JAK ZAKTYWIZOWAĆ NAUCZYCIELI DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK ZAKTYWIZOWAĆ NAUCZYCIELI DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA"

Transkrypt

1 Alicja Sikora JAK ZAKTYWIZOWAĆ NAUCZYCIELI DO PRACY W SIECI WSPÓŁPRACY I DOSKONALENIA PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska

2 Przykłady działań Redakcja Projekt graficzny i skład Łukasz Kluz Wykorzystano elementy projektu Studia Kreatywnego Małgorzaty Barskiej Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Udostępnianie Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa Aleje Ujazdowskie 28 Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Przykłady działań W ramach projektu Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków realizowanej przez Krakowski Ośrodek Terapii w wyniku diagnozy postanowiono uruchomić sieć współpracy i samokształcenia o temacie: Wykorzystanie potencjału ucznia motywowania ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących, stanowiącym połączenie tematyk przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i specyficznych oczekiwań odbiorców wsparcia. Wśród celów działania sieci, znajdowały się dwa pytania, na które odpowiedzi mieli szukać jej uczestnicy: 1/ Jak wykorzystać potencjał wiedzy i umiejętności ucznia w procesie dydaktycznym? 2/ Jak wykorzystać metody aktywizujące, aby zmotywować ucznia do systematycznej pracy? Ponadto w sieci wyznaczono także szereg celów operacyjnych: Stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuwał potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy. Uczeń nabywa umiejętności współdziałania w grupach; Dostrzeganie związku pomiędzy motywacją a aktywnym działaniem ucznia; Wskazanie, ze motywacja do uczenia się, jest celem działalności nauczyciela; Usystematyzowanie czynników wpływających na motywację do uczenia się; Wskazanie strategii motywacyjnych stosowanych przez nauczycieli; Dostosowanie metod aktywizujących do możliwości uczniów; Rodzaje ocen, ich zalety i wady, rola i przekazywanie informacji zwrotnej, dotyczącej oceny oraz nabycie umiejętności analizy wyników osiągnięć uczniów; Wykorzystanie oceny do pobudzania motywacji uczniów; Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia narzędzi oceniających kompetencje kluczowe; Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik motywacyjnych oraz aktywizujących metod nauczania; Wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wypracowanie w zespołach nauczycielskich katalogu sposobów motywowania uczniów i nabycie umiejętności właściwego doboru technik motywujących w zależności od ucznia, sytuacji; Doskonalenie umiejętności pracy w grupach przez nauczycieli i uczniów. Założono aby efektem pracy sieci było stosowanie przez jej uczestników metod sprzyjających się uczeniu, dbanie o układ lekcji, co z kolei ma wyzwolić większą motywację uczniów do nauki i ich większe zaangażowanie w proces edukacyjny oraz przyczynić się do poprawy wyników edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 Przykłady działań Funkcjonowanie sieci opierało się między innymi przez wymianę postów na platformie Doskonalenie w sieci oraz systematyczne powiadomienia przypominające o zadaniach i obowiązkach wynikających z kontraktu. Istotną rolę odgrywała koordynatorka, która zachęcała nauczycieli do aktywnego udziału w dyskusji, a także moderowała dyskusje w obrębie wybranych tematów. Ponadto nauczyciele dzielili się scenariuszami lekcji, zajęć, artykułami i prezentacjami działań podsumowane i skatalogowane materiały każda szkoła otrzymała na płycie CD. Zagadnienia, nad którymi pochylali się uczestnicy sieci, to: 1/ Bank dobrych praktyk 2/ Wymiana doświadczeń 3/ Ocenianie i nagradzanie, informacja zwrotna, średnia ważona 4/ Ciekawa literatura i przydatne linki 5/ Motywowanie ucznia- współpraca z rodzicami w motywowaniu ucznia 6/ Komunikacja z uczniami 7/ Dlaczego warto pracować zespołowo? 8/ Motywacja na lekcjach wychowania fizycznego. 9/ A co z nagradzaniem? 10/ Motywacja a organizacja pracy. 11/ Sztuka motywowania uczniów Oprócz pracy przez Internet uczestnicy spotykali się naocznie, w tym czterokrotnie z podczas warsztatów prowadzonych przez koordynatorkę lub eksperta. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Kontrakt spisany i zatwierdzony przez uczestników sieci 4: Wykorzystanie potencjału ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących. 1. Słucham innych aktywnie, by zrozumieć, nie oceniać. 2. Doceniam wysiłek i zaangażowanie innych. 3. Szanuję pomysły innych. 4. Dzielę się z innymi swoimi pomysłami oraz doświadczeniem. 5. Nie obawiam się zadawać pytań, kiedy czegoś nie wiem. 6. Lepsze jest wrogiem dobrego - mogę się jeszcze czegoś nauczyć. 7. Pozytywne nastawienie do nowych pomysłów jest moją pozycją wyjściową - pozytywny realizm". 8. Każdy uczestnik sieci aktywnie pracuje na platformie, zabierając głos w dyskusjach, pracach nad aktualnym tematem, conajmniej 1x w tygodniu. 9. Prezentujemy swoje doświadczenia zamieszczając, co najmniej jeden plik z własnymi materiałami, które będą mogły być wykorzystane przez innych uczestników grupy. 10. Jeżeli wykorzystamy zamieszczony materiał umieszczamy własny komentarz z uwagami, jak udało się/ lub nie/ go wykorzystać w swojej szkole. 11. Efektywnie wykorzystam zdobytą wiedzę i zastosuję ją w praktyce. Kraków, październik 2013r

6 Spotkanie czwarte sieci Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących 9 czerwca ca 2014r Czas na podsumowanie, co udało o nam się osiągn gnąć w sieci?

7 Wykorzystanie potencjału ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących Plan spotkania

8 Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących cych. 1. Przypomnienie zakładanych przez sieć celów i ocena ich realizacji. 2. Opracowanie publikacji z wypracowanych przez sieciowiczów materiałów na platformie 3. Warsztaty metodą 6 myślowych kapeluszy 4. Ewaluacja i ocena pracy sieci

9 Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących Opracowanie publikacji z wypracowanych przez sieciowiczów w materiałów w na platformie

10 Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących cych. Tematy i zagadnienia, nad którymi pracowaliśmy na platformie: 1. Bank dobrych praktyk 2. Wymiana doświadczeń 3. Ocenianie i nagradzanie, informacja zwrotna, średnia ważona 4. Ciekawa literatura i przydatne linki 5. Motywowanie ucznia- współpraca z rodzicami w motywowaniu ucznia 6. Komunikacja z uczniami

11 Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących cych. 7. Dlaczego warto pracować zespołowo? 8. Motywacja na lekcjach wychowania fizycznego. 9. A co z nagradzaniem? 10. Motywacja a organizacja pracy. 11. Sztuka motywowania uczniów.

12 Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących cych. Warsztaty metodą sześciu kapeluszy, czyli sześciu sposobów w myślenia wg Edwarda De Bono wg

13 Tarcze satysfakcji określaj lające poziom zadowolenia uczestników w sieci. Na zakończenie ostatniego spotkania proszę Uczestników, aby dokonali oceny pracy sieci poprzez przyklejenie wybranej przez siebie karteczki w odpowiednim kręgu na 2 tarczach satysfakcji zatytułowanych: Czy na spotkaniach uzyskałeś nową wiedzę? Jak podobały y ci się spotkania? Każda z tarcz składała się z czterech okręgów w rożnych kolorach następujących kolejno po sobie: czerwony w środku tarczy oznacza najwyższy poziom zadowolenia uczestników żółty niebieski zielony zewnętrzny oznaczał niezadowolenie uczestnika

14 Tarcze satysfakcji określaj lające poziom zadowolenia uczestników w sieci Tarcza satysfakcji Czy na spotkaniach uzyskałeś nową wiedzę? Jak podobały y ci się spotkania?

15 Część warsztatowa naszego spotkania.

16 Część warsztatowa naszego spotkania.

17 Bardzo dziękuj kuję za wspaniałą współprac pracę i życzę wszystkim Państwu wielu sukcesów w w pracy zawodowej i życiu osobistym! Koordynator sieci Alicja Sikora

18 Spotkanie sieci 4 Wykorzystanie potencjału u ucznia motywowanie ucznia z zastosowaniem metod aktywizujących z ekspertem p. Grzegorzem Szymanowskim w dniu 5 grudnia 2013 r

19 Temat spotkania Metody aktywizujące i ich stosowanie.

20 Pytania do eksperta. Jakie są najlepsze metody aktywizujące w pracy z uczniem niezmotywowanym, o specjalnych metodach edukacyjnych i wychowawczych? Praca z uczniem biernym, trudnym, który nie jest zainteresowany przedmiotem? W jaki sposób aktywnie pracować w klasie 35 osobowej wykorzystując znane metody aktywizujące? Jak zaangażować młodzież do większej aktywności fizycznej na lekcjach w-f? Jakie metody aktywizujące są najskuteczniejsze dla ucznia zdolnego? Dokładna widza na temat metody projektu. Jakie są konkretne działania, w których uczeń odniesie wymierne korzyści?

21 Efekty pracy warsztatowej

22 Efekty pracy warsztatowej

23 Efekty pracy warsztatowej

24 Efekty pracy warsztatowej

25 Efekty pracy warsztatowej

26 Jak wykorzystać metody aktywizujące, aby zmotywować ucznia do systematycznej pracy? Rola informacji zwrotnej. spotkanie z ekspertem Panią dr Danutą Maciejowską- Mias 22 marca 2014r

27 Przebieg szkolenia I. Wprowadzenie mini wykład. Czym jest motywacja? Znaczenie motywacji w uczeniu się II. Techniki motywowania uczniów do pracy warsztaty Jak mobilizować uczniów? Jak zaangażować uczniów? Jak motywować zwiększając poczucie pewności siebie? Jak motywować zachęcając bez nagród? Jak motywować podnosząc poprzeczkę? Motywacja, a organizacja pracy.

28 Przebieg szkolenia III. Ocenianie, jako proces motywujący uczniów - warsztaty Podstawowe funkcje oceniania Kiedy ocena jest motywująca? Rola informacji zwrotnej Ocena ucznia, jako element autoewaluacji pracy nauczyciela. IV. Przykłady dobrych praktyk wymiana doświadczeń. V. Podsumowanie Co wdrożymy do praktyki szkolnej.

29 Pytania, które skierowaliśmy do eksperta. Dostrzeganie związku pomiędzy motywacją a aktywnym działaniem, Dostrzeganie motywacji do uczenia się, jako celu działalności nauczyciela, Usystematyzowanie czynników wpływających na motywację do uczenia się, Rozpatrzenie strategii motywacyjnych stosowanych przez nauczycieli, Rodzaje ocen, ich zalety i wady, Wykorzystanie oceny do pobudzania motywacji uczniów, Nabycie umiejętności analizy wyników osiągnięć uczniów, Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia narzędzi oceniających kompetencje kluczowe,

30 Pytania, które skierowaliśmy do eksperta. Przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących oceny. Co lepsze preferowanie powtarzalności metod aktywizujących na lekcjach czy dopuszczanie różnorodności? W jaki sposób odnaleźć klucz do motywacji konkretnego ucznia? Narzędzia doboru metod aktywizujących. Rola rodziców w osiąganiu dojrzałości motywacyjnej ucznia a skuteczność metod aktywizujących na lekcjach. Rola uczniów słabszych w zajęciach z wykorzystaniem metod aktywizujących. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.

31 Jak motywować? Jak motywować ucznia do nauki, pracy techniki, które ćwiczyłyśmy w czasie warsztatów.

32 Kwiat grupowy /integrujacy/ integrujacy/

33 Asocjogram Uczeń z lewej jest zawsze chętny do pracy jest zmotywowany! Nad uczniem z prawej trzeba mocno popracować, żeby mu się chciało chcieć! Motywacja równa zeru!

34 Asocjogram Asocjogram To prosta technika, za pomocą której można definiować pojęcia tworząc różne skojarzenia, Prezentacja pracy w grupach.

35 Motywuję ucznia poprzez...

36 Motywuję ucznia poprzez...

37 Motywuję ucznia poprzez...

38 Składanka

39 Składanka

40 Przykłady działań Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego v Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 5

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEJ FORMUŁY WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ. Elwira Zadęcka POZYTYWNE DZIAŁANIA

PERSPEKTYWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEJ FORMUŁY WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ. Elwira Zadęcka POZYTYWNE DZIAŁANIA Elwira Zadęcka PERSPEKTYWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE WDRAŻANIA NOWEJ FORMUŁY WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ POZYTYWNE DZIAŁANIA Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA. Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WSPOMAGANIE SZKÓŁ, A WYMAGANIA PAŃSTWA Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym kompleksowym

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej

Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej dr Wanda Nowara Poznań 2012 Spis treści Informacje o autorze...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FILMOWA I DZIENNIKARSKA

EDUKACJA FILMOWA I DZIENNIKARSKA Katarzyna Kucharzewska EDUKACJA FILMOWA I DZIENNIKARSKA UCZNIÓ W GIMNAZJUM DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska Projekt

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 DOBRE PRAKTYKI Dane szkoły/ placówki: XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, 31-542 Kraków, ul.sądowa 4 Wymaganie ważne dla szkoły lub placówki: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo