Menedżer HR Program Wyzwania Przyszłości w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim: Procesowe podejście do Zarządzania Kapitałem Ludzkim Organizacji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Menedżer HR Program Wyzwania Przyszłości w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim: Procesowe podejście do Zarządzania Kapitałem Ludzkim Organizacji:"

Transkrypt

1 Menedżer HR Program Wyzwania Przyszłości w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkim: Cztery bogate merytorycznie warsztaty przeprowadzą słuchaczy poprzez główne wątki złożonego, jednak bardzo interesującego procesu zarządzania procesami HR w organizacji. Pozwolą poznać jego meandry, nauczyć identyfikować najistotniejsze jego cele, trafnie określać kluczowe kompetencje, niezbędne dla jego sprawnego funkcjonowania. Nie lada okazją stanie się bogato ilustrowane spojrzenie na wyzwania stojące przed komórkami HR w organizacjach multikulturowych. 1. Najnowsze trendy w ZZL (Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi) w Polsce i na świecie (5 godz.) Nowoczesne ujęcie Human Resources na miarę wyzwań teraźniejszości i przyszłości Jakie czynniki społeczne i gospodarcze wywołały w Polsce i na świecie wzrost znaczenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi? Jakie wyzwania stoją przed organizacjami w związku z toczącą się ewolucją w procesach zarządzania kapitałem ludzkim? Jaka jest przyszłość HR? 2. Transformacja funkcji personalnej - wyzwania w obszarze Human Resources (5 godz.) Po co firmie tak potrzebny jest profesjonalny dział HR? W jaki sposób w ostatnich latach przebiegała transformacja Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Polsce? Jak na efektywność i skuteczność działań personalnych wpływa zmienność potrzeb i zasobów rynku pracy? W jaki sposób umiejętnie brać udział w grze na rynku pracy i osiągać sukcesy? Pokolenie Y kto to taki? Jak kształtować zasoby ludzkie w gospodarce opartej o wiedzę? Czym są wartości z skutecznym zarządzaniu organizacją? 3. Dział Personalny partnerem biznesowym w organizacji (10 godz.) Identyfikacja definicji HR partner biznesowy w organizacji. Mapa strategicznego uczestnictwa działów HR w ciągłości procesów zarządzania organizacją. Transfer celów charakterze strategicznym na poziom HR Kim są i czego oczekują od profesjonalnego działu personalnego wewnętrzni klienci w organizacji Dzięki czemu działy personalne w nowoczesnej organizacji odnoszą sukcesy? Procesowe podejście do Zarządzania Kapitałem Ludzkim Organizacji: "Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.", to kolejny cytat Peter a Drucker a, który znakomicie ilustruje ideę kolejnego modułu, przygotowująca słuchaczy studiów do: 1. Profesjonalizacja procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi 10 godz. Dzięki czemu osiągniemy spójność działań HR wobec strategii biznesowej organizacji Jakie strategie zarządzania zasobami ludzkimi są najefektywniejsze? Formułowanie kluczowych celów optymalnej strategii HR

2 Dlaczego warto zidentyfikować, Kim są interesariusze nowoczesnych procesów kadrowych w organizacji Przegląd dostępnych na rynku technologii informatycznych usprawniających pracę działów personalnych, które warto polecić. 2. Audyt funkcji personalnej 10 godz. Czemu służy diagnoza stanu realizacji funkcji personalnej organizacji? - narzędzia, metody, zarządzanie rezultatami diagnozy Czy inwestycje ponoszone przez organizację na realizacje funkcji personalnej przekładają się na wymierne korzyści dla organizacji? Jak oceniany jest dział HR przez pracowników i zarząd firmy? Czy stosowane w firmie praktyki i narzędzia HR są adekwatne do potrzeb organizacji? Czy polityka personalna nadąża za zmianami na rynku pracy? Jak zmierzyć wartość dodaną z funkcji HR? 3. Planowanie strategiczne w HR 10 godz. W jaki sposób zintegrować elementy organizacji w jedną sprawnie działającą całość? Jak zapewnić, aby bezpośrednie działania organizacji miały ścisły związek z jej nadrzędnymi celami Jak planować aby działania organizacji miały miejsce wtedy, kiedy jest to wymagane, co pozwoli właściwie wykorzystać zasoby ludzkie? Jak tworzy się plan strategiczny. który pomaga reagować na zmiany ponieważ umożliwia przeanalizowanie i przekształcenie struktury organizacji oraz jej programu i działań w procesie ciągłym? 4. Reengineering funkcji personalnej (5 godz.) Czy Reengineering procesów zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji tylko brzmi poważnie? Co jest myślą przewodnią reengineeringu? Na czym polega zdolność organizacji do redefiniowania kierunków i celów swojego działania. Ja zarządzać reengineeringiem procesów HR? Jakie korzyści i ryzyka niesie ze sobą redefinicja ścieżek działania? 5. Optymalizacja procesów HR (5 godz.) Kiedy w organizacji musza zostać uregulowane procesy? Czym jest dla efektywnego działania działu HR tzw. standaryzacja procesów HR? Jaki model obsługi HR jest optymalny dla Twojej organizacji? Jak przełożyć strategię firmy na sposób organizacji działu HR? Co sprzyja dogłębnemu poznaniu procesów personalnych? Czemu służy i na czym polega mapowanie procesów HR? 6. Efektywne zarządzanie projektami HR (10 godz.) HR Project Management skuteczna metoda na wypełnienie przepaści pomiędzy wspaniałymi ideami a efektywnym działaniem. Jak dobrze zdefiniować i przygotować projekt w obszarze procesów HR. Jak skutecznie wpływać na otoczenie projektu i odpowiadać na oczekiwania właścicieli innych obszarów organizacji. Praktyczna nauka definiowania i planowania projektu. Dekompozycja projektu praktyczne sposoby jak przejść od idei do działania. Przydzielanie zasobów do realizacji projektu. Kontrolowanie realizacji i właściwe rozliczenie się z efektów projektu z interesariuszami i użytkownikami.

3 7. Zrównoważona karta wyników HR (HR Scorecard) (8 godz.) W jaki sposób dokonać pomiaru wpływu zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki finansowe firmy? Jakie obowiązują zasady budowy karty wyników zarządzania zasobami ludzkimi? Jak oszacować strategiczną rolę działów personalnych w generowaniu wartości? Jakich kompetencji wymaga Zrównoważona karta wyników HR (HR Scorecard) do jej wdrażania? Zrównoważona karta wyników (HR Scorecard) w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi - poznaj narzędzie i przygotuj się do jego wdrożenia. 8. Kompetencje diagnostyczno badawcze w HR (10 godz.) Opracowanie mapy kluczowych obszarów badawczych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim Identyfikacja zakresu niezbędnej wiedzy i umiejętności badacza-diagnosty. Przegląd efektywnych metod i narzędzi diagnostycznych dostępnych bez specjalnych uprawnień Konstruowanie profesjonalnych narzędzi diagnostyczno- badawczych na potrzeby realizacji zadań w HR Jak skutecznie zarządzać procesami diagnostycznymi w obszarze HR. Strategie zarządzania informacją diagnostyczną w organizacji. HR jako centrum alarmowe przeciwdziałania zjawiskom, zagrażającym ciągłości procesów biznesowych tkwiących w obszarze kapitału ludzkiego np. skutki psychologicznych kosztów pracy Inicjatywy Strategiczne w Obszarze Human Resources Mapa strategicznych działań to cykl wewnętrznie powiązanych, aktywnych warsztatów będących z założenia bezpiecznym i twórczym zderzeniem z profesjonalnym warsztatem zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Konfrontacja z rzetelnym inwentarzem procesów, zadań i działań o różnorodnym, najczęściej strategicznym charakterze, których realizacja wymaga przede wszystkim świadomości ich istnienia, szeregu kompetencji merytorycznych oraz strategicznej sztuki planowania i projektowania. Systematyczna praca metodyczna uczestników studiów, moderowana przez ekspertów-praktyków dedykowana jest zbudowaniu tzw. kokpitu strategicznego profesjonalnego menedżera HR. 1. Strategiczne zarządzanie poziomem zasobów ludzkich organizacji (10 godz.) Istota planowania zasobów ludzkich analizę istniejącego stanu zatrudniania Planowanie potrzeb, czyli popytu na wewnętrznym rynku organizacji prognozowanie podaży, czyli zaplanowane zmian w stanie zatrudnienia na danym horyzoncie czasowym tworzenie planów minimalizujących lukę miedzy popytem a podażą na wewnętrznym rynku pracy organizacji, tworzenia dróg awansowania pracowników monitoring procesów zatrudnienia Metody prognozowania popytu i podaży zasobów ludzkich. 2. Zarządzanie polityką rozwojową kapitału ludzkiego na rzecz organizacji (18 godz.) Planowanie działań rozwojowych Sukcesorzy w organizacji kto to taki. Programy przyciągania i rozwoju talentów- jak je tworzyć? Przyszłość zarządzania karierą Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier.

4 Zintegrowane zarządzanie rozwojem kompetencji pracowniczych Kapitał intelektualny - rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy 3. Nowoczesne narzędzia motywacji pracowników (10 godz.) Gdzie tkwi odpowiedź na pytanie, co motywuje ludzi do pracy? Jak zmotywować pracowników pokolenia Y Jak wpływać na zachowania pracowników za pośrednictwem bodźców, które zostaną przez nich przekształcone w działanie zgodne z celami organizacji? W jaki sposób tworzyć i wykorzystywać nowoczesne narzędzia motywacji pracowników? EVA jako narzędzie motywacji pracowników? Jak monitorować i badać zmienność czynników i źródeł motywacji pracowników? 4. Zarządzanie polityką szkoleń efektywnych biznesowo (10 godz.) Jakie korzyści odnosi organizacja wykorzystująca procesowe podejście do szkoleń - koncepcja efektywnej polityki szkoleń dla organizacji. W jaki sposób Leslie Rea i Donald Kirkpatrick zrewolucjonizował podejście do efektywności szkoleń? Czym jest zwrot z inwestycji w kapitał ludzki i jak go osiągnąć? 5. Employer Branding - budowanie wizerunku pracodawcy (10 godz.) W jakim stopniu CSR jest wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkim? Jak zarządzać Marketingiem personalnym? Outplacement - zwolnienia monitorowane dlaczego warto zainwestować czas i uwagę w zwolnienia pracowników? analiza barier oraz korzyści Skuteczne rozwiązania w programach outplacement'u. Komunikacja wewnętrzna w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim, znaczenie efektywnego przepływu informacji w organizacji dla podniesienia skuteczności działań HR Kluczowe Kompetencje Profesjonalnego Menedżera HR: Zarządzanie procesami międzyludzkimi jako najważniejsza umiejętność w XXI wieku wymaga mistrzowskich kompetencji specjalistów budujących i wdrażających strategiczne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim Ostatnie dwa warsztaty dedykowane są poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie - kim jest w tyglu organizacyjnych doświadczeń menedżer HR? Jak buduje swój autorytet i jakich kompetencji nie może zabraknąć w jego zawodowym arsenale. Złożoność pełnionych ról menedżera HR, to kolejne odsłony niniejszego modułu studiów, których intencją jest wyzwolenie pogłębionej refleksji nad indywidualnym rozwojem kompetencji osobistych i zawodowych kompetencji Obszary odpowiedzialności, ale przede wszystkim przywileje wpływu na rzeczywisty rozwój organizacji, omawiane podczas warsztatów pozwalają kształtować świadome postawy menedżerów HR oraz wyznaczać przyszłe cele działań i profesjonalnego rozwoju. 1. Przywództwo w efektywnych biznesowo procesach HR (10 godz.) Jakie są osobiste i organizacyjne źródła autorytetu menedżera HR? Biznes to ludzie jak więc im przewodzić w czasach zarówno prosperity jak i kryzysów. Tworzenie Mapy Obszarów Odpowiedzialności oraz wpływu na rozwój organizacji. Co w zarządzaniu ludźmi przynosi największy zwrot z inwestycji?

5 Przywództwo w zmianie czy ty to potrafisz? Twój etyczny przewodnik wpływu. Menedżer HR w sytuacjach kryzysowych 2. Strategiczne zarządzanie zmianą przez menedżera HR (10 godz.) Decyzja o zmianie i co dalej Twój plan A i B? Psychologia zmiany- do wzięcia dobre rady od R. Cialdiniego Menedżer HR jako lider w burzy zmian organizacyjnych- plan działań w zakresie zarządzania zmianą wg najlepszych praktyk Jakie ryzyka niesie zarządzanie zmianą? Co oznacza podejście systematyczne w zmianie? Co staje się kluczem dostępu do sukcesu w zarządzaniu zmianą? Jaką role pełni monitoring zmiany? Ile kosztują falstarty w zmianie- analiza przy użyciu kalkulatora ryzyka? 3. Mistrzostwo osobiste menedżera HR (10 godz.) Kreślenie sylwetki psychologiczno - społecznej profesjonalnego menedżera HR Analiza istoty pełnionych ról przez menedżera HR w nowoczesnej organizacji (przywódca, agent zmiany, ekspert administracyjny, kreator zaangażowania, badacz diagnosta, inspirator) Rola profesjonalnego menedżera HR w procesie wzrastania i rozwoju kadry menedżerskiej organizacji. Kompetencje osobiste jako czynnik kształtowania reputacji menedżera Strategie rozwoju mistrzostwa osobistego menedżera HR. Kim jest refleksyjny praktyk w działaniu? Sporządzanie Indywidualnego planu rozwoju zawodowego menedżera HR perspektywa kompetencyjna, perspektywa osobista. 9 miesięcy nauki 10 zjazdów 176 godzin zajęć Zajęcia realizowane są podczas 10 zjazdów, odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-18:00). Forma zaliczenia Praca podyplomowa w formie projektu + grupowa obrona projektu

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Oferta usług doradczych House of Skills Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A., 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS 0000307055. NIP: 526-25-05-471REGON: 017184952 Opłacony

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy. Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce

Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce Natura dobrej organizacji Trendy HRM w Polsce Trendy HRM w Polsce. 2 Spis treści 8 Najważniejsze wnioski z badania - streszczenie menedżerskie 11 Metoda badawcza 13 Opis próby - wszystkie badane organizacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowo doradczym Programie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo