Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Warszawa, Al. Niepodległości 190

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190"

Transkrypt

1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę usług katalogowych opracowanie projektu technicznego oraz wdrożenie pilotażowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Rozdział I Rozdział II Rozdział III Formularz oferty Instrukcja dla Wykonawców Wzór umowy Warszawa, październik2008r. (znak spr. Zp-2310/33-32/08)

2 Rozdział I - Formularz oferty (pieczęć Wykonawcy) Telefon / faks, dnia... Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala Al. Niepodległości Warszawa OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w:... Oferujemy rozbudowę usług katalogowych opracowanie projektu technicznego oraz wdrożenie pilotażowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SIWZ Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za: Wartość ogółem netto:..pln. (słownie:....) VAT...% tj....zł. Wartość ogółem brutto:. PLN. (słownie:.. ) 1. Oświadczamy, że termin wykonania zamówienia wynosi.. tygodnie od daty podpisania umowy. (Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia trwała przez 24 tygodni od daty podpisania umowy). 2. Oświadczamy, że wykonanie usług składających się na przedmiot zamówienia tj. rozbudowę usług katalogowych opracowanie projektu technicznego oraz wdrożenie pilotażowe wynosi. tygodni od daty podpisania umowy. (Zamawiający wymaga termin do 12 tygodni od daty podpisania umowy). 3. Oświadczamy, że usługa dedykowanej asysty technicznej będzie realizowana przez okres. tygodni licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru prac polegających na sporządzeniu projektu technicznego oraz wdrożeniu pilotażowym. (Zamawiający wymaga termin do 12 tygodni od daty podpisania umowy). 4. Akceptujemy zapłatę należności zgodnie z warunkami zawartymi w Rozdziale III - wzór umowy w Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez naszą firmę zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. 7. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 8. Wadium w wysokości.. zł zostało wniesione w dniu w formie.. 9. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 %. wartości ceny całkowitej brutto oferty, w jednej lub kilku z następujących form: w pieniądzu, 2

3 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy zawsze jest zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*. 10. Oświadczamy, że: posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Oświadczamy, że część zamówienia. powierzona zostanie/ (określić część zamówienia) /nie zostanie * podwykonawcy/podwykonawcom**. 12. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale II pkt V SIWZ. 13. Oferta została złożona na stronach. (Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu) * W przypadku wnoszenia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja nie może zawierać warunku, że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. W przypadku, jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji (ubezpieczeniowej, bankowej) z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym zapłatę należności z tytułu kar umownych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (Beneficjenta). Gwarancja winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. ** niepotrzebne skreślić 3

4 Rozdział II - Instrukcja dla Wykonawców I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz tryb udzielenia zamówienia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa usług katalogowych opracowanie projektu technicznego oraz wdrożenie pilotażowe szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. CPV: III. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności 1. Wykonanie usług składających się na przedmiot zamówienia tj. rozbudowę usług katalogowych opracowanie projektu technicznego oraz wdrożenie pilotażowe należy zrealizować w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy. 2. Usługa dedykowanej asysty technicznej będzie realizowana przez okres 12 tygodni licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru prac polegających na sporządzeniu projektu technicznego oraz wdrożeniu pilotażowym. 3. Zapłata należności nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w Rozdziale III - wzór umowy w 5. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy Pzp tj.: posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, 7), posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 projekty wdrożenia usług katalogowych Active Directory 2003 dla firm o podobnej skali (minimum 1000 pracowników) pracujących ze sobą poprzez sieć LAN/WAN, (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 8), b) posiadają minimum 2 pracowników, którzy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających aktualne na dzień składania oferty certyfikaty: 1. MCSE 2003 Microsoft Certified Systems Engineer 2003, 2. MCSE 2003 Security Microsoft Certified Systems Engineer 2003 Security, 3. MCT Microsoft Certified Trainer, (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 10), c) posiadają aktualne na dzień składania oferty certyfikaty potwierdzające współpracę z producentem oprogramowania Microsoft na poziomie Microsoft Gold Certified Partner w następujących, aktywnych kompetencjach i specjalizacjach: 1. Kompetencja Advanced Infrastructure Solutions; specjalizacja Active Directory, 4

5 2. Kompetencja Networking Infrastructure Solutions, 3. Kompetencja Security Solutions - Infrastructure Security, (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 11). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż ,00 zł (warunek ten potwierdzą dokumentami wymienionymi w niniejszym rozdziale pkt V ppkt 9). nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( dotyczy podmiotów zbiorowych) 6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości tak w celu likwidacji jego majątku, jak również w celu zawarcia układu z wierzycielami wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, d) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo 5

6 zamówień publicznych; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 7. jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt 6 stosuje się odpowiednio. 8. wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej 3 projektów wdrożenia usług katalogowych Active Directory 2003 dla firm o podobnej skali (minimum 1000 pracowników) pracujących ze sobą poprzez sieć LAN/WAN, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, 9. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (wykaz osób z podaniem wymaganych przez Zamawiającego certyfikatów wraz z kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem tych certyfikatów), doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 11. aktualne certyfikaty Microsoft Gold Certified Partner w następujących, aktywnych kompetencjach i specjalizacjach: 1. Kompetencja Advanced Infrastructure Solutions; specjalizacja Active Directory, 2. Kompetencja Networking Infrastructure Solutions, 3. Kompetencja Security Solutions - Infrastructure Security. Ponadto na ofertę powinny się składać następujące oświadczenia i dokumenty: 12. wypełniony formularz oferty (wg wzoru zawartego w Rozdziale I SIWZ), 13. dowód wniesienia (wpłacenia) wadium, 14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp. 15. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 3. Oświadczenia, wnioski oraz pozostałe informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu a następnie zostaną niezwłocznie przekazane do Zamawiającego w formie pisemnej (przesłane pocztą lub dostarczone do siedziby Zamawiającego). 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, oraz pozostałe informacje faxem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 6

7 5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Elżbieta Bylina tel. (22) , , fax (22) Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. VII. Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), w terminie do dnia 5 listopada 2008r. do godz. 11:00 w jednej z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U Nr 42, poz. 275). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: z adnotacją wadium na usługi katalogowe. 2. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy zapoznać się z przypisem zamieszczonym w Rozdziale 1 Formularz oferty. 3. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą. 4. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: upłynie termin związania ofertą, zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy - Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie pieniężnej będzie zwracane wraz z odsetkami wynikającymi z 7

8 umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 5. Oferta winna być napisana w języku polskim i złożona w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, 6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w jedną całość oraz posiadać kolejno ponumerowane i podpisane zadrukowane strony, 7. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana i ostemplowana pieczątką imienną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca może być reprezentowany przez pełnomocnika, dla którego zostanie załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, 9. Wymagane w ofercie dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione, wymienione w rejestrze handlowym firmy lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 10. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ; oferta nie spełniająca tych wymagań zostanie odrzucona, 11. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Niepodległości 190, Warszawa, nazwa i dokładny adres Wykonawcy, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi katalogowe, Otwiera Komisja przetargowa. 8

9 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 101 kancelaria lub drogą pocztową w terminie do dnia 5 listopada 2008r. do godz Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane faxem nie będą traktowane jak oferty. 4. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. 5. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem Modyfikacja lub Wycofanie. 6. Koperty oznaczone napisem Wycofanie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. 7. Koperty oznaczone dopiskiem Modyfikacja zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2008r. o godz w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej A - parter. 9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10. Oferty otwiera Komisja przetargowa. 11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy(firmy) i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. XI. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty powinna uwzględniać: cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT, wszystkie koszty Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Cena musi być podana w PLN liczbowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: CENA - znaczenie 100% Przy czym, kryterium to będzie wyliczone wg następującego wzoru: kryterium ceny - w złotych brutto najniższa cena z rozpatrywanych ofert Kc = x 100 cena badanej oferty Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska Wykonawca od jednego członka komisji wynosi

10 2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy wg wzoru: W = Kc x ilość członków komisji przetargowej 3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o określone w SIWZ kryteria oceny ofert. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1), również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust.1a. ustawy - Pzp. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 5. Wzór umowy zawarty został w rozdziale III niniejszej SIWZ. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, w jednej z form wymienionych w Formularzu ofertowym - Rozdz. I, pkt 9 niniejszej SIWZ. 2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, należy zapoznać się z przypisem zamieszczonym w Rozdziale 1 Formularz oferty. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione zgodnie z poniższymi zasadami: 10

11 a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi powdrożeniowego wsparcia technicznego, b) kwota pozostawiona na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji w wysokości 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. XVI. Informacja o aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje dokonania ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Pzp, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem VI środki ochrony prawnej ustawy Pzp, a przepisów dotyczących odwołań nie stosuje się. XVIII. Podwykonawcy. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania projektowego rozbudowy usług katalogowych w KRUS wraz z wdrożeniem pilotażowym w Oddziale Regionalnym w Warszawie wraz z podległymi placówkami. W ramach umowy Wykonawca sporządzi/wykona: a) projekt techniczny rozbudowy usług katalogowych dla całej KRUS, b) testy laboratoryjne, c) wdrożenie pilotażowe rozbudowy usług katalogowych, w tym migracja istniejących zasobów sieci i usług w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (wdrożenie to obejmie ok stacji roboczych), d) dokumentację powdrożeniową, e) powdrożeniowe wsparcie techniczne dla Zamawiającego. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie umowy zamieszczonym w Rozdziale III SIWZ Wzór umowy wraz z załączonymi do wzoru umowy załącznikami. 1. Wstęp Dokument określa techniczne aspekty założeń do przetargu na rozbudowę usług katalogowych. 2. Dotychczasowe środowisko KRUS Środowisko organizacji i systemu informatycznego KRUS jest środowiskiem rozproszonym, z lokalizacjami znajdującymi się na terenie całego kraju. Jednostki KRUS połączone są siecią teleinformatyczną umożliwiającą łączność pomiędzy wszystkimi jednostkami oraz wszystkich jednostek terenowych z jednostkami regionalnymi i Centralą. 2.1 Struktura i organizacja Struktura jednostek KRUS obejmuje w sposób hierarchiczny teren całego kraju. Struktura ta podzielona jest na następujące jednostki: Centrala: lokalizacja centralna KRUS, w ramach Centrali pracuje około 200 użytkowników systemów informatycznych. W Centrali zakładane jest zlokalizowanie centralnych zasobów systemu informatycznego oraz zasobów związanych z dostępem do usług sieci Internet, OR (oddział regionalny) OR_F (filia oddziału regionalnego) PT (placówki terenowe) W strukturze KRUS znajduje się 16 oddziałów regionalnych, 33 filii oddziałów regionalnych i 222 placówki terenowe. Łącznie w ramach organizacji KRUS pracuje około 6500 użytkowników w ramach 272 lokalizacji na terenie kraju. 2.2 Łącza teleinformatyczne Infrastruktura jednostek organizacyjnych KRUS połączona została na terenie całego kraju łączami teleinformatycznymi pozwalającymi na komunikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Łącza te posiadają różną przepustowość w zależności od liczby użytkowników pracujących w danym regionie. Poszczególne typy jednostek dysponują łączami teleinformatycznymi o następującej przepustowości: OR i OR_F: łącze do węzła centralnego (MPLS) posiada przepustowość co najmniej 1 Mb\s, PT: łącze do węzła centralnego (MPLS) posiada przepustowość co najmniej 256 kb\s. Połączenie z siecią zewnętrzną (Internet) zrealizowane jest przez łącza o przepustowości 20Mb/s. 12

13 W sieci KRUS uruchomione zostały usługi Voice over IP (VoIP) w oparciu o technologię firmy Cisco. Czynnik ten powoduje wydzielenie części pasma na istniejących połączeniach teleinformatycznych w celu obsługi połączeń głosowych. 2.3 Istniejąca infrastruktura Active Directory Istniejąca struktura Active Directory obejmuje jedną domenę o nazwie KRUS.GOV.PL (nazwa NETBIOS KRUS). Struktura jednostek organizacyjnych pokazana jest na rysunku poniżej. Rys. 1 Struktura jednostek organizacyjnych W domenie utworzonych jest 400 używanych kont użytkowników i 250 kont stacji roboczych. Struktura GPO pokazana jest na rysunku poniżej. 13

14 Rys. 2 Struktura GPO 3. Parametry ilościowe projektu Do wykonania oszacowań projektowych, należy założyć, że poszczególne jednostki terenowe KRUS posiadają od 5 do 200 stacji klienckich. Liczba przewidywanych serwerów na potrzeby usług katalogowych, pracujących jako maszyny wirtualne wyniesie około 60. Każdy oddział regionalny oraz filia oddziału regionalnego będzie wyposażona w serwer na potrzeby usług katalogowych, choć w niektórych przypadkach dopuszcza się wykorzystanie jednego serwera na dwie lokalizacje. Do planowania replikacji usług katalogowych należy przyjąć następujące parametry ilościowe: 1. łącznie w systemie po przebudowie systemu będzie pracowało 6500 użytkowników i tyle samo stacji roboczych w ramach 272 lokalizacji, 2. szacunkowa lista grup będzie wynosiła około 600, 3. W okresie jednego roku liczba obiektów może się zwiększyć o 20%, 4. hasła użytkowników zamieniane są co 30 dni, 5. tworzone jest około 10 kont dziennie, 6. około 50 kont dziennie ma zmieniane atrybuty. 4. Wymagania co do parametrów technicznych planowanego systemu Rozbudowywany system musi zapewniać następujące funkcjonalności: 14

15 1. rozbudowywany system powinien zapewniać określony zakres usług wszystkim użytkownikom sieci KRUS, niezależnie od ich położenia w strukturze organizacyjnej i teleinformatycznej, 2. usługa katalogowa w sieci KRUS powinna pozwalać na logiczną organizację obiektów umożliwiającą centralną administrację obiektami usługi, 3. usługa katalogowa powinna zapewniać mechanizmy pozwalające na budowę modelu zabezpieczeń opartego o przynależność użytkowników do grup użytkowników będących podmiotami zabezpieczeń, 4. usługa katalogowa powinna umożliwiać definicję spójnej polityki bezpieczeństwa w zakresie haseł użytkowników oraz ustawień bezpieczeństwa dla całej organizacji, 5. usługa katalogowa powinna zapewniać możliwość delegacji uprawnień do zarządzania obiektami, wykonywania zadań administracyjnych lub zmiany poszczególnych atrybutów użytkowników w ramach struktury katalogu dla poszczególnych użytkowników lub grup, 6. usługa katalogowa powinna działać w trybie pozwalającym na wprowadzanie zmian na dowolnym z serwerów usługi pracujących w sieci oraz powinna zapewniać mechanizmy replikacji zmian pomiędzy serwerami w sposób automatyczny, 7. mechanizmy replikacji danych usługi katalogowej powinny zapewniać optymalizację ruchu sieciowego związanego z replikacją danych katalogu w sieci rozległej WAN KRUS, 8. architektura oraz konfiguracja usługi katalogowej powinna zabezpieczać usługi KRUS przed wystąpieniem pojedynczego punktu awarii w ramach sieci KRUS, 9. architektura i konfiguracja usługi katalogowej powinna zapewniać ciągłość dostępu do usługi oraz zasobów systemu informatycznego objętego usługą w przypadku awarii jednego z serwerów usługi katalogowej, a w przypadku lokalizacji posiadających lokalne zasoby serwerowe również w przypadku braku łączności w sieci WAN pomiędzy lokalizacją, a innymi lokalizacjami w sieci KRUS, przy założeniu, że w Placówkach Terenowych nie będą instalowane serwery usług katalogowych, 10. usługa katalogowa powinna umożliwiać współpracę z systemami klientów opartych na systemach Microsoft Windows nie starszych niż Windows 2000, 11. usługa katalogowa w sieci KRUS powinna zapewniać mechanizmy centralnej konfiguracji ustawień stacji roboczych oraz środowiska pracy użytkownika (w tym dystrybucja ustawień drukarek). 12. rozbudowywany system musi być zaprojektowany tak, aby stanowił bazę do wdrożenia następujących usług: a) usługi dostępu do poczty elektronicznej, b) usługi dostępu do sieci Internet, c) usługi plików i wydruku. 5. Wymagania do projektu technicznego usług katalogowych Projekt techniczny powinien zawierać: 1. uzupełnienie konwencji nazewniczej obiektów, 2. projekt rozbudowy struktury logicznej usług katalogowych: a. projekt rozbudowy struktury jednostek organizacyjnych, b. projekt rozbudowy struktury obiektów zasad grupy (GPO), 3. projekt rozbudowy struktury fizycznej usług katalogowych: a. projekt zmiany lokalizacji funkcji FSMO i rozmieszczenia wykazów globalnych (GC), b. projekt topologii replikacji w rozbudowanym systemie, c. obliczenia wielości replikacji w rozbudowanym systemie, d. projekt mechanizmu lokalizacji najbliższego kontrolera domeny w rozbudowanym systemie, e. projekt rozszerzenia schematu AD, 4. projekt rozbudowy usług sieciowych, 5. projekt zabezpieczeń w rozbudowanym systemie, 6. projekt zmiany praktyk administracyjnych, 15

16 7. projekt delegacji kontroli w rozbudowanym systemie. Poniżej opisano wymagania jakie muszą spełniać poszczególne elementy projektu. 5.1 Wymagania do konwencji nazewniczej W ramach projektu należy uzupełnić i rozbudować konwencje tak, aby obejmowała następujące obiekty usług katalogowych: 1. Konta użytkowników: a. Szablony kont, b. Konta osobiste, c. Konta specjalne dla użytkowników, d. Konta specjalne dla serwisów, 2. Grupy użytkowników, 3. Nazwy hostów: a. Serwery z ich rolami: i. infrastrukturalne, ii. przeznaczone do zarządzania systemami stacji roboczych, iii. bazodanowe, iv. usług Web, v. poczty elektronicznej, vi. plików, vii. wydruku, viii. wirtualne, b. Stacjonarne stacje robocze, c. Systemy przenośne, 4. Drukarki, 5. Urządzenia sieciowe, 6. Obiekty GPO, 7. Nazwy lokacji (AD Site). 5.2 Wymagania do projektu rozbudowy struktury logicznej usług katalogowych W ramach projektu rozbudowy struktury logicznej usług katalogowych muszą zostać opisane: Projekt rozbudowy struktury jednostek organizacyjnych (Organizational Unit) zawierający: 1. obecną strukturę jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem przeznaczenia ewentualnie nowo projektowanych kontenerów oraz ich typu, 2. sposób wykorzystania jednostek organizacyjnych do zorganizowania obiektów usług katalogowych. Muszą zostać opisane kryteria przydziału i przeznaczenie poszczególnych projektowanych kontenerów. Należy uwzględnić przewidywane serwery infrastrukturalne, przeznaczone do zarządzania systemami stacji roboczych, bazodanowe, usług web-owych, poczty elektronicznej oraz inne, które powinny być oddzielone logicznie od stacji roboczych, 3. opis domyślnych (powstających na skutek instalacji) kontenerów i sposób ich wykorzystania w projekcie. Projekt rozbudowy struktury obiektów zasad grupy (GPO) zawierający: 1. logikę i zasady tworzenia i konfiguracji GPO, 2. nazewnictwo obiektów GPO, 3. opis ustawień wprowadzonych w poszczególnych GPO, 4. zakres działania poszczególnych GPO, 5. kolejność wdrażania ustawień w GPO, 6. wykorzystanie mechanizmów filtracji WMI do obiektów GPO, 7. delegacja kontroli administracyjnej do GPO, 8. Reguły zarządzania i administracji ustawieniami i obiektami GPO. 5.3 Wymagania do projektu rozbudowy struktury fizycznej usług katalogowych W ramach projektu rozbudowy struktury fizycznej usług katalogowych muszą zostać opisane: 16

17 1. oszacowania ruchu w sieci związanego z replikacją wewnątrz lokalizacji i między lokacjami, 2. liczba i rozmieszczenie serwerów usługi katalogowej w sieci KRUS. Należy założyć, że lokalne serwery usługi katalogowej powinny być dostępne na poziomie Centrali, OR i OR_F, 3. liczba i rozmieszczenie oraz replik partycji usług katalogowych, 4. projekt zmiany topologii replikacji, przewidywane obiekty połączeniowe (Connections objects), serwery przyczółkowe (Bridgeheads Server), harmonogram replikacji, 5. projekt powinien optymalizować ruch sieciowy i warunki korzystania z usługi katalogowej z punktu widzenia procesów logowania się użytkowników i stacji roboczych do zasobów usługi katalogowej, 6. projekt rozszerzenia lokacji Active Directory, 7. projekt obiektów podsieci dla poszczególnych lokacji Active Directory, 8. projekt zmiany lokalizacji funkcji FSMO i rozmieszczenia wykazów globalnych (GC), 9. wymogi dla serwerów usług katalogowych (w szczególności wymogi dotyczące pamięci operacyjnej RAM przydzielanej maszynom wirtualnym oraz przestrzeni dyskowej), 10. sposób replikowania usług katalogowych w sieci WAN z określeniem protokołów, niezbędnych portów TCP lub UDP dla procesów replikacji ze szczególnym uwzględnieniem wymagań do konfiguracji systemów FireWall pomiędzy segmentami sieci, 11. mechanizm odnajdowania przez klienta najbliższego serwera usług katalogowych i mechanizm odnajdywania kontrolera w razie awarii kontrolera lokalnego, 12. projekt rozszerzenia schematu AD - należy założyć, że we wczesnej fazie rozbudowy zostaną wprowadzone wszystkie wymagane później rozszerzenia tak, aby nie było konieczności rozszerzania schematu po rozbudowie systemu. Przewidywane rozszerzenia schematu mogą obejmować rozszerzenia wprowadzane przez systemy: a) MS Exchange 2007, b) MS Windows Server R2 i Wymagania do usług sieciowych Projekt wdrożenia centralnej usługi katalogowej na potrzeby systemów informatycznych KRUS powinien obejmować projekt wszystkich, niezbędnych do poprawnego działania usługi katalogowej i środowiska klienta usług sieciowych, a w szczególności: 1. DNS, 2. synchronizacja czasu, 3. DHCP, 4. WINS. Minimalny wymagany zakres usług sieciowych powinien obejmować usługi pozwalające na przekładanie na adresy IP nazw stacji roboczych oraz serwerów i usług w ramach sieci KRUS w oparciu o protokół DNS oraz określenie sposobu synchronizacji czasu dla potrzeb działania usług katalogowych. Dodatkowe usługi sieciowe, niezbędne do poprawnego działania centralnej usługi katalogowej i klientów tej usługi w sieci KRUS określone powinny zostać jako jeden z elementów projektu. W przypadku usług sieciowych, przyjęte rozwiązania powinny zapewnić możliwość bezpiecznego delegowania zadań związanych z administracją części tych usług (na poziomie OU) dla użytkowników innych niż administratorzy usługi katalogowej. W przypadku usługi DNS przyjęte rozwiązanie powinno zapewniać bezpieczeństwo wykonywanych uaktualnień oraz mechanizmy zabezpieczeń przed zmianami wykonywanymi przez osoby lub systemy do tego nie uprawnione. Jako część prac projektowych związanych z wdrożeniem centralnej usługi katalogowej w sieci KRUS powinna zostać przeprowadzona analiza w zakresie: 1. wymaganych usług sieciowych, 17

18 2. liczby i rozmieszczenie serwerów usług sieciowych, 3. przewidywanego ruchu w sieci wywołanego pracą usług sieciowych. 5.5 Wymagania do zabezpieczeń w rozbudowanym systemie Wszystkie wybrane rozwiązania powinny zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa rozbudowywanego systemu. Projekt powinien w szczególności zawierać: 1. opis zabezpieczeń przyjętych dla zapewnienia fizycznego bezpieczeństwo serwerów, w szczególności kontrolerów domeny pracujących jako maszyny wirtualne, 2. bezpieczeństwo protokołów replikacji usług katalogowych oraz logowania użytkowników, z uwzględnieniem wymogów co do otwartych portów TCP lub UDP na serwerach i stacjach roboczych, 3. opis stosowanych metod uwierzytelniania i ich bezpieczeństwa, w tym odporności na ataki np. typu man-in-the-middle. Sposób skonfigurowania wykluczającego możliwość uwierzytelniania przy pomocy nieszyfrowanej łączności (clear-text passwords), 4. konfiguracja zabezpieczeń serwerów usług katalogowych, 5. wybór uruchamianych usług na serwerach katalogowych, 6. zabezpieczenie przed atakiem na przestrzeń dyskową, 7. procedury tworzenia oraz odtwarzania kopii zapasowej usług katalogowych, 8. ustawienia GPO odnoszących się do bezpieczeństwa: Password Policy, Account Lockout Policy, Kerberos Policy, Default Domain Controllers Policy, Audit Policy, User Rights Assignment, Ustawienia Security Options, Ustawienia Event Log, 9. ustawienia inspekcji (Audit) na istotnych obiektach Active Directory w obrębie partycji: Schematu (Schema Directory Partition), konfiguracji (Configuration Directory Partition), domenowa (Domain Directory Partition), kontener GPO (Policies Container), 10. sposób przechowywania wyników inspekcji w centralnej bazie danych lub archiwizowania logów Security, 11. zasady wykorzystania grup z wyższymi uprawnieniami, w tym: a) Administrators, b) Domain Admins, c) Enterprise Admins, d) Schema Admins, e) Cert Publishers, f) Incoming Forest Trust Builders, 12. sposób wykorzystania Restricted Groups, 13. sposób konfiguracji i wykorzystania wbudowanego konta administratora, 14. sposób konfiguracji i wykorzystania kont z wyższymi uprawnieniami, 15. ustawienia uprawnień na kontrolerach domeny do usług katalogowych, kluczy rejestru (Registry keys), systemu plików (NTFS), obiektów DCOM, klas WMI, serwisów (Services), udostępnień zasobów plikowych w sieci NetBIOS-owej (shares), drukarek (Printers), gdziekolwiek zachodzi potrzeba odejścia od domyślnych ustawień ze względu na zachowanie bezpieczeństwa lub wymogi funkcjonalności, 16. usługa katalogowa w sieci KRUS powinna umożliwiać wykorzystanie infrastruktury klucza publicznego (PKI) oraz uwierzytelnienia użytkownika z użyciem środków takich jak karta inteligentna (smart card). Wdrożenie tego typu rozwiązań nie jest przewidziane w zakresie tego projektu, usługa katalogowa powinna jednak umożliwiać ich zastosowanie w przyszłości Serwery dystrybucji poprawek systemowych Jako część prac projektowych związanych z wdrożeniem Centralnej Usługi Katalogowej powinna zostać zaprojektowana, opisana i wdrożona infrastruktura serwerów dystrybucji poprawek systemowych dla systemów serwerowych i stacji roboczych. Jako rozwiązanie dystrybuujące poprawki planowane jest wdrożenie systemu WSUS. Projekt systemu powinien w szczególności zawierać: 1. liczbę i rozmieszczenie serwerów dystrybucji poprawek systemowych w sieci KRUS, 2. konfiguracje GPO dla poszczególnych oddziałów i typów systemów. 18

19 5.6 Wymagania dla praktyk administracyjnych Zarządzanie rozbudowanym systemem wymaga wdrożenia nowych praktyk administracyjnych. Projekt powinien zawierać: 1. opis szablonów dla poszczególnych klas kont użytkowników, 2. opis reguł stasowanych przy tworzeniu kont użytkowników w poszczególnych jednostkach, 3. opis reguł stosowanych przy usuwaniu/dezaktywacji kont użytkowników w poszczególnych jednostkach, 4. opis reguł stasowanych przy tworzeniu grup w poszczególnych jednostkach, 5. opis reguł stosowanych przy tworzeniu i modyfikacji GPO, 6. opis reguł stosowanych przy modyfikacji schematu usług katalogowych, 7. opis reguł stosowanych przy dodawaniu nowych kontrolerów domeny, 8. opis reguł stosowanych przy usuwaniu kontrolerów domeny, 9. opis reguł stosowanych przy odtwarzaniu obiektów, 10. opis reguł stosowanych przy instalacji poprawek. 5.7 Wymagania dla delegacji kontroli w rozbudowanym systemie Zarządzanie krytycznymi dla AD obiektami będzie wykonywane z Centrali. Zarządzanie kontami użytkowników będzie wykonywane przez lokalny personel IT w oddziałach. Mechanizm delegacji kontroli będzie wykorzystywany do: 1. przydzielania uprawnień do zarządzania wybranymi obiektami AD dla poszczególnych ról w systemie, 2. przydzielania uprawnień do zarządzania wybranymi użytkownikami i grupami dla lokalnych administratorów, 3. przydzielania uprawnień do zarządzania wybranymi użytkownikami i grupami dla lokalnych liderów. Projekt powinien zawierać: 1. opis wybranej metody delegacji administracji, 2. opis ról zdefiniowanych w systemie, 3. opis uprawnień i sposobu ich nadania, przypisanych do poszczególnych ról dla kontenerów i obiektów AD, 4. opis technologii zarządzania podległym OU ze stacji klienckiej za pośrednictwem dedykowanej aplikacji oraz technologii web https. 6. Wymagania do sposobu rozbudowy systemu Wdrażany system musi umożliwiać rozbudowę w kierunkach: 1. wprowadzenia mechanizmu regulacji dostępu do zasobów Internetu oraz stosowanych protokołów dostępu (np. FTP, HTTP, SMPT, POP3.) na bazie przynależności kont użytkowników do grup w obrębie usług katalogowych, 2. wprowadzenia aplikacji korzystających z podziału sieci na lokacje (Sites) oraz stowarzyszone z nimi obiekty reprezentujące podsieci IP, 3. wprowadzenia zintegrowanego z usługami katalogowymi systemu usług pocztowych, umożliwiających wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej, 4. wdrożenie mechanizmu pojedynczego logowania. Logowanie do Active Directory powinno zapewnić dostęp do wszystkich zasobów systemów, do których użytkownik ma uprawnienia, bez konieczności ponownego uwierzytelniania, 5. wprowadzenie mechanizmu zarządzania systemami stacji roboczych, w tym dystrybucję oprogramowania systemowego (np. poprawki systemowe) oraz aplikacyjnego. 7. Wymagania dla procesu migracji i rozbudowy usług katalogowych 7.1 Rozbudowa systemu Projekt wdrożenia Centralnej Usługi Katalogowej musi zakładać wdrożenie tej usługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS. Rozbudowa systemu będzie prowadzona w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę sprzętową, przez dodanie do istniejącej struktury domeny dodatkowych kontrolerów i restrukturyzację istniejących obiektów. 19

20 Zakłada się, że większość serwerów usług katalogowych (kontrolery domeny) będzie pracowało jako wirtualne maszyny. W ramach projektu muszą zostać wdrożone lub rozbudowane brakujące usługi sieciowe. 7.2 Migracja W ramach wdrożenia, istniejące stacje robocze i serwery, które nie pracowały w ramach usługi katalogowej (domeny Active Directory) muszą zostać włączone (zmigrowane) do tej usługi. Zasoby znajdujące się na tych systemach (w szczególności profile i ustawienia użytkowników) muszą zostać zmigrowane do rozbudowywanej domeny. W ramach projektu wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego wdrożenia (migracji) w jednej gałęzi oddziałowej, reprezentatywnej dla pozostałej części organizacji. Zasięg wdrożenia pilotażowego pokazany został na rysunku nr 3.. Inwentaryzacja zasobów i przygotowanie systemów do migracji zostanie przeprowadzona na podstawie przygotowanych w projekcie materiałów, procedur i z wykorzystaniem dostarczonych w ramach projektu narzędzi. Wdrożenie (migracja) w pozostałych oddziałach zostanie zrealizowane siłami własnymi KRUS według scenariuszy, procedur i innej dokumentacji przygotowanej dla pilotażowego wdrożenia. Narzędzia wybrane i skonfigurowane bądź stworzone dla pilota zostaną wykorzystane do wdrożenia w pozostałych oddziałach. Wymagane jest, aby dokumentacja oraz narzędzia były tak skonstruowane i skonfigurowane aby możliwe było ich wykorzystanie do skutecznej realizacji procesu wdrożenia przez lokalne zespoły administratorów KRUS. W ramach projektu wdrożenia pilotażowego (migracji) należy: 1. przygotować i przedstawić scenariusze migracji, 2. przygotować procedury i narzędzia które zostaną wykorzystane do przygotowania systemów do migracji, 3. przygotować procedury, listy kontrolne, podręczniki, prezentację szkoleniową dla użytkowników i narzędzia które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia migracji, 4. przetestować proces migracji według wybranych scenariuszy, 5. przygotować szczegółowy plan wdrożenia pilotowego wraz ze szczegółowym, harmonogramem, 6. przeprowadzić wdrożenie pilotowe (migrację) w reprezentatywnej gałęzi oddziałów (szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych objętych wdrożeniem pilotażowym wraz z ich adresami zawiera Załącznik nr 2 do umowy), 7. dostarczyć dokumentację i narzędzia w formie umożliwiającej ich bezpośrednie wykorzystanie przez lokalnych administratorów do migracji następnych oddziałów. 20

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo