Katalog moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej"

Transkrypt

1 Katalog moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej na zlecenie Paritätische Akademie pod patronatem programu Leonarda da Vinci Unii Europejskiej PP

2 Spis treści: Czym jest nauka w miejscu pracy? 3 Dlaczego nauka w miejscu pracy? 4 Kto uczestniczy w tym procesie? 5 Gdzie odbywa się nauka? 6 Jak odbywa się nauka w miejscu pracy? 6 Zaplanowane i zorganizowane formy nauki w miejscu pracy. 7 4 stopniowa metoda. 9 Jak pracuje się ze skryptem? 10 Definicja miejsca pracy słuŝącego jednocześnie do nauki. 13 Czy istnieją specjalne formy organizacyjne w zakresie nauki w miejscu pracy? 15 Czy istnieją ogólne reguły metodyczno-organizacyjne? 15 Jak moŝna analizować potencjał nauczania w miejscu pracy? 16 Sprzyjające warunki pracy. 17 Sprzyjające środki do nauki w miejscu pracy. 19 Jak przedstawiciele nauki mogą wesprzeć organizacje przy wdraŝaniu nauki w miejscu pracy? 20 Wspieranie przez zakładowych moderatorów / trenerów wspomagających nauczanie! 20 Wspólna nauka w miejscu pracy społeczność internetowa! 22 Bibliografia 22 Podziękowania 23 Nota wydawnicza 25 22

3 W roku 2006 wystartował projekt Leonardo da Vinci Usprawnienie opieki nad osobami starszymi poprzez profile kompetencji dla trenerów wspomagających nabywanie wiedzy pod nazwą ComPro z udziałem 19 partnerów z pięciu europejskich państw: Finlandii, Anglii, Polski, Turcji i Niemiec. Uczestnikami projektu były róŝnego rodzaju osobistości i instytucje: specjaliści od spraw opieki na osobami starszymi, przedstawiciele placówek szkolących personel w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz pełnomocnicy ds. zarządzania jakością, a takŝe naukowcy ds. opieki i edukacji oraz członkowie związku jakości i dom wydawniczy. Podczas pierwszego międzynarodowego spotkania 17 ekspertek i trzech ekspertów stworzyło wspólną jednoznaczną definicję nauki w miejscu pracy, którą moŝna opisać w następujący sposób: Nauka w miejscu pracy Jest zaplanowanym i świadomym działaniem. SłuŜy rozwojowi praktycznych zdolności i nabyciu wiedzy, mającym na celu polepszenie jakości pracy. Obejmuje przeniesienie wiedzy teoretycznej w praktykę, jak i czerpanie wiedzy z praktyki. Jest częścią edukacji profesjonalnej i uzupełniającej. Jest zorientowana na cel. Odbywa się w formie konsultacji. Odbywa się w miejscu pracy. Przynosi korzyści wszystkim zaangaŝowanym: uczącym się, organizacjom, a takŝe klientom / pacjentom. Jest oceniana zgodnie z załoŝeniami. Odzwierciedla praktykę. Jest inicjowana przez grupę / system sam w sobie. 33

4 Definicja ta posłuŝyła jako podstawa do przedłoŝonego tutaj Katalogu moŝliwości nauki w miejscu pracy w domach pomocy społecznej. Opracowany katalog ma stanowić impuls i zarazem zbiór pomysłów dla osób zaangaŝowanych w naukę w miejscu pracy, ma zachęcać do podejmowania prób i eksperymentów, ma być pierwszym krokiem do rozróŝniania i specjalizowania się nauki w miejscu pracy. Dlaczego nauka w miejscu pracy? Dla rozszerzenia i utrwalenia wiedzy. Dla rozszerzenia i nabycia kompetencji. Dla zapobiegnięcia przedwczesnemu wyczerpaniu i zdrowotnym uszczerbkom. Aby móc zredukować przeŝyte obciąŝenia i aby odzyskać swobodę działania. Aby odzyskać poprzez sukcesy zadowolenie z pracy i motywację do pracy. Aby zwiększyć zadowolenie klientów poprzez szybsze, kompetentne i bezbłędne świadczenie usług. Aby zredukować koszty edukacji w zakładach pracy (o średnio 30%). Aby zminimalizować problemy organizacyjne powstałe, np. na skutek zwolnienia pracowników prowadzących kursy, co obciąŝa zwłaszcza mniejsze i średnie zakłady pracy. PoniewaŜ kluczowe społeczne i metodyczne kwalifikacje w miejscu pracy mogą być lepiej przyswajane. PoniewaŜ uczący się mogą być lepiej zintegrowani pod względem fachowości, organizacji i bardziej zaangaŝowani w wydarzenia zakładu pracy. PoniewaŜ przełoŝenie teorii na praktykę jest stanowczo łatwiejsze i lepsze. 44

5 Kto uczestniczy w tym procesie? Uczący się (własna motywacja). Trenerzy wspomagający nabywanie wiedzy są częścią systemu i mają na celu stworzenie uczącej się organizacji. Powinni wykazać się równieŝ znajomością systemu, jak i fachową znajomością nauk interdyscyplinarnych i potrafić identyfikować znaczące złącza tego systemu oraz umieć współuczestniczyć przy ich rozwoju. PrzełoŜeni - kadra kierownicza. Pracodawcy. Pełnomocnik ds. zarządzania jakością. Kierownicy działów. Kierownicy ds. opieki. Trenerzy. Członkowie izby wyŝszej. Pracownicy. Zgrany zespół pracowników. Patronaci naukowi / tandemy naukowe. Tutorzy mentorzy coach/trenerzy Wewnętrzni trenerzy i specjaliści ds. rozwoju personalnego. Klienci / pacjenci / osoby korzystające z usług. Państwowe i / lub akredytowane placówki, np. Niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości, Parytetowe Stowarzyszenie ds. Zarządzania i Jakości, w razie wypadku medyczne usługi dla osób ubezpieczonych. Zewnętrzni trenerzy z róŝnych dziedzin równieŝ z uniwersytetów, technicznych szkół wyŝszych i z organizacji prywatnych (np. hospicjów albo organizacji samopomocy). Instytucje dokształcania. 55

6 Gdzie odbywa się nauka? Wszędzie! W specjalnym miejscu w środowisku pracy. W róŝnych miejscach pracy w środowisku pracy na przykład poprzez hospitacje. Podczas nieformalnych pokazów i ćwiczeń. Poprzez udział w projektach. Poprzez współpracę w grupach tematycznych. Poprzez współpracę w grupach zróŝnicowanych kulturowo. Poprzez naukę przez e-learning / Internet na podstawie CBT i WBT. Jak odbywa się nauka w miejscu pracy? MoŜliwie systematycznie i w sposób z góry zaplanowany. Krok po kroku na podstawie specyficznych zadań. Poprzez naukę na wzorze, poprzez pokazywanie, poprzez naśladowanie. Poprzez fazy samonauki. Poprzez eksperymentowanie. Poprzez pokazy. Poprzez monitoring praktyki. Poprzez mentoring [skupia się na nabywaniu nowych umiejętności lub nowej wiedzy, poprzez korygowanie nieskutecznych zachowań] / shadowing [polegający na milczącej obserwacji pracy w połączeniu z informacjami zwrotnymi, czyli omówieniem przebiegu pracy po jej zakończeniu] Za pomocą wizualnych środków pomocniczych. Za pomocą pisemnych bądź wirtualnych informacji. Poprzez z góry załoŝone przez instytucję procesy i metody postępowania. W ramach ogólnej kultury radzenia sobie z błędami w zakładzie pracy. Odzwierciedlanie doświadczeń w nauczaniu (na przykład według Krohwinkela). Omawianie konkretnych przykładów/zdarzeń. 66

7 Zaplanowane i zorganizowane formy nauki w miejscu pracy Zespół jakościowy Zespoły jakościowe powstały z myślą o tym, aby włączyć współpracowników w procesy rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Małe grupy spotykają się regularnie na krótki czas (1-3 godziny), aby porozmawiać na wybrane bądź aktualne tematy, poruszyć problemy, omówić zadania ich pracy i aby znaleźć nowe rozwiązania. Moderator koordynuje tę pracę. Zespoły jakościowe są utworzonymi na dłuŝszy czas małymi grupami, które podczas regularnych spotkań opracowują propozycje rozwiązywania problemów i wzajemnie sobie tę wiedzę przekazują. Koncepcja warsztatów naukowych Warsztaty naukowe tworzone są dla małej, powołanej na ograniczony czas, grupy ukierunkowanej na wspólny cel (na określony produkt, metodę, współpracę itp.). Pracownicy spotykają się ze swoim przełoŝonym, Ŝeby omówić i rozwiązać problemy swojej pracy. Spotkania mają charakter regularny, odbywają się w godzinach pracy oraz w pobliŝu miejsca pracy. Uczestnictwo w warsztatach jest dobrowolne. Orientacja na rzeczowość i samych pracowników jest drugorzędna w stosunku do wspierania kompetencji fachowych i społecznych, które stoją na pierwszym miejscu. Miejsca wyznaczone do nauki Wybrane zakresy działań w pracy są wydzielane od normalnego przebiegu pracy i są realizowane w specjalnych miejscach pracy (miejscach wyznaczonych do nauki). Pracownicy zaznajamiają się z nowymi czynnościami i wykonują je pod okiem instruktora albo planują, wykonują i kontrolują je samodzielnie. Wywiady Celem wywiadów jest: zorientowanie się w nowej sytuacji, przekazanie wiedzy fachowej, poprawa współpracy, czytelność działów, zrozumienie zakładowych zaleŝności. Wywiady muszą odbywać się zgodnie z planem, a uczący się mają być instruowani i nakierowywani poprzez pytania kluczowe. Programy rotacji miejsc pracy Systematyczne zmiany miejsca pracy mają na celu czasowo określone wykonywanie nowych funkcji, które są jednak na ogół zbliŝone tematycznie do poprzednich. 77

8 Rotacja miejsc pracy umoŝliwia równocześnie nabycie dodatkowej, pogłębionej fachowo wiedzy, poznanie nowych zaleŝności i wsparcie społecznych kompetencji. Zakładowe programy przysposabiające do nowej pracy Polegają na systematycznym wdraŝaniu pracowników w nowe zadania i wymagania nowego miejsca pracy. Do procesu tego naleŝą: przygotowanie, wprowadzenie, zapoznanie pracownika z nowymi czynnościami, przedstawienie otoczenia miejsca pracy. Dokształcanie łączy się z zakładowymi instrukcjami i wspieraniem społecznych kompetencji. Celem zakładowego przysposobienia do nowej pracy jest fachowe i personalne włączenie w proces pracy. Szkolenie wdraŝające Doradztwo personalne zorientowane jest na poprawę rozwoju osobistego, większą produktywność pracy i sprawowanych funkcji. Najczęstszymi powodami szkolenia wdraŝającego są: zmiana struktur personalnych w zakładzie pracy, konflikty, ale takŝe dopracowywanie treningów kierowniczych. Samokształcenie Wszelkie kroki podejmowane w celu dokształcania się, wynikające z własnej motywacji i podlegające ukierunkowaniu, np. przez skrypty, programy CBT, studia zaoczne. Przy tym podstawą do samodzielnej nauki jest silna wewnętrzna motywacja i umiejętność samokontroli. W samokształceniu istotne są takŝe predyspozycje do działań indywidualnych, kolektywnych i kooperacyjnych. 88

9 4 stopniowa metoda 4 stopniowa metoda pozwala wyćwiczyć sprawności manualne i praktyczne działania. Celem jest automatyzacja praktycznych czynności. Ma pomóc praktykantom (uczniom) w samodzielnym wykonywaniu czynności rutynowych i moŝe być nazwana aktywną metodą nauczania. Mimo wszystko naleŝy jednak do klasycznych metod kształcących. 4 stopniowa metoda składa się z 4 etapów: Przygotowanie praktykanta i trenera: trener próbuje wzbudzić u praktykanta zainteresowanie poprzez przedstawienie danej czynności i uzmysłowienie jej znaczenia. Przekazuje mu materiał i później sprawdza jego znajomość. Prezentacja i wyjaśnienie trenera: trener analizuje czynność i wyjaśnia, jak i dlaczego to robi. W razie potrzeby moŝe powtórzyć niektóre kroki i przy tym zwrócić uwagę na istotne elementy. Następnie pokazuje cały przebieg i zachęca uczniów do naśladowania. Naśladowanie pod kontrolą trenera: uczniowie powtarzają czynność, przy czym mają werbalizować: Co, Jak i Dlaczego. Trener ma za zadanie na bieŝąco wyłapywać i poprawiać błędy, a takŝe chwalić za postępy. Samodzielne ćwiczenie i samodzielna praca: aŝ do utrwalenia trener kontroluje czynności praktykantów i w przypadku opanowania ich, chwali. 99

10 Jak pracuje się ze skryptem? Jak moŝna sobie wyobrazić przebieg zadania realizowanego w oparciu o skrypt? Informowanie Praktykanci opracowują samodzielnie informacje potrzebne do zrealizowania planu i przeprowadzenia zadania. Pytania kluczowe nadają strukturę procesowi szukania. Planowanie Praktykanci układają samodzielnie przy pomocy skryptu plan pracy dla swojego zadania. Podejmowanie decyzji W fachowej rozmowie z trenerem omawiane są opracowane skrypty i opracowane projekty decyzji. W tej fazie trener sprawdza, czy praktykant nabył wymaganą wiedzę. Wykonanie Praktykanci wykonują wytyczone zadanie zgodnie z planem pracy, wspólnie albo rozdzielając zadania na poszczególne osoby. Kontrolowanie Praktykanci kontrolują i oceniają sami swoje wyniki pracy. Posługują się przy tym swoimi narzędziami stworzonymi na etapie planowania. Ocenianie Praktykanci oceniają wspólnie z trenerami proces pracy i wynik swojej pracy. Ta rozmowa moŝe słuŝyć do rozwijania i formułowania nowych celów i zadań, a takŝe do zakończenia szkolenia. 11

11 Jak wygląda praca ze skryptem? Zasadniczo skrypt składa się z czterech części: Pytania kluczowe Pytania kluczowe tworzą centralną część skryptu. Instruują praktykantów, jak samodzielnie zdobywać informacje i jak stworzyć plan pracy dla wytyczonego zadania. Odpowiedzi na pytania muszą być w formie pisemnej, aby trener widział postęp w nauce i / lub ewentualne trudności. Plan pracy Plan pracy tworzony jest samodzielnie przez praktykantów i omawiany z trenerem. Pomocny moŝe być formularz, do którego wpisuje się planowane kroki oraz niezbędne do tego materiały, narzędzia i maszyny. Arkusz kontrolny Arkusz kontrolny jest stosowany przez praktykantów do oceniania wyników pracy. Zawiera w sobie istotne dla danego zadania właściwości jakościowe, które w niektórych przypadkach są samodzielnie tworzone przez praktykantów. Myśl przewodnia W niej zawarte są wszelkie informacje, potrzebne do rozwiązania zadania. Zakres tych informacji wynika przede wszystkim z rodzaju i kompleksowości zadania. Same zaprojektowane materiały informacyjne dotyczące nowych treści fachowych mogą być dobrą pomocą do nauki. Niemniej jednak naleŝy jeszcze przygotować podręczniki, tabele, rysunki, literaturę fachową, jeŝeli praktykanci są w stanie samodzielnie opracować te materiały. 11

12 Samodzielne stworzenie skryptu. Kroki postępowania. JeŜeli się Państwo zdecydowali na samodzielne stworzenie skryptu, naleŝy postępować systematycznie, zgodnie z poniŝszymi wskazówkami: 1. Planowanie zadania Na początku proszę wybrać odpowiedni temat, który będzie adekwatny do poziomu wiedzy Państwa praktykantów. Proszę przygotować w ramach tego tematu konkretne zadanie, które moŝna zrealizować w określonym czasie. 2. Systematyzowanie zadania Proszę ustalić przebieg realizacji zadania. Proszę je rozłoŝyć na określoną kolejność pojedynczych kroków. 3. Dołączenie wiedzy Proszę dołączyć do pojedynczych działań wiedzę praktykantów, niezbędną do zrealizowania zadania. 4. Zestawienie źródeł informacji Proszę przygotować wszelkie moŝliwe materiały, które są źródłem informacji i wiedzy. MoŜna wykorzystać zarówno własne teksty, rysunki albo tabele, jak równieŝ istniejące juŝ materiały edukacyjne, takie jak: ksiąŝki specjalistyczne, ksiąŝki z tabelami, jak równieŝ podręczniki. 5. Formułowanie pytań kluczowych Proszę sformułować pytania, dzięki którym Państwo skłonią swoich praktykantów, którzy będą korzystać z dodatkowych materiałów informacyjnych, do nabycia niezbędnej wiedzy, której potrzebują do przeprowadzenia odpowiednich kroków. 11

13 Definicja miejsca pracy słuŝącego jednocześnie do nauki Miejsce pracy słuŝące do nauki jest takim miejscem, które stwarza warunki do spokojnej, niezakłócanej pracy. W miejscu tym mogą spotykać się pojedyncze osoby bądź małe grupy (przy wsparciu zewnętrznych ekspertów lub bez nich). Spotkania mają na celu lepszy przepływ informacji, wymianę uwag i wykorzystanie ich do poprawy dotychczasowego postępowania. NaleŜy przy tym uwzględnić następujące aspekty: Korzystanie z czasu przeznaczonego na naukę ma umoŝliwić czasową swobodę działania, która jest potrzebna do poprawy zawodowego działania. NaleŜy podejmować świadome decyzje, kto, kiedy, z kim, jak długo i w jakim zakresie ma działać w miejscu pracy słuŝącym do nauki. Techniczno-organizacyjne wymagania (zalecenia!) 1. Udostępnienie jednego albo kilku miejsc pracy w oddzielnym pomieszczeniu (zaleŝne od ilości grup lub współpracowników). 2. Spokój, brak zakłóceń, brak innych funkcji dla tego pomieszczenia (pomieszczenie na wyłączność). 3. Znaczna zgodność z warunkami normalnego miejsca pracy. 4. Udostępnienie tematycznych pomocy naukowych (instrukcje, przeglądy, ćwiczenia, symulowane przypadki, itd.). 5. Udostępnienie programów szkoleniowych (wspólny wybór przez pracowników oferowanych programów). 6. Udostępnienie urządzeń i produktów do testowania i prób. 7. Udostępnienie pracy w Internecie i Intranecie. 8. Wyznaczenie osoby zarządzającej miejscem pracy słuŝącym do nauki (zarządzanie, klucze, listy obecności, kalendarz). 11

14 Czas trwania i pora zajęć 1. Uzgodnienie stałych godzin nauki dla grup lub współpracowników (sprawiedliwy podział). 2. Udzielenie dodatkowych uzupełniających godzin po dłuŝszych nieobecnościach (np. wdroŝenie do pracy na nowo, po urlopie albo chorobie). 3. MoŜliwość regularnego korzystania z miejsca pracy słuŝącego do nauki. 4. Lekcje dotyczące jednego tematu powinny następować po sobie nie dalej niŝ w odstępie tygodnia. Uwzględnienie godzin zajęć w grafiku pracy. 5. UmoŜliwienie długo- lub krótkotrwałego korzystania z miejsca pracy słuŝącego do nauki. 6. Brak moŝliwości przenoszenia godzin nauki na innych kolegów. 7. Brak niekontrolowanego zaoszczędzania godzin nauk. 8. Prowadzenie kalendarza (do wglądu dla wszystkich współpracowników). 9. Regularne głosowanie w sprawie korzystania z miejsca pracy słuŝącego do nauki w grupie. Treści zajęć 1. Dyskusje pracowników w grupach lub z przełoŝonymi. 2. Uwzględnienie zapotrzebowania na edukację na podstawie własnej oceny i oceny innych. 3. Ustalenie programu nauczania i wyznaczenie indywidualnych celów. 4. Zaleca się utworzenie profilu i zakresu specyficznego dla danego zakładu przez ekspertów, którzy równieŝ, obok pracowników i przełoŝonych, mają uczestniczyć w szkoleniach. 11

15 Czy istnieją specjalne formy organizacyjne w zakresie nauki w miejscu pracy? Do tych form naleŝą np. zespoły jakościowe, grupy zajmujące się stałym procesem poprawy, grupy zajmujące się rozwiązywaniem problemów, praca zespołowa albo koncepcje warsztatów naukowych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z właściwą literaturą fachową. Skutecznym działaniem okazało się zlecanie kilku osobom z zakładu pracy nadzoru nad nauką w miejscu pracy, która odpowiada na specyficzne potrzeby, charakterystyczne dla konkretnego zakładu. Oddelegowane do tego osoby trenerzy wspomagający nauczanie organizują przykładowe lekcje w zakładzie, ewentualnie przy pomocy specjalistycznego zewnętrznego wsparcia. Organizują równieŝ wizytacje w zakładach, w których korzysta się juŝ z tych metod. Czy istnieją ogólne reguły metodyczno-organizacyjne? KaŜdy zatrudniony zmienia swoje stanowisko między rolą trenera i uczącego się. Na etapie przyswajania wiedzy teoretycznej osoba ucząca się moŝe skorzystać z pomieszczenia specjalnie przeznaczonego do nauki, wyposaŝonego w materiały naukowe, gwarantującego ciszę i spokój. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy. W pracy zmianowej preferuje się zmianę ranną, a nigdy zmianę wieczorową. Czas poświęcony na zdobywanie nowych kwalifikacji jest ustalany zgodnie ze standardami i zaleŝny od ilości szkolonego personelu. 11

16 Jak moŝna analizować potencjał nauczania w miejscu pracy? JeŜeli nauczanie w procesie pracy ma być moŝliwe, naleŝy zacząć od rozpoznania wszystkich warunków pracy, które je wspierają i które je utrudniają; następująca lista kryteriów moŝe być w tym przydatna: Problematyczność zadania Czy jest intelektualnym wyzwaniem dla uczących się? Czy istnieją bodźce zachęcające do refleksji nad procesem pracy? Czy potrzebne są róŝne operacje myślowe i kroki planowane do wykonania pracy? Swoboda działania w wykonywaniu czynności? Czy moŝna wpływać na podział pracy, czy przebieg pracy i narzędzia pracy są z góry narzucone albo czy istnieje margines swobody w wydawaniu dyspozycji i podejmowaniu decyzji, tak aby moŝna było rozwinąć elastyczne, indywidualne strategie działania? Funkcjonalność wykonywanej czynności Czy zawsze są do wykonania te same krótkie zadania częściowe, czy moŝna wykonywać róŝnorodne zadania? RóŜnorodność czynności sprzyja zdobywaniu róŝnorodnych specjalistycznych kwalifikacji i wspiera przenoszenie posiadanej wiedzy na róŝne konkretne sytuacje. Funkcjonalne miejsca pracy wymagają od pracowników odpowiedzialności i zarazem wspierają ją, a takŝe rozwijają umiejętności planowania i kontrolowania. Organizacja czasu Proces nauczania wymaga czasu. Nawet jeŝeli nauczanie w miejscu pracy jest podporządkowane organizacji czasu pracy, naleŝy, w zaleŝności od rodzaju zadania i indywidualnych predyspozycji do przyswajania wiedzy, zostawić pewien margines na zastanowienie się, zdobycie dodatkowych informacji i eksperymentowanie. 11

17 Błędy interakcji Dla nabycia kompetencji społecznych istotne jest, Ŝe proces pracy umoŝliwia interakcję i kooperację (głosowanie, praca w grupie, zespoły jakościowe, itd.) Środowisko pracy Miejsca pracy z wysokimi fizycznymi i psychicznymi obciąŝeniami uniemoŝliwiają naukę w miejscu pracy. Hałas, kurz, upał, chłód, smród wpływają negatywnie na koncentrację potrzebną w procesie nauki. Do określenia potencjału nauki w miejscu pracy przeprowadza się na ogół analizy miejsca pracy. Odpowiednie dane są zdobywane za pomocą obserwacji pracy, ankietowania pracowników (wywiady obserwacyjne), a takŝe za pomocą ankietowania przełoŝonych, odpowiedzialnych za procesy i za personel. Na podstawie tej analizy, przy uwzględnieniu powyŝszych kryteriów, moŝna ocenić, czy dane miejsce pracy nadaje się do zamierzonego nauczania. Sprzyjające warunki pracy: Zarezerwowane godziny na naukę w miejscu pracy. Sprzyjające otoczenie, np.: mało zróŝnicowane hierarchie, dzięki czemu wspólne wspieranie nauczania jest moŝliwe; nauka jako płatne świadczenie pracy (rozliczane, np. na podstawie: pracownik / tydzień / co 30 minut w miejscu pracy słuŝącym do nauki). Bodźce i stymulowanie - tzw. incentives [motywatory]. Wpływ zaangaŝowania w naukę w miejscu pracy na kwalifikacje i wynagrodzenie współpracownika. Otwarta i szczera atmosfera pracy. Elastyczność ofert i oferentów: zawsze zorientowane i przygotowane specjalnie pod kątem specyficznego zapotrzebowania na naukę na miejscu! Cierpliwość wszystkich uczestników i przekonanie, Ŝe zaangaŝowanie będzie niosło korzyść dla wszystkich. 11

18 Wspieranie róŝnych stylów uczenia się (propozycja bibliograficzna: Howard Gardner (Multiple Intelligenzen) i sugestopedia (www.dgsl.de). Udostępnienie wyposaŝenia i narzędzi. Monitoring efektywności procesu nauczania i uczenia się. Wspieranie nauki w miejscu pracy przez kierownictwo zakładu pracy. MoŜliwość zajmowania się w godzinach pracy materiałem naukowym. Finansowanie kosztów treningów i materiałów. Narzędzia motywacji pracowników. Sprzyjająca nauce struktura zadań. Stworzenie kanałów komunikacyjnych i interakcji w celu umoŝliwienia wymiany doświadczeń. Układ i wspieranie stosunków między pracownikami, przełoŝonymi i trenerami Współudział w zakładowych projektach kształtowania i zmian. Bezpieczeństwo w miejscu pracy i bezpieczeństwo miejsca pracy. 11

19 Sprzyjające środki do nauki w miejscu pracy Atmosfera wzajemnej akceptacji w grupie i wewnątrz organizacji. Posiadanie koniecznych kompetencji, by wpierać innych w ich procesie uczenia się. Odpowiednie miejsce pracy i odpowiednio sformułowane zadania. Sprzyjające kształtowanie otoczenia. Odpowiednie wyposaŝenie techniczne i medialne. Pozytywny feedback [opinie]. MoŜliwość dyskusji z koleŝankami i kolegami oraz przełoŝonymi. MoŜliwość benchmarkingu [ustalenia punku odniesienia] z podobnym / takim samym wyposaŝeniem. Pieniądze. Czas. KsiąŜki. Literatura specjalistyczna. Internet. E learning. Wideo. 11

20 Jak zewnętrzni doradcy, trenerzy wspomagający nauczanie albo przedstawiciele nauki mogą wesprzeć organizacje przy wdraŝaniu nauki w miejscu pracy? Poprzez poradnictwo i wspieranie rozwoju. Poprzez zwiększenie zapotrzebowania na edukację w miejscach pracy i ocenę odpowiednich kwalifikacji. Poprzez stworzenie odpowiednich materiałów naukowych, które sprostają wymaganiom danych miejsc pracy. Poprzez towarzyszenie przy realizacji. Poprzez uzupełnianie kursów i seminariów, które towarzyszą i wspierają naukę w miejscu pracy. Poprzez ewaluację programu nauczania w miejscu pracy: sukcesy w nauce i sukcesy przy podwyŝszaniu indywidualnej produktywności / jakości pracy. Wykształcenie lub instrukcje zakładowych moderatorów / trenerów wspomagających nauczanie (w tym miejscu właśnie zaczyna działać Projekt Leonardo da Vinci ComPro!). Wspieranie przez zakładowych moderatorów / trenerów wspomagających nauczanie! W projekcie Usprawnienie opieki nad osobami starszymi poprzez profile kompetencji dla trenerów wspomagających nauczanie (ComPro) dla wszystkich pięciu krajów partnerskich zostali przeszkoleni zakładowi trenerzy wspomagający nabywanie wiedzy. W trakcie ponad dwuletniego trwania projektu zdobyli kwalifikacje do podnoszenia zapotrzebowania na edukację w domach pomocy społecznej i do doradzania i wspierania rozwoju nauki w miejscu pracy. Zainteresowane zakłady mogą nawiązać z nami kontakt w celu porady i konsultacji: 22

21 Niemcy Astrid Müller (Reichsbund Freier Schwestern e.v., Lage / Lippe): Finlandia Päivi Koivuniemi (Espoon Kaupunki): Sirpa Kotsalo (Espoon Kaupunki): Elina Kylmänen-Kurkela (Espoon Kaupunki): Anu Kinnunen (Espoon Kaupunki): Wielka Brytania Michelle Dent (Sheff Care LTD, Sheffield): Denise Robinson (Sheff Care LTD, Sheffield): Berverley Hague (Sheff Care LTD, Sheffield): Polska Michalina Giluk (Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych Numer 3, Katowice): Barbara Lawrow (Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych Numer 6, Katowice): Turcja Ilyas Sucu (Gaziantep Huzur Evi, Gaziantep): 22

22 Wspólna nauka w miejscu pracy społeczność internetowa! Poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń, dyskusje, proponowanie rozwiązań problemów Internet to wszystko umoŝliwia. Dzięki społecznościom internetowym moŝna zdobyć wiedzę na temat danego zawodu, doświadczenie, znaleźć wskazówki z pracy online i wejść w interakcję z tymi, którzy równieŝ interesują się tymi informacjami i którzy mogą je uzupełnić i rozwinąć. W Australii, Anglii i w USA zjawisko społeczności internetowych juŝ od dawna nie jest niczym nadzwyczajnym. W Niemczech powstały dopiero w połowie lat 90 w niektórych zakresach. Instytut Kształcenia Zawodowego (niem. BIBB, Bundesinstitut fur Berufsbildung) stworzył specjalną społeczność dla personelu kształcącego w zakładach, które od czerwca 2001 jest dostępne online. Pod adresem uŝytkownicy mogą odnaleźć waŝne informacje, polecaną bibliografię, wskazówki i nowości dotyczące praktyki kształcenia oraz wejść na fora podzielone tematycznie, gdzie mogą podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Portale internetowe, jak np. Yahoo, umoŝliwiają dodatkowo techniczne moŝliwości zorganizowania grup specjalnych. Bibliografia Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Bezirksverwaltung Bergisch-Gladbach: Arbeitsplatznahes Lernen Konzept Lernarbeitsplatz Zeller, Beate: Arbeitsplatznahes Lernen Zusammenarbeit mit Betrieben. W: BIBB (wyd.) Chancengleichheit und innovative Ansätze in der beruflichen Bildung von Frauen, Berlin 1997 Zeuch-Wiese, Dr. Ilona (2002): Gemeinsam lernen am Arbeitsplatz in Online- Communities. 22

23 Podziękowania Broszura ta powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci ComPro i została zrealizowana dzięki wymianie doświadczeń i w wyniku konstruktywnych dyskusji wszystkich partnerów projektu w tym miejscu dziękujemy serdecznie: Niemcy Bildungszentrum für Pflegeberufe Lengerich / Fachseminar für Altenpflege: Hermann Geusendam-Wode Fachhochschule des Mittelstandes Bielefeld / Centrum für Kompetenzbilanzierung: Andrea Weitz Paritätische Gesellschaft für Qualität und Management mbh: Dr. Walter Steinmetz Reichsbund Freier Schwestern e.v.: Astrid Müller Vincentz Network: Klaus-Dieter Nolte Finlandia Espoon Kaupunki / Stadt Espoo: Elina Kylmänen-Kurkela, Päivi Koivuniemi, Sirpa Kotsalo Helsingin Diaconiaopisto / Helsinki Diaconia College: Yvonne Lassenius Karkku College of Home Economics and Social Sevices: Prof. Seija Mahlamäki- Kultanen Wielka Brytania Sheff Care LTD: Michelle Dent, Berverley Hague, Denise Robinson University of Wales / Centre for Communication and Lifelong Learning: Ph D Janet Pinder 22

24 Polska Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego: Dr Katarzyna Szczerbińska, Dr Katarzyna Czabanowska, Violetta Kijowska Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA: Barbara Ławrów, Michalina Giluk Śląskie Forum Organizacji Socjalnych (KaFOS): Katarzyna Loska- Szafrańska, Zofia Kastelik, Aleksandra Galeczka Turcja Gaziantep Huzur Evi: Mehmet Emin Korkmaz, Ilyas Sucu Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Zerrin Söylemez, Prof. Dr. Zeynep Hamamci, Inst. Aynur Bahar Wszelkie informacje uzyskają Państwo u koordynatorki projektu Paritaetische Akademie, p. Iris Dubel: Tel.: 0202 /

25 Projekt ten został sfinansowany przez Komisję Europejską. Odpowiedzialność za treść tej publikacji ponosi wyłącznie autor; Komisja nie odpowiada za dalsze uŝytkowanie zawartych w nim danych. Nota wydawnicza: Paritätische Akademie w Paritätischen Bildungswerk LV NW e.v. Loher Str. 7 D Wuppertal Redakcja: Karen Blümcke / Iris Dugel Layout: Tanja Schepers Przypisy: Por. Zeller (1997), S. 7d. Por. Zeuch-Wiese (2002) 22

Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy!

Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Projekt sposród Paritätischer NRW Skuteczne usprawnianie opieki nad osobami starszymi poprzez nabywanie wiedzy w miejscu pracy! Profil kompetencji dla trenerów wspomagajacych nabywanie wiedzy opracowany

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia

Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Europejski program zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program URBACT II Podręcznik dla Lokalnych Grup Wsparcia Przewodnik Tworzenia Lokalnych

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo