Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej"

Transkrypt

1 Tytuł artykułu: Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Autor: Niedoskonali Białystok 2015

2 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA Definicja i opis procesu technologicznego Cykl produkcyjny Dokumentacja techniczna opisująca proces technologiczny Karty instrukcyjne i technologiczne Instrukcja obróbki w karcie instrukcyjnej Kalkulacje kosztów wyrobu... 9 CZĘŚĆ II PROPOZYCJA WŁASNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO Opis projektowanego przedmiotu Dobór materiału wyjściowego i koszty materiałowe Opis obrabiarek i przyrządów umożliwiających wykonanie projektowanego przedmiotu Wnioski Literatura Załączniki ~ 2 ~

3 CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA 1. Definicja i opis procesu technologicznego Proces technologiczny jest to główna część procesu produkcyjnego będącego ę wszystkimi działaniami w celu wytworzenia prawidłowego pod względem jakościowym gotowego wyrobu w określonym zakładzie pracy. Sam proces technologiczny dzieli się na następujące procesy: technologiczne obróbki, technologiczne montażu, obróbkowo-montażowe. Struktura procesu technologicznego została przedstawiona na rysunku 1.1. Rys Struktura procesu technologicznego; na podstawie schematu z [1] Wytłumaczenie użytych pojęć: operacja część procesu technologicznego wykonywana przez jednego lub grupy pracowników na jednym stanowisku roboczym, na jednym lub na grupie przedmiotów (bez przerw); ustawienie, zamocowanie unieruchomienie w danej pozycji określonej części niezbędnej do przeprowadzenia danej operacji; pozycja położenie części względem zespołów roboczych obrabiarki; zabieg zamknięta część operacji, przy której następuje zmiana wymiaru, kształtu, chropowatości, właściwości fizycznych lub stanu fizycznego określonego elementu przy stałych parametrach obróbki, charakterystycznych dla danej obróbki. Cechami zabiegu są: niezmienność powierzchni obrabianej, niezmienność narzędzia skrawającego, niezmienność parametrów skrawania. W obróbce skrawaniem można wyróżnić: o zabieg prosty obróbka jednej powierzchni jednym narzędziem przy stałych parametrach obróbki, o zabieg złożony obróbka zespołu powierzchni jednym narzędziem lub zespołem narzędzi. przejście zdjęcie jednej warstwy materiału z użyciem jednego lub kilku narzędzi przy określonym posuwie. ~ 3 ~

4 2. Cykl produkcyjny Bezpośrednio z procesem technologicznym jest powiązany cykl produkcyjny. Jest to suma czasu trwania wszystkich operacji i wymaganych przerw występujących pomiędzy nimi. Jest to więc okres obejmujący czas realizacji procesu produkcyjnego. Graficzna interpretacja procesu produkcyjnego przedstawiona jest na rysunku 2.1. Rys Interpretacja procesu produkcyjnego [2] Z cyklem produkcyjnym związane są następujące określenia: takt produkcji okres jaki mija pomiędzy wyprodukowaniem dwóch kolejnych gotowych wyrobów; techniczna norma czasu t n czas potrzebny do wyprodukowania n przedmiotów prawidłowych pod względem jakości, wyznaczany ze wzoru przedstawionego poniżej: gdzie: = + T pz czas przygotowawczo-zakończeniowy - czas związany z przygotowaniem stanowiska do pracy (zapoznanie się z rysunkiem technicznym, dokumentacją, zamocowanie narzędzia, zamocowanie przedmiotu). Występuje on tylko jeden raz dla całej partii wyrobu, nie zależy od liczby obrabianych sztuk, zależy od wymiaru i kształtu przedmiotu obrabianego, zależy od konstrukcji obrabiarki, zależy od prawidłowości opracowania produkcji i organizacji miejsc pracy, n ilość jednostek przedmiotów, t j czas jednostkowy (czas przewidziany normą na wykonanie operacji dla każdego przedmiotu), którego głównym składnikiem jest czas główny t g nazywany również czasem obróbki, który liczony jest z następującego wzoru: gdzie: = = ++ L droga pracy narzędzia (mm), l d długość obranej powierzchni (mm), l w długość wybiegu narzędzia (mm), p posuw (mm/obr), n prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego lub narzędzia (obr/min). ~ 4 ~

5 3. Dokumentacja techniczna opisująca proces technologiczny Dokumentacja techniczna opisująca proces technologiczny to zbiór wszystkich dokumentów niezbędnych do jego wykonania, odpowiedniego pod względem jakościowym. W jej skład wchodzą następujące dokumenty: dokumentacja konstrukcyjna rysunki złożeniowe, wykonawcze, montażowe, wykaz części, warunki odbioru technicznego (WOT) i inne; dokumentacja technologiczna wszystkie dokumenty określające proces technologiczny produkowanego wyrobu i potrzebne do tego środki technologiczne takie jak: o karta technologiczna, o instrukcja technologiczna (karta instrukcyjna obróbki i montażu), o wykaz pomocy warsztatowych (uchwytów, narzędzi do obróbki i montażu), o karta normowania czasu, o karta normowania materiału, o rysunki materiałów wyjściowych i półfabrykatów (surówek), o rysunki pomocy specjalnych o inne. Odpowiednio wykonana dokumentacja technologiczna zawiera dane niezbędne do zapewnienia właściwego przebiegu poszczególnych operacji, zgodne z przyjętym procesem technologicznym. Zakres dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej zależny jest od wielkości produkcji, przy czym im większa produkcja tym dokumentacja jest bardziej szczegółowa (decydujący wpływ na to ma czynnik ekonomiczny). Niekiedy trzeba również sporządzić pełną dokumentację do wykonania pojedynczych przedmiotów, jeżeli ich technologia jest trudna. 4. Karty instrukcyjne i technologiczne Do najważniejszych dokumentów dokumentacji technicznej zalicza się karty instrukcyjne i technologiczne. W produkcji jednostkowej stosuje się jedynie uproszczone karty technologiczne, podczas gdy w produkcji wielkoseryjnej i masowej niezbędne są pełne karty technologiczne i karty instrukcyjne sporządzane dla konkretnego przedmiotu, które stanowią opis operacji uzupełniony wyszczególnieniem stanowiska roboczego dla każdej z nich. Zależność rodzaju produkcji od wielkości serii przedstawiona jest w tabeli 4.1. Tab Zależność rodzaju produkcji od wielkości serii; na podstawie danych z [4] Ilość wyrobów w serii Rodzaj produkcji Wyroby Wyroby lekkie średniociężkie Wyroby ciężkie Jednostkowa Małoseryjna Seryjna Wielkoseryjna Masowa Ponad Ponad 5000 Ponad 1000 Karty technologiczne opracowywane są każdorazowo, niezależnie od wielkości serii, czy innych warunków. Górne wiersze karty technologicznej są rubrykami informacyjnymi, przez co ich wypełnienie nie jest skomplikowane. Omówienia wymagają tylko niektóre z kolumn pionowych. W kolumnie pierwszej podaje się numer operacji i oznaczenia, gdzie numer operacji może być w systemie pojedynczym, ~ 5 ~

6 piątkowym lub dziesiętnym. Zaletą stosowania systemów piątkowych i dziesiątkowych jest możliwość wprowadzania do procesu pewnych zmian bez zmiany zapisu całego procesu. W kolumnie drugiej zapisuje się dla danej operacji wydział i stanowisko. W danym procesie wydział może się zmieniać i może być nim wydział mechaniczny, obróbki cieplnej, obróbki plastycznej itp. Stanowisko robocze może mieć oznaczenia liczbowe, zgodne z normami PN, lub oznaczenia umowne. Te ostatnie stosowane sią częściej w zakładach, jako forma bardziej zrozumiała i wygodniejsza. Fragment przykładowej karty technologicznej dla produkcji małoseryjnej przedstawiony jest na rysunku 4.2. Rys Fragment przykładowej karty technologicznej dla produkcji małoseryjnej [2] Dodatkowo na rysunkach 4.3a i 4.3b zostały pokazane fragmenty przykładowych kart technologicznych: uproszczonej i pełnej. Rys. 4.3a. Fragment przykładowej karty technologicznej uproszczonej [2] Rys. 4.3b. Fragment przykładowej karty technologicznej pełnej [2] ~ 6 ~

7 Natomiast na rysunku 4.4 została przedstawiona przykładowa karta instrukcyjna. Rys Przykładowa karta instrukcyjna [2] 5. Instrukcja obróbki w karcie instrukcyjnej Instrukcja obróbki sporządzana jest w celu podania treści operacji pracownikowi obsługującemu daną obrabiarkę w postaci szkicowej i opisowej. Uwzględnia ona: stanowisko robocze, liczba i kolejność zabiegów, warunki obróbki dla poszczególnych zabiegów, wszelkie pomoce niezbędne do wykonania danej operacji (uchwyty, narzędzia, sprawdziany, oprawki itd.) Na szkicu wykonanym w karcie instrukcyjnej, w pewnych proporcjach, lecz niekoniecznie w skali wykonuje się odwzorowanie przedmiotu i jego stanu w danym momencie procesu technologicznego. Powierzchnie obrabiane zaznacza się grubą linią, a naniesione wymiary są wymiarami końcowymi dla danej operacji. Wszelkie wymiary przejściowe dla poszczególnych zabiegów powinny być podane jedynie w opisie. Bardzo istotne jest pokazanie na szkicu sposobu ustalenia przedmiotu i jego zamocowania. Do tego stosuje się specjalne symbole umowne, które oznaczane są zgodnie z PN-83/M-01152, której fragment przedstawiony jest na rysunku 5.1. Rys Fragment PN-83/M [3] ~ 7 ~

8 Przemyślany przez technologa sposób ustalenia i zamocowania przedmiotu jest podstawą do projektowania uchwytu dla danej operacji. Uzyskanie odpowiedniej dokładności wykonania i chropowatości powierzchni wymaga zastosowania kilku kolejno zastosowanych rodzajów obróbki. Obróbkę możemy podzielić na: zgrubną - ma na celu usunięcie zewnętrznych warstw materiału, a w przypadku prefabrykatów walcowanych (pręty i wałki okrągłe) zapewnienie równomiernych naddatków na dalszą obróbkę. Po tej obróbce nie uzyskujemy wysokich dokładności i niskich chropowatości powierzchni. Uzyskujemy około 14 klasę dokładności, a chropowatość Ra około 20 μm; kształtującą - ma na celu uzyskanie właściwych kształtów przedmiotu obrabianego. Pozostawia się tylko nieduże naddatki na dalszą obróbkę na powierzchniach tego wymagających. Uzyskuje się klasy dokładności rzędu Chropowatości powierzchni Ra około 2,5 do 5 μm; wykańczającą - ma na celu uzyskanie wysokich dokładności i niskich chropowatości powierzchni. Wykonuje się je dla niektórych powierzchni. Uzyskuje się klasy dokładności do 5. Chropowatości powierzchni Ra poniżej 5 μm. Innym kryterium podziału rodzajów obróbek jest sposób obróbki. Możemy wyróżnić następujące, główne ich sposoby: wiercenie, toczenie, struganie, wytaczanie, rozwiercanie, pogłębianie, szlifowanie, przeciąganie, docieranie, polerowanie, gładzenie, dogładzanie. Zależności uzyskiwanych dokładności i chropowatości powierzchni od wybranych rodzajów obróbek przedstawia tabela 5.1. Tab Uzyskiwane klasy dokładności i chropowatości przy różnych rodzajach obróbki [1] Uzyskanie dużych dokładności wymaga zastosowania kolejno następujących po sobie operacji. ~ 8 ~

9 6. Kalkulacje kosztów wyrobu Kalkulacje kosztów wykonania partii wyrobów można przeprowadzać różnymi metodami. Bardzo często koszty wykonania oblicza się wychodząc od czasu wykonania poszczególnych operacji i kosztu jednej godziny pracy robotnika. Stawka za godzinę pracy robotnika może być różna w różnych zakładach. Stawki godzinowe mogą się oczywiście różnić. Kolejnym kosztem jest koszt materiału oraz narzut do niego (narzut wynika z kosztów zakupu i magazynowania). Innymi kosztami występującymi w zakładzie będą koszty wydziałowe i koszty ogólnozakładowe. Koszty te obliczane są ze średniej kosztów występujących na wydziale produkcyjnym i całym zakładzie i naliczane są jako % narzutu do robocizny. Koszty wydziałowe wynikają z kosztów energii, płac nadzoru, kosztów eksploatacji obrabiarek itp. Koszty ogólnozakładowe wynikają z kosztów zarządu, kadr, księgowości, podatków płaconych przez zakład, zakupu materiałów i sprzętu biurowego, transportu itp. Przykładowa kalkulacja kosztów wyrobu przedstawiona jest w tabeli 6.1. Tab Przykładowa kalkulacja kosztów wyrobu; na podstawie danych z [4] Poz. Nazwa kosztu Obliczenie kosztu 1 Koszt płacy 50 godz. x 30zł/godz. 2 Koszt robocizny (ZUS w przybliżeniu 20%) Poz x 20% 3 Koszty wydziałowe 60% od poz. 2 4 Koszt wytworzenia Poz. 2 + poz. 3 5 Koszt ogólnozakładowy 20% od poz. 4 6 Koszt wytworzenia razem Poz. 4 + poz. 5 7 Zysk 20% od poz. 6 8 Cena usługi Poz. 6 + poz. 7 ~ 9 ~

10 CZĘŚĆ II PROPOZYCJA WŁASNEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 7. Opis projektowanego przedmiotu Przedmiotem do którego autor pracy przedstawia proces technologiczny jest płytka ramienna dalsza przyśrodkowa lewa, której model geometryczny wykonany w programie SolidWorks 2014 przedstawiony jest na rysunku 7.1. Rys Model geometryczny i podstawowe wymiary płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej lewej Dane płytki: materiał Ti6Al4V; objętość = 2300,14 mm 3 ; gęstość = 4,51g/cm3; masa = 10,37g; wymiary podstawowe określone na rysunku 7,1; wymiary szczegółowe określone w załączniku 1. Skład chemiczny stopu tytanu Ti6Al4V według ISO 5832/3 określony jest w tabeli 7.1: Tab Skład chemiczny stopu tytanu Ti6Al4V; na podstawie danych z [5] Stężenie pierwiastków % masowy O V Al Fe H C N Ti <0,2 3,5 5,5 <0,3 <0,0015 <0,08 <0,05 reszta ~ 10 ~

11 Natomiast własności mechaniczne stopu tytanu Ti6Al4V określone są w tabeli 7.2: Tab Własności mechaniczne stopu tytanu Ti6Al4V Moduł sprężystości [GPa] Wytrzymałość na rozciąganie R m [MPa] Granica plastyczności R p0,02 [MPa] Wytrzymałość zmęczeniowa R z [MPa] dla 107 cykli Dobór materiału wyjściowego i koszty materiałowe Prezentowana płytka dokostna może być wykonana z arkusza blachy o wymiarach 1300x1000x3,5 [mm]. Na podstawie danych z ofert dostępnych na stronie koszt stopu Ti6Al4V za kg wynosi około 25$, co w przeliczniku na złoty (na dzień ) wynosi około 84,93 zł. Z jednego arkusza blachy można wykonać 1400 płytek, tak więc z 4 arkuszy blach, można wykonać 5600 elementów, co pozwala ustalić wielkość produkcji dla wyrobu lekkiego jako wielkoseryjną ( sztuk rocznie). Bazując na cenie stopu tytanu na dzień jeden arkusz blachy kosztuje około 1742,81zł. Sposób wycinania blachy powoduje pozostanie materiału odpadowego (rys. 8.1a i rys. 8.1b), którego sumaryczna objętość wynosi około 0,26dm 3 (5,73% straty materiałowej). Materiał odpadowy powstały pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a): Rys a) Materiał odpadowy powstały pomiędzy wycinanymi elementami (ilość: 1386), b) materiał odpadowy pozostałość blachy (ilość: 1) Materiał odpadowy pozostałość niemożliwej do wykorzystania dla danego elementu blachy (rys. 8.1b). Należy tu podkreślić, że pozostały element może być wykorzystany do wytwarzania rozmiarowo mniejszych płytek niż prezentowane tu rozwiązanie. Zestawienie danych dotyczących materiału, jego kosztów, jak i materiału odpadowego przedstawione jest w tabeli 8.2a i 8.2b. ~ 11 ~

12 Tab. 8.2a. Dane kupowanego materiału Dane kupowanego materiału Wielkość kupowanej płyty 1300x1000x3,5 Masa 1 płyty 20,52 [kg] Ilość kupowanych płyt 4 Koszt 1kg stopu Ti6Al4V 84,93 [zł] Koszt 1 płyty 1742,81 [zł] Koszt 4 płyt 6971,24 [zł] Ilość materiału na jeden element 10,37 [g] Koszt materiału na jeden element 0,88 [zł] Tab. 8.2b. Dane materiału odpadowego Dane materiału odpadowego Objętość materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami 175,56 [mm 3 ] Ilość sztuk materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a) 1386 Masa materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a) 1,10 [kg] Koszt materiału odpadowego powstałego pomiędzy wycinanymi elementami (rys. 8.1a) 93,42 [zł] Objętość pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) [mm 3 ] Ilość sztuk pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) 1 Masa pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) 0,079 [kg] Koszt pozostałości niewyciętej blachy (rys. 8.1b) 6,71 [zł] Razem koszt materiałów odpadowych 100,13 [zł] % straty materiałowej 5,73 % 9. Opis i spis głównych obrabiarek i przyrządów umożliwiających wykonanie projektowanego przedmiotu Obrabiarki i stanowiska Do wycinania elementów z blachy, jak i późniejszego cechowania wyrobu w później fazie jego wykonywania, wybrano wycinarkę WaterJet (rys. 9.1). Wycinanie z użyciem strugi wody o dużej energii kinetycznej w danym przypadku (niewielka grubość elementu 3,5mm) pozwala na m.in. uzyskanie bardzo dobrej powierzchni krawędzi cięcia, co umożliwia na zmniejszenie ilości niezbędnych operacji procesu technologicznego. ~ 12 ~

13 Rys Wycinarka WaterJet MAXIEM 2040 [6] Specyfikacja wycinarki przedstawiona są w tabeli 9.1. Tab Specyfikacja wycinarki WaterJet MAXIEM 2040 [6] Wymiary maszyny Obrys (bez kontrolera) Waga (przy pustym zbiorniku) 5486mm x 3696mm 18 0 x kg 5500lb Wysokość 2692mm 8,1ft Waga operacyjna 11975kg 26400lb (z wodą w zbiorniku) Zasięg roboczy Przesuw osi X-Y 4216mm x 2019mm x 6 7 Rozmiar stołu 4902mm x 2134mm 16 1 x 7 0 Wiercenie, a także operacje frezowania i fazowania otworów wykonane są na uniwersalnej frezarce (rys. 9.2). Ze względu na proste umiejscowienie otworów na płytce, możliwe jest zastosowanie standardowej i taniej obrabiarki. Rys Frezarka uniwersalna MAKTEK UWF95 [8] ~ 13 ~

14 Dane techniczne frezarki przedstawione są w tabeli 9.2. Tab Dane techniczne frezarki uniwersalnej MAKTEK UWF95 [8] Wymiary robocze stołu [mm] 1120 x 260 Przesuw wzdłużny stołu [mm] 600 Przesuw poprzeczny stołu [mm] 270 Przesuw pionowy stołu [mm] 300 Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego obr/min Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego obr/min Zakres prędkości posuwu wzdłużnego [mm/min] Zakres prędkości posuwu poprzecznego [mm/min] Zakres prędkości posuwu pionowego [mm/min] --- Posuw przyspieszony [mm/min] --- Odczyt cyfrowy dla 3 osi Moc silnika głównego [kw] 2,2 Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) [mm] 1655 x 1280 x 2200 Waga [kg] 1300 Najlepsze zastosowanie do wykonania operacji fazowania zewnętrznych krawędzi, a także szlifowania i polerowania, znajduje szlifierko-polerka z taśmą bezkońcową (rys. 9.3), pozwalająca m.in. na przeprowadzenie w szybki sposób danych operacji przez ręczne przyłożenie elementu obrabianego do obracającej się szpuli papieru ściernego. Rys Szlifierko-polerka PM-100 [8] Dane techniczne szlifierki przedstawione są w tabeli 9.3. Tab Dane techniczne szlifierko-polerki PM-100 [8] Powierzchnia kontaktowa koła (W x S) [mm] 250 x 150 Wymiary taśmy ściernej (D x S) [mm] 2000 x 150 Prędkość taśmy/tarczy polerskiej [m/sec.] 18 / 37 Moc silnika [kw] 2,2 / 2,8 Masa [kg] 105 Gwarancja [miesięcy] 12 Wykonanie niektórych operacji gięcia ręcznego wymaga zastosowania jedynie imadła, które to może być zamocowane do zwykłego stołu warsztatowego (rys. 9.4). ~ 14 ~

15 Rys Stół warsztatowy [6] Do wykonania operacji gwintowania otworów zastosowanie znajduje prosta wiertarka kolumnowa (rys. 9.5), która z zastosowaniem imadła kątowego pozwala na wykonanie otworów pod określonymi kątami. Rys Wiertarka kolumnowa Z 516 B [7] Parametry techniczne wiertarki kolumnowej Z 516 B przedstawione są w tabeli 9.4. Tab Parametry techniczne wiertarki kolumnowej Z 516 B [7] Max średnica wiercenia [mm] 16 Średnica kolumny [mm] 70 Stożek wrzeciona MT2 Posuw wrzeciona [mm] 95 Napięcie zasilania [V] 230 Moc silnika głównego [W] 550 Wymiary stołu roboczego [mm] 235x260 Waga maszyny [kg] 60 Ze względu na dość znaczne odkształcenia przedmiotu w procesie gięcia zalecane jest przeprowadzenie obróbki cieplnej wyżarzania rekrystalizującego, w atmosferze ochronnej argonu. Może odbywać się ono w piecu z atmosferami ochronnymi HTK8 (rys. 9.6). ~ 15 ~

16 Rys Piec HTK8 firmy GERO [17] Dane techniczne pieca komorowego typu HTK8 przedstawiono w tabeli 9.5. Tab Dane techniczne pieca komorowego typu HTK8 [17] Max. temp. pracy [ o C] 2100 Wymiary przestrzeni użytkowej [mm] 140 x 140 x 140 Masa wsadu [kg] 60 Masa pieca [kg] 450 Proces anodowania tytanu odbywać się powinien w specjalnie przygotowanych do tego pojemnikach, nazywanych wannami (rys. 9.7). Rys Wanna do anodowania [17] Ostatnim opisywanym stanowiskiem jest sterylizator parowy, w którym to odbywa się sterylizacja wykonywanych elementów (rys. 9.8). ~ 16 ~

17 Rys Sterylizator parowy Getinge HS33 [15] Dane techniczne sterylizatora parowego Getinge HS33 przedstawione są ą w tabeli 9.6. Tab Dane techniczne sterylizatora parowego Getinge HS33 [15] Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Automatyczne sterowane drzwi Pojemność komory [l/cu ft] 595 x 1575 x x 620 x 320 Tak 63/2,2 Przyrządy W prezentowanym procesie technologicznym można wyróżnić następujące ę przyrządy: imadło Makro-Grip (rys. 9.9) mocowanie elementu w trakcie wykonywanych operacji; Rys Imadło makro-grip [7] imadło kątowe PROMA SU-100 (rys. 9.10) mocowanie elementu w trakcie gwintowania otworów; Rys Imadło kątowe SU-100 [16] ~ 17 ~

18 zgrzewarka do folii Clatronic FS 3261 (rys. 9.11) zapakowanie elementów w folie ochronne w trakcie pakowania. Rys Zgrzewarka do folii Clatronic FS 3261 [18] Dodatkowo można wyróżnić specjalne przyrządy, które muszą być wykonane specjalnie dla prezentowanego procesu technologicznego. Wśród nich można wymienić: przystawka blokująca, profile specjalne gięcia promieni R11, R42, R122. Narzędzia Poniżej przedstawiono narzędzia niezbędne do wykonania poszczególnych operacji procesu technologicznego wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej: wiertło pełno węglikowe 91HRC (rys. 9.12) wiercenie otworów: o φ1 WIEVHM01F40, o φ3,5 WIEVHM03,5F40, o φ4 WIEVHM04F50. Rys Wiertła pełno węglikowe [11] frez trzpieniowy φ3 DOLFA 6-H walcowo-czołowy, długi 91HRC (rys. 9.13) rozfrezowywanie otworów; Rys Frez trzpieniowy DOLFA 6-H walcowo-czołowy, długi 91HRC [19] ~ 18 ~

19 frez trzpieniowy φ5 i φ6 DOLFA F45, 4-ostrzowy 91HRC (rys. 9.14) do fazowania krawędzi; Rys Frez trzpieniowy DOLFA F45, 4-ostrzowy [19] młotek tytanowy Milwaukee 288mm (rys. 9.15) do gięcia ręcznego; Rys Młotek tytanowy Milwaukee 288mm [19] gwintownik maszynowy M4 do tytanu ICONELLA (rys. 9.16) nacinanie gwintów; Dodatkowo wyróżnić można: Rys Gwintownik M4 do tytanu ICONELLA [13] pastę polerską używaną w operacji polerowania; aceton, wodę destylowaną, roztwór 95% H3PO4 używanych w operacji anodowania, folię do pakowania, pudełka kartonowe, etykiety używane przy pakowaniu. Sprawdziany W spisie sprawdzianów umożliwiających kontrolę jakości wykonania poszczególnych operacji, można wyróżnić: suwmiarka MAUb 150/0,05 (rys. 9.17); Rys Suwmiarka noniuszowa MAUb 150/0,05 [19] ~ 19 ~

20 wzorzec łuków MWKc/A1 1-7mm (rys. 9.18); Rys Wzorzec łuków MWKc/A1 1-7mm [19] sprawdzian gwintu metrycznego MSBg M4 (rys. 9.19): Rys Sprawdzian gwintu metrycznego MSBg M4 [19] Dodatkowo na potrzeby procesu technologicznego konieczne jest wykonanie następujących sprawdzianów do kontroli jakości operacji ręcznego gięcia: sprawdzian promienia R122, sprawdzian promienia R11, sprawdzian promienia R42. Elementy dodatkowe odważniki 06ODF1 2kg (rys. 9.20) obciążenie blachy w trakcie jej wycinania; Rys Odważnik 06ODF1 2kg [7] ~ 20 ~

21 10. Wnioski Proces technologiczny to szereg starannie zaprojektowanych, przemyślanych i ułożonych w odpowiedniej kolejności operacji, których wykonanie prowadzi do uzyskania elementu gotowego do sprzedaży. Projektując poszczególne operacje, należy kierować się nie tylko przyjętymi normami (ogólnymi, bądź normami ustalonymi w danym zakładzie), ale również należy uwzględniać czytelność wykonanych kart technologicznych i instrukcyjnych. Zaprojektowany element płytka ramienna przyśrodkowa dalsza lewa jest elementem implantowanym w ciało człowieka, dlatego też w trakcie projektowania procesu technologicznego należało uwzględnić kontrolę międzyoperacyjną po każdej wykonanej operacji. Trudność w projektowaniu procesu technologicznego polega na odpowiednim doborze nie tylko samych obrabiarek, ale również narzędzi i sprawdzianów umożliwiających wykonanie poszczególnych operacji. Często widząc poszczególne etapy wykonywania projektowanego elementu zauważyć można pewne cechy konstrukcyjne, które to są bardzo trudne do wykonania. Z tego powodu założony pierwotny kształt przedmiotu zmienia się w trakcie rozwoju procesu technologicznego przez wprowadzanie niezbędnych poprawek, czy uproszczeń. Znajomość procesu technologicznego jest wręcz niezbędna dla studenta Wydziału Mechanicznego. Przemyślana analiza poszczególnych operacji pozwala poznać proces produkcyjny, który może występować w pewnych zakładach, co stanowi swoiste przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. ~ 21 ~

22 Literatura 1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, wydanie III, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, ISBN , 2. [dostęp ], 3. Polska Norma PN-83/M-01152, 4. Zych A.: Projektowanie procesów technologicznych, Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii i Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005, 5. Norma ISO 5832/3, 6. [dostęp ], 7. [dostęp ], 8. [dostęp ], 9. [dostęp ], 10. [dostęp ], 11. [dostęp ], 12. [dostęp ], 13. [dostęp ], 14. [dostęp ], 15. [dostęp ], 16. [dostęp ], 17. [dostęp ], 18. [dostęp ], 19. [dostęp ]. Załączniki 1. PK Płytka ramienna dalsza przyśrodkowa lewa, 2. Karty technologiczne płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej lewej, 3. Karty instrukcyjne obróbki płytki ramiennej dalszej przyśrodkowej lewej. ~ 22 ~

23 ~ 23 ~

24 ~ 24 ~

25 ~ 25 ~

26 ~ 26 ~

27 ~ 27 ~

28 ~ 28 ~

29 ~ 29 ~

30 ~ 30 ~

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO.

PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. TEMAT: PROJEKTOWANIE PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WAŁKA STOPNIOWEGO. Przebieg projektowania procesu technologicznego: 1. Analiza danych wejściowych 2. Dobór metod i sposobów obróbki 3. Ustalenie postaci i

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę GRUPA Maszyny i urządzenia do obróbki metalu Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116 Wspieraj Polską Gospodarkę Wybierz Polską Markę GRUPA Przecinarki www.maktek.pl Przecinarka taśmowa MAKTEK BS 85 Przecinarka

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA OBRÓBKI UBYTKOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA OBRÓBKI UBYTKOWEJ Techniki Wytwarzania OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA OBRÓBKI UBYTKOWEJ Cele: - opanowanie zagadnień dotyczących projektowania procesów technologicznych; - praktyczne opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA

Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA Moduł 1 Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA Dla wyrobu zadanego w formie rysunku złożeniowego i modeli 3D opracować: strukturę montażową wyrobu graficzny planu montażu,

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach.

Operacja technologiczna to wszystkie czynności wykonywane na jednym lub kilku przedmiotach. Temat 23 : Proces technologiczny i planowanie pracy. (str. 30-31) 1. Pojęcia: Proces technologiczny to proces wytwarzania towarów wg przepisów. Jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Projekt nr 1 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Politechnika Krakowska Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Gugała Damian Kępa Marek Gr 401 Rok akademicki 2007/2008 Zakład Procesów Wytwarzania i Systemów Jakości

Bardziej szczegółowo

Procesy i techniki produkcyjne

Procesy i techniki produkcyjne Procesy i techniki produkcyjne Nazwisko... Imię... Wydział/kierunek... Semestr...Grupa... Rok akademicki / 2009 zadania Data wydania Data oddania Ocena Poprawa Uwagi Podpis prowadzącego 1 2 Prowadzący

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2016

Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘCIA PRAKTYCZNE KWALIFIKAYJNY KURS ZAWODOWY M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających WYMAGANIA EDUKAYJNE DO PRZEDMIOTU ZAJĘIA PRAKTYZNE 1.Obróbka maszynowa. zorganizować stanowisko pracy w pracowni obróbki skrawaniem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO Z INFORMATORA CKE Materiały zebrał: i opracował : A. Szydłowski Przy opracowaniu wykorzystano materiały z Informatora CKE oraz ze strony: www.oke.lomza.com/informacje_o_egz/egz_zawodowy/zadania_technikum/pliki/tech.mech_rozw.pdf

Bardziej szczegółowo

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń

T E M A T Y Ć W I C Z E Ń Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne I st. Semestr: 1 Kierunek: MiBM Rok akad.: 2016/17 Liczba godzin: 15 LABORATORIUM OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC

Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Kurs: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC Liczba godzin: 40; koszt 1200zł Liczba godzin: 80; koszt 1800zł Cel kursu: Nabycie umiejętności i kwalifikacji operatora obrabiarek

Bardziej szczegółowo

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych

VI. Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych VI, Normowanie czasu robót na tokarkach rewolwerowych 211 Zabieg 9: a) obrócić imak 4-nożowy, zmienić posuw na p =» 1,9 i prędkość obrotową na n = 10 obr/min. - 0,20 min b) czynności związane z zabiegiem

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43

Przedmowa do wydania czwartego 15. Przedmowa do wydania pierwszego 15. 1. Wiadomości ogólne 17. 2. Dokumentacja technologiczna 43 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 15 Przedmowa do wydania pierwszego 15 1. Wiadomości ogólne 17 1.1. Proces produkcyjny i technologiczny oraz jego podział 17 1.2. Rodzaje obróbki

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2015

Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA Ryszard WOJCIK 1, Norbert KEPCZAK 1 1. WPROWADZENIE Procesy symulacyjne pozwalają prześledzić zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BUDOWY MASZYN

INSTYTUT BUDOWY MASZYN 1 IBM INSTYTUT BUDOWY MASZYN LABORATORIUM (z przedmiotu) TECHNIKI WYTWARZANIA Wykrawanie i tłocznictwo Temat ćwiczenia: Kucie i wyciskanie 1. Cel i zakres ćwiczenia: - poznanie procesów wykrawania i tłoczenia;

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2014

Katalog zbędnych środków produkcji 2014 Katalog zbędnych środków produkcji 2014 1 PRZECINARKA TAŚMOWA AS-261 Maksymalna średnica cięcia: 260 mm Maksymalny przesuw materiału: 600 mm Wymiar taśmy tnącej: 3660x25x0,9 Moc silnika głównego: 1,1 kw

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 3 Temat zajęć: Dobór naddatków obróbkowych Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań dr inż. Jacka Habla

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Obróbki Mechanicznej

Laboratorium Obróbki Mechanicznej Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne Semestr: II Kierunek: ZiIP Rok akad.:2016/17 Liczba godzin - 15 PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE Laboratorium Obróbki

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Dział Utrzymania Ruchu przyjął wewnętrzne zlecenie na wykonanie naprawy zespołu napędowego wchodzącego w skład sprężarki pracującej w wydziale produkcyjnym zakładu. W czasie eksploatacji,

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi

Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi, zwłaszcza wałków drążonych. Przez pojecie wał drążony

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Maszyna do fakturowania prętów i profili TYH-60

Maszyna do fakturowania prętów i profili TYH-60 Maszyna do fakturowania prętów i profili TYH-60 Urządzenie służące do wykonywania wzorów na płaskownikach, prętach i profilach. Posiada ono napęd elektryczny(380v/50hz), o mocy zespołu napędowego 7,5kW.

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

Moduł 1/3 Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu

Moduł 1/3 Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu Moduł 1/3 Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu Zajęcia nr: 4 Temat: Operacje i zabiegi montażowe. Opracowanie karty technologicznej KT i karty instrukcyjnej KI Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT - ODLEWNICTWO

PROJEKT - ODLEWNICTWO W celu wprowadzenia do produkcji nowego wyrobu konieczne jest opracowanie dokumentacji technologicznej, w której skład wchodzą : rysunek konstrukcyjny gotowego wyrobu, rysunek koncepcyjny sposobu odlewania,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny

-wyjaśnienie znaczenia pojęć: technika, postęp techniczny Nr lekcji Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału I rok nauki (35 godzin) Temat lekcji Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2015

Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL 216311 B1. Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL PL 216311 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216311 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392273 (51) Int.Cl. B23P 15/14 (2006.01) B21D 53/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści

Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, Spis treści Poradnik narzędziowca / Eugeniusz Górski. wyd. 5 popr. i uzup. - 2 dodr. Warszawa, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Materiały i półfabrykaty stosowane na narzędzia skrawające 11 1. Materiały narzędziowe 11

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super KF 10 KF 20 KF 16 Vario KF 10 KF 20 KF 16 Vario Wydajność wiercenia w stali 10 mm 13 mm 16 mm Częstotliwość obrotów wrzeciona, bezstopniowa 100-2000 obr./min 0-2500 obr./min 50-2250 obr./min Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ZAFAMA W ZAWIERCIU

MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ZAFAMA W ZAWIERCIU MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ZAFAMA W ZAWIERCIU 1. TOKARKI KARUZELOWE STEROWANE NUMERYCZNIE a) KNA 110 CNC Maksymalna średnica zewnętrzna ø1300mm Dokładność wymiarowa: ±0,025mm b) VLC 2000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe

Spis treści tomu I. Część pierwsza. Proces skrawania. Rozdział I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Rozdział II Materiały narzędziowe Spis treści tomu I Część pierwsza Proces skrawania I Wiadomości ogólne prof. dr hab. inż. Eugeniusz Górski 1. Podział obróbki skrawaniem 1 2. Kinematyka skrawania 3 3. Geometria ostrza 5 Literatura 18

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 1 Treść wykładu Specyfika wymagań i technologii elementów optycznych. Ogólna struktura procesów technologicznych.

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO.

Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO. Metody planowania i sterowania produkcją BUDOWA HARMONOGRAMU, CYKL PRODUKCYJNY, DŁUGOTRWAŁOŚĆ CYKLU PRODUKCYJNEGO. Proces produkcyjny. Proces produkcyjny wyrobu można zdefiniować jako zbiór operacji produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne mgr inż. Bogdan Czach Rzeszów, 6 września 2015 Wymagania edukacyjne z przedmiotu Metody obróbki skrawaniem Technik mechanik Moduł : Z5.01 Metody obróbki skrawaniem, Z5.02 Narzędzia skrawające, Z5.03 Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2

JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2 JEDNOSTRONNA FORMATYZERKO CZOPIARKA Typ DCLB Specjal 2 PRZEZNACZENIE Formatyzerko- czopiarka DCLB Specjal 2 przeznaczona jest do jednostronnego, przelotowego wykonywania rowków w listwach ościeżnic (z

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 2 Obróbka i montaż części maszyn 1. WSTĘP Przedwojenny Polski pistolet VIS skomplikowana i czasochłonna obróbka skrawaniem Elementy składowe pistoletu podzespoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: Techniki Wytwarzania 1.Celem kształcenia jest zapoznanie uczni z: - podstawowymi pojęciami technologii; - narzędziami i pomiarami warsztatowymi; - obróbką

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Charakterystyka maszyny. Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 przystosowana jest wiercenia, rozwiercania, gwintowania, pogłębiania walcowego

Bardziej szczegółowo

TOKAREK UNIWERSALNYCH

TOKAREK UNIWERSALNYCH JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. Nr ćwiczenia: 1. Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Nr ćwiczenia: 1 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn CNC oraz ich możliwości technologiczne Celem ćwiczenia jest poznanie przez studentów struktur kinematycznych maszyn sterowanych numerycznie oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type

Automaty tokarskie wzdłużne swiss type Automaty tokarskie wzdłużne swiss type PRZEDSTAWICIEL FIRMY do obróbki dużych serii drobnych detali DIAMOND CS 12/16 2 DIAMOND CSL 12-2Y/16-2Y 4 DIAMOND 20/32 6 DIAMOND CSL 25/32 8 DIAMOND 42/52/60 10

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechanik 311[20] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechanik 311[20] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik mechanik 311[20] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 2 z 26 3 z 26 4 z 26 5 z 26 6 z 26 7 z 26 8 z 26 W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/12 PL 218402 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218402 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394247 (51) Int.Cl. B23F 5/27 (2006.01) B21D 53/28 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo