EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM"

Transkrypt

1 EFEKTYWNE KIEROWANIE ZESPOŁEM SPORTOWYM Dr Tomasz Kawka Katedra Zarządzania Kadrami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 1. Podstawowe teorie motywacji 1.1. Istota motywacji i motywowania Istotą kierowania ludźmi jest systemowe oddziaływanie na zespół pracowników, kształtujące ich zachowania zgodnie z wolą podmiotu zarządzającego (kierownika). Jest to praca z ludźmi i przy pomocy ludzi, która ma doprowadzić do osiągnięcia przez organizację założonych celów. Ludzie są podstawowym komponentem (składnikiem) organizacji. Od ich postawy, działań i kreatywności zależy w głównej mierze trwanie, rozwój i efektywność zarówno poszczególnych przedsięwzięć (programów), jak i całych instytucji. Kierowanie ludźmi jest pojęciem szerokim i obejmuje bogaty zbiór elementów, wśród których jako najważniejsze wymienia się motywowanie, komunikację i style kierowania. Rys. 1 Model kierowania zespołem MENEDŻER - STYL KIEROWANIA - KOMUNIKACJA - MOTYWOWANIE BODŹCE MOTYWACYJNE ZESPÓŁ - POTRZEBY - DZIAŁANIE ZADANIE/ CEL SUKCES/ PORAŻKA Efektywność pracownika zależy od tego, w jakim stopniu zna, rozumie i jest w stanie wykonywać swoją pracę, ale najważniejsze jest to, czy w ogóle chce ją wykonać. Dlatego właśnie nieodzowne jest, ujmując systemowo funkcję personalną poza właściwym doborem, usytuowaniem czy doskonaleniem pracownika ciągłe pobudzanie jego motywacji. W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące wymiary motywacji [Armstrong, 2007, s. 211; Kopertyńska, 2008, s. 16]: kierunek co pracownik chce osiągnąć, o co się stara, jakie ma pragnienia i obawy, wysiłek jak bardzo się o to stara, jaki zasób sił jest wydatkowany na realizację zadań i celów, wytrwałość jak długo się o to stara, z jaką determinacją dąży do końcowych efektów, stan emocjonalny pozytywne lub negatywne uczucia związane ze spełnieniem pragnień lub obaw pracownika. 1

2 W innym ujęciu, mającym za punkt odniesienia ośrodek (źródło) wywoływania określonych postaw u pracowników, motywacje dzielimy na [Armstrong, s. 212]: wewnętrzną oznaczającą samoczynny bodziec emocjonalny wynikający z wartości i przekonań danej osoby, zewnętrzną będącą wyrazem formalnego systemu motywowania w danej organizacji. Motywacja w ujęciu atrybutowym [Milkovich, Newman, 1990, s. 598] jest gotowością człowieka do zachowań w określony sposób, stanem, który inicjuje pewne poziomy aktywności. Motywacja jest zatem siłą, która wywołuje, ukierunkowuje i stabilizuje zachowania pracowników. Jest to uwarunkowanie, które pracownik niejako wnosi całym sobą do organizacji. Czym zatem motywacja różni się od motywowania? Motywowanie jest złożonym procesem docierania do motywacji zatrudnionych. Czyli jest to proces zewnętrzny, za który odpowiada podmiot oddziałujący, system celowego oddziaływania, uruchamiania i podtrzymywania motywów danego człowieka. Reguluje postawy i stymuluje wyniki pracy ludzi. Zatem powinien on wpływać na osiągnięcie celów organizacji, przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb pracowników za pomocą odpowiednich bodźców materialnych i pozamaterialnych. Polega on z jednej strony na rozpoznaniu, spełnieniu, stymulowaniu oczekiwań, z drugiej zaś na wygaszaniu bądź wywoływaniu (nowych) innych dążeń. Motywowanie jest więc podstawą szerszego procesu kierowania ludźmi i stanowi jedną z ważniejszych funkcji kierowniczych Teoria hierarchii potrzeb Maslowa Jest to koncepcja, w której motyw jest uznawany za uświadomioną i ukierunkowaną potrzebę. Zgodnie z nią u podstaw zachowania człowieka leżą zatem potrzeby, tj. stan organizmu charakteryzujący się brakiem czegoś lub niemożnością zachowania się w określony sposób. Zmiana tego stanu może być i bywa wywoływana przez składniki sytuacji zewnętrznej danego podmiotu czyli bodźce. Bodźce są tu więc rozumiane jako zewnętrzne pobudzenie do działania. Podstawą działania człowieka, impulsem prowadzącym do aktywności i zachowań są potrzeby. Istnieje wiele rodzajów potrzeb i wiele ich klasyfikacji. Najbardziej znaną i ciągle przywoływaną w literaturze z zakresu zarządzania jest klasyfikacja amerykańskiego psychologa A. Maslowa. Obejmuje ona pięć zasadniczych grup potrzeb, które tworzą swoistą piramidę. Są to, począwszy od podstawy [Maslow, 1990]: potrzeby fizjologiczne pragnienie, głód, seks, sen, ciepło, brak bólu, itp. potrzeby bezpieczeństwa pewności, stałości, opieki, zabezpieczenia przed lękiem, chaosem, zagrożeniem, potrzeby afiliacji przynależności, przyjaźni, miłości, akceptacji, kontaktów z innymi ludźmi, 2

3 potrzeby uznania potrzeba osiągnięć, szacunku i uznania ze strony innych, prestiżu, potrzeby samorealizacji pragnienie wiedzy, rozumienia świata, realizowania swoich zdolności i zainteresowań, rozwoju, spełnienia oraz potrzeby estetyczne: doznawania piękna, harmonii. Według Maslowa potrzeby ludzi mają układ hierarchiczny: od najniższych fizjologicznych do potrzeb samorealizacji (wyższego rzędu). Najpierw muszą być zaspokojone potrzeby niżej usytuowane są one najsilniejszym stymulatorami zachowań. Dopiero zaspokojenie, przynajmniej częściowe, potrzeb niższego rzędu powoduje wzrost znaczenia potrzeb wyżej usytuowanych. Zdaniem Maslowa istnieje ogólna zasada, zgodnie z którą stymulatorami ludzkiego działania są tylko potrzeby niezaspokojone. Ludzie zatem działają, by zaspokoić swoje potrzeby Dwuczynnikowa teoria Herzberga Koncepcja ta koncentruje się na czynnikach wpływających niezależnie z jednej strony na minimalizację niezadowolenia (czynniki higieny psychicznej), z drugiej zaś na maksymalizację zadowolenia (motywatory). W rozumieniu jej autora występowanie w procesie motywowania bodźców zwanych czynnikami higieny psychicznej wcale nie musi wywoływać zadowolenia, ale ich brak na pewno spowoduje spadek motywacji. Natomiast, aby wywołać postawy zaangażowania i realnej motywacji do działania, należy stosować motywatory. Do grupy bodźców instrumentalnych (higieny psychicznej), które nie są celem samym w sobie i wynikają z motywacji zewnętrznej, zaliczamy: warunki pracy, stosunki międzyludzkie, wynagrodzenie, bezpieczeństwo, zarządzanie firmą i styl kierowania. Czynnikami motywującymi (motywatorami) ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, które wiążą się z motywacją wewnętrzną, są takie bodźce, jak: uznanie, treść pracy, osiągnięcia, awanse, rozwój, odpowiedzialność. Według badań Herzberga i jego dwuczynnikowej teorii motywowania, znaczna część zmiennych dotyczących przedsiębiorstwa ma jedynie charakter czynników higieny, a więc czegoś, co jest tylko nieodzowne dla działania. Zwrócenie na nie uwagi może najwyżej usunąć niezadowolenie, ale nie jest ani źródłem satysfakcji, ani motywatorem zachowań. Pozostałe czynniki mogą zaś być motywatorami, stanowić bodźce do efektywniejszej pracy, działać motywacyjnie na postawę i zachowania pracownika. Wynikałby stąd wniosek, że, aby osiągnąć wysoki poziom motywacji i pobudzić pracowników do wydajności, potrzebne jest jednoczesne dbanie o czynniki motywacyjne i czynniki higieny Teoria oczekiwań Vrooma Vroom w swej koncepcji koncentruje się na szacowaniu subiektywnych wartości zmiennych wpływających na postawę pracownika, takich jak: wartość nagrody, możliwość wykonania danej pracy, powtarzalność danego związku przyczynowo-skutkowego. Motywacja w tym podejściu zależy 3

4 od siły pragnień pracownika i oczekiwanego prawdopodobieństwa jego zaspokojenia. W tym przypadku motywacja (M) jest pochodną następującej funkcji (zależności): M = f (x, y, z), której parametry mogą być subiektywnie ocenianie jako: x atrakcyjna wartość nagrody, y prawdopodobieństwo (większe od zera) wykonania danej pracy, z stopień odczuwanej sprawiedliwości, wyrażony relacją osiągniętego celu do poniesionych nakładów Bodźce motywacyjne Te bodźce czy środki motywacji można sprowadzić do czynników (składników) organizacji, składających się na szeroko rozumiane warunki pracy. Ich zbiór obejmuje czynniki dotyczące [Koziński, Listwan, 2005, s. 89]: samej pracy jej treści, złożoności, fizycznych warunków pracy np. temperatura, hałas, oświetlenie, organizacji pracy, produkcji, zarządzania i formy organizacyjno-prawnej, warunków ekonomicznych form i poziomu wynagrodzenia, świadczeń socjalnych, udziału w zyskach firmy, warunków społecznych związanych z kulturą organizacyjną, klimatem społecznym, stylem kierowania, sposobem realizacji funkcji personalnej (np. oceny, awanse). Wymienione elementy stają się bodźcami, jeśli oddziałują na zachowania ludzi w środowisku pracy. Stosownie do przytoczonych wcześniej klasyfikacji potrzeb, możemy również grupować bodźce, które się do nich odnoszą. Stąd można mówić o bodźcach egzystencjalnych, społecznych, rozwoju czy też bodźcach podstawowych i wyższego rzędu. W tym świetle można pokusić się o uproszczone nakreślenie mechanizmu wywołania motywów prowadzących do działania, które schematycznie ukazuje poniższy rysunek. Pobieżna analiza tych czynników kształtujących motywy człowieka, w sposób oczywisty pokazuje, jak trudną i złożoną funkcją kierowania jest motywowanie. Rys. 2. Czynniki kształtujące motywację w zespole Akceptowalnośd danego zachowania w swojej hierarchii wartości Zmienne zewnętrzne sytuacyjne Czynniki wewnętrzne człowieka (dyspozycje) Wcześniejsze doświadczenia wynikające z procesów uczenia się w stosunku do danego sposobu działania Nakład (wysiłku) potrzebnego do uzyskania efektu Satysfakcja wynikająca z osiągniętego celu i użytecznośd nagrody z tego wynikającej Motywacja Wielkośd nagrody Cele i zadania do realizacji (ich treśd, złożonośd, trudnośd, itp.) 4

5 Relacja nagrody do rezultatu Ocena (nadziei) w porównaniu do relacji spodziewanego rezultatu Oczekiwanie pracy zwiększania w przyszłości między tymi wielkościami 1.6. Podstawowe narzędzia motywowania wartości nagrody osiąganymi w przeszłości i w stosunku do innych ludzi Warunkiem skuteczności motywowania pracowników jest zrozumienie znaczenia oraz umiejętność wykorzystania podstawowych narzędzi swoistych bodźców jakimi są nagrody i kary. Upraszczając można przyjąć, że ludzie chcą otrzymywać nagrody (doznawać przyjemności) i unikać kar (przykrości). Rola nagród polega na kształtowaniu lub utrwalaniu takich zachowań, które są pożądane z punktu widzenia organizacji (jej celów i zadań), za pomocą kar możemy zaś ograniczać, a nawet eliminować zachowania niezgodne z oczekiwaniami organizacji. Dlatego właśnie w obowiązujących regulaminach (organizacyjnych, pracy czy premiowania), a co ważniejsze, w praktyce organizacyjnej powinny być uwzględnione warunki i zasady przyznawania nagród i udzielania kar. System motywacyjny ma również istotne znaczenie z punktu widzenia modyfikacji zachowań. Wiąże się to z tzw. prawem skutku, zgodnie z którym zachowania przynoszące przyjemne doznania zostaną powtórzone w przyszłości, a te, które przyniosły efekt negatywny, raczej będą zanikać. W ten sposób, stosując umiejętnie system nagród i kar, można modyfikować zachowania ludzi i wywoływać pożądane skutki. Badania wykazują, że działaniem skuteczniejszym jest nagradzanie pożądanych zachowań niż karanie niepożądanych. W tym kontekście dominacja kar w działalności wielu polskich firm nie jest okolicznością sprzyjającą wykształceniu pozytywnych postaw u osób w nich zatrudnionych, co nie wróży dobrze naszej gospodarce. W świetle powyższych rozważań narzędzia motywacji, biorąc pod uwagę treść i charakter wpływu na pracownika, możemy podzielić na trzy syntetyczne kategorie [Borkowska, 2006, ; Kopertyńska, 2008, s. 40]. 1. Narzędzia przymusu. Mają one charakter kontrolny, wiążą się z dużą dozą nakazowości, koniecznością przestrzegania określonych zakazów, dyrektyw, praw, poleceń, norm, kodeksów i procedur. Mają znaczenie porządkujące Są to proste narzędzia sprawdzające się w krótkich okresach. W dłuższym horyzoncie czasu nie wpływają na poprawę jakości pracy, nie skłaniają ani do innowacyjności, ani do zaangażowania, a zbyt często i długo stosowane powodują bierność oraz unikanie bądź markowanie pracy. 2. Narzędzia zachęty. Mają charakter nagrody, o którą pracownicy powinni się starać, wypełniając określone zadania, spełniając obiektywne założenia i kryteria osiągnięć. Jest to sposób wpływania na zachowania pracowników polegający na pozytywnie rozumianej rywalizacji ze standardami pracy. Chodzi o wywoływanie pozytywnej i powtarzalnej chęci do starania się o zdobywanie 5

6 określonej puli bodźców, nagród, motywatorów zarówno w obszarze materialnym (wynagrodzenia), jak i pozamaterialnym (awanse, możliwości rozwoju, formy czasu pracy). 3. Środki perswazji. Mają charakter bezpośredniego oddziaływania przełożonego na podwładnego za pomocą określonego stylu kierowania. Jest to sposób wywoływania zachowań pracowniczych, polegający na budowaniu określonych relacji między kierownikiem a pracownikiem poprzez rozmowy, spotkania, sposób stawiania zadań i ich kontroli, konsultacje, negocjacje, wywieranie wpływu, metody inżynierii społecznej, a także za pomocą bardziej systemowych działań, takich jak coaching, mentoring, formy integracji pracowniczej, autonomii pracy, partycypacji decyzyjnej czy zarządzania przez cele. 2. Zasady budowy efektywnego systemu wynagrodzeń opartego na wynikach 2.1. Założenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń: Struktura systemu Kryteria przyznania Możliwość wzrostu Czytelność reguł Sprawiedliwość Wiązanie z wynikami i jakością pracą Można podać następujące zalecenia dotyczące tworzenia wewnętrznej struktury wynagrodzeń: struktura ma być prosta i przejrzysta, duże rozdrobnienie składników powoduje osłabienie ich siły motywacyjnej, każdy składnik ma służyć konkretnemu celowi i powinien być bezpośrednim odbiciem wymogów treści pracy i rezultatów działania. Do szczegółowych kryteriów można zaliczyć: treść pracy, wyniki pracy, uregulowania prawne, specyficzne warunki stanowisk i firmy, trendy na rynku pracy. 1. Składniki wynagrodzenia wynikające z podjęcia wykonywanej pracy i jej wymagań: płaca zasadnicza, stawki czasowe, wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. 2. Składniki wynagrodzenia wynikające z efektów i jakości wykonywanej pracy oraz potencjału kwalifikacyjnego pracownika: premie, nagrody za wyniki i jakość pracy, udział w zyskach, akcje, opcje na akcje firmy, prowizje, składniki systemu kafeteryjnego, pakietowego, 3. Składniki wynagrodzenia wynikające z uregulowań prawnych, warunków procesu pracy, mające charakter świadczeń socjalnych: różnego rodzaju dodatki przewidziane Kodeksem pracy (godziny nadliczbowe, praca w nocy, uciążliwe warunki itp.) oraz świadczenia (płaca za czas urlopu, niezdolności do pracy itp.). 6

7 4. Składniki wynagrodzenia wynikające z indywidualnej charakterystyki firmy i jej wewnętrznych uwarunkowań: nagrody jubileuszowe, stażowe, dodatki funkcyjne, różnego rodzaju deputaty, bilansówki, trzynastki, kopertówki itp W podsumowaniu powyższej analizy warto przedstawić czytelną i mającą odniesienie do praktyki polskich organizacji, propozycję podziału struktury wewnętrznej wynagrodzenia według S. Borkowskiej [2000, s. 19; 2001, s. 364; 2004, s. 11]. Jest to podział na cztery osobne moduły, które potencjalnie mogą tworzyć całość dochodu, jaką pracownik uzyskuje w wyniku podjęcia pracy. Składniki te tworzą tzw. Pakiet Wynagrodzeń Całkowitych: 1) płaca stała, w skład której wchodzą: płaca zasadnicza, stałe dodatki, kwoty za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas nieprzepracowany (macierzyńskie, ekwiwalent urlopowy, postój nie z winy pracownika, za czas choroby itp.); 2) bodźce krótkookresowe, w skład których wchodzą: premie i nagrody, wypłaty z funduszy kierowników, wynagrodzenia kafeteryjne; 3) bodźce długookresowe (odroczone), w skład których wchodzą: oparte na własności (udziały, akcje, opcje na akcje i udziały w zyskach, plany oszczędnościowe), oszczędnościowe (fundusze emerytalne, powiernicze, inwestycyjne, lokaty), ubezpieczeniowe (ubezpieczenia na życie, dożycie, NW, zdrowotne, samochodowe); 4) świadczenia dodatkowe (bonusy), w skład których wchodzą: składniki o charakterze rzeczowym: finansowe (karty kredytowe, kredyty, ryczałty), transportowe (auto, limity na kilometry, karty do tankowania, parking, bilety na samolot), mieszkaniowe (zakup mieszkania, czynsze, opłaty, bezzwrotne kredyty, obsługa), rodzinne (opłaty za przedszkole, szkołę, kółka zainteresowań dla dzieci, opiekunki), kulturalne (czasopisma, występy, kina, teatr, spotkania z celebrities ), rekreacyjne (dofinansowanie, wycieczki, basen, siłownia, korty, opłaty za podróże), medyczne (prywatna służba zdrowia dla całej rodziny, zwiększenie 80% płacy), komunikacyjne (telefon, Internet, komputer, ryczałty i zakupy sprzętu), reprezentacyjne (karta kredytowa, posiłki, ubrania, wyposażenie gabinetu), edukacyjne (podnoszenie kwalifikacji na koszt pracodawcy, studia, wolny czas na naukę), doradcze (doradztwo podatkowe, prawne, ubezpieczeniowe), socjalne (pomoc finansowa dla rodziny pracownika w trudnych sytuacjach życiowych). Podsumowując należy stwierdzić, iż: Każdy składnik powinien mieć jasno określoną funkcję. Funkcja pobudzająca, aktywizująca, podnoszenia kwalifikacji, zadowolenia i inne Powinno się eliminować wielość składników. Prostota i przejrzystość jest warunkiem motywowania płacowego. Duża liczba składników komplikuje system i przy ograniczonej puli powoduje rozdrobnienie płac i osłabienie poszczególnych składników. 7

8 Powinno się eliminować składniki, które nie są ekwiwalentem pracy, redukcja świadczeń. Maksymalnie powinno się łączyć powiązania każdego składnika płac z pracą i jej efektami Premiowanie w zarządzaniu przez cele Zarządzanie przez cele to metoda planowania i kontroli. Polega na kaskadowaniu celów organizacji na poszczególnych pracowników. W zarządzaniu przez cele oceniany jest wynik realizacji konkretnych zadań, nie zaś droga dojścia do niego. Daje to dużą swobodę wyboru sposobu dojścia do oczekiwanych wyników. Pracownik otrzymuje informację na temat tego, jakie ma zadania cele do wykonania w określonym z góry okresie. Po tym okresie oceniany jest stopień realizacji celów. Rysunek 4. Ramowa procedura postępowania w Zarządzaniu przez Cele I Faza przygotowawcza: 1. Przeszkolenie oraz przekonanie dyrekcji i kadry kierowniczej do Zarządzania przez cele, 2. Dobór doradców i konsultantów, II Faza podstawowa: 1. Kolektywne określenie głównych celów i wyników w podstawowych obszarach działalności przedsiębiorstwa, 2. Dezagregacja celów głównych na cele szczegółowe poszczególnych komórek organizacyjnych wraz z ustaleniem podstawowych wyników, 3. Negocjowanie przez kierowników z podwładnymi kryteriów ocen i mierników oraz poziomu pożądanych wyników, 4. Opracowywanie indywidualnych planów przedsięwzięć (usprawnień) ukierunkowanych na założone cele, 5. Wspólne, systematyczne przeglądy realizacji planów przedsięwzięć, III Faza końcowa 1. Wspólna ocena uzyskanych wyników (pomiar skuteczności i efektywności) oraz ustalenie odchyleń od planów i ich przyczyny, 2. Gratyfikacja skutecznego wysiłku i wysokiej efektywności, 3. Sprecyzowanie celów przedsiębiorstwa na kolejny okres planistyczny, Źródło:, H. Bieniok, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s Powyższy rysunek prezentuje kompleksowo metodę zarządzania przez cele. W przypadku premiowania najważniejsze aspekty dotyczą: 8

9 Opracowania listy celów zgodnie z zasadą, Przyporządkowania celom określonych miar, Opracowania zasad oceny poziomu realizacji celów, Przygotowania formuły premiowania łączącej poziom premii pracownika z wynikami oceny realizacji celów. Bardzo ważne jest to by wyznaczone zadania były zgodne z zasadą SMART: S sprecyzowane, jednoznaczne dla wszystkich pracowników, dotyczy to również sposobu wyliczania mierników, M mierzalne, zdefiniowane miary osiągnięcia sukcesu, czyli możliwość zmierzenia, w jakim stopniu udało się zrealizować cel, A adekwatne do wysiłku włożonego przez pracownika w wykonanie nałożonych zadań, R realne musi być wykonanie wyznaczonych zadań, T terminowe, jest zdefiniowany czas wykonania zadania, w trakcie tego czasu pracownik ma możliwość weryfikowania poziomu osiągnięcia przez niego wyniku. Zasada SMART zmierza do tego, by zadania nałożone na pracownika były przede wszystkim dla niego zrozumiałe i realne do osiągnięcia. Kierując się powyższymi założeniami przy wyznaczaniu zadań dają szanse na osiągnięcie sukcesu. Stopień osiągnięcia celów przez pracowników może być określony za pomocą mierników ilościowych. Najczęściej wykorzystywane są rozmaite wskaźniki finansowe. Drugim sposobem oceny stopnia realizacji celów jest oszacowanie poziomu wykonania wyznaczonych zadań kluczowych, takich jak np. opracowanie i wdrożenie nowego systemu wynagrodzeń. Premia jest wynikiem zsumowania iloczynów stopnia realizacji poszczególnych celów i ich wag. Obliczana jest w następujący sposób (premia jest wynikiem iloczynu wyników oceny stopnia realizacji celów): PPI = (C1 * W1 + C2 * W2 + C3 * W3 + ) *DPP *WYN gdzie: PPI poziom premii indywidualnej ważony w PLN, C1, C2, C3, - poziom realizacji kolejnych celów ważony w %, W1, W2, W3, - wagi kolejnych celów, ich suma równa się jedności, DPP docelowy poziom premii (premia za realizację celu w 100 %) ważony w %, WYN poziom wynagrodzenia zasadniczego ważony w PLN. Do zalet premiowania metodą zarządzania przez cele zaliczamy: Skoncentrowanie pracowników na kluczowych zadaniach. Szczegółowe poinformowanie każdego pracownika na czym powinien się skupić zadania są precyzyjnie określone w kategoriach ilości, jakości, kosztów i czasu. 9

10 Określenie norm oczekiwanych efektów oraz mierników oceny ich wykonania. Natomiast główną wadą zarządzania przez cele jest trudność w postawieniu ambitnych, ale realistycznych celów. Zależą one bardzo często nie tylko od sposobu wykonywania pracy ale również od warunków zewnętrznych. Dlatego też nie wystarczy jednorazowe sformułowanie celów do wykonania w dłuższym okresie czasu. Postępy w realizacji celów oraz wpływ czynników zewnętrznych muszą być regularnie monitorowane. Wymaga to stałego zaangażowania przedstawicieli właścicieli w zarządzanie wynikami pracy. Trudnym zagadnieniem jest również opracowanie sposobu powiązania premii ze stopniem realizacji zadań. Przygotowując konkretną formułę premiowania należy zdecydować, jaki powinien być wpływ poszczególnych celów na poziom premii. Innymi słowy nadać im odpowiednie wagi. Mimo tych wad system zarządzania przez cele najlepiej nadaje się do wykorzystania przy zmianie poziomu wynagrodzeń zasadniczych. 3. Błędy i pułapki materialnego motywowania 3.1. Zasady motywowania materialnego Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, wynikające z przedstawionych w tym rozdziale teorii motywacji, można przedstawić podstawowe założenia konstrukcji efektywnych systemów motywowania [Borkowska, 2006, s. 319]: Wysokość wynagrodzeń adekwatna do wymagania pracy związek przyczynowoczasowy między wykonanym zadaniem a uzyskaną gratyfikacją zależną od nakładu, efektu, stopnia trudności pracy, zachowań, kompetencji, wartości rynkowych Efektywny negocjacyjny system porozumień płacowych: kierownictwo dobiera odpowiednie do charakterystyki stanowisk bodźce finansowe uwzględniające kondycję firmy, a następnie prowadzi negocjację uwzględniając oczekiwania pracowników. Motywowanie pozytywne. Nagradzanie pożądanych postaw i wyników. W przypadkach krytycznych każdorazowo powinno się tłumaczyć podstawy redukcji, bądź niewypłacenia części wynagrodzenia. Dodatnie nagradzanie wytwarza stabilizacje i rozwój. Motywowanie negatywne jest nieekonomiczne dłuższym horyzoncie czasowym (przepłacanie normalnych działań pracowniczych), minimalizacja działań podwładnych Wewnętrzna struktura płac powinna zawierać tylko takie elementy, które spełniają określoną funkcję motywacyjną Uczciwa oceny wartości danej pracy w firmie - Odpowiednie proporcje struktury zewnętrznej wynagrodzeń - spokój społeczny w firmie. Zasada zróżnicowania rodzaj motywatorów płacowych dostosowany do konkretnych oczekiwań, aspiracji, potrzeb pracowniczych 10

11 System ocen powinien być ściśle powiązany z systemem ocen pracowniczych Równość szans w uzyskiwaniu bodźców płacowych dla pracowników przy podobnym wkładzie pracy, efektach, społecznej akceptacji opłacania danej cechy płac. Zasada proporcjonalności przyrostu nagród płacowych. Wymagany dokładny pomiar efektów i nakładów Motywacyjna rola pieniądza nie polega na oddziaływaniu jego ilością, lecz raczej na oddziaływaniu składnikami wynagrodzenia kompleksowość oddziaływania na wszystkie efekty pracy Stosowanie elementów pozapłacowych, odroczonych w czasie.- Złote kajdanki Odejście od teorii egalitaryzmu w płacach ludzie różnią się między sobą Utajnienie zarobków jest to prywatna sprawa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jawność zasad tajność wypłat. Elastyczny system płac pozostawienie wolnego wyboru gratyfikacji pieniężnych Zapomnijmy, że doskonały system płac zlikwiduje konflikty płacowe pieniądz jest chyba jednym z nielicznych dóbr, gdzie popyt na niego jest praktycznie nieograniczony Mity płacowe MIT 1. Wystarczy dobrze płacić, aby zapewnić wysoką efektywność pracy Lepsze opłacanie to warunek konieczny, ale niewystarczający dla uzyskania wzrostu efektywności. To tylko początek pozytywnego motywowania. Podwyżka w trybie bezwarunkowym (bez zmiany zakresu obowiązków, awansu, rozszerzenia treści pracy) pracownik potem będzie odczuwał wdzięczność przez kilka tygodni, potem dojdzie do wniosku, że mu się to należało od dawna. Człowiek jest istotą racjonalną i może nie zwiększać swojego zaangażowania, kiedy bezwarunkowo dostaje znaczną podwyżkę tym bardziej, kiedy do następnej jest jeszcze daleko. Jedyne, co w dłuższym horyzoncie można otrzymać to doraźne osłabienie presji płacowych. Wzrost płac powinien iść ze wzrostem wydajności, kompetencji, efektywności pracy MIT 2. System działa automatycznie i sam załatwia wszelkie problemy. System motywacyjny, płacowy w firmie jest tylko i wyłącznie narzędziem, które umiejętnie powinien wykorzystywać przełożony, menedżer. Zarządzanie to immanentna cecha kierownika MIT 3. Pracownicy oczekują i żądają motywacyjnych (dynamicznych) systemów płacowych. W rzeczywistości to kadra zarządcza i właściciele firm widzą taką potrzebę. Opanowanie ograniczonych środków i maksymalne wykorzystanie ich potencjału motywacyjnego. 11

12 Wydajny i obiektywny system wymaga efektywnej pracy, zaangażowania, kontroli, wysokich umiejętności, podnoszenia kwalifikacji, chęci do wydajnej pracy, aktywnych, dynamicznych pracowników są oni w mniejszości. Większość jest zainteresowana, niejasnym systemem płacowym, gdzie dużo składników, świadczeń, brak oceny, stałe składniki niezależne od wydajności i efektów Silna presja pracowników o dużym stażu, doświadczeniu, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy. Jest to naturalne, ale sprzeczne z zasadami płacenia za wynik, trudność stanowiska. Naruszenie proporcjonalności równości szans w stosunku do młodszych pracowników; taka sama praca, czasami lepsze wyniki, a mniejsza płaca. Promowanie przez płace dojrzałego profesjonalizmu, wiedzy, wprawy, umiejętności i odpowiedzialnych prac a nie wieku! MIT 4. Największą efektywność przy ustalaniu płac pracowniczych mają negocjacje. Nadmiar uprawnień stanowiących Związków Zawodowych (powinny być opiniotwórcze, wspomagające) Związki zbyt często bronią najgorszych pracowników. Niski poziom kompetencji i wykształcenia pracowników- niekorzystny rozkład grup interesów. Nieumiejętność rokowań, zarówno ZZ, jak i służb personalnych, kierowniczych. Kompromisy zawierane w takich warunkach są bardziej socjalne niż motywacyjne. MIT 5. Dobry system płacowy można wynegocjować. Wszystko zależy od wewnętrznych stron układu. Ignorowanie otoczenia zewnętrznego, wpływu bezrobocia, rynków pracy, prawo popytu i podaży decyduje o cenie. Wymóg elitarnego systemu płac. Nadmiar osób na rynku pracy o niskich kwalifikacjach, nieprzydatnych pracownikom w takiej liczbie, niedobór specjalistów, osób wykwalifikowanych. Nieprzyjmowanie tego do wiadomości znaczy o barku znajomości zasad gospodarki wolnorynkowej. MIT 6. Na Zachodzie wszystko wiedzą i robią najlepiej. Inne układy społeczno-mentalne jeśli chodzi o rozwiązania płacowe (odroczone płatności, inne formy płacy, okresy otrzymywania, skłonność do pożyczek, Inne relacje płacowe (płace są bardziej spłaszczone) są społeczne i ekonomiczne przesłanki do bardziej egalitarnych proporcji płac. MIT 7. To informacja, że wszyscy dookoła płacą lepiej od nas. Chwyt taktyczny obliczony na presję szantażu podwyżek. Bariera rzetelnych wiarygodnych danych. Większość firm utajniła swoje zarobki. 12

13 Odrębny problem to nieporównywalność treści, jakości pracy na określonych stanowiskach, funkcjach w danej firmie, inne regiony, inne wymagania konkurencyjne firm, inny zakres obowiązków na tych samych nazwach stanowisk. Różne proporcje składników w strukturze wynagrodzenia. Nieporównywalność stawek zaszeregowania między firmami. Dlatego potrzebna jest pogłębiona analiza wynagrodzeń w różnych przekrojach między stanowiskami i firmami, żeby móc podjąć w miarę obiektywne wnioski. MIT 8. Najważniejsze są relacje pracownik pracodawca Najistotniejsze dziś jest podejście firma- rynek klient konkurencja. Orientacja na zewnątrz przedsiębiorstwa. Nadmierna koncentracja uwagi na własnych sprawach, ambicjach, próbach sił, podziałem władzy i ról powoduje...tam trzeci korzysta. Całe skłócone towarzystwo może być wykupione, prześcignięte. 4. Zespołowe formy pobudzania do działania oparte na elementach kultury organizacyjnej 4.1. Kultura organizacyjna Jest to zespół zasad i wartości wspólnie odbieranych przez uczestników danej organizacji. Opiera się na komunikacji interpersonalnej i współpracy między pracownikami. Do składowych kultury organizacyjnej zaliczymy: symbole określające status, które dzielą się na: symbolikę architektoniczną; symbole fizyczne dotyczą wyglądu pracowników, itd., symbole statusu to różne przywileje typu: posiadanie samochodu służbowego, itd.. sposoby komunikowania się - forma porozumiewania się członków organizacji rytuały - to obowiązujące gesty i sposoby zachowania w różnych sytuacjach mity i tabu opowieści ważne dla grupy pracowników dające im poczucie wspólnoty wartości i normy postępowania - zasady wg których pracuje się i osiąga sukces bądź jest się karanym w danej organizacji, ich nieprzestrzeganie powoduje często zwolnienie z pracy 4.2. Motywowanie integracyjne poprzez komunikacje organizacyjną Podstawowe rodzaje komunikacji: związaną z powierzonymi pracami, zadaniami, poleceniami, związaną z tożsamością organizacji i jej funkcjonowaniem; 13

14 związaną z integracją; dzięki niej przekazywane są: wartości, cele i misja firmy budujące więź między pracownikami a firmą jako całością; porządkowa, organizacyjna, związana z wydarzeniami w firmie [Stewart 1996]. Sposoby komunikowania się jako przejaw kultury organizacyjnej: autonomię (zakres samodzielności i niezależności) ; nagradzanie osiągnięć; wsparcie emocjonalne w przypadku problemów osobistych; prawo do podejmowania ryzyka i popełniania błędów; prawo do konstruktywnej krytyki i otwartości w wyrażaniu opinii. (Sobkowiak) Kierownicze strategie i style komunikowania się. przyjaciel nastawiony na ludzi, okazujący zainteresowanie, zachęcający do rozmowy, towarzyski, używa najczęściej zwrotów: Według mojej oceny..., Jak wynika z doświadczeń..., Może powinniśmy..., Jest to dla mnie ważne..., Boję się o..., Głównym tematem jest... ; doradca nastawiony na ludzi, lubi dominować i wywierać wpływ na innych, energiczny, zaangażowany w pracę, pewny siebie, wrażliwy. Najczęściej posługuję się frazami: Jestem pewien..., Moim zdaniem musimy..., Nie zgadzam się..., Jest to dla mnie ważne..., Głównym tematem jest..., Boję się o realizację... ; analityk nastawiony na zadania, przejawia niechęć do dominacji, rzeczowy, konkretny, zwięzły, chwiejny, niewrażliwy. Zazwyczaj używa następujących zwrotów: Według mojej oceny..., Jak wynika z doświadczeń..., Może powinniśmy..., Wiem, że głównym problemem..., Zasadniczym celem jest... ; wódz nastawiony na zadania, dominujący, agresywny, perswazyjny, zwięzły, rzeczowy, arogancki, pewny siebie, niewrażliwy. Zazwyczaj posługuje się frazami typu: Jestem pewien..., Moim zdaniem musimy..., Nie zgadzam się..., Wiem, że głównym problemem..., Moje doświadczenie podpowiada mi, że..., Zasadniczym celem jest... Sposoby budowania klimatu komunikacji: Klimat napięcia Klimat porozumienia Ocenianie (uogólnianie) Kontrolowanie innych Ukryte strategie, maskowanie Chłodna obojętność Okazywanie wyższości Niezachwiana pewność Informowanie, opisywanie Wspólne rozwiązywanie problemu Szczerość Empatia (wczuwanie się) Okazywanie równości Okazywanie chęci wspólnych 14

15 poszukiwań rozwiązań 5. Role w zespole jako czynnik motywacyjny 5.1. Synergia organizacyjna Jest to zjawisko polegające na tym, że ludzie współdziałający ze sobą w zespole w sposób zorganizowany osiągają wynik lepszy, w porównaniu z sumą wyników możliwych do osiągnięcia przez nich w działaniu indywidualnym. Synergia to zysk z pracy zespołowej zespół osiąga rezultaty, jakich jego członkowie nie mogliby osiągnąć samodzielnie. Działanie synergiczne zespołu jest to działanie, w wyniku którego otrzymuje się rezultat lepszy niż gdyby zsumować wyniki uzyskane indywidualnie przez wszystkich członków zespołu. Przyczynami powstawania synergii organizacyjnej są: osiąganie wprawy w wykonywaniu pracy na skutek specjalizacji członków zespołu, unikanie strat czasu występujących przy zmianach rodzajów wykonywanych czynności przez jedną osobę, korzystanie z doświadczeń i pomocy innych członków zespołu w wykonywaniu pracy, wykorzystywanie i rozwijanie pomysłów wszystkich członków zespołu, konkurencja między członkami zespołu o pozycję, możliwość korzystania z bardziej wydajnych narzędzi, możliwość skoncentrowania sił i środków w przestrzeni i czasie. Zjawisko synergii organizacyjnej w literaturze przedmiotu jest nazywane również efektem synergii lub efektem organizacyjnym. Warunki skutecznego działania synergicznego: członkowie zespołu znający się i ufający sobie, luźna, swobodna atmosfera, wystarczająco dużo czasu, szacunek dla różnorodności, konflikt uważany za zdrową rzecz, słuchanie siebie nawzajem, gotowość do zawierania kompromisów, wspieranie nowych, twórczych pomysłów, brak dominacji jednej osoby nad zespołem, otwarte i szczere rozmowy, dzielenie się informacjami, ciągłe analizowanie własnego działania i korygowanie błędów. 15

16 5.2. Role społeczne w pracy grupowej Dla skutecznego kierowania zespołem pracowniczym niezbędne jest wypełnianie określonych ról w pracy grupowej. Mintzberg wyróżnił 10 podstawowych ról kierowniczych dzieląc je na 3 kategorie: 1. ROLE INTERPERSONALNE - Reprezentant - wykonywanie zadań związanych z reprezentowaniem grupy na zewnątrz, wygłaszaniem przemówienia, - Lider - motywowanie i inspirowanie podwładnych, - Łącznik - tworzenie i utrzymywanie powiązań z innymi grupami wewnątrz i na zewnątrz organizacji 2. ROLE INFORMACYJNE - Odbiornik - gromadzenie informacji, wyławianie nieprawidłowości, zagrożeń i szans, - Nadajnik - przekazywanie istotnych informacji współpracownikom i innym jednostkom, - Rzecznik - angażowanie się w public relations w celu kształtowania image grupy, lobbowanie 3. ROLE DECYZYJNE - Innowator - inicjowanie zmian stosownie do potrzeb i szans, ustalanie celów i formułowanie planów, - Rozwiązujący problemy - kierowanie konfliktami, eliminowanie zakłóceń, załatwianie skarg, przeciwdziałanie konkurencji, - Alokator zasobów - używanie stosownych zasobów do wykonywania pracy, ustalanie priorytetów zadań i procedur, - Negocjator - ustalanie z innymi jednostkami najkorzystniejszych dla grupy rozwiązań 5.2. Role grupowe wg M. Belbina M. Belbin na podstawie badania efektywności pracy grupowej stwierdził, że dla skutecznej realizacji zadań stawianych przez grupę wszyscy jej członkowie muszą wypełniać 8 ról grupowych. Jedna osoba może realizować kilka ról jednocześnie. Zdefiniował on poszczególne role przyjmowanych w pracy grupowej w następujący sposób: a) FILAR FIRMY (FF). (Praktyczny organizator) Rola ta cechuje się obowiązkowością, pracowitością, samodyscypliną, zrównoważeniem, zdyscyplinowaniem, konserwatyzmem i wewnętrznym zorganizowaniem. Wyraża się to w dążeniu do przekształcania koncepcji i planów na praktyczne działania i wdrożenia projektów. Towarzyszy temu niestety brak elastyczności w 16

17 działaniu i duża rezerwa w reagowaniu na nowe, niesprawdzone pomysły, nie lubi zmieniać planów i dąży do uzyskania nie zawsze jednak możliwych konkretów. b) PRZEWODNICZĄCY (P1). (Naturalny lider) Rola ta cechuje się opanowaniem, poczuciem spokoju i pewności siebie, dążeniem do dominacji oraz ekstrawersją. Wiąże się to ze skłonnością do traktowania i przyjmowania wszystkiego takim jak jest, bez uprzedzeń, silnym poczuciem obowiązku, umiejętnością rozpoznawania mocnych i słabych stron grupy i pracowników oraz umiejętnością efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Towarzyszą temu jednakże przeciętne zdolności intelektualne i kreatywnego myślenia. c) CZŁOWIEK CZYNU (CC). (Człowiek akcji) Rola ta cechuje się otwartością na nowe, dynamizmem i gotowością do działania. Wiąże się to z dużą gotowością i skłonnością do pokonywania bezwładu, marazmu, zastoju oraz zadowoleniem z siebie i swoich czynów, kieruje swoją uwagę na ustalenie celów i priorytetów. Towarzyszy temu niestety podwyższona skłonność do irytacji i prowokowania, połączona nieraz z brakiem efektywności w działaniu i samookłamywaniem się, ekstrawertyk, lubi być dominujący i chce szybko widzieć rezultaty, dąży do rywalizacji. d) INNOWATOR (I). (Siewca) Rola ta cechuje się dążeniem do indywidualizmu, zachowaniem powagi i elastyczności. Wiąże się to z dużą wyobraźnią, intelektem i dążeniem do wiedzy, zaniedbując jednakże praktyczne szczegóły i zasady. Lubi wyzwania. e) BADACZ (B). (Człowiek kontaktów) Rola ta cechuje się skłonnością do zachowań ekstrawertycznych, entuzjazmem, komunikatywnością i dążeniem do zaspokojenia własnej ciekawości oraz chęcią dominacji. Wiąże się to ze skłonnością do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, również na zewnątrz grupy, umiejętnością prowadzenia negocjacji, dążeniem do wyjaśniania wszystkiego, poszukiwania informacji na zewnątrz oraz gotowością do podejmowania wyzwań i improwizowania. Niestety osoba taka zbyt szybko traci zainteresowanie w realizacji pomysłów, jest mało wytrwała i uparta, skłonna do zachowań cynicznych. f) OCENIAJĄCY (O). (Sędzia) Rola ta cechuje się rzeczowym, roztropnym i bez emocji podchodzeniem do problemów oraz skłonnością do zachowań introwertycznych. Wiąże się to najczęściej z dużym potencjałem intelektualnym, rozwagą w działaniu, umiejętnością rozpatrywania spraw i wydawania osądów, obiektywnością i bezstronnością. Jednakże dążenie do zachowania roztropności nie pozwala działać szybko i dynamicznie, utrudnia także efektywne wywieranie wpływu na innych i powoduje brak umiejętności inspirowania i motywowania innych. g) DUSZA ZESPOŁU (DZ). (Człowiek grupy) Rola ta cechuje się dużą empatią, łagodnością, wrażliwością i towarzyskim nastawieniem do innych ludzi. Wiąże się to najczęściej z reagowaniem z dużą wrażliwością na sprawy ludzkie, umiejętnością pobudzania ducha zespołu, umiejętnością wspierania członków grupy, podbudowywania ich morale i zapobiegania eskalacji 17

18 konfliktów oraz oddaniem i lojalnością wobec grupy. W momentach kryzysu i konieczności szybkiego podejmowania decyzji ujawnia się wahliwość i niezdecydowanie. h) PERFEKCJONISTA (P2). (Perfekcjonista) Rola ta cechuje się dużym uporządkowaniem, starannością, sumiennością, introwertyzmem, zdyscyplinowaniem oraz dążeniem do perfekcji w swoim działaniu. Wiąże się to z dużym nastawieniem na osiągnięcie celu o najwyższych standardach jakościowych, pilnowaniem terminów wykonania, negowaniem wpływu przypadku na efekt końcowy oraz kontrolowaniem szczegółów. Zbytnia pedanteria w działaniu powoduje koncentrowanie się na szczegółach przysłaniających obraz całości, nieodpuszczanie sobie przewinień oraz wywołuje stan ciągłego wewnętrznego napięcia nerwowego. Literatura zalecana 1. Borkowska S., Motywacja i motywowanie [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, WN PWN, Warszawa Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników, teoria i praktyka, Placet, Warszawa Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacją, Wydawnictwo Forum Naukowe, Wrocław Poznań Listwan T. (red.) Zarządzanie Kadrami, CH Beck Kożusznik B. Zachowania człowieka w organizacji, PWE Warszawa

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Systemy ocen pracowników.

Systemy ocen pracowników. Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, UŁ Systemy ocen pracowników. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi systemów ocen pracowniczych.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo