Katalog moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Katalog moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej na zlecenie Paritätische Akademie pod patronatem programu Leonarda da Vinci Unii Europejskiej PP

2 Spis treści: Czym jest nauka w miejscu pracy? 3 Dlaczego nauka w miejscu pracy? 4 Kto uczestniczy w tym procesie? 5 Gdzie odbywa się nauka? 6 Jak odbywa się nauka w miejscu pracy? 6 Zaplanowane i zorganizowane formy nauki w miejscu pracy. 7 4 stopniowa metoda. 9 Jak pracuje się ze skryptem? 10 Definicja miejsca pracy słuŝącego jednocześnie do nauki. 13 Czy istnieją specjalne formy organizacyjne w zakresie nauki w miejscu pracy? 15 Czy istnieją ogólne reguły metodyczno-organizacyjne? 15 Jak moŝna analizować potencjał nauczania w miejscu pracy? 16 Sprzyjające warunki pracy. 17 Sprzyjające środki do nauki w miejscu pracy. 19 Jak przedstawiciele nauki mogą wesprzeć organizacje przy wdraŝaniu nauki w miejscu pracy? 20 Wspieranie przez zakładowych moderatorów / trenerów wspomagających nauczanie! 20 Wspólna nauka w miejscu pracy społeczność internetowa! 22 Bibliografia 22 Podziękowania 23 Nota wydawnicza 25 22

3 W roku 2006 wystartował projekt Leonardo da Vinci Usprawnienie opieki nad osobami starszymi poprzez profile kompetencji dla trenerów wspomagających nabywanie wiedzy pod nazwą ComPro z udziałem 19 partnerów z pięciu europejskich państw: Finlandii, Anglii, Polski, Turcji i Niemiec. Uczestnikami projektu były róŝnego rodzaju osobistości i instytucje: specjaliści od spraw opieki na osobami starszymi, przedstawiciele placówek szkolących personel w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, a takŝe naukowcy ds. opieki i edukacji oraz członkowie związku jakości i dom wydawniczy. Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania 17 ekspertek i trzech ekspertów stworzyło wspólną jednoznaczną definicję nauki w miejscu pracy, którą moŝna opisać w następujący sposób: Nauka w miejscu pracy Jest zaplanowanym i świadomym działaniem. SłuŜy rozwojowi praktycznych zdolności i nabyciu wiedzy, mającym na celu polepszenie jakości pracy. Obejmuje przeniesienie wiedzy teoretycznej w praktykę, jak i czerpanie wiedzy z praktyki. Jest częścią edukacji profesjonalnej i uzupełniającej. Jest zorientowana na cel. Odbywa się w formie konsultacji. Odbywa się w miejscu pracy. Przynosi korzyści wszystkim zaangaŝowanym: uczącym się, organizacjom, a takŝe klientom / pacjentom. Jest oceniana zgodnie z załoŝeniami. Odzwierciedla praktykę. Jest inicjowana przez grupę / system sam w sobie. 33

4 Definicja ta posłuŝyła jako podstawa do przedłoŝonego tutaj Katalogu moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej. Opracowany katalog ma stanowić impuls i zarazem zbiór pomysłów dla osób zaangaŝowanych w naukę w miejscu pracy, ma zachęcać do podejmowania prób i eksperymentów, ma być pierwszym krokiem do rozróŝniania i specjalizowania się nauki w miejscu pracy. Dlaczego nauka w miejscu pracy? Dla rozszerzenia i utrwalenia wiedzy. Dla rozszerzenia i nabycia kompetencji. Dla zapobiegnięcia przedwczesnemu wyczerpaniu i zdrowotnym uszczerbkom. Aby móc zredukować przeŝyte obciąŝenia i aby odzyskać swobodę działania. Aby odzyskać poprzez sukcesy zadowolenie z pracy i motywację do pracy. Aby zwiększyć zadowolenie klientów poprzez szybsze, kompetentne i bezbłędne świadczenie usług. Aby zredukować koszty edukacji w zakładach pracy (o średnio 30%). Aby zminimalizować problemy organizacyjne powstałe, np. na skutek zwolnienia pracowników prowadzących kursy, co obciąŝa zwłaszcza mniejsze i średnie zakłady pracy. PoniewaŜ kluczowe społeczne i metodyczne kwalifikacje w miejscu pracy mogą być lepiej przyswajane. PoniewaŜ uczący się mogą być lepiej zintegrowani pod względem fachowości, organizacji i bardziej zaangaŝowani w wydarzenia zakładu pracy. PoniewaŜ przełoŝenie teorii na praktykę jest stanowczo łatwiejsze i lepsze. 44

5 Kto uczestniczy w tym procesie? Uczący się (własna motywacja). Trenerzy wspomagający nabywanie wiedzy są częścią systemu i mają na celu stworzenie uczącej się organizacji. Powinni wykazać się równieŝ znajomością systemu, jak i fachową znajomością nauk interdyscyplinarnych i potrafić identyfikować znaczące złącza tego systemu oraz umieć współuczestniczyć przy ich rozwoju. PrzełoŜeni - kadra kierownicza. Pracodawcy. Pełnomocnik ds. zarządzania jakością. Kierownicy działów. Kierownicy ds. opieki. Trenerzy. Członkowie izby wyŝszej. Pracownicy. Zgrany zespół pracowników. Patronaci naukowi / tandemy naukowe. Tutorzy mentorzy coach/trenerzy Wewnętrzni trenerzy i specjaliści ds. rozwoju personalnego. Klienci / pacjenci / osoby korzystające z usług. Państwowe i / lub akredytowane placówki, np. Niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości, Parytetowe Stowarzyszenie ds. Zarządzania i Jakości, w razie wypadku medyczne usługi dla osób ubezpieczonych. Zewnętrzni trenerzy z róŝnych dziedzin równieŝ z uniwersytetów, technicznych szkół wyŝszych i z organizacji prywatnych (np. hospicjów albo organizacji samopomocy). Instytucje dokształcania. 55

6 Gdzie odbywa się nauka? Wszędzie! W specjalnym miejscu w środowisku pracy. W róŝnych miejscach pracy w środowisku pracy na przykład poprzez hospitacje. Podczas nieformalnych pokazów i ćwiczeń. Poprzez udział w projektach. Poprzez współpracę w grupach tematycznych. Poprzez współpracę w grupach zróŝnicowanych kulturowo. Poprzez naukę przez e-learning / Internet na podstawie CBT i WBT. Jak odbywa się nauka w miejscu pracy? MoŜliwie systematycznie i w sposób z góry zaplanowany. Krok po kroku na podstawie specyficznych zadań. Poprzez naukę na wzorze, poprzez pokazywanie, poprzez naśladowanie. Poprzez fazy samonauki. Poprzez eksperymentowanie. Poprzez pokazy. Poprzez monitoring praktyki. Poprzez mentoring [skupia się na nabywaniu nowych umiejętności lub nowej wiedzy, poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań] / shadowing [polegający na milczącej obserwacji pracy w połączeniu z informacjami zwrotnymi, czyli omówieniem przebiegu pracy po jej zakończeniu] Za pomocą wizualnych środków pomocniczych. Za pomocą pisemnych bądź wirtualnych informacji. Poprzez z góry załoŝone przez instytucję procesy i metody postępowania. W ramach ogólnej kultury radzenia sobie z błędami w zakładzie pracy. Odzwierciedlanie doświadczeń w nauczaniu (na przykład według Krohwinkela). Omawianie konkretnych przykładów/zdarzeń. 66

7 Zaplanowane i zorganizowane formy nauki w miejscu pracy Zespół jakościowy Zespoły jakościowe powstały z myślą o tym, aby włączyć współpracowników w procesy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Małe grupy spotykają się regularnie na krótki czas (1-3 godziny), aby porozmawiać na wybrane bądź aktualne tematy, poruszyć problemy, omówić zadania ich pracy i aby znaleźć nowe rozwiązania. Moderator koordynuje tę pracę. Zespoły jakościowe są utworzonymi na dłuŝszy czas małymi grupami, które podczas regularnych spotkań opracowują propozycje rozwiązywania problemów i wzajemnie sobie tę wiedzę przekazują. Koncepcja warsztatów naukowych Warsztaty naukowe tworzone są dla małej, powołanej na ograniczony czas, grupy ukierunkowanej na wspólny cel (na określony produkt, metodę, współpracę itp.). Pracownicy spotykają się ze swoim przełoŝonym, Ŝeby omówić i rozwiązać problemy swojej pracy. Spotkania mają charakter regularny, odbywają się w godzinach pracy oraz w pobliŝu miejsca pracy. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne. Orientacja na rzeczowość i samych pracowników jest drugorzędna w stosunku do wspierania kompetencji fachowych i społecznych, które stoją na pierwszym miejscu. Miejsca wyznaczone do nauki Wybrane zakresy działań w pracy są wydzielane od normalnego przebiegu pracy i są realizowane w specjalnych miejscach pracy (miejscach wyznaczonych do nauki). Pracownicy zaznajamiają się z nowymi czynnościami i wykonują je pod okiem instruktora albo planują, wykonują i kontrolują je samodzielnie. Wywiady Celem wywiadów jest: zorientowanie się w nowej sytuacji, przekazanie wiedzy fachowej, poprawa współpracy, czytelność działów, zrozumienie zakładowych zaleŝności. Wywiady muszą odbywać się zgodnie z planem, a uczący się mają być instruowani i nakierowywani poprzez pytania kluczowe. Programy rotacji miejsc pracy Systematyczne zmiany miejsca pracy mają na celu czasowo określone wykonywanie nowych funkcji, które są jednak na ogół zbliŝone tematycznie do poprzednich. 77

8 Rotacja miejsc pracy umoŝliwia równocześnie nabycie dodatkowej, pogłębionej fachowo wiedzy, poznanie nowych zaleŝności i wsparcie społecznych kompetencji. Zakładowe programy przysposabiające do nowej pracy Polegają na systematycznym wdraŝaniu pracowników w nowe zadania i wymagania nowego miejsca pracy. Do procesu tego naleŝą: przygotowanie, wprowadzenie, zapoznanie pracownika z nowymi czynnościami, przedstawienie otoczenia miejsca pracy. Dokształcanie łączy się z zakładowymi instrukcjami i wspieraniem społecznych kompetencji. Celem zakładowego przysposobienia do nowej pracy jest fachowe i personalne włączenie w proces pracy. Szkolenie wdraŝające Doradztwo personalne zorientowane jest na poprawę rozwoju osobistego, większą produktywność pracy i sprawowanych funkcji. Najczęstszymi powodami szkolenia wdraŝającego są: zmiana struktur personalnych w zakładzie pracy, konflikty, ale takŝe dopracowywanie treningów kierowniczych. Samokształcenie Wszelkie kroki podejmowane w celu dokształcania się, wynikające z własnej motywacji i podlegające ukierunkowaniu, np. przez skrypty, programy CBT, studia zaoczne. Przy tym podstawą do samodzielnej nauki jest silna wewnętrzna motywacja i umiejętność samokontroli. W samokształceniu istotne są takŝe predyspozycje do działań indywidualnych, kolektywnych i kooperacyjnych. 88

9 4 stopniowa metoda 4 stopniowa metoda pozwala wyćwiczyć sprawności manualne i praktyczne działania. Celem jest automatyzacja praktycznych czynności. Ma pomóc praktykantom (uczniom) w samodzielnym wykonywaniu czynności rutynowych i moŝe być nazwana aktywną metodą nauczania. Mimo wszystko naleŝy jednak do klasycznych metod kształcących. 4 stopniowa metoda składa się z 4 etapów: Przygotowanie praktykanta i trenera: trener próbuje wzbudzić u praktykanta zainteresowanie poprzez przedstawienie danej czynności i uzmysłowienie jej znaczenia. Przekazuje mu materiał i później sprawdza jego znajomość. Prezentacja i wyjaśnienie trenera: trener analizuje czynność i wyjaśnia, jak i dlaczego to robi. W razie potrzeby moŝe powtórzyć niektóre kroki i przy tym zwrócić uwagę na istotne elementy. Następnie pokazuje cały przebieg i zachęca uczniów do naśladowania. Naśladowanie pod kontrolą trenera: uczniowie powtarzają czynność, przy czym mają werbalizować: Co, Jak i Dlaczego. Trener ma za zadanie na bieŝąco wyłapywać i poprawiać błędy, a takŝe chwalić za postępy. Samodzielne ćwiczenie i samodzielna praca: aŝ do utrwalenia trener kontroluje czynności praktykantów i w przypadku opanowania ich, chwali. 99

10 Jak pracuje się ze skryptem? Jak moŝna sobie wyobrazić przebieg zadania realizowanego w oparciu o skrypt? Informowanie Praktykanci opracowują samodzielnie informacje potrzebne do zrealizowania planu i przeprowadzenia zadania. Pytania kluczowe nadają strukturę procesowi szukania. Planowanie Praktykanci układają samodzielnie przy pomocy skryptu plan pracy dla swojego zadania. Podejmowanie decyzji W fachowej rozmowie z trenerem omawiane są opracowane skrypty i opracowane projekty decyzji. W tej fazie trener sprawdza, czy praktykant nabył wymaganą wiedzę. Wykonanie Praktykanci wykonują wytyczone zadanie zgodnie z planem pracy, wspólnie albo rozdzielając zadania na poszczególne osoby. Kontrolowanie Praktykanci kontrolują i oceniają sami swoje wyniki pracy. Posługują się przy tym swoimi narzędziami stworzonymi na etapie planowania. Ocenianie Praktykanci oceniają wspólnie z trenerami proces pracy i wynik swojej pracy. Ta rozmowa moŝe słuŝyć do rozwijania i formułowania nowych celów i zadań, a takŝe do zakończenia szkolenia. 11

11 Jak wygląda praca ze skryptem? Zasadniczo skrypt składa się z czterech części: Pytania kluczowe Pytania kluczowe tworzą centralną część skryptu. Instruują praktykantów, jak samodzielnie zdobywać informacje i jak stworzyć plan pracy dla wytyczonego zadania. Odpowiedzi na pytania muszą być w formie pisemnej, aby trener widział postęp w nauce i / lub ewentualne trudności. Plan pracy Plan pracy tworzony jest samodzielnie przez praktykantów i omawiany z trenerem. Pomocny moŝe być formularz, do którego wpisuje się planowane kroki oraz niezbędne do tego materiały, narzędzia i maszyny. Arkusz kontrolny Arkusz kontrolny jest stosowany przez praktykantów do oceniania wyników pracy. Zawiera w sobie istotne dla danego zadania właściwości jakościowe, które w niektórych przypadkach są samodzielnie tworzone przez praktykantów. Myśl przewodnia W niej zawarte są wszelkie informacje, potrzebne do rozwiązania zadania. Zakres tych informacji wynika przede wszystkim z rodzaju i kompleksowości zadania. Same zaprojektowane materiały informacyjne dotyczące nowych treści fachowych mogą być dobrą pomocą do nauki. Niemniej jednak naleŝy jeszcze przygotować podręczniki, tabele, rysunki, literaturę fachową, jeŝeli praktykanci są w stanie samodzielnie opracować te materiały. 11

12 Samodzielne stworzenie skryptu. Kroki postępowania. JeŜeli się Państwo zdecydowali na samodzielne stworzenie skryptu, naleŝy postępować systematycznie, zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: 1. Planowanie zadania Na początku proszę wybrać odpowiedni temat, który będzie adekwatny do poziomu wiedzy Państwa praktykantów. Proszę przygotować w ramach tego tematu konkretne zadanie, które moŝna zrealizować w określonym czasie. 2. Systematyzowanie zadania Proszę ustalić przebieg realizacji zadania. Proszę je rozłoŝyć na określoną kolejność pojedynczych kroków. 3. Dołączenie wiedzy Proszę dołączyć do pojedynczych działań wiedzę praktykantów, niezbędną do zrealizowania zadania. 4. Zestawienie źródeł informacji Proszę przygotować wszelkie moŝliwe materiały, które są źródłem informacji i wiedzy. MoŜna wykorzystać zarówno własne teksty, rysunki albo tabele, jak równieŝ istniejące juŝ materiały edukacyjne, takie jak: ksiąŝki specjalistyczne, ksiąŝki z tabelami, jak równieŝ podręczniki. 5. Formułowanie pytań kluczowych Proszę sformułować pytania, dzięki którym Państwo skłonią swoich praktykantów, którzy będą korzystać z dodatkowych materiałów informacyjnych, do nabycia niezbędnej wiedzy, której potrzebują do przeprowadzenia odpowiednich kroków. 11

13 Definicja miejsca pracy słuŝącego jednocześnie do nauki Miejsce pracy słuŝące do nauki jest takim miejscem, które stwarza warunki do spokojnej, niezakłócanej pracy. W miejscu tym mogą spotykać się pojedyncze osoby bądź małe grupy (przy wsparciu zewnętrznych ekspertów lub bez nich). Spotkania mają na celu lepszy przepływ informacji, wymianę uwag i wykorzystanie ich do poprawy dotychczasowego postępowania. NaleŜy przy tym uwzględnić następujące aspekty: Korzystanie z czasu przeznaczonego na naukę ma umoŝliwić czasową swobodę działania, która jest potrzebna do poprawy zawodowego działania. NaleŜy podejmować świadome decyzje, kto, kiedy, z kim, jak długo i w jakim zakresie ma działać w miejscu pracy słuŝącym do nauki. Techniczno-organizacyjne wymagania (zalecenia!) 1. Udostępnienie jednego albo kilku miejsc pracy w oddzielnym pomieszczeniu (zaleŝne od ilości grup lub współpracowników). 2. Spokój, brak zakłóceń, brak innych funkcji dla tego pomieszczenia (pomieszczenie na wyłączność). 3. Znaczna zgodność z warunkami normalnego miejsca pracy. 4. Udostępnienie tematycznych pomocy naukowych (instrukcje, przeglądy, ćwiczenia, symulowane przypadki, itd.). 5. Udostępnienie programów szkoleniowych (wspólny wybór przez pracowników oferowanych programów). 6. Udostępnienie urządzeń i produktów do testowania i prób. 7. Udostępnienie pracy w Internecie i Intranecie. 8. Wyznaczenie osoby zarządzającej miejscem pracy słuŝącym do nauki (zarządzanie, klucze, listy obecności, kalendarz). 11

14 Czas trwania i pora zajęć 1. Uzgodnienie stałych godzin nauki dla grup lub współpracowników (sprawiedliwy podział). 2. Udzielenie dodatkowych uzupełniających godzin po dłuŝszych nieobecnościach (np. wdroŝenie do pracy na nowo, po urlopie albo chorobie). 3. MoŜliwość regularnego korzystania z miejsca pracy słuŝącego do nauki. 4. Lekcje dotyczące jednego tematu powinny następować po sobie nie dalej niŝ w odstępie tygodnia. Uwzględnienie godzin zajęć w grafiku pracy. 5. UmoŜliwienie długo- lub krótkotrwałego korzystania z miejsca pracy słuŝącego do nauki. 6. Brak moŝliwości przenoszenia godzin nauki na innych kolegów. 7. Brak niekontrolowanego zaoszczędzania godzin nauk. 8. Prowadzenie kalendarza (do wglądu dla wszystkich współpracowników). 9. Regularne głosowanie w sprawie korzystania z miejsca pracy słuŝącego do nauki w grupie. Treści zajęć 1. Dyskusje pracowników w grupach lub z przełoŝonymi. 2. Uwzględnienie zapotrzebowania na edukację na podstawie własnej oceny i oceny innych. 3. Ustalenie programu nauczania i wyznaczenie indywidualnych celów. 4. Zaleca się utworzenie profilu i zakresu specyficznego dla danego zakładu przez ekspertów, którzy równieŝ, obok pracowników i przełoŝonych, mają uczestniczyć w szkoleniach. 11

15 Czy istnieją specjalne formy organizacyjne w zakresie nauki w miejscu pracy? Do tych form naleŝą np. zespoły jakościowe, grupy zajmujące się stałym procesem poprawy, grupy zajmujące się rozwiązywaniem problemów, praca zespołowa albo koncepcje warsztatów naukowych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z właściwą literaturą fachową. Skutecznym działaniem okazało się zlecanie kilku osobom z zakładu pracy nadzoru nad nauką w miejscu pracy, która odpowiada na specyficzne potrzeby, charakterystyczne dla konkretnego zakładu. Oddelegowane do tego osoby trenerzy wspomagający nauczanie organizują przykładowe lekcje w zakładzie, ewentualnie przy pomocy specjalistycznego zewnętrznego wsparcia. Organizują równieŝ wizytacje w zakładach, w których korzysta się juŝ z tych metod. Czy istnieją ogólne reguły metodyczno-organizacyjne? KaŜdy zatrudniony zmienia swoje stanowisko między rolą trenera i uczącego się. Na etapie przyswajania wiedzy teoretycznej osoba ucząca się moŝe skorzystać z pomieszczenia specjalnie przeznaczonego do nauki, wyposaŝonego w materiały naukowe, gwarantującego ciszę i spokój. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy. W pracy zmianowej preferuje się zmianę ranną, a nigdy zmianę wieczorową. Czas poświęcony na zdobywanie nowych kwalifikacji jest ustalany zgodnie ze standardami i zaleŝny od ilości szkolonego personelu. 11

16 Jak moŝna analizować potencjał nauczania w miejscu pracy? JeŜeli nauczanie w procesie pracy ma być moŝliwe, naleŝy zacząć od rozpoznania wszystkich warunków pracy, które je wspierają i które je utrudniają; następująca lista kryteriów moŝe być w tym przydatna: Problematyczność zadania Czy jest intelektualnym wyzwaniem dla uczących się? Czy istnieją bodźce zachęcające do refleksji nad procesem pracy? Czy potrzebne są róŝne operacje myślowe i kroki planowane do wykonania pracy? Swoboda działania w wykonywaniu czynności? Czy moŝna wpływać na podział pracy, czy przebieg pracy i narzędzia pracy są z góry narzucone albo czy istnieje margines swobody w wydawaniu dyspozycji i podejmowaniu decyzji, tak aby moŝna było rozwinąć elastyczne, indywidualne strategie działania? Funkcjonalność wykonywanej czynności Czy zawsze są do wykonania te same krótkie zadania częściowe, czy moŝna wykonywać róŝnorodne zadania? RóŜnorodność czynności sprzyja zdobywaniu róŝnorodnych specjalistycznych kwalifikacji i wspiera przenoszenie posiadanej wiedzy na róŝne konkretne sytuacje. Funkcjonalne miejsca pracy wymagają od pracowników odpowiedzialności i zarazem wspierają ją, a takŝe rozwijają umiejętności planowania i kontrolowania. Organizacja czasu Proces nauczania wymaga czasu. Nawet jeŝeli nauczanie w miejscu pracy jest podporządkowane organizacji czasu pracy, naleŝy, w zaleŝności od rodzaju zadania i indywidualnych predyspozycji do przyswajania wiedzy, zostawić pewien margines na zastanowienie się, zdobycie dodatkowych informacji i eksperymentowanie. 11

17 Błędy interakcji Dla nabycia kompetencji społecznych istotne jest, Ŝe proces pracy umoŝliwia interakcję i kooperację (głosowanie, praca w grupie, zespoły jakościowe, itd.) Środowisko pracy Miejsca pracy z wysokimi fizycznymi i psychicznymi obciąŝeniami uniemoŝliwiają naukę w miejscu pracy. Hałas, kurz, upał, chłód, smród wpływają negatywnie na koncentrację potrzebną w procesie nauki. Do określenia potencjału nauki w miejscu pracy przeprowadza się na ogół analizy miejsca pracy. Odpowiednie dane są zdobywane za pomocą obserwacji pracy, ankietowania pracowników (wywiady obserwacyjne), a takŝe za pomocą ankietowania przełoŝonych, odpowiedzialnych za procesy i za personel. Na podstawie tej analizy, przy uwzględnieniu powyŝszych kryteriów, moŝna ocenić, czy dane miejsce pracy nadaje się do zamierzonego nauczania. Sprzyjające warunki pracy: Zarezerwowane godziny na naukę w miejscu pracy. Sprzyjające otoczenie, np.: mało zróŝnicowane hierarchie, dzięki czemu wspólne wspieranie nauczania jest moŝliwe; nauka jako płatne świadczenie pracy (rozliczane, np. na podstawie: pracownik / tydzień / co 30 minut w miejscu pracy słuŝącym do nauki). Bodźce i stymulowanie - tzw. incentives [motywatory]. Wpływ zaangaŝowania w naukę w miejscu pracy na kwalifikacje i wynagrodzenie współpracownika. Otwarta i szczera atmosfera pracy. Elastyczność ofert i oferentów: zawsze zorientowane i przygotowane specjalnie pod kątem specyficznego zapotrzebowania na naukę na miejscu! Cierpliwość wszystkich uczestników i przekonanie, Ŝe zaangaŝowanie będzie niosło korzyść dla wszystkich. 11

18 Wspieranie róŝnych stylów uczenia się (propozycja bibliograficzna: Howard Gardner (Multiple Intelligenzen) i sugestopedia (www.dgsl.de). Udostępnienie wyposaŝenia i narzędzi. Monitoring efektywności procesu nauczania i uczenia się. Wspieranie nauki w miejscu pracy przez kierownictwo zakładu pracy. MoŜliwość zajmowania się w godzinach pracy materiałem naukowym. Finansowanie kosztów treningów i materiałów. Narzędzia motywacji pracowników. Sprzyjająca nauce struktura zadań. Stworzenie kanałów komunikacyjnych i interakcji w celu umoŝliwienia wymiany doświadczeń. Układ i wspieranie stosunków między pracownikami, przełoŝonymi i trenerami Współudział w zakładowych projektach kształtowania i zmian. Bezpieczeństwo w miejscu pracy i bezpieczeństwo miejsca pracy. 11

19 Sprzyjające środki do nauki w miejscu pracy Atmosfera wzajemnej akceptacji w grupie i wewnątrz organizacji. Posiadanie koniecznych kompetencji, by wpierać innych w ich procesie uczenia się. Odpowiednie miejsce pracy i odpowiednio sformułowane zadania. Sprzyjające kształtowanie otoczenia. Odpowiednie wyposaŝenie techniczne i medialne. Pozytywny feedback [opinie]. MoŜliwość dyskusji z koleŝankami i kolegami oraz przełoŝonymi. MoŜliwość benchmarkingu [ustalenia punku odniesienia] z podobnym / takim samym wyposaŝeniem. Pieniądze. Czas. KsiąŜki. Literatura specjalistyczna. Internet. E learning. Wideo. 11

20 Jak zewnętrzni doradcy, trenerzy wspomagający nauczanie albo przedstawiciele nauki mogą wesprzeć organizacje przy wdraŝaniu nauki w miejscu pracy? Poprzez poradnictwo i wspieranie rozwoju. Poprzez zwiększenie zapotrzebowania na edukację w miejscach pracy i ocenę odpowiednich kwalifikacji. Poprzez stworzenie odpowiednich materiałów naukowych, które sprostają wymaganiom danych miejsc pracy. Poprzez towarzyszenie przy realizacji. Poprzez uzupełnianie kursów i seminariów, które towarzyszą i wspierają naukę w miejscu pracy. Poprzez ewaluację programu nauczania w miejscu pracy: sukcesy w nauce i sukcesy przy podwyŝszaniu indywidualnej produktywności / jakości pracy. Wykształcenie lub instrukcje zakładowych moderatorów / trenerów wspomagających nauczanie (w tym miejscu właśnie zaczyna działać Projekt Leonardo da Vinci ComPro!). Wspieranie przez zakładowych moderatorów / trenerów wspomagających nauczanie! W projekcie Usprawnienie opieki nad osobami starszymi poprzez profile kompetencji dla trenerów wspomagających nauczanie (ComPro) dla wszystkich pięciu krajów partnerskich zostali przeszkoleni zakładowi trenerzy wspomagający nabywanie wiedzy. W trakcie ponad dwuletniego trwania projektu zdobyli kwalifikacje do podnoszenia zapotrzebowania na edukację w domach pomocy społecznej i do doradzania i wspierania rozwoju nauki w miejscu pracy. Zainteresowane zakłady mogą nawiązać z nami kontakt w celu porady i konsultacji: 22

21 Niemcy Astrid Müller (Reichsbund Freier Schwestern e.v., Lage / Lippe): Finlandia Päivi Koivuniemi (Espoon Kaupunki): Sirpa Kotsalo (Espoon Kaupunki): Elina Kylmänen-Kurkela (Espoon Kaupunki): Anu Kinnunen (Espoon Kaupunki): Wielka Brytania Michelle Dent (Sheff Care LTD, Sheffield): Denise Robinson (Sheff Care LTD, Sheffield): Berverley Hague (Sheff Care LTD, Sheffield): Polska Michalina Giluk (Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych Numer 3, Katowice): Barbara Lawrow (Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych Numer 6, Katowice): Turcja Ilyas Sucu (Gaziantep Huzur Evi, Gaziantep): 22

22 Wspólna nauka w miejscu pracy społeczność internetowa! Poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń, dyskusje, proponowanie rozwiązań problemów Internet to wszystko umoŝliwia. Dzięki społecznościom internetowym moŝna zdobyć wiedzę na temat danego zawodu, doświadczenie, znaleźć wskazówki z pracy online i wejść w interakcję z tymi, którzy równieŝ interesują się tymi informacjami i którzy mogą je uzupełnić i rozwinąć. W Australii, Anglii i w USA zjawisko społeczności internetowych juŝ od dawna nie jest niczym nadzwyczajnym. W Niemczech powstały dopiero w połowie lat 90 w niektórych zakresach. Instytut Kształcenia Zawodowego (niem. BIBB, Bundesinstitut fur Berufsbildung) stworzył specjalną społeczność dla personelu kształcącego w zakładach, które od czerwca 2001 jest dostępne online. Pod adresem uŝytkownicy mogą odnaleźć waŝne informacje, polecaną bibliografię, wskazówki i nowości dotyczące praktyki kształcenia oraz wejść na fora podzielone tematycznie, gdzie mogą podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Portale internetowe, jak np. Yahoo, umoŝliwiają dodatkowo techniczne moŝliwości zorganizowania grup specjalnych. Bibliografia Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Bezirksverwaltung Bergisch-Gladbach: Arbeitsplatznahes Lernen Konzept Lernarbeitsplatz Zeller, Beate: Arbeitsplatznahes Lernen Zusammenarbeit mit Betrieben. W: BIBB (wyd.) Chancengleichheit und innovative Ansätze in der beruflichen Bildung von Frauen, Berlin 1997 Zeuch-Wiese, Dr. Ilona (2002): Gemeinsam lernen am Arbeitsplatz in Online- Communities. 22

23 Podziękowania Broszura ta powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci ComPro i została zrealizowana dzięki wymianie doświadczeń i w wyniku konstruktywnych dyskusji wszystkich partnerów projektu w tym miejscu dziękujemy serdecznie: Niemcy Bildungszentrum für Pflegeberufe Lengerich / Fachseminar für Altenpflege: Hermann Geusendam-Wode Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld / Centrum für Kompetenzbilanzierung: Andrea Weitz Paritätische Gesellschaft für Qualität und Management mbh: Dr. Walter Steinmetz Reichsbund Freier Schwestern e.v.: Astrid Müller Vincentz Network: Klaus-Dieter Nolte Finlandia Espoon Kaupunki / Stadt Espoo: Elina Kylmänen-Kurkela, Päivi Koivuniemi, Sirpa Kotsalo Helsingin Diaconiaopisto / Helsinki Diaconia College: Yvonne Lassenius Karkku College of Home Economics and Social Sevices: Prof. Seija Mahlamäki- Kultanen Wielka Brytania Sheff Care LTD: Michelle Dent, Berverley Hague, Denise Robinson University of Wales / Centre for Communication and Lifelong Learning: Ph D Janet Pinder 22

24 Polska Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Dr Katarzyna Szczerbińska, Dr Katarzyna Czabanowska, Violetta Kijowska Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA: Barbara Ławrów, Michalina Giluk Śląskie Forum Organizacji Socjalnych (KaFOS): Katarzyna Loska- Szafrańska, Zofia Kastelik, Aleksandra Galeczka Turcja Gaziantep Huzur Evi: Mehmet Emin Korkmaz, Ilyas Sucu Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Zerrin Söylemez, Prof. Dr. Zeynep Hamamci, Inst. Aynur Bahar Wszelkie informacje uzyskają Państwo u koordynatorki projektu Paritaetische Akademie, p. Iris Dubel: Tel.: 0202 /

25 Projekt ten został sfinansowany przez Komisję Europejską. Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponosi wyłącznie autor; Komisja nie odpowiada za dalsze uŝytkowanie zawartych w nim danych. Nota wydawnicza: Paritätische Akademie w Paritätischen Bildungswerk LV NW e.v. Loher Str. 7 D Wuppertal Redakcja: Karen Blümcke / Iris Dugel Layout: Tanja Schepers Przypisy: Por. Zeller (1997), S. 7d. Por. Zeuch-Wiese (2002) 22

Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy!

Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Projekt sposród Paritätischer NRW Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Profil kompetencji dla trenerów wspomagajacych nabywanie wiedzy opracowany

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia Agnieszka Mikina Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy przedsiębiorczo biorczości ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia w praktyce zajęcia do wyboru Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Kompetencje osoby odpowiedzialnej za kształcenie ustawiczne pielęgniarek i opiekunek osób starszych

Kompetencje osoby odpowiedzialnej za kształcenie ustawiczne pielęgniarek i opiekunek osób starszych Kompetencje osoby odpowiedzialnej za kształcenie ustawiczne pielęgniarek i opiekunek osób starszych w oparciu o wyniki projektu ComPro Katowice, 03.06.2008 Violetta Kijowska, Katarzyna Szczerbińska, ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I. Opanowanie skojarzeniowo wyobraŝeniowych metod zapamiętywania oraz innych, wybranych

SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I. Opanowanie skojarzeniowo wyobraŝeniowych metod zapamiętywania oraz innych, wybranych SYLABUS demo TRENING PAMIĘCI MODUŁ I Opis kursu Co jest przedmiotem kursu? Przedmiotem kursu jest trening w zakresie podstaw stosowania technik zapamiętywania. Kurs obejmuje równieŝ całą niezbędną wiedzę

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE

PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Nauczyciel matematyki: mgr Aneta Jędrzejczyk Gimnazjum, im. K. K. Baczyńskiego w Poczesnej PROGRAM PROJEKTU REALIZOWANEGO NA MATEMATYCE Temat wiodący: Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych I.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo

Dariusz Pierzak szkolenia projekty doradztwo PROCEDURA REALIZACJI USŁUG ROZWOJOWYCH Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy mają pełną świadomość faktu, iż rozwój nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych - proponowane metody i formy pracy

Kształcenie uczniów zdolnych - proponowane metody i formy pracy Kształcenie uczniów zdolnych - proponowane metody i formy pracy Uczeń zdolny potrzebuje indywidualizacji w procesie nauczania. WaŜnym zadaniem nauczyciela jest tworzenie programów, projektów i propozycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Praca dla Dwojga

PROJEKT Praca dla Dwojga PROJEKT Praca dla Dwojga Program Szkolenia Konsultantów Doradców Zastosowanie i wdraŝanie elastycznych (ze szczególnym uwzględnieniem job-sharingu) Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r.

Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli. Warszawa, 27 września 2012r. Nowy system wspomagania pracy szkół i nauczycieli Warszawa, 27 września 2012r. Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli System doskonalenia nauczycieli był analizowany

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KOMPETENCJACH (1) KOMPETENCJE

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KOMPETENCJACH (1) KOMPETENCJE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KOMPETENCJACH (1) KOMPETENCJE KOMPETENCJE potencjał przyczyniający się do osiągnięcia określonych wyników w procesach pracy. KOMPETENCJE potencjał, istniejący w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I 1. Informacje ogólne: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I Imie i nazwisko nauczyciela Data. Przedmiot/rodzaj zajęć. Problematyka 2. Rozmowa wstępna: Temat obserwowanych zajęć Ogólna charakterystyka klasy/grupy

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności

Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności Sprawozdanie z ewaluacji projektu : Praktyka w niemieckich warsztatach samochodowych kluczem do europejskiej mobilności PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 Sporządził Opiekun praktyk Sławomir śołnierek Szczecin 10.10.2008

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kursów online

Ocena jakości kursów online Ocena jakości kursów online Kryteria Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego Wojciech Zieliński Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Cele prezentacji Przedstawienie prac prowadzonych przez SEA nad

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU

CELE REALIZOWANEGO W SZKOLE PROJEKTU Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Program ma na celu promowanie mobilności pracowników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły Prezentacja działań i efektów Projektu Comenius-Regio Aniela Kamińska Mariusz Maziarz

Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły Prezentacja działań i efektów Projektu Comenius-Regio Aniela Kamińska Mariusz Maziarz Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły Prezentacja działań i efektów Projektu Comenius-Regio Aniela Kamińska Mariusz Maziarz Zakopane 12 15 kwietnia 2014 r. 1 Wieloletnia współpraca 2 Od

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX. Metodyka instruktażu stanowiskowego

KOMPLEX. Metodyka instruktażu stanowiskowego KOMPLEX Metodyka instruktażu stanowiskowego ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić okresowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE I DORADZTWO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE I DORADZTWO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Załącznik Nr 7 do Statutu ZST w Mielcu WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE I DORADZTWO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli to celowy, wspólny proces uczenia

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Warsztatowa forma szkoleń pielęgniarek operacyjnych

Warsztatowa forma szkoleń pielęgniarek operacyjnych Warsztatowa forma szkoleń pielęgniarek operacyjnych Szczecin 12 września 2014 Ewa Zamojska-Kościów Szkolenie warsztatowe Rodzaj nauki łączący trening i edukację. Ma formę ćwiczeń, podczas których uczestnicy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Czego po praktykach w administracji oczekuje środowisko studentów?

Czego po praktykach w administracji oczekuje środowisko studentów? Czego po praktykach w administracji oczekuje środowisko studentów? Warszawa 14.05.2015 r. Justyna Rokita Rzecznik Praw Studenta Czego po praktykach w administracji rządowej oczekuje środowisko studentów?

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W GIŻYCKU KIERUNEK STUDIÓW: TERAPIA ZAJĘCIOWA STUDIA PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE ZATWIERDZAM REKTOR dr Andrzej ZDUNIAK PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT aktualnych programów nauczania

Analiza SWOT aktualnych programów nauczania Analiza SWOT aktualnych programów nauczania Cele: - Upewnienie się jakie są słabe punkty i zagrożenia obecnego nauczania zawodowego oraz założeń i praktyk w obszarze kształcenia zawodowego (VET). - Określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy!

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Waszym zadaniem jest opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących ciekawych miejsc w Łodzi w taki sposób, aby przekonać kolegów,

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 1 / 5 System Zarządzania Jakością TYTUŁ PROCEDURY: ISO 9001:2008 Procedura udzielania pomocy pedagogiczno psychologicznej w szkole PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych

Odsetek pracowników, którzy wzięli udział w Rozmowach Rocznych Rozwój Każdy ma w sobie potencjał. Pomagamy go odkryć i odpowiednio ukierunkować dbamy o rozwój kompetencji i wspieramy pracowników w świadomym wyborze ścieżki kariery. Stwarzamy wiele możliwości, aby

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, (funkcja informacyjna)

Bardziej szczegółowo