AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Brak wymagań Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Uświadomienie obowiązków i praw pracownika i pracodawcy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wymienia międzynarodowe dokumenty prawne z zakresu BHP K_W EKP charakteryzuje system ochrony pracy w Polsce K_W EKP3 identyfikuje podstawowe obowiązki i prawa pracodawców i pracowników K_W EKP4 opisuje postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych K_W, K_K05 EKP5 określa cechy materialnego środowiska pracy i ocenia zagrożenia w środowisku pracy EKP6 rozróżnia podstawowe pojęcia i aspekty ergonomiczne K_W6 K_W6, K_U0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Ochrona pracy w prawie międzynarodowym konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Europejska Karta Społeczna, dyrektywy UE EKP System ochrony pracy w Polsce system organizacyjny i prawny, organa nadzoru, kwalifikacje i zadania służby bhp EKP 3 Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy EKP3 4 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe EKP4 5 Czynniki w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego EKP5 6 Ergonomia w środowisku pracy EKP6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP X EKP3 X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia Zaliczenie testu na co najmniej 60% Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

2 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 6 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 0 Literatura: Literatura podstawowa Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 04. Kodeks Pracy. Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy. Siemiątkowski P., Boguszewski J., Służba bhp, postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe - praktyczny komentarz do rozporządzeń, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 0. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN Warszawa 009. Stec D., Zasady BHP w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 0. Literatura uzupełniająca Siemiątkowski P. (red.), Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 0. Bryła R., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. Elamed, Katowice 0. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 997 nr 9 poz. 844, Dz.U. 003 Nr 69 poz. 650 tekst jednolity, z póź. zm.). Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Joanna Wierzowiecka dr inż. Joanna Wierzowiecka Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Chemia I Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 33 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności z chemii ogólnej i nieorganicznej. Cele przedmiotu: Usystematyzowanie i poszerzenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej, istotnych w badaniu jakości towarów. Zdobycie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk fizykochemicznych, istotnych w ocenie właściwości towarów. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Korzysta z układu okresowego w celu określenia właściwości pierwiastków. K_W04, K_W05 EKP Wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne związków wynikające z ich budowy. K_W04, K_W8 EKP 3 EKP 4 EKP 5 Zapisuje równania reakcji konkretnych grup związków chemicznych, wynikające z ich właściwości Wiąże reakcje chemiczne i fizyczne ze zjawiskami zachodzącymi w środowisku i analizuje je. Przelicza stężenia roztworów o różnym mianie. Interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń K_W04, K_W3, K_W8 K_U03, K_U05 EKP 6 Precyzyjnie posługuje się prostymi technikami analitycznymi. K_U07 EKP 7 Interpretuje zjawiska zachodzące w środowisku na podstawie wiedzy teoretycznej. K_U0, K_U8 EKP 8 Bierze odpowiedzialność za rzetelność wykonania badania. K_K0 EKP 9 Weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko. K_K0 EKP 0 Korzysta ze źródeł poszerzających wiedzę z danego przedmiotu. K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Atomy i cząsteczki. Budowa atomu. Konfiguracja elektronowa pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Układ okresowy pierwiastków; prawo okresowości; elektroujemność; energia jonizacji. 6 EKP, EKP, EKP 0 Główne grupy pierwiastków: właściwości i zastosowanie. 3 EKP, EKP 3, EKP Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Typy reakcji chemicznych. Klasyfikacja związków nieorganicznych EKP 3, EKP4, EKP Prawo dzialania mas Gultberg i Waage oraz reguła Le Chateliera-Brauna. Reakcje katalityczne. 4 EKP 4 5 Mieszaniny i roztwory. Rozpuszczalność. Stężenia. Strącanie i koagulacja Reakcje chemiczne w elektrolitach. Hydroliza soli. ph. Kwasy i zasady Miareczkowanie alkacymetryczne, strąceniowe, utleniania i redukcji oraz kompleksometryczne. Błędy w analizie miareczkowej. 8 Reakcje oksydacyjno-redukcyjne. Ogniwa galwaniczne. Ochrona antykorozyjna. 4 3 EKP 3-5, EKP 6-0 EKP 3, EKP 4, EKP EKP 5-0 EKP, EKP 4, EKP 7, EKP 0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

4 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne EKP X X EKP X X X EKP 3 X X X EKP 4 X X X EKP 5 X X EKP 6 X X EKP 7 X X X EKP 8 X X EKP 9 X X EKP 0 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia.ocena pozytywna po uzyskaniu minimum ocen dostatecznych z egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 54 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa M.J. Sienko, R. A. Plane Chemia, podstawy własności J. G. Lee Zwięzła chemia nieorganiczna Z. S. Szmal, T. Lipiec Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej K. Kwiatkowska-Sienkiewicz, Z. Michałowski, K. Barcewicz Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej A. Dereszewska, M. Popek, `Chemia techniczna` Literatura uzupełniająca T. Penkala: Chemia nieorganiczna A. Persona Chemia analityczna. Podstawy klasycznej analizy ilościowej Praca zbiorowa Obliczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Zbiory zadań z chemii przeznaczone dla liceum ogólnokształcącego np. autorstwa K. Pazdry Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Marzenna Popek. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Marzenna Popek dr inż. Alina Dereszewska dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz prof. nadzw. AM dr inż. Joanna Brzeska dr Magdalena Bogalecka Jednostka dydaktyczna KCiTP KCiTP KCiTP KCiTP KCiTP KCiTP

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 3 Przedmiot: Elementy prawa Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 5 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istata i pojęcia prawo. Państwo jako przedmiot badań naukowych Państwa i prawo. Ład społeczny i władza państwowa a prawo. Geneza prawa. 3 Normy postępowania. Definicja normy, charakterystyka normy, podziały norm prawa z różnych punktów widzenia. Norma indywidualna, konkretna, abstrakcyjna. 4 Państwo praworządne. Związki między prawem a moralnością. Prawo a inne normy społeczne. 5 Akt prawny. Struktura aktu prawnego. 6 Przepisy prawa. 7 Stanowienie prawa. 8 Przestrzeganie i stosowanie prawa. 9 Źródła prawa w sensie materialnym i w sensie formalnym. 0 Kolizja norm prawnych. System prawa w państwie. Prawo publiczne a prawo prywatne. Prawo materialne a prawo formalne. Prawo wewnętrzne i prawo międzynarodowe. Wykładnia prawa. 3 Prawo europejskie. 4 Prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, finansowe, rodzinne i opiekuńcze, pracy, rolne, międzynarodowe prawo prywatne. 3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0

6 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa T. Stawecki, P. Winczorek Piotr, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. BECK, 009 P. Winczorek, Nauka o państwie, LIBER, 0 A. Bator, Wprowadzenie do nauk prawnych,leksykon tematyczny, LexisNexis, 00 J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 003 J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 000 K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Warszawa 003. Literatura uzupełniająca A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 00. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Małgorzata Stvol dr Małgorzata Stvol Jednostka dydaktyczna

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Matematyka stosowana Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 36 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa znajomość matematyki Cele przedmiotu: Przyswojenie podstawowych zagadnień z matematyki niezbędnych w realizacji pozostałych przedmiotów Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: P_MS P_MS P_MS3 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do zrozumienia pojęć i teorii z zakresu towaroznawstwa Zna metody i narzędzia matematyczne niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich w towaroznawstwie Potrafi zastosować podstawowe narzędzia i metody matematyczne do rozwiązywania problemów z zakresu towaroznawstwa Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04 K_W5 K_U03 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Teoria zbiorów. Zbiory liczbowe Macierze. Wyznacznik, działania. Rozwiązywanie równań i nierówności. 3 Ciągi liczbowe. Granica ciągu. 4 Szeregi liczbowe. 5 Funkcje jednej zmiennej. Własności, granica, ciągłość. Wybrane funkcje. 6 Pochodna. Definicja, metody obliczania, zastosowanie w ekonomii Całka. Definicje, metody obliczania, zastosowanie w ekonomii Funkcje wielu zmiennych. Definicja, granice, pochodna, całka, zastosowanie w ekonomii. 9 Równania różniczkowe. Definicja, rozwiązywanie prostych równań 0 Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Definicja prawdopodobieństwa, kombinatoryka, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, zmienna losowa. 4 kolokwia i egzamin Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne P_MS X P_MS X P_MS3 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S

8 Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury 35 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 45 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 38 Literatura: Literatura podstawowa Krysicki W, Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 003 Matłoka M., Matematyka dla ekonomistów Rudin W. i inni, Podstawy analizy matematycznej Literatura uzupełniająca Stanisz J., Zastosowania matematyki w ekonomii Krzykowski G., Szreder M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 00. Szymański K., Dróbka N., Matematyka w szkole średniej. Zbiór zadań, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 999. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Tomasz Owczarek dr Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka Jednostka dydaktyczna KM

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 0 Przedmiot: Podstawy zarządzania i marketingu Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): mikroekonomia, makroekonomia Cele przedmiotu: celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz umiejętności stosowania wiedzy w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacji. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP EKP 3 EKP 4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: ma wiedzę na temat miejsca nauk społecznych, w tym zarządzania i marketingu w systemie nauk i ich wzajemnych relacjach, zna podstawową terminologię dotyczącą tych dyscyplin, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, jego funkcji, w tym: norm i reguł organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia struktur organizacyjnych, człowieka jako uczestnika organizacji (struktur, więzi społecznych) umie pozyskiwać, analizować, integrować i wykorzystywać informacje z dostępnej literatury, baz danych, źródeł elektronicznych, dotyczących zarządzania i marketingu, wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie, projektować proste zadania badawcze w ramach realizowanych zajęć (ćwiczeń) rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, doskonalenia wiedzy i umiejętności, pracy zespołowej, pełnienia różnych ról w zespole/organizacji, działania profesjonalnego i etycznego, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ustalane priorytety Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_KW0, K_W05 K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W K_U05, K_U06, K_U08 K_K0, K_K0, K_K05, K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Organizacja jako przedmiot zarzadzania: istota organizacji i jej aspekty (rzeczowy, czynnościowy i atrybutowy), organizacja jako system, sprawność działania organizacji Zarządzanie organizacją: pojęcia podstawowe (kierowanie, zarządzanie, administrowanie), praca kierownicza (czynności, umiejętności, role, styl kierowania), zarządzanie jako proces podejmowania decyzji Planowanie: rola planowania w zarządzaniu, rodzaje planów z punktu widzenia kryterium horyzontu czasowego i zakresu przedmiotowego, etapy planowania strategicznego, poziomy i rodzaje strategii. Organizowanie: struktura organizacyjna, jej elementy składowe i wymiary, wybrane struktury organizacyjne. Motywowanie: istota i mechanizmy motywacji, potrzeby człowieka wg A. Maslowa, narzędzia motywacji (argumenty, warunki motywacyjne, bodźce) 6 Kontrola menedżerska: rola i znaczenia w zarządzaniu, rodzaje i etapy Zmiana w organizacji istota, cele, przyczyny; opory ludzi przeciwko zmianom przyczyny i sposoby przeciwdziałania EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

10 EKP X X X X X EKP X X X X X EKP 3 X X X EKP 4 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności, aktywności, sprawozdań z realizowanych przypadków, 50% punktów z pracy pisemnej w formie case`ów podobnych do analizowanych na zajęciach; zaliczenie wykładów: na podstawie pozytywnie zaliczonych ćwiczeń, pracy pisemnej testowo-opisowej obejmującej wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne nabyte na ćwiczeniach Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 40 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz: Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 00. R. W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 007. Literatura uzupełniająca. A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa S.P Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Edyta Spodarczyk dr Edyta Spodarczyk dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Jednostka dydaktyczna

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Psychologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Ogólna wiedza społeczna na poziomie szkoły średniej. Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną pomocną w zarządzaniu. Zapoznanie studentów z organizacją układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP EKP3 EKP4 EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma ogólną wiedzę na temat psychologii, psychologii w organizacji i komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie w zakresie obejmującym treści omawiane na wykładach. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ergonomii i humanizacji pracy w zakresie obejmującym treści omawiane na wykładach. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu psychologii, ergonomii i komunikacji interpersonalnej do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi w sposób merytoryczny i precyzyjny wypowiadać się na tematy obejmujące treści omawiane na wykładach. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_W0, K_W, K_W6 K_W0,K_W07,K_W0, K_W,K_W6 K_U0, K_U0 K_U0, K_U0 K_K0,K_K03, K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Psychologia jako nauka, działy i metody. EKP,EKP3, EKP Psychologiczne mechanizmy zachowań w organizacji (motywacje, potrzeby). Psychologia kierowania ludźmi w organizacji - style kierowania. Style i funnkcje kierownicze. Osobowość menadżera w skutecznym zarządzaniu - testy manedżerskie. Zasady skutecznej współpracy menedżera z pracownikami. Komunikacja interpersonalna w organizacji. Jak zarzadzać ludźmi(kary i nagrody). Konflikty w miejscu pracy, sposoby prowadzenia negocjacji. Kreatywne zarządzanie - destrukcyjny model menedżera. Rozwój twóczy osobowość, asertywność, samorealizacja, szczęście. 6 Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi.jak być lepszym menedżerem? Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Metody badań ergonomicznych. Osobowość człowieka, samopoznanie, samorealizacja. Humanizacja pracy - wybrane problemy. Ergonomiczna lista kontrolna - diagnoza stanowiska roboczego. Praca zawodowa a szczęście człowieka. Wpływ ruchu i rekreacji fizycznej na somatyczne i psychiczne i fizyczne człowieka. Problemy fizjologiczne: biorytmy i zmęczenie człowieka.. Układy: nerwowy, oddechowy, krążenia człowieka Charakterystyka układu: człowiek-maszyna. EKP, EKP3, EKP4, EKP5 EKP3, EKP4,EKP5 EKP3, EKP4, EKP5 EKP4, EKP5 EKP#, EKP4, EKP5 EKP, EKP5 EKP4, EKP5 EKP3, EKP4, EKP5 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

12 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne EKP X X EKP X X EKP3 X X EKP4 X EKP5 X Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 4 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 4 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa. Cialdini R., Wyieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Kozak S., Patologie w środowisku pracy, DIFIN, Warszawa Kozak S.,Socjologia grupy. Akademia Morska, Gdynia Terelak J., Osobowość menedżera, Diffm, Warszawa Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN Warszawa Wykowska M., Ergonomia. AGH Kraków, 994. Literatura uzupełniająca brak wymagań Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Stanisław Kozak dr Stanisław Kozak Jednostka dydaktyczna

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Socjologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności w zakresie szkoły średniej. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie dotyczących zjawisk zachodzących w społeczeństwie oraz poznanie istoty funkcjonowania klas, warstw i grup społecznych. Celem jest też ukazanie struktur organizacyjnych środowiska pracy na przykładzie Akademii Morskiej w Gdyni, co stanowi przykład socjologii pracy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Podać definicję socjologii, koncepcje oraz elementy składające się na jej strukturę. K_W0 EKP Wymienić główne teorie i metody socjologii ora metody badań K_W0, K_W03, K_U0 EKP3 podać przyczyny zróżnicowania społeczeństwa i określić ich skalę. K_W0, K_W EKP4 EKP5 EKP6 wymienić główne elementy dotyczące procesu podejmowania decyzji politycznych i ich społeczne następstwa. wykazać się umiejętnością korzystania z literatury w celu interpretacji wyników badań socjologicznych Wykazać się umiejętnościami pracy w zespole podejmując się w niej różnych ról. Akceptować i znać zasady współpracy. K_U0 K_U0 K_K0, K_K03 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Przedmiot socjologii teoretycznej i empirycznej. Główni twórcy socjologii i ich koncepcje. Twórcy polskiej myśli socjologicznej. Obraz współczesnej socjologii. Główne teorie i metody socjologii: teoria funkcjonalizmu, teoria konfliktu, koncepcja interakcji, teorie utylitarne. Relacja teorii do praktyki w socjologii. Charakterystyka głównych metod badawczych w socjologii empirycznej. Podstawy życia społecznego: przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe. Człowiek istotą społeczną. Zjawisko i proces socjalizacji: rodzina, instytucje społeczne, role społeczne, tożsamość. Dewiacje społeczne. Rodzaje i systemy symboli kulturowych w społeczeństwie. Rola symboli w życiu społecznym. Charakterystyka najważniejszych systemów symboli: językowych, technologicznych, systemów wartości, przekonań, norm i zasobów wiedzy. Struktury społeczne,istota stratyfikacji społecznejrodzaje struktur społecznych: grupy i organizacje społeczne we współczesnym świecie. Mass media, edukacja i religia. EKP EKP EKP, EKP4 EKP3, EKP4 EKP3, EKP5 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP X EKP3 X

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Ocena końcowa z przedmiotu w semestrze składa się z zaliczenia pisemnego (test). Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 7 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa.bauman Z., Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 996.Goodman N., Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań Mendras H., Elementy socjologii, PWN, Wrocław Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa Turner H., Socjologia. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 998 Literatura uzupełniająca.ziembiński Z., Elementy socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 999.Sztompka P., Socjologia, wyd. Znak Kraków 00. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Bogusław Gałka dr Bogusław Gałka Jednostka dydaktyczna

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Matematyka Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ SCK Język polski Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu Język angielski Sociology management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie i Procedury w BHP Management and Procedures for Safety Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Management of Safety and Work Hygiene Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Etyka dla prawników polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Trening Komunikacji Interpersonalnej Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego P1S[4]O_04 Cykl kształcenia 014/015-016/017 Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management.

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management. Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Psychospołeczne aspekty zarządzania Nazwa w języku angielskim Psychosocial aspects of management Język wykładowy Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii i socjologii Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RAR-1-107-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr

mgr Jacek Kaszyński jkaszynski6@wp.pl B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady Seminaria Semestr Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-3s-0RISNS Pozycja planu: D C C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Prawo cywilne Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo karne skarbowe Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów polski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law

Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-109 Podstawy prawa The Bases of Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spadkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia. KOD WF/I/st/3. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia. KOD WF/I/st/3. 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia KOD WF/I/st/3 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo