O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć"

Transkrypt

1 Utrzymanie młodego zawodnika w orientacji zadaniowej przez możliwie długi okres czasu umożliwi mu bezbolesne przebycie pierwszych, najtrudniejszych, etapów w drodze do mistrzostwa sportowego. 77 Piotr Kuczek O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć Po prezentacji zasadniczych teorii motywacji autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego ich rozróżnianie okazało się owocne dla psychologii osiągnięć w sporcie i edukacji. Stara się pokazać, jaki ma wpływ przyjęcie odpowiedniej orientacji motywacji na wybór strategii działania i trudności zadania, na skuteczność jego wykonania i na poziom lęku, a także na działanie zwrotnej informacji o aktualnym wyniku. Odpowiedzi na te pytania mogą - zdaniem Autora - decydować o prawidłowości sposobu przygotowania zawodnika do startu w zawodach. SŁOWA KLUCZOWE: psychologia sportu motywacja motywacja osiągnięć nastawienie zadaniowe nastawienie personalne. Z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Współczesna psychologia sportu zajmuje się całym wachlarzem zagadnień, wśród których do najważniejszych należą związane z motywacją. Dla nas szczególnie interesujące są problemy motywacji osiągnięć, odnoszące się do działalności sportowej. Motywacja osiągnięć - jak mówi Nicholls (29) - określa zachowania, służące rozwojowi lub demonstrowaniu wysokich zdolności (oraz unikaniu niskich) samemu sobie lub innym. Nic więc dziwnego, że stała się ona domeną psychologii sportu i edukacji (1, 13, 14, 22, 26, 29) z chwilą pojawienia się w niej dwóch orientacji, opartych na różnych oczekiwaniach wobec sukcesu i rożnych obawach wobec porażki. John Nicholls wyróżnił orientacje zadaniową i personalną (25), różniące się przede wszystkim rozumieniem zdolności i ich powiązaniem z wysiłkiem. Sport Wyczynowy 2001, nr 3-4/

2 78 Piotr Kuczek Nastawienie personalne polega na przekonaniu, że zdolności i duży wkład wysiłku wzajemnie się wykluczają i w tej sytuacji dla zaprezentowania wysokich zdolności wystarczy małe zaangażowanie. Dlatego też, gdy dwóch zawodników uzyska ten sam wynik, za bardziej uzdolnionego uważa się tego z nich, który osiągnął go mniejszym wysiłkiem. Nawet ten, który dzięki wysiłkowi nauczył się wiele, opanował trudne ćwiczenie, może doświadczać poczucia porażki. Wystarczy, by inni osiągnęli to samo, ale w krótszym czasie i mniejszym nakładem pracy. Nastawienie to jest bowiem nierozerwalnie związane z porównywaniem swoich wyników z osiągnięciami innych lub z wyznaczonymi standardami. W przypadku nastawienia zadaniowego - zdaniem Nichollsa - nie jest konieczne porównywanie swoich osiągnięć z wynikami innych, wystarcza osobisty postęp i podnoszenie swojego poziomu. Uczenie się jest tutaj wartością samą w sobie, celem, któremu warto się poświęcić, a sukces wiąże się z wysiłkiem. Uczenie się jest środkiem do udowodnienia innym swojej wyższości, a sukces wiąże się z talentem (26, 28). Carole Ames (1) wyróżnione orientacje nazywa mistrzowską (mastery) i skuteczną (performance), zwraca uwagę na różne schematy zachowania, koncepcje sukcesu i sposoby myślenia. Wydaje mi się jednak, że pojęcia zadaniowa i personalna lepiej oddają istotę zjawiska, dlatego też będę się ich trzymał w dalszej części pracy, chociaż Z. Czajkowski (6) używa tu konsekwentnie terminów nastawienie na zadanie i nastawienie na ja, najbliższych pierwowzorowi Robertsa i Nichollsa. Karol Dweck (13) tłumaczy stosowanie przez ludzi odmiennych schematów zachowania w tej samej sytuacji postrzeganiem siebie i swoich cech jako stałych lub zmiennych. Jeżeli ktoś jest przekonany, że właściwości człowieka, w tym jego uzdolnienia, są wielkością stałą, nie poddającą się kontroli i zmianom, wówczas zmierza do udowodnienia sobie i innym posiadania tych właściwości. Jeżeli zaś uważa, że właściwości człowieka, przeciwnie, są wielkością zmienną i poddają się kontroli, to koncentruje swoje wysiłki na rozwijaniu i udoskonalaniu swoich cech. Różnica pomiędzy wyróżnionymi orientacjami motywacyjnymi polegać ma więc na tym, że w ramach jednej ktoś stara się udowodnić (proving), że posiada zdolności, a w drugiej chce je rozwijać (improving). Różnice w orientacjach motywacyjnych uwidaczniają się wyraźnie w obliczu porażki. W orientacji zadaniowej uczeń czy też zawodnik wciągnięty jest w proces nauczania lub treningu. Zdobywanie wiedzy, rozwój cech motorycznych lub sprawności technicznej stanowi sens jego działania. Ewentualna porażka jest dla niego informacją, w jakim punkcie swojej drogi, w jakiej odległości od wyznaczonego celu znajduje się w danej chwili. Jest sygnałem do bardziej wytężonej pracy dla naprawy obecnego stanu. W orientacji personalnej porażka sygnalizuje brak inteligencji, pamięci, motoryki, koordynacji lub innych istotnych cech. Oznacza brak talentu, albo to, że talent nie poddaje się oddziaływa-

3 O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć 79 niom, co podważa poczucie wartości ucznia lub zawodnika. Porażka może stać się szybko częścią charakteru zawodnika (jeśli uwierzy, iż jest zdany na porażkę). Wspomnieć tu należy, że niedawno zaproponowano wyróżnienie trzech możliwych orientacji motywacyjnych (16): mastery - rozwijania kompetencji i opanowania zadań, performance-approach - dążenia do osiągnięcia kompetencji większej niż inni, performance-avoidance - unikania niekompetencji większej niż inni. Po tych wstępnych uwagach przejdźmy do rozważań nad wpływem przyjęcia odpowiedniej na skuteczność działania, na wybór strategii działania, poziom lęku, wybór trudności zadania, działanie informacji zwrotnej o aktualnym wyniku. Jestem przekonany, że wiedza na ten temat może pomóc w prawidłowym i rzetelnym przygotowaniu zawodnika do startu. na skuteczność działania Bezpośredni korzystny wpływ orientacji zadaniowej na poziom opanowania wschodniej sztuki walki Wishu wykazano, tworząc odpowiednie motywacje za pomocą specjalnego programu nauczania i sposobu postępowania instruktora. Elliot i in. (16) stwierdzili natomiast brak korelacji wyniku egzaminu z orientacją mastery, pozytywną z performance-approch i negatywną z performance-avoidance. Brak pozytywnej korelacji pomiędzy orientacją mastery a wynikiem jest zadziwiający z tego względu, że autorzy wykazali korzystną korelację tej orientacji z dobrze zorganizowaną strategią działania. Przypuszczali więc, że jest to spowodowane tym, że szerokie zainteresowania uczniów orientacji mastery nie zawsze były zbieżne z oczekiwaniami egzaminatorów. Mimo tych niejednoznacznych stwierdzeń istnieje wiele przesłanek teoretycznych do uznania orientacji zadaniowej za korzystniejszą (23). na wybór strategii działania Wyniki dotychczasowych badań jednoznacznie przemawiają za orientacją zadaniową (2, 33). Diener i in. (8, 9) wykazali, że dzieci zorientowane personalnie podczas spotkania z zadaniem przekraczającym ich możliwości zmieniają strategię działania i zaczynają zachowywać się nieracjonalnie, stosując przy tym reakcje obronne, chociaż chwilę wcześniej, przy łatwiejszych zadaniach, były zadowolone i zainteresowane. Po utrudnieniu zadania nagle stwierdzały brak pamięci, wystarczającej inteligencji, znużenie, lęk i chęć zmiany zajęcia. Dzieci o orientacji zadaniowej, pomimo niemożności rozwiązania problemu, stosowały dalej dotychczasową skuteczną taktykę. Różnice w efektach przyjętej strategii działania ujawniały się więc dopiero w sytuacji trudnej. Sportowiec nie uniknie takich sytuacji. Dlatego przyjęcie przez niego orientacji zadaniowej może okazać się jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami.

4 80 Piotr Kuczek na poziom lęku Psychologowie są zgodni, że wysoki poziom lęku źle wpływa na wynik sportowy (24), szczególnie lęku poznawczego (3, 4, 7, 18, 19, 32). Opisanie relacji między lękiem i wynikami w sporcie znacznie wykracza poza ramy tej pracy, ale trzeba tu podkreślić, że relacja ta nie jest jednoznaczna (20, 21). Istnieje wiele dowodów, że orientacja zadaniowa wiąże się z występowaniem mniejszego lęku niż personalna (1, 10, 13, 14, 35). Różnica uwydatnia się szczególnie u jednostek przekonanych o swoich małych możliwościach oraz w sytuacjach bardzo trudnych. Spowodowane jest to tym, że sytuacja trudna w połączeniu z brakiem przekonania o własnych możliwościach stanowi zagrożenie dla posiadanego obrazu samego siebie. Skoro jednostka o orientacji zadaniowej uznaje, że jej własne cechy poddają się rozwojowi, to nawet stan aktualnej bezsilności nie stanowi dla niej zamachu na integralność wewnętrzną. Przecież zawsze może się rozwinąć, poprawić, udoskonalić, a wtedy przezwycięży problem, będący obecnie przeszkodą nie do pokonania. Ntoumanis i Jones (30) w badaniu sportowców-studentów wyłonili dwie grupy różniące się postrzeganiem kontroli siebie i otoczenia. Jedna (internal) uznawała, że ma duży wpływ na zachowanie własne, na wynik swojego działania i na jakość swojego życia, natomiast druga (external) twierdziła, że wynik jej działania i jakość życia zależą w głównej mierze od innych osób, zbiegu okoliczności lub przypadku. Wyniki testu Martensa wykazały, że choć w obu grupach poziom lęku somatycznego i poznawczego przed zawodami sportowymi nie różnił się znacznie, to jednak grupa external uznawała przeżywane lęki za przeszkadzające jej w rywalizacji, a grupa internal za pożądane. Potwierdza to korzystniejszy wpływ orientacji zadaniowej na rozwój lęku u sportowców. na wybór zadania Każdy zawodnik staje przed wyborem trudniejszego lub łatwiejszego zadania, trudniejszej lub łatwiejszej drogi. Podejmuje wyzwanie i ryzyko z pełną świadomością możliwej porażki lub wycofuje się i dba jedynie o utrzymanie skromnego, ale pewnego, dorobku. W niektórych sytuacjach przewidywanie przez trenera kierunku tego wyboru może stać się narzędziem osiągnięcia sukcesu. Wychodząc z założenia, że osobnik o orientacji personalnej będzie chciał wykazać się wysokimi zdolnościami oraz uniknąć demonstrowania ich braku, Nicholls (29) stwierdził, że wybór zadania padnie na to zadanie, które umożliwi wykazanie się wysokimi zdolnościami. W miarę odczuwania trudności ta sama osoba zacznie się natomiast kierować w stronę celu mniej atrakcyjnego, ale łatwiejszego do osiągnięcia. Jeżeli jednostka przyjmie orientację zadaniową, wybierze, z reguły trafnie, zadanie zgodnie z poziomem swoich możliwości, czyli takie, przy którym istnieje

5 O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć 81 największe prawdopodobieństwo wykazania maksymalnych kompetencji. W przypadku osoby zorientowanej personalnie jej sukces zależy od wyniku innych. Wybór zbyt łatwego zadania daje duże szanse innym na uzyskanie takiego samego wyniku. Aby osiągnąć sukces i mieć nadzieję, że nie będzie towarzyszy tego sukcesu, należy wybrać zadanie dość trudne, powyżej poziomu średniego. Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeżeli ktoś nie jest przekonany o wysokim poziomie własnych możliwości. Unika wtedy wyboru zadania o średniej trudności, ponieważ spodziewa się porażki. Wybiera zadanie trudne lub łatwe. Wybór trudnego zadania nie daje co prawda dużych szans sukcesu, ale za to inni też będą mieli trudności. W drugim przypadku wielu może osiągnąć sukces, a więc także wybierający zadanie. W pierwszym przypadku wszyscy są przegrani, a w drugim nikt. To rozwiązanie jest bardzo wygodnym sposobem uniknięcia subiektywnego uczucia porażki dla osoby odczuwającej przymus rywalizacji. Konsekwencje płynące z tych faktów dla działalności sportowej są bardzo szerokie. Dla zawodnika przyjmującego personalną orientację wybór trudnego zadania może właśnie oznaczać niski poziom poczucia własnych możliwości, co naraża zawodnika i trenera na ciężkie rozczarowania. Natomiast wybór zadania przez zawodnika o orientacji zadaniowej zawsze jest realistyczny i nie ma innych ukrytych celów, dlatego orientacja ta znacznie lepiej nadaje się do działalności sportowej. na działanie zwrotnej informacji o aktualnym wyniku Dla zawodnika zorientowanego zadaniowo każda informacja o słabej jego pozycji jest bodźcem do dalszej pracy. Trzeźwo ocenia on swoje szanse, więc wrażliwość jego na takie działania jest niewielka. W przypadku zawodnika o orientacji personalnej obraz jest bardziej skomplikowany, gdyż wpływ informacji o stanie rywalizacji zależy od samooceny zawodnika (29). Dla osób o tej orientacji i poczuciu wysokich kompetencji informacja o słabym dotychczasowym wyniku wzmaga wysiłek zmierzający do uniknięcia prezentowania niskich zdolności, co może przełożyć się korzystnie na dalszy wynik. Informacja o wysokim dotychczasowym wyniku może wywołać obniżenie wysiłku, gdyż sugeruje możliwość osiągnięcia sukcesu również przy mniejszym nakładzie pracy. W sytuacji ostrej walki i przy dużej czujności rywali może się to okazać zgubne. Inaczej reaguje na informację zwrotną osoba o orientacji personalnej i niskim poczuciu kompetencji. Poinformowana o dobrym aktualnym wyniku uwierzy w siebie i dołoży starań, aby utrzymać ten stan. Zareaguje zatem wzmożonym wysiłkiem. Odwrotnie zareaguje zaś na informację o słabym dotychczasowym wyniku. Ponieważ przekonana o słabych możliwościach boi się, że nie uniknie ujawnienia braku talentu, taka informacja potęguje w niej

6 82 Piotr Kuczek lęk i to do tego stopnia, że może próbować w ogóle uniknąć rywalizacji. Jak widać, manipulowanie przez trenera informacją zwrotną (tak szeroko rozpowszechnione w praktyce), bez wystarczającej wiedzy o rzeczywistych procesach motywacyjnych zachodzących u zawodnika może prowadzić do zupełnie nieoczekiwanych skutków. Skłonności trenerów, jak zresztą wszystkich praktyków, do upraszczania zjawisk powodują, że najczęściej dostrzegają oni tylko jedną orientację zadaniową. Fakty wskazują jednak na to, że właśnie ta druga, rzadko dostrzegana, orientacja (personalna) jest najbardziej wrażliwa na błędy metodyczne trenera i psychologa. Tworzenie się Skoro przyjęcie odpowiedniej orientacji motywacyjnej przez zawodnika ma tak duże znaczenie dla pracy trenera i psychologa, to należy zwrócić uwagę na warunki jej kształtowania w środowisku sportowym. Ames i in. (2) stwierdzają, że dzieci w sposób naturalny przechodzą od nastawienia zadaniowego do personalnego, pod wpływem doświadczeń życiowych, nastawienia rodziców i rówieśników (17), a także własnego udziału w procesie edukacyjnym. Ames (1) i Thorkildsen (34) wyszczególniają trzy składniki procesu edukacyjnego, za pomocą których trener lub nauczyciel kształtuje nastawienie motywacyjne swego wychowanka: dobór zadań, sposób oceniania, stopień autonomii. Nauczyciel zabiegający o rozwój u uczniów orientacji zadaniowej powinien dobierać ćwiczenia różnorodne, interesujące, wymagające aktywności i oferujące uczniowi wyzwanie. Powinien przy tym pomóc w utworzeniu etapów działania i cząstkowych celów dających częściową satysfakcję oraz pomóc w doborze skutecznej strategii działania. Sposób oceniania postępów winien być poufny (niepubliczny), wspierać wysiłek ucznia, traktować błędy jako część nauki, jako dozwolone, odnosić się nie do osoby, lecz jej konkretnego działania. Zapewnić należy ponadto aktywny udział uczniów w procesie podejmowania decyzji, możliwość dokonywania realnego wyboru, realizowania niezależności i odpowiedzialności, rozwijanie samodzielności i zaradności. Hołdowanie powyższym zasadom umożliwi rozwinięcie u uczniów takich cech, jak: koncentracja na wysiłku i nauce, wysokie zainteresowanie aktywnością, wykorzystywanie efektywnych strategii działania i samoregulacji, pozytywny stosunek do wymagających zadań, uczucia przynależności i tolerancji porażki. Podsumowanie Wyniki badań psychologii edukacyjnej wykazują dobitnie, że w środowisku szkolnym orientacja zadaniowa umożliwia uczniom odczuwanie satysfakcji z pracy pomimo dostrzegania u siebie słabych uzdolnień. Duda i Nicholls (12) twierdzą, że młodzi ludzie osiągający słabe wyniki nie mają dużo szans na znalezienie w sporcie satysfakcji. Sport bardziej niż szkoła opiera się na rywalizacji i odrzucaniu najsłabszych, którym nie łatwo znaleźć jakiekolwiek źródło

7 O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć 83 rekompensaty. W tej sytuacji jedynie nastawienie zadaniowe daje szansę wszystkim zawodnikom, niezależnie od ich poziomu sportowego. Nastawienie personalne może łączyć się z satysfakcją z uprawiania sportu, ale tylko w przypadku wysokiej oceny własnych kompetencji. Z. Czajkowski (6) i S. White (94) wspominają o przewadze w sporcie wyczynowym personalnej orientacji motywacyjne, jednak bogactwo dowodów eksperymentalnych i solidne podstawy teoretyczne pozwalają nam twierdzić, że utrzymanie młodego zawodnika w orientacji zadaniowej przez możliwie długi okres czasu umożliwi mu bezbolesne przebycie pierwszych, najtrudniejszych, etapów w drodze do mistrzostwa sportowego (23, 31). Piśmiennictwo 1. Ames C.: Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology 1992, 84, Ames C., Archer J.: Achievement Goals in the classroom: Students learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology 1988, 80, Barnes M. I. et al.: A test of construct validity of the CSAI-2 questionnaire on male elite college swimmers. International Journal of Sport Psychology 1986, 17, Burton D.: Do anxious swimmers swim slower? Reexamining the elusive anxiety-performance relationship. Journal of Sport and Exercise Psychology 1988, 10, Convington M., Omlich C.: Effort: The double-edged sword in school achievement. Journal of Educational Psychology 1979, 71, Czajkowski Z.: Psychologia sprzymierzeńcem trenera. Warszawa COS. 7. Davids K., Gill A.: Multidimensional state anxiety prior to different levels of sport competition: Some problems with simulation tasks. International Journal of Sport Psychology 1995, 26, Diener G. J., Dweck C.: An analysis of learned helplessness: Continuos changes in performance, strategy and achievement cognition s following failure. Journal of Personality and Social Psychology 1978, 36, Diener C. J., Dweck C.: An analysis of learned helplessness II The processing of success. Journal of Personality and Social Psychology 1980, 39, Ding Y.: Competitive motives as predictors of cognitive trait anxiety in university athletes. International Journal of Sport Psychology 1993, 24, Duda J.: Relationship between task and ego orientation and the perceived purpose of sport among high school athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology 1989, 11, Duda J., Nicholls J.: Dimensions of achievement motivation in schoolwork and sport. Journal of Educational Psychology 1992, 84,

8 84 Piotr Kuczek 13. Dweck C.: A Social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review 1988, 95, Duda J. et al.: Task and ego orientation and intrinsic motivation in sport. International Journal of Sport Psychology 1995, 26, Ebbeck V., Weiss M.: The arousal-performance relationship: task characteristics and performance measures in track and field athletics. The Sport Psychologist 1988, 2, Eliott et al.: Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology 1999, 91, Escarti A., Roberts G.I.: Adolescent goal orientations and the perception of criteria of success used by significant others. International Journal of Sport Psychology 1999, 30, Jones G., Hardy L.: The effects of anxiety upon psychomotor performance. Journal of Sport Sciences 1988, 6, Jones G., Cale A.: Relationship between multidimensional competitive state anxiety and cognitive and motor subcomponents of performance. Journal of Sport Sciences 1989, 7, Krane W., Wiliams J.: Cognitive anxiety, somatic anxiety, and confidence in track and field athletes: The impact of gender, competitive level and task characteristics. International Journal of Sport Psychology 1994, 25, Krawczyński M.: Poznawcze i somatyczne komponenty lęku sportowego. [w:] Tłokiński W.: Lęk: Różnorodność przeżywania. Warszawa Krawczyński M.: Człowiek sportu. Mistrz czy rywal? Miscellanea Anthropologica et Sociologica 1994, 3, Marszał-Wiśniewska M.: Orientacja na działanie versus stan a osiągnięcia w sporcie. [w:] T. Rychta: Zachowanie celowe w sporcie a osobowość. Warszawa Morris L., Davis M., Hutchings C.: Cognitive and emotional components of anxiety: Literature review and a revised worry-emotionality scale. Journal of Educational Psychology 1981, 73, Mroczkowska H.: Postrzeganie własnego sprawstwa i celu działania w zadaniach o strukturze otwartej i zamkniętej. Sport Wyczynowy 2000, nr Newton M., Duda J.: Elite adolescent athletes achievement goals and beliefs concerning success in tennis. Journal of Sport and Exercise Psychology 1993, 15, Newton M., Duda J.: The interaction of motivational climate, dispositional goal orientation, and perceived ability in predicting indices of motivation. International Journal of Sport Psychology 30, Nicholls J. et al.: Adolescents theories of education. Journal of Educational Psychology 1985, 77, Nicholls J.: Achievement motivation: Conception of ability, subjective

9 O potrzebie zastosowania w praktyce trenerskiej teorii motywacji osiągnięć 85 experience, task choice, and performance. Psychological Review 1984, 91, Ntoumaris N., Jones G.: Interpretation of competitive trait anxiety symptoms as a function of locus of control beliefs. International Journal of Sport Psychology 1998, 29, Roberts I.: Orthogonality of achievement goal and its relationship to beliefs about success and satisfaction in sport. The Sport Psychologist 1996, 10, Rodrigo G., Lusiardo M., Pereira G.: Relationship between anxiety and performance in soccer players. International Journal of Sport Psychology 1990, 21, Thill E., Brunel P.: Ego-involvement and task-involvement: Related conceptions of ability, effort, and learning strategies among soccer players. International Journal of Sport Psychology 1995, 26, Thorkildsen T., Nicholls J.: Fifth graders achievement orientation and beliefs: Individual and classroom differences. Journal of Educational Psychology 1998, 90, Walling M. et al.: The perceived motivational climate in sport questionnaire: construct and predictive validity. Journal of Sport and Exercise Psychology 1993, 15, White S., Duda J.: The relationship of gender, level of sport involvement, and participation motivation to task and ego orientation. International Journal of Sport Psychology 1994, 25, 4-18.

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Paweł Podgórski Trener EDUKATOR ZZPN E-mail: kontakt@sport-edukacja.pl CEL GŁÓWNY w pracy z najmłodszymi CEL SZKOLENIOWY

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać dziecko w II etapie edukacyjnym?

Jak wspierać dziecko w II etapie edukacyjnym? Jak wspierać dziecko w II etapie edukacyjnym? Cały cykl nauczania to przekraczanie kolejnych progów, granic wyznaczających poszczególne etapy kształcenia. Często są one dodatkowo podkreślone np. sprawdzianem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki

Przedmiotowy system oceniania z plastyki Przedmiotowy system oceniania z plastyki Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Kryteria ocen z plastyki... 2 IV. Zasady oceniania uczniów... 2 V.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Zespół Szkół nr 8 w Bydgoszczy SP 18 CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM I Funkcje oceny w kształceniu zintegrowanym: - informacyjna ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie zdobył

Bardziej szczegółowo

Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia

Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia Wszechnica Edukacyjna Targówek, Warszawa, 17.06.2013 r. Katarzyna Martowska Czy inteligencja racjonalna wystarczy, aby odnieść sukces w szkole? Sukces w szkole:

Bardziej szczegółowo

Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie i postawę uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie, artystycznie

Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie i postawę uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie, artystycznie Wpływ postawy nauczyciela na zaangażowanie i postawę uczniów szczególnie Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan spotkania: Praktyka przeplatana refleksją

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS 0. Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, ul. L. Staffa 7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS 0. Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, ul. L. Staffa 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS 0 Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, ul. L. Staffa 7 ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Ocenianie w klasie zero - roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm

Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych Szanse i ryzyka Psycholog - Edna Palm Tłumaczenie: Psycholog - Dorota Fedorowska (Fundacja EDUCO) Czynniki obciążające rodziny posiadające niepełnosprawne dziecko Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Psychologia sportu. Dyspozycje psychiczne zawodników warunkujące wysokie osiągnięcia zespołowe. Helena Mroczkowska. (studium przypadku)

Psychologia sportu. Dyspozycje psychiczne zawodników warunkujące wysokie osiągnięcia zespołowe. Helena Mroczkowska. (studium przypadku) Psychologia sportu 91 Im większa zdolność zespołu do kumulowania możliwości poszczególnych graczy w potencjał grupy, tym większe prawdopodobieństwo zdobycia przewagi w walce. Dyspozycje psychiczne zawodników

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny

Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny Model pracy z uczniem zdolnym Oprac. Anna Descour, Anna Wolny 1 Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

Wychować Mistrza. Jak rozwojowo wspierać młodych sportowców?

Wychować Mistrza. Jak rozwojowo wspierać młodych sportowców? Wychować Mistrza Jak rozwojowo wspierać młodych sportowców? 16 marca 2014 r. Warszawa Cena: 349 zł Wychować Mistrza jak rozwojowo wspierać młodych sportowców? Wstęp Każdy rodzic marzy o tym aby jego dziecko

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy w sporcie.

Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy w sporcie. Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy 23-24 listopada 2013 r. Warszawa Cena: 590 zł Każde osiągnięcie zaczyna się od obrazu w głowie. Trening wyobrażeniowy Dlaczego przegraliśmy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W FORMIE ZABAW I GIER

NAUCZANIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W FORMIE ZABAW I GIER WŁADYSŁAW SZYNGIERA NAUCZANIE GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W FORMIE ZABAW I GIER KONFERENCJA SZKOLENIOWA AKADEMII PIŁKARSKIEJ GRASSROOTS KATOWICE, 23.11.2013 KATOWICE, 23.11.2013 Na samym początku trzeba sobie zadać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne. Kryteria oceniania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY W KLASACH I - III

SYSTEM MOTYWACYJNY W KLASACH I - III SYSTEM MOTYWACYJNY W KLASACH I - III MOTYWACJA UCZNIA DO NAUKI 1. Pojęcie motywacji 2. Procesy motywacyjne 3. Rodzaje motywacji 4. Motywowanie ucznia w klasach I - III Pojęcie motywacji Motywacja rozumiana

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Przedmiotowy system oceniania z informatyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu I Podstawy prawne opracowania PSO Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej?

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Dlaczego zadawać? 1. utrwalanie w pamięci nabytej wiedzy, 2. lepsze zrozumienia materiału 3. kształtują umiejętność krytycznego myślenia

Bardziej szczegółowo

Dialog Motywujący. skuteczne podejście w pracy z uczestnikami przemocy domowej

Dialog Motywujący. skuteczne podejście w pracy z uczestnikami przemocy domowej Dialog Motywujący skuteczne podejście w pracy z uczestnikami przemocy domowej Jarosław Banaszak Pracownia Motywacji i Zmian www.pmiz.pl, kontakt@pmiz.pl Gdy przyjmujemy ludzi takimi jakimi są, czynimy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

Motywacja PROCESY MOTYWACJI. Teorie treści (co motywować) Podejścia do motywacji. Teoria oczekiwań. Teorie procesu (jak motywować)

Motywacja PROCESY MOTYWACJI. Teorie treści (co motywować) Podejścia do motywacji. Teoria oczekiwań. Teorie procesu (jak motywować) PROCESY MOTYWACJI Motywacja Jest procesem psychicznej regulacji, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, jaką na realizację danego kierunku człowiek gotów jest poświęcić. Tak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Małgorzata Dębowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20 listopada 2014 r. SUKCES W ŻYCIU ZALEŻY NIE TYLKO OD INTELEKTU, LECZ OD UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać swoją uwagę do efektywnej pracy?

Jak wykorzystać swoją uwagę do efektywnej pracy? Jak wykorzystać swoją uwagę do efektywnej pracy? Wielu psychologów sportu jest zdania, że sukces można osiągnąć realizując regułę KOP, czyli, że kluczem do osiągnięcia celu są koncentracja, opanowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. dr Aleksandra Piotrowska Ambasador marki MAC Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Uniwersytet Warszawski

Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. dr Aleksandra Piotrowska Ambasador marki MAC Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Uniwersytet Warszawski Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu dr Aleksandra Piotrowska Ambasador marki MAC Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP Uniwersytet Warszawski Istota zdolności Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań

Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań Konferencja ZdrowyUczen.org Nowoczesne formy ruchu pytanie o przyszłość i nowe trendy w wychowaniu fizycznym Prof. dr hab. Michał Bronikowski Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF Poznań Ścieżka wychowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI Prowadzący - dr Sylwia Szymańska - trener FPL Każda sytuacja wywołuje emocje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie.

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie. PROCES MOTYWACJI Podstawowy proces motywacji Niezaspokojona potrzeba Napięcie Poszukiwanie Popęd Zaspokojona potrzeba Osłabnięcie napięcia Tabela 1. Przedstawiciel Zestawienie teorii motywacji Teorie treści

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji. Dr Łukasz Tanaś

Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji. Dr Łukasz Tanaś Diagnoza kompetencji i kompetencje diagnosty: doświadczenia z obszaru psychologii pracy i organizacji Dr Łukasz Tanaś Centrum Oceny, Centrum Rozwoju Zestaw prób zadaniowych stosowany w selekcji i rekrutacji

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

Współpraca trenera z rodzicami jako warunek sukcesów nastoletniego zawodnika. Opr. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś

Współpraca trenera z rodzicami jako warunek sukcesów nastoletniego zawodnika. Opr. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś Współpraca trenera z rodzicami jako warunek sukcesów nastoletniego zawodnika Opr. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś Obszary dojrzewania nastolatka ZDROWIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dojrzałość fizyczna Dojrzałość psychiczna

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. Ewa Markowska - Goszyk

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ. Ewa Markowska - Goszyk MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW I UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ Ewa Markowska - Goszyk Zagadnienia dzisiejszego szkolenia 2 1. Czym jest motywacja i od czego jest uzależniona? A co nie jest motywacją? 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, III rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Stopień celujący Otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r.

Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. CAZ-540-2/JR/11 Pajęczno, dn. 31.05.2011r. Wykaz zajęć aktywizacyjnych planowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie na II półrocze 2011r. Termin zajęć Temat zajęć Godzina rozpoczęcia zajęć 13.07.2011r.

Bardziej szczegółowo

Vademecum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Czynniki wpływające na decyzje zawodowe - preferencje i predyspozycje zawodowe

Vademecum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Czynniki wpływające na decyzje zawodowe - preferencje i predyspozycje zawodowe Vademecum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Czynniki wpływające na decyzje zawodowe - preferencje i predyspozycje zawodowe Specyficzne potrzeby w orientacji zawodowej ucznia Pomóc uczniom zbudować obraz

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami

Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami Wzorzec stałości i zmienności w stylu zarządzania menedżerów kierujących bibliotekami dr Bogusława Lewandowska DSWE TWP 28-29.04.2005, Wrocław Zagadnienie ogólne; cel Tematyka prezentacji: Zagadnienie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym

Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem zdolnym Przez zdolność rozumiemy predyspozycje jednostki do łatwego, sprawnego i skutecznego opanowania pewnych umiejętności. Dziecko zdolne - to takie, które w kilku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBIELU DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBIELU DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ORŁA BIAŁEGO W TRZEBIELU DLA KLAS IV-VI Moje uwagi stanowią jedynie głos w dyskusji na temat wymagań na poszczególne stopnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klas 1-3 obowiązujący w SP Bolechowice w roku szkolnym 2014/2015:

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klas 1-3 obowiązujący w SP Bolechowice w roku szkolnym 2014/2015: Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klas 1-3 obowiązujący w SP Bolechowice w roku szkolnym 2014/2015: Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W: Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.) (2008), Oblicza religii i religijności. Kraków: Nomos, s

W: Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.) (2008), Oblicza religii i religijności. Kraków: Nomos, s W: Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.) (2008), Oblicza religii i religijności. Kraków: Nomos, s. 48-60. Literatura (w książce włączona do całej reszty cytowanych pozycji): Allport

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem PSO z plastyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Rozporządzeniem Ministra Edukacji ws oceniania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia

Nabór i selekcja. do uprawiania sportu jako wieloletni proces. Jan Kosendiak. Nabór i selekcja. podstawowe pojęcia 62 Problem naboru i selekcji kandydatów do uprawiania sportu na poziomie światowym jest jednym z głównych zagadnień teorii i praktyki sportu. Jan Kosendiak Nabór i selekcja do uprawiania sportu jako wieloletni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY

SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY SZKOLNY PROGRAM PROZATRUDNIENIOWY GIMNAZJUM W SIERAKOWIE im. Adama Olbrachta Przyjmy - Przyjemskiego I. Wprowadzenie Wybór zawodu jest jedną z najistotniejszych decyzji w życiu człowieka, tym bardziej,

Bardziej szczegółowo

Z pasji, dla przyjemności czy dla nagrody różne oblicza motywacji wewnętrznej uczniów. Dr Małgorzata Chrupała-Pniak Uniwersytet Śląski w Katowicach

Z pasji, dla przyjemności czy dla nagrody różne oblicza motywacji wewnętrznej uczniów. Dr Małgorzata Chrupała-Pniak Uniwersytet Śląski w Katowicach Z pasji, dla przyjemności czy dla nagrody różne oblicza motywacji wewnętrznej uczniów Dr Małgorzata Chrupała-Pniak Uniwersytet Śląski w Katowicach I am always ready to learn although I do not always like

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

Problemy z matematyką

Problemy z matematyką Problemy z matematyką Opracowała Izabela Góra W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się matematyki. Niejeden nauczyciel zastanawia się, jak im pomóc.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE

SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE SZKOLNE ZASADY DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 70 W ZSS NR 3 W KRAKOWIE Opracowały: Katarzyna ZIĘTARA Halina KLISZ 1. str. 1 / 7 I. PODSTAWY PRAWNE: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI SŁUŻĄCE DO UPROSZCZONEJ OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OPARTEJ NA PRÓBACH MINI TESTU. 1. SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI Na stronach Animatora Sportu (animatorsdim.szs.pl)

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich

Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich Charakterystyka najważniejszych kompetencji trenerskich Komunikacja Komunikacja jest fundamentalną kompetencją trenerską, bez której niemożliwa jest skuteczność w szkoleniu. Następujące cztery czynniki

Bardziej szczegółowo

Potencjał absolwenta gimnazjum

Potencjał absolwenta gimnazjum Potencjał absolwenta gimnazjum Wprowadzenie, czyli o zasobach ucznia rozpoczynającego trzeci etap edukacji szkolnej Uczeń przekraczający próg szkoły gimnazjalnej posiada zasoby wykształcone w poprzednich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne klasy IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności uwzględnić wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu:

ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Cele: Pytania ewaluacyjne: Skład zespołu: ZESPÓŁ ZADANIOWY Wyrównywanie szans edukacyjnych ewaluacja. Data napisania raportu: 10.06.2010r. Skład zespołu: 1. Urszula Jarych - przewodnicząca zespołu 2. Grażyna Fedoryszyn - członek 3. Helena Bernadek

Bardziej szczegółowo