Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej"

Transkrypt

1 Tytuł artykułu: Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Autor: Niedoskonali Białystok 2015

2 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA Definicja i opis procesu technologicznego Cykl produkcyjny Dokumentacja techniczna opisująca proces technologiczny Karty instrukcyjne i technologiczne Instrukcja obróbki w karcie instrukcyjnej Kalkulacje kosztów wyrobu... 9 CZĘŚĆ II PROPOZYCJA WŁASNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO Opis projektowanego przedmiotu Dobór materiału wyjściowego i koszty materiałowe Opis obrabiarek i przyrządów umożliwiających wykonanie projektowanego przedmiotu Wnioski Literatura Załączniki ~ 2 ~

3 CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA 1. Definicja i opis procesu technologicznego Proces technologiczny jest to główna część procesu produkcyjnego będącego ę wszystkimi działaniami w celu wytworzenia prawidłowego pod względem jakościowym gotowego wyrobu w określonym zakładzie pracy. Sam proces technologiczny dzieli się na następujące procesy: technologiczne obróbki, technologiczne montażu, obróbkowo-montażowe. Struktura procesu technologicznego została przedstawiona na rysunku 1.1. Rys Struktura procesu technologicznego; na podstawie schematu z [1] Wytłumaczenie użytych pojęć: operacja część procesu technologicznego wykonywana przez jednego lub grupy pracowników na jednym stanowisku roboczym, na jednym lub na grupie przedmiotów (bez przerw); ustawienie, zamocowanie unieruchomienie w danej pozycji określonej części niezbędnej do przeprowadzenia danej operacji; pozycja położenie części względem zespołów roboczych obrabiarki; zabieg zamknięta część operacji, przy której następuje zmiana wymiaru, kształtu, chropowatości, właściwości fizycznych lub stanu fizycznego określonego elementu przy stałych parametrach obróbki, charakterystycznych dla danej obróbki. Cechami zabiegu są: niezmienność powierzchni obrabianej, niezmienność narzędzia skrawającego, niezmienność parametrów skrawania. W obróbce skrawaniem można wyróżnić: o zabieg prosty obróbka jednej powierzchni jednym narzędziem przy stałych parametrach obróbki, o zabieg złożony obróbka zespołu powierzchni jednym narzędziem lub zespołem narzędzi. przejście zdjęcie jednej warstwy materiału z użyciem jednego lub kilku narzędzi przy określonym posuwie. ~ 3 ~

4 2. Cykl produkcyjny Bezpośrednio z procesem technologicznym jest powiązany cykl produkcyjny. Jest to suma czasu trwania wszystkich operacji i wymaganych przerw występujących pomiędzy nimi. Jest to więc okres obejmujący czas realizacji procesu produkcyjnego. Graficzna interpretacja procesu produkcyjnego przedstawiona jest na rysunku 2.1. Rys Interpretacja procesu produkcyjnego [2] Z cyklem produkcyjnym związane są następujące określenia: takt produkcji okres jaki mija pomiędzy wyprodukowaniem dwóch kolejnych gotowych wyrobów; techniczna norma czasu t n czas potrzebny do wyprodukowania n przedmiotów prawidłowych pod względem jakości, wyznaczany ze wzoru przedstawionego poniżej: gdzie: = + T pz czas przygotowawczo-zakończeniowy - czas związany z przygotowaniem stanowiska do pracy (zapoznanie się z rysunkiem technicznym, dokumentacją, zamocowanie narzędzia, zamocowanie przedmiotu). Występuje on tylko jeden raz dla całej partii wyrobu, nie zależy od liczby obrabianych sztuk, zależy od wymiaru i kształtu przedmiotu obrabianego, zależy od konstrukcji obrabiarki, zależy od prawidłowości opracowania produkcji i organizacji miejsc pracy, n ilość jednostek przedmiotów, t j czas jednostkowy (czas przewidziany normą na wykonanie operacji dla każdego przedmiotu), którego głównym składnikiem jest czas główny t g nazywany również czasem obróbki, który liczony jest z następującego wzoru: gdzie: = = ++ L droga pracy narzędzia (mm), l d długość obranej powierzchni (mm), l w długość wybiegu narzędzia (mm), p posuw (mm/obr), n prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego lub narzędzia (obr/min). ~ 4 ~

5 3. Dokumentacja techniczna opisująca proces technologiczny Dokumentacja techniczna opisująca proces technologiczny to zbiór wszystkich dokumentów niezbędnych do jego wykonania, odpowiedniego pod względem jakościowym. W jej skład wchodzą następujące dokumenty: dokumentacja konstrukcyjna rysunki złożeniowe, wykonawcze, montażowe, wykaz części, warunki odbioru technicznego (WOT) i inne; dokumentacja technologiczna wszystkie dokumenty określające proces technologiczny produkowanego wyrobu i potrzebne do tego środki technologiczne takie jak: o karta technologiczna, o instrukcja technologiczna (karta instrukcyjna obróbki i montażu), o wykaz pomocy warsztatowych (uchwytów, narzędzi do obróbki i montażu), o karta normowania czasu, o karta normowania materiału, o rysunki materiałów wyjściowych i półfabrykatów (surówek), o rysunki pomocy specjalnych o inne. Odpowiednio wykonana dokumentacja technologiczna zawiera dane niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu poszczególnych operacji, zgodne z przyjętym procesem technologicznym. Zakres dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej zależny jest od wielkości produkcji, przy czym im większa produkcja tym dokumentacja jest bardziej szczegółowa (decydujący wpływ na to ma czynnik ekonomiczny). Niekiedy trzeba również sporządzić pełną dokumentację do wykonania pojedynczych przedmiotów, jeżeli ich technologia jest trudna. 4. Karty instrukcyjne i technologiczne Do najważniejszych dokumentów dokumentacji technicznej zalicza się karty instrukcyjne i technologiczne. W produkcji jednostkowej stosuje się jedynie uproszczone karty technologiczne, podczas gdy w produkcji wielkoseryjnej i masowej niezbędne są pełne karty technologiczne i karty instrukcyjne sporządzane dla konkretnego przedmiotu, które stanowią opis operacji uzupełniony wyszczególnieniem stanowiska roboczego dla każdej z nich. Zależność rodzaju produkcji od wielkości serii przedstawiona jest w tabeli 4.1. Tab Zależność rodzaju produkcji od wielkości serii; na podstawie danych z [4] Ilość wyrobów w serii Rodzaj produkcji Wyroby Wyroby lekkie średniociężkie Wyroby ciężkie Jednostkowa Małoseryjna Seryjna Wielkoseryjna Masowa Ponad Ponad 5000 Ponad 1000 Karty technologiczne opracowywane są każdorazowo, niezależnie od wielkości serii, czy innych warunków. Górne wiersze karty technologicznej są rubrykami informacyjnymi, przez co ich wypełnienie nie jest skomplikowane. Omówienia wymagają tylko niektóre z kolumn pionowych. W kolumnie pierwszej podaje się numer operacji i oznaczenia, gdzie numer operacji może być w systemie pojedynczym, ~ 5 ~

6 piątkowym lub dziesiętnym. Zaletą stosowania systemów piątkowych i dziesiątkowych jest możliwość wprowadzania do procesu pewnych zmian bez zmiany zapisu całego procesu. W kolumnie drugiej zapisuje się dla danej operacji wydział i stanowisko. W danym procesie wydział może się zmieniać i może być nim wydział mechaniczny, obróbki cieplnej, obróbki plastycznej itp. Stanowisko robocze może mieć oznaczenia liczbowe, zgodne z normami PN, lub oznaczenia umowne. Te ostatnie stosowane sią częściej w zakładach, jako forma bardziej zrozumiała i wygodniejsza. Fragment przykładowej karty technologicznej dla produkcji małoseryjnej przedstawiony jest na rysunku 4.2. Rys Fragment przykładowej karty technologicznej dla produkcji małoseryjnej [2] Dodatkowo na rysunkach 4.3a i 4.3b zostały pokazane fragmenty przykładowych kart technologicznych: uproszczonej i pełnej. Rys. 4.3a. Fragment przykładowej karty technologicznej uproszczonej [2] Rys. 4.3b. Fragment przykładowej karty technologicznej pełnej [2] ~ 6 ~

7 Natomiast na rysunku 4.4 została przedstawiona przykładowa karta instrukcyjna. Rys Przykładowa karta instrukcyjna [2] 5. Instrukcja obróbki w karcie instrukcyjnej Instrukcja obróbki sporządzana jest w celu podania treści operacji pracownikowi obsługującemu daną obrabiarkę w postaci szkicowej i opisowej. Uwzględnia ona: stanowisko robocze, liczba i kolejność zabiegów, warunki obróbki dla poszczególnych zabiegów, wszelkie pomoce niezbędne do wykonania danej operacji (uchwyty, narzędzia, sprawdziany, oprawki itd.) Na szkicu wykonanym w karcie instrukcyjnej, w pewnych proporcjach, lecz niekoniecznie w skali wykonuje się odwzorowanie przedmiotu i jego stanu w danym momencie procesu technologicznego. Powierzchnie obrabiane zaznacza się grubą linią, a naniesione wymiary są wymiarami końcowymi dla danej operacji. Wszelkie wymiary przejściowe dla poszczególnych zabiegów powinny być podane jedynie w opisie. Bardzo istotne jest pokazanie na szkicu sposobu ustalenia przedmiotu i jego zamocowania. Do tego stosuje się specjalne symbole umowne, które oznaczane są zgodnie z PN-83/M-01152, której fragment przedstawiony jest na rysunku 5.1. Rys Fragment PN-83/M [3] ~ 7 ~

8 Przemyślany przez technologa sposób ustalenia i zamocowania przedmiotu jest podstawą do projektowania uchwytu dla danej operacji. Uzyskanie odpowiedniej dokładności wykonania i chropowatości powierzchni wymaga zastosowania kilku kolejno zastosowanych rodzajów obróbki. Obróbkę możemy podzielić na: zgrubną - ma na celu usunięcie zewnętrznych warstw materiału, a w przypadku prefabrykatów walcowanych (pręty i wałki okrągłe) zapewnienie równomiernych naddatków na dalszą obróbkę. Po tej obróbce nie uzyskujemy wysokich dokładności i niskich chropowatości powierzchni. Uzyskujemy około 14 klasę dokładności, a chropowatość Ra około 20 μm; kształtującą - ma na celu uzyskanie właściwych kształtów przedmiotu obrabianego. Pozostawia się tylko nieduże naddatki na dalszą obróbkę na powierzchniach tego wymagających. Uzyskuje się klasy dokładności rzędu Chropowatości powierzchni Ra około 2,5 do 5 μm; wykańczającą - ma na celu uzyskanie wysokich dokładności i niskich chropowatości powierzchni. Wykonuje się je dla niektórych powierzchni. Uzyskuje się klasy dokładności do 5. Chropowatości powierzchni Ra poniżej 5 μm. Innym kryterium podziału rodzajów obróbek jest sposób obróbki. Możemy wyróżnić następujące, główne ich sposoby: wiercenie, toczenie, struganie, wytaczanie, rozwiercanie, pogłębianie, szlifowanie, przeciąganie, docieranie, polerowanie, gładzenie, dogładzanie. Zależności uzyskiwanych dokładności i chropowatości powierzchni od wybranych rodzajów obróbek przedstawia tabela 5.1. Tab Uzyskiwane klasy dokładności i chropowatości przy różnych rodzajach obróbki [1] Uzyskanie dużych dokładności wymaga zastosowania kolejno następujących po sobie operacji. ~ 8 ~

9 6. Kalkulacje kosztów wyrobu Kalkulacje kosztów wykonania partii wyrobów można przeprowadzać różnymi metodami. Bardzo często koszty wykonania oblicza się wychodząc od czasu wykonania poszczególnych operacji i kosztu jednej godziny pracy robotnika. Stawka za godzinę pracy robotnika może być różna w różnych zakładach. Stawki godzinowe mogą się oczywiście różnić. Kolejnym kosztem jest koszt materiału oraz narzut do niego (narzut wynika z kosztów zakupu i magazynowania). Innymi kosztami występującymi w zakładzie będą koszty wydziałowe i koszty ogólnozakładowe. Koszty te obliczane są ze średniej kosztów występujących na wydziale produkcyjnym i całym zakładzie i naliczane są jako % narzutu do robocizny. Koszty wydziałowe wynikają z kosztów energii, płac nadzoru, kosztów eksploatacji obrabiarek itp. Koszty ogólnozakładowe wynikają z kosztów zarządu, kadr, księgowości, podatków płaconych przez zakład, zakupu materiałów i sprzętu biurowego, transportu itp. Przykładowa kalkulacja kosztów wyrobu przedstawiona jest w tabeli 6.1. Tab Przykładowa kalkulacja kosztów wyrobu; na podstawie danych z [4] Poz. Nazwa kosztu Obliczenie kosztu 1 Koszt płacy 50 godz. x 30zł/godz. 2 Koszt robocizny (ZUS w przybliżeniu 20%) Poz x 20% 3 Koszty wydziałowe 60% od poz. 2 4 Koszt wytworzenia Poz. 2 + poz. 3 5 Koszt ogólnozakładowy 20% od poz. 4 6 Koszt wytworzenia razem Poz. 4 + poz. 5 7 Zysk 20% od poz. 6 8 Cena usługi Poz. 6 + poz. 7 ~ 9 ~

10 CZĘŚĆ II PROPOZYCJA WŁASNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 7. Opis projektowanego przedmiotu Przedmiotem do którego autor pracy przedstawia proces technologiczny jest płytka ramienna dalsza przyśrodkowa lewa, której model geometryczny wykonany w programie SolidWorks 2014 przedstawiony jest na rysunku 7.1. Rys Model geometryczny i podstawowe wymiary płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej lewej Dane płytki: materiał Ti6Al4V; objętość = 2300,14 mm 3 ; gęstość = 4,51g/cm3; masa = 10,37g; wymiary podstawowe określone na rysunku 7,1; wymiary szczegółowe określone w załączniku 1. Skład chemiczny stopu tytanu Ti6Al4V według ISO 5832/3 określony jest w tabeli 7.1: Tab Skład chemiczny stopu tytanu Ti6Al4V; na podstawie danych z [5] Stężenie pierwiastków % masowy O V Al Fe H C N Ti <0,2 3,5 5,5 <0,3 <0,0015 <0,08 <0,05 reszta ~ 10 ~

11 Natomiast własności mechaniczne stopu tytanu Ti6Al4V określone są w tabeli 7.2: Tab Własności mechaniczne stopu tytanu Ti6Al4V Moduł sprężystości [GPa] Wytrzymałość na rozciąganie R m [MPa] Granica plastyczności R p0,02 [MPa] Wytrzymałość zmęczeniowa R z [MPa] dla 107 cykli Dobór materiału wyjściowego i koszty materiałowe Prezentowana płytka dokostna może być wykonana z arkusza blachy o wymiarach 1300x1000x3,5 [mm]. Na podstawie danych z ofert dostępnych na stronie koszt stopu Ti6Al4V za kg wynosi około 25$, co w przeliczniku na złoty (na dzień ) wynosi około 84,93 zł. Z jednego arkusza blachy można wykonać 1400 płytek, tak więc z 4 arkuszy blach, można wykonać 5600 elementów, co pozwala ustalić wielkość produkcji dla wyrobu lekkiego jako wielkoseryjną ( sztuk rocznie). Bazując na cenie stopu tytanu na dzień jeden arkusz blachy kosztuje około 1742,81zł. Sposób wycinania blachy powoduje pozostanie materiału odpadowego (rys. 8.1a i rys. 8.1b), którego sumaryczna objętość wynosi około 0,26dm 3 (5,73% straty materiałowej). Materiał odpadowy powstały pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a): Rys a) Materiał odpadowy powstały pomiędzy wycinanymi elementami (ilość: 1386), b) materiał odpadowy pozostałość blachy (ilość: 1) Materiał odpadowy pozostałość niemożliwej do wykorzystania dla danego elementu blachy (rys. 8.1b). Należy tu podkreślić, że pozostały element może być wykorzystany do wytwarzania rozmiarowo mniejszych płytek niż prezentowane tu rozwiązanie. Zestawienie danych dotyczących materiału, jego kosztów, jak i materiału odpadowego przedstawione jest w tabeli 8.2a i 8.2b. ~ 11 ~

12 Tab. 8.2a. Dane kupowanego materiału Dane kupowanego materiału Wielkość kupowanej płyty 1300x1000x3,5 Masa 1 płyty 20,52 [kg] Ilość kupowanych płyt 4 Koszt 1kg stopu Ti6Al4V 84,93 [zł] Koszt 1 płyty 1742,81 [zł] Koszt 4 płyt 6971,24 [zł] Ilość materiału na jeden element 10,37 [g] Koszt materiału na jeden element 0,88 [zł] Tab. 8.2b. Dane materiału odpadowego Dane materiału odpadowego Objętość materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami 175,56 [mm 3 ] Ilość sztuk materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a) 1386 Masa materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a) 1,10 [kg] Koszt materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a) 93,42 [zł] Objętość pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) [mm 3 ] Ilość sztuk pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) 1 Masa pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) 0,079 [kg] Koszt pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) 6,71 [zł] Razem koszt materiałów odpadowych 100,13 [zł] % straty materiałowej 5,73 % 9. Opis i spis głównych obrabiarek i przyrządów umożliwiających wykonanie projektowanego przedmiotu Obrabiarki i stanowiska Do wycinania elementów z blachy, jak i późniejszego cechowania wyrobu w później fazie jego wykonywania, wybrano wycinarkę WaterJet (rys. 9.1). Wycinanie z użyciem strugi wody o dużej energii kinetycznej w danym przypadku (niewielka grubość elementu 3,5mm) pozwala na m.in. uzyskanie bardzo dobrej powierzchni krawędzi cięcia, co umożliwia na zmniejszenie ilości niezbędnych operacji procesu technologicznego. ~ 12 ~

13 Rys Wycinarka WaterJet MAXIEM 2040 [6] Specyfikacja wycinarki przedstawiona są w tabeli 9.1. Tab Specyfikacja wycinarki WaterJet MAXIEM 2040 [6] Wymiary maszyny Obrys (bez kontrolera) Waga (przy pustym zbiorniku) 5486mm x 3696mm 18 0 x kg 5500lb Wysokość 2692mm 8,1ft Waga operacyjna 11975kg 26400lb (z wodą w zbiorniku) Zasięg roboczy Przesuw osi X-Y 4216mm x 2019mm x 6 7 Rozmiar stołu 4902mm x 2134mm 16 1 x 7 0 Wiercenie, a także operacje frezowania i fazowania otworów wykonane są na uniwersalnej frezarce (rys. 9.2). Ze względu na proste umiejscowienie otworów na płytce, możliwe jest zastosowanie standardowej i taniej obrabiarki. Rys Frezarka uniwersalna MAKTEK UWF95 [8] ~ 13 ~

14 Dane techniczne frezarki przedstawione są w tabeli 9.2. Tab Dane techniczne frezarki uniwersalnej MAKTEK UWF95 [8] Wymiary robocze stołu [mm] 1120 x 260 Przesuw wzdłużny stołu [mm] 600 Przesuw poprzeczny stołu [mm] 270 Przesuw pionowy stołu [mm] 300 Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego obr/min Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego obr/min Zakres prędkości posuwu wzdłużnego [mm/min] Zakres prędkości posuwu poprzecznego [mm/min] Zakres prędkości posuwu pionowego [mm/min] --- Posuw przyspieszony [mm/min] --- Odczyt cyfrowy dla 3 osi Moc silnika głównego [kw] 2,2 Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) [mm] 1655 x 1280 x 2200 Waga [kg] 1300 Najlepsze zastosowanie do wykonania operacji fazowania zewnętrznych krawędzi, a także szlifowania i polerowania, znajduje szlifierko-polerka z taśmą bezkońcową (rys. 9.3), pozwalająca m.in. na przeprowadzenie w szybki sposób danych operacji przez ręczne przyłożenie elementu obrabianego do obracającej się szpuli papieru ściernego. Rys Szlifierko-polerka PM-100 [8] Dane techniczne szlifierki przedstawione są w tabeli 9.3. Tab Dane techniczne szlifierko-polerki PM-100 [8] Powierzchnia kontaktowa koła (W x S) [mm] 250 x 150 Wymiary taśmy ściernej (D x S) [mm] 2000 x 150 Prędkość taśmy/tarczy polerskiej [m/sec.] 18 / 37 Moc silnika [kw] 2,2 / 2,8 Masa [kg] 105 Gwarancja [miesięcy] 12 Wykonanie niektórych operacji gięcia ręcznego wymaga zastosowania jedynie imadła, które to może być zamocowane do zwykłego stołu warsztatowego (rys. 9.4). ~ 14 ~

15 Rys Stół warsztatowy [6] Do wykonania operacji gwintowania otworów zastosowanie znajduje prosta wiertarka kolumnowa (rys. 9.5), która z zastosowaniem imadła kątowego pozwala na wykonanie otworów pod określonymi kątami. Rys Wiertarka kolumnowa Z 516 B [7] Parametry techniczne wiertarki kolumnowej Z 516 B przedstawione są w tabeli 9.4. Tab Parametry techniczne wiertarki kolumnowej Z 516 B [7] Max średnica wiercenia [mm] 16 Średnica kolumny [mm] 70 Stożek wrzeciona MT2 Posuw wrzeciona [mm] 95 Napięcie zasilania [V] 230 Moc silnika głównego [W] 550 Wymiary stołu roboczego [mm] 235x260 Waga maszyny [kg] 60 Ze względu na dość znaczne odkształcenia przedmiotu w procesie gięcia zalecane jest przeprowadzenie obróbki cieplnej wyżarzania rekrystalizującego, w atmosferze ochronnej argonu. Może odbywać się ono w piecu z atmosferami ochronnymi HTK8 (rys. 9.6). ~ 15 ~

16 Rys Piec HTK8 firmy GERO [17] Dane techniczne pieca komorowego typu HTK8 przedstawiono w tabeli 9.5. Tab Dane techniczne pieca komorowego typu HTK8 [17] Max. temp. pracy [ o C] 2100 Wymiary przestrzeni użytkowej [mm] 140 x 140 x 140 Masa wsadu [kg] 60 Masa pieca [kg] 450 Proces anodowania tytanu odbywać się powinien w specjalnie przygotowanych do tego pojemnikach, nazywanych wannami (rys. 9.7). Rys Wanna do anodowania [17] Ostatnim opisywanym stanowiskiem jest sterylizator parowy, w którym to odbywa się sterylizacja wykonywanych elementów (rys. 9.8). ~ 16 ~

17 Rys Sterylizator parowy Getinge HS33 [15] Dane techniczne sterylizatora parowego Getinge HS33 przedstawione są ą w tabeli 9.6. Tab Dane techniczne sterylizatora parowego Getinge HS33 [15] Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Automatyczne sterowane drzwi Pojemność komory [l/cu ft] 595 x 1575 x x 620 x 320 Tak 63/2,2 Przyrządy W prezentowanym procesie technologicznym można wyróżnić następujące ę przyrządy: imadło Makro-Grip (rys. 9.9) mocowanie elementu w trakcie wykonywanych operacji; Rys Imadło makro-grip [7] imadło kątowe PROMA SU-100 (rys. 9.10) mocowanie elementu w trakcie gwintowania otworów; Rys Imadło kątowe SU-100 [16] ~ 17 ~

18 zgrzewarka do folii Clatronic FS 3261 (rys. 9.11) zapakowanie elementów w folie ochronne w trakcie pakowania. Rys Zgrzewarka do folii Clatronic FS 3261 [18] Dodatkowo można wyróżnić specjalne przyrządy, które muszą być wykonane specjalnie dla prezentowanego procesu technologicznego. Wśród nich można wymienić: przystawka blokująca, profile specjalne gięcia promieni R11, R42, R122. Narzędzia Poniżej przedstawiono narzędzia niezbędne do wykonania poszczególnych operacji procesu technologicznego wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej: wiertło pełno węglikowe 91HRC (rys. 9.12) wiercenie otworów: o φ1 WIEVHM01F40, o φ3,5 WIEVHM03,5F40, o φ4 WIEVHM04F50. Rys Wiertła pełno węglikowe [11] frez trzpieniowy φ3 DOLFA 6-H walcowo-czołowy, długi 91HRC (rys. 9.13) rozfrezowywanie otworów; Rys Frez trzpieniowy DOLFA 6-H walcowo-czołowy, długi 91HRC [19] ~ 18 ~

19 frez trzpieniowy φ5 i φ6 DOLFA F45, 4-ostrzowy 91HRC (rys. 9.14) do fazowania krawędzi; Rys Frez trzpieniowy DOLFA F45, 4-ostrzowy [19] młotek tytanowy Milwaukee 288mm (rys. 9.15) do gięcia ręcznego; Rys Młotek tytanowy Milwaukee 288mm [19] gwintownik maszynowy M4 do tytanu ICONELLA (rys. 9.16) nacinanie gwintów; Dodatkowo wyróżnić można: Rys Gwintownik M4 do tytanu ICONELLA [13] pastę polerską używaną w operacji polerowania; aceton, wodę destylowaną, roztwór 95% H3PO4 używanych w operacji anodowania, folię do pakowania, pudełka kartonowe, etykiety używane przy pakowaniu. Sprawdziany W spisie sprawdzianów umożliwiających kontrolę jakości wykonania poszczególnych operacji, można wyróżnić: suwmiarka MAUb 150/0,05 (rys. 9.17); Rys Suwmiarka noniuszowa MAUb 150/0,05 [19] ~ 19 ~

20 wzorzec łuków MWKc/A1 1-7mm (rys. 9.18); Rys Wzorzec łuków MWKc/A1 1-7mm [19] sprawdzian gwintu metrycznego MSBg M4 (rys. 9.19): Rys Sprawdzian gwintu metrycznego MSBg M4 [19] Dodatkowo na potrzeby procesu technologicznego konieczne jest wykonanie następujących sprawdzianów do kontroli jakości operacji ręcznego gięcia: sprawdzian promienia R122, sprawdzian promienia R11, sprawdzian promienia R42. Elementy dodatkowe odważniki 06ODF1 2kg (rys. 9.20) obciążenie blachy w trakcie jej wycinania; Rys Odważnik 06ODF1 2kg [7] ~ 20 ~

21 10. Wnioski Proces technologiczny to szereg starannie zaprojektowanych, przemyślanych i ułożonych w odpowiedniej kolejności operacji, których wykonanie prowadzi do uzyskania elementu gotowego do sprzedaży. Projektując poszczególne operacje, należy kierować się nie tylko przyjętymi normami (ogólnymi, bądź normami ustalonymi w danym zakładzie), ale również należy uwzględniać czytelność wykonanych kart technologicznych i instrukcyjnych. Zaprojektowany element płytka ramienna przyśrodkowa dalsza lewa jest elementem implantowanym w ciało człowieka, dlatego też w trakcie projektowania procesu technologicznego należało uwzględnić kontrolę międzyoperacyjną po każdej wykonanej operacji. Trudność w projektowaniu procesu technologicznego polega na odpowiednim doborze nie tylko samych obrabiarek, ale również narzędzi i sprawdzianów umożliwiających wykonanie poszczególnych operacji. Często widząc poszczególne etapy wykonywania projektowanego elementu zauważyć można pewne cechy konstrukcyjne, które to są bardzo trudne do wykonania. Z tego powodu założony pierwotny kształt przedmiotu zmienia się w trakcie rozwoju procesu technologicznego przez wprowadzanie niezbędnych poprawek, czy uproszczeń. Znajomość procesu technologicznego jest wręcz niezbędna dla studenta Wydziału Mechanicznego. Przemyślana analiza poszczególnych operacji pozwala poznać proces produkcyjny, który może występować w pewnych zakładach, co stanowi swoiste przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. ~ 21 ~

22 Literatura 1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, wydanie III, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, ISBN , 2. [dostęp ], 3. Polska Norma PN-83/M-01152, 4. Zych A.: Projektowanie procesów technologicznych, Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005, 5. Norma ISO 5832/3, 6. [dostęp ], 7. [dostęp ], 8. [dostęp ], 9. [dostęp ], 10. [dostęp ], 11. [dostęp ], 12. [dostęp ], 13. [dostęp ], 14. [dostęp ], 15. [dostęp ], 16. [dostęp ], 17. [dostęp ], 18. [dostęp ], 19. [dostęp ]. Załączniki 1. PK Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa lewa, 2. Karty technologiczne płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej lewej, 3. Karty instrukcyjne obróbki płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej lewej. ~ 22 ~

23 ~ 23 ~

24 ~ 24 ~

25 ~ 25 ~

26 ~ 26 ~

27 ~ 27 ~

28 ~ 28 ~

29 ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI

DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI DOSKONALENIE PROCESU PRODUKCJI MIESZADEŁ Z WYKORZYSTANIEM MAPOWANIA STRUMIENIA WARTOŚCI Katarzyna ANTOSZ, Dorota STADNICKA Konkurencyjny rynek i postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI

CZĘŚĆ II PRAKTYKA TECHNIKI CZĘŚĆ II PRATYA TECHNII 95 4. PROCES PROJETOWO-ONSTRUCYJNY I JEGO STRUTURA Cel wykładu 4.. Projektowanie w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo