prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły"

Transkrypt

1 prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2. Wybrane problemy płynności zatrudnionych i ich związek z wydajnością pracy Materiały konferencyjne Akademii Ekonomicznej w Katowicach 1978 r. 3. Czynniki wykorzystania pracy maszyn i ludzi w warunkach nowej produkcji w przetwórstwie miedzi (współautor) w: Czas pracy jako czynnik wzrostu gospodarczego materiały konferencyjne Uniwersytet Łódzki Instytut Ekonomiki Produkcji Łódź 1979 r. 4. Niektóre problemy płynności zatrudnionych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 150/ 1979 r. 5. Organizacyjno ekonomiczne aspekty wykorzystania norm pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych ( współautor.) Przegląd Organizacji nr 5/ Wybrane problemy płynności zatrudnionych w przemyśle w: Problematyka fluktuacji i absencji załóg pracowniczych w działalności humanizacyjnej Materiały konferencyjne TNOiK Zielona Góra 1979 r. 7. Motywacyjna funkcja płac w jednostkach zaplecza badawczo rozwojowego przemysłu (współautor) Polityka Społeczna nr 5 / 1981 r. 8. Niektóre problemy wzrostu poziomu zmianowości pracy w przemyśle Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 169 / 1983 r. 9. Efektywność pracy wielozmianowej w wybranych zakładach, praca doktorska Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 1984 r. 10. Wykorzystanie czasu pracy robotników oraz maszyn i urządzeń w warunkach pracy wielozmianowej Ekonomika i Organizacja Pracy nr / 1984 r. 11. Kształtowanie się jakości produkcji w warunkach pracy wielozmianowej Wiadomości Statystyczne nr 7/1985 r. 12. Stan i potrzeby zatrudnienia nauczycieli w oświacie w województwie wrocławskim (współautor) w: Funkcjonowanie jednostek sfery nieprodukcyjnej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej W Opolu nr 114 / 1985 r. 13. Metody oceny efektów pracy kadry kierowniczej a motywacja jej pracy w: Motywacja do pracy w przedsiębiorstwie Materiały konferencyjne TNOiK Wrocław, Instytut Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1986 r. 14. Reforma plac w gastronomii ( współautor) Polityka Społeczna nr 1/1986 r. 15. Metoda badania i oceny uciążliwości pracy oraz warunków środowiskowych w procesie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w: Metodyczne i organizacyjne problemy przeglądu struktur i atestacji stanowisk pracy przegląd dotychczasowych doświadczeń. Materiały konferencyjne TNOiK Wrocław 1987 r. 16. Niektóre problemy pracy wielozmianowej w wybranych zakładach produkcyjnych Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 381 / 1987 r. 17. Premiowanie w zreformowanym systemie wynagrodzeń (współautor) Polityka Społeczna nr 3 / 1987 r. 18. Problematyka przygotowania dokumentacji dla potrzeb przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie w: Metodyczne i organizacyjne problemy przeglądu struktur i atestacji stanowisk pracy przegląd dotychczasowych doświadczeń Materiały konferencyjne Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Wrocław 1987 r. 19. Problematyka tworzenia wzorców oceny stanowisk pracy w zakresie warunków pracy w: Przegląd struktur organizacyjnych i atestacja stanowisk pracy dotychczasowe doświadczenia materiały konferencyjne TNOiK Wrocław 1987 r. 20. Wybrane zagadnienia systemu motywacji w przedsiębiorstwie doświadczenia krajowe i zagraniczne w: Problemy organizacji i zarządzania w dużych jednostkach gospodarczych Mate-

2 riały konferencyjne Kombinat Górniczo Hutniczy Miedzi, Instytut Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1987 r. 21. Analiza statystyczna materialnego motywowania kadr kierowniczych Wiadomości Statystyczne nr 4/ 1988 r. 22. Kierunki doskonalenia systemu motywowania w przedsiębiorstwie w; Z teorii i praktyki zarządzania. Organizacja przedsiębiorstwa TNOiK Wrocław 1988 r. 23. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie w: Problemy organizacji pracy we współczesnych warunkach produkcji Materiały konferencyjne Naczelna Organizacja Techniczna Legnica 1988 r. 24. Wpływ rozwoju społeczno gospodarczego województw Dolnego Śląska na zmiany w strukturze zatrudnienia (współautor) (Organizacja i Zarządzanie) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 427/ 1988 r. 25. Wykorzystanie nowych form organizacji czasu pracy w usługach sfery niematerialnej w warunkach naszej gospodarki ( na przykładzie doświadczeń innych krajów) w: Sfera niematerialna w drugim etapie reformy gospodarczej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 145 zeszyt 19 Opole 1988r. 26. Postęp techniczny a zmiany w strukturze zatrudnienia w: Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie Materiały konferencyjne Kombinat Górniczo Hutniczy Miedzi Lubin, Instytut Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Wrocław 1989 r. 27. System motywacji materialnej w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstwa Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 492 / 1989 r. 28. System motywacyjny a racjonalizacja zatrudnienia Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 427/ 1989 r. 29. Nowe formy organizacji czasu pracy (na przykładzie doświadczeń innych krajów) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 527/ 1990 r. 30. Warunki i efekty doskonalenia form organizacji czasu pracy (współautor) (Organizacja i Zarządzanie) Prace Naukowe 592/ 1991 r. 31. Wstępna analiza potencjalnego zapotrzebowania na niekonwencjonalne formy organizacji czasu pracy ( współautor) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 597/ 1991 r. 32. Kierunki doskonalenia systemów wynagradzania (Organizacja i Zarządzanie)Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław 625/1992 r. 33. Motywacyjne systemy wynagradzania Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/ 1992 r 34. Jak oceniać i płacić Przegląd Organizacji nr 6 / 1993 r. 35. Nowe formy organizacji czasu pracy szansą dla firm przemysłu spożywczego, Przemysł Spożywczy nr 7 / 1993 r. 36. Tworzenie motywacyjnych systemów wynagradzania doświadczenia praktyczne Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9 / 1993 r. 37. Wartościowanie jako narzędzie doskonalenia systemów wynagradzania (Organizacja i Zarządzanie)Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 657/ 1993 r. 38. Wykorzystanie ocen efektów pracy w tworzeniu motywacyjnych systemów wynagradzania w: Determinanty efektywności pracy w przedsiębiorstwie materiały konferencyjne Instytut Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1993 r. 39. Innowacje w premiowaniu Przegląd Organizacji nr 7/1994 r. 40. Jak doskonalić systemy wynagradzania (Organizacja i Zarządzanie) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 676/ 1994 r. 41. Zasady wynagradzania pracowników komórek handlowo zaopatrzeniowych Gospodarka Materiałowa nr r. 42. Innowacje w wynagradzaniu pracowników w restrukturyzowanych firmach ( Zarządzanie i marketing) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 703 / 1995 r. 43. Narzędzia kształtowania motywacyjnych systemów wynagradzania w: Zarządzanie kadrami a aktualne wyzwania praktyki Materiały konferencyjne Ośrodek Treningu Kierowniczego i Organizacyjnego OTREK, Katedra Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław 1995 r.

3 44. Premiowanie w firmie Personel 12/ 1995 r. 45. Siła motywacji. Kształtowanie składników wynagrodzenia w motywacyjnym systemie płac Personel nr 10/1995 r. 46. Systemy wynagradzania w jakim kierunku powinny iść zmiany rozwiązań płacowych w układach zbiorowych Personel nr 9/1995 r. 47. Wartościowanie pracy doświadczenia praktyczne Przegląd Organizacji nr 11 / 1995 r. 48. Wartościowanie pracy Personel nr 11/1995 r. 49. Kontrakt jako forma realizacji zadania w budownictwie Przegląd Organizacji nr 7/ Projektowanie systemu ocen pracowników na przykładzie doświadczeń licznych przedsiębiorstw Personel 1/1996 r. 51. System motywowania płacowego w kontrolingu w: Controlling w systemie zarządzania przedsiębiorstwem Materiały konferencyjne OTREK Katedra Systemów Rachunku kosztów i Controllingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1996 r. 52. Tworzenie systemów wynagradzania z doświadczeń firm Organizacja i Kierowanie nr 4/1996 r. 53. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie ( Zarządzanie i marketing) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 731/ 1996 r. 54. Wykorzystanie wyników ocen pracowniczych na przykładzie różnych firm Personel nr 2/1996 r. 55. Awans płacowy Personel nr 9/1997 r. 56. Awans stanowiskowy kryteria wyboru ścieżek awansowania pracowników Personel nr 10/1997 r. 57. Kierunki zmian w zarządzaniu personelem w: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, materiały konferencyjne Akademia Ekonomiczna Kraków 1997 r. 58. Pod znakiem zmian. Na czym polega planowanie zatrudnienia i dobór kadr Personel nr 6/ 1997 r. 59. Szkolenie i rozwój pracowników Personel Doradca Personalny nr 6/1997 r. 60. Wynagradzanie pracowników zajmujących się sprzedażą Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/ 1997 r. 61. Zasady kształtowania środków na wynagrodzenia oraz ich wewnętrzny podział w warunkach restrukturyzacji finansowej Spółek w: Restrukturyzacja ekonomiczno finansowa Spółek Materiały konferencyjne, Katedra Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Katedra Systemów Rachunku Kosztów i Controllingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Ośrodek Treningu Kierowniczego i Ekonomicznego OTREK we Wrocławiu 1997 r. 62. Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz zasady ich podziału Organizacja i Kierowanie nr 3/1998 r. 63. Kształtowanie wynagrodzeń kadry kierowniczej (Zarządzanie i Marketing) Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 789/ 1998 r. 64. Motywacja do pracy wyniki badań ankietowych Polityka Społeczna nr 5 6 / 1998 r. 65. Motywowanie kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla Polityka Społeczna nr r. 66. Motywowanie poprzez płace. Tworzenie systemu wynagrodzeń i kształtowanie ich składników Personel nr 12/1998 r. 67. Motywowanie za pomocą płac w: Firma Polska na progu XXI wieku Materiały konferencyjne Ośrodek Treningu Kierowniczego i Organizacyjnego OTREK, Wrocławska Szkoła Zarządzania 1998 r. 68. Systemy motywowania płacowego w centrach odpowiedzialności Przegląd Organizacji nr 1/ 1998 r. 69. Zmiany w systemach wynagradzania i czynniki determinujące sukces w ich wdrażaniu w: Zmiana warunkiem sukcesu. Wyzwania dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Materiały konferencyjne wyd. Akademia Ekonomiczna Wrocław 1998 r. 70. Działania przedsiębiorstw w zakresie rozwoju potencjału pracy zatrudnionych w: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych red. Tokarski S. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie nr 13/1999 r.

4 71. Motywowanie płacowe kadry kierowniczej w: Sukces w zarządzaniu. Problemy kadrowo zarządcze. Materiały konferencyjne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 823/1999 r. 72. Motywowanie do pracy oczekiwania pracowników na podstawie wyników badań Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 825/1999 r. 73. Motywowanie poprzez płace Uwarunkowania efektywności polityki płacowej w firmie Personel 1/ 1999r. 74. Rola działu kontrolingu w skutecznej realizacji funkcji motywowania placowego w: Rachunkowość zarządcza budżetowanie jako narzędzie współczesnego menedżera Materiały konferencyjne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 834 / 1999 r. 75. Wartościowanie pracy w praktyce przedsiębiorstw Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu Tom II/1999 r. 76. Wynagradzanie pracowników o szczególnym znaczeniu dla firmy Organizacja i Kierowanie nr 4/1999 r. 77. Wynagradzanie przedstawicieli handlowych Personel nr 1 / 1999 r. 78. System wynagradzania warunki tworzenia w: Zarządzanie przedsiębiorstwem teoria i praktyka Seria wydawnicza Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Materiały konferencyjne 1999 r. 79. Skuteczny system wynagradzania Pracodawca i Pracownik, wyd. Biblioteczka Pracownicza, nr 11 / 1999 r. 80. Kształtowanie wynagrodzeń zarządu firm. Zarządzanie Gazeta Menedżera Wydawnictwo Infor nr 1 listopad 1999 r. 81. Jak płacić kierownikom. Zarządzanie Gazeta Menedżera Wydawnictwo Infor nr 2 grudzień 1999 r. 82. Zmiany w motywowaniu pracowników w: Zmiana warunkiem sukcesu. Opory wobec zmian. Szansa czy zagrożenie. Materiały konferencyjne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 842/1999 r. 83. Rola informacji w skutecznej realizacji funkcji motywowania poprzez płace w: Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Prace Naukowe AE Wrocław nr 861/2000r. 84. Nowe tendencje w zakresie systemów wynagradzania jako wyzwanie globalizacji gospodarki w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 879/2000 r. 85. Formy awansu pracownika w: Człowiek w systemie pracy KZPiP AE Wrocław, 2000 r. 86. Zmiany w zakresie systemów wynagradzania przedsiębiorstw jako wyzwanie globalizacji gospodarki w: Szanse i zagrożenia w rozwoju firmy (XII Forum przedsiębiorstw) wyd. Centrum kształcenia menedżerów i konsultingu Sp. z o.o Wrocławska Szkoła Zarządzania 2000 r. 87. Dobór form płac w skutecznym systemie wynagradzania, Prace Naukowe nr 864/2000 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 88. Współczesne formy wynagradzania i ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiębiorstw w: Zarządzanie kadrami perspektywy badawcze i praktyka Prace Naukowe nr 871/2000 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 89. Awans pracownika jako istotny element motywacji do pracy Roczniki Naukowe Tom III nr 1/2001 Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań Premiowanie w aktualnych warunkach przedsiębiorstw Przegląd Organizacji nr 3/ Doskonalenie i rozwój pracowników w praktyce przedsiębiorstw w: Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Wrocław, 2001rok 92. Wartościowanie pracy w praktyce przedsiębiorstw publicznych w: Systemy płac w sektorze publicznym jak zwiększyć ich efektywność Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Kierunki zmian systemów wynagradzania w warunkach polskich przedsiębiorstw, w: Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej Uniwersytet Gdański, 2001 r. 94. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania systemu płac przedsiębiorstwa Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 886, zarządzanie i marketing Nr 18 Wrocław 2001 r.

5 95. Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz ich podział w organizacjach gospodarczych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1/ Zmiana podejścia do motywowania w praktyce polskich przedsiębiorstw w: Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw problemy, metody, efekty Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916 Wrocław, Motywowanie jako istotny element funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności w: Controlling koncepcje, wdrożenia Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław, nr 956 /2002 str Doskonalenie i rozwój pracowników jako istotny element skutecznego działania (doświadczenia praktyczne przedsiębiorstw) W; Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie Zarządzanie pracą Uniwersytet Jagielloński Kraków 2002 str Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej oraz dostęp do Unijnego rynku w świetle procesów integracyjnych Zmiana warunkiem sukcesu 2002 Integracja, globalizacja wyzwania dla przedsiębiorstw Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963/ 2002 str Motywowanie jako istotna funkcja menedżera Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2/2002 str Wynagradzanie za kompetencje czy za wyniki doświadczenia przedsiębiorstw w: Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej Poldex Kraków 2003 str Ocena pracownika w systemie ocen przedsiębiorstwa w: Sukces w zarządzaniu. Uwarunkowania kadrowo organizacyjne Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław PN nr 969 /2003 str Zmiany w motywowaniu pracowników jako wynik dostosowania przedsiębiorstw do uwarunkowań gospodarki rynkowej w: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Zarządzanie zasobami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie Zeszyty nr 18 / 2003 str Motywowanie w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych diagnoza i ocena PN AE Wrocław nr 1054 rok 2004 str Bezrobocie w powiecie wrocławskim w latach i sposoby jego ograniczania Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3/2003 str Kulturowe uwarunkowania procesu motywowania w przedsiębiorstwie w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1032 /2004 str Oddziaływanie elementami procesu kadrowego na innowacyjne postawy pracowników w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiany a innowacyjność organizacji Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1045 rok 2004 str Satysfakcja pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji w: Sukces organizacji ujęcie zasobowe i procesowe Prace i Materiały nr 5 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 2005 str Zmiana systemów motywowania jako wynik przeobrażeń praktyki zarządzania Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092/ 2005 str Podejście do motywowania w warunkach postępujących zmian w: Zarządzanie w warunkach globalizacji Zarządzanie 3 Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Wrocław nr 1093/2005 str Równowaga między pracą zawodową a życiem doświadczenia badawcze Management Volume 9 Number University of Zielona Góra str Kulturowy kontekst zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie polskim działającym w skali międzynarodowej w: Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych Prace Naukowe AE Wrocław nr 1130 Wrocław 2006 str Tworzenie zespołów w warunkach postępujących zmian w organizacji w: Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji ewolucja czy rewolucja Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1141/2006 str Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej doświadczenia badawcze Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3 4 / 2007 str

6 115. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym pracownika jako czynnik sukcesu firmy współautor Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/2007 Sopot 2007 str Ocena kierunku zarządzanie i marketing przez studentów ostatnich lat studiów Współczesne Zarządzanie nr 2 /2007 str Oczekiwania pracowników jako determinanta zmian w systemach wynagradzania (współautor) Prace Naukowe AE Wrocław nr 1184 /2007str Szkolenie i doskonalenie pracowników jako istotny element motywowania w aktualnych uwarunkowaniach firm Prace Naukowe AE Wrocław nr 1184 /2007str Znaczenie premiowania dla skutecznej realizacji kosztowej i motywacyjnej funkcji płacy Prace Naukowe nr 24/ 2008 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s Rozwój kompetencji pracowników jako element motywowania i konkurencyjności firmy Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków 2008 s External enterprise environment factors as a determinant of the incentive system Management Vol2, No2 Uniwersytet Zielonogórski Zmiana podejścia do motywowania w praktyce przedsiębiorstw- wyniki badań Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43 Wrocław 2009 s Zmiany w systemach motywowania małych i średnich przedsiębiorstw Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 49 Wrocław 2009 s Zmiany w systemach motywowania przedsiębiorstw high-tech i czynniki je warunkujące Przegląd Organizacji V/2009 str Czynniki determinujące sukces małych i średnich przedsiębiorstw studia przypadków Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/ s A background to changes in the incentive systems in small and medium enterprises Management 1/2009 str University of Zielona Góra Poland 127. Wpływ kryzysu gospodarczego na podejście do motywowania pracowników w praktyce przedsiębiorstw Studia i prace kolegium zarządzania finansami Zeszyt Naukowy nr 99 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2010 sr Równowaga praca zawodowa życie rodzinne pracowników w praktyce przedsiębiorstw w: Wyzwana dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki Wyd. AGH Kraków 2010 str Monitorowanie efektywności systemów motywowania w praktyce przedsiębiorstw w: Systemy controllingu, monitoringu i audytu pod redakcją A. Stabryły Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kraków 2010 str Motywacyjne oddziaływanie menedżera w warunkach kryzysu gospodarczego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr str Motywowanie w czasach kryzysu podejścia przedsiębiorstw w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi tom 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2010 str Efektywność systemu motywowania rozważania teoretyczne i doświadczenia badawcze w: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2011 s Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników służby zdrowia w: Społeczne i organizacyjne problemy współczesności Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2011 s Kształtowanie WLB studia przypadków w:programy praca - życie z teorii i praktyki IPiSS Warszawa 2011 Publikacje zwarte monografie 1. Analiza czynników wydajności pracy w: Ekonomika pracy Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych SGPiS Warszawa Układ człowiek maszyna (rozdział II) w: Ergonomia Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wrocław Praca wielozmianowa (rozdział XIII) w: Organizacja produkcji i pracy w przemyśle spożywczym część II Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1982 r.

7 4. Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Wrocław 1987 r 5. Awansowanie jako instrument motywowania (4..3) w: Zarządzanie produkcją Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992 r 6. Określenie zapotrzebowania na pracowników (3.1), Dobór pracowników (3.2), Czas pracy i jego organizacja (5) w: Ekonomika i organizacja pracy Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1992 r 7. Kształtowanie wewnętrznej struktury wynagrodzeń (4.2) w: Zarządzanie produkcją materiały do ćwiczeń Skrypty Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1993 r 8. Kontrola i ocena wyników pracy ( rozdział 2.8) w: Praca kierownika we współczesnej firmie praca zbiorowa Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu 1994 r 9. Wykorzystanie wartościowania pracy i oceny wyników pracy w zarządzaniu personelem (rozdział IX) w: Zarządzanie personelem w Polsce Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego Gdańska 1997 r. 10. Systemy motywowania płacowego (roz ), Wewnętrzna struktura płac (roz.2.3) Kształtowanie płacy zasadniczej (roz.2.4.1), Zasady kształtowania pozostałych składników wynagrodzeń (roz ), Dobór pracowników (roz.5.1), Systemy awansowania (roz..5.6) w: Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności Agencja wydawnicza Placet Warszawa 1998 r. 11. Czas pracy i jego organizacja (roz. 9), Płaca i jej funkcje (roz.12.1), System płac (roz.12.2), Polityka płacowa (roz.12.3)w: Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1999r. 12. Motywowanie za pomocą premii w: Efektywne systemy wynagrodzeń Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1999 r 13. System płac przedsiębiorstwa Seria: Monografie i Opracowania nr 134, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław 2000 rok 14. Systemy motywowania w obszarze marketingu w: Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w Lukas Bank S.A. str ; Wykorzystanie strategicznej karty wyników: TIM S.A. str w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków. Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, IPiSS Kraków 2002r. 16. Zarządzanie kadrami Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Legnica Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, IPiSS Kraków 2003 s Motywowanie w trudnych czasach w: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych Cornetis Sp. z o.o rok str Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce studia przypadków Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, IPiSS Kraków 2004 rozdziały: Wdrażanie strategii personalnej Hutmen S.A. s ; Zwiększanie satysfakcji z pracy: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A/ s ; System komunikowania się w organizacji IMG Information Management Polska Sp. z o.o s Grupowe formy organizacji pracy i wynagradzania w: Motywować skutecznie IPiSS Warszawa 2004 str Zmiany w podejściu do motywowania pracowników w: Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Warszawa 2004 str System ocen przedsiębiorstwa i jego powiązanie z wynagradzaniem w: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki Oficyna Ekonomiczna Kraków 2004 str Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości rozdz. Czynniki motywacyjne determinujące przedsiębiorczość w aktualnych uwarunkowaniach polskich firm Poltext Warszawa 2004 str Wynagradzanie a satysfakcja pracowników wyniki badań w: Przyszłość pracy w XXI wieku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa 2004 str

8 25. Zarządzanie kadrami w zintegrowanym systemie zarządzania: Centrum Badań Jakości p. z o.o w Lubinie str i System oceny pracowników: IMG Information Management Polska Sp. z o.o str w: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC Kraków Ruchoma część wynagrodzenia; Pozapłacowe narzędzia motywowania w: Podstawy zarządzania operacyjnego Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005 str Bezrobocie wśród ludzi młodych i jego wpływ na motywację do działań w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005 str Motywacyjne aspekty systemu ocen przedsiębiorstwa w: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją wyd. Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2005 str Wynagradzanie w publicznej uczelni wyższej motywacja czy demotywacja w: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2005 str Ewolucja systemów motywowania jako wynik dostosowania do uwarunkowań gospodarki rynkowej w: Dylematy transformacji systemowej w Polsce Wydawnictwo Forum Naukowe Poznań Wrocław 2005 str Zarządzaniem personelem w organizacji w: Prawo Zarządzanie Ekonomia Apator KFAP Kraków Sp. z oo 2006 str The labour market situation and its influence on motiviation to work ( research conducted among students) in: Motivation to work Wyd: Administrator projektu Partnerstwo na rzecz Rozwoju Odziedzicz pracę Miasto Rybnik Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum kształcenia ustawicznego oraz praktycznego Rybnik 2006 str Płaca w systemie motywacyjnym przedsiębiorstwa aktualne tendencje w: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym pomiędzy starym a nowym Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH Kraków 2006 str Rozwój przedsiębiorczości pracowników kierunki działania firm w: Zarządzanie zasobami ludzkimi Teraźniejszość i przyszłość Wydawnictwa IPiSS Warszawa 2006 str Zmiany w sferze produkcyjnej i czynniki determinujące sukces w ich wdrażaniu w: Pracownicy produkcyjni problemy zarządzania Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź 2006 str Czynniki kształtujące system motywacyjny przedsiębiorstwa w: Społeczno kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2007 str Zmiany w systemach motywowania pracowników w organizacjach gospodarczych w: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie Wydawnictwo Forum Naukowe Poznań 2007 str Work satisfaction as a basis for motivating blue-collar workers research experience w: Contemporary problems in enterprise management edited by: Technical University of Lodz, Łódz 2007 str Realizacja funkcji personalnej w małej firmie w: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008 s Zmiana podejścia do awansowania i rozwoju pracowników i jej wpływ na proces kształcenia studentów w: Zarządzanie zasobami ludzkimi Difin Warszawa 2008 s Wpływ zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym przedsiębiorstwa na systemy motywowania pracowników w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2008 str Związek kultury organizacyjnej z systemem motywacyjnym doświadczenia praktyczne w: Organizacje w gospodarce innowacyjnej-aspekty społeczne, prawne, psychologiczne Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Kraków 2008 str Oczekiwania pracowników jako determinanta tworzenia systemów motywacyjnych - doświadczenia badawcze w: Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra 2008 s Motywowanie pozapłacowe jako element rozwoju systemu motywowania Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008r. s

9 45. Nowe wyzwania wobec systemów wynagradzania w: Uwarunkowania przedsiębiorczości różnorodność i zmienność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnawskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008 s Rozwój wysokich technologii jako determinanta zmian w systemach motywowania (współautor), [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008 s Motywowanie pozapłacowe jako element rozwoju systemu motywowania [w]: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2008 str Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji CeDeWu Warszawa 2009 s Wpływ kultury organizacyjnej na zmiany systemu motywowania w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim Oficyna Wolters Kluwer business Kraków 2009 str Motywowanie pracowników aspekty teoretyczne i doświadczenia badawcze w: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi Monografie Politechniki Łódzkiej Łódź Podejścia do motywowania pracowników dylematy teoretyczne i aspekty praktyczne w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 s Znaczenie pracy i rodziny oraz równowaga między pracą a życiem rodzinnym w: Praca- Życie Równowaga NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk ZPDŚ- Związek Pracodawców Dolnego Śląska Premia jako element motywowania. Pozapłacowe elementy motywowania w: Podstawy zarządzania operacyjnego wydanie II poprawione i rozszerzone Oficyna Wolters Kluwer business 2011 str

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KIERUNKI WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS KIERUNKI WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS folia oeconomica 279, 2013 Marika Ziemba *, Krzysztof Świeszczak ** KIERUNKI WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 4.1. Wprowadzenie Istotna rola małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI STRESZCZENIE W organizacji,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM

GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM redakcja naukowa Piotr Wachowiak Sławomir Winch GRANICE W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2014 Recenzent

Bardziej szczegółowo

System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa

System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa 26 AGATA PIERŚCIENIAK, PRZEDSIĘBIORSTWO LILIANA GAŁKA, I REGION AGNIESZKA NR 5/2013 LEŚNIAK System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa Agata Pierścieniak 1,

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA

ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA numer 1 Tarnów 2013 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 22 Prace z Zakresu

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo