Obsługa i konserwacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa i konserwacja"

Transkrypt

1 Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H A-025 Data publikacji: marzec 2014

2 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider Electric IT Corporation nie gwarantuje wiarygodności, bezbłędności ani kompletności informacji zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Niniejsza publikacja nie zastępuje szczegółowego planu eksploatacji ani rozbudowy w miejscu instalacji. W związku z powyższym, firma Schneider Electric IT Corporation nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, naruszenia przepisów, błędy w instalacji, awarie systemów ani inne problemy, jakie mogą wystąpić z powodu użycia niniejszej publikacji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępniane takie, jakie są i zostały opracowane wyłącznie w celu oceny projektu i budowy centrum danych. Niniejsza publikacja została opracowana w dobrej wierze przez firmę Schneider Electric IT Corporation. Niemniej nie składa się niniejszym żadnych oświadczeń, ani nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych co do kompletności i dokładności informacji zawartych w niniejszej publikacji. FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION ANI ŻADNA JEJ SPÓŁKA POWIĄZANA LUB ZALEŻNA, ANI TEŻ JEJ PRACOWNICY I KIEROWNICTWO NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, MORALNE, SZCZEGÓLNE LUB UBOCZNE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POLEGAJĄCE NA UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZAWARCIA UMOWY, OSIĄGNIĘCIA PRZYCHODÓW, UTRACIE DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWIE W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM BĄDŹ Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA NINIEJSZEJ PUBLIKACJI LUB JEJ TREŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION ZOSTAŁA WYRAŹNIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN LUB AKTUALIZACJI W TREŚCI BĄDŹ W FORMIE PUBLIKACJI W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i wszelkie inne prawa do treści (w tym w szczególności do oprogramowania, materiałów audio i wideo, tekstu i fotografii) są w posiadaniu firmy Schneider Electric IT Corporation lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa do treści nieudzielone tutaj w sposób wyraźny są zastrzeżone. Osoby uzyskujące dostęp do niniejszych informacji nie otrzymują żadnych praw na zasadzie licencji, czy też cesji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do odsprzedaży w całości ani w części.

3 Spis treści Informacje ogólne... 1 Omówienie Instrukcję należy zachować Aktualizacje podręcznika Symbol odsyłacza używany w tym podręczniku Bezpieczeństwo Oddanie do eksploatacji... 3 Listy kontrolne Przegląd wstępny Przegląd układów elektrycznych Przegląd układów mechanicznych Przegląd interfejsu użytkownika Kontrola przy rozruchu Kontrola końcowa Obsługa... 7 Dioda Alarm Dioda Status (stan) Dioda Link-RX/TX (10/100) Korzystanie z wyświetlacza Ekran podstawowy Ekran głównego menu Przyciski wyświetlacza Znaczenie elementów ścieżki Kalibrowanie wyświetlacza Wprowadzanie hasła Uruchamianie klimatyzatora Wyłączanie klimatyzatora Warunki uruchomienia Przygotowanie i kolejność działań Konfiguracja ogólna Konfiguracja klimatyzatora i

4 Konfiguracja grupy urządzeń Konfigurowanie grupy urządzeń Ustawienia pętli PID Konfiguracja magistrali Modbus Sterowanie parametrami środowiska Nastawy Run hours (Godziny pracy) Progi Ustawienia wyświetlacza Dodawanie nowego użytkownika lub edytowanie danych istniejącego Usuwanie użytkownika Język, data i godzina Obraz i dźwięki wyświetlacza Konfiguracja sieci Konfigurowanie sieci Przeglądanie informacji o stanie Ekran podstawowy Podstawowe informacje o stanie klimatyzatora Szczegółowe informacje o stanie klimatyzatora Stan grupy urządzeń Informacje o sieci Informacje o klimatyzatorze Informacje o oprogramowaniu sprzętowym Informacje o sterowniku Dziennik zdarzeń Przeglądanie dziennika zdarzeń Alarmy Przeglądanie alarmów Kasowanie alarmów Komunikaty alarmowe i zalecane działania Serwis ii

5 Układ sterowania siecią...35 Podstawowa konfiguracja Omówienie Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Kreator konfiguracji adresu IP urządzenia Narzędzie do plików.ini Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Zdalny dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) Dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) Dostęp do skonfigurowanego urządzenia Omówienie Interfejs HTTP Protokół Telnet i SSH Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) Protokół FTP i SCP Modbus Postępowanie w razie utraty hasła Aktualizacja oprogramowania firmware Konserwacja...44 Comiesięczna konserwacja planowo-zapobiegawcza Kwartalna konserwacja planowo-zapobiegawcza Półroczna konserwacja planowo-zapobiegawcza Rozwiązywanie problemów...48 iii

6

7 Informacje ogólne Omówienie Instrukcję należy zachować W niniejszym podręczniku znajdują się ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu urządzenia. Aktualizacje podręcznika Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje tego podręcznika, należy odwiedzić witrynę internetową firmy APC Należy kliknąć łącze Instrukcje obsługi, a następnie wprowadzić w polu wyszukiwania numer katalogowy podręcznika lub numer SKU (katalogowy produktu) danego urządzenia. Numer katalogowy podręcznika znajduje się na ostatniej stronie okładki. Symbol odsyłacza używany w tym podręczniku Więcej informacji na ten temat można znaleźć w innej części tego dokumentu lub w innym dokumencie. Bezpieczeństwo Podczas pracy z tym urządzeniem chłodzącym należy stosować się do następujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, najpierw należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania podłączone do niego. Prace elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Należy stosować się do procedur blokowania/oznaczania instalacji. Podczas pracy z użyciem sprzętu elektrycznego nie należy mieć na sobie biżuterii. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci. 1

8 NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA OSTRZEŻENIE Do przestawiania lub obracania sprzętu wymagane są zawsze co najmniej dwie osoby. Urządzenie można popychać, ciągnąć bądź obracać wyłącznie od przodu lub tyłu, a nigdy z boku. W przypadku nierównej powierzchni lub progów przesuwać sprzęt powoli. Kiedy urządzenie nie jest przestawiane i stoi w miejscu przez jakiś czas, obniżyć nóżki poziomujące. Kiedy urządzenie zostanie ustawione w miejscu docelowym, obniżyć nóżki poziomujące i połączyć urządzenie z sąsiednimi szafami za pomocą przeznaczonych do tego celu klamer. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnego obrażenia ciała albo uszkodzenia sprzętu. NIEBEZPIECZNE RUCHOME ELEMENTY OSTRZEŻENIE Nie zbliżać rąk, odzieży ani biżuterii do ruchomych części. Przed zamknięciem drzwi i uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma w nim obcych przedmiotów. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnego obrażenia ciała albo uszkodzenia sprzętu. 2

9 Oddanie do eksploatacji Po instalacji należy wykonać czynności z poniższych list kontrolnych, aby sprawdzić, czy wszystkie komponenty działają poprawnie i czy można rozpocząć eksploatację urządzenia. Listy kontrolne Przegląd wstępny Przegląd wstępny ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie zostało prawidłowo zmontowane, czy lokalizacja urządzenia chłodzącego została odpowiednio przygotowana oraz czy urządzenie nie jest uszkodzone. Izolacja paroszczelna pomieszczenia ogranicza do minimum przenikanie wilgoci. Bez izolacji paroszczelnej bardzo trudno będzie utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu. Nie należy wpuszczać do pomieszczenia powietrza z zewnątrz (nieklimatyzowanego). Należy sprawdzić, czy: Procedura montażu została ukończona zgodnie z instrukcją montażu. Ściany, podłoga i sufit pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie chłodzące, są uszczelnione izolacją paroszczelną. Brak śladów uszkodzenia urządzenia chłodzącego. Wokół urządzenia zachowano odstępy zgodne z wytycznymi ASHRAE, przepisami lokalnymi i krajowymi oraz z instrukcją montażu. Urządzenie chłodzące jest wypoziomowane i połączone z sąsiednimi szafami albo przymocowane do podłoża. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być niższa niż 60%, a przed uruchomieniem tego urządzenia uruchomione zostały wszystkie pozostałe urządzenia chłodzące pomieszczenie. Zob. Wytyczne eksploatacyjne dot. klimatyzatora InRow RC na stronie 14 Temperatura wody lodowej jest powyżej punktu rosy w pomieszczeniu bez opcjonalnej pompy cyrkulacyjnej (dotyczy tylko ACRC301H). Natężenie przepływu wody lodowej, z użyciem opcjonalnej pompy cyrkulacyjnej, jest powyżej 0,85 l/s (dotyczy tylko ACRC301H). 3

10 Przegląd układów elektrycznych Przegląd elektryczny wykonuje się w celu sprawdzenia, czy wszystkie połączenia elektryczne wykonano w sposób bezpieczny i prawidłowy i czy urządzenie chłodzące jest prawidłowo uziemione. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami i normami. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, najpierw należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania podłączone do niego. Urządzenie jest uziemione przez przewód zasilania. Urządzenie musi być podłączone do gniazda z uziemieniem. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci. Należy sprawdzić, czy: Napięcia wejściowe i podłączenie faz są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej. Urządzenie jest prawidłowo uziemione. Na częściach wewnętrznych i listwach zaciskowych nie ma poluzowanych połączeń. Połączenia elektryczne nie są poluzowane; w szczególności należy sprawdzić połączenia sterowników i urządzeń pomocniczych. Główne i awaryjne zasilanie elektryczne jest prawidłowo podłączone. Przegląd układów mechanicznych Przegląd układów mechanicznych ma na celu potwierdzenie prawidłowości połączeń wszystkich podzespołów i złączy mechanicznych. PRAWIDŁOWOŚĆ MONTAŻU UWAGA Zadbać o to, by wszystkie przewody rurowe zostały prawidłowo zamontowane i nie dopuszczać do nieprawidłowej obsługi albo uszkodzenia jednostki chłodzącej bądź otaczającego jej sprzętu. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Należy sprawdzić, czy: Rurka odpływowa skroplin jeżeli jest ma średnicę właściwą dla przyłącza odpływu i jest prawidłowo poprowadzona (dotyczy tylko ACRC301S). Połączenia mechaniczne są prawidłowe. Zamontowane są zawory odcinające umożliwiające wymontowanie urządzenia z rzędu w celu wykonania czynności serwisowych. Rurociągi są zaizolowane. Na rurach zasilających są zainstalowane filtry siatkowe. Rurociągi są szczelne. Zewnętrzne zawory odcinające dopływ wody lodowej są otwarte. 4

11 Należy sprawdzić, czy: Z układu usunięto powietrze. Jeśli w układzie nadal znajduje się powietrze, należy je usunąć. Zapisano temperaturę doprowadzanej wody. Wewnętrzne zawory odcinające dopływ wody lodowej są otwarte. Razem z urządzeniem jest używany moduł dystrybucyjny CDU lub na rurociągach zasilających poszczególnych urządzeń chłodzących są zainstalowane układy równoważenia obiegów. Warunki w pomieszczeniu, zwłaszcza wilgotność względna, odpowiadają wytycznym. (Zob. Wytyczne eksploatacyjne dot. klimatyzatora InRow RC na stronie 14.) Detektor wycieków jeżeli jest na wyposażeniu oraz jego przedłużenia są prawidłowo poprowadzone do dna urządzenia. Przegląd interfejsu użytkownika Celem przeglądu interfejsu użytkownika jest sprawdzenie, czy czujniki i wewnętrzne łącza komunikacyjne urządzenia chłodzącego są zainstalowane w sposób prawidłowy. \ Należy sprawdzić, czy: Wyświetlacz interfejsu użytkownika działa prawidłowo. Po podłączeniu zasilania zostanie wykonany autotest podświetlania wyświetlacza LCD, diod LED oraz sygnału alarmowego. Prawidłowo wykonano połączenia magistrali A-Link oraz sieciowe. Styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe są prawidłowo podłączone. Port RS-485 do systemu zarządzania budynkiem jest prawidłowo podłączony. Port sieciowy jest prawidłowo podłączony, a adres IP został przypisany do urządzenia chłodzącego. Zdalne czujniki temperatury jeżeli są zamontowane są prawidłowo poprowadzone do przedniej części (tj. od której wlatuje powietrze) szaf znajdujących się w pobliżu klimatyzatora. Żaden przycisk przy wyświetlaczu nie jest przykryty samoprzylepną folią ochronną. Kontrola przy rozruchu Przegląd po rozruchu ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie chłodzące działa prawidłowo po pierwszym rozruchu. W ramach przeglądu jest weryfikowana prawidłowość pracy we wszystkich trybach i gotowość urządzenia do normalnej eksploatacji. W czasie pracy urządzenia, należy sprawdzić, czy: W urządzeniu chłodzącym nie występują usterki, takie jak wycieki wody, nietypowe wibracje lub inne nieprawidłowości. Sprawdzić wszystkie tryby pracy. Cykl chłodzenia został rozpoczęty. Zawór wody lodowej odpowiada na zapotrzebowanie na chłodzenie. Filtry powietrza są czyste i drożne. W razie potrzeby wymienić filtry. Wentylatory osiągają żądaną prędkość obrotową. Pompa skroplin (jeśli jest) działa prawidłowo w tym celu trzeba dodać świeżej, czystej wody do tacy na skropliny i sprawdzić działanie pompy (dotyczy tylko ACRC301S). Ustawienia pompy cyrkulacyjnej jeżeli jest są zgodne z podanymi w punkcie Przygotowanie i kolejność działań na stronie 13. (Dotyczy tylko ACRC301H). 5

12 Kontrola końcowa Przegląd końcowy ma na celu sprawdzenie, czy układ jest czysty i czy formularz rozruchowy został wysłany do firmy Schneider Electric. \ Należy sprawdzić, czy: Urządzenie jest czyste, zarówno wewnątrz, jak i od zewnątrz. Opakowanie zostało prawidłowo zutylizowane. Wypełniono formularz rozruchowy i wysłano go do firmy Schneider Electric. 6

13 Obsługa Display Reset 10/100 Micro SD Service Port na4331a USB Consol e Element Opis Funkcja Wyświetlacz LCD Dotykowy, kolorowy wyświetlacz 4,3" Dioda Power (zasilanie) Jeżeli dioda świeci, klimatyzator jest podłączony do zasilania. Kiedy dioda mruga, aktualizowane jest oprogramowanie sprzętowe urządzenia. Dioda Check Log (Sprawdź dziennik zdarzeń) Świecąca dioda informuje o pojawieniu się nowego wpisu w dzienniku zdarzeń. Dioda Alarm Informuje o aktualnych alarmach w urządzeniu. Dioda Status (stan) Informuje o aktualnym stanie karty sieciowej. Dioda Link-RX/TX (10/100) Informuje o aktualnym stanie połączenia sieciowego. Przycisk resetowania wyświetlacza Resetuje mikroprocesor wyświetlacza. Nie ma to wpływu na sterownik klimatyzatora. Gniazdo karty Micro SD Gniazdo do rozbudowy pamięci za pomocą karty. Gniazdo serwisowe Port USB-B dla serwisanta. Port USB-A Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Port szeregowy do konfiguracji Pozwala podłączyć wyświetlacz do komputera w celu skonfigurowania ustawień sieciowych albo uzyskania dostępu do interfejsu wiersza poleceń (CLI). Dioda Alarm Ta dioda informuje o aktywnych alarmach na wyświetlaczu. Stan Off Ciągły żółty Ciągły czerwony Opis Brak alarmów Ostrzeżenie Alarm krytyczny 7

14 Dioda Status (stan) Ta dioda informuje o stanie wyświetlacza. Stan Off Stały zielony Stały pomarańczowy Mrugający zielony Mrugający pomarańczowy Mrugający na zmianę zielony i pomarańczowy Opis Ma miejsce któraś z następujących sytuacji: Wyświetlacz nie ma zasilania. Wyświetlacz nie działa prawidłowo. Może wymagać naprawy lub wymiany. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Schneider Electric. Ustawienia protokołów TCP/IP są prawidłowe. W wyświetlaczu wykryto awarię sprzętową. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Schneider Electric. Ustawienia protokołu TCP/IP są nieprawidłowe. Wyświetlacz wysyła żądania BOOTP. Jeżeli dioda LED mruga wolno, wyświetlacz wysyła żądania DHCP. Jeżeli dioda LED mruga szybko, wyświetlacz wysyła włącza się. Dioda Link-RX/TX (10/100) Ta dioda informuje o stanie sieci w wyświetlaczu. Stan Off Stały zielony Stały pomarańczowy Mrugający zielony Mrugający pomarańczowy Opis Ma miejsce jedna lub więcej z następujących sytuacji: Wyświetlacz nie ma zasilania. Kabel lub urządzenie łączące klimatyzator z siecią jest odłączone albo nie działa prawidłowo. Sam wyświetlacz nie działa prawidłowo. Może wymagać naprawy lub wymiany. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Schneider Electric. Wyświetlacz jest podłączony do sieci o prędkości 10 megabitów na sekundę (Mbps). Wyświetlacz jest podłączony do sieci o prędkości 100 Mbps. Wyświetlacz odbiera lub wysyła dane z prędkością 10 Mbps. Wyświetlacz odbiera pakiety danych z prędkością 100 Mbps. Korzystanie z wyświetlacza Kiedy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, wyświetlacz włącza się i przeprowadza test diod LED. 8

15 Ekran podstawowy Po uruchomieniu wyświetlacz pokazuje ekran podstawowy, zawierający podstawowe informacje nt. stanu urządzenia. Naciśnięcie przycisku Home przełącza pomiędzy głównym menu a ekranem podstawowym. Po upłynięciu czasu bezczynności, wyświetlacz sam wraca do ekranu podstawowego. HOME ALARMY Ekran głównego menu W każdej chwili podczas pracy urządzenia można nacisnąć przycisk Home, aby przejść do głównego menu. Aby przejrzeć aktywne alarmy, nacisnąć przycisk Alarmy. Wygląd przycisku Alarmy zmienia się w zależności od aktualnego stanu wyświetlacza. Więcej informacji o przycisku Alarmy znaleźć można w punkcie Alarmy na stronie 29. Opcje głównego menu na wyświetlaczu wyglądają tak jak pokazano na poniższej ilustracji. InRow RC Operating Mode: Standby On/Standby Status Configuration Tests Logs About Login Przyciski wyświetlacza Aby przejść do podmenu, należy wybrać żądaną opcję z głównego menu. Powtarzać czynność, aż pojawi się żądane menu. W trakcie nawigowania w górnej części ekranu pojawia się ścieżka aktualnie otwartej opcji. Jednocześnie można wyświetlać do trzech nagłówków menu. Kliknięcie danego nagłówka powoduje przejście wyświetlacza do określanego menu. 9

16 ŚCIEŻKA OPCJI Configuration Group Configuration Number of Units in Group: 1 Idle on Cool Fail: No PIERWSZA Maximum Fan Speed: 74 OSTATNIA ESC 1/4 OK WRÓĆ OBECNA STRONA/ ŁĄCZNA LICZBA STRON DALEJ Jeżeli dane menu składa się z kilku stron, do przechodzenia pomiędzy nimi służą strzałki. Strzałki Dalej i Wróć powodują przejście o jedną stronę, natomiast strzałki Pierwsza i Ostatnia powodują bezpośrednie przejście odpowiednio do pierwszej bądź ostatniej strony menu. Po wprowadzeniu zmian w menu, nacisnąć OK, aby potwierdzić zmiany albo ESC, aby je anulować. Znaczenie elementów ścieżki Aby sprawdzić lub skonfigurować ustawienie, należy wybrać opcje głównego menu lub podmenu widoczne w ścieżce. W ścieżce widoczne są pozycje głównego menu oraz podmenu, które należy wybrać, aby przejść do określonego ustawienia z zamiarem jego sprawdzenia lub zmodyfikowania. Oto przykładowa ścieżka menu: Ścieżka: Main (Główne) > Status (Stan) > Unit Overview (Przegląd jednostki) Main (Główne) > Punktem wyjścia jest główne menu. Status (Stan) > Wybierz tę opcję z głównego menu. Unit Overview (Przegląd jednostki) > Wybierz tę opcję z podmenu. W ścieżce wymienione i opisane są kolejne opcje. Kalibrowanie wyświetlacza Ścieżka: Main (Główne) > Tests (Testy) > Display Calibration (Kalibracja wyświetlacza) > Calibrate (Kalibruj) Ten ekran służy do kalibracji panelu dotykowego, którą wykonuje się dotykając środka kwadratu pojawiającego się na ekranie. Kiedy panel zostanie już prawidłowo skalibrowany, odczekać aż czasomierz odliczy do zera. 10

17 Wprowadzanie hasła Wyświetlacz urządzenia InRow RC wymaga podania hasła, zanim będzie można zmienić ustawienia urządzenia. Aby się zalogować, należy wybrać opcję Login w głównym menu. Logowanie nie jest wymagane do przeglądania konfiguracji urządzenia, ale jest wymagane do wprowadzenia w niej zmian. Jeżeli na ekranie Login nie wprowadzono hasła, w przypadku podjęcia próby zmiany ustawienia system zażąda hasła. Hasło domyślnie to Informacje nt. edytowania danych użytkowników i haseł znajdują się w punkcie Dodawanie nowego użytkownika lub edytowanie danych istniejącego na stronie 21. Wygląd przycisku Home informuje o tym, czy użytkownik jest w danej chwili zalogowany. Symbol Opis Przycisk Home, kiedy system jest zablokowany. Przycisk Home, kiedy system odblokowany przez użytkownika. Po wprowadzeniu hasła użytkownik pozostaje zalogowany, dopóki nie upłynie okres bezczynności ustawiony w opcji Auto Logoff (Automatyczne wylogowanie). Zob. Obraz i dźwięki wyświetlacza na stronie 21. Uruchamianie klimatyzatora Ścieżka: Main (Główne) > On/Standby (Wł./Gotowość) 1. Nacisnąć Command On (Włącz sterowanie). 2. Wybrać Yes (Tak). Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany a opcja Protect On/Standby (Ochrona Wł./ Gotowość) jest włączona, pojawi się żądanie podania hasła. UWAGA: Opcję Protect On/Standby można włączyć, przechodząc odpowiednio Configuration > Unit > Configuration (Konfiguracja > Jednostka > Konfiguracja). Domyślnym ustawieniem jest Off (Wył.). 3. Podać hasło, jeśli jest wymagane. Status On/Standby będzie teraz w ustawieniu On. Kiedy zawór wody lodowej osiągnie pozycję uruchomienia, zaczną pracować wentylatory. Urządzenie chłodzące zacznie działać zgodnie z bieżącymi ustawieniami. UWAGA: Ustawienie On/Standby (Wł./Gotowość) ma wpływ wyłącznie na pracę danego klimatyzatora. Opcję On/Standby należy ustawić indywidualnie dla każdego klimatyzatora w grupie. UWAGA: Aby móc opuścić stan Standby (Gotowość), musi być wyłączone wejście trybu gotowości. Jeśli opcja Protect On/Standby (Ochrona Wł./Gotowość) została wybrana, pojawi się żądanie podania hasła, zanim będzie można zmienić ustawienie On/Standby (Wł./Gotowość). 11

18 Wyłączanie klimatyzatora Ścieżka: Main (Główne) > On/Standby (Wł./Gotowość) 1. Nacisnąć Command Standby (Włącz gotowość). 2. Wybrać Yes (Tak). 3. Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany a opcja Protect On/Standby (Ochrona Wł./ Gotowość) jest włączona, pojawi się żądanie podania hasła. 4. Status On/Standby będzie teraz w ustawieniu Standby. UWAGA: Urządzenie można też wyłączyć za pomocą sygnału z zewnątrz podłączonego do wejścia trybu gotowości. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM Przejście w tryb gotowości nie powoduje odłączenia zasilania od urządzenia chłodzącego. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia chłodzącego, należy odłączyć źródło zasilania. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci. 12

19 Warunki uruchomienia UWAGA WYSOKA WILGOTNOŚĆ Miejsce montażu nie może być nadmiernie wilgotne. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Przygotowanie i kolejność działań 1. Zamknąć wszystkie drzwi i okna. Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Zob. punkt Przygotowanie pomieszczenia w Instrukcji montażu klimatyzatorów na wodę lodową InRow. 2. Uruchomić urządzenia chłodzące pomieszczenie i poczekać aż temperatura termometru suchego i wilgotność względna znajdą się w przedziale oznaczonym Dopuszczalne warunki pracy na poniższym wykresie. Obniżenie wilgotności do dopuszczalnego poziomu może wymagać zastosowania pomocniczych urządzeń osuszających i chłodzących. Nie wykonywać dalszych czynności, dopóki nie będą spełnione wszystkie warunki opisane w czynności Włączyć klimatyzator InRow RC. 4. Włączyć urządzenia generujące obciążenia cieplne. 5. Sprawdzić, czy wyświetlacz pompy cyrkulacyjnej pokazuje to samo co poniższa ilustracja (opcja, dotyczy tylko ACRC301H). Jeżeli ustawienia pompy są inne od podanych, należy je zmienić ręcznie. UWAGA: Wartość 29,1 jest tylko przykładowa. RPM x100 10V na4460a Informacje o elementach wyświetlacza i ustawieniach znaleźć można w Instrukcji serwisowania klimatyzatorów na wodę lodową InRow. 13

20 Wystąpienie poniższej sekwencji zdarzeń w przypadku jednostek wyposażonych w pompę skroplin oznacza, że wilgotność w pomieszczeniu jest za wysoka. Sprawdzić, czy została wykonana czynność 1 (powyżej). Urządzenia chłodzące InRow RC nie są przeznaczone do osuszania. 1. Jeśli pływak górnego limitu wykryje, że taca na skropliny jest zapełniona, w dzienniku zdarzeń zostanie zarejestrowany alarm Condensate Pan Full (Taca na skropliny pełna) i zapali się dioda alarmu krytycznego. UWAGA: W tacę na skropliny wyposażony jest jedynie model ACRC301S. Urządzenia ACRC301H nie powinny wytwarzać skroplin, ale jeśli ze względu na środowisko pracy istnieje takie zagrożenie, można zamontować opcjonalną pompę cyrkulacyjną. 2. Wentylatory są wyłączane, a zawór wody lodowej jest całkowicie zamykany. 3. Pompa skroplin działa dalej do czasu, aż nastąpi dezaktywacja pływaka dolnego limitu powodująca skasowanie alarmu (dotyczy tylko ACRC301S). 4. Urządzenie znów zaczyna działać normalnie. 5. Następna aktywacja pływaka górnego limitu powoduje powtórzenie czynności od 1 do 4. Cykl powtarza się, dopóki warunki w pomieszczeniu nie znajdą się w dopuszczalnym przedziale przedstawionym na poniższym wykresie. Wytyczne eksploatacyjne dot. klimatyzatora InRow RC termometr suchy F Niedopuszczalne warunki eksploatacji Dopuszczalne warunki 60 eksploatacji termometr suchy C Wilgotność względna % 14

21 Konfiguracja ogólna Opcje konfiguracji grupy urządzeń chłodzących ustawiane są w trakcie odbioru eksploatacyjnego urządzeń należących do grupy. UWAGA: Nieprawidłowa zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia chłodzącego. Ustawienia te mogą być modyfikowane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych serwisantów. Konfiguracja klimatyzatora Ścieżka: Main (Główne) > Configuration (Konfiguracja) > Unit (Jednostka) > Configuration (Konfiguracja) Start-up Delay (Opóźnienie rozruchu). Opóźnienie rozpoczyna się po włączeniu i zainicjowaniu urządzenia chłodzącego. Urządzenie nie zacznie działać przed upływem zadanego czasu opóźnienia. Opóźnienie rozruchu umożliwia stopniowe włączanie urządzeń po zaplanowanym przestoju. Idle on Leak (Bezczynność w razie nieszczelności). Wybór opcji Yes (Tak) spowoduje przejście klimatyzatora w tryb bezczynności po uruchomieniu alarmu Water Detection Fault (Wykrycie nieszczelności). Aby wyłączyć przechodzenie klimatyzatora w tryb bezczynności po wykryciu nieszczelności, należy wybrać opcję No (Nie). UWAGA: Czujnik nieszczelności (nr kat. Schneider Electric NBES0308) oraz jego przedłużenie (nr kat. Schneider Electric NBES0309) są elementami opcjonalnymi. Idle on Cool Fail (Bezczynność w razie awarii chłodzenia). Wybór opcji Yes (Tak) powoduje przechodzenie klimatyzatora w tryb bezczynności, kiedy nie jest on w stanie dostarczać chłodzonego powietrza. Aby wyłączyć przechodzenie klimatyzatora w tryb bezczynności po wykryciu awarii układu chłodzącego, należy wybrać opcję No (Nie). UWAGA: Są trzy alarmy, które powodują przejście klimatyzatora w tryb bezczynności: Water Detection Fault (Wykrycie nieszczelności) (gdy opcja Idle On Leak (Bezczynność w razie nieszczelności) jest ustawiona na Yes (Tak)). Zapełniona taca na skropliny Cooling Failure (Awaria układu chłodzącego) (gdy opcja Idle On Cool Fail (Bezczynność w razie awarii układu chłodzącego) jest ustawiona na Yes (Tak)). Więcej informacji o alarmach zawiera sekcja Alarmy na stronie 29. Air Filter Type (Rodzaj filtra powietrza). Wybór rodzaju filtra używanego w jednostce. Sterownik potrzebuje tej informacji w celu prawidłowego obliczania przepływu powietrza. Air Filter Service Alarm Enable (Włącz alarm serwisowy dot. filtra powietrza). Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) alarm serwisowy dotyczący filtra powietrza. Air Filter Service Interval (Okres serwisowy filtra powietrza). Określić liczbę tygodni pomiędzy alarmami serwisowymi dotyczącymi filtra powietrza. 15

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Model DCM601A51 DCM601A52 DCM601A53 DCM002A51 DCM008A51 MONITOR SERVICE LAN LAN SW FRONT BACK ON SLAVE BACKUP D MASTER OFF MASTER CPU ALIVE LAN LINK D MONITOR RESET Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Environmental Monitoring Unit

Environmental Monitoring Unit Environmental Monitoring Unit AP9319 Instrukcja instalacji i uruchamiania This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar. Este

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER

Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER Instrukcja obsługi SMA CLUSTER CONTROLLER ClusterController-BA-pl-14 Wersja 1.4 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340

Instalacja i podstawowa konfiguracja. Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 Instalacja i podstawowa konfiguracja Moduł główny Menedżera warunków otoczenia AP9340 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci

Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Projektor IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Podręcznik użytkownika (szczegółowy) Poradnik po sieci Dziękujemy za zakupienie tego produktu. Niniejsza instrukcja zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji

Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji Podręcznik montażu i szybkiej konfiguracji NetBotz Rack Monitor 200 NBRK0200 This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Bardziej szczegółowo

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie AP7922 Instrukcja montażu oraz Skrócona instrukcja obsługi This manual is available in English on the enclosed CD. Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo