Artykuł Matryca - Gazeta samorządu i administracji. Matryca Kurcmana nowy instrument na rynku pracy. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł Matryca - Gazeta samorządu i administracji. Matryca Kurcmana nowy instrument na rynku pracy. Wstęp"

Transkrypt

1 Artykuł Matryca - Gazeta samorządu i administracji Matryca Kurcmana nowy instrument na rynku pracy Wstęp Kiedy rok temu rozpoczynaliśmy projekt Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy, na rynku pracy następowała radykalna zmiana. Stawał się on rynkiem pracownika. Jedna z szefowych Powiatowego Urzędu Pracy opowiadała nam, że poprzednio telefony od znajomych z prośbą o protekcje dotyczyły załatwienia jakiegoś miejsca pracy. Sygnałem, że coś się radykalnie zmienia był telefon z prośbą o pomoc w sprawie znalezienia pracowników dla nowopowstałej firmy. Wydawałoby się, że sytuacja jest komfortowa, przedsiębiorstwa potrzebują pracowników natomiast Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) posiadają w swoich zasobach rzeszę osób bez pracy w efekcie problem bezrobocia jest rozwiązany. Rzeczywiście bezrobocie spada, przyczynia się do tego też emigracja zarobkowa, ale sytuacja nie jest jednak tak dobra jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. Problemem staje się struktura bezrobocia, a w jej obrębie wzrost osób długotrwale bezrobotnych - według szacunków powiatowych urzędów pracy zaczyna być to grupa dominująca. Innym równie ważnym problemem jest efektywna współpraca z pracodawcami, tak aby przygotować bezrobotnych pod rzeczywiste potrzeby firm. Rozpoznać bezrobotnych Kluczem do prowadzenia efektywnej polityki rynku pracy jest posiadanie pełnej informacji o tym rynku, zarówno w ujęciu statycznym jak i dynamicznym. Z perspektywy powiatowych urzędów pracy głównych podmiotów zaangażowanych w jej kreowanie na poziomie lokalnym szczególnie istotna jest diagnoza posiadanych zasobów rezerwy siły roboczej, czyli odpowiedź na zasadnicze pytanie: Kto chce pracować i czy posiada ku temu odpowiednie kwalifikacje? Mając świadomość, że nie jest to grupa jednorodna, konieczna jest segmentacja osób pozostających bez pracy. Dokonywana obecnie przez pracowników powiatowych urzędów pracy segmentacja polegająca wyłącznie na podziale zbiorowości bezrobotnych wg cech demograficzno - społecznych, takich jak: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania itp. dostarcza jedynie fragmentarycznych informacji i nie umożliwia wychwycenia indywidualnych potrzeb osób widniejących w rejestrze. W efekcie do wszystkich bezrobotnych reprezentujących np. daną grupę wiekową kierowana jest ta sama 1

2 oferta wsparcia, nieuwzględniająca predyspozycji czy umiejętności konkretnej osoby. Odpowiedzią na tę lukę informacyjną jest projekt Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy, dostarczający metody i narzędzia efektywnej segmentacji bezrobotnych. Jego idea opiera się na pomyśle autorstwa Stanisława Kurcmana, inicjatora wielu nowatorskich przedsięwzięć związanych z polityką zatrudnieniową. Opierając się na swym wieloletnim doświadczeniu zawodowym, Kurcman zaproponował grupowanie bezrobotnych wg poziomu posiadanej motywacji do podjęcia pracy oraz kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania. Taka klasyfikacja jest punktem wyjścia do tworzenia kompleksowej oferty wsparcia dla poszczególnych grup, obejmującej różnorodny pakiet działań, a jednocześnie odpowiada potrzebom pracodawców coraz bardziej zwracających uwagę na rzeczywistą chęć podjęcia pracy. Projekt realizowany jest od 2006 roku w dziewięciu Powiatowych Urzędach Pracy z terenu województwa małopolskiego (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski), podkarpackiego (powiaty: sanocki, leski, bieszczadzki) i świętokrzyskiego (powiaty: staszowski, jędrzejowski, opatowski). Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku Nowe podejście do mierzenia kwalifikacji i motywacji Działania związane z konstruowaniem narzędzia umożliwiającego przeprowadzanie efektywnej segmentacji bezrobotnych poprzedziło badanie potrzeb pracowników powiatowych urzędów pracy objętych projektem. W badaniu tym ponad 73% respondentów zadeklarowało chęć używania narzędzia, które pozwoli przede wszystkim na bardziej efektywne kojarzenie bezrobotnych z pracodawcami, dobór ofert adekwatnych do oczekiwań, potrzeb i możliwości poszczególnych osób bezrobotnych oraz racjonalizację alokacji środków finansowych. 2

3 Prace badawcze rozpoczęto od szczegółowej analizy funkcjonowania wybranych dziewięciu powiatowych urzędów pracy - struktury organizacyjnej, podziału zadań związanych z obsługą klienta, stosowanych procedur. Zbadano, jakimi metodami i narzędziami posługują się urzędy pracy kwalifikując klientów do odpowiednich działań. Wszelkie rozwiązania proponowane w ramach projektu konsultowane były z partnerami, do których zaliczono przedstawicieli powiatowych urzędów pracy i innych lokalnych instytucji rynku pracy. Kwalifikacje bezrobotnych Wypracowanie ostatecznej koncepcji badania poziomu posiadanych przez bezrobotnego kwalifikacji poprzedził szereg konsultacji z ekspertami rynku pracy. Wspólnie przyjęto trzy niezależne przesłanki klasyfikujące klienta PUP jako osobę wykwalifikowaną: wykształcenie, umiejętności lub doświadczenie zawodowe. Założono, że wskaźnikiem wykształcenia jest dyplom studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra. Na posiadanie umiejętności wskazują zdobyte uprawnienia, odbyte szkolenia oraz uzyskane certyfikaty. Doświadczenie zawodowe jest natomiast tożsame z odpowiedniej długości praktyką zawodową, która warunkuje również zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie. Innowacyjnym aspektem opracowanych w ten sposób założeń badania kwalifikacji było przyjęcie zasady uznawania nieudokumentowanych przesłanek świadczących o kwalifikacjach, a związanych ze zdobytym doświadczeniem zawodowym. Poziom motywacji bezrobotnych Celem badania poziomu motywacji bezrobotnych było dokonanie podziału klientów urzędów na dwie grupy: osoby nisko zmotywowane, dla których najbardziej efektywną formą pomocy jest np. udział w programach podnoszących ich kompetencje i zdolności psychologiczne, rozwijających umiejętność radzenia sobie na rynku pracy oraz zwiększających szanse długotrwałego utrzymania podjętego zatrudnienia; osoby charakteryzujące się wysoką motywacją, dla których efektywnymi formami pomocy mogą być np. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub też szkolenia pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Pomiar motywacji odbywał się poprzez analizę pięciu jej aspektów: subiektywnego znaczenia pracy dla bezrobotnego; intensywności poszukiwania pracy; 3

4 motywacji autonomicznej, określającej chęć podjęcia pracy; sytuacji materialnej; umiejętności poruszania się na rynku pracy. Matryca Kurcmana Skrzyżowanie wyników uzyskanych podczas badania motywacji i podczas badania kwalifikacji diagnozuje klienta w jednej z czterech części matrycy, jako: posiadającego motywacje i kwalifikacje; posiadającego motywacje, ale nie posiadającego kwalifikacji; posiadającego kwalifikacje ale nie posiadającego motywacji ; nie posiadającego ani motywacji, ani kwalifikacji. Efekt przeprowadzonej diagnozy klienta- miejsce na matrycy Tym sposobem uzyskano twarde ilościowe dane na temat liczebności poszczególnych kategorii osób wyróżnionych w ramach matrycy Kurcmana. Co ciekawe wyniki segmentacji bezrobotnych różnicują się znacząco w zależności od powiatu, na terenie którego realizowany jest projekt. 4

5 5

6 Prostota i Innowacyjność narzędzia Rozwiązania zastosowane w ramach projektu Matryca Kurcmana nowy instrument rynku pracy wpisują się w najprężniej rozwijający się obecnie nurt związany z wykorzystaniem zasobów Internetu jako platformy użytkowej. Narzędzie, funkcjonując w oparciu o platformę internetową, pozwala uprościć do minimum procedurę korzystania z niego w powiatowych urzędach pracy. Wszelkie usprawnienia w samym narzędziu dokonywane są bezpośrednio na platformie internetowej, co wyklucza problemy związane z przesyłaniem danych i aktualizacją na stanowiskach komputerowych czy serwerach PUP odpowiedniego oprogramowania. Widok strony internetowej projektu Strona internetowa projektu daje każdemu użytkownikowi Internetu możliwość zapoznania się ze statystykami dotyczącymi ilości klientów jacy w wyniku segmentacji zostali przypisani do czterech pól matrycy. Korzystanie z narzędzia do segmentacji wymaga zalogowania na stronie projektu potem następuje przejście do aplikacji, która umożliwia dokonanie segmentacji klientów do czterech pól matrycy, ze względu na poziom motywacji i posiadane kwalifikacje. Opinia o narzędziu i deklaratywna chęć jego używania wynika zarówno z wysokiej oceny strony wizualnej (przedstawionej powyżej) jak i z wysokiej oceny innowacyjności narzędzia. Narzędzie jako innowacyjne postrzega 63,7% pracowników urzędów pracy zaangażowanych w projekt. Możliwość oceny motywacji bezrobotnego, trafniejsze dopasowanie klienta do ofert pracy oraz możliwość wyszukiwania potrzebnych informacji w krótkim czasie to bez 6

7 wątpienia mocne strony wypracowanego narzędzia. W opinii pracowników powiatowych urzędów pracy narzędzie dostarcza też informacji na temat nieudokumentowanych kwalifikacji, które posiada bezrobotny, co jest bardzo ważne dla trafniejszego doboru ofert pracy. Wysokie oceny poszczególnych elementów narzędzia informatycznego, a przede wszystkim deklaratywna chęć używania narzędzia w powiatowych urzędach pracy, pozwalają wnioskować, iż narzędzie jest istotnym ułatwieniem i usprawnieniem pracy urzędu a zarazem jest dobrze przyjmowane przez pracowników. Swoistym praktycznym sprawdzianem narzędzia jest test przeprowadzony w oświęcimskim urzędzie pracy. Do tej pory na wysyłane do klientów PUP propozycje szkoleniowe odpowiadało przeciętnie ok. 20% osób. Wykorzystując segmentację i odsiewając osoby zdiagnozowane jako zmotywowane uzyskano aż 70% odpowiedzi pozytywnych. Pilotaż elektronicznej wersji narzędzia, którym objęto łącznie blisko 4 tysiące osób (ponad połowę wszystkich zarejestrowanych w tym czasie klientów w 9 PUP) zakończył się w marcu 2007 roku, jednak większość z powiatowych urzędów pracy, zaangażowanych w realizację nadal prowadzi segmentację swoich klientów, używając narzędzia pomiarowego wypracowanego w ramach projektu i korzystając z wyszukiwarki pozwalającej błyskawicznie dopasowywać oferty pracy do właściwych osób, rozpoznawać potrzeby szkoleniowe, kierować adekwatne działania do poszczególnych kategorii osób. Nie potwierdziła się również obawa niektórych pracowników służb zatrudnienia o braku zaufania klientów do nowych form rejestracji. Przeprowadzone badania wskazują, że segmentacja traktowana była przez większość klientów jako jej nieodłączny element. Proces segmentacji postępował równolegle ze standardowym procesem rejestracji klienta. Wypełnienie kwestionariusza kwalifikacji zajmowało pracownikowi od jednej do pięciu minut, na wypełnienie kwestionariusza motywacji klient potrzebował ok. 10 minut. Proces segmentacji pomiar motywacji i kwalifikacji 7

8 Ogromną zaletą wypracowanego w ramach projektu modelu jest jego prostota. Dostępne, zawieszone na platformie internetowej narzędzie daje powiatowym urzędom pracy możliwość sprawnego zarządzania środkami finansowymi pokazuje rzeczywiste potrzeby, statystyki i typy klientów powiatowych urzędów pracy, co pozwala na długofalowe kształtowanie polityki rynku pracy w powiecie. Ada Kopeć Centrum Doradztwa Strategicznego 8

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego

Strategia. wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01

Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 Nazwa projektodawcy: Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Tytuł projektu: PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - partnerstwo na rynku pracy Numer umowy: UDA-POKL.06.01.01-20-004/12-01 1 I. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy

Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy 2013 Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem badań empirycznych w zakresie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Zofia Szymańska, Joanna Tyrowicz Biblioteka Dobrych Praktyk

Zofia Szymańska, Joanna Tyrowicz Biblioteka Dobrych Praktyk Klantmanager pomaga znaleźć pracę, czyli jak to się robi po holendersku? Zofia Szymańska, Joanna Tyrowicz Biblioteka Dobrych Praktyk Warszawa, listopad 2008 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ISBN:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Karta Usługi zestawienie uwag

Karta Usługi zestawienie uwag Karta Usługi zestawienie uwag 1. Czy system ten będzie wspierał finansowo bezpośrednio osobę zarejestrowaną w urzędzie pracy, któremu przyszły pracodawca gwarantuje zatrudnienie po kursie w celu jego np.

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo