AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Brak wymagań Cele przedmiotu: Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Uświadomienie obowiązków i praw pracownika i pracodawcy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wymienia międzynarodowe dokumenty prawne z zakresu BHP K_W EKP charakteryzuje system ochrony pracy w Polsce K_W EKP3 identyfikuje podstawowe obowiązki i prawa pracodawców i pracowników K_W EKP4 opisuje postępowanie w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych K_W, K_K05 EKP5 określa cechy materialnego środowiska pracy i ocenia zagrożenia w środowisku pracy EKP6 rozróżnia podstawowe pojęcia i aspekty ergonomiczne K_W6 K_W6, K_U0, K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Ochrona pracy w prawie międzynarodowym konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Europejska Karta Społeczna, dyrektywy UE EKP System ochrony pracy w Polsce system organizacyjny i prawny, organa nadzoru, kwalifikacje i zadania służby bhp EKP 3 Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika wynikające z Kodeksu Pracy EKP3 4 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe EKP4 5 Czynniki w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego EKP5 6 Ergonomia w środowisku pracy EKP6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP X EKP3 X EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia Zaliczenie testu na co najmniej 60% Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta:

2 Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 6 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 0 Literatura: Literatura podstawowa Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 04. Kodeks Pracy. Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy. Siemiątkowski P., Boguszewski J., Służba bhp, postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe - praktyczny komentarz do rozporządzeń, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 0. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN Warszawa 009. Stec D., Zasady BHP w praktyce, Wszechnica Podatkowa, Kraków 0. Literatura uzupełniająca Siemiątkowski P. (red.), Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 0. Bryła R., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. Elamed, Katowice 0. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 997 nr 9 poz. 844, Dz.U. 003 Nr 69 poz. 650 tekst jednolity, z póź. zm.). Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Joanna Wierzowiecka dr inż. Joanna Wierzowiecka Jednostka dydaktyczna KTiZJ KTiZJ

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Chemia I Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 33 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności z chemii ogólnej i nieorganicznej. Cele przedmiotu: Usystematyzowanie i poszerzenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej, istotnych w badaniu jakości towarów. Zdobycie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk fizykochemicznych, istotnych w ocenie właściwości towarów. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Korzysta z układu okresowego w celu określenia właściwości pierwiastków. K_W04, K_W05 EKP Wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne związków wynikające z ich budowy. K_W04, K_W8 EKP 3 EKP 4 EKP 5 Zapisuje równania reakcji konkretnych grup związków chemicznych, wynikające z ich właściwości Wiąże reakcje chemiczne i fizyczne ze zjawiskami zachodzącymi w środowisku i analizuje je. Przelicza stężenia roztworów o różnym mianie. Interpretuje wyniki przeprowadzonych doświadczeń K_W04, K_W3, K_W8 K_U03, K_U05 EKP 6 Precyzyjnie posługuje się prostymi technikami analitycznymi. K_U07 EKP 7 Interpretuje zjawiska zachodzące w środowisku na podstawie wiedzy teoretycznej. K_U0, K_U8 EKP 8 Bierze odpowiedzialność za rzetelność wykonania badania. K_K0 EKP 9 Weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko. K_K0 EKP 0 Korzysta ze źródeł poszerzających wiedzę z danego przedmiotu. K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Atomy i cząsteczki. Budowa atomu. Konfiguracja elektronowa pierwiastków. Wiązania chemiczne i oddziaływania międzycząsteczkowe. Układ okresowy pierwiastków; prawo okresowości; elektroujemność; energia jonizacji. 6 EKP, EKP, EKP 0 Główne grupy pierwiastków: właściwości i zastosowanie. 3 EKP, EKP 3, EKP Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Typy reakcji chemicznych. Klasyfikacja związków nieorganicznych EKP 3, EKP4, EKP Prawo dzialania mas Gultberg i Waage oraz reguła Le Chateliera-Brauna. Reakcje katalityczne. 4 EKP 4 5 Mieszaniny i roztwory. Rozpuszczalność. Stężenia. Strącanie i koagulacja Reakcje chemiczne w elektrolitach. Hydroliza soli. ph. Kwasy i zasady Miareczkowanie alkacymetryczne, strąceniowe, utleniania i redukcji oraz kompleksometryczne. Błędy w analizie miareczkowej. 8 Reakcje oksydacyjno-redukcyjne. Ogniwa galwaniczne. Ochrona antykorozyjna. 4 3 EKP 3-5, EKP 6-0 EKP 3, EKP 4, EKP EKP 5-0 EKP, EKP 4, EKP 7, EKP 0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Zaliczenie

4 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja praktyczne Inne EKP X X EKP X X X EKP 3 X X X EKP 4 X X X EKP 5 X X EKP 6 X X EKP 7 X X X EKP 8 X X EKP 9 X X EKP 0 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia.ocena pozytywna po uzyskaniu minimum ocen dostatecznych z egzaminu, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 54 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa M.J. Sienko, R. A. Plane Chemia, podstawy własności J. G. Lee Zwięzła chemia nieorganiczna Z. S. Szmal, T. Lipiec Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej K. Kwiatkowska-Sienkiewicz, Z. Michałowski, K. Barcewicz Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej A. Dereszewska, M. Popek, `Chemia techniczna` Literatura uzupełniająca T. Penkala: Chemia nieorganiczna A. Persona Chemia analityczna. Podstawy klasycznej analizy ilościowej Praca zbiorowa Obliczenia z chemii ogólnej i nieorganicznej Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Zbiory zadań z chemii przeznaczone dla liceum ogólnokształcącego np. autorstwa K. Pazdry Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Marzenna Popek. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Marzenna Popek dr inż. Alina Dereszewska dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz prof. nadzw. AM dr inż. Joanna Brzeska dr Magdalena Bogalecka Jednostka dydaktyczna KCiTP KCiTP KCiTP KCiTP KCiTP KCiTP

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 3 Przedmiot: Elementy prawa Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 5 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istata i pojęcia prawo. Państwo jako przedmiot badań naukowych Państwa i prawo. Ład społeczny i władza państwowa a prawo. Geneza prawa. 3 Normy postępowania. Definicja normy, charakterystyka normy, podziały norm prawa z różnych punktów widzenia. Norma indywidualna, konkretna, abstrakcyjna. 4 Państwo praworządne. Związki między prawem a moralnością. Prawo a inne normy społeczne. 5 Akt prawny. Struktura aktu prawnego. 6 Przepisy prawa. 7 Stanowienie prawa. 8 Przestrzeganie i stosowanie prawa. 9 Źródła prawa w sensie materialnym i w sensie formalnym. 0 Kolizja norm prawnych. System prawa w państwie. Prawo publiczne a prawo prywatne. Prawo materialne a prawo formalne. Prawo wewnętrzne i prawo międzynarodowe. Wykładnia prawa. 3 Prawo europejskie. 4 Prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, finansowe, rodzinne i opiekuńcze, pracy, rolne, międzynarodowe prawo prywatne. 3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0

6 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa T. Stawecki, P. Winczorek Piotr, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. BECK, 009 P. Winczorek, Nauka o państwie, LIBER, 0 A. Bator, Wprowadzenie do nauk prawnych,leksykon tematyczny, LexisNexis, 00 J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 003 J. Nowacki, Z. Tabor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 000 K. Pałecki, Prawoznawstwo. Zarys wykładu. Warszawa 003. Literatura uzupełniająca A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa. Toruń 00. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 003 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Małgorzata Stvol dr Małgorzata Stvol Jednostka dydaktyczna

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Matematyka stosowana Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 36 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa znajomość matematyki Cele przedmiotu: Przyswojenie podstawowych zagadnień z matematyki niezbędnych w realizacji pozostałych przedmiotów Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: P_MS P_MS P_MS3 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do zrozumienia pojęć i teorii z zakresu towaroznawstwa Zna metody i narzędzia matematyczne niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich w towaroznawstwie Potrafi zastosować podstawowe narzędzia i metody matematyczne do rozwiązywania problemów z zakresu towaroznawstwa Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04 K_W5 K_U03 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Teoria zbiorów. Zbiory liczbowe Macierze. Wyznacznik, działania. Rozwiązywanie równań i nierówności. 3 Ciągi liczbowe. Granica ciągu. 4 Szeregi liczbowe. 5 Funkcje jednej zmiennej. Własności, granica, ciągłość. Wybrane funkcje. 6 Pochodna. Definicja, metody obliczania, zastosowanie w ekonomii Całka. Definicje, metody obliczania, zastosowanie w ekonomii Funkcje wielu zmiennych. Definicja, granice, pochodna, całka, zastosowanie w ekonomii. 9 Równania różniczkowe. Definicja, rozwiązywanie prostych równań 0 Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Definicja prawdopodobieństwa, kombinatoryka, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, zmienna losowa. 4 kolokwia i egzamin Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne P_MS X P_MS X P_MS3 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S

8 Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury 35 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 45 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 3 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 38 Literatura: Literatura podstawowa Krysicki W, Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 003 Matłoka M., Matematyka dla ekonomistów Rudin W. i inni, Podstawy analizy matematycznej Literatura uzupełniająca Stanisz J., Zastosowania matematyki w ekonomii Krzykowski G., Szreder M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 00. Szymański K., Dróbka N., Matematyka w szkole średniej. Zbiór zadań, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 999. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Tomasz Owczarek dr Bożena Kwiatuszewska-Sarnecka Jednostka dydaktyczna KM

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 0 Przedmiot: Podstawy zarządzania i marketingu Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): mikroekonomia, makroekonomia Cele przedmiotu: celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu oraz umiejętności stosowania wiedzy w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacji. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP EKP 3 EKP 4 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: ma wiedzę na temat miejsca nauk społecznych, w tym zarządzania i marketingu w systemie nauk i ich wzajemnych relacjach, zna podstawową terminologię dotyczącą tych dyscyplin, ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, jego funkcji, w tym: norm i reguł organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia struktur organizacyjnych, człowieka jako uczestnika organizacji (struktur, więzi społecznych) umie pozyskiwać, analizować, integrować i wykorzystywać informacje z dostępnej literatury, baz danych, źródeł elektronicznych, dotyczących zarządzania i marketingu, wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie, projektować proste zadania badawcze w ramach realizowanych zajęć (ćwiczeń) rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, doskonalenia wiedzy i umiejętności, pracy zespołowej, pełnienia różnych ról w zespole/organizacji, działania profesjonalnego i etycznego, ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ustalane priorytety Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_KW0, K_W05 K_W08, K_W09, K_W0, K_W, K_W K_U05, K_U06, K_U08 K_K0, K_K0, K_K05, K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Organizacja jako przedmiot zarzadzania: istota organizacji i jej aspekty (rzeczowy, czynnościowy i atrybutowy), organizacja jako system, sprawność działania organizacji Zarządzanie organizacją: pojęcia podstawowe (kierowanie, zarządzanie, administrowanie), praca kierownicza (czynności, umiejętności, role, styl kierowania), zarządzanie jako proces podejmowania decyzji Planowanie: rola planowania w zarządzaniu, rodzaje planów z punktu widzenia kryterium horyzontu czasowego i zakresu przedmiotowego, etapy planowania strategicznego, poziomy i rodzaje strategii. Organizowanie: struktura organizacyjna, jej elementy składowe i wymiary, wybrane struktury organizacyjne. Motywowanie: istota i mechanizmy motywacji, potrzeby człowieka wg A. Maslowa, narzędzia motywacji (argumenty, warunki motywacyjne, bodźce) 6 Kontrola menedżerska: rola i znaczenia w zarządzaniu, rodzaje i etapy Zmiana w organizacji istota, cele, przyczyny; opory ludzi przeciwko zmianom przyczyny i sposoby przeciwdziałania EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 EKP, EKP, EKP 3, EKP 4 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne

10 EKP X X X X X EKP X X X X X EKP 3 X X X EKP 4 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) zaliczenie ćwiczeń: na podstawie obecności, aktywności, sprawozdań z realizowanych przypadków, 50% punktów z pracy pisemnej w formie case`ów podobnych do analizowanych na zajęciach; zaliczenie wykładów: na podstawie pozytywnie zaliczonych ćwiczeń, pracy pisemnej testowo-opisowej obejmującej wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne nabyte na ćwiczeniach Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 40 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz: Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 00. R. W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 007. Literatura uzupełniająca. A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.): Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa S.P Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 00. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Edyta Spodarczyk dr Edyta Spodarczyk dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Jednostka dydaktyczna

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Psychologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Ogólna wiedza społeczna na poziomie szkoły średniej. Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z wiedzą psychologiczną pomocną w zarządzaniu. Zapoznanie studentów z organizacją układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP EKP3 EKP4 EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Ma ogólną wiedzę na temat psychologii, psychologii w organizacji i komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie w zakresie obejmującym treści omawiane na wykładach. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ergonomii i humanizacji pracy w zakresie obejmującym treści omawiane na wykładach. Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu psychologii, ergonomii i komunikacji interpersonalnej do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi w sposób merytoryczny i precyzyjny wypowiadać się na tematy obejmujące treści omawiane na wykładach. Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_W0, K_W, K_W6 K_W0,K_W07,K_W0, K_W,K_W6 K_U0, K_U0 K_U0, K_U0 K_K0,K_K03, K_K04 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Psychologia jako nauka, działy i metody. EKP,EKP3, EKP Psychologiczne mechanizmy zachowań w organizacji (motywacje, potrzeby). Psychologia kierowania ludźmi w organizacji - style kierowania. Style i funnkcje kierownicze. Osobowość menadżera w skutecznym zarządzaniu - testy manedżerskie. Zasady skutecznej współpracy menedżera z pracownikami. Komunikacja interpersonalna w organizacji. Jak zarzadzać ludźmi(kary i nagrody). Konflikty w miejscu pracy, sposoby prowadzenia negocjacji. Kreatywne zarządzanie - destrukcyjny model menedżera. Rozwój twóczy osobowość, asertywność, samorealizacja, szczęście. 6 Psychologiczne zasady wywierania wpływu na ludzi.jak być lepszym menedżerem? Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Metody badań ergonomicznych. Osobowość człowieka, samopoznanie, samorealizacja. Humanizacja pracy - wybrane problemy. Ergonomiczna lista kontrolna - diagnoza stanowiska roboczego. Praca zawodowa a szczęście człowieka. Wpływ ruchu i rekreacji fizycznej na somatyczne i psychiczne i fizyczne człowieka. Problemy fizjologiczne: biorytmy i zmęczenie człowieka.. Układy: nerwowy, oddechowy, krążenia człowieka Charakterystyka układu: człowiek-maszyna. EKP, EKP3, EKP4, EKP5 EKP3, EKP4,EKP5 EKP3, EKP4, EKP5 EKP4, EKP5 EKP#, EKP4, EKP5 EKP, EKP5 EKP4, EKP5 EKP3, EKP4, EKP5 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

12 Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne EKP X X EKP X X EKP3 X X EKP4 X EKP5 X Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 4 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 4 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 3 Literatura: Literatura podstawowa. Cialdini R., Wyieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Kozak S., Patologie w środowisku pracy, DIFIN, Warszawa Kozak S.,Socjologia grupy. Akademia Morska, Gdynia Terelak J., Osobowość menedżera, Diffm, Warszawa Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, PWN Warszawa Wykowska M., Ergonomia. AGH Kraków, 994. Literatura uzupełniająca brak wymagań Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Stanisław Kozak dr Stanisław Kozak Jednostka dydaktyczna

13 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_ Przedmiot: Socjologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności w zakresie szkoły średniej. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie dotyczących zjawisk zachodzących w społeczeństwie oraz poznanie istoty funkcjonowania klas, warstw i grup społecznych. Celem jest też ukazanie struktur organizacyjnych środowiska pracy na przykładzie Akademii Morskiej w Gdyni, co stanowi przykład socjologii pracy Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Podać definicję socjologii, koncepcje oraz elementy składające się na jej strukturę. K_W0 EKP Wymienić główne teorie i metody socjologii ora metody badań K_W0, K_W03, K_U0 EKP3 podać przyczyny zróżnicowania społeczeństwa i określić ich skalę. K_W0, K_W EKP4 EKP5 EKP6 wymienić główne elementy dotyczące procesu podejmowania decyzji politycznych i ich społeczne następstwa. wykazać się umiejętnością korzystania z literatury w celu interpretacji wyników badań socjologicznych Wykazać się umiejętnościami pracy w zespole podejmując się w niej różnych ról. Akceptować i znać zasady współpracy. K_U0 K_U0 K_K0, K_K03 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Przedmiot socjologii teoretycznej i empirycznej. Główni twórcy socjologii i ich koncepcje. Twórcy polskiej myśli socjologicznej. Obraz współczesnej socjologii. Główne teorie i metody socjologii: teoria funkcjonalizmu, teoria konfliktu, koncepcja interakcji, teorie utylitarne. Relacja teorii do praktyki w socjologii. Charakterystyka głównych metod badawczych w socjologii empirycznej. Podstawy życia społecznego: przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe. Człowiek istotą społeczną. Zjawisko i proces socjalizacji: rodzina, instytucje społeczne, role społeczne, tożsamość. Dewiacje społeczne. Rodzaje i systemy symboli kulturowych w społeczeństwie. Rola symboli w życiu społecznym. Charakterystyka najważniejszych systemów symboli: językowych, technologicznych, systemów wartości, przekonań, norm i zasobów wiedzy. Struktury społeczne,istota stratyfikacji społecznejrodzaje struktur społecznych: grupy i organizacje społeczne we współczesnym świecie. Mass media, edukacja i religia. EKP EKP EKP, EKP4 EKP3, EKP4 EKP3, EKP5 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP X EKP3 X

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) EKP4 X EKP5 X EKP6 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Ocena końcowa z przedmiotu w semestrze składa się z zaliczenia pisemnego (test). Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 7 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa.bauman Z., Socjologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 996.Goodman N., Wstęp do socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań Mendras H., Elementy socjologii, PWN, Wrocław Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa Turner H., Socjologia. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 998 Literatura uzupełniająca.ziembiński Z., Elementy socjologii, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 999.Sztompka P., Socjologia, wyd. Znak Kraków 00. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Bogusław Gałka dr Bogusław Gałka Jednostka dydaktyczna

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Europeistyka Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo