Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Patryk Piotrowski, Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Patryk Piotrowski, Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna"

Transkrypt

1 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(2):45-50 artykuł poglądowy opinion article Metoda Delphi. Źródła, proces, zastosowanie w ocenie psychospołecznych aspektów psychogeriatrii The Delphi Method. Origins, process, implementation in assessment of psychosocial aspects of old age psychiatry. Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, Patryk Piotrowski, Tomasz Adamowski, Andrzej Kiejna Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna Słowa kluczowe: metoda Delphi, polityka społeczna, osoby starsze Key words: Delphi method, social policy, elderly Streszczenie Praca ma na celu przybliżenie Czytelnikowi metody Delphi jej źródeł, procesu tworzenia i przebiegu oraz zastosowań. Metoda Delphi została zaprojektowana w celu rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania decyzji, które opierają się na pracy grupy. Jej dzisiejsze zastosowania są bardzo szerokie: od analiz rynków i użyteczności poszczególnych technologii poprzez opracowywanie strategii polityki społecznej. Delphi znalazła zastosowanie również w opiece zdrowotnej. Metoda Delphi była wykorzystana w badaniach finansowanych przez Komisję Europejską oraz w badaniach polskich o zasięgu ogólnokrajowym. Metoda Delphi charakteryzuje się: anonimowością odpowiedzi uczestników panelu ekspertów, asynchronicznością udzielanych odpowiedzi, regularnym sprzężeniem zwrotnym, a także przeprowadzaniem analizy statystycznej uzyskanych odpowiedzi w poszczególnych etapach. Autorzy zachęcają do stosowania metody Delphi w badaniach psychospołecznych aspektów psychogeriatrii i pomocy socjalnej osobom starszym. Atutem metody Delphi jest jej użyteczność w rzetelna i twórcza eksploracji problemów przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych zjawisk związanych z pracą grupową. Abstract The aim of the article is a presentation of the Delphi method its source, course of elaboration and application. The method was invented as a tool to solve future problems and for the need of decision- -making. Currently the Delphi method is applicable in varied fields like market analysis, technological sciences and social policy. Recently the method is used in health care not only for the purpose of national but European scientific projects financed by the European Commission as well. Delphi is characterized by anonymity of experts panel ideas, asynchronicity, regular feedback and statistical analysis of the results. The authors emphasize the usage of method in psychosocial aspects of old age psychiatry, social support programmes. PGP 133 Adres do korespondencji: Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska; Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 10; Copyright 2010 Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego

2 46 Wstęp Metoda Delphi stosowana jest powszechnie w krajach Europy zachodniej oraz USA, na gruncie krajowym staje się coraz bardziej znaną w dziedzinach związanych z technologią i analityką, choć wydaje się być wciąż niedoceniana przez badaczy zajmujących się obszarem nauk społecznych i medycznych, w tym również psychiatrią społeczną i psychogeriatrią. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie polskiemu Czytelnikowi zasady projektowania i wdrażania badań z zastosowaniem metodologii delfickiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej przydatności w analizowaniu obszaru pomocy osobom starszym w rożnych formach psychiatrycznej opieki zdrowotnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej). Źródła metody Delphi Metoda Delphi jest narzędziem wykorzystywanym w prognozowaniu. Kluczowym źródłem danych jest stanowisko jednostek, które komunikując się ze sobą w sposób anonimowy, ustrukturyzowany oraz asynchroniczny wypracowują określone stanowisko [1]. Moderatorzy badania skupiają się na analizowaniu i hierarchizacji opinii ekspertów. Celowość zastosowania Delphi polega z jednej strony na możliwie rzetelnej, a z drugiej maksymalnie twórczej analizie pomysłów lub tworzenia odpowiednich informacji, które umożliwią rozwiązanie problemu lub podjęcie decyzji w danej dziedzinie. Opisywana metoda jest szeroko stosowana do prognozowania w technologii, ekonomii, edukacji, ochronie zdrowia [1, 2, 3]. Za twórców metody Delphi uznaje się Olafa Helmera i Normana Dalkey a, a także innych badaczy korporacji Research and Development z Santa Monica (Kalifornia, USA). Przyczynkiem do jej powstania była konieczność opracowania prognoz w obszarze działań wojennych, a zwłaszcza analizy potencjalnych industrialnych celów ataku z wykorzystaniem broni jądrowej [2, 3, 4, 5]. Następnie metodę tę rozwijano, aby zminimalizować wady tradycyjnych strategii prognozowania, zwłaszcza zaś wyeliminować niekorzystne zjawiska związane z pracą grupową, w tym myśleniem grupowym. Przydatność zastosowaniem metody delfickiej w projektowaniu potwierdziła się w badaniach prowadzonych na gruncie psychologii społecznej. Irving Janis w 1972 roku opisał zjawisko zwane syndromem grupowego myślenia. Syndrom ten występuje przy grupowym podejmowaniu decyzji, które wiąże się z wieloma pułapkami: iluzją jednomyślności, iluzją etyczności, iluzją wszechmocności, posługiwaniem się stereotypami, wprowadzaniem autocenzury, racjonalizacją decyzji grupy i powoływaniem tzw. stróżów poprawnego myślenia. Do błędnych grupowych decyzji, związanych z powyższymi zjawiskami Janis zaliczył do m.in. decyzję NASA o wystrzeleniu wahadłowca kosmicznego Challenger oraz decyzję o inwazji na Koreę Południową w 1950 roku [6, 7]. Ponadto w grupowym podejmowaniu decyzji istotną rolę odgrywają liderzy, zwykle wyznaczający kierunek eksploracji problemu reszcie grupy, zawężając możliwości rozwiązań. Niebagatelną rolę dla konstruktywnej pracy grupy mają właściwie rozwiązywane konflikty personalne, czy też negatywne zjawisko rozproszenia odpowiedzialności. Dla badawczej rzetelności istotna jest metodologiczna świadomość badacza, że prognozowanie metodą delficką z zasady jest niefalsyfikowalne aż do momentu, w którym można w rzeczywistości zweryfikować trafność dokonanych prognoz. Zgodnie z zasadą racjonalnego uznawania przekonań, rezultaty Delphi charakteryzują się takim stopniem niezawodności, jaki odpowiada wnioskowaniu za pomocą opinii konkretnego panelu eksperckiego. Rezultaty Delphi są więc wysoce zależne od czynników związanych z: jakością postawionego problemu badawczego, konstrukcją samego kwestionariusza, doborem grupy ekspertów przez moderatorów, sposobem zbierania danych. Analizy użyteczności Delphi wykazały, że (1) przewidywania uczynione przez grupę były bardziej prawdopodobne niż te, które były poczynione przez poszczególne osoby, oraz że (2) stanowiska poszczególnych osób miały tendencję do konwergencji w miarę trwania badania. Należy zauważyć, że błąd prognozowania z użyciem Delphi w porównaniu z innymi metodami (tj. jakościowymi i nieustrukturalizowanym prognozowaniem subiektywnym) jest znacznie niższy. [3].

3 47 Cechy metody Delphi Metoda Delphi jako narzędzie służące ustrukturyzowaniu procesu komunikacji odwołuje się do 4 zasadniczych cech, zgodnie z którymi jest projektowana i prowadzona: Anonimowość Wszyscy uczestnicy badania zachowują anonimowość dla siebie nawzajem; osobami, które mają wgląd w skład panelu są moderatorzy badania. Dzięki takiemu zabiegowi respondenci z większą szczerością odpowiadają na pytania, eliminowana jest również tendencja do ujednolicania odpowiedzi, lęk przed autorytetem, wpływ eksperta grupowego na podejmowanie decyzji oraz szereg zjawisk związanych z błędem grupowego myślenia. Ponadto respondenci mogą mieć pewność w kolejnych rundach badania, że sugerując się zdaniem grupy i zmieniając własne odpowiedzi nie stracą autorytetu [4, 8]. Asynchroniczność Istotną cechą metody jest również możliwość nierównoczesnego udzielania odpowiedzi przez poszczególnych uczestników panelu. Umożliwia ona zaproszenie do panelu eksperckiego osoby, które mimo dzielącej je odległości są rzeczywistymi ekspertami w danej dziedzinie. Wszystkie zaproszone osoby mają szansę rozważać zaproponowane przez badaczy tematy i odpowiadać na pytania w korzystnym dla siebie czasie i zgodnie z własnymi możliwościami. Kontrolowane, regularne sprzężenie zwrotne Istotą metody Delphi jest wykorzystywanie danych uzyskanych w danym etapie do tworzenia następnego etapu. Sprzężenie zwrotne odnosi się zarówno do respondentów (udzielających odpowiedzi w ramach konkretnego zagadnienia), jak i do moderatorów (którzy informują o wynikach analizy statystycznej zgodnie z przyjętymi założeniami) [2, 8]. Analiza statystyczna Odpowiedzi udzielone przez poszczególnych ekspertów, jak również panelu jako całości są poddawane analizie statystycznej, które następnie zostają przekazane grupie. Wiele z tych informacji przyjmuje postać analiz liczbowych i statystycznych, z użyciem miar dyspersji (odchylenia standardowego) oraz miar tendencji centralnej (przede wszystkim mediany i średniej arytmetycznej). W ostatnim czasie powszechniejsze zastosowanie znajduje teoria zbiorów rozmytych, umożliwiająca redukcję błędów w szacunkach związanych z niejasnościami semantycznymi w skalach oceny określanych stwierdzeniami. Po każdej z rund respondenci otrzymują informację o statystykach każdej pozycji kwestionariusza, mają tym samym możliwość zestawić własne stanowisko z opinią grupy, a także zmienić wyrażoną wcześniej opinię [4]. Pułapki metody Delphi Zalety metody odnoszą się do minimalizacji tych procesów grupowych, które są niekorzystne z punktu widzenia procesu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Zostały one szczegółowo omówione powyżej. Jeśli więc wziąć pod uwagę ograniczenia metody delfickiej podstawowym zarzutem są wątpliwości natury metodologicznej dotyczące wyników badania. Wiąże się to z tym, że jako badanie o cechach jakościowych trudno poddać tę metodę normalizacji, zobiektywizować i wystandaryzować [8]. Jako słabość autorzy podkreślają również niski stopnień niezawodności opinii panelu ekspertów, wrażliwość rezultatów na dwuznaczności, niejasności w kwestionariuszu oraz trudność rzeczywistej oceny doświadczenia ekspertów włączonych w panel [Makridakis i Wheelright (1978), za: 3]. Delphi należy do metod bazujących na wiedzy jednostek (opartej na doświadczeniu lub intuicyjnej). Bezpośrednio więc od jakości doświadczenia, umiejętności i wiedzy respondentów badania zależeć będzie jakość wniosków. Jeśli więc eksperci okażą się być nie dość kompetentni, wyrażone przez nich opinie nie będą miały wystarczającej mocy wyjaśniającej [2, 9, 10].

4 48 Warto zwrócić uwagę, że badanie z zastosowaniem Delphi ma stosunkowo długi okres pozyskiwania wyników, choć to ograniczenie z powodzeniem jest znoszone przez elektroniczne wersje badań [2]. Biorąc pod uwagę powyższe metoda Delphi powinna być w każdym przypadku zastosowana jako metoda z wyboru przez świadomego metodologicznie badacza Proces Delphi Badanie z użyciem metody delfickiej przebiega procesualnie. Etap pierwszy -przygotowawczy - wiąże się z analizą zagadnienia, które ma zostać eksplorowane, poszukiwaniami właściwych osób do grupy eksperckiej, przygotowaniem i przetestowaniem możliwie optymalnego kwestionariusza, pozbawionego dwuznaczności oraz bez zakodowanych ukrytych oczekiwań badaczy. Kolejny etap pozyskiwania informacji od respondentów oraz systematycznego dostarczania im informacji o wskaźnikach statystycznych uzyskanych wyników na zasadzie sprzężenia zwrotnego może w zależności od potrzeb składać się z dwóch i więcej właściwych rund. Końcowa analiza uzyskanych wyników i wdrożenie rezultatów następuje po zakończeniu badania z udziałem respondentów. Fowles [za: 3] wskazuje na dziesięć kroków, niezbędnych w procesie projektowania i wdrażania metody: 1. Stworzenie grupy, powołanie moderatorów odpowiedzialnych za przeprowadzenie i monitorowanie badania, na czele z wyłonieniem obszaru, będącego przedmiotem analiz 2. Ukonstytuowanie panelu uczestniczącego w badaniu. Zwykle panel uczestników jak zarazem panelem rzeczywistych ekspertów w danym obszarze 3. Tworzenie kwestionariusza pierwszej rundy 4. Testowanie kwestionariusza pod względem jednoznaczności i zrozumiałości 5. Przesłanie pierwszego kwestionariusza do uczestników badania 6. Analiza odpowiedzi w ramach pierwszej rundy 7. Przygotowanie kwestionariusza drugiej rundy 8. Przesłanie drugiego kwestionariusza do uczestników badania 9. Analiza odpowiedzi w ramach drugiej rundy (fazy 7-9 mogą być wielokrotnie powtarzane w zależności od celu badania i przyjętych założeń odnośnie stabilności wyników, zarówno w aspekcie konsensusu, jak i rozbieżności) 10. Opracowanie przez moderatorów raportu dotyczącego wyników. Zastosowania metody Delphi Metoda Delphi była przez lata z powodzeniem wykorzystywana zarówno w procesie prognozowania, jak i kreowania rozwiązań dla aktualnych problemów w różnych obszarach. Od momentu jej stworzenia do dnia dzisiejszego przeszła szereg metamorfoz, które uelastyczniły jej przebieg, poszerzając jednocześnie zakres jej zastosowań. Doniesienia na temat możliwości jej wdrożenia w coraz to nowych obszarach dokonywane są na bieżąco. Ugruntowane miejsce znalazła w badaniach obszarów: polityki społecznej przede wszystkim w obszarze oczekiwań i potrzeb różnych środowisk, w obszarze planowania strategii rozwoju regionu, gałęzi gospodarki, rozwoju kraju medycyny zarówno jeśli chodzi o dydaktykę medyczną, jak i jakość opieki oraz zakres oraz dostępność świadczonych usług, tworzenie wytycznych i standardów postępowania w różnych obszarach opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia, promocji i edukacji zdrowotnej w celu analizy wyzwań, jakie stoją przed tymi dziedzinami nauki, aby właściwie zaprojektować długofalowe plany badawcze, usługowe i finansowe [8]. zarządzania i marketingu w celu ustalenia najlepszej strategii rozwoju firmy, produktu, określenia oczekiwań szczególnej grupy klientów technologii i teleinformatyki w celu analizy najlepszych strategii rozwoju określonej technologii z uwzględnieniem jej możliwych zastosowań w różnych obszarach życia.

5 49 Metoda Delphi w ocenie społecznych aspektów psychogeriatrii Obszar psychogeriatrii i pomocy społecznej staje się palącym problemem zarówno Polski, jak i innych starzejących się państw europejskich. Stąd też koncentracja światowych i regionalnych decydentów na możliwościach poprawy jakości tejże opieki, poczynając od analizy potrzeb poprzez charakterystykę samego procesu opieki nad pacjentami w wieku podeszłym, na efektywności poszczególnych procedur i opracowaniem nowych strategii skończywszy. W warunkach polskich systemowe rozwiązania w obszarze problematyki zdrowia psychicznego starszych osób wciąż pozostaje w niedostatku, mimo wzrastającej świadomości konieczności zmian oraz wielu projektów poprawy tej sytuacji na szczeblach regionalnych. W analizie opieki nad seniorami badacze, a coraz częściej i urzędnicy zwracają uwagę na zmienną jakości życia osób starszych i ich opiekunów/ krewnych, potrzeby w różnych obszarach życia, oczekiwania towarzyszące hospitalizacji, zaangażowanie i obciążenie opieką krewnych/ przyjaciół. Opracowano wiele skal i kwestionariuszy o dobrych właściwościach statystycznych, które mogą służyć do badania wspomnianych zmiennych, jakkolwiek ich przeznaczeniem nie jest znajdowanie rozwiązań, przewidywanie i planowaniu opieki do analiz tych z powodzeniem może zostać zastosowana metoda Delphi. Szczególne zastosowania mogą obejmować: analizę optymalnych kierunków polityki społecznej w obszarze psychogeriatrii oraz pomocy socjalnej osobom starszym, opracowanie standardów i procedur postępowania medycznego w odniesieniu do poszczególnych zaburzeń psychicznych u seniorów, analizę szczegółowych potrzeb środowiska lokalnego i sytuacji wymagających pilnych zmian systemowych. Grupami ekspertów dla podejmowanych w tym duchu badań mogą być zarówno decydenci w obszarze opieki zdrowotnej, specjaliści lekarze, psychologowie, pielęgniarki, opiekunowie oraz inne grupy zawodowe, jak i sami beneficjenci tych usług - osoby chore, starsze oraz ich rodziny czy rzecznicy. Warto podkreślić, że proponowana metoda może być szczególnie użyteczna, jeśli panelem ekspertów są osoby starsze, zabierające głos w oparciu o własne doświadczenia i spostrzeżenia, nieposługujący się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami. Wynika to z właściwości samej metodyki badania. Metoda delficka, cechująca się asynchronicznością udzielanych odpowiedzi oraz anonimowością stanowi korzystną formę prowadzenia dialogu z grupą seniorów. Każda osoba ma możliwość odpowiedzieć na pytania w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, dowolnie korzystając z pomocy innych osób, chociażby poprzez konsultację własnej opinii. Udzielane odpowiedzi nie są recenzowane, oceniane czy odrzucane przez ankietera, jak może mieć to miejsce w tradycyjnych formach zbierania danych - metoda ta stanowi więc bezpieczny sposób wymiany poglądów i doświadczeń seniorów. Powyższe aspekty badania delfickiego w społeczeństwie o stosunkowo niskim poziomie integracji osób starszych i ich obecności w życiu społeczno-kulturalnym, jakim wydaje się być Polska, stanowią istotny zasób zmniejszający lęk przed stygmatyzacją i wykluczeniem społecznym. Tak więc metodę delficką można uznać za protekcyjną, jeśli chodzi o poszanowanie i dostosowanie do możliwych trudności poznawczych osób starszych, członków panelu ekspertów. Jako sprawdzona i skuteczna, metoda delficka znalazła zastosowanie zarówno w szeregu projektów finansowanych przez Komisję Europejską (w tym: EUNOMIA, DEMoB.inc), jak również projektach badawczych realizowanych pod auspicjami polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obok tradycyjnych metod prognozowania i rozwiązywania problemów warto zastosować ją w analizie i prognozowaniu społecznych aspektów psychogeriatrii.

6 50 Piśmiennictwo [1] Cuhls K Delphi method. [2] Gordon TJ The Delphi Method [3] Günaydin M The Delphi Method [4] Geray H The Delphi Method. [5] Baker J, Lovell K, Harris N How expert are the experts? An exploration of the concept of expert within Delphi panel techniques. Nurse Res. 2006; 14 (1): [6] Aronson E, Wilson TD, Akert RM Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka; 1997 [7] Domachowski W Przewodnik po psychologii społecznej. Warszawa: PWN; 2000 [8] Mullen PM Delphi: Myths and reality. J Health Organ and Manag. 2003;17(1): [9] Burnam A Selecting Performance Measures by Consensus: An Appropriate Extension of the Delphi Method?. Psychiatr Serv. 2005; 56 (12): s.1583 [10] Linstone HA, Turoff M Intoduction. W: Linstone HA,Turoff M (red.) The Delphi method. Techniques and applications. s Zrecenzowano/Reviewed Zatwierdzono do druku/accepted

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE EWALUACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ FUNKCJE, STANDARDY I WARUNKI STOSOWANIA Ewaluacja to systematyczna i obiektywna ocena programu lub polityki, ich założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia -

Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Europejskie ramy odniesienia dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych - Kontekst, dobre praktyki i zalecenia - Kolofon Koordynacja: Holandia (ANBO) Opracowany przez: Marlou

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI dr inż. Zbigniew CIEKANOWSKI Akademia Obrony Narodowej PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI The process of workers evaluation in a modern organization Streszczenie Artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo