TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL: Priorytet III, Działanie.;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo