Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 Särskilda säkerhetsanvisningar... 4 Symboler... 5 TEKNISKA DATA... 5 BESKRIVNING... 6 HANDHAVANDE... 6 Egenskaper... 6 Skyddsfunktioner... 6 Passande kokkärl... 6 Olämpliga kokkärl... 6 Användning... 6 Inställning av effekt... 6 Inställning av temperatur... 7 Inställning av tillagningstid... 7 UNDERHÅLL... 7 Förvaring... 7 NORSK 8 SIKKERHETSANVISNINGER... 8 Spesielle sikkerhetsanvisninger... 8 Symboler... 9 TEKNISKE DATA... 9 BESKRIVELSE BRUK Egenskaper Beskyttelsesfunksjoner Egnede kokekar Uegnede kokekar Bruk Innstilling av effekt Innstilling av temperatur Innstilling av tilberedningstid VEDLIKEHOLD Oppbevaring POLSKI 12 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Szczególne instrukcje bezpieczeństwa Symbole DANE TECHNICZNE OPIS OBSŁUGA Właściwości Funkcje zabezpieczające Odpowiednie naczynia Nieodpowiednie naczynia Sposób użycia Ustawianie mocy Ustawianie temperatury Ustawianie czasu gotowania KONSERWACJA Przechowywanie... 15

3 ENGLISH 16 SAFETY INSTRUCTIONS Special safety instructions Symbols TECHNICAL DATA DESCRIPTION USE Features Safety functions Suitable cookware Unsuitable cookware Use Adjusting the power setting Setting the temperature Setting the cooking time MAINTENANCE Storage... 19

4 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före användning. Spara anvisningarna för framtida behov. Anvisningarna ska följa med apparaten om du säljer den eller lämnar den vidare. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Anslut endast till jordat nätuttag. Dra ut sladden när apparaten inte används. Hela sladden ska vara utrullad om förlängningssladd används. Använd endast förlängningssladd som är godkänd för användning med apparaten. Felaktig användning kan medföra personskada och/eller egendomsskada. Apparaten får endast användas på avsett sätt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig hantering. Lämna inte apparaten påslagen utan övervakning. Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, diskho eller liknande, som innehåller vatten eller annan vätska. Utsätt inte apparaten för vattenstänk, regn eller fukt. Rör inte vid apparaten med våta händer. Dra omedelbart ut sladden om apparaten kommer i kontakt med vatten. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av apparaten av någon med ansvar för deras säkerhet. Se till att förpackningsmaterialet är oåtkomligt för barn. VIKTIGT! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet - kvävningsrisk! Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Detta är inte en leksak. Kontrollera regelbundet sladden med avseende på skador. Använd aldrig apparaten om sladden eller någon del av apparaten har synliga skador. Om sladden är skadad ska den bytas ut av kvalificerad personal, för att undvika fara. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Följ alltid dessa anvisningar. Dränk aldrig apparaten i vatten eller annan vätska. Diska inte apparaten i diskmaskin. Använd inte apparaten på eller nära varma ytor. Dra alltid ut sladden och låt apparaten svalna före rengöring. Använd aldrig apparaten utomhus eller i fuktiga utrymmen. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas eller tillhandahålls av tillverkaren. Andra tillbehör kan skada apparaten och/eller medföra risk för personskada. Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden. Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Se till att sladden inte kan trassla in sig eller fastna i något. Linda inte sladden runt apparaten. Vik inte sladden. Låt alltid apparaten svalna före rengöring och förvaring. Låt aldrig apparaten komma i kontakt med brännbara föremål. Låt aldrig sladden eller stickproppen komma i kontakt med vatten. Särskilda säkerhetsanvisningar Placera apparaten på plant, stabilt underlag. Använd inte apparaten utomhus. Utsätt inte apparaten för regn. Förvara inte apparaten i närheten av värmekällor. Vissa delar av apparaten blir varma vid användning risk för brännskada. Ändra aldrig apparaten på något sätt. Placera inte andra metallföremål än kokkärl på induktionsplattan risk för brännskada. Apparaten är inte avsedd att styras med extern timer eller separat fjärrkontroll. Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska risk för egendomsskada. Lämna minst 10 cm fritt utrymme runt apparaten vid användning. Blockera aldrig apparatens ventilationsöppningar. Använd inte apparaten i utrymmen med hög temperatur, ånga eller fukt. Placera inte apparaten i ugn. Apparatens magnetfält kan skada känsliga föremål, som kreditkort, videoband, datadisketter etc. 4

5 SVENSKA Placera inte tomma kokkärl på induktionsplattan, de kan deformeras av den höga temperaturen. Placera kokkärlet mitt på värmeytan. Kokkärlets bottendiameter får inte vara större än 30 cm risk att plasthöljet deformeras. Använd inte apparaten på underlag av metall. Anslut apparaten till nätuttag säkrat med minst 15 A. Anslut inga andra apparater till samma uttag risk för överhettning. Öppna burkar innan de värms, annars finns risk för explosion. Placera inte andra metallföremål än kokkärl på induktionsplattan risk för brännskada. Placera aldrig trasor, papper eller liknande mellan kokkärlet och värmeytan brandrisk. För aldrig in främmande föremål i ventilationsöppningar risk för elolycksfall, brand och/eller egendomsskada. Använd inte apparaten om höljet är skadat risk för elolycksfall. Symboler Den pilformade blixten inuti en triangel varnar användaren för oisolerad farlig spänning innanför produktens hölje, vilken kan orsaka elolycksfall. Utropstecknet inuti en triangel markerar viktiga anvisningar för användning och underhåll i den skriftliga information som medföljer produkten. Använd inte apparaten i närheten av badkar, dusch, diskho eller liknande, som innehåller vatten eller annan vätska. Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Varning för skållningsrisk. CE-märkning anger att produkten uppfyller relevanta harmoniserade europeiska standarder. Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Förpackningsmaterial ska återvinnas i enlighet med gällande regler. TEKNISKA DATA Märkspänning Effekt Skyddsklass 230 V ~ 50 Hz 1800 W I 5

6 SVENSKA BESKRIVNING 1. Värmeyta 2. Luftintag 3. Manöverpanel 4. Luftutlopp HANDHAVANDE Apparaten värmer kokkärl av metall med hjälp av elektrisk induktion. Apparaten har två lägen: effektreglering och temperaturreglering. Apparaten är enkel, säker och mångsidig. Egenskaper Energisnål, termisk verkningsgrad över 98 %. Snabb uppvärmning. Mikroprocessorstyrd. Inställbar effekt och temperatur för olika tillagningsmetoder. Timerstyrning. Skyddsfunktioner Skydd mot fel kokkärlsstorlek. Om kokkärlet är av fel typ eller är för litet (diameter mindre än 12 cm) utförs automatisk kokkärlskontroll. Överhettningsskydd för kokkärlets yta och för apparatens invändiga delar. Skydd mot överström, överspänning och underspänning. Automatisk avstängning om inga reglage används på 2 timmar. Passande kokkärl Material: Järn, rostfritt stål och värmetåligt glas med magnetiskt induktionsskikt. Form: Plan, rund botten, diameter minst 12 cm. Olämpliga kokkärl Material: Icke-järnmetall, keramik, glas, kärl med botten koppar eller aluminium. Form: Ojämn botten, mindre diameter än 12 cm. Användning 1. Sätt i sladden. Summern ljuder och indikeringslampan tänds. 2. Placera livsmedlen i kokkärlet och sätt kärlet mitt på värmeytan. 3. Tryck på strömbrytaren. Indikeringslampan för värmning tänds och kokkärlet blir varmt. Inställning av effekt 1. Tryck på knappen FUNCTION för att välja funktionen effekt. Summern ljuder och displayen visar 1600 W. 2. Ställ in önskad effekt med vridreglaget märkt / +. Uppvärmningen startar efter 6 sekunder. Du kan när som helst avbryta tillagningen genom att trycka på knappen FUNCTION. 3. Kylfläkten fortsätter gå i 1 minut efter att induktionsplattan stängts av. OBS! Dra inte ut sladden innan fläkten stannat. 6

7 Inställning av temperatur SVENSKA 1. Tryck på knappen FUNCTION för att välja funktionen temperatur. Summern ljuder och displayen visar Ställ in önskad temperatur med vridreglaget märkt / +. Uppvärmningen startar efter 6 sekunder. Du kan när som helst avbryta tillagningen genom att trycka på knappen FUNCTION. 3. Kylfläkten fortsätter gå i 1 minut efter att induktionsplattan stängts av. OBS! Dra inte ut sladden innan fläkten stannat. Inställning av tillagningstid 1. Tryck på knappen FUNCTION för att välja funktionen tillagningstid. Summern ljuder och displayen visar 0: Ställ in önskad tillagningstid med vridreglaget märkt / +. Uppvärmningen startar efter 6 sekunder. När den inställda tiden gått stängs apparaten av automatiskt. Du kan när som helst avbryta tillagningen genom att trycka på knappen FUNCTION. 3. När den inställda tiden gått visar displayen - -. Kylfläkten fortsätter gå i 1 minut efter att induktionsplattan stängts av. OBS! Dra inte ut sladden innan fläkten stannat. UNDERHÅLL Stäng alltid av apparaten, dra ut sladden och låt apparaten svalna före rengöring. Rengör apparaten utvändigt med lätt fuktad svamp eller trasa. Dränk aldrig apparaten, sladden eller stickproppen i vatten eller annan vätska. Använd inte slipande rengöringsmedel eller föremål. Förvaring Se till att apparaten är sval och torr före förvaring. Linda inte sladden runt apparaten. Förvara apparaten torrt och svalt. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 7

8 NORSK NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk! Les alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk. Anvisningene skal følge med apparatet hvis du selger det eller gir det videre. Kontroller at nettspenningen tilsvarer merkespenningen på typeskiltet. Skal kun kobles til jordet strømuttak. Trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk. Hele ledningen må være rullet ut ved bruk av skjøteledning. Bruk bare skjøteledning som er godkjent for bruk sammen med apparatet. Feil bruk kan medføre person- og/eller eiendomsskade. Apparatet skal kun brukes til det det er beregnet for. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk. Ikke forlat apparatet uten tilsyn når det er slått på. Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj, oppvaskbenk eller lignende som inneholder vann eller annen væske. Ikke utsett apparatet for vannsprut, regn eller fukt. Ikke ta borti apparatet med våte hender. Trekk ut støpselet umiddelbart hvis apparatet kommer i kontakt med vann. Apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemminger, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har fått anvisninger om bruk av apparatet av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at emballasjen oppbevares utilgjengelig for barn. VIKTIG! Ikke la barn leke med emballasjen kvelningsfare! Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet. Dette er ikke et leketøy. Kontroller ledningen regelmessig for skader. Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller andre deler av apparatet har synlige skader. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av kvalifisert personale for å unngå fare. Apparatet er kun beregnet på privat bruk. Følg alltid disse anvisningene. Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske. Ikke vask apparatet i oppvaskmaskin. Ikke bruk apparatet på eller i nærheten av varme overflater. Trekk alltid ut støpselet og la apparatet kjøle seg ned før rengjøring. Ikke bruk apparatet utendørs eller på fuktige steder. Aldri bruk tilbehør som ikke anbefales eller leveres av produsenten. Annet tilbehør kan skade apparatet og/eller medføre fare for personskade. Ikke flytt apparatet ved å trekke det etter ledningen. Ikke trekk i ledningen når du skal trekke ut støpselet. Sørg for at ledningen ikke kan krølle seg eller sette seg fast i noe. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet. Ikke brett ledningen. La alltid apparatet kjøle seg ned før rengjøring og oppbevaring. Ikke la apparatet komme i kontakt med brennbare gjenstander. Ikke la ledningen eller støpselet komme i kontakt med vann. Spesielle sikkerhetsanvisninger Plasser apparatet på et plant, stabilt underlag. Apparatet må ikke brukes utendørs. Ikke utsett apparatet for regn. Ikke oppbevar apparatet i nærheten av varmekilder. Enkelte deler av apparatet kan bli varme under bruk fare for brannskader. Ikke foreta endringer på apparatet. Ikke plasser andre metallgjenstander enn kokekar på induksjonsplaten fare for brannskader. Apparatet er ikke beregnet på styring med eksternt tidsur eller separat fjernkontroll. Ikke utsett apparatet for vann eller annen væske fare for skade på eiendom. La det være minst 10 cm klaring rundt apparatet ved bruk. Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Ikke bruk apparatet på steder med høy temperatur, mye støv eller fuktighet. Ikke legg apparatet i ovnen. 8

9 NORSK Magnetfeltet i apparatet kan skade sensitive gjenstander, som kredittkort, videobånd, datadisketter osv. Ikke sett tomme kokekar på induksjonsplaten, de kan deformeres av den høye temperaturen. Plasser kokekaret midt på varmeflaten. Kokekarets bunndiameter skal ikke være større enn 30 cm fare for at plastdekselet deformeres. Ikke bruk apparatet på underlag av metall. Koble apparatet til en stikkontakt sikret med minst 15 A. Ikke koble andre apparater til samme uttak fare for overoppheting. Åpne flasker før de varmes, ellers er det fare for eksplosjon. Ikke plasser andre metallgjenstander enn kokekar på induksjonsplaten fare for brannskader. Legg aldri kluter, papir eller lignende mellom kokekaret og varmeflaten brannfare. Stikk aldri gjenstander inn i apparatets ventilasjonsåpninger fare for el-ulykker, brann og/eller skade på eiendom. Ikke bruk apparatet hvis dekselet er skadet fare for el-ulykker. Symboler Det pilformede lynet inni et triangel advarer brukeren om uisolert farlig spenning på innsiden av produktet, noe som kan føre til el-ulykker. Utropstegnet inni et triangel markerer at den skriftlige informasjonen som følger med produktet, inneholder viktige anvisninger om bruk og vedlikehold. Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj, oppvaskbenk eller lignende som inneholder vann eller annen væske. Brukte produkter skal avhendes i henhold til gjeldende regler. Advarsel om fare for skålding. CE-merket angir at produktet oppfyller relevante harmoniserte europeiske standarder. Brukte produkter skal avhendes i henhold til gjeldende regler. Emballasjen skal gjenvinnes i henhold til gjeldende regler. TEKNISKE DATA Merkespenning Effekt Beskyttelsesklasse 230 V ~ 50 Hz 1800 W I 9

10 NORSK BESKRIVELSE 1. Varmeflate 2. Luftinntak 3. Betjeningspanel 4. Luftutløp BRUK Apparatet varmer kokekar av metall ved hjelp av elektrisk induksjon. Apparatet har to innstillinger: effektregulering og temperaturregulering. Apparatet er enkelt, sikkert og allsidig. Egenskaper Energibesparende, termisk virkningsgrad over 98 %. Rask oppvarming. Mikroprosessorstyrt. Regulerbar effekt og temperatur for ulike tilberedningsmetoder. Tidsurstyring. Beskyttelsesfunksjoner Beskyttelse mot feil størrelse på kokekar. Hvis kokekaret er av feil type eller er for lite (diameter under 12 cm), utføres automatisk kokekarkontroll. Overopphetingsvern for kokekarets flate og for apparatets innvendige deler. Beskyttelse mot overstrøm, overspenning og underspenning. Slår seg automatisk av hvis apparatet ikke reguleres i løpet av 2 timer. Egnede kokekar Materiale: Jern, rustfritt stål og varmebestandig glass med magnetisk induksjonslag. Form: Flat, rund bunn, diameter minst 12 cm. Uegnede kokekar Materiale: Ikke-jernmetall, keramikk, glass, kar med bunn i kopper eller aluminium. Form: Ujevn bunn, mindre diameter enn 12 cm. Bruk 1. Sett i støpselet. Summeren avgir lyd og indikatorlampen tennes. 2. Legg maten i karet og sett det midt på varmeflaten. 3. Trykk på strømbryteren. Indikatorlampen for varme tennes og kokekaret blir varmt. Innstilling av effekt 1. Trykk på knappen FUNCTION for å velge funksjonen effekt. Summeren avgir lyd og displayet viser 1600 W. 2. Still inn ønsket effekt med bryteren merket /+. Oppvarmingen starter etter 6 sekunder. Du kan når som helst avbryte tilberedningen ved å trykke på knappen FUNCTION. 3. Kjøleviften fortsetter å gå i 1 minutt etter at induksjonsplaten er slått av. OBS! Trekk ikke ut støpselet før viften har stanset. 10

11 Innstilling av temperatur NORSK 1. Trykk på knappen FUNCTION for å velge funksjonen temperatur. Summeren avgir lyd og displayet viser Still inn ønsket temperatur med bryteren merket /+. Oppvarmingen starter etter 6 sekunder. Du kan når som helst avbryte tilberedningen ved å trykke på knappen FUNCTION. 3. Kjøleviften fortsetter å gå i 1 minutt etter at induksjonsplaten er slått av. OBS! Trekk ikke ut støpselet før viften har stanset. Innstilling av tilberedningstid 1. Trykk på knappen FUNCTION for å velge funksjonen tilberedningstid. Summeren avgir lyd og displayet viser 0: Still inn ønsket tilberedningstid med bryteren merket /+. Oppvarmingen starter etter 6 sekunder. Når den innstilte tiden har gått, slås apparatet automatisk av. Du kan når som helst avbryte tilberedningen ved å trykke på knappen FUNCTION. 3. Når den innstilte tiden har gått, viser displayet - -. Kjøleviften fortsetter å gå i 1 minutt etter at induksjonsplaten er slått av. OBS! Trekk ikke ut støpselet før viften har stanset. VEDLIKEHOLD Slå alltid av apparatet, trekk ut støpselet og la apparatet kjøles ned før rengjøring. Rengjør apparatet utvendig med en fuktig svamp eller klut. Senk aldri apparatet, ledningen eller støpselet ned i vann eller annen væske. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller gjenstander. Oppbevaring Sørg for at apparatet er rent og tørt før oppbevaring. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet. Oppbevar apparatet tørt og kjølig. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 11

12 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Przed użyciem przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa. Zachowaj niniejszą instrukcję w celu przyszłego użycia. Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna zostać dostarczona razem z nim w przypadku sprzedaży lub przekazania go innym osobom. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego. Wyciągnij kabel z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane. W przypadku stosowania przedłużacza cały kabel musi być rozwinięty. Używaj wyłącznie przedłużaczy, które są dopuszczone do użytku z tym urządzeniem. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do powstania obrażeń ciała i/lub szkód materialnych. Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędnej obsługi. Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, zlewozmywaka lub innych miejsc, w których znajduje się woda lub inna ciecz. Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci, deszczu lub zalanie wodą. Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi urządzenia, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Upewnij się, że materiały użyte do opakowania urządzenia są niedostępne dla dzieci. WAŻNE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się elementami opakowania ryzyko uduszenia! Dzieci powinny przebywać pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie nie służy do zabawy. Regularnie sprawdzaj kabel w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli kabel lub jakakolwiek inna część mają widoczne uszkodzenia. Aby uniknąć zagrożenia w przypadku uszkodzenia kabla, powinien on zostać wymieniony przez uprawniony personel. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie myj urządzenia w zmywarce. Nie używaj urządzenia na ciepłych powierzchniach lub w ich pobliżu. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze wyciągnij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnych pomieszczeniach. Nigdy nie używaj akcesoriów nierekomendowanych lub niedostarczonych przez producenta. Użycie innych akcesoriów może uszkodzić urządzenie i/lub spowodować ryzyko obrażeń ciała. Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za kabel. Nigdy nie ciągnij za kabel, aby wyciągnąć wtyczkę. Dopilnuj, aby kabel się nie zaplątał lub gdzieś nie utknął. Nie zawijaj kabla wokół urządzenia. Nie zaginaj kabla. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub przechowywania zawsze odczekaj, aż urządzenie ostygnie. Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z łatwopalnymi przedmiotami. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla lub wtyczki z wodą. Szczególne instrukcje bezpieczeństwa Umieść urządzenie na płaskim, stabilnym podłożu. Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń. Nie narażaj urządzenia na działanie deszczu. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Niektóre części urządzenia nagrzewają się podczas pracy ryzyko poparzenia. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian w urządzeniu. Nie umieszczaj na płycie innych metalowych przedmiotów niż naczynia ryzyko poparzenia. 12

13 POLSKI Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowana za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub osobnego pilota. Nie narażaj urządzenia na działanie wody ani innych cieczy ryzyko szkód materialnych. Podczas używania pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, zaparowanych ani wilgotnych. Nie umieszczaj urządzenia w piekarniku. Pole magnetyczne urządzenia może szkodzić wrażliwym przedmiotom, np. kartom kredytowym, taśmom wideo, dyskietkom komputerowym itd. Nie stawiaj na płycie pustych naczyń, gdyż wysoka temperatura może je zdeformować. Umieść naczynie na środku powierzchni grzewczej. Średnica dna naczynia nie powinna być większa niż 30 cm ryzyko deformacji plastikowej obudowy. Nie używaj urządzenia na metalowym podłożu. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego zabezpieczonego bezpiecznikiem i wartości co najmniej 15 A. Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazdka ryzyko przegrzania. Otwieraj puszki, zanim się nagrzeją, w przeciwnym razie zachodzi ryzyko eksplozji. Nie umieszczaj na płycie innych metalowych przedmiotów niż naczynia ryzyko poparzenia. Nigdy nie umieszczaj szmat, papieru itp. pomiędzy naczyniem a powierzchnią grzewczą ryzyko pożaru. Nigdy nie wkładaj przedmiotów obcych w otwory wentylacyjne ryzyko porażenia prądem, pożaru i/lub uszkodzenia mienia. Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona ryzyko porażenia prądem. Symbole Błyskawica wewnątrz trójkąta ostrzega użytkownika przed nieizolowanym, niebezpiecznym napięciem na obudowie produktu, mogącym spowodować porażenie prądem. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta oznacza ważne wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji produktu, dołączone do niego w postaci pisemnej. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, zlewozmywaka lub innych miejsc, w których znajduje się woda lub inna ciecz. Zużyty produkt powinien zostać zutylizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ostrzeżenie przed ryzykiem oparzenia. Oznakowanie CE wskazuje, że produkt spełnia odpowiednie zharmonizowane normy europejskie. Zużyty produkt powinien zostać zutylizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami. Materiał opakowania należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe Moc Klasa ochrony 230 V ~ 50 Hz 1800 W I 13

14 POLSKI OPIS 1. Powierzchnia grzewcza 2. Wlot powietrza 3. Panel sterowania 4. Wylot powietrza OBSŁUGA Urządzenie nagrzewa metalowe naczynie za pomocą indukcji elektrycznej. Urządzenie posiada dwa tryby: regulację mocy i regulację temperatury. Urządzenie jest proste w obsłudze, bezpieczne oraz wszechstronne. Właściwości Energooszczędna, współczynnik wydajności cieplnej ponad 98%. Szybkie nagrzewanie. Sterowanie mikroprocesorem. Regulowana moc i temperatura umożliwiają zastosowanie różnych metod gotowania. Sterowanie wyłącznikiem czasowym. Funkcje zabezpieczające Zabezpieczenie przed złym rozmiarem naczynia. Jeśli naczynie jest złego typu lub zbyt małe (średnica mniejsza niż 12 cm), aktywuje się automatyczna kontrola. Zabezpieczenie przed przegrzaniem powierzchni naczynia i wewnętrznych części urządzenia. Zabezpieczenie przed przepięciem, przetężeniem i zbyt niskim napięciem. Automatyczne wyłączenie w przypadku nieużywania regulatorów przez 2 godziny. Odpowiednie naczynia Materiał: żelazo, stal nierdzewna oraz termoodporne szkło z magnetyczną warstwą indukcyjną. Kształt: płaskie, okrągłe dno o średnicy min. 12 cm. Nieodpowiednie naczynia Materiał: nieżelazny metal, ceramika, szkło, naczynia z dnem miedzianym i aluminium. Kształt: nierówne dno o średnicy mniejszej niż 12 cm. Sposób użycia 1. Podłącz kabel. Brzęczyk wyda dźwięk i zapali się lampka kontrolna. 2. Umieść produkt w naczyniu i postaw je na środku powierzchni grzewczej. 3. Wciśnij przełącznik. Lampka kontrolna grzania zapali się, a naczynie zagrzeje. Ustawianie mocy 1. Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać moc działania. Brzęczyk wyda dźwięk, a na wyświetlaczu ukaże się 1600 W. 2. Ustaw wybraną moc, używając pokrętła regulacji mocy oznaczonego - / +. Podgrzewanie rozpocznie się po 6 sekundach. W każdej chwili możesz przerwać gotowanie, naciskając przycisk FUNCTION. 3. Wiatraczek chłodzący działa jeszcze przez minutę po wyłączeniu płyty. UWAGA! Kabel odłącz dopiero po zatrzymaniu się wiatraczka. 14

15 Ustawianie temperatury POLSKI 1. Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać temperaturę działania. Brzęczyk wyda dźwięk, a na wyświetlaczu ukaże się Ustaw wybraną temperaturę, używając pokrętła regulacji mocy oznaczonego - / +. Podgrzewanie rozpocznie się po 6 sekundach. W każdej chwili możesz przerwać gotowanie, naciskając przycisk FUNCTION. 3. Wiatraczek chłodzący działa jeszcze przez minutę po wyłączeniu płyty. UWAGA! Kabel odłącz dopiero po zatrzymaniu się wiatraczka. Ustawianie czasu gotowania 1. Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wybrać czas działania. Brzęczyk wyda dźwięk, a na wyświetlaczu ukaże się 0: Ustaw wybrany czas, używając pokrętła regulacji mocy oznaczonego - / +. Podgrzewanie rozpocznie się po 6 sekundach. Po upływie wyznaczonego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie. W każdej chwili możesz przerwać gotowanie, naciskając przycisk FUNCTION. 3. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu ukaże się - -. Wiatraczek chłodzący działa jeszcze przez minutę po wyłączeniu płyty. UWAGA! Kabel odłącz dopiero po zatrzymaniu się wiatraczka. KONSERWACJA Wyłącz urządzenie, wyjmij kabel i poczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia. Czyść urządzenie z zewnątrz lekko zwilżoną gąbką lub ściereczką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani przedmiotów. Przechowywanie Dopilnuj, by urządzenie ostygło i zostało wytarte przed odłożeniem do przechowywania. Nie zawijaj kabla wokół urządzenia. Przechowuj urządzenie w suchym i chłodnym miejscu. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie problemów skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 15

16 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the User Instructions carefully before use Read all the instructions and safety instructions carefully before use. Save these User Instructions for future reference. The instructions should be included with the product if you sell it, or pass it on. Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate. Only connect to an earthed mains supply. Unplug the power cord when the appliance is not in use. If an extension cord is used, the entire cord must be uncoiled. Only use extension cords approved for use with the appliance. Improper use can cause personal injury and/or material damage. Only use the appliance for its intended purpose. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by improper use or incorrect operation. Do not leave the appliance unattended when it is switched on. Do not use the appliance near a bathtub, shower, or sink etc. that contains water or any other liquid. Never expose the appliance to splashing water, rain or moisture. Do not touch the appliance with wet hands. Unplug the power cord immediately if the appliance comes into contact with water. The appliance is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorders, or by persons who do not have sufficient experience or knowledge on how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the appliance by someone who is responsible for their safety. Keep the packaging material out of the reach of children. IMPORTANT: Do not allow children to play with the packaging material - risk of suffocation! Keep children under supervision to make sure they do not play with the appliance. This is not a toy. Regularly check the power cord for damage. Never use the appliance if the power cord or any part of the appliance has visible damage. If the power cord is damaged it must be replaced by a qualified technician to ensure that the appliance is safe to use. The appliance is only intended for household use. Always follow these instructions. Never immerse the appliance in water or any other liquid. Do not wash the appliance in a dishwasher. Do not use the appliance on or close to hot surfaces. Always unplug the power cord and allow the appliance to cool before cleaning. Never use the appliance outdoors or in damp areas. Never use accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer. Other accessories can damage the appliance and/or lead to personal injury. Never move the appliance by pulling the power cord. Do not pull the power cord to disconnect the plug from the mains socket. Make sure that the power cord cannot become entangled or caught in anything. Do not wind the cord around the appliance. Do not fold the power cord. Always allow the appliance to cool before cleaning, or putting it away. Never allow the appliance to come into contact with flammable objects. Never allow the power cord or plug to come into contact with water. Special safety instructions Place the appliance on a level, stable surface. Do not use the appliance outdoors. Do not expose the appliance to rain. Do not store the appliance near to sources of heat. Some parts of the appliance become hot during use risk of burns. Never modify the appliance in any way. Do not put any metal objects other than cookware on the induction plate risk of burn injuries. The appliance is not intended to be controlled by an external timer or a separate remote control. Do not expose the appliance to water or any other liquid risk of material damage. Leave a free space of a least 10 cm round the appliance when in use. Never block the ventilation openings on the appliance. 16

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set 422-584 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light set SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-157 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-556 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W

Monteringsanvisning för strålkastare 30 W. Monteringsanvisning for lyskaster 30 W. Instrukcja montażu reflektora 30 W Monteringsanvisning för strålkastare 30 W Monteringsanvisning for lyskaster 30 W Instrukcja montażu reflektora 30 W Assembly Instructions for Floodlight 30 W 427-601 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-553 Bruksanvisning för toppstjärna med ljusslinga Bruksanvisning for juletrestjerne med lysslynge Instrukcja obsługi gwiazdy na choinkę z łańcuchem świetlnym User instructions for top star with string

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V

Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V Bruksanvisning för laddare 230 Volt Bruksanvisning for lader 230 volt Instrukcja obsługi ładowarki 230 V Operating Instructions for charger, 230 V 937-142 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skotork. Bruksanvisning for skotørker. Instrukcja obsługi suszarki do butów. User Instructions for Shoe Dryer

Bruksanvisning för skotork. Bruksanvisning for skotørker. Instrukcja obsługi suszarki do butów. User Instructions for Shoe Dryer Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów User Instructions for Shoe Dryer 941-021 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight

Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster Instrukcja obsługi reflektora LED Operating Instructions for LED Floodlight Bruksanvisning för LED-strålkastare Bruksanvisning for LED-lyskaster nstrukcja obsługi reflektora LED Operating nstructions for LED Floodlight 427-599 27.12.2010 Jula Postorder AB SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVSNNGAR

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-17 Jula AB

Date of production: 2015-04-17 Jula AB 422-487 Bruksanvisning för julgran med belysning Bruksanvisning for juletre med belysning Instrukcja obsługi choinki z oświetleniem User instructions for christmas tree with lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: Jula AB

Date of production: Jula AB 422-579 422-580 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Installation Instructions for Work Floodlight 36 W 602-161 SV

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-989 Bruksanvisning för julstjärna + skärm Bruksanvisning for julestjerne + skjerm Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa + abażur User Instructions for christmas star + shade SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu

Bruksanvisning för handhållen massageapparat. Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat. Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Bruksanvisning för handhållen massageapparat Bruksanvisning for håndholdt massasjeapparat Instrukcja obsługi podręcznego urządzenia do masażu Operating Instructions for Handheld Massager 806-043 SV NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED

Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett. Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED Bruksanvisning för LED-list, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-list, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do listwy LED User Instructions for LED Strip, Extension 423-309 SV NO

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp

423-481. Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp 423-481 Bruksanvisning för taklampa Bruksanvisning for taklampe Instrukcja obsługi lampa sufitowa User Instructions for ceiling lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

820-004. Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer

820-004. Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer 820-004 Bruksanvisning för skotork Bruksanvisning for skotørker Instrukcja obsługi suszarki do butów Operating instructions for shoe dryer SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles.

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo