Rola motywacji i autonomii w dydaktyce języków obcych na przykładzie wykorzystania narzędzi internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola motywacji i autonomii w dydaktyce języków obcych na przykładzie wykorzystania narzędzi internetowych"

Transkrypt

1 mgr Mariusz Szulc nauczyciel języka francuskiego Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie Rola motywacji i autonomii w dydaktyce języków obcych na przykładzie wykorzystania narzędzi internetowych Idea motywacji jest ściśle związana z autonomią. Autonomia ucznia jest waŝną zasadą procesu dydaktycznego, podkreślaną ostatnio przez wielu autorów. Holec (1995, str. 40) dokonuje podziału na autonomię językową oraz autonomię uczenia się. Definiuje autonomię uczenia się jako umiejętność aktywnego i niezaleŝnego uczenia się, które prowadzi do autonomii językowej. Autonomia językowa czy teŝ komunikacyjna jest to umiejętność radzenia sobie w czasie rzeczywistym i spontanicznie, z przewidywalnymi jak teŝ nieprzewidywalnymi sytuacjami komunikacji. W warunkach szkolnych moŝna mówić o róŝnych stopniach autonomii uczenia się. KaŜdy uczeń reaguje indywidualnie na fakt przekazania mu części odpowiedzialności za jego nauczanie. Konieczne zatem staje się wypracowanie przez samego ucznia własnego stylu pracy, dokonanie niezbędnego wyboru metod, strategii i właściwych ćwiczeń. Według Wilczyńskiej (1999), optymalny dobór indywidualnych strategii uczenia się do rodzaju napotkanych trudności i ogólnych warunków nauczania dokonuje się poprzez autentyczne działanie jednostki. Ta właściwość w sposób znaczący wpływa na skuteczność nauczania/uczenia się. Znaczenie ćwiczeń opartych na autentycznym zastosowaniu języka i autentyczności sytuacji komunikacyjnych okazują się zatem głównymi cechami nauczania języków obcych. Ćwiczenia proponowane przez Gajek (2001) wykorzystujące pocztę elektroniczną podkreślają tę autentyczność. Uczniowie uczestniczący w tego rodzaju ćwiczeniach stają się osobami aktywnymi, które uczą się poprzez autentyczne działania i uŝycie języka w sytuacjach rzeczywistych. Motywacja ma swoje źródła w afektywności, nadaje dynamiki działaniom jednostki nakierowując je na konkretne cele (Wilczyńska, 1999). Zjawisko to pojawia się w sposób naturalny u osób niezaleŝnych, autonomicznych. Najbardziej naturalnym sposobem wzbudzenia motywacji jest troska o wyznaczanie indywidualnych celów jak najbardziej rzeczywistych i jak najbardziej jasnych. Tymczasem w realiach szkoły nie zawsze jest to tak oczywiste. W otoczeniu klasowym uczeń kształtuje w sobie obraz języka obcego, który jest uŝywany wyłącznie w sali lekcyjnej. Po opuszczeniu klasy traci kontakt z językiem,

2 najczęściej aŝ do następnej lekcji, wyjątek robiąc przy okazji pracy domowej. Zachodzi więc potrzeba aby nauczyciel walczył o motywację swoich uczniów. śeby mogli oni przekształcić wiedzę nabytą w sprawności komunikacyjne Apanovitch (2002) nalega na potrzebę włączenia języka obcego w Ŝycie codzienne uczniów bez zakłócania przyjętego rytmu Ŝycia. Regularny kontakt z językiem poza szkołą pozwala uczniom osiągnąć większą skuteczność na lekcjach. Na przykładzie języka francuskiego proponuje ona stworzenie Indywidualnej Przestrzeni Komunikacji Językowej, którą dalej będę nazywał IPKJ. To narzędzie miałoby pozwolić uczniom na zorganizowanie codziennych kontaktów z językiem obcym w formie ćwiczeń autonomicznych. Osobiście uwaŝam, Ŝe Internet i np. kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowią jeden z przykładów tego rodzaju podejścia. Trzy moduły IPKJ to: informowanie, strategie i regulowanie. W pierwszej kolejności uczniowie są uczulani na korzyści, jakie niesie za sobą nauka języków obcych połączona z wysiłkiem intelektualnym. Następnie uświadamiają sobie, Ŝe ten wysiłek moŝe przyczynić się do sukcesu w innych dziedzinach. W końcu uczniowie zastanawiają się nad licznymi moŝliwościami komunikacji w języku obcym. Ostatecznie, uczniowie są informowani o regułach IPKJ. W module strategii uczniowie powinni angaŝować się w wykorzystywanie wiedzy nabytej podczas lekcji w nowych sytuacjach, stosując najbardziej odpowiednie strategie. Wybór dokonywany przez uczniów powinien zachodzić w sposób autonomiczny. Uczeń powinien takŝe umieć odwoływać się do źródeł informacji innych niŝ nauczyciel, czyli np. do słowników, kolegów z klasy, rodzimych uŝytkowników języka itd. Doświadczenia, między innymi prowadzone i opisywane przez Gajek (2001) dotyczące wykorzystania poczty elektronicznej podczas lekcji języka lub poza lekcjami dowiodły, Ŝe zadania, które nauczyciel narzuca uczniom i których reguły wcześniej ustanawia stają się wcześniej czy później demotywujące i nudne, podczas gdy projekty które pozwalają na znaczną autonomię ucznia sprawiają im przyjemność. Doświadczenia te wykazały takŝe, Ŝe uczniowie inaczej odbierają tekst z ksiąŝki a inaczej tekst a przygotowany specjalnie dla nich, przez konkretną osobę. Redagując czy teŝ czytając otrzymane wiadomości sięgają oni w sposób naturalny po słownik a ich prace są o wiele bardziej staranne dzięki zaangaŝowaniu emocjonalnemu. Niektórzy z nich zachęceni pomysłem ze szkoły kontynuowali wymianę i poza lekcjami. Tak więc uczniowie ci zrobili pierwszy krok w kierunku prawdziwej autonomii komunikacyjnej i autonomii uczenia się. JuŜ w latach osiemdziesiątych XX wieku Holec (1982) podkreśla, Ŝe udział w ćwiczeniach autonomicznych moŝe być jedynie proponowany uczniom. Ci wybrani uczniowie będą następnie musieli dokonać własnego wyboru strategii i

3 metod uczenia się. Apanovitch (2002) proponuje następujące sposoby pracy z językiem obcym: - Czas specjalnie przeznaczony na pracę z językiem obcym, np. zajęcia językowe, prace domowe, ale takŝe wykorzystywanie zasobów internetowych, czy spotkania z rodzimymi uŝytkownikami języka jako te, które sprzyjają rzeczywistemu wykorzystaniu języka w praktyce, - Praca nad materiałem językowym jednocześnie z wykonywaniem innych zajęć codziennych, np. słuchanie dialogów przez odtwarzacz przenośny i korzystanie z transportu miejskiego, opisywanie w myślach osoby lub krajobrazu w oczekiwaniu na spotkanie, - Posługując się językiem obcym opisywanie sobie swoich zainteresowań, gustów itp. Niektóre z proponowanych ćwiczeń wydają się być pozbawione spontaniczności i opierają się na sztucznej komunikacji i skierowane są do samego siebie. Dlatego teŝ naleŝy podkreślić znaczenie zaangaŝowania uczuciowego ucznia, jego aktywności komunikacyjnej oraz aktywności swego umysłu. Konieczne jest, aby zadanie było zróŝnicowane, intensywne, spontaniczne i miało charakter osobisty (Wilczyńska, 1999). Z tego względu bardziej polecanymi sposobami indywidualnej pracy z językiem obcym wydaje się być korzystanie z Internetu. Trzecim modułem opisywanym przez Apanowitch (2002) jest regulowanie, czyli systematyczna i wspólna analiza trudności i sukcesów uczniów podczas cotygodniowych spotkań. Prowadzone badania wykazały, Ŝe uczniowie w warunkach autonomii odczuwają potrzebę konsultowania się z nauczycielem. Zasada uczenia się autonomicznego opiera się na swobodnym wyborze ze strony ucznia w zakresie celów, treści, metod pracy, kontroli przebiegu nauki i metod oceny osiągnięć (Holec, 1982). Istnieje równieŝ cały wachlarz ćwiczeń, które wykorzystując pocztę elektroniczną prowadzą bezpośrednio do autonomii ucznia, które oparte są na motywacji i które mogą być realizowane niezaleŝnie od zajęć szkolnych. Moje propozycje to indywidualna wymiana korespondencji lub wymiana myśli na forum dyskusyjnym w języku obcym. PoniewaŜ wymiana taka byłaby realizowana poza zajęciami lekcyjnymi, musiałaby być oparta na silnej motywacji uczestników występujących wówczas w roli bardziej partnerów w korespondencji niŝ uczniów. Aby podjąć takie wyzwanie, uczeń musi osiągnąć wystarczający poziom autonomii by mógł przejąć większą odpowiedzialność za swoją naukę.

4 Internet pozwala na komunikację zarazem globalną i błyskawiczną, daje uczniom okazję do odkrywania na nowo przyjemności pisania, czy chodzi o sztukę epistolarną, gdy uczeń nawiązuje kontakt z rówieśnikami, czy teŝ o projekty szkolne przewidziane i opracowane przez nauczyciela (Mangenot, 1998). Dzięki wymianie korespondencji, pojawieniu się interlokutorów w tym samym wieku uczniowie odnajdują zagubioną motywację (del Rey, 1996). MoŜliwość czynienia postępów według własnego rytmu i własnymi sposobami jest kolejnym źródłem motywacji sygnalizowanym przez autorów (Loiseau i Roch, 2002). Moim zdaniem, wykorzystanie Internetu, np. poczty elektronicznej moŝe nawet mieć wpływ na chęć realizowania innych zadań, bardziej złoŝonych, jak prace indywidualne lub zbiorowe publikowane na stronie serwisu, analizy naukowe, wymiana doświadczeń, budowa strony internetowej itd. Wiele zaleŝy od poziomu uczniów, ich ambicji, jak równieŝ po raz kolejny nie do przecenienia jawi się w tym miejscu rola nauczyciela wspierającego, motywującego, doradzającego.

5 Literatura 1. Apanovitch E. (2002), "Apprenants démotivés: quel remède?", Le français dans le monde, N o 322, 41-43, CLE International. 2. del Rey J. (1996), "Correspondances", Les dossiers de l'ingénierie éducative, Internet dans le monde éducatif, N o 24, 28-30, CNDP, Paris. 3. Gajek E. (2001), "Poczta elektroniczna jako narzędzie w nauczaniu języka angielskiego i francuskiego - trzy sposoby wykorzystania", Języki Obce w Szkole, N o 1, 51-56, CODN, Warszawa. 4. Holec H. (1982), Autonomie et apprentissage des langues étrangères, Hâtier, Paris. 5. Holec H. (1995), "Apprentissage autodirigé, Petit précis en forme de glossaire", Le français dans le monde, N o 277, 39-44, Hachette. 6. Loiseau Y., Roch S. (2002), "L'enseignant et la salle multimédia", FDLM, 29-31, N o 322, CLE International. 7. Mangenot F. (1998), "Classification des apports d'internet à l'apprentissage des langues", Apprentissage des Langues et Systèmes d'information et de Communication, Vol. 1, N O 2, , Université Marc Bloch, Strasbourg. 8. Wilczyńska W. (1999), O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań.

Propozycja wykorzystania poczty elektronicznej w nauce języków obcych

Propozycja wykorzystania poczty elektronicznej w nauce języków obcych mgr Mariusz Szulc nauczyciel języka francuskiego Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie Propozycja wykorzystania poczty elektronicznej w nauce języków obcych W realiach początku XXI

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Szkoły językowe prześcigając się w reklamowaniu swoich usług uŝywają wielu określeń typu "metoda X", "rewelacyjna metoda Y"..., gdzie nie zawsze i nie dla

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Szkolenie trenerów - przewodnik

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Nauczanie. uczanie oblemowe

Nauczanie. uczanie oblemowe Nauczanie Na uczanie problemowe pr oblemowe nauczanie problemowe Problem w edukacji.................................... 3 Strategia nauczania problemowego.................. 4 Jak zacząć...............................................

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Cztery filary edukacji

Rozdział 4 Cztery filary edukacji Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques a Delorsa Edukacja: jest w niej ukryty skarb (fragment pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo