Obsługa i konserwacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa i konserwacja"

Transkrypt

1 Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H A-025 Data publikacji: marzec 2014

2 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider Electric IT Corporation nie gwarantuje wiarygodności, bezbłędności ani kompletności informacji zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Niniejsza publikacja nie zastępuje szczegółowego planu eksploatacji ani rozbudowy w miejscu instalacji. W związku z powyższym, firma Schneider Electric IT Corporation nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, naruszenia przepisów, błędy w instalacji, awarie systemów ani inne problemy, jakie mogą wystąpić z powodu użycia niniejszej publikacji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępniane takie, jakie są i zostały opracowane wyłącznie w celu oceny projektu i budowy centrum danych. Niniejsza publikacja została opracowana w dobrej wierze przez firmę Schneider Electric IT Corporation. Niemniej nie składa się niniejszym żadnych oświadczeń, ani nie udziela żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych co do kompletności i dokładności informacji zawartych w niniejszej publikacji. FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION ANI ŻADNA JEJ SPÓŁKA POWIĄZANA LUB ZALEŻNA, ANI TEŻ JEJ PRACOWNICY I KIEROWNICTWO NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, MORALNE, SZCZEGÓLNE LUB UBOCZNE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POLEGAJĄCE NA UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, ZAWARCIA UMOWY, OSIĄGNIĘCIA PRZYCHODÓW, UTRACIE DANYCH, INFORMACJI LUB PRZERWIE W DZIAŁALNOŚCI) POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM BĄDŹ Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA NINIEJSZEJ PUBLIKACJI LUB JEJ TREŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION ZOSTAŁA WYRAŹNIE POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN LUB AKTUALIZACJI W TREŚCI BĄDŹ W FORMIE PUBLIKACJI W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Prawa autorskie, prawa własności intelektualnej i wszelkie inne prawa do treści (w tym w szczególności do oprogramowania, materiałów audio i wideo, tekstu i fotografii) są w posiadaniu firmy Schneider Electric IT Corporation lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa do treści nieudzielone tutaj w sposób wyraźny są zastrzeżone. Osoby uzyskujące dostęp do niniejszych informacji nie otrzymują żadnych praw na zasadzie licencji, czy też cesji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do odsprzedaży w całości ani w części.

3 Spis treści Informacje ogólne... 1 Omówienie Instrukcję należy zachować Aktualizacje podręcznika Symbol odsyłacza używany w tym podręczniku Bezpieczeństwo Oddanie do eksploatacji... 3 Listy kontrolne Przegląd wstępny Przegląd układów elektrycznych Przegląd układów mechanicznych Przegląd interfejsu użytkownika Kontrola przy rozruchu Kontrola końcowa Obsługa... 7 Dioda Alarm Dioda Status (stan) Dioda Link-RX/TX (10/100) Korzystanie z wyświetlacza Ekran podstawowy Ekran głównego menu Przyciski wyświetlacza Znaczenie elementów ścieżki Kalibrowanie wyświetlacza Wprowadzanie hasła Uruchamianie klimatyzatora Wyłączanie klimatyzatora Warunki uruchomienia Przygotowanie i kolejność działań Konfiguracja ogólna Konfiguracja klimatyzatora i

4 Konfiguracja grupy urządzeń Konfigurowanie grupy urządzeń Ustawienia pętli PID Konfiguracja magistrali Modbus Sterowanie parametrami środowiska Nastawy Run hours (Godziny pracy) Progi Ustawienia wyświetlacza Dodawanie nowego użytkownika lub edytowanie danych istniejącego Usuwanie użytkownika Język, data i godzina Obraz i dźwięki wyświetlacza Konfiguracja sieci Konfigurowanie sieci Przeglądanie informacji o stanie Ekran podstawowy Podstawowe informacje o stanie klimatyzatora Szczegółowe informacje o stanie klimatyzatora Stan grupy urządzeń Informacje o sieci Informacje o klimatyzatorze Informacje o oprogramowaniu sprzętowym Informacje o sterowniku Dziennik zdarzeń Przeglądanie dziennika zdarzeń Alarmy Przeglądanie alarmów Kasowanie alarmów Komunikaty alarmowe i zalecane działania Serwis ii

5 Układ sterowania siecią...35 Podstawowa konfiguracja Omówienie Metody konfiguracji protokołu TCP/IP Kreator konfiguracji adresu IP urządzenia Narzędzie do plików.ini Konfiguracja przy użyciu serwerów BOOTP i DHCP Zdalny dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) Dostęp do interfejsu wiersza poleceń (CLI) Dostęp do skonfigurowanego urządzenia Omówienie Interfejs HTTP Protokół Telnet i SSH Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) Protokół FTP i SCP Modbus Postępowanie w razie utraty hasła Aktualizacja oprogramowania firmware Konserwacja...44 Comiesięczna konserwacja planowo-zapobiegawcza Kwartalna konserwacja planowo-zapobiegawcza Półroczna konserwacja planowo-zapobiegawcza Rozwiązywanie problemów...48 iii

6

7 Informacje ogólne Omówienie Instrukcję należy zachować W niniejszym podręczniku znajdują się ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu urządzenia. Aktualizacje podręcznika Aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje tego podręcznika, należy odwiedzić witrynę internetową firmy APC Należy kliknąć łącze Instrukcje obsługi, a następnie wprowadzić w polu wyszukiwania numer katalogowy podręcznika lub numer SKU (katalogowy produktu) danego urządzenia. Numer katalogowy podręcznika znajduje się na ostatniej stronie okładki. Symbol odsyłacza używany w tym podręczniku Więcej informacji na ten temat można znaleźć w innej części tego dokumentu lub w innym dokumencie. Bezpieczeństwo Podczas pracy z tym urządzeniem chłodzącym należy stosować się do następujących wytycznych w zakresie bezpieczeństwa. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, najpierw należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania podłączone do niego. Prace elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Należy stosować się do procedur blokowania/oznaczania instalacji. Podczas pracy z użyciem sprzętu elektrycznego nie należy mieć na sobie biżuterii. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci. 1

8 NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA OSTRZEŻENIE Do przestawiania lub obracania sprzętu wymagane są zawsze co najmniej dwie osoby. Urządzenie można popychać, ciągnąć bądź obracać wyłącznie od przodu lub tyłu, a nigdy z boku. W przypadku nierównej powierzchni lub progów przesuwać sprzęt powoli. Kiedy urządzenie nie jest przestawiane i stoi w miejscu przez jakiś czas, obniżyć nóżki poziomujące. Kiedy urządzenie zostanie ustawione w miejscu docelowym, obniżyć nóżki poziomujące i połączyć urządzenie z sąsiednimi szafami za pomocą przeznaczonych do tego celu klamer. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnego obrażenia ciała albo uszkodzenia sprzętu. NIEBEZPIECZNE RUCHOME ELEMENTY OSTRZEŻENIE Nie zbliżać rąk, odzieży ani biżuterii do ruchomych części. Przed zamknięciem drzwi i uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma w nim obcych przedmiotów. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnego obrażenia ciała albo uszkodzenia sprzętu. 2

9 Oddanie do eksploatacji Po instalacji należy wykonać czynności z poniższych list kontrolnych, aby sprawdzić, czy wszystkie komponenty działają poprawnie i czy można rozpocząć eksploatację urządzenia. Listy kontrolne Przegląd wstępny Przegląd wstępny ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie zostało prawidłowo zmontowane, czy lokalizacja urządzenia chłodzącego została odpowiednio przygotowana oraz czy urządzenie nie jest uszkodzone. Izolacja paroszczelna pomieszczenia ogranicza do minimum przenikanie wilgoci. Bez izolacji paroszczelnej bardzo trudno będzie utrzymać odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu. Nie należy wpuszczać do pomieszczenia powietrza z zewnątrz (nieklimatyzowanego). Należy sprawdzić, czy: Procedura montażu została ukończona zgodnie z instrukcją montażu. Ściany, podłoga i sufit pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie chłodzące, są uszczelnione izolacją paroszczelną. Brak śladów uszkodzenia urządzenia chłodzącego. Wokół urządzenia zachowano odstępy zgodne z wytycznymi ASHRAE, przepisami lokalnymi i krajowymi oraz z instrukcją montażu. Urządzenie chłodzące jest wypoziomowane i połączone z sąsiednimi szafami albo przymocowane do podłoża. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być niższa niż 60%, a przed uruchomieniem tego urządzenia uruchomione zostały wszystkie pozostałe urządzenia chłodzące pomieszczenie. Zob. Wytyczne eksploatacyjne dot. klimatyzatora InRow RC na stronie 14 Temperatura wody lodowej jest powyżej punktu rosy w pomieszczeniu bez opcjonalnej pompy cyrkulacyjnej (dotyczy tylko ACRC301H). Natężenie przepływu wody lodowej, z użyciem opcjonalnej pompy cyrkulacyjnej, jest powyżej 0,85 l/s (dotyczy tylko ACRC301H). 3

10 Przegląd układów elektrycznych Przegląd elektryczny wykonuje się w celu sprawdzenia, czy wszystkie połączenia elektryczne wykonano w sposób bezpieczny i prawidłowy i czy urządzenie chłodzące jest prawidłowo uziemione. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami i normami. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, najpierw należy wyłączyć wszystkie źródła zasilania podłączone do niego. Urządzenie jest uziemione przez przewód zasilania. Urządzenie musi być podłączone do gniazda z uziemieniem. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci. Należy sprawdzić, czy: Napięcia wejściowe i podłączenie faz są zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej. Urządzenie jest prawidłowo uziemione. Na częściach wewnętrznych i listwach zaciskowych nie ma poluzowanych połączeń. Połączenia elektryczne nie są poluzowane; w szczególności należy sprawdzić połączenia sterowników i urządzeń pomocniczych. Główne i awaryjne zasilanie elektryczne jest prawidłowo podłączone. Przegląd układów mechanicznych Przegląd układów mechanicznych ma na celu potwierdzenie prawidłowości połączeń wszystkich podzespołów i złączy mechanicznych. PRAWIDŁOWOŚĆ MONTAŻU UWAGA Zadbać o to, by wszystkie przewody rurowe zostały prawidłowo zamontowane i nie dopuszczać do nieprawidłowej obsługi albo uszkodzenia jednostki chłodzącej bądź otaczającego jej sprzętu. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Należy sprawdzić, czy: Rurka odpływowa skroplin jeżeli jest ma średnicę właściwą dla przyłącza odpływu i jest prawidłowo poprowadzona (dotyczy tylko ACRC301S). Połączenia mechaniczne są prawidłowe. Zamontowane są zawory odcinające umożliwiające wymontowanie urządzenia z rzędu w celu wykonania czynności serwisowych. Rurociągi są zaizolowane. Na rurach zasilających są zainstalowane filtry siatkowe. Rurociągi są szczelne. Zewnętrzne zawory odcinające dopływ wody lodowej są otwarte. 4

11 Należy sprawdzić, czy: Z układu usunięto powietrze. Jeśli w układzie nadal znajduje się powietrze, należy je usunąć. Zapisano temperaturę doprowadzanej wody. Wewnętrzne zawory odcinające dopływ wody lodowej są otwarte. Razem z urządzeniem jest używany moduł dystrybucyjny CDU lub na rurociągach zasilających poszczególnych urządzeń chłodzących są zainstalowane układy równoważenia obiegów. Warunki w pomieszczeniu, zwłaszcza wilgotność względna, odpowiadają wytycznym. (Zob. Wytyczne eksploatacyjne dot. klimatyzatora InRow RC na stronie 14.) Detektor wycieków jeżeli jest na wyposażeniu oraz jego przedłużenia są prawidłowo poprowadzone do dna urządzenia. Przegląd interfejsu użytkownika Celem przeglądu interfejsu użytkownika jest sprawdzenie, czy czujniki i wewnętrzne łącza komunikacyjne urządzenia chłodzącego są zainstalowane w sposób prawidłowy. \ Należy sprawdzić, czy: Wyświetlacz interfejsu użytkownika działa prawidłowo. Po podłączeniu zasilania zostanie wykonany autotest podświetlania wyświetlacza LCD, diod LED oraz sygnału alarmowego. Prawidłowo wykonano połączenia magistrali A-Link oraz sieciowe. Styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe są prawidłowo podłączone. Port RS-485 do systemu zarządzania budynkiem jest prawidłowo podłączony. Port sieciowy jest prawidłowo podłączony, a adres IP został przypisany do urządzenia chłodzącego. Zdalne czujniki temperatury jeżeli są zamontowane są prawidłowo poprowadzone do przedniej części (tj. od której wlatuje powietrze) szaf znajdujących się w pobliżu klimatyzatora. Żaden przycisk przy wyświetlaczu nie jest przykryty samoprzylepną folią ochronną. Kontrola przy rozruchu Przegląd po rozruchu ma na celu sprawdzenie, czy urządzenie chłodzące działa prawidłowo po pierwszym rozruchu. W ramach przeglądu jest weryfikowana prawidłowość pracy we wszystkich trybach i gotowość urządzenia do normalnej eksploatacji. W czasie pracy urządzenia, należy sprawdzić, czy: W urządzeniu chłodzącym nie występują usterki, takie jak wycieki wody, nietypowe wibracje lub inne nieprawidłowości. Sprawdzić wszystkie tryby pracy. Cykl chłodzenia został rozpoczęty. Zawór wody lodowej odpowiada na zapotrzebowanie na chłodzenie. Filtry powietrza są czyste i drożne. W razie potrzeby wymienić filtry. Wentylatory osiągają żądaną prędkość obrotową. Pompa skroplin (jeśli jest) działa prawidłowo w tym celu trzeba dodać świeżej, czystej wody do tacy na skropliny i sprawdzić działanie pompy (dotyczy tylko ACRC301S). Ustawienia pompy cyrkulacyjnej jeżeli jest są zgodne z podanymi w punkcie Przygotowanie i kolejność działań na stronie 13. (Dotyczy tylko ACRC301H). 5

12 Kontrola końcowa Przegląd końcowy ma na celu sprawdzenie, czy układ jest czysty i czy formularz rozruchowy został wysłany do firmy Schneider Electric. \ Należy sprawdzić, czy: Urządzenie jest czyste, zarówno wewnątrz, jak i od zewnątrz. Opakowanie zostało prawidłowo zutylizowane. Wypełniono formularz rozruchowy i wysłano go do firmy Schneider Electric. 6

13 Obsługa Display Reset 10/100 Micro SD Service Port na4331a USB Consol e Element Opis Funkcja Wyświetlacz LCD Dotykowy, kolorowy wyświetlacz 4,3" Dioda Power (zasilanie) Jeżeli dioda świeci, klimatyzator jest podłączony do zasilania. Kiedy dioda mruga, aktualizowane jest oprogramowanie sprzętowe urządzenia. Dioda Check Log (Sprawdź dziennik zdarzeń) Świecąca dioda informuje o pojawieniu się nowego wpisu w dzienniku zdarzeń. Dioda Alarm Informuje o aktualnych alarmach w urządzeniu. Dioda Status (stan) Informuje o aktualnym stanie karty sieciowej. Dioda Link-RX/TX (10/100) Informuje o aktualnym stanie połączenia sieciowego. Przycisk resetowania wyświetlacza Resetuje mikroprocesor wyświetlacza. Nie ma to wpływu na sterownik klimatyzatora. Gniazdo karty Micro SD Gniazdo do rozbudowy pamięci za pomocą karty. Gniazdo serwisowe Port USB-B dla serwisanta. Port USB-A Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Port szeregowy do konfiguracji Pozwala podłączyć wyświetlacz do komputera w celu skonfigurowania ustawień sieciowych albo uzyskania dostępu do interfejsu wiersza poleceń (CLI). Dioda Alarm Ta dioda informuje o aktywnych alarmach na wyświetlaczu. Stan Off Ciągły żółty Ciągły czerwony Opis Brak alarmów Ostrzeżenie Alarm krytyczny 7

14 Dioda Status (stan) Ta dioda informuje o stanie wyświetlacza. Stan Off Stały zielony Stały pomarańczowy Mrugający zielony Mrugający pomarańczowy Mrugający na zmianę zielony i pomarańczowy Opis Ma miejsce któraś z następujących sytuacji: Wyświetlacz nie ma zasilania. Wyświetlacz nie działa prawidłowo. Może wymagać naprawy lub wymiany. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Schneider Electric. Ustawienia protokołów TCP/IP są prawidłowe. W wyświetlaczu wykryto awarię sprzętową. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Schneider Electric. Ustawienia protokołu TCP/IP są nieprawidłowe. Wyświetlacz wysyła żądania BOOTP. Jeżeli dioda LED mruga wolno, wyświetlacz wysyła żądania DHCP. Jeżeli dioda LED mruga szybko, wyświetlacz wysyła włącza się. Dioda Link-RX/TX (10/100) Ta dioda informuje o stanie sieci w wyświetlaczu. Stan Off Stały zielony Stały pomarańczowy Mrugający zielony Mrugający pomarańczowy Opis Ma miejsce jedna lub więcej z następujących sytuacji: Wyświetlacz nie ma zasilania. Kabel lub urządzenie łączące klimatyzator z siecią jest odłączone albo nie działa prawidłowo. Sam wyświetlacz nie działa prawidłowo. Może wymagać naprawy lub wymiany. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Schneider Electric. Wyświetlacz jest podłączony do sieci o prędkości 10 megabitów na sekundę (Mbps). Wyświetlacz jest podłączony do sieci o prędkości 100 Mbps. Wyświetlacz odbiera lub wysyła dane z prędkością 10 Mbps. Wyświetlacz odbiera pakiety danych z prędkością 100 Mbps. Korzystanie z wyświetlacza Kiedy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, wyświetlacz włącza się i przeprowadza test diod LED. 8

15 Ekran podstawowy Po uruchomieniu wyświetlacz pokazuje ekran podstawowy, zawierający podstawowe informacje nt. stanu urządzenia. Naciśnięcie przycisku Home przełącza pomiędzy głównym menu a ekranem podstawowym. Po upłynięciu czasu bezczynności, wyświetlacz sam wraca do ekranu podstawowego. HOME ALARMY Ekran głównego menu W każdej chwili podczas pracy urządzenia można nacisnąć przycisk Home, aby przejść do głównego menu. Aby przejrzeć aktywne alarmy, nacisnąć przycisk Alarmy. Wygląd przycisku Alarmy zmienia się w zależności od aktualnego stanu wyświetlacza. Więcej informacji o przycisku Alarmy znaleźć można w punkcie Alarmy na stronie 29. Opcje głównego menu na wyświetlaczu wyglądają tak jak pokazano na poniższej ilustracji. InRow RC Operating Mode: Standby On/Standby Status Configuration Tests Logs About Login Przyciski wyświetlacza Aby przejść do podmenu, należy wybrać żądaną opcję z głównego menu. Powtarzać czynność, aż pojawi się żądane menu. W trakcie nawigowania w górnej części ekranu pojawia się ścieżka aktualnie otwartej opcji. Jednocześnie można wyświetlać do trzech nagłówków menu. Kliknięcie danego nagłówka powoduje przejście wyświetlacza do określanego menu. 9

16 ŚCIEŻKA OPCJI Configuration Group Configuration Number of Units in Group: 1 Idle on Cool Fail: No PIERWSZA Maximum Fan Speed: 74 OSTATNIA ESC 1/4 OK WRÓĆ OBECNA STRONA/ ŁĄCZNA LICZBA STRON DALEJ Jeżeli dane menu składa się z kilku stron, do przechodzenia pomiędzy nimi służą strzałki. Strzałki Dalej i Wróć powodują przejście o jedną stronę, natomiast strzałki Pierwsza i Ostatnia powodują bezpośrednie przejście odpowiednio do pierwszej bądź ostatniej strony menu. Po wprowadzeniu zmian w menu, nacisnąć OK, aby potwierdzić zmiany albo ESC, aby je anulować. Znaczenie elementów ścieżki Aby sprawdzić lub skonfigurować ustawienie, należy wybrać opcje głównego menu lub podmenu widoczne w ścieżce. W ścieżce widoczne są pozycje głównego menu oraz podmenu, które należy wybrać, aby przejść do określonego ustawienia z zamiarem jego sprawdzenia lub zmodyfikowania. Oto przykładowa ścieżka menu: Ścieżka: Main (Główne) > Status (Stan) > Unit Overview (Przegląd jednostki) Main (Główne) > Punktem wyjścia jest główne menu. Status (Stan) > Wybierz tę opcję z głównego menu. Unit Overview (Przegląd jednostki) > Wybierz tę opcję z podmenu. W ścieżce wymienione i opisane są kolejne opcje. Kalibrowanie wyświetlacza Ścieżka: Main (Główne) > Tests (Testy) > Display Calibration (Kalibracja wyświetlacza) > Calibrate (Kalibruj) Ten ekran służy do kalibracji panelu dotykowego, którą wykonuje się dotykając środka kwadratu pojawiającego się na ekranie. Kiedy panel zostanie już prawidłowo skalibrowany, odczekać aż czasomierz odliczy do zera. 10

17 Wprowadzanie hasła Wyświetlacz urządzenia InRow RC wymaga podania hasła, zanim będzie można zmienić ustawienia urządzenia. Aby się zalogować, należy wybrać opcję Login w głównym menu. Logowanie nie jest wymagane do przeglądania konfiguracji urządzenia, ale jest wymagane do wprowadzenia w niej zmian. Jeżeli na ekranie Login nie wprowadzono hasła, w przypadku podjęcia próby zmiany ustawienia system zażąda hasła. Hasło domyślnie to Informacje nt. edytowania danych użytkowników i haseł znajdują się w punkcie Dodawanie nowego użytkownika lub edytowanie danych istniejącego na stronie 21. Wygląd przycisku Home informuje o tym, czy użytkownik jest w danej chwili zalogowany. Symbol Opis Przycisk Home, kiedy system jest zablokowany. Przycisk Home, kiedy system odblokowany przez użytkownika. Po wprowadzeniu hasła użytkownik pozostaje zalogowany, dopóki nie upłynie okres bezczynności ustawiony w opcji Auto Logoff (Automatyczne wylogowanie). Zob. Obraz i dźwięki wyświetlacza na stronie 21. Uruchamianie klimatyzatora Ścieżka: Main (Główne) > On/Standby (Wł./Gotowość) 1. Nacisnąć Command On (Włącz sterowanie). 2. Wybrać Yes (Tak). Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany a opcja Protect On/Standby (Ochrona Wł./ Gotowość) jest włączona, pojawi się żądanie podania hasła. UWAGA: Opcję Protect On/Standby można włączyć, przechodząc odpowiednio Configuration > Unit > Configuration (Konfiguracja > Jednostka > Konfiguracja). Domyślnym ustawieniem jest Off (Wył.). 3. Podać hasło, jeśli jest wymagane. Status On/Standby będzie teraz w ustawieniu On. Kiedy zawór wody lodowej osiągnie pozycję uruchomienia, zaczną pracować wentylatory. Urządzenie chłodzące zacznie działać zgodnie z bieżącymi ustawieniami. UWAGA: Ustawienie On/Standby (Wł./Gotowość) ma wpływ wyłącznie na pracę danego klimatyzatora. Opcję On/Standby należy ustawić indywidualnie dla każdego klimatyzatora w grupie. UWAGA: Aby móc opuścić stan Standby (Gotowość), musi być wyłączone wejście trybu gotowości. Jeśli opcja Protect On/Standby (Ochrona Wł./Gotowość) została wybrana, pojawi się żądanie podania hasła, zanim będzie można zmienić ustawienie On/Standby (Wł./Gotowość). 11

18 Wyłączanie klimatyzatora Ścieżka: Main (Główne) > On/Standby (Wł./Gotowość) 1. Nacisnąć Command Standby (Włącz gotowość). 2. Wybrać Yes (Tak). 3. Jeżeli użytkownik nie jest zalogowany a opcja Protect On/Standby (Ochrona Wł./ Gotowość) jest włączona, pojawi się żądanie podania hasła. 4. Status On/Standby będzie teraz w ustawieniu Standby. UWAGA: Urządzenie można też wyłączyć za pomocą sygnału z zewnątrz podłączonego do wejścia trybu gotowości. NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM Przejście w tryb gotowości nie powoduje odłączenia zasilania od urządzenia chłodzącego. Aby odłączyć zasilanie od urządzenia chłodzącego, należy odłączyć źródło zasilania. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci. 12

19 Warunki uruchomienia UWAGA WYSOKA WILGOTNOŚĆ Miejsce montażu nie może być nadmiernie wilgotne. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Przygotowanie i kolejność działań 1. Zamknąć wszystkie drzwi i okna. Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Zob. punkt Przygotowanie pomieszczenia w Instrukcji montażu klimatyzatorów na wodę lodową InRow. 2. Uruchomić urządzenia chłodzące pomieszczenie i poczekać aż temperatura termometru suchego i wilgotność względna znajdą się w przedziale oznaczonym Dopuszczalne warunki pracy na poniższym wykresie. Obniżenie wilgotności do dopuszczalnego poziomu może wymagać zastosowania pomocniczych urządzeń osuszających i chłodzących. Nie wykonywać dalszych czynności, dopóki nie będą spełnione wszystkie warunki opisane w czynności Włączyć klimatyzator InRow RC. 4. Włączyć urządzenia generujące obciążenia cieplne. 5. Sprawdzić, czy wyświetlacz pompy cyrkulacyjnej pokazuje to samo co poniższa ilustracja (opcja, dotyczy tylko ACRC301H). Jeżeli ustawienia pompy są inne od podanych, należy je zmienić ręcznie. UWAGA: Wartość 29,1 jest tylko przykładowa. RPM x100 10V na4460a Informacje o elementach wyświetlacza i ustawieniach znaleźć można w Instrukcji serwisowania klimatyzatorów na wodę lodową InRow. 13

20 Wystąpienie poniższej sekwencji zdarzeń w przypadku jednostek wyposażonych w pompę skroplin oznacza, że wilgotność w pomieszczeniu jest za wysoka. Sprawdzić, czy została wykonana czynność 1 (powyżej). Urządzenia chłodzące InRow RC nie są przeznaczone do osuszania. 1. Jeśli pływak górnego limitu wykryje, że taca na skropliny jest zapełniona, w dzienniku zdarzeń zostanie zarejestrowany alarm Condensate Pan Full (Taca na skropliny pełna) i zapali się dioda alarmu krytycznego. UWAGA: W tacę na skropliny wyposażony jest jedynie model ACRC301S. Urządzenia ACRC301H nie powinny wytwarzać skroplin, ale jeśli ze względu na środowisko pracy istnieje takie zagrożenie, można zamontować opcjonalną pompę cyrkulacyjną. 2. Wentylatory są wyłączane, a zawór wody lodowej jest całkowicie zamykany. 3. Pompa skroplin działa dalej do czasu, aż nastąpi dezaktywacja pływaka dolnego limitu powodująca skasowanie alarmu (dotyczy tylko ACRC301S). 4. Urządzenie znów zaczyna działać normalnie. 5. Następna aktywacja pływaka górnego limitu powoduje powtórzenie czynności od 1 do 4. Cykl powtarza się, dopóki warunki w pomieszczeniu nie znajdą się w dopuszczalnym przedziale przedstawionym na poniższym wykresie. Wytyczne eksploatacyjne dot. klimatyzatora InRow RC termometr suchy F Niedopuszczalne warunki eksploatacji Dopuszczalne warunki 60 eksploatacji termometr suchy C Wilgotność względna % 14

21 Konfiguracja ogólna Opcje konfiguracji grupy urządzeń chłodzących ustawiane są w trakcie odbioru eksploatacyjnego urządzeń należących do grupy. UWAGA: Nieprawidłowa zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia chłodzącego. Ustawienia te mogą być modyfikowane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych serwisantów. Konfiguracja klimatyzatora Ścieżka: Main (Główne) > Configuration (Konfiguracja) > Unit (Jednostka) > Configuration (Konfiguracja) Start-up Delay (Opóźnienie rozruchu). Opóźnienie rozpoczyna się po włączeniu i zainicjowaniu urządzenia chłodzącego. Urządzenie nie zacznie działać przed upływem zadanego czasu opóźnienia. Opóźnienie rozruchu umożliwia stopniowe włączanie urządzeń po zaplanowanym przestoju. Idle on Leak (Bezczynność w razie nieszczelności). Wybór opcji Yes (Tak) spowoduje przejście klimatyzatora w tryb bezczynności po uruchomieniu alarmu Water Detection Fault (Wykrycie nieszczelności). Aby wyłączyć przechodzenie klimatyzatora w tryb bezczynności po wykryciu nieszczelności, należy wybrać opcję No (Nie). UWAGA: Czujnik nieszczelności (nr kat. Schneider Electric NBES0308) oraz jego przedłużenie (nr kat. Schneider Electric NBES0309) są elementami opcjonalnymi. Idle on Cool Fail (Bezczynność w razie awarii chłodzenia). Wybór opcji Yes (Tak) powoduje przechodzenie klimatyzatora w tryb bezczynności, kiedy nie jest on w stanie dostarczać chłodzonego powietrza. Aby wyłączyć przechodzenie klimatyzatora w tryb bezczynności po wykryciu awarii układu chłodzącego, należy wybrać opcję No (Nie). UWAGA: Są trzy alarmy, które powodują przejście klimatyzatora w tryb bezczynności: Water Detection Fault (Wykrycie nieszczelności) (gdy opcja Idle On Leak (Bezczynność w razie nieszczelności) jest ustawiona na Yes (Tak)). Zapełniona taca na skropliny Cooling Failure (Awaria układu chłodzącego) (gdy opcja Idle On Cool Fail (Bezczynność w razie awarii układu chłodzącego) jest ustawiona na Yes (Tak)). Więcej informacji o alarmach zawiera sekcja Alarmy na stronie 29. Air Filter Type (Rodzaj filtra powietrza). Wybór rodzaju filtra używanego w jednostce. Sterownik potrzebuje tej informacji w celu prawidłowego obliczania przepływu powietrza. Air Filter Service Alarm Enable (Włącz alarm serwisowy dot. filtra powietrza). Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) alarm serwisowy dotyczący filtra powietrza. Air Filter Service Interval (Okres serwisowy filtra powietrza). Określić liczbę tygodni pomiędzy alarmami serwisowymi dotyczącymi filtra powietrza. 15

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725

MODBUS 40. Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 MODBUS 40 Instrukcja instalatora modułu komunikacyjnego IHB 1044-2 031725 Instrukcja instalatora MODBUS 40 Informacje ogólne Wyposażenie pompy ciepła NIBE w moduł komunikacyjny NIBE MODBUS 40 umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Xesar. Uruchomienie Karta sieciowa

Xesar. Uruchomienie Karta sieciowa Xesar Uruchomienie Karta sieciowa Konfigurowanie komputera W celu skonfigurowania karty sieciowej Xesar można używać dowolnego komputera, może to być także komputer, na którym używane jest oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi MODELE: PASSION / VISION Dziękujemy za wybranie urządzenia marki inventor. Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo