Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników"

Transkrypt

1 Tomasz Wasiluk Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników Spis treści Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń 3. Determinanty motywowania przez wynagrodzenia 4. Formy płac i ich wpływ na motywację 5. Rola premii w motywowaniu pracowników 6. Zasady i przykazania skutecznego motywowania przez wynagrodzenia Podsumowanie

2 Wstęp Teorie motywacji jasno wskazują, że pieniądze nie są jedynym czynnikiem motywującym pracowników. Trudno jednak nie zgodzić się z J.A. Roositerem, że nieliczni byliby skłonni pracować, gdyby nie otrzymywali za to wynagrodzenia 1. W tym świetle to właśnie wysokość i struktura wewnętrzna płacy jest najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu pracy, albowiem tylko pieniądze są w stanie zaspokoić dwa pierwsze szczeble w piramidzie A. Maslowa (potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa) 2. Dopiero, gdy zostaną one zaspokojone, znaczenie innych motywatorów, pozapłacowych, będzie mogło odgrywać znaczącą rolę. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu wynagrodzeń na motywowanie pracowników. Na początku została przedstawiona istota motywacji, bez wgłębiania się w poszczególne teorie. Następnie ukazana została funkcja motywacyjna w stosunku do pozostałych funkcji wynagradzania; w kolejnych punktach omówiono determinanty wynagrodzeń, formy płac oraz premiowanie każdy element w kontekście motywowania. Opracowanie kończy się wskazówkami i zasadami skutecznego motywowania przez wynagrodzenia. 1. Istota motywacji Motywacja jest to chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakiejś potrzeby danej jednostki. Potrzeba oznacza fizjologiczny lub psychologiczny brak czegoś, powodujący, że pewne skutki są atrakcyjne 3. Uproszczony schemat procesu motywacji przedstawia poniższy rysunek. Rysunek 1. Podstawowy proces motywacji Nie zaspokojona potrzeba Napięcie Dążenia Poszukiwanie Zaspokojona potrzeba Osłabienie napięcia Źródło: Robbins S.P., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s J.A. Roossiter, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, ACDI, Warszawa 2000, s Zaspokojenie wyższych poziomów potrzeb również jest uzależnione od pieniędzy, ale już w mniejszym stopniu 3 S.P. Robbins, Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s. 94 2

3 W kontekście wykonywania pracy, motywowanie do pracy stanowi proces świadomego i celowego oddziaływania na motywację do pracy poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich oczekiwań (celów działania) oraz wartości dla osiągnięcia celów motywującego, z uwzględnieniem otoczenia obu stron procesu 4. Ze względu na rodzaj stosowanych narzędzi, motywowanie można rozpatrywać w dwóch perspektywach 5 : Motywowania materialnego czyli w kategoriach procesu oddziaływania na człowieka za pomocą środków kształtujących całkowity dochód z pracy; Motywowania pozamaterialnego rozumianego jako proces oddziaływania na motywacje człowieka wykorzystującego efekt właściwości psychicznych człowieka, odnoszący się do jego motywacji wewnętrznej. Zbliżone podejście do motywowania pracowników prezentuje A. Pocztowski. Wyróżnia on 6 : Ujęcie atrybutowe (motywacja wewnętrzna) określające motywację jako wewnętrzną siłę i stan regulujący zachowania ludzi w środowisku pracy, tj. uruchamiający do osiągnięcia celów zawodowych; Ujęcie czynnościowe (motywacja zewnętrzna) określające motywację jako konfigurację zewnętrznych czynników oddziałujących na zachowania ludzi i decydujących o ich sile oraz trwałości. Z punktu widzenia przedstawionych powyżej podziałów motywowania, wynagrodzenia mieszczą się w ujęciu materialnym i czynnościowym. Podstawowymi grupami narzędzi motywowania są 7 : Środki przymusu cechują się dużym stopniem imperatywności, wynikającym z zagrożenia sankcją. Oczekiwane zachowanie jest wyraźnie określone przez motywującego i narzucone pracownikowi; Środki perswazji polegają na zmienianiu postaw i zachowań ludzi oraz stanu ich umysłów. Są środkiem zmieniającym nie tylko osobowość człowieka, ale i jego sytuację; Środki zachęty (bodźce) określają nagrodę w zamian z oczekiwane zachowanie (działanie). 4 S. Borkowska, Wynagradzanie, w: Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s T. Kawka, Wynagradzanie pracowników, w: Zarządzanie kadrami pod red. T. Listwana, C.H. Beck, Warszawa 2006, s A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s S. Borkowska, op. cit., s

4 Wynagrodzenia należą niewątpliwie do ostatniej wymienionej grupy bodźców. Możemy wyróżnić bodźce długoterminowe (long-term incentives, LTI) oraz krótkoterminowe (shortterm incentives, STI). W kontekście wynagrodzeń do LTI zaliczamy m.in.: opcje na akcje, akcje, performance shares, systemy specjalnych ubezpieczeń pracowników; natomiast do STI należą m.in.: premie, nagrody, nadwyżki akordowe itp. 2. Funkcja motywacyjna a pozostałe funkcje wynagrodzeń Płace mają zupełnie inne funkcje do spełnienia z punktu widzenia pracodawcy, a inne z punktu widzenia pracownika. Różne sposoby postrzegania wynagrodzenia przez pracowników i pracodawców wynikają z funkcji jakie ono spełnia. Można wyróżnić cztery podstawowe funkcje wynagrodzenia 8 : funkcja kosztowa - wiąże się z tym, że płace stanowią istotny element kosztów pracy, a tym samym kosztów całkowitych przedsiębiorstwa, wpływając na konkurencyjność cenową produkowanych wyrobów, czy świadczonych usług. Funkcja ta jest istotna głównie z punktu widzenia pracodawcy, co nie oznacza, że nie ma znaczenia dla pracownika. Kosztowa funkcja pracy wymaga rozpatrywania jej zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i pracownika. Na poziomie przedsiębiorstwa należy oceniać poziom kosztów i osiągane wyniki. Taką samą ocenę można prowadzić na poziomie pracownika (jaki jest koszt pracy związany z utrzymaniem pracownika w firmie oraz jakie są jego wyniki w pracy); funkcja dochodowa - jest istotna przede wszystkim dla pracownika, ma też znaczenie dla pracodawcy. Wynagrodzenie stanowi dla pracownika dochód, który służy pokryciu kosztów utrzymania jego i osób pozostających na jego utrzymaniu. Wielkość tego dochodu, jakim rozporządza pracownik na rynku, służy do zaspokajania potrzeb materialnych i niematerialnych jego i rodziny. Inaczej mówiąc ich wielkość determinuje stopień zaspokojenia potrzeb osobistych. Płaca rozpatrywana jako dochód powinna zapewnić pracownikowi co najmniej zaspokojenie potrzeb bytowych jego i rodziny oraz zagwarantować odtworzenie zdolności do pracy i rozwoju osobowości. Niespełnienie przez pracodawcę tego warunku ma negatywny wpływ nie tylko na pracownika, ale i przedsiębiorstwo, przy niskich płacach trudno bowiem utrzymać w 8 Na podstawie: S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s oraz A.Pocztowski, op. cit., s

5 firmie pracowników wartościowych, a także stawiać wysokie wymagania. Natomiast wysokie opłacanie pracy może być powiązane w wysokimi wymaganiami; funkcja społeczna - wyraża się w tworzeniu warunków do istnienia stosunków zaufania, współdziałania pracowników i pracodawców oraz między poszczególnymi grupami pracowników. Funkcja ta wiąże się również ze znaczeniem płac dla określenia pozycji społecznej, prestiżu, poczucia ważności i użyteczności. funkcja motywacyjna polega na kojarzeniu interesów pracowników i osoby motywującej, czyli przedsiębiorstwa. Między powyższymi funkcjami występują dwa typy powiązań: silniejsze i słabsze. Obrazuje to poniższy rysunek. Rysunek 2. Powiązania między funkcjami wynagrodzeń Funkcja motywacyjna Funkcja społeczna Funkcja dochodowa Funkcja kosztowa Źródło: opracowanie własne Silne związki dwustronne (linia ciągła) łączą funkcję kosztową, dochodową i motywacyjną. Ograniczoność środków na płace (funkcja kosztowa) może mieć ujemny wpływ na funkcję motywacyjną oraz dochodową i odwrotnie, podejmowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia funkcji dochodowej i motywacyjnej może powodować wzrost zapotrzebowania środków na płace. Funkcja społeczna działa korygująco na pozostałe funkcje. Wynagrodzenie w ramach funkcji motywacyjnej stanowi instrument kształtowania postaw i zachowań pracowników zgodnie z oczekiwaniami zatrudniającej ich organizacji. Pracownik osiąga korzyści w zamian za realizację zadań, jakie stawia przed nim organizacja. Siła oddziaływania wynagrodzenia jako motywatora nie zależy tylko od jego wysokości, ale również od jego struktury wewnętrznej, powiązania go z osiąganymi przez pracownikami 5

6 wynikami oraz od atrakcyjności rynkowej. Funkcję motywacyjną możemy rozbić na pomniejsze zadania (subfunkcje), jakie ma do spełnienia 9 : skłanianie ludzi do podjęcia pracy (przyciąganie do firmy); utrzymywanie ich w organizacji, czyli zapobieganie odpływowi kompetentnych i pożądanych pracowników; pobudzanie pracowników do osiągania wysokich efektów pracy; pobudzanie pracowników do rozwoju swych kompetencji, co przyczyni się do rozwoju firmy i osiągania przez nią lepszych efektów. Sposób realizacji powyższych zadań został ujęty w poniższej tabeli. Tabela 1. Zadania funkcji motywacyjnej wynagrodzeń Zadanie Sposób (instrument) realizacji 1.Przyciąganie - zasadnicze stawki płac ustalane na podstawie wartościowania pracowników do pracy i rynkowych przeglądów wynagrodzeń, stałe dodatki do pracy w organizacji płacy, np. za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych, - wynagrodzenie ruchome zależne od efektów pracy, - świadczenia dodatkowe, - dostosowanie systemu wynagradzania do kultury organizacji; 2.Utrzymanie - bodźce długoterminowe, pracowników w - udział w zyskach, organizacji - gainsharing (wynagrodzenia udziałowe: udział w korzyściach), - wynagrodzenia kafeteryjne; 3.Pobudzanie - elastyczne tabele płac oparte na szerokich przedziałach płac, pracowników do wynagrodzenie ruchome zależne od efektów pracy; osiągania dobrych efektów pracy 4.Pobudzanie - wynagrodzenie oparte na wiedzy i umiejętnościach, pracowników do - wynagrodzenia ruchome zależne od efektów pracy, ciągłego uczenia się - świadczenia dodatkowe, np. na szkolenia; Źródło: Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s S. Borkowska, Wynagradzanie, w: Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s

7 3. Determinanty motywowania przez wynagrodzenia Wg S. Borkowskiej skuteczność motywowania przez wynagrodzenia zależy od 10 : Otoczenia zewnętrznego (uwarunkowań społeczno-gospodarczych, prawnych i politycznych) oraz otoczenia wewnętrznego (strategii, struktury i kultury organizacyjnej); Celów i oczekiwań pracowników; Konstrukcji systemu wynagrodzeń i jego zgodności z elementarnymi zasadami motywowania oraz spójności z innymi narzędziami motywowania. Państwo może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na politykę wynagrodzeń w przedsiębiorstwach poprzez jednostronne, w trybie administracyjnym i za pomocą narzędzi ekonomicznych, wymuszanie pożądanych zachowań przedsiębiorców lub poprzez współuczestniczenie z partnerami społecznymi (związkami zawodowymi) i pracodawcami w rozwiązywaniu problemów z wynagrodzeniami. Dominuje oczywiście drugie rozwiązanie. Punktem wyjścia do budowy motywacyjnej polityki wynagrodzeń jest identyfikacja celów przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że cele te są zmienne w czasie, co oznacza konieczność okresowej weryfikacji polityki wynagrodzeń. Polityka ta ma wspierać ogólną strategie organizacji. W literaturze polecane jest w związku z tym tzw. zarządzanie przez cele (management by objectives, MBO). Kluczowe znaczenie dla kształtowania wynagrodzeń ma stopień centralizacji zarządzania i struktur organizacyjnych, typ produkcji i technologia oraz struktura zatrudnienia. Tradycyjnym, zhierarchizowanym strukturom organizacyjnym odpowiada mało elastyczny system wynagrodzeń, oparty na licznych kategoriach zaszeregowania, a zatem na niewielkich rozpiętościach stawek płac oraz niewielkim udziale ruchomych wynagrodzeń. Wielkość zatrudnienia będzie natomiast wskazówką przy wyborze mniej lub bardziej precyzyjnych i złożonych technik płacowych. W małych firmach (do 49 a czasami do 100 pracowników) stosuje się zazwyczaj uproszczone techniki wyceny pracy, ustalania zadań i wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach średnich i dużych stosuje się techniki w miarę zobiektywizowane i precyzyjne. W takich też firmach stosuje się częściej segmentację zatrudnienia, której podstawą jest znaczenie różnych grup pracowników dla kreowania sukcesu firmy 11. Większe firmy również (zazwyczaj jednoznaczne jest to z tym, że są 10 S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s Często spotykany jest podział pracowników na cztery grupy: pracownicy kluczowi (core), pracownicy wspomagający (support), pracownicy peryferyjni oraz outsourcing. 7

8 bogatsze) stać na utrzymanie relatywnie wyższych wynagrodzeń, ale też przez to mogą stawać wyższe wymagania. Trudno w kilku słowach omówić każdy typ kultury i jej wpływ na kształtowanie się systemu wynagrodzeń. W uproszczonej wersji możemy stwierdzić, iż w kulturach innowacyjnych niezbędne są systemy pobudzające pomysłowość i kreatywność pracowników. W kulturach konserwatywnych obowiązują normy wykonania określonych zadań, brak jest miejsca na swobodę działania, w tym również na elastyczność wynagrodzeń. Jak już wcześniej wspomniano, system wynagrodzeń ma integrować interesy przedsiębiorstwa i interesy pracowników. Tak więc oczekiwania pracowników powinny być rozpoznawane co pewien okres, aby można je było uwzględnić w konstrukcji tego systemu. Oczekiwania mogą być różnorodne. Generalnie można je pogrupować w trzy grupy: odnoszące się do ciągłego i odczuwalnego wzrostu wynagrodzeń, co najmniej podążającego za wzrostem kosztów utrzymania; odnoszące się do dyferencjacji i egalitaryzacji wynagrodzeń oraz trzecia grupa oczekiwania związane ze skróceniem czasu pracy poprzez wcześniejsze przejście na emeryturę, skrócenie tygodnia bądź też dnia pracy. Póki będzie istniała sytuacja dużego bezrobocia, póty oczekiwania pracowników nie będą znacząco wpływały na zarząd firmy, a przez to i również na system wynagrodzeń. Odnosząc się do obecnej sytuacji w Polsce (systematyczny spadek stopy bezrobocia w ciągu kilku ostatnich lat), możemy śmiało stwierdzić, że oczekiwania pracowników są coraz częściej brane pod uwagę. 4. Formy płac i ich wpływ na motywację Wg M. Kostery wyróżniamy dwa główne typy płac: za przepracowany czas pracy i za wyniki. Pierwszy typ polega na tym, że pracownik otrzymuje pewną ilość pieniędzy za czas spędzony w pracy, niezależnie od tego, jakie konkretnie były w tym czasie jego wyniki. Może to być stawka godzinowa, tygodniowa lub miesięczna. Płaca za wyniki polega na tym, że płaci się za efekty pracy, czyli pracownik otrzymuje tym więcej pieniędzy, im więcej wyprodukuje (sprzeda) 12. Pozostałe formy płac, zestawione w poniższej tabeli, są kombinacją dwóch głównych form. 12 M. Kostera, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 97 8

9 Tabela 2. Wpływ formy płac na motywowanie pracowników Forma płacy Płaca czasowa Płaca czasowo-premiowa Płaca czasowo-prowizyjna Płaca akordowa Wpływ na motywowanie pracowników Brak większych walorów motywacyjnych, albowiem wykazuje się brakiem związku płacy z wynikami i zróżnicowanym poziomem (rankingiem) pracowników na podobnych stanowiskach. Jest to dobra forma płacy dla społeczeństw o wysokiej kulturze pracy organizacyjnej, sumienności, odpowiedzialności i dyscyplinie Uznawana przez wielu specjalistów za najwłaściwszą, gdyż wkład pracy opłacany jest płacą zasadniczą, a efekty pracy premią Podobnie jak w formie płacy czasowo-premiowej, tylko zamiast premii występuje prowizja Uzależnienie wynagrodzenia od osobistego zaangażowania i wysiłku pracowników, które prowadzą do uzyskania przewidzianych w normie wyników, zapewnia bezpośredni związek między wydajnością pracy a wysokością otrzymywanego wynagrodzenia. Może jednakże pojawić się problem z ponadnormatywną produkcją, co jest niekorzystnym zjawiskiem dla firmy Płaca akordowo-premiowa Premie stosowane wraz z akordem mają za zadanie zachęcać pracowników do starannego wykonywania pracy i zwracania uwagi na koszty wykonywanych czynności, zużywanych materiałów czy też eksploatowanych maszyn Płaca prowizyjna Płaca zadaniowa (zwana dniówką zadaniową) Forma kafeteryjna (zwana w skrócie kafeterią) Wysoki wpływ na motywację, ponieważ istotą tego rozwiązania jest zasada udziału pracownika w efektach finansowych, osiągniętych w wyniku jego indywidualnej pracy. Warunki uzyskania prowizji są dokładnie określone i mierzalne, osiągalne dla pracownika w danym okresie, tak aby potencjalny poziom jego wynagrodzenia był dla niego motywujący Jeśli pracownik wykona zadanie przed upływem dnia pracy, otrzymuje pełną dniówkę i to stanowi jego premię. Stwarza to zachętę do wzrostu efektów pracy przy zapewnieniu pracownikom większej stabilności dochodów z pracy a pracodawcom mniejszych kosztów i większej łatwości administrowania wynagrodzeniami. Innowacyjny sposób wynagradzania pracowników. Polega na uelastycznieniu wynagrodzenia pewne jego składniki zostają powiązane z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw i osiąganymi przez pracowników wynikami pracy. Istotą jest indywidualizacja wynagrodzenia przez stworzenie pracownikom możliwości dokonywania wyboru świadczeń spośród określonego ich zestawu. Możliwość wyboru wpływa bardzo pozytywnie na motywację pracownika Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Beck, Wynagrodzenie personelu, w: L. Zbiegiem-Maciąg, Zarządzanie pracownikami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003, s. 112; T. Kawka, Wynagradzanie pracowników, w: Zarządzanie kadrami pod red. T. Listwana, C.H. Beck, Warszawa 2006, s

10 Spoglądając na powyższą tabelę można dojść do wniosku, że jest kilka form płac, które rzeczywiście znacząco wpływają na motywację. Należy jednak zwrócić uwagę na wady i ograniczenia w stosowaniu poszczególnych form płacy, czego tabela nie uwzględnia. W następnym punkcie zostanie omówiona jedna z najbardziej skutecznych sposobów motywacji premia. 5. Rola premii w motywowaniu pracowników Premie nawet niewysokie, mają często większe znaczenie motywacyjne niż płace zasadnicze, ponieważ zawierają element oceny wyników pracy, czyli pośrednio wyrażają opinię o pracownikach. Zwiększa się przez to prestiż i morale pracownika. Z punktu widzenia pracodawcy jest to dogodna forma wynagradzania, ponieważ 13 : - zmniejsza presję na wzrost wynagrodzeń i ryzyko nieuzyskania dostatecznego zwrotu z tytułu dużych płac stałych; - kreuje zainteresowanie pracowników poprawą efektów; - jest elastyczna; - umożliwia zróżnicowanie oraz okresową zmianę zadań i mierników oceny efektów stosownie do potrzeb firmy; - stwarza też możliwość określenia kompleksowych efektów pracy. Premia może mieć charakter pozytywny lub negatywny. W przypadku tego pierwszego uzyskuje się tytuł do premii po osiągnięciu ustalonych w regulaminie wyników, które nie są opłacane w innych formach. Premiowanie negatywne polega na obniżeniu ustalonej w regulaminie maksymalnej kwoty lub wielkości procentowej premii z powodu niepełnego wykonania zadań będących podstawą premiowania. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane rodzaje premii. Każda z nich wpływa na inny aspekt pracy i ma inną siłę motywującą. 13 S. Borkowska, Wynagradzanie, w: Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s

11 Rysunek 3. Rodzaje premii RODZAJE PREMII premia indywidualna premia powszechna motywatory dla produkcji premia zespołowa premia z tytułu podziału korzyści premia długoterminowa samodzielne lub grupowe wykonanie wyznaczonego zadania wykonanie postawionych zadań przez firmę, premiędostają wszyscy wydajność w pracy, za pracę zespołu, dotyczy uzależniona jest robotników od wyników całej grupy podwyższoną wydajność pracy i zwiększone w związku z tym dochody firmy, podział następuje między firmą i pracownikami według różnych mierników osiągnięcie strategicznych celów przedsiębiorstwa wypłacana przez kilka lat kluczowym managerom Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 W dalszej części pracy przedstawiono ogólne zasady motywowania przez wynagrodzenia. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na trzy reguły dotyczące bezpośrednio premiowania. Są to 14 : - premia stanowi uzupełnienie płacy zasadniczej płaca zasadnicza powinna stanowić dominującą część łącznego wynagrodzenia, a co za tym idzie premia powinna być opłatą za dodatkowy trud, ponadstandardowy efekt pracy. Ponadto zbyt duża ruchoma część płacy wywiera presje psychiczną na jej uzyskanie za wszelką ceną, a więc nawet bez względu na rzeczywiste wyniki; - premiowanie nie może powodować deformacji proporcji płac zasadniczych. Dlatego wysokość premii powinna być ustalana w postaci procentu - filarem efektywności systemu premiowanie jest odpowiedni wyznaczani zadań oraz właściwa ocena poziomu ich realizacji. 6. Zasady i przykazania skutecznego motywowania przez wynagrodzenia J. Reykowski w 1975 roku sformułował następujące zasady skutecznego motywowania przez wynagrodzenia 15 : 14 M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s P. Sankowski, Motywacyjny system wynagradzania, 11

12 Zasada proporcjonalności przyrostu (zasada progu) - nie każda podwyżka czy premia sprawia, że motywacja wzrasta. Co więcej, podwyżka zbyt niska może nawet osłabić motywację i zniechęcić pracownika nawet do tego, co poprzednio robił dobrze; Zasada wielkości oczekiwanej - pracownicy wykonując sprawnie swoje obowiązki oczekują, że zostaną za to odpowiednio nagrodzeni. Ich oczekiwania są jasno sprecyzowane i najczęściej wyrażają się w konkretnej kwocie. Oczekiwania te kształtują się u każdego pracownika pod wpływem kilku czynników. Przede wszystkim pod wpływem formalnych i nieformalnych zasad wynagradzania w danej firmie, pod wpływem obserwacji, jakie podwyżki otrzymali koledzy za podobne osiągnięcia czy obietnicy złożonej przez szefa (której ten z reguły nie pamięta). Pracownik jest oczywiście przekonany, że zasługuje na więcej, więc porównanie z wymienionymi czynnikami pozwala urzeczywistnić jego wyobrażenia; Zasada ograniczonej dostępności - w myśl której przyrosty wynagrodzeń obejmujące wszystkich w jednakowym stopniu mają mniejszą wartość gratyfikacyjną niż przyrosty, które dotyczą niewielu (im premie i nagrody są powszechniejsze, tym mniejszy mają wpływ na motywację); Zasada psychologicznej odległości - w miarę możliwości maksymalnie skrócić czas oczekiwania na nagrodę po wykonaniu zadania. Jeśli nagroda nastąpi bezpośrednio po określonym zachowaniu, zostanie ona wzmocniona i pojawi się tendencja do powtórzenia tego zachowania (natychmiastowe nagradzanie osiągnięć ma bardzo wysoką skuteczność motywacyjną); Zasada prawidłowej orientacji - pracownik musi zdawać sobie sprawę ze związku, jaki zachodzi między jego działaniem (ilością i jakością wykonanej pracy), a otrzymywanym wynagrodzeniem (skomplikowany system płac, niezrozumiały przez pracowników i nie dający podstawy do sprawiedliwego wynagradzania jest psychologicznie bezużyteczny"). A. Gick i M. Tarczyńska formułują następujące zasady strategii wynagradzania, które stanowią uzupełnieniem zasad J. Reykowskiego 16 : Zasada sprawiedliwości - powszechnie przyjmuje się, że system jest sprawiedliwy, jeśli decyzje podejmowane są na podstawie wyraźnie zdefiniowanego, łatwego do obrony, racjonalnego i obiektywnego zestawu otwarcie komunikatywnych, wszystkim znanych 16 A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s

13 kryteriów. Oznacza to więc, że pracownicy na tych samych stanowiskach mogą otrzymywać różne wynagrodzenie, jeśli otrzymają racjonalne uzasadnienie takiej decyzji (np. uzasadnienie efektywnością pracy, wykształceniem, warunkami pracy, odpowiedzialnością); Zasada promowania rozwoju osobistego pracowników - firma działająca według tej zasady podjąć musi kilka działań: - zachęcać pracowników do poszukiwania możliwości rozwoju, zdobywania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, - dać praktyczne możliwości do zdobywania wiedzy (np. wolne weekendy dla studentów studiów zaocznych), - zapewnić szkolenia potrzebne do pracy, - wprowadzić programy wśród pracowników dzielenia się wiedzą, - wynagradzać kompetencje i rozwój osobisty. Płaca w firmie korzystającej z tej zasady będzie ściśle opierała się na kompetencjach pracownika. Jednak należy tu uważać, by realizacja zadań nie stała się drugorzędną sprawą i aby rozwój był związany z obecnym stanowiskiem pracownika (lub przyszłym, jeśli planowany jest awans). Należy tu więc wynagradzać te kompetencje, które związane są z obecnie wykonywanymi obowiązkami. Zasada opiekuńczego pracodawcy w czasach PRL zakłady pracy troszczyły się o swoich pracowników zapewniając im wypoczynek w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych, opiekę medyczną w przyzakładowych przychodniach zdrowia, niekiedy mieszkania służbowe. Obecnie pojęcie opiekuńczego pracodawcy ewaluowało. Teraz pracodawca za priorytetowe uznaje takie kwestie, jak: bezpieczeństwo pracy, zdrowie pracowników, zabezpieczenie bytu (np. pożyczki mieszkaniowe), zabezpieczenie przyszłości pracowników (np. fundusz emerytalny). Wszystko to musi spełniać oczekiwania pracownika, jeśli ma go motywować do pracy. W czasach tak dużego bezrobocia dla pracownika może być ważniejsza stabilizacja zatrudnienia (bezpieczna umowa o pracę) niż możliwość wyjazdu na wczasy; Zasada maksymalnego upełnomocnienia - zasada ta polega na maksymalnym przekazaniu odpowiedzialności i uprawnień na niższe szczeble w strukturze organizacji. W ten sposób pracownicy otrzymują swobodę w wprowadzaniu ulepszeń, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji. Daje to możliwość działania pracownikom; 13

14 Zasada elastyczności - w momencie silnej konkurencji rynkowej firma musi stać się elastyczną, by utrzymać się na rynku. Dążenie do osiągnięcia większej elastyczności oznacza: - ustalenie liczby godzin pracy w skali rocznej, miesięcznej lub tygodniowej, - stworzenie pracownikom większych możliwości zarobkowych w powiązaniu z podwyższoną produkcją lub rozwijaniem kompetencji, - określenie elastycznych warunków rozwiązania lub zawieszenia umowy o pracę z pracownikiem, - możliwość sezonowego zatrudniania pracowników, jeśli działalność firmy ma charakter sezonowy. Z zasadą elastyczności wiążą się elementy: - płaca zasadnicza związana z wkładem stanowiska pracy, przepracowanym czasem lub mierzoną w określony sposób wydajnością, - składniki zmienne wynagrodzenia powiązane z efektywnością, - ustalenie specjalnego, kafeteryjengo, pakietu nagradzania. Związki zawodowe działające w firmie bardzo rzadko zgadzają się na wprowadzenie elastycznej metody zarządzania. Dzieje się tak, ponieważ pracodawca ma większe uprawnienia, co do zatrudniania i zwalniania pracowników, a także wynagradzania za pracę, wprowadzania tzw. postoju w momencie np. zmniejszonego popytu na produkowany towar. Jednak należy tu także zauważyć, że pracownik posiada tu większą możliwość podejmowania decyzji i w pewien sposób uniezależnia się od związków zawodowych, zmniejszając ich siłę; Zasada wynagradzania osiągnięć - dla pracodawcy liczy się coraz częściej nie wysiłek włożony przez pracownika, ale efekt tego wysiłku w postaci korzyści dla przedsiębiorstwa. Dlatego też wiele firm tworzy tzw. centra zysku, wyznacza się ambitne zadania dla pracowników i zespołów. Oznacza to, że: - są określane dla wszystkich stanowisk pracy zadania/oczekiwania, - wyraźnie sprecyzowany jest związek między osiągnięciem celu a nagrodą, - postępy są monitorowane, - wypłata wynagrodzenia występuje w jak najkrótszym czasie po zrealizowaniu zadania. Zasada ta jest niezwykle skuteczna i bardzo motywująca pracowników, jednak tylko wówczas, gdy wszystkie wyżej wymienione aspekty są spełnione. Zadania muszą być dla pracowników ambitne, realistyczne i wyraźnie powiązane z celami firmy. 14

15 Natomiast S. Borkowska wskazuje na konieczność przestrzegania następujących przykazań, niezależnie od uwzględniania wpływu otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 17 : 1. Wielkość wynagrodzenia za pracę powinna być proporcjonalna do wymagań i efektów pracy; 2. Narzędzia motywowania powinny być zróżnicowane stosownie do oczekiwań pracowników i organizacji przedsiębiorstw; 3. Wszystkie narzędzia motywowania powinny tworzyć wewnętrznie spójny system - oznacza to, że podejście do motywowania powinno być kompleksowe i systemowe; 4. System motywowania powinien być zrozumiały dla pracowników oraz akceptowany przez nich; 5. Motywowanie powinno mieć charakter pozytywny tzn. musi polegać na wynagradzaniu za osiągnięty efekt, nie zaś na karaniu za jego brak; 6. Odległość czasowa między wykonaniem zadania a uzyskaniem gratyfikacji z tego tytułu nie może być tak duża, by zacierała związek między pracą a płacą (podobne brzmi zasada J. Reykowskiego o zachowaniu psychologicznego dystansu ); 7. Niezbędne jest przestrzeganie zasady widoczności wpływu pracownika na efekt pracy - pracownik może odpowiadać tylko za wyniki, które są od niego zależne i wtedy, gdy stopień jego wpływu jest możliwy do oceny; 8. Motywowanie powinno dotyczyć konkretnego, nie zaś przeciętnego, nieokreślonego pracownika. Stosując powyższe zasady należy zminimalizować czynnik powtarzalności gratyfikacji. Częste nieuzasadnione premie oraz stały wzrost płacy, szczególnie nie powiązany z polepszeniem jakości jej wykonywania, prowadzi do spadku satysfakcji z jej wykonywania. Podsumowanie M. Armstrong niewątpliwie ma rację mówiąc, że pieniądze mogą zapewniać pozytywną motywację w odpowiednich okolicznościach, nie tylko z tego powodu, że ludzie potrzebują i chcą pieniędzy, ale również dlatego, że służą one jako środek bardzo namacalnego uznania. Jednakże źle zaprojektowany i zarządzany system płac może działać odwrotnie 18. Warto zatem przy projektowaniu systemu wynagrodzeń uwzględnić wymienione w ostatnim punkcie zasady i wskazówki, aby zwiększyć skuteczność narzędzia motywowania jakim jest 17 S. Borkowska, op. cit., s M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s

16 wynagrodzenie. Należy na koniec podkreślić, że funkcja wynagrodzeń podlega prawu malejącej użyteczności krańcowej, tzn. korzyść krańcowa każdej kolejnej otrzymanej podwyżki jest mniejsza od korzyści krańcowej poprzedniej podwyżki, innymi słowy: nowo przyjętego pracownika najbardziej zmotywuje i najwięcej radości sprawi pierwsza podwyżka; każda kolejna będzie miała dla niego coraz mniejsze znaczenie, gdyż wykształci się w nim wewnętrzne poczucie, że mu się taka podwyżka co pewien okres należy bez względu na wwyniki, jakie osiąga. Reasumując, wynagrodzenia to nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja w najzyskowniejszy z kapitałów kapitał ludzki. Jak każda inwestycja, musi być przemyślana, odpowiednio zaprojektowana oraz posiadać przewidywalną stopę zwrotu. Bibliografia Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 Gick, A., Tarczyńska, M., Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999 Kawka T., Wynagradzanie pracowników, w: Zarządzanie kadrami pod red. T. Listwana, C.H. Beck, Warszawa 2006 Kostera M, Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000 Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 Robbins S.P., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2004 Roossiter J.A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, ACDI, Warszawa 2000 Sankowski P., Motywacyjny system wynagradzania, Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004 Zbiegiem-Maciąg L., Zarządzanie pracownikami, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Stanisław Zając 1 WPŁYW MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie: Przedstawiono problematykę motywacji pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ

TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ TURYSTYCZNE REKOMENDACJE W WIELOWYMIAROWEJ PERSPEKTYWIE ANALITYCZNEJ BOLESŁAW IWAN Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie TURYSTYKA MOTYWACYJNA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI THE ROLE OF

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014

HR Gear. Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11. Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22. magazyn studencki. Numer 4 / czerwiec 2014 HR Gear Numer 4 / czerwiec 2014 magazyn studencki Coaching narzędzie rozwoju osobistego str. 11 Spektakularne sukcesy i porażki menedżerów str. 22 0 HR Gear Drodzy Czytelnicy, Przedstawiam Wam już 4. numer

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści:

Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup. Spis treści: 1 Motywacja Pracownika Tymczasowego: wyzwania i korzyści I Raport ManpowerGroup Spis treści: O badaniu: cel i metodologia Praca tymczasowa i jej rola we współczesnym świecie Motywacja pracowników tymczasowych:

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo