KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA"

Transkrypt

1 KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA LLP/LdV/TOI/2007/IRL-507

2 Spis treści 1.0: Wstęp 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How 3.0: Teoretyczne podstawy motywacji uczenia się (Mapa silnych stron) 3.1. Teorie redukcji popędu 3.2. Teorie poznawcze (kognitywne) Teoria oczekiwań Teoria dysonansu poznawczego (Festinger, 1957) Teoria samo-skuteczności (Bandura, 1991) Teoria atrybucji 3.3. Teorie potrzeb 3.4 Teoria wyznaczania celu 3.5 Teoria samo-określenia (Teoria zastosowana przy Know How) Motywacja wewnętrzna (MW) Motywacja zewnętrzna (MZ) Kontinuum motywacji 3.6 Wyniki badań z Projektu Ocena barier CHOICES 4.0: Teoretyczne podstawy stylów uczenia się i oceny umiejętności uczenia się 4.1 Na czym polega atrakcyjność stylów i umiejętności uczenia się 4.2 Teorie struktury stylu uczenia się 4.3 Teorie odnoszące się do uwarunkowań biologicznych 4.4. Teorie struktury poznania 4.5 Teorie stabilnej osobowości 4.6 Preferencje elastycznie stabilnego uczenia się / zrównoważonego stylu uczenia się

3 4.7 W pełni elastyczne strategie uczenia się 4.8 Teoria j nauki przez doświadczenie Kolb a (Teoria zastosowana przy Know How) Sposoby uczenia się 4 dominujące style uczenia się Umiejętności uczenia się Zalety modelu Kolb a 5.0 Specyfikacja narzędzi Know How 5.1 Specyfikacja stylów uczenia się 5.2 Specyfikacja umiejętności 5.3 Specyfikacja barier/motywacji 6.0: Metodologia tworzenia narzędzi Know How 6.1 Badania 6.2 Analiza zadania 6.3 Konstrukcja pytania dla procesu oceny konstrukcja pytania Normatywna struktura pytania Pytanie ipsatywne (wymuszonego wyboru) Pytanie wyboru wielokrotnego Wielość możliwości (interaktywne przeciągnij i umieść ) 6.4 Metodologia budowy kwestionariusza/pytania 6.5 Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych narzędzi Know How 6.6 Końcowy test pilotażowy Know How 7.0 Ewaluacja projektu pilotażowego i grup norm 8.0 Bibliografia

4 1.0: Wstęp Raport niniejszy jest dokumentacją badania przeprowadzonego w celu stworzenia narzędzi Know How. Przedstawia on jak wyłoniła się struktura dla transferu i rozwoju procesów oceniania i jak( poprzez zarządzone odgórnie badania) wspólnie dokonano wyboru teoretycznej podstawy dla sposobu oceniania, oraz jak w skutek systemowych badań, wspólnie wyłonione zostały kwestie poddane później ocenie. Następnie, raport dokumentuje test pilotażowy i procedurę walidacji oceny Know How. Końcowa część raportu przedstawia statystyczną ewaluację finalnego pilotażu i określenie grupy odniesienia potrzebnej do dokonania oceny. 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How Partnerzy Projektu uznali, że najlepszą definicją nauki uczenia się będzie definicja UE. Po dokładnej analizie struktury definicji, partnerzy Know How zdecydowali się skorzystać z samej definicji, aby zdefiniować strukturę narzędzi Know How. Definicja uczenia się według UE zakłada, że Nauka uczenia się obejmuje dyspozycję i zdolność organizowania i kierowania własnym procesem nauki zarówno w sposób indywidualny jak i w grupie. Obejmuje zdolność skutecznego zarządzania własnym czasem, rozwiązywania problemów, zdobywania, przetwarzania, oceny i przyswajania nowej wiedzy i umiejętności oraz stosowanie nowej wiedzy i umiejętności w rozmaitych sytuacjach w domu, w pracy, w trakcie nauki i szkolenia. W bardziej ogólnym sensie, nauka uczenia się ogromnie pomaga w kierowaniu własną karierą zawodową Europejska definicja nauki uczenia się uwzględnia trzy aspekty, wiedzę, umiejętności i postawy. Wiedza zdefiniowana jest jako Zrozumienie i wiedza na temat własnych preferowanych metod uczenia się, potencjału, mocnych i słabych stron własnych umiejętności i kwalifikacji. Wiedza na temat dostępnych form edukacji i szkolenia oraz wiedza jak decyzje podejmowane w trakcie nauki i szkolenia prowadzą do zdobycia kwalifikacji w różnych zawodach.

5 Umiejętności zdefiniowane są jako - Skuteczne, samodzielne kierowanie nauką i karierą w sensie ogólnym, umiejętność znalezienia czasu na naukę, autonomia, dyscyplina, wytrwałość i zarządzanie informacjami w procesie uczenia się. Zdolność koncentracji w wydłużonych i krótkich odcinkach czasu. Zdolność do krytycznej refleksji na temat przedmiotu i celu nauki. Zdolność komunikowania się, jako część procesu uczenia się przy pomocy odpowiednich środków (intonacja, gest, mimika itp.), aby wesprzeć komunikację ustną jak również poprzez zrozumienie i tworzenie multimedialnych przekazów (język pisany lub mówiony, dźwięk, muzyka itp.). Postawy zdefiniowane są jako - Koncepcja siebie, która wspiera chęć zmiany i dalszego rozwoju kompetencji jak również auto-motywacja i wiara we własne możliwości osiągnięcia sukcesu. Pozytywne podejście do nauki jako działania, które wzbogaca życie i zrozumienie sensu podejmowania nauki. Umiejętność adaptacji i elastyczność. Partnerzy Projektu uważają, że narzędzia Know How pozwolą dokonać pomiaru tych trzech komponentów kompetencji nauki uczenia się. Stąd też zdecydowano, że powstaną trzy narzędzia Know How w oparciu o powyższe definicje. Jedno do mierzenia wiedzy o samym sobie (style uczenia się), jedno do mierzenia zdolności uczenia się oraz jedno do mierzenia postaw i samoregulacji (motywacje uczenia się). 3.0: Teoretyczne podstawy narzędzia motywacji uczenia się (Mapa mocnych stron) Partnerzy projektu Know How przeanalizowali wiele teorii dotyczących motywacji aby wybrać teorie, które najlepiej odpowiadają założonym celom. Różne dyscypliny naukowe, od ekonomi do polityki, od edukacji do psychologii, przedstawiają różne teorie motywacji. Ekonomia mówi o motywacji pozyskiwania dóbr materialnych, polityka o motywacji zdobywania władzy, podczas gdy psychologia zajmuje się kwestią motywacji nieco bardziej systematycznie i patrzy na nią z wielu różnych punktów widzenia. Istnieje wiele psychologicznych teorii dotyczących motywacji, poczynając od Freudowskiej teorii psychodynamicznej, kończąc na teorii hierarchii potrzeb Maslowa. Nie wszystkie te teorie bezpośrednio odnoszą się do procesu uczenia się, ale wszystkie z nich można zastosowane do

6 sytuacji uczenia się. Poniżej podaje się krótki opis każdej teorii, którą Projekt analizował, a następnie bardziej szczegółowy opis teorii auto-determinacji, która została wybrana jako najbardziej przystająca do definicji nauki uczenia się i ocenie barier przeniesionych z narzędzia projektu CHOICES/ WYBORÓW 3.1 Teorie redukcji popędu Teorie te wywodzą się z prac psychoanalityków, łącznie z Zygmuntem Freudem. Zakładają one, że istnieje kilka biologicznych potrzeb (np. głód, pragnienie), które musimy zaspokoić i to one stają się siła napędową, która motywuje nas do podejmowania wszelkiego działania. Im dłużej czekamy aby zaspokoić biologiczną potrzebę, tym silniejszy staje się popęd do działania, im częściej potrzeba jest zaspakajana, tym słabsza siła popędu. Clark Hull (1943) sugeruje, że fizjologiczne zakłócenie równowagi organizmu (homeostazy) jest źródłem powstawania popędów (wewnętrznych napięć, które motywują osobę do takiego zachowania, które spowoduje zmniejszenie napięcia). W sytuacji uczenia się, teorię tę można zastosować do motywowania ucznia proponując mu nagrodę, np. słodycze, Student podejmie próbę nauki, aby zredukować siłę popędu głodu. Teoria ta, chociaż intuitywna, zasługuje na sporą krytykę, jako że nie wyjaśnia zjawiska popędów wtórnych. Na przykład, podczas towarzyskiego spotkania, jeśli człowiek jest głodny, a żywność dostępna, dlaczego musi czekać na innych by zacząć jeść? Główna krytyka tych teorii dotyczy faktu, że nie uwzględniają czynników poznawczych, które ograniczają popędy biologiczne, na przykład, dlaczego pieniądze wydają się ważniejsze dla jednych, a mniej ważne dla innych ludzi. 3.2 Teorie poznania Współczesne spojrzenie na kwestię motywacji podkreśla wagę procesów poznawczych Jak ważne jest coś dla ciebie Jak pewny jesteś swojego sukcesu

7 Na przykład, jeśli warunkiem otrzymania wymarzonej pracy jest zdanie egzaminu na prawo jazdy, możliwe że świadomość tego faktu wywołuje tak duży stres, że wyniki naszego działania podczas egzaminu są zdecydowanie gorsze Teoria oczekiwań Jak proponuje Victor Vroom, oczekiwania dotyczą przekonania co osiągniemy, wybierając pewne zachowania. Vroom zakłada, że wysiłek, efektywność i motywacja musza być połączone, aby zmotywować człowieka do podjęcia działania. Wymienia on trzy zmienne dotyczące tej kwestii, które nazywa : walencją (postrzegany sposób zaspokojenie potrzeb przez uzyskanie nagrody), oczekiwaniem (postrzeganie prawdopodobieństwo wykonania zadania przy włożonym wysiłku) i instrumentalnością (postrzegane prawdopodobieństwo uzyskania nagrody po wykonaniu zadania). Oczekiwanie to przeświadczenie, że zwiększony wysiłek prowadzi do większej efektywności, np. jeśli wkładam więcej wysiłku, to zmieniam sytuację na bardziej korzystną dla mnie. Instrumentalność to przeświadczenie, że jeśli wykonuję zadanie dobrze, to w zamian otrzymam wartościową dla mnie nagrodę, np. jeśli pracuję dobrze, muszę coś zyskać. Walencja oznacza znaczenie jakie osoba przypisuje do spodziewanego wyniku. Na przykład, jeśli pieniądze stanowią główną motywację mojego działania, propozycja dni wolnych od pracy jest dla mnie ofertą bezwartościową. Tak więc, jeśli oczekujemy, że wykonamy zadanie dobrze, spodziewamy się nagrody za nasz wysiłek, a nagrodę uznajemy jako interesującą, wtedy chętniej wybieramy dane zachowanie Teoria dysonansu poznawczego (Festinger, 1957) Teoria ta opiera się na prostej przesłance, że osoba będzie zmotywowana do zmiany swoich zachowań czy przekonań, jeśli wystąpi niezgodność pomiędzy jej zachowaniami i/lub myślami. Na przykład, osoba, która wierzy że każde jej działanie kończy się sukcesem, po niepowodzeniu na egzaminie będzie zmotywowana, aby odnieść sukces na kolejnym egzaminie, lub też zmieni postrzeganie samego siebie. Teoria zakłada, że napięcie spowodowane niezgodnością

8 przekonań lub zachowań motywuje człowieka do zmiany swojego zachowania, chyba że potrafi pogodzić się z nimi znajdując odpowiednie uzasadnienie Samo-skuteczność (Bandura, 1991) Model motywacji oparty na społecznym poznaniu podkreśla rolę postrzegania skuteczności (efektywności). Podobna do teorii oczekiwań Vromm a, ale przypisuje się jej zdecydowanie większe znaczenie w literaturze. Albert Bandura, autor teorii, zdefiniował samo-skuteczność jako : wiara człowieka w jego zdolność do zorganizowania i przeprowadzenia określonego działania, aby rozwiązać problem lub wykonać zadanie. Rozróżnia dwa rodzaje oczekiwań. Pierwszy, oczekiwania dotyczące wyniku, czyli przekonanie, że pewne zachowania doprowadzą do pewnych rezultatów. Drugi, oczekiwania dotyczące skuteczności, czyli przekonanie czy osoba jest w stanie skutecznie przeprowadzić działanie konieczne do uzyskania spodziewanego rezultatu. Ludzie o wysokim poczuciu własnej skuteczności częściej podejmują wysiłek by wykonać zadanie i są bardziej wytrwali niż osoby o niskim poczuciu własnej skuteczności. D Amico i Cardaci (2003) badali zależność pomiędzy poczucie, własnej skuteczności i osiągnięciami w nauce na grupie 151 uczniów. Ustalili, że wyższy poziom poczucia własnej skuteczności wpływa pozytywnie na wyniki w nauce Teoria atrybucji Teoria atrybucji zakłada, że każdy człowiek próbuje wyjaśnić przyczynę swojego lub cudzego sukcesu lub porażki za pomocą pewnych atrybutów. Teoria atrybucji Weiner a (1992) wymienia zdolność, wysiłek, trudność zadania oraz szczęście jako najważniejsze atrybuty dążenia do osiągnięcia celu, które motywują do podjęcia działania. Dzieli je na trzy wymiary : umiejscowienie kontroli, stabilność i kontrolowalność. Tabela poniżej przedstawia cztery atrybuty, które wynikają z połączenia zewnętrznego i wewnętrznego umiejscowienia kontroli oraz czy kontrola jest możliwa w przypadku testów komputerowych.

9 Tabela 3.1. Tabela kontyngencji umiejscowienia kontroli Wewnętrzne kontroli umiejscowienie Zewnętrze umiejscowienie kontroli Postrzeganie z kontrolą Postrzeganie bez kontroli Zależy od ilości poświęconego czasu i włożonego wysiłku w naukę Własne naturalne zdolności w pracy z komputerem Trudność zadania zależy od stopnia trudności pytań w danym dniu Kwestia szczęścia zależy jak się osoba czuje danego dnia 3.3 Teorie potrzeb Teorie te dokonują klasyfikacji ludzkich motywów działania na grupy potrzeb, które pobudzają człowieka do działania w celu ich zaspokojenia. Niezaspokojone potrzeby motywują, zaspokojone nie motywują do podjęcia działania. Teoria hierarchii potrzeb Maslowa jest najbardziej znaczącą i oryginalną teorią potrzeb. Maslow w swojej teorii przedstawia piramidę potrzeb, gdzie każdemu poziomowi potrzeb przypisane są różne priorytety. Podstawowe biologiczne i fizjologiczne potrzeby znajdują się na samym dole piramidy i muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności, podczas gdy potrzeba szacunku i uznania oraz potrzeba samorealizacji (przy czym samorealizacja oznacza dążenie człowieka do rozwoju swoich możliwości) znajdują się na szczycie piramidy i zaspakajane są jako ostatnie. Im wyższy poziom potrzeb, tym bardziej jednostka będzie odznaczać się indywidualnością, zdrowiem psychicznym i postawą prospołeczną. Maslow zakłada, że zachodnia cywilizacja zaspokoiła już podstawowe potrzeby, takie jak potrzeby biologiczne i potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, i jej obywatele podejmują działania z powodu bardziej złożonych pobudek, takich jak potrzeba przynależności, potrzeba szacunku i uznania czy potrzeba samorealizacji. Jako pomoc w ogólnym zrozumieniu dlaczego uczniowie zachowują się tak jak się zachowują, czy jako pomoc przy ustaleniu jaki wpływ na proces uczenia się ma brak zaspokojenia potrzeb fizjologicznych czy potrzeb bezpieczeństwa, teoria Maslowa może być poddana krytyce. Niektórzy naukowcy stwierdzają ogólnikowość samego terminu braku ; coś co dla jednych jest

10 brakiem, niekoniecznie musi oznaczać brak dla innych. Po drugie, często pojawiają się rozliczne wyjątki. Na przykład, niektórzy ludzie często narażają swoje bezpieczeństwo by ratować innych znajdujących się w niebezpieczeństwie. 3.4 Teoria wyznaczania celów Teoria wyznaczania celów zakłada, że cel poszukiwany przez człowieka wyznacza znaczenie, kierunek i intencję wszelkiego działania. Prace na temat teorii wyznaczania celów (Dweck, 1988; Ames, 1992; Urdan i Maehr, 1995) wyróżniają trzy różne typy celów : 1. Cele dominujące (również zwane celami nauki) - ci, którzy koncentrują się na celach z tego punktu widzenia, są zwykle motywowani przez chęć zdobywania wiedzy lub umiejętności, które chcą rozwijać Kiedy napotykają na trudności, zwykle szukają pomocy lub kontynuują zadanie stosując somoregulację wierząc, że wysiłek przyniesie pożądany rezultat. 2. Cele efektywne (również zwane celami zaangażowania) ci, którzy koncentrują się celach z tego punktu widzenia, zwykle traktują działanie bardziej jako test swoich zdolności niż jako możliwość nauki. Zainteresowani są głównie utrzymaniem własnego jak i innych postrzegania siebie jako osoby, która jest w stanie osiągnąć sukces. Starają się unikać zadań trudnych, będących wyzwaniem i łatwo rezygnują przy pierwszych frustracjach, jako że uważają że ich zdolności są ograniczone. 3. Cele społeczne ci, którzy koncentrują się na celach z tego punktu widzenia, zwykle zwracają uwagę na kontakty z innymi osobami uczącymi się. Zwykle mają silną motywację osiągnięcia sukcesu i jeśli ich celem jest również zadowolenie nauczyciela czy rodziców, wtedy przybierają formę społecznej odpowiedzialności. Z drugiej zaś strony, niektórzy uczniowie koncentrują się nieco mniej na społecznej odpowiedzialności a bardziej na celach społecznych, takich jak zażyłość (bliska przyjaźń z innymi uczącymi się) lub prestiż (podziw ze strony rówieśników). Przy takich celach społecznych, powodzenie zależeć będzie od norm danej grupy rówieśniczej.

11 3.5 Teoria auto-determinacji/ samoregulacji (Teoria przyjęta przez Know How) Partnerzy Know How uznali, że z wszystkich przeanalizowanych dla celów Projektu teorii dotyczących motywacji, najbardziej przystającą do definicji UE nauki uczenia się jak i samooceny barier z Projektu CHOICES wydaje się być teoria auto-determinacji. Definicja UE nauki uczenia się mówi o auto-motywacji, własnych zdolnościach, sensie inicjowania nauki, umiejętności przystosowania się i o elastyczności. Wszystkie te pojęcia można bez trudu znaleźć w teorii samo-determinacji. Ponadto, teoria ta pozwala, aby narzędzie Know How uwzględniło bariery przed którymi stoi grupa docelowa Projektu Know How jak również umożliwia zdefiniowanie continuum motywacji wokół którego można zdefiniować bariery. Teoria auto-determinacji zajmuje się trzema powiązanymi ludzkimi potrzebami : kompetencji, włączenia i autonomii. Autorzy utrzymują, że jeśli te potrzeby są zaspokojone, osobiste dobre samopoczucie oraz społeczny rozwój są optymalne. Ludzie w takiej sytuacji są wewnętrznie motywowani, realizują swoje możliwości oraz ciągle poszukują większych wyzwań. Według Ryan a i Deci ego (1985, 2002) Ludzie mogą być pro-aktywni i zaangażowani lub, przeciwnie, pasywni i wyalienowani, głównie ze względu na społeczne warunki w jakich rozwijają się i funkcjonują Badania w tym obszarze skupiły się na czynnikach społecznych i kontekstualnych, które wpływają (+/-) na samo-motywację i zdrowy rozwój psychiczny. Czynniki, które wzmacniają lub osłabiają wewnętrzną motywację, samoregulację i dobre samopoczucie są następujące: 1. Potrzeby Badania sugerują, że istnieją trzy wrodzone psychologiczne potrzeby : Kompetencja Autonomia Więź (bezpieczeństwo) Kiedy są zaspokojone, występuje wzmocniona samo-motywacja i zdrowie umysłowe. Kiedy są niezaspokojone, występuje ograniczona motywacja i gorsze samopoczucie.

12 2. Kontekst społeczny Kontekst społeczny może mieć wpływ na różnice występujące w społeczeństwie jak i pomiędzy ludźmi (niektórzy ludzie mają lepszą samo-motywację i są bardziej zintegrowani w pewnych sytuacjach, obszarach czy kulturach niż inni). Stąd też ogromne znaczenie środowiska, w którym przebiega nauka (przeszłe, teraźniejsze i przyszłe) naszego klienta jak i narzędzia Know How projekt/dostawa/środowisko, (aby zapewnić optymalna efektywność uczenia się). Dlatego też musimy dostrzegać zarówno 1. ludzkie przyrodzone potrzeby psychologiczne (które są podstawą ich samo-motywacji i integracji osobowości), jak i 2. warunki, które wpływają pozytywnie na te procesy Motywacja wewnętrzna (MW) Motywacja wewnętrzna to optymalna motywacja, której towarzyszy zwiększone zainteresowanie, radosne podniecenie i pewność siebie, co skutkuje zwiększoną efektywnością, wytrwałością i kreatywnością, większą witalnością, lepszą samooceną, ogólnie lepszym samopoczuciem naturalna tendencja do asymilacji, osiągnięcia mistrzostwa, spontanicznego zainteresowania, dociekania. Ludzie rodzą się z wewnętrzną motywacja, lecz niesprzyjające warunki łatwo ją niszczą. Teoria oceny poznawczej (Ryan i Deci 1985) zakłada, że w sprzyjających warunkach, motywacja ta będzie rozwijać się znakomicie. Teoria oceny poznawczej argumentuje, że społeczny kontekst wydarzeń (np. informacja zwrotna [feedback), komunikacja, nagrody itp.), które wzmacniają poczucie kompetencji, mogą również wzmacniać MW do podjęcia działania. Poczucie kompetencji nie spowoduje zwiększenia MW jeśli nie towarzyszy mu poczucie autonomii/ wewnętrznego umiejscowienia przyczynowości konieczne jest doświadczenie kompetencji i postrzeganie zachowania jako swój własny wybór, aby MW mogła w pełni zaistnieć.

13 Czynniki osłabiające MW : Konkretne nagrody, groźby, nieprzekraczalne terminy, dyrektywy, ocena pod presją, narzucone cele zmniejszają MW (są one bowiem postrzegane jako zewnętrzne umiejscowienie przyczynowości). Czynniki wzmacniające MW : Możliwość wyboru, uznanie emocji, samodzielność w wyborze kierunku działania jako że to właśnie wyzwala większe poczucie autonomii. Ludzie będą wewnętrznie motywowani do podejmowania działań jedynie jeśli są nimi prawdziwie zainteresowani działania, które są nowe, są wyzwaniem lub przedstawiają wartość estetyczną Motywacja zewnętrzna (MZ) Występują tu różne rodzaje motywacji, od demotywacji/niechęci, po bierną zgodę, aż do aktywnego osobistego zaangażowania rodzaj motywacji odzwierciedla stopień przyswojenia/ wartości i regulacji danego zachowania. Wchłonięcie wartości i przekształcenie jej na swoją własną tak, aby mieć poczucie że wywodzi się z własnego ja. Motywacja zewnętrzna dotyczy działania, którego celem jest uzyskanie pewnego określonego rezultatu, podczas gdy motywacja wewnętrzna dotyczy podjęcia działania dla uzyskania wewnętrznej satysfakcji z samego działania. Badania Ryan a i Connell a z 1989 przedstawiają różnice w MZ, gdy łączy się ona z różnymi doświadczeniami i rezultatami : Uczniowie sterowani zewnętrznie : wykazują mniejsze zainteresowanie, przywiązują mniejszą wartość i wkładają mniej wysiłku przy wykonywaniu zadania i nie przyznają się do odpowiedzialności za niepomyślny rezultat, winę za niepowodzenie ponoszą inni.

14 Regulacja introjekcyjna (samoobronna) : zwiększenie wysiłku, który, niestety, wynika z poczucia lęku i stąd gorsze radzenie sobie z niepowodzeniami. Regulacja identyfikacyjna : większe zainteresowanie i przyjemność odczuwana z pobytu w szkole, bardziej pozytywne style radzenia sobie i zwiększony wysiłek. Inne badania : bardziej autonomiczna MZ powoduje większe zaangażowanie, lepszą skuteczność, mniejszą liczbę rezygnacji z nauki, wyższą jakość nauki i lepsze oceny. Uważa się, że autonomiczna MZ powoduje również lepszą frekwencję i większe zaangażowanie w programach leczenia uzależnień (Ryan, Plant i O.Malley 1995). Zaletami internalizacji (uwewnętrznienia) (Ryan i inni 1997) są, między innymi, większa skuteczność zachowania, większa wola wytrwania, lepsze subiektywne samopoczucie, lepsza asymilacja jednostki ze swoja grupa społeczną. Jakie są społeczne warunki wzmacniające lub hamujące internalizację i integrację MZ? 1. Przede wszystkim ludzie kierowani MZ podejmują działania pod wpływem modelowania, wskazówek za strony innych ważnych osób, z którymi chcą poczuć więź. Potrzeba przynależności (więzi) i związku z innymi jest istotnym czynnikiem internalizacji. Proces ten jest łatwiejszy, jeśli osoba uzyska wsparcie ze strony otoczenia, takie jak bezpieczne związki z innymi, troska ze strony innej ważnej osoby, np. rodzica, nauczyciela itp. 2. Postrzegana kompetencja łatwiej przyjąć zachowania, jeśli ma się poczucie skuteczności wobec podjętych działań wspieranie kompetencji będzie ułatwiać internalizację (poczucie gotowości do działania, zrozumienie jej wagi). 3. Autonomia : wspieranie autonomii pozwala na aktywne przekształcanie wartości na swoje własne; osoba musi czuć się kompetentną, związaną i jednocześnie samodzielną. Należy uchwycić znaczenie, dokonać jego syntezy w odniesieniu do własnych celów i wartości głęboki całościowy proces (Khul i Fuhrmann 1998) jest stymulowany przez świadomość możliwości wyboru, ujawnienia własnej woli i brak poczucia nadmiernej zewnętrznej presji, że należy zachować się lub myśleć w pewien określony sposób.

15 3.5.3 Kontinuum motywacji A) Demotywacja : brak chęci do działania niepodejmowanie działania w ogóle / działanie bez żadnej intencji stwarzanie pozorów działania. Wynika z niedowartościowania działania, braku poczucia kompetencji lub oczekiwania, że nie przyniesie ono pożądanego wyniku. B) Motywacja Zewnętrzna B1) Sterowana zewnętrznie : najmniej autonomiczna, działania podejmowane w celu zaspokojenia zewnętrznego wymogu/ dla nagrody, doświadczane jako kontrolowane zachowanie i działania mają zewnętrznie postrzegane umiejscowienie przyczynowości, podobnie jak przedstawiali to teoretycy warunkowania instrumentalnego (Skinner). B2) Regulacja introjekcyjna : przyjęcie regulacji/wartości, ale nie do końca jako swoją własną. Kontrolowana forma regulacji gdzie podejmuje się pewne działania, aby uniknąć poczucia winy/lęku, lub aby uzyskać wzmocnienie własnego ego, np.: poczucie dumy. Motywacja do zademonstrowania zdolności/uniknięcia porażki, aby zachować poczucie własnej wartości. B3) Regulacja identyfikacji : zdecydowanie bardziej autonomiczna/suwerenna świadome wartościowanie celu/regulacji zachowania tak, aby osiągnąć poczucie że jest to działanie wynikające z własnej/podjętej osobiście decyzji. B4) Regulacja integracyjna : najbardziej autonomiczna, gdzie zidentyfikowane regulacje są w pełni zasymilowane z własnym ego, zostały ocenione i są zgodne z własnymi wartościami/potrzebami. C) Motywacja wewnętrzna : działanie dla wewnętrznej satysfakcji, najbardziej autonomiczna, samo-określająca.

16 Rycina 3.1 : Kontinuum Motywacji Rycina 3.2 : Integracja teorii auto-determinacji z obszarami sześciu barier

17 3.6 Rezultaty badania oceny barier z Projektu CHOICES Narzędzie Know How mocnych stron uczenia się zbudowane jest na teoretycznej podstawie zaczerpniętej z teorii auto- determinacji oraz na wynikach badania przeprowadzonego w ramach Projektu CHOICES. Badaniem objęci byli kandydaci, którzy nie podjęli nauki na proponowanym im kursie, odpadli w procedurze selekcji, lub też nie ukończyli rozpoczętego kursu. Celem Projektu była próba klasyfikacji czynników, które można by uznać jako główne przyczyny tych niepowodzeń. Zostały one podzielone na kilka grup i nazwane barierami/problemami, które uniemożliwiają pomyślny przebieg nauki. Aby sprostać wymogom taksonomii i mieć możliwość dalszego definiowania/ potwierdzenia użytych nazw, klasyfikacja przedstawiona w Projekcie CHOICES wykorzystuje pewne nazwy i definicje spośród istniejących już terminów odnoszących się do takich dziedzin jak zainteresowanie karierą/motywacja. Oto ostatecznie wypracowana klasyfikacja : Wcześniejsza edukacja i doświadczenie może być potencjalnym źródłem problemów; problemy z czytaniem i pisaniem, brak wykształcenia, brak kwalifikacji, uboga historia zatrudnienia, Poczucie własnej wartości dotyczy spraw związanych z poczuciem wiary w siebie i poczuciem własnej wartości, Samowiedza dotyczy posiadanej wiedzy na temat własnych zainteresowań, osobowości, problemów osobistych itp., Wiedza zawodowa dotyczy wiedzy na temat różnych zawodów i ścieżek kariery, Umiejętność podejmowania decyzji dotyczy umiejętności dokonywania wyborów, porównywania możliwości itp., Problemy środowiskowe i praktyczne dotyczy kwestii finansowych, opieki nad dziećmi, spraw mieszkaniowych, dojazdów itp. wszystko to, co może stwarzać problemy.

18 4.0: Teoretyczne podstawy stylów uczenia się i oceny umiejętności uczenia się W ramach Projektu Know How bardzo wnikliwie przestudiowano literaturą psychologiczną i edukacyjną aby znaleźć teorię/teorie, które najpełniej odpowiadają jego potrzebom. Badanie stylów i umiejętności uczenia się jest sprawą dość trudną, jako że dziedzina ta nie jest jedną spójną całością (psychologia, edukacja, neurologia) i posługuje się zarówno definicjami jak i żargonem określonej grupy naukowców. Istnieje wiele terminów, które oznaczają to samo : style uczenia się, style myślenia, style poznawcze, osobowość poznawcza, strategie poznawcze, swoisty styl uczenia się oraz umiejętności uczenia się, style myślenia, kierunki/orientacje uczenia się i warunki uczenia się. Badania prowadzone w tej dziedzinie służą różnym celom, akademickim, komercyjnym czy doświadczalnym, co jeszcze bardziej utrudnia badanie różnych teorii. Poniżej przedstawia się zwięzły opis kilku teorii dotyczących stylu/umiejętności uczenia się, a następnie bardziej szczegółowy opis modelu ostatecznie wybranego przez partnerów Know How w celu zbudowania instrumentów stylów i umiejętności uczenia się. 4.1 Na czym polega atrakcyjność stylów i umiejętności uczenia się Style i umiejętności uczenia się ujawniają wiele różnych atrakcyjnych elementów dla studentów, nauczycieli, instytucji oświatowych i dla społeczeństwa jako całości. Oto lista kilku z nich : Osoba pasująca do otoczenia : Kurt Lewin (1951) przedstawił pogląd, że zachowanie jest wynikiem wzajemnych relacji miedzy osobą a otoczeniem. Wiedza na temat własnych stylów i umiejętności uczenia się umożliwia dopasowanie indywidualnego/grupowego stylu uczenia się do bodźców z otoczenia i instrukcji. Niewydolność tradycyjnych metod : Style uczenia się w przekonywujące sposób wyjaśniają porażkę tradycyjnych metod. Stare metody nauczania i prowadzenia wykładów w klasie są powszechnie krytykowane. Zarzuca się im brak interaktywności i innowacyjności i chociaż

19 nauczyciel/trener stosujący stare metody wkłada wiele wysiłku w swoja pracę, efekty są niewielkie. Koncentrując się na nowych sposobach uczenia się lub podkreślając różne techniki instruktażu, wyniki badań stylu uczenia się cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczyciel, trenerów, instytucji oświatowych, które poszukują bardziej skutecznych sposobów by realizować swoje cele. Uwaga skierowana na kwestię jak się uczyć : pozwala nauczycielom i studentom skupić się na tym jak należy uczyć się, jak to się dzieje, że ludzie ponoszą porażkę w nauce. Ustalenie związku pomiędzy nauczaniem i uczeniem się nie jest łatwe, a rozważanie stylów uczenia się ułatwi nauczycielowi skupienie się nad tym problemem. Większa świadomość uczących się : pozwala osobom uczącym się potrzeć na swoje nawyki jako przydatne w nauce, wybrać i zastosować różne style i strategie uczenia się. Uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki, jeśli będą wiedzieli więcej o swoich mocnych i słabych stronach jako osoby uczącej się (Coffield i inni 2004). Zapoznanie uczniów z terminologię związaną z uczeniem się : znajomość terminologii pozwoli na dyskusję na temat własnych i cudzych preferencji, jak ludzie postrzegają uczenie się oraz dlaczego osiągają sukces lub ponoszą porażkę w nauce. Doradztwo zawodowe : duże podobieństwo do wspomnianej wyżej osoby pasującej do otoczenia. Uświadamianie uczącym się wagi stylów uczenia się w danym otoczeniu, ich własnych stylów i umiejętności uczenia się nabiera atrakcyjności i może pomóc im dokonać lepszego wyboru co do przyszłej ścieżki kariery. Osoba uczącą się może przekonać się, że jej dominujący styl uczenia się może lepiej pasować do otoczenia, w którym będzie pracować. 4.2 Teorie struktury stylu uczenia się W trakcie wnikliwej analizy różnych teorii i modelów, Projekt Know How zainteresował się obszernym przeglądem literatury przygotowanym przez Learning Skills Reseach Centre (Centrum Badań Umiejętności Uczenia się ) w Wielkiej Brytanii (Coffield i inni, 2004), który badał teorie i instrumenty z punktu widzenia uczenia się osób powyżej 16 roku życia (Edukacja

20 Zawodowa i Szkolenie). Przegląd ten znaczenie przyspieszył badanie nadając teoriom stylów i umiejętności uczenia się strukturę, co pozwoliło podjąć świadomą decyzję, która z teorii najbardziej odpowiada definicji UE nauki uczenia się. Coffield dokonał przeglądu tysięcy artykułów i znalazł 71 unikatowych modeli stylów i umiejętności uczenia się. Coffield wraz ze swoim zespołem dokonali podziału 71 modeli na 5 grup rozmieszczonych wzdłuż kontinuum uczenia się, od niezmiennych/stałych do elastycznych. Według Coffield a i innych, stałe teorie to takie, które zakładają, że style i umiejętności uczenia się są biologicznie wrodzone, a więc nie podlegają zmianom, podczas gdy elastyczne teorie zakładają, że style uczenia to nic innego niż strategie, które osoba może wymieniać i zmieniać zgodnie z własna wolą. Rycina 4.1 poniżej pokazuje continuum Coffield a i innych, od niezmiennych teorii po lewej stronie do elastycznych po prawej. Nazwiska autorów teorii podane są przy każdej rodzinie/grupie. Coffield i inni skoncentrowali swoją uwagę na 13 najbardziej znaczących modelach z 71 (co najmniej dwa dla każdej rodziny). W kolejnych częściach zaprezentowana zostanie każda rodzina stylów uczenia się, po czym nastąpi szczegółowe omówienie modelu wybranego dla potrzeb Projektu Know How.

Poznań Copyright by Danuta Anna Michałowska PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ

Poznań Copyright by Danuta Anna Michałowska PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ 1 PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEORII NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ GŁÓWNE TEORIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ: 1. behawiorystyczne zajmujące się w różnych ujęciach bodźcami, reakcjami i wzmocnieniami; 2. poznawczo procesualne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie.

PROCES MOTYWACJI. Podstawowy proces motywacji Zestawienie teorii motywacji. Niezaspokojona potrzeba. Napięcie. Poszukiwanie. PROCES MOTYWACJI Podstawowy proces motywacji Niezaspokojona potrzeba Napięcie Poszukiwanie Popęd Zaspokojona potrzeba Osłabnięcie napięcia Tabela 1. Przedstawiciel Zestawienie teorii motywacji Teorie treści

Bardziej szczegółowo

Motywacja PROCESY MOTYWACJI. Teorie treści (co motywować) Podejścia do motywacji. Teoria oczekiwań. Teorie procesu (jak motywować)

Motywacja PROCESY MOTYWACJI. Teorie treści (co motywować) Podejścia do motywacji. Teoria oczekiwań. Teorie procesu (jak motywować) PROCESY MOTYWACJI Motywacja Jest procesem psychicznej regulacji, od którego zależy kierunek ludzkich czynności oraz ilość energii, jaką na realizację danego kierunku człowiek gotów jest poświęcić. Tak

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU

MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU WYKŁAD 9 MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 1 1. Istota motywacji i motywowania: Motywacja jest to ogół bodźców, pobudek oraz stan gotowości ludzi, do określonego zachowania się i działania. Motywacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Style kierowania i ich wpływ na nasze życie Emilia Kijanka Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 marca 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia

Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia Wszechnica Edukacyjna Targówek, Warszawa, 17.06.2013 r. Katarzyna Martowska Czy inteligencja racjonalna wystarczy, aby odnieść sukces w szkole? Sukces w szkole:

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS 0. Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, ul. L. Staffa 7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS 0. Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, ul. L. Staffa 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS 0 Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach, ul. L. Staffa 7 ZAŁOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Ocenianie w klasie zero - roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie emocjami Beata Skowrońska Uniwersytet w Białymstoku 9 grudnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Co to jest inteligencja

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska

Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej Elżbieta Nerwińska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Każde dziecko jest zdolne!

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego.

Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Tutoring: jedna z metod wspierająca ucznia zdolnego. Autorka : Aleksandra Kozioł Tutoring jest metodą edukacji zindywidualizowanej, polegającą na bezpośrednich i systematycznych spotkaniach tutora z uczniem.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski

Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR. Maciej Głogowski Jak badać kompetencje? Narzędzia badawcze nie tylko dla HR Maciej Głogowski Kompetencje, a kwalifikacje co tak naprawdę chcemy badać? Elementy składowe kompetencji: wiedza umiejętności postawy Celem badania

Bardziej szczegółowo

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tak naprawdę geniusz oznacza mniej więcej zdolność do postrzegania w niewyuczony sposób Założenia i cele Akademii:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników do wykonywania pracy

Motywowanie pracowników do wykonywania pracy Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Motywowanie pracowników do wykonywania pracy Wykład XII Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspieranie miękkich kompetencji dziecka Dr Sylwia Wrona Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 19 maja 2014 r. Program spotkania Istota i znaczenie miękkich kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna

MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna MAMO, TATO, POBAWMY SIĘ RAZEM! innowacja pedagogiczna 1. Osoby wdrażające innowacje: mgr Justyna Witas, mgr Adriana Jachnicka, mgr Marta Jafernik 2. Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji: Innowacja

Bardziej szczegółowo

SAMPLE. Zanim zaczniesz poznawać preferencje. Twój cel użycia narzędzia MBTI. Które z tych zastosowań chcesz poznać?

SAMPLE. Zanim zaczniesz poznawać preferencje. Twój cel użycia narzędzia MBTI. Które z tych zastosowań chcesz poznać? Twój cel użycia narzędzia MBTI Zanim zaczniesz poznawać preferencje MBTI, warto określić obszary Twojego życia, w których zechcesz wykorzystać zdobytą wiedzę na temat struktury MBTI. Jeśli zrobisz to na

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Marek Angowski. Motywowanie

Marek Angowski. Motywowanie Marek Angowski Motywowanie Definicja Motywacja jest to stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. W warunkach organizacyjnych jest to działanie przybliżające do realizacji celów organizacji.

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY W KLASACH I - III

SYSTEM MOTYWACYJNY W KLASACH I - III SYSTEM MOTYWACYJNY W KLASACH I - III MOTYWACJA UCZNIA DO NAUKI 1. Pojęcie motywacji 2. Procesy motywacyjne 3. Rodzaje motywacji 4. Motywowanie ucznia w klasach I - III Pojęcie motywacji Motywacja rozumiana

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD III DR N. MED. EDYTA KĘDRA 1 P R O S T E Z Ł O Ż O N E S T A Ł E Nieliczne Jednorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Liczne Różnorodne Zasadniczo niezmienne w czasie Z M I E N N E Nieliczne Nie

Bardziej szczegółowo

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 MATEMATYKA Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 IMIĘ I NAZWISKO Data urodzenia: 08/09/2000 ID: 5200154019 Klasa: 11 Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o wynikach zdobytych przez Państwa dziecko

Bardziej szczegółowo

Autorytet i wywieranie wpływu

Autorytet i wywieranie wpływu Autorytet i wywieranie wpływu Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Cele szkolenia Celem jest nauczenie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Motywacja, zaangażowanie Jak należy postępować z ludźmi

Bardziej szczegółowo

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku

dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Wzór Raportu Analiza Profilu Osobowego Thomas International System dotyczy osoby na stanowisku Koordynator budżetów finansowych Warszawa, wrzesień 2013 roku Pan XY WYNIKI NUMERYCZNIE: I II III D 5 2 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie

Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie otwarte dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie Centrum Konferencyjne Krzyżowa, dn. 28-30.09.2009 r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo