Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych"

Transkrypt

1 Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

2 Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej Ciuk (Opole) Piotr Chruszczewski (Wrocław) Anna Duszak (Warszawa) Jacek Fisiak (Poznań) Krzysztof Janikowski (Wrocław) Norbert Morciniec (Wrocław) Tadeusz Piotrowski (Wrocław) Michał Post (Wrocław) Stanisław Prędota (Wrocław) Stanisław Puppel (Poznań) Teresa Siek-Piskozub (Poznań) Liliana Sikorska (Poznań) Anna Stroka (Wrocław) Aleksander Szwedek (Poznań) Jerzy Wełna (Warszawa) Ryszard Wolny (Opole) Vol. 2.1 PHILOLOGICAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN WROCŁAW PUBLISHING

3 Anna Michońska-Stadnik Zdzisław Wąsik (red.) Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Tom 1 WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU

4 Publikacja sfinansowana przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i WyŜszą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu Recenzenci Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska Prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub Copyright by WyŜsza Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław 2008 Skład, łamanie i opracowanie tekstu: Zdzisław Wąsik Korekta wydawnicza: Sylwia Rudzińska Projekt okładki: Beata Opala ISBN WYśSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU ul. Sienkiewicza 32, Wrocław tel. (0 71) , fax. (0 71) , Wydanie I. Nakład 200 egz. Ark. wyd. 16. Ark. druk. 15

5 Spis treści tomu I Przedmowa... 9 Część 1. Pojęcie motywacji w uczeniu się róŝnych języków obcych, jej uwarunkowania psychologiczne i społeczne Baran-Łucarz Małgorzata, Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego Biedroń Adriana, Koncepcja zdolności językowej a atrybucyjna teoria motywacji i emocji Bernarda Weinera Chłopek Zofia, Motywacja uczniów opanowujących pierwszy, drugi i kolejny język obcy Dąbrowska Anna, Dlaczego cudzoziemcy uczą się języka polskiego? Stare i nowe w nauczaniu JPJO Janicka Monika, Wpływ środowiska społecznego i szkolnego na motywację do uczenia się języka niemieckiego (na przykładzie szkół gimnazjalnych na terenie województwa lubelskiego) Kubiczek Agnieszka, Wpływ motywacji na proces nauki języka obcego według modelu przetwarzania informacji językowych Kucharczyk Radosław, Motywacja a interakcja. W poszukiwaniu związków przyczynowo-skutkowych (na przykładzie języka francuskiego jako obcego) Michalik Maria, Motywacje i motywowanie uczniów klas dwujęzycznych gimnazjum i liceum z językiem francuskim Michońska-Stadnik Anna, Pojęcie motywacji wczoraj, dziś i jutro Rozenberg Magdalena, Motywacja w dydaktyce języków obcych z perspektywy teorii konstruktywizmu Smuk Maciej, Autentyczność w motywacji do nauki języków obcych Stanulewicz Danuta, Dlaczego Polacy uczą się języka japońskiego? Między fascynacją a praktycyzmem Strzemeski Krzysztof, Strugielska Ariadna, Zmiany w postawach autonomicznych studentów pierwszego roku filologii angielskiej Wilczyńska Weronika, Motywy wyboru języka obcego w szkole a unijny postulat rozwijania wielojęzyczności Część 2. Metody badania motywacji w nauczaniu i przyswajaniu języków obcych Pawlak, Mirosław, Motywacja jako proces: teoria, implikacje dydaktyczne i perspektywy badawcze Stosor Beata, Metoda pobierania próbek doświadczeń jako narzędzie do pomiaru optymalnego uczucia motywacji w nauce języka obcego według teorii przepływu

6 Zabor Lech, Metody pomiaru motywacji w teorii nauczania i przyswajania języków obcych Część 3. Motywacja nauczycieli a problem wypalenia zawodowego Derenowski Marek, Rozwijanie refleksyjności nauczycielskiej jako efektywny sposób zwiększania motywacji i zapobiegania problemowi wypalenia zawodowego Skiba Anna, Nauczyciel zmotywowany nowe wyzwanie w nauczaniu języków obcych Targońska Joanna, Nauczyciel jako czynnik motywujący? Wysocka Maria, Samoobserwacja, autorefleksja i samoocena jako czynniki (de)motywujące do pracy nauczycieli języków obcych Zawadzka-Bartnik ElŜbieta, Problem zaniku motywacji w pracy nauczyciela Zawartość tomu II Część 1. Motywowanie poprzez klasyczne formy i zakresy nauczania języków... 9 Bieszczanin Małgorzata, Przyswajanie słownictwa języka obcego a motywacja Czwartos Barbara, Motywująca rola strategii antycypacji na lekcji języka obcego Jędrzejowska Izabela, Tłumaczenie jako element motywujący w dydaktyce języków obcych Mihułka Krystyna, Wpływ treści kulturo- i krajoznawczych na wzmocnienie motywacji u studentów filologii obcych Sradomska Katarzyna, Powracające i utrwalające się błędy, syndrom średniozaawansowania o rozbudzaniu motywacji do osiągania postępów w grupowym uczeniu się języka przez młodzieŝ i dorosłych Szymankiewicz Krystyna, Motywowanie do nauki języka obcego poprzez otwarcie na wielojęzyczność i wielokulturowość Zając Jolanta, Wypowiedzi pisemne w języku obcym: dociekania nad źródłami motywacji Część 2. Motywująca rola nowych technologii i autonomizujących form pracy w nauczaniu języków obcych Górecka Joanna, Podcast jako przykład wykorzystania nowych technologii w dydaktyce języków obcych: motywowanie uczących się poprzez tworzenie spójnego i otwartego środowiska uczenia się Kurek Małgorzata, Aspekt motywacyjny i kompetencyjny wykorzystania narzędzi elektronicznych w samokształceniu językowym... 97

7 Lankiewicz Hadrian, Wykorzystanie materiałów przygotowywanych przez studentów jako czynnika motywującego podczas zajęć językowych Łyp-Bielecka Aleksandra, Czy wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcji języka obcego moŝe zwiększyć motywację uczniów? RóŜewska Julia Magdalena, Motywowanie uczestników zagranicznych kursów językowych poprzez program turystyczno-rekreacyjny Siek-Piskozub Teresa, Aleksandra Wach, Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego Sobkowiak Paweł, Negocjowanie programu nauczania w klasie jako czynnik motywujący do uczenia się języka obcego Część 3. Motywująca rola oceniania i samooceny w warunkach klasowych Czura Anna, Jak oceniać i motywować uczniów: stosowanie metod oceniania ciągłego w klasie Łęska Krystyna, Uczniowska samoocena i samopostrzeganie w oparciu o wyniki testów z języka obcego Pawłowska Agnieszka, Rola błędu językowego w rozwijaniu samooceny i motywacja uczących się Pytlarz Anita, Motywująca rola europejskiego portfolio językowego doświadczenia studentów filologii romańskiej w poznawaniu języków i kultur Część 4. Motywacja uczniów we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych Andrzejewska Ewa, Motywacja dzieci do nauki języków obcych Jaroszewska Anna, Motywacja we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych Rokoszewska Katarzyna, Motywacja uczniów w wieku wczesnoszkolnym Część 5. Motywacja uczniów z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu Bajorek Angela, Ewa Górbiel, Beata Ingram, Dziecko niewidzące na lekcji języka niemieckiego o tyfloglottodydaktyce w praktyce Karpińska-Szaj Katarzyna, Motywacja jako konsekwencja działań dydaktycznych (na przykładzie pracy z uczniem z dysfunkcją mowy na lekcji języka obcego) Kowal Justyna, Głusi i ich języki obce a motywacja do nauki Szczęśniak Dorota, Aspekty tyfloglottodydaktyczne w nauczaniu języków obcych

8

9 Polskie Towarzystwo Neofilologiczne KOMITET GŁÓWNY Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Przedmowa Motywację wymienia się na pierwszym miejscu pośród najwaŝniejszych przyczyn sukcesu w uczeniu się języka obcego. Z kolei jej brak często uwaŝany jest za źródło poraŝki. Uproszczone rozumienie motywacji, przedstawianej jako zespół technik nauczania słuŝących stymulacji uczniów, nie odzwierciedla jednak jej skomplikowanego charakteru. Motywacja powinna być ujmowana w kategoriach zjawisk psychologicznych, mających swoje źródła przede wszystkim w emocjach. Warunkiem sukcesu w przyswajaniu języka obcego jest wzbudzenie motywacji do wzmoŝonego, długotrwałego wysiłku, a rolą nauczyciela jest wskazanie uczniom celu i potrzeby takiego wysiłku a przez to wyznaczenie drogi postępowania, które ten wysiłek mogą ułatwić. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (PTN) zauwaŝyło potrzebę kompleksowego zajęcia się zagadnieniem motywacji i jej róŝnorodnymi aspektami u uczniów i studentów w procesie uczenia się języków obcych. Stąd teŝ doroczna ogólnopolska konferencja Towarzystwa, która w 2007 roku miała miejsce we Wrocławiu, podjęła temat wiodący: Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wygłoszono na niej 106 referatów reprezentujących środowiska naukowe i oświatowe z całej Polski. Rekordowa liczba zgłoszonych do druku artykułów (77) skłoniła redaktorów naukowych niniejszego wyboru tekstów, wchodzących w skład Komitetu Naukowego konferencji PTN, do dokonania trójstopniowej selekcji. Na wstępie, wybrano tylko te przyczynki, których tematyka wiąŝe się bezpośrednio z tematem głównym konferencji. Kolejnym kryterium było przystosowanie danego tekstu do stylu wydawnictwa, którego wymaganiom jednakŝe nie wszystkie artykuły mogły sprostać. Wreszcie, wszystkie wybrane i opracowane pod względem edytorskim artykuły zostały poddane wydawniczym recenzjom zewnętrznym. Przy końcu tego złoŝonego procesu postępowania kwalifikacyjnego wybrano 47 artykułów zasługujących na publikację w wydawnictwie naukowym. Ze względu na duŝą róŝnorodność poruszanych zagadnień, podział tekstów pod względem ich zawartości nie był jednak zadaniem łatwym. Po dogłębnej analizie wszystkich prac przyjętych do druku, redaktorzy podjęli decyzję, Ŝe publikacja ksiąŝkowa ukaŝe się pod jednym wspólnym tytułem ale w dwóch tomach. W obu tomach wyodrębniono z kolei osobne części opatrzone tytułami sygnującymi odrębność problematyki szczegółowej. Zamieszczone w nich artykuły ułoŝone zostały w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów.

10 10 Przedmowa Tom pierwszy wybranych materiałów pokonferencyjnych, obejmujących 22 artykuły, jest poświęcony zagadnieniu motywacji z teoretycznego punktu widzenia. Zawiera artykuły dotyczące współczesnego pojęcia motywacji, historycznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań motywacji do uczenia się róŝnorodnych języków, w tym języka polskiego jako obcego. Znajdują się w nim równieŝ artykuły poświęcone metodologii badań nad motywacją, a takŝe prace na temat motywacji nauczyciela. Do tomu drugiego składającego się z 25 artykułów wchodzą teksty tych autorów, którzy zagadnienie motywacji rozpatrywali z bardziej praktycznego punktu widzenia. Większość zawartych tam artykułów poświęcona jest badaniom efektywności róŝnorodnych postępowań motywacyjnych oraz zawiera propozycje konkretnych motywujących działań innowacyjnych w klasie. W tomie drugim znajdują się takŝe prace na temat motywacji małych dzieci uczących się języków obcych, na temat motywacji uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, a takŝe artykuły na temat motywacyjnej roli oceniania i samooceny uczniów. Komitet Naukowy składa szczególne podziękowania na ręce Pana Profesora Zdzisława Wąsika, który podjął się bardzo pracochłonnego zadania opracowania edytorskiego wszystkich tekstów przeznaczonych do druku. Zadanie to zostało wykonane z ogromną dbałością o szczegóły, w sposób profesjonalny i staranny, co było moŝliwe dzięki osobistym kontaktom redakcji z autorami artykułów. Oddając do rąk Czytelników dwa tomy materiałów pokonferencyjnych Ŝywimy nadzieję, Ŝe będą one przydatne dla nauczycieli w ich codziennej praktyce zawodowej, a dla KoleŜanek i Kolegów, starszych i młodszych, iŝ będą one stanowić nie tylko świadectwo ich osiągnięć intelektualnych, ale takŝe słu- Ŝyć jako pewien wzorzec postępowania badawczego i pisarstwa naukowego. Chcielibyśmy przez to teŝ, aby dzięki naszym wspólnym staraniom konferencja PTN we Wrocławiu zapisała się trwale w pamięci wszystkich uczestników. śyczymy ciekawej lektury! We Wrocławiu, dnia 16 lipca 2008 roku Redaktorzy naukowi Anna Michońska-Stadnik Zdzisław Wąsik

11 CZĘŚĆ 1 POJĘCIE MOTYWACJI W UCZENIU SIĘ RÓśNYCH JĘZYKÓW OBCYCH, JEJ UWARUNKOWANIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

12

13 Małgorzata Baran-Łucarz UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego 1. Wstęp Poziom wymowy absolwentów studiów filologicznych jest niezwykle istotny z uwagi na fakt, Ŝe wielu z nich będzie wzorem dla swoich uczniów, w tym dla dzieci, których wrodzone predyspozycje do przyswajania wymowy naleŝy maksymalnie wykorzystać, gwarantując im zawsze prawidłowy model języka obcego we wszystkich jego aspektach. ZbliŜenie się do poziomu wymowy rodzimego uŝytkownika języka obcego utrudniają złe nawyki studentów wykształcone przez lata nauki oraz ich bardzo niski poziom meta-świadomości fonetycznej. Dodatkową przeszkodę stanowi ograniczenie czasowe w zaleŝności od typu uczelni fonetyka zaplanowana jest na okres od jednego semestru do dwóch lat nauki. Mając na uwadze odpowiedzialność ciąŝącą na mnie jako nauczycielu fonetyki, staram się wykorzystać wszystkie moŝliwości, które mogłyby uczynić zajęcia z fonetyki jak najbardziej efektywnymi. Jednym z pierwszych kroków jest zawsze dogłębna analiza sylwetek studentów, tzn. poznanie ich poziomu wymowy i wiedzy fonetycznej oraz zdiagnozowanie typu problemów w tym aspekcie, zapoznanie się z historią ich kontaktu z językiem obcym i sposobów, w jaki byli nauczani. Tak określony profil uczącego się uzupełniam informacją na temat rodzaju i intensywności jego motywacji oraz dogłębną analizą jego predyspozycji do uczenia się wymowy języka obcego. Czasami okazuje się jednak, Ŝe pomimo występowania czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które powinny zwiastować łatwość i szybkość w nabywaniu prawidłowej wymowy (np. wysoka inteligencja muzyczna, słuch muzyczny, słuchowy styl percepcyjny, wysoka motywacja, pobyt za granicą, deklarowane regularne ćwiczenie wymowy w domu i kontakt z językiem) wyniki są mało zadowalające. Czy istnieje zatem jeszcze inna pespektywa, z której moŝna spojrzeć na ów problem i przyspieszyć postęp w wymowie? Z pomocą przychodzi teoria atrybucji. PHILOLOGICA WRATISLAVIENSIA: ACTA ET STUDIA NO 2.1

14 14 Małgorzata Baran-Łucarz 2. Podstawowe twierdzenia teorii atrybucji Do powstania teorii atrybucji Bernarda Weinera (1986) przyczyniły się badania nad motywacją osiągnięć (Achievement Motivation), teoria poczucia umiejscowienia kontroli (Locus of Control Theory) w ujęciu Juliana B. Rottera (1966), jak równieŝ wcześniejsze obserwacje psychologa Fritza Heidera (1944). Wyjaśniał on, Ŝe na zachowanie ludzkie w codziennych sytuacjach mają wpływ nie tyle zdarzenia same w sobie, co raczej subiektywne postrzeganie przyczynowości tychŝe wydarzeń. Podtrzymując tę myśl i wykorzystując ją w odniesieniu do poraŝek i sukcesów akademickich, Weiner tłumaczy, Ŝe róŝnimy się znacząco upatrywaniem źródeł powodzeń i niepowodzeń, czyli tzw. atrybucją. MoŜe być ona zewnętrzna (zwana teŝ sytuacyjną) lub wewnętrzna (zwana teŝ dyspozycyjną), stała albo zmienna, podatna na kontrolę bądź nie. Owe czynniki atrybucyjne naleŝą do jednej z czterech podgrup: zdolności, wysiłku włoŝonego w naukę, szczęścia, trudności zadania. Wydaje się na pozór oczywiste, iŝ np. zdolność językowa jest czynnikiem wrodzonym i stałym, nad którym nie mamy kontroli, zaś np. wysiłek zmiennym czynnikiem wewnętrznym, podatnym na kontrolę. Okazuje się jednak, jak wynika z badań Marion Williams i Roberta L. Burdena (1997: 105), Ŝe sposób postrzegania tych atrybucji jest sprawą indywidualną i róŝne są ich konsekwencje, np. róŝny wpływ na motywację do rozpoczęcia i kontynuowania nauki, a tym samym na osiągane wyniki. Nie jest zapewne pomocne upatrywanie źródła swojego niepowodzenia w prześladującym nas pechu czy braku zdolności, nad którymi, jak moŝe nam się wydawać, nie mamy Ŝadnej władzy. Inne emocje będą towarzyszyły uczniowi, który wierzy, Ŝe postęp zaleŝy przede wszystkim od niego samego bowiem jest on wynikiem pracy i wysiłku włoŝonego w proces uczenia się. Badania pokazują (Williams i Burden 1997: ), Ŝe broniąc swoje ego najczęściej, przypisujemy sukces stałym wewnętrznym czynnikom atrybucyjnym, nad którymi mamy teoretycznie kontrolę, zaś źródeł poraŝek upatrujemy w atrybucjach zewnętrznych od nas niezaleŝnych. Prawidłowość ta okazuje się jednak być bardziej widoczna w przypadku męŝczyzn niŝ kobiet. Wpływ na wyniki ma być moŝe fakt, Ŝe kobiety są z reguły skromniejsze od męŝczyzn. 3. Badanie empiryczne 3.1. Pytania badawcze Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w celu znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

15 Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego 15 (1) Jakim czynnikom atrybucyjnym uczący się przypisuje swój sukces w opanowaniu wymowy języka obcego? (2) Jakim czynnikom atrybucyjnym uczący się przypisuje swoje trudności i niepowodzenie w opanowaniu wymowy języka obcego? (3) Czy wskazywane przez uczących się czynniki atrybucyjne sukcesu i/lub niepowodzenia w uczeniu się wymowy róŝnią się w zaleŝności od reprezentowanego przez nich faktycznego poziomu wymowy? (4) Czy istnieje związek między poziomem wymowy uczących się a uznawanym przez nich stopniem kontrolowalności atrybucji sukcesu w opanowaniu wymowy języka obcego? 3.2. Podmioty oraz instrumenty badawcze W badaniu uczestniczyło 65 studentów I roku Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczy II roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu. 1 Podmioty badawcze podzielono na pięć grup w zaleŝności od reprezentowanego przez nich poziomu wymowy. Do zakwalifikowania studentów do owych grup posłuŝono się ocenami ze sprawdzianów ustnych, na które składało się czytanie tekstu ciągłego oraz prezentacja opinii na jeden z wybranych, nieznanych wcześniej tematów. Diagnozie podlegały aspekty wymowy omawiane teoretycznie i ćwiczone praktycznie na zajęciach, tj. przede wszystkim konsekwencja w posługiwaniu się wybranym akcentem języka angielskiego, wpływ języka polskiego na wymowę segmentów, suprasegmentalia (np. intonacja, formy słabe). Ponadto, wszyscy otrzymali ocenę za czytanie listy słów często wymawianych nieprawidłowo przez Polaków, równieŝ ćwiczonych podczas zajęć. Średnia ocen z owych trzech testów ustnych była podstawą do zakwalifikowania obserwowanych osób do jednej z pięciu grup: (A) znakomici studenci (N = 4), których średnia z testów ustnych wynosiła 4,9 5,0; (B) bardzo dobrzy (N = 12), którzy osiągnęli średnią 4,5 4,8; (C) dobrzy (N = 30), ze średnią 3,7 4,4; (D) słabi (N = 11), których średnia mieściła się w przedziale 3,3 3,6; (E) bardzo słabi (N = 8), z wynikiem 2,8 3,2. O ile w przypadku studentów znakomitych, bardzo dobrych i dobrych poziom meta-świadomości okazywał się równieŝ bardzo wysoki lub wysoki, o tyle w przypadku osób słabych i bardzo słabych wymowa i wiedza nie zawsze szły w parze. Mimo, Ŝe zdarzały się dobre oceny z jednego lub dwóch testów teoretycznych tychŝe podmiotów badawczych, to najczęściej stopnie za opanowanie wiedzy były równie niskie jak poziom wymowy, a nierzadko konieczne było kilkukrotne podejście do zaliczenia komponentu teoretycznego. 1 Serdeczne podziękowania składam studentom biorących udział w badaniu.

16 16 Małgorzata Baran-Łucarz Analiza wstępnej ankiety umoŝliwiła poznanie profilu i selekcję podmiotów badawczych. Zbadano motywację studentów do osiągnięcia wymowy bliskiej rodzimej wymowie angielskiej. Okazało się, Ŝe dla 80% słuchaczy osiągnięcie takiego poziomu jest bardzo waŝne, dla 20% zaś dość waŝne. Dwie osoby uznały ten cel za niezbyt waŝny, dlatego teŝ nie zostały zakwalifikowane do dalszych etapów badania. Niezbędne było równieŝ kontrolowanie czynnika zewnętrznego, jakim jest dłuŝszy pobyt w kraju anglojęzycznym przed okresem krytycznym. Na tej podstawie od dalszych etapów badania odsunięte zostały kolejne dwie osoby o znakomitym poziomie wymowy, które spędziły kilka lat w Stanach Zjednoczonych. Pozostali studenci nie mieli okazji mieszkać za granicą przed wiekiem dojrzewania. Około połowa osób uczestniczących w badaniu (56%) nigdy nie miała sposobności wyjazdu do kraju anglojęzycznego. Pozostali spędzili za granicą od 2 tygodni do 4 miesięcy w wieku od 19 do 21 lat. Do zbadania stylu atrybucyjnego podmiotów badawczych oraz ich opinii na temat moŝliwości kontrolowania czynników atrybucyjnych prawidłowej wymowy posłuŝono się testem skonstruowanym w oparciu o instrument Williams i Burden a, (1997: ), dostosowując go do uczenia się wymowy języka obcego. W pierwszej części instrumentu studenci zaznaczali stwierdzenia, z którymi się zgadzają (np. Mam talent/nie mam talentu do uczenia się wymowy języka obcego, Uczenie się wymowy jest łatwe/trudne ). Następnie zaś wskazywali, które z tych atrybucji przyczyniają się do ich sukcesu, bądź niepowodzenia w uczeniu się wymowy. Druga część testu polegała na wskazaniu stopnia moŝliwości kontrolowania 8 czynników poprzez wybranie jednej z podanych odpowiedzi ( zawsze, dość często, rzadko kiedy, nigdy ) Wyniki badań i analiza danych Samoocena podmiotów badawczych Pierwsza interesująca obserwacja dotyczy samooceny dokonanej przez podmioty badawcze. Po pierwsze analiza odpowiedzi pokazuje, Ŝe większość studentów uznała swój poziom za dobry. Wszyscy znakomici uczniowie zaniŝyli swój poziom. Podobnie postąpił prawie kaŝdy bardzo dobry student. Tylko jedna osoba z tej grupy przyznała, Ŝe jej poziom wymowy jest bardzo dobry, a jeszcze inna uznała swój poziom na granicy oceny dobrej i słabej. Najtrafniej swój poziom oceniły osoby zakwalifikowane do grupy dobrej, choć i tu 5 studentów oceniło się za nisko (3 podmioty badawcze zaznaczyły, Ŝe są słabe z wymowy, a dwie, Ŝe ich poziom jest między oceną dobrą i słabą ). Najciekawszy jest jednak fakt, Ŝe samoocena osób uznanych przeze mnie za słabych i bardzo słabych jest daleka od rzeczywistości. Spośród słabych

17 Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego 17 podmiotów 64% twierdzi, Ŝe jest dobra w uczeniu się wymowy (7 osób na 11). Równie zaskakujące są odpowiedzi słuchaczy bardzo słabych. Jedynie 3 osoby na 8 przyznało, Ŝe są słabi w tym aspekcie (jednak absolutnie nie bardzo słabi ). Tyle samo osób uwaŝa się za dobrych w wymowie, a 2 osoby twierdzą, iŝ są na pograniczu oceny dobrej i słabej Profil atrybucyjny studentów Wyniki testu diagnozującego profil atrybucyjny podmiotów badawczych) zostały zebrane w postaci dwóch diagramów. Pierwszy (diagram 1) pokazuje atrybucje sukcesu wskazane przez studentów uznających siebie przynajmniej za dobrych w uczeniu się wymowy. Analizując atrybucję sukcesu, studentów znakomitych bardzo dobrych i dobrych ujęto w jedną grupę, natomiast słabych i bardzo słabych w drugą. Trudność uczenia się (8) Czas (5) 11, Atrybucje Okoliczności (4) 11,6 20 Trudność ćw.(2) 10 7 Umiejętność (7) Motywacja (6) Atrybucje Wysiłek (3) Talent (1) [%] 90 Z + DB + D S + BS Diagram 1. Atrybucje wewnętrzne i zewnętrzne przypisywane sukcesowi w uczeniu się wymowy przez studentów znakomitych (Z), bardzo dobrych (BD) i dobrych (D) oraz studentów słabych (S) i bardzo słabych (BS) Wyniki badania wyraźnie pokazują, Ŝe wewnętrzne czynniki atrybucyjne, niezaleŝnie od reprezentowanego faktycznego poziomu wymowy, są znacznie częściej wskazywane niŝ atrybucje zewnętrzne. Jedynym odbiegającym wynikiem jest duŝa popularność czynnika 8 w grupie studentów słabych i bardzo słabych. Okazuje się, Ŝe 50% tej grupy podmiotów uwaŝających się za do-

18 18 Małgorzata Baran-Łucarz brych, widzi źródło swojego rzekomego powodzenia w uczeniu się wymowy w zewnętrznym czynniku atrybucyjnym, jakim jest według nich fakt, Ŝe wymowa języka obcego jest aspektem łatwym do opanowania. Trudno się z tą opinią zgodzić. Idzie ona poniekąd w parze z równie mylną znacząco zawyŝoną samooceną tychŝe studentów. Przypatrując się dokładniej odpowiedziom wybranym przez studentów znakomitych, dobrych i bardzo dobrych, moŝemy wywnioskować, Ŝe najczęściej wskazywanymi przez nich atrybucjami sukcesu jest ich troska o podniesienie swojego poziomu (76%) oraz wrodzony talent (74%). Mniej chętnie tłumaczono sukces wysiłkiem włoŝonym w pracę nad wymową (49% studentów z tej grupy zaznaczyło tę odpowiedź) i umiejętnością prawidłowego oceniania poprawności wymawianych przez siebie słów i zdań w języku angielskim (37%). Atrybucje zewnętrzne, tj. trudność zadań, okoliczności, czas poświęcony na ćwiczenie wymowy oraz ogólny stopień trudności uczenia się wymowy cieszyły się duŝo mniejszą popularnością. Warto wrócić na chwilę do odpowiedzi studentów słabych i bardzo słabych o zawyŝonej samoocenie. Ciekawy jest fakt, Ŝe chociaŝ tylko połowa tych osób wierzy w posiadanie talentu (pytanie 1), to aŝ 60% tłumaczy swój rzekomo wysoki poziom wymowy umiejętnością prawidłowego oceniania stopnia poprawności wymawianych przez siebie zdań i słów (pytanie 7). Tej wewnętrznej atrybucji zdecydowanie wyŝszy procent osób słabych niŝ dobrych przypisuje swój rzekomy sukces. Takie mylne załoŝenie z całą pewnością nie pomaga im opanować dobrze wymowy. Jak podaje Richard Schmidt (1990), konieczna jest bowiem umiejętność dostrzeŝenia swoich błędów, czyli róŝnicy między wzorcem a swoją kopią. Osoby zaklasyfikowane przeze mnie do grupy słabej i bardzo słabej nie mają świadomości, Ŝe ta właśnie umiejętność jest u nich najprawdopodobniej bardzo słaba. 2 Spójrzmy na diagram 2 pokazujący atrybucje słabego poziomu wymowy języka obcego. Tym razem odpowiedzi osób znakomitych, bardzo dobrych i dobrych nie będą brane pod uwagę. Owa decyzja wynika z faktu, Ŝe, mimo iŝ większość z nich zaniŝyła swój poziom do dobrego, to jednak, zakreślając odpowiedzi, myślała ona o źródłach sukcesu, raczej niŝ przyczynach niepowodzenia. 2 Zjawisko zawyŝania swojej samooceny oraz fałszowania rzeczywistości w celu obrony swojego ego oraz uniknięcia lęku i strachu znane jest w psychologii pod nazwą atrybucje w słuŝbie ego i atrybucje obronne.

19 Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego 19 Trudność uczenia się (8) 44 Czas (5) 100 Okoliczności (4) 55,5 Trudność ćw. (2) Umiejętność (7) 33 33,3 Motywacja (6) Wysiłek (3) 0 55,5 Atrybucje Talent (1) 44, [%] Diagram 2. Atrybucje wewnętrzne i zewnętrzne przypisywane niskiemu poziomowi w uczeniu się wymowy przez studentów słabych i bardzo słabych Spośród wszystkich słupków, dwa od razu przyciągają naszą uwagę. Jednym z wytłumaczeń niskiego poziomu mógłby być brak większego zainteresowania i dbałości o wymowę (pytanie 6). Fakt, iŝ nikt nie zaznaczył tej odpowiedzi potwierdza, Ŝe wszyscy mają bardzo wysoką bądź wysoką motywację do osiągnięcia jak najwyŝszego poziomu wymowy. Drugi wynik przyciągający uwagę dotyczy czasu poświęcanego na ćwiczenie wymowy. Okazuje się, iŝ wszyscy studenci słabi i bardzo słabi upatrują przyczynę swojego niepowodzenia m.in. w zbyt małej ilości godzin przeznaczonej na trening wymowy. Pomimo, Ŝe ponad połowa przyznaje się, Ŝe ich słaby poziom jest wynikiem niewystarczającego wysiłku wkładanego w uczenie się tego aspektu, to taka sama liczba osób twierdzi, iŝ okoliczności są przeciwko nim, utrudniając realizowanie zadania. Wreszcie, zaskakujące wydaje się, Ŝe odpowiedzi na pytanie 2 i 8 nie cieszyły się taką popularnością, jakiej moŝna byłoby się spodziewać. Wynika to z faktu, iŝ wielu studentów tej grupy zaznaczyło, Ŝe wymowa i zadania do jej ćwiczenia są ich zdaniem łatwe. MoŜna by się zastanawiać, czy nie jest to kolejny rodzaj reakcji obronnej, w której uczący się uznaje, Ŝe nie jest taki głupi, Ŝeby sobie z zadaniem nie poradzić. Jako przyczynę podaje niewystarczającą ilość czasu przeznaczoną na fonetykę na uczelni oraz brak zainteresowania i wysiłku włoŝonego ze swej strony w ćwiczenie wymowy. CzyŜ fizyczna przeszkoda nie wydaje się duŝo bezpieczniejsza niŝ przyznanie się do braku umiejętności? Mimo, Ŝe nie rysuje się tak wyraźna prawidłowość jak w przypadku atrybucji sukcesu, moŝna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe rzeczywiście niepowodzenia częściej tłumaczone są przez uczących się zewnętrznymi czynnikami atrybucji. Warto przypomnieć, Ŝe w diagramie 1 wartości procentowe utrzymywały się na

20 20 Małgorzata Baran-Łucarz wysokości kilku, kilkunastu, do 20%. W drugim diagramie wartości przy atrybucjach zewnętrznych są duŝo wyŝsze (od 33% do 100%). Na koniec naleŝy wspomnieć, Ŝe wielu studentów o słabej wymowie przyznało, Ŝe źródłem ich niskiego poziomu wymowy jest kolejny czynnik zewnętrzny brak sposobności spędzenia dłuŝszego czasu za granicą Kontrolowanie atrybucji sukcesu w opanowaniu wymowy Jak myślenie o moŝliwości kontrolowania atrybucji sukcesu w opanowaniu wymowy kształtuje się w zaleŝności od poziomu wymowy studentów ukazuje tabela 1. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe w przypadku studentów z grupy A i B odpowiedzi zawsze i dość często są bardziej popularne niŝ odpowiedzi rzadko kiedy i nigdy. Zaskakujące jest, Ŝe w grupie C przewaŝnie wybierano odpowiedź dość często, a nie nigdy. Jednak w porównaniu z innymi poziomami opcja zawsze wybierana była przez tych studentów najrzadziej. Patrząc na kolumnę rzadko kiedy, moŝemy zaobserwować, iŝ odpowiedź ta jest najczęstsza właśnie w przypadku podmiotów słabych i bardzo słabych Tabela 1. MoŜliwość kontrolowania atrybucji sukcesu w opanowaniu wymowy języka obcego według studentów reprezentujących róŝny poziom wymowy języka angielskiego ODPOWIEDZI/ Poziom studentów ZAWSZE (%) DOŚĆ CZĘSTO (%) RZADKO KIEDY (%) NIGDY (%) A znakomici + bardzo dobrzy (N = 16) B dobrzy (N = 30) C słabi + bardzo słabi (N = 19) 35,4 48,5 13,0 3, , ,5 1,9 PoniŜsze diagramy 3 i 4 pokazują procentowy rozkład odpowiedzi rzadko kiedy i zawsze z podziałem na 5 grup. Widać prawidłowość pomiędzy popularnością tych odpowiedzi a poziomem wymowy podmiotów badawczych: znakomitych (Z), bardzo dobrych (BD) i dobrych (D) oraz studentów słabych (S) i bardzo słabych (BS).

21 Teoria atrybucji w odniesieniu do uczenia się wymowy języka obcego ,7 15 rzadko kiedy 10 9,4 5 0 Z BD D S BS Diagram 3..Poziom wymowy studentów wybierających odpowiedź rzadko kiedy , , ,4 23,5 zawsze Z BD D S BS Diagram 4. Poziom wymowy studentów wybierających odpowiedź zawsze W tabeli 2 obrazującej opinie studentów na temat moŝliwości kontrolowania poszczególnych 8 czynników atrybucyjnych zawartych w teście odpowiedzi zawsze i dość często zostały zanalizowane razem, gdyŝ obie reprezentują opinię, Ŝe czynniki te podlegają kontroli. Podobnie zrobiono z odpowiedziami rzadko kiedy i nigdy, które są po drugiej stronie kontinuum (negatywne). Ciekawie prezentują się opinie studentów na temat moŝliwości kontrolowania zdolności do uczenia się wymowy (pytanie 1). Wynika z nich, Ŝe uznanie to za moŝliwe maleje wraz z obniŝaniem się poziomu. Wraz z obniŝaniem się poziomu maleje teŝ opinia, iŝ kontroli podlega poziom poprawności wymowy (pytanie 8).

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Przedmiotowy system oceniania z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański, j. rosyjski Nauczyciele uczący: mgr Joanna Kańska, mgr Aleksandra Dul, mgr Anna Nowak, mgr Ewa Lis,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ministerstwo Edukacji Narodowej REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Jeśli chcemy obniŝyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment tys. 400 390 380 370 360 350 340 330 320 Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum Obszary aktywności podlegające ocenianiu 1. WYPOWIEDZI USTNE (przynajmniej 1 ocena w semestrze) - dialogi lub monologi na dany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Regulamin oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Regulaminem wewnątrzszkolnego oceniania i stanowi załącznik do Statutu Szkoły. W ramach oceniania

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRAC DŁUGOTERMINOWYCH PLANOWANIE PRACY W GRUPIE

OCENIANIE PRAC DŁUGOTERMINOWYCH PLANOWANIE PRACY W GRUPIE Katarzyna Olejniczak Gimnazjum Nr w Konstantynowie Łódzkim UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE OCENIANIE PRAC DŁUGOTERMINOWYCH PLANOWANIE PRACY W GRUPIE Szkoleniowa rada pedagogiczna przeprowadzonej w dniu..r. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE. Spis treści PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W CHORZEWIE Spis treści I. Główne założenia PSO... 1 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 1-2 III. Sposoby sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciel j. niemieckiego mgr Magdalena Pluta I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

języków obcych Mirosław Pawlak Zakład Filologii Angielskiej, UAM Kalisz

języków obcych Mirosław Pawlak Zakład Filologii Angielskiej, UAM Kalisz Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Niezwykły uczeń indywidualne potrzeby edukacyjne w dydaktyce języków obcych Lublin, 6-8 września 2010 Rozwijanie autonomii ucznia w pracy z uczniem niezwykłym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 1 W PRUDNIKU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 1 W PRUDNIKU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE DLA JĘZYKÓW OBCYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 1 W PRUDNIKU KRYTERIA OCENIANIA Ocenianie bieŝące- Sprawdzanie czterech sprawności językowych w zakresie umiejętności mówienia, pisania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Rok szkolny 2012/2013 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum Dwujęzycznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OKREŚLENIE WYMOGÓW I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKÓW OBCYCH 1. Uczeń w trakcie nauki języka obcego powinien: a) wykazać się umiejętnością

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak

AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak AUTONOMIA W NAUCE JĘZYKA OBCEGO CO OSIĄGNĘLIŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY? Red. Mirosław Pawlak POZNAŃ-KALISZ 2008 RECENZENT: Jan Majer Copyright by Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu and Państwowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego dla poziomu liceum 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI Mgr Ewelina Duplaga 1 CELE: Celem oceniania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I III GIMNAZJUM NR 3 W ŁOWICZU Rok szkolny 2013/2014 Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum nr 3 w Łowiczu odbywa się według programu wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Przedmiotowy System Oceniania - Język angielski i niemiecki Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani przez nauczyciela przedmiotu o zakresie wymagań na określoną ocenę oraz sposobie i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe

Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Przedmiotowy System Oceniania - przedmioty zawodowe Niniejszy przedmiotowy system oceniania obejmuje następujące przedmioty: w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: usługi gastronomiczne, organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV - VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego opracowano

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najwaŝniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. 1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNE: ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Założenia ogólne PZO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w GIMNAZJUM 24 oceny odpowiadające poszczególnym poziomom oraz wymagania na poszczególne oceny, sposoby oceniania i techniki kontroli,

Bardziej szczegółowo

WY H C OWA W N A I N E

WY H C OWA W N A I N E Co nauczyciel wiedzieć powinien? WaŜne pojęcia WaŜne pojęcia WYCHOWANIE to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stworzenie mu wartościowego środowiska wychowawczego. W jego wyniku uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) 1. Cele oceniania Systematyczna obserwacja postępów ucznia Uświadomienie uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI i ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu. Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół. W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w egzamin maturalny zdawało łącznie we wszystkich typach szkół 224

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego i języka rosyjskiego w klasie IV,V i VI SP w Janowie oraz w klasie I, II i III Gimnazjum w Janowie Rok szkolny 2015/2016 Ocena powinna być odzwierciedleniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Maria Bandziak Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w DzierŜoniowie PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Badanie miało charakter pilotaŝowy i dotyczyło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego Opracowane na podstawie STATUTU SZKOŁY Ocenianie języka francuskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI MÓWIENIA 5 Potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 12.2011/2012 XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania ważny w roku szkolnym : 2015/2016 Przedmiot: język niemiecki

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ:

JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: JĘZYK ANGIELSKI NA CO ZWRACAMY UWAGĘ OCENIAJĄC : 1.UMIEJĘTNOŚĆ WYPOWIEDZI USTNEJ: zgodność z tematem wkład pracy, przygotowanie poprawność gramatyczna wymowa - poprawność fonetyczna zasób słownictwa i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ Opracowanie: Mgr Anna Borek Mgr Barbara Jakubiec Mgr Tomasz Padyjasek Spis treści: 1. Termin dysleksja. 2. Trudności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim

Przedmiotowe Zasady Oceniania. z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej. w Rogowie Sobóckim Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego obowiązujące w SP im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim Rok szkolny 2015/16; Klasy: IV, V, VI I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE Wstęp Wiadomości podlegające ocenie zawarte są w planie wynikowym lub rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego dla uczniów klas I-III Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Młodzieszynie Nauczanie języka polskiego w Gimnazjum w Młodzieszynie odbywa się

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUśU W KLASACH IV-VI 1. Cele oceniania: 1. BieŜące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo