SCIENCE NAUKA. Marek Goszty a*, Bogdan Motyl. Introduction

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCIENCE NAUKA. Marek Goszty a*, Bogdan Motyl. Introduction"

Transkrypt

1 NAUKA SCIENCE Marek Goszty a*, Bogdan Motyl Badania nad budownictwem domów drewnianych Pac awia i okolic (powiat przemyski) Research on timber house construction in Pac aw and its area (Przemy l county) S owa kluczowe: dom drewniany, ciany sumikowo- tkowe, strop drewniany nagi, rygiel, dach krokwiowo-j tkowy, zabytek Key words: wooden house, vertical-post log walls, naked timber ceiling, spandrel beam, rafter-collar beam roof, historical monument Wst p W zwi zku z urbanizacj wsi przemyskiej i jej przeobra- eniami gospodarczymi nast puje gwa towna dewastacja wiejskiego budownictwa drewnianego tradycyjnie zwi zanego z osadami rolniczymi tego regionu. Budownictwo, to zwi zane z potrzebami i funkcjami ycia w obr bie wsi, dokumentuje histori sztuki budowlanej badanego obszaru. Od wieków do budowy budynków wiejskich, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych, u ywano surowców atwo dost pnych, a wi c drewna i kamienia. ywotno u ytkowa i techniczna drewna bywa stosunkowo krótka i dlatego te stare obiekty mieszkalne i gospodarcze stopniowo znikaj i s zast powane przez nowe budynki z bardziej trwa ych materia ów. Pomimo wypierania budownictwa charakterystycznego dla okresów minionych, te stare budynki warte s ocalenia, gdy reprezentuj niejednokrotnie znaczne warto ci zabytkowe, a wi c warto ci architektoniczne i konstrukcyjne, a niekiedy wi si z nimi historyczne i dramatyczne wydarzenia dziejowe. Nale y te zaznaczy, e zespo y budownictwa wiejskiego wytworzy y w omawianym rejonie krajobrazy kulturowe o wielorakich kompozycjach przestrzennych, które nie doczeka y si do tej pory merytorycznych opracowa o charakterze naukowym. Prowadz c badania terenowe mo na zauwa y, e wzgl dnie dobrze chronione s drewniane zabytki architektury sakralnej, gdy s wpisywane do rejestru zabytków i poddawane pracom restauratorskim. Natomiast gorzej jest z zabytkami kultury wieckiej. Podlegaj ochronie prawnej historyczne drewniane dwory, którymi opiekuj si lub zabezpieczaj przed zniszczeniem najcz ciej nowi gospodarze. Nie dba si natomiast o stare, opuszczone drewniane Introduction Because of urbanisation of the countryside in the Przemy l area and its economic transformation, rapid devastation has been observed of the village timber buildings so traditionally connected with agricultural settlements in the region. This type of building, associated with the needs and functions of living within a village, has documented the history of building craftsmanship of the area of research. For centuries, easily obtainable materials such as wood and stone, have been used for rural constructions of both housing and utility buildings. Utility and technical endurance of timber can be relatively short and therefore old dwelling and utility buildings have gradually disappeared and been replaced by new buildings from more long-lasting materials. Despite supplanting constructions characteristic for the past times, those old buildings are worth saving since they frequently represent signiþcant historic value, namely architectonic and construction values, and sometimes dramatic historic events are also associated with them. It should be mentioned, that in the discussed region complexes of rural buildings created cultural landscapes with multiple spatial compositions, which have yet not been described in any factual studies of scientiþc character. While carrying out Þeld research, it can be noticed that wooden monuments of church architecture have been relatively well preserved, since they are entered into the monument register and undergo restoration work. The situation is much worse in the case of lay culture monuments. Historic timber manors, which are frequently taken care of or are preserved from complete ruin by new owners, come under legal protection. But old abandoned timber dwelling * dr hab. in. Marek Goszty a, prof. PRz, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków, Wydzia Budownictwa i In ynierii rodowiska Politechniki Rzeszowskiej, mgr in. Bogdan Witold Motyl. Praca dopuszczona do druku po recenzjach * dr hab. in. Marek Goszty a, prof. PRz, Chair of the Monument Conservation Department, Faculty of Construction and Environmental Engineering of the Rzeszow Polytechnic, mgr in. Bogdan Witold Motyl. Article accepted for publishing after reviews 44 Wiadomo ci Konserwatorskie Conservation News 31/2012

2 domy mieszkalne, stodo y i spichlerze. Opuszczone, popadaj w ruin i s rozbierane, wskutek czego ubo eje i traci na warto ciach kulturowych rodowisko naturalne. Na ich miejscu powstaj nowe domy, ale ich kszta ty jak e cz sto nie komponuj si z krajobrazem i cho jako obiekty s poprawne architektonicznie, to cz sto przy uwzgl dnieniu gustu w a ciciela tworz dysharmoni z krajobrazem, nie stanowi c z nim spójno ci. Pomimo zmian zachodz cych w rodowisku kulturowym istniej jeszcze enklawy wiejskie z przewag budownictwa drewnianego, lecz i one powoli ulegaj degradacji. Jedn z takich enklaw jest wie Pac aw w powiecie przemyskim. Wie nieco zapomniana, yj ca powolnym rytmem w cieniu Kalwarii Pac awskiej, licznie odwiedzanej przez p tników i turystów, zw aszcza w sierpniu, stanowi przyk ad wiejskiego budownictwa drewnianego z drugiej po owy XIX wieku charakterystycznego dla tego regionu. houses, barns or granaries are neglected. Desolate, they fall into ruin and are dismantled, thus impoverishing and depleting the cultural values of the natural environment. In their place new houses are built, though their shapes only too frequently do not go well with the surrounding landscape since, even if they are architectonically appropriate as objects, taking into account the taste of the owner they frequently create a dissonance with the landscape by lacking coherence with it. Despite the changes occurring in the cultural environment, there still exist rural enclaves where timber constructions are predominant, but they also slowly undergo the process of degradation. One of such enclaves is the village of Pac aw in the Przemy l county. This slightly forgotten village, living its slow rhythm in the shadow of Kalwaria Pac awska ßooded with pilgrims and tourists in August, is an example of rural timber building in this region from the second half of the 19 th century. TopograÞa wsi Pac aw le y na wysoko ci 431 m n.p.m., w odleg o ci oko o 24 km na po udnie od Przemy la, na wzniesieniu, w miejscu gdzie rzeka Wiar wyp ywa z gór na nizin. Po o one jest ono w pa mie wzniesie ci gn cych si agodnie od Przemy la w kierunku po udniowo-wschodnim, poprzez granic z Ukrain, a do góry Radycz o wysoko ci 519 m n.p.m. le cej za Dobromilem. Wzniesienia te osi gaj sw kulminacj na górze Suchy Obycz (617 m n.p.m.) 1. Teren ten pod wzgl dem morfologicznym nale y do Pogórza Karpackiego. Rze b góry Pac aw uformowa y nale ce do dorzecza Wis y rzeka Wiar od pó nocy i potok Sopotnik od po udnia 2. Grzbiet góry ci gnie si z po udniowego wschodu na pó nocny zachód. Wie Pac aw po o ona jest pod szczytem po po udniowej stronie góry, a od pó nocy rozci ga si Kalwaria Pac awska. Po pó nocno-zachodniej stronie znajduje si osada Siemionów, na wschodzie Nowe Sady (Hujsko), na po udniu Paprotno, na po udniowym zachodzie Sopotnik, na zachodzie Leszczyny. Rys historyczny wsi Pac aw Pocz tek Pac awia, pierwotna nazwa Pacz aw, nie jest znany. Nie wiemy, czy by a to jaka lokacja i kto j za o y. Jeden z najstarszych zapisów dokumentuje prawos awn cerkiew pod wezwaniem w. Szymona S upnika, która sta a ju w 1311 r., za czasów potomków ruskiego ksi cia Lwa. Po trzystu latach, w czasie których by a wielokrotnie modernizowana, w roku 1611 zosta a przebudowana i powi kszona, o czym wiadczy napis cyrylic wykonany na belce w wi tyni. Nast pnie cerkiew poprawiano kilka razy, a w roku 1921 zosta a rozebrana i na jej miejscu postawiono now, któr uko czono w 1922 r. T z kolei rozebrano po II wojnie wiatowej. W cerkwi znajdowa a si cudowna ikona Przeczystej Panny namalowana w 1409 r. przez zakonnika Laurentego 3. Wie w swoich pocz tkach na pewno zosta a zasiedlona przez Wo ochów, st d do dzi w mowie jej mieszka ców wyst puj nazwy charakterystyczne dla j zyka wo oskiego, mi dzy innymi watra co oznacza piec chlebowy 4, lessa suszarnia na owoce 5. Do drugiej wojny wiatowej istnia a instytucja wójta, tak charakterystyczna dla prawa wo oskiego. Ostatnim wójtem by Józef Szwerc 6. W 1367 r. osada wesz a w sk ad klucza Topography of the village Pac aw is situated at the altitude of 431 m AMSL approximately 24 km to the south of Przemy l on the elevation where the River Wiar starts in the mountains and ßows towards the lowland. It is located in the range of hills stretching gently from Przemy la towards the south-east across the border with Ukraine to Mount Radycz, 519 m AMSL, behind Dobromil. Those elevations reach their culmination on Mount Suchy Obycz 617 m AMSL 1. Morphologically, the area belongs to the Carpathian Uplands. The lie of the land of the Pac aw hill was formed by the River Wiar in the north and the Sopotnik Brook in the south, which belong to the Vistula river basin 2. The mountain ridge stretches from the south-east towards the north-west. The village of Pac aw is located below the summit on the south slope of the mountain, in the north there lies Kalwaria Pac awska, on the north-west side there used to be Siemionów settlement, in the east Nowe Sady (Hujsko), in the south Paprotno, in the south-west Sopotnik, and in the west Leszczyny. An outline of the history of Pac aw village The origins of Pac aw, which was initially known as Pacz aw, are not known. We do not know if it was a foundation or who founded it. One of the oldest records documents an Orthodox church dedicated to St. Symeon the Stylite, which already stood there in 1311 in the times of the descendants of the Prince Lev of Rus. After 300 years, during which it was repeatedly modernised, in 1611 it was altered and enlarged, the evidence of which was an inscription made in Cyrillic alphabet on the beam in the temple. Subsequently, the church was repaired several times, and in 1921 it was dismantled and replaced with a new one completed in That church, in turn, was demolished after World War II. In the church there existed a miraculous icon of the Immaculate Virgin painted in 1409 by monk Laurenty 3. At the beginning the village must have been settled by Wallachians, therefore even today the village inhabitants use in their speech names characteristic for the Wallachian language, for instance Watra which means a bread oven 4, Lessa a drying room for fruit 5. Until World War II there existed here the function of wójt so characteristic for the Wallachian law. The last wójt was Józef Szwerc 6. In 1367, the Wiadomo ci Konserwatorskie Conservation News 31/

3 rybotyckiego b d cego od 1359 r. w asno ci Stefana W grzyna herbu Sas, zwanego równie Szczepanem Wo- oszynem Rybotyckim, rycerza wo oskiego 7, osadzonego w Rybotyczach przez Króla Kazimierza Wielkiego. Pod dat 1441 w aktach wyst puje Ivano Sloch de Paczslaw 8, a w dokumencie z 1468 r. mieszka cy Pac awia r cz przed s dem wspólnie z okolicznymi kniaziami 9 (wójtami). Osad wtedy w ada cnazo Iwaszko de Paclaw. W drugiej po owie XVI wieku wie nale a a do Krzysztofa G owy 10 i zapewne jemu zawdzi cza uk ad przestrzenny przypominaj cy kszta tem trójramienn gwiazd z du ym trójk tnym rynkiem, który by mo e wytyczono w oparciu o renesansowe za o enia. W 1601 roku Pac aw mia wielu w a cicieli, byli to mi dzy innymi: Jan Tomasz Drohojowski, Andrzej Fredro z Pleszewic, Sienko Szczurkiewicz, Steczko i pop Szczurek. Oko o 1617 roku cz Pac awia nale c do Drohojowskich nabywa Miko aj Wolski 11. W dokumentach wielokrotnie do ko ca XVI w. spotykamy Pac awskich i st d wiadomo, e by o to ich miejsce rodzinne. Pac awscy byli szlacht za ciankow herbu Ogo czyk 12 pochodzenia wo oskiego, osadzon tam w XV w., a Pac aw by wsi prywatn. Z dokumentu z roku 1632 dowiadujemy si o Stanis awie Pacz awskim z Rusi, który podpisuje elekcj W adys awa IV, króla Polski 13, a w roku 1782 S d Ziemski w Przemy lu potwierdza szlachectwo Piotra i Bazylego Pac awskich z Pac awia 14. W zwi zku z licznymi w XVII wieku najazdami tatarskimi ówczesny wspó w a ciciel Pac awia Aleksander Maksymilian Fredro 15 postanawia wybudowa fortec obronn, która zapewni aby bezpiecze stwo ludno ci w jego wsiach. Co prawda obok Pac awia istnia niewielki zameczek otoczony wa ami 16, ale nie móg on w razie zagro enia pomie ci wszystkich mieszka ców Pac awia i s siednich Nowosió ek Dydy skich, oraz Hujska. By mo e Aleksander Maksymilian Fredro planowa budow przysz ej fortecy wraz z sanktuarium m ki Pa skiej w Pac awiu, lecz nie mog c doj do porozumienia ze wspó w a cicielami wsi, fortec i sanktuarium ostatecznie wybudowa na gruntach Pac awia bardziej na pó noc. W 1665 r. Fredro rozpoczyna budow fortecy na wzgórzu dominuj cym nad dolin Wiaru, otaczaj c ko ció i klasztor fortyfikacjami ziemnymi sprz onymi z nowo powsta osad 17 zwan wtedy S oboda. By a ona wsi us ugow w stosunku do klasztoru i posiada- a uk ad miejski (obecnie wie Kalwaria Pac awska), Pac aw natomiast pozosta wsi dworsk. Forteca ta, oprócz zapewnienia bezpiecze stwa okolicznym wsiom nara onym na cz ste w tym okresie napady Tatarów, mia a równie przyczyni si do rozwoju gospodarczego regionu. Nale y domniemywa, e fundator, finansuj c w 1668 r. ko ció i klasztor oraz modn w tych czasach Kalwari, liczy na to, i ci gaj cy na liczne odpusty pielgrzymi i kupcy jad cy na jarmarki w Rybotyczach, Fredropolu, Dobromilu czy te Birczy, których terminy pokrywa y si z odpustami w klasztorze, b d kupowa produkty rolne i rzemie lnicze wytwarzane w Pac awiu, Hujsku i Nowosió kach Dydy skich 18. Z czasem zacz a wzrasta rola osady przyklasztornej, do której zakonnicy sprowadzali swoje rodziny, byli to rzemie lnicy produkuj cy wyroby dla potrzeb klasztoru, zw aszcza tkacze 19. settlement became a part of the Rybotycze demesne which, since 1359, belonged to Stefan W grzyn of the Sas coat of arms, a Wallachian knight, also known as Szczepan the Wallachian Rybotycki 7, settled in Rybotycze by King Casimir the Great (Kazimierz Wielki). Under the date 1441, the records mention Ivano Sloch de Paczslaw 8, and in a document from 1468 the residents of Pac aw vouch in court together with local warlords 9 (wójts). At that time the settlement is ruled by cnazo Iwaszko de Paclaw. In the second half of the 16 th century, the village belonged to Krzysztof G owa 10, and to him Pac aw probably owned its spatial layout resembling the shape of a three-pointed star with a large triangular market place which may have been laid out on the basis of Renaissance principles. In 1601, Pac aw had many owners and among them there were: Jan Tomasz Drohojowski, Andrzej Fredro from Pleszewice, Sienko Szczurkiewicz, Steczko and an Orthodox priest Szczurek. Around 1617, a section of Pac aw belonging to the Drohojowski family was purchased by Miko aj Wolski 11. Until the end of the 16 th century, the name of the Pac awski family reappears many times in documents, and therefore it is known that it was their family seat. The Pac awski family were minor gentleman of the Ogo czyk coat of arms 12, of Wallachian origin, settled there in the 15 th century, and Pac aw was a private village. In a document from 1632, we learn about Stanis aw Pacz awski from Rus who signed the election of W adys aw IV, the king of Poland 13, and in 1782 the Provincial Court in Przemy l conþrmed the nobility of Piotr and Bazyli Pac awski from Pac aw 14. Because of Tartar raids, so frequent in the 17 th century, the then co-owner of Pac aw Aleksander Maksymilian Fredro 15 decided to have a defensive fortress erected, which would ensure safety for people in his villages. Admittedly, beside Pac aw there existed a small castle surrounded with ramparts 16, but in case of danger it could not have accommodated all the inhabitants of Pac aw, neighbouring Nowosió ki Dydy skie and Hujsko. Aleksander Maksymilian Fredro may have planned the building of the future fortress together with the sanctuary of the Passion of Christ in Pac aw, but not being able to reach an agreement with the co-owners of the village, he Þnally built the fortress and the sanctuary on the grounds of Pac aw but more towards the north. In 1665, Fredro began construction of the fortress on the hill dominating the valley of the Wiar, surrounding the church and monastery with earth fortiþcations combined with the newly created settlement 17 then known as S oboda. It was an ancillary village in relation to the monastery and possessed an urban layout, nowadays it is the village of Kalwaria Pac awska, while Pac aw remained a manorial village. The fortress, besides ensuring safety for the surrounding villages threatened by constant Tartar raids really frequent in that period, was also to contribute to the economic development of the region. It might be assumed, that the founder while Þnancing the church and monastery in 1668 as well as the then fashionable Kalwaria, hoped that pilgrims attracted by numerous church fairs and merchants heading for fairs in Rybotycze, Fredropol, Dobromil or Bircza, the dates of which coincided with the church fairs at the monastery, would purchase agricultural produce and craft manufactured in Pac aw, Hujsko and Nowosió ki Dydy skie 18. With time the role of the settlement by the monastery increased; monks brought there their families, and they were craftsmen, par- 46 Wiadomo ci Konserwatorskie Conservation News 31/2012

4 Po ponownej fundacji Stefana Dwernickiego w latach i wzniesieniu barokowego zespo u ko cielno- -klasztornego 20 wie Pac aw by a ju tylko wsi dworsk z rozwini t produkcj p ócien konopnych, upraw lnu, konopi, gryki i prosa. W XIX i XX w. powszechne by o tu równie sadownictwo, uprawiano g ównie liwy, jab onie i orzechy w oskie, wytwarzano z nich liwowic oraz wina jab kowe, ponadto susz liwkowy i jab kowy, p dzono te wódk z yta. Wa nym wydarzeniem dla osady wiejskiej by o przej- cie jej mieszka ców z obrz dku greckokatolickiego na obrz dek rzymskokatolicki. Jak wynika ze róde pisanych, by to proces, który trwa od roku 1863 do1880, wtedy to prawie wszyscy mieszka cy byli ju katolikami wyznania rzymskiego. Przyczyn zapewne by o wiele. Jedn z nich, jeszcze wspominan we wsi w postaci przekazu ustnego, by o to, e na skutek rozpocz cia budowy oko o 1870 roku Kalwarii greckokatolickiej oraz konieczno ci budowy nowej murowanej cerkwi, któr uko czono w 1887 roku, mieszka cy wsi nie chcieli ponosi zwi zanych z tym kosztów. Mimo to mieszka cy Pac awia go cili p tników greckokatolickich. Nap yw pielgrzymów przyczyni si do rozwoju wsi, liczba nowo wybudowanych domów po roku 1852 niemal si podwoi a 21. Ostatnim dziedzicem Pac awia by hrabia Pawe Tyszkowski, onaty z Henryk Fredro, wnuczk Jacka Fredry, który umieraj c w 1920 roku w testamencie przekaza swe dobra Polskiej Akademii Umiej tno ci 22. W 1935 r. na centralnym placu wybudowano z inicjatywy ówczesnego wójta Józefa Szwerca drewnian remiz stra ack wraz ze wietlic, która pe ni a istotn rol w yciu wsi. W dobie wspó czesnej jest to zabytek monumentalnej architektury drewnianej, wraz z wyposa eniem w stary sprz t stra acki, podobnie jak wiele jeszcze istniej cych drewnianych domów ze starym wyposa eniem wn trz. Zespó ten tworzy swoisty ywy skansen. Murowan cerkiew i urz dzenia kalwarii rozebrano w latach 50. XX w. Do powszechnym zjawiskiem by a emigracja ludno ci w ko cu XIX w. do USA. Cz z mieszka ców powróci a w latach 20. XX w. Dzi jest to wie ludzi starych, t skni cych za minionymi czasami. W spisie zabytków architektury z roku 1998 Þguruje 19 zabytkowych domów 23, obecnie cz z nich jest przebudowana, a niektóre stoj puste. Charakterystyka domów Domy drewniane z rejonu Pac awia i jego okolic zaliczone zosta y w swoim czasie przez znanego badacza Stefana Lwa do przys upowych domów grupy przemyskiej 24. Interesuj cy dyskurs co do wykszta cenia si tego typu konstrukcji w okolicach Pac awia nie zosta zako czony. Konstrukcj tych domów zajmowa si Franciszek Kotula, który widzia zwi zek wy cznie z kolonizacj niemieck, a zw aszcza ze l sko- u yck 25. Stefan Lew na podstawie swoich bada twierdzi, e jest to raczej wytwór my li lokalnej. Po up ywie kilkudziesi ciu lat zagadnienie to ponownie powraca, z uwagi na piln potrzeb prowadzenia bada terenowych, w obliczu zachodz cych przekszta ce domów i ich rozbiórek. Genezy domu drewnianego z Pac awia nale y poszukiwa w okresie akcji osiedle czych, które trwa y tu od ticularly weavers, manufacturing products required by the monastery 19. After a new Foundation by Stefan Dwernicki in the years and building of a Baroque church and monastery complex 20, the village of Pac aw was only a manorial village with well developed production of hemp cloth, growing ßax, hemp, buckwheat and millet. In the 19 th and 20 th century, orchards were also quite common here, plum, apple and walnut trees were mostly grown, plum vodka and apple wine was manufactured from the fruit, as well as dried plum and apple fruit, rye vodka was also distilled. An important event for the village was conversion of its inhabitants from the Greek Catholic faith to the Roman Catholic religion. The written records indicate that it was a process that lasted from 1863 till 1880, when almost all inhabitants became Roman Catholics. There may have been many reasons for that. One of them, still functioning in the form of an oral tradition in the village, was that the villagers did not want to incur the costs of building a new Orthodox church, because the construction of Greek Catholic Calvary commenced around 1870 and it was also deemed necessary to erect a new masonry Orthodox church which was completed in Nevertheless, inhabitants of Pac aw hosted Greek Catholic pilgrims. An inßux of pilgrims contributed to the development of the village, the number of newly built houses almost doubled after The last squire of Pac aw was count Pawe Tyszkowski, married to Henryka, the granddaughter of Jacek Fredro, who died in 1920 and in his last will donated his estate to the Polish Academy of Learning 22. In 1935, on the initiative of the then Wójt Józef Szwerc, a wooden Þre station with a leisure centre, which served a signiþcant function in the life of the village community, was built on the village green. Nowadays it is a relic of monumental timber architecture, together with its old Þre brigade equipment, similarly to many other still existing wooden house with old equipment and interior furnishings. This complex constitutes a live open air museum. The masonry Orthodox church and the elements of the calvary were dismantled in the 1950s. Towards the end of the 19 th century, emigration of people to the USA became a fairly common phenomenon. Some of the former inhabitants returned during the 1920s. Today it is a village of old people longing for the bygone times. On the list of monuments of architecture from 1998 there were 19 historical houses 23, nowadays some of them have been rebuilt and some are left abandoned. Description of houses Wooden houses in Pac aw and its vicinity were once counted among Lusatian half-timbered houses from the Przemy l group by a well known scientists, Stefan Lew 24. The interesting discussion concerning the formation of this construction in the vicinity of Pac aw has not been Þnished. The construction of such house was the issue that Franciszek Kotula was interested in, who saw their connection solely with German colonisation, and particularly with the Silesian Lusatian inßuence 25. On the basis of his own research Stefan Lew claimed that it was rather the result of local thought. After several decades, the issue is raised again because of the urgent need to carry out Þeld research in the face of the occurring transformations of houses or their demolition. Wiadomo ci Konserwatorskie Conservation News 31/

5 czasów Kazimierza Wielkiego, gdy na trwa e te ziemie przesz y pod jego panowanie, a wi c od roku O lokacji Pac awia nie wiemy nic, cho zachowa si dokument z lokacji s siedniej wsi Makowa. Lokacja ta odby a si na prawie wo oskim z 1464 r. 27 Mo na za o y, e i ona wp yn a na pobliski Pac aw, bowiem jak to wynika z innych zapisków o kniaziu Iwaszko, zasiedlali go równie wo oscy osadnicy. W roku 1582 kronikarz pisze 28 o niemieckich ch opach osadzonych pod Przeworskiem, Przemy lem, Sanokiem i Jaros awiem. W czasach Jakuba Miko aja Fredry pojawia si wzmianka, e mleka tu i p ócien lnianych wielka jest zwykle obþto, poniewa wioski na ca ym tym obszarze zamieszkuj potomkowie niemieckiego plemienia 29. Kolejne fazy kolonizacji mia y miejsce za czasów Cesarstwa Austro-W gierskiego, kiedy to cesarz Józef II 17 wrze nia 1781 r. podpisa patent cesarski dla osadnictwa rolnego oraz 11 listopada patent tolerancyjny dla protestantów. Akcja zako czy a si w 1784 r., tak wi c w ci gu jednego stulecia powsta o wiele (setki) nowych wsi 30. Proces rozwoju osadnictwa niew tpliwie zwi zany by równie z wymian do wiadcze pomi dzy cechami budowniczymi z ró nych okolic. Nale y wspomnie, e ju od staro ytno ci budowa domu by a czym wa nym i zawsze stosowano si do pewnych regu, mówi ju o tym Witruwiusz w swym dziele, a powtórzy Palladio w okresie renesansu 31. Tak wi c budowniczowie poczynaj c od architektów a do murarzy i cie li byli lud mi posiadaj cymi odpowiednie kwaliþkacje i tak by o w przypadku budowy domów w Pac awiu i jego okolicach. W zaborze austriackim, zw aszcza w dobie tzw. autonomii, instytucje spo eczne i kulturalne rozwija y si swobodnie. Dzia a y szko y przemys owe kszta c ce budowniczych, pocz wszy od Politechniki Lwowskiej, która jako jedyna w dawnej Polsce od 1872 r. posiada a Wydzia Budownictwa L dowego 32. Politechnika zapewne wp ywa a na zawodowe szkolnictwo stopnia podstawowego, które dzia a o na obszarze Lwowa i Przemy la, równie i po I wojnie wiatowej. Szko y te kszta ci y uczniów z ca ej historycznie rozumianej Ma opolski, a uczniowie ci odbywali praktyki u rzemie lników zrzeszonych w cechach w Przemy lu i Dobromilu 33. Cechy te po ustawach Cesarzowej Marii Teresy O porz dku cechowym z 1778 r. skupia y rzemie lników z ca ego cyrku u, a wydanie przez Franciszka Józefa I w 1859 r. ustaw o wolno ci przemys owej, ze zmianami w 1883 r. i 1907 r., wzmacnia o rol cechów i nak ada o na nie obowi zek dbania o podnoszenie kwaliþkacji przez rzemie lników. Procesy te by y kontynuowane w Polsce mi dzywojennej, zosta y przerwane po II wojnie wiatowej przez rozwi zanie wszystkich cechów i tworzenie ich od nowa 34. Nad budow domów czuwa a lokalna administracja austro-w gierska, a na budow domu trzeba by o otrzyma konsensus (zezwolenie). Nowo budowane domy musia y odpowiada przepisom, a nad tym czuwa a policja budowlana lub odpowiedni urz d. W przypadku Pac awia by to nadzór z Dobromila. Pierwsze budowlane ustawy józeþ skie z 1786 r. dotyczy y tylko palenisk i zabezpieczenia od ognia 35. Natomiast ustawa z 1899 r. szczegó owo okre la a sposób lokalizacji budynku, wielko pomieszcze, wielko otworów okiennych, sposób budowy dachu oraz pieca i komina. Zaleca a ponadto warunki zagospodarowania wokó budynków drewnianych, np. zaleca a sadzenie drzew li ciastych, ywop otów, sposób stawiania The origins of the timber house from Pac aw should be sought in the period of settlement activity which began during the reign of Casimir the Great, when the lands permanently passed under his rule, so after We know nothing about the foundation of Pac aw, although the document granting its rights to the nearby village of Makowa has been preserved. Location of the village was granted according to the Wallachian law from It can be assumed that it may have inßuenced nearby Pac aw since, as other written records concerning Prince Iwaszko indicated, it was also populated by Wallachian settlers. In 1582, a chronicler wrote 28 about German peasant settled near Przeworsk, Przemy l, Sanok and Jaros aw. In the times of Jakub Miko aj Fredro, it was mentioned 29 that milk and linen cloth are usually abundant here, since villages in the whole area are inhabited by descendants of a German tribe. Subsequent phases of colonisation took place during the times of the Austrian Hungarian Empire, when the Emperor Joseph II on September 17, 1781, signed an imperial patent for agricultural settlement, and on November 11 a tolerance patent for protestants. The campaign was completed in 1784, thus during one century many (hundreds) of new villages were established 30. The process of developing settlement was also undoubtedly connected with the Exchange of experience between building guilds from various regions. It should be mentioned, that since the antiquity constructing a house was an important activity and certain rules were always obeyed, as Vitruvius said in his work and Palladio repeated during the Renaissance period 31. Therefore builders, from architects to bricklayers and carpenters, were usually people possessing suitable qualiþcations, and so it must have been in the case of building houses in Pac aw and its vicinity. In the annexed territory in Galicia, and especially during the time of the so called autonomy, social and cultural institutions could develop freely. Vocational industrial schools educated builders, starting with the Polytechnic in Lviv which as the only one in old Poland had a Civil Engineering Department since The Polytechnic must have inßuenced primary vocational schools which functioned in the area of Lviv and Przemy l, also after World War I. The schools educated students from the whole historically understood Lesser Poland, and students served their apprenticeship with craftsmen who were members of Guilds in Przemy l or Dobromil 33. After the Empress Maria Therese issued the laws About the guild order in 1778, those guilds gathered craftsmen from the whole district, and after the acts issued by Franz Joseph I in 1859, about industrial liberty with amendments in 1883 and 1907, they strengthened the role of guilds and imposed on them the duty to take care about craftsmen improving their qualiþcations. Those processes were continued in Inter-war Poland, and were interrupted after World War II by means of dissolving all the guilds and then recreating them anew 34. The process of house building was supervised by local Austrian Hungarian administration, and a special consensus (permit) had to be obtained before building a house. Newly built houses had to meet certain requirements, which was veriþed by building police or an appropriate ofþce. In the case of Pac aw it was a supervisor from Dobromil. The Þrst Josephinian building laws from 1786 concerned only hearths and Þre protection 35. But the legal act from 1899 deþned in detail the way of locating the building, the size of rooms, the size of window openings, 48 Wiadomo ci Konserwatorskie Conservation News 31/2012

SCIENCE NAUKA. Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map. Dominika Kuśnierz-Krupa* Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout

SCIENCE NAUKA. Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map. Dominika Kuśnierz-Krupa* Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa* Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map Słowa kluczowe: Brzostek, mapa Miega, układ urbanistyczny Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout Brzostek

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook Spis treści Contents I. MIASTO OLEŚNICA Historia i zabytki

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Pałac w Rudnicy historia, architektura, dekoracja. Rudnica palace history, architecture, decoration

Pałac w Rudnicy historia, architektura, dekoracja. Rudnica palace history, architecture, decoration 2013 4(36) DOI: 10.5277/arc130401 Michał Pszczółkowski* Pałac w Rudnicy historia, architektura, dekoracja Rudnica palace history, architecture, decoration Wprowadzenie Introduction Przedmiotem artykułu

Bardziej szczegółowo

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION 119 Pol. J. Sport Tourism 14, 1, 119-134 THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION KATARZYNA PIOŒ, KAROLINA SKOCZYLAS, TERESA BRZEZIÑSKA-WÓJCIK Maria

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Œladami ydowskich miasteczek

Œladami ydowskich miasteczek WYDANIE www.chmielnik.com OKOLICZNOŒCIOWE IV Spotkania z Kultur¹ ydowsk¹ Œladami ydowskich miasteczek Piñczów-Dzia³oszyce-Szyd³ów-Chmielnik 16-18.06.2006 rok Synagoga w Piñczowie przed II Wojn¹ Synagoga

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009

ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 ISSN 1644-4183 KWIECIE /APRIL 2009 W W W. M A G A Z Y N S W I A T. P L 5 Podró e sà jak bajka. Magiczne, jak Kerala o wschodzie s oƒca, do której zabierze nas Sebastian Durbacz. Mistyczne, jak oêwietlone

Bardziej szczegółowo

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK

SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK SZLAKAMI LASOWIAKÓW Trodding the Lasowiacy Trails PRZEWODNIK GUIDEBOOK Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

Wenecja dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków. Venice cultural heritage. The issue of saving the city and monuments

Wenecja dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków. Venice cultural heritage. The issue of saving the city and monuments 2015 1(41) DOI: 10.5277/arc150103 Krystyna Strumiłło* Wenecja dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków Venice cultural heritage. The issue of saving the city and monuments Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction. Obserwowany w ostatnich latach postęp gospodarczy

SCIENCE NAUKA. Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction. Obserwowany w ostatnich latach postęp gospodarczy NAUKA SCIENCE Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych Prospects for active design expansion owing

Bardziej szczegółowo

Arktyczne wspólnoty wyspy Magerøya jako przykład rekonstrukcji wcześniejszych struktur przestrzennych i reaktywacji lokalnych społeczności

Arktyczne wspólnoty wyspy Magerøya jako przykład rekonstrukcji wcześniejszych struktur przestrzennych i reaktywacji lokalnych społeczności 2015 1(41) DOI: 10.5277/arc150107 Ewa Cisek* Arktyczne wspólnoty wyspy Magerøya jako przykład rekonstrukcji wcześniejszych struktur przestrzennych i reaktywacji lokalnych społeczności Arctic communities

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 37 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41

POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41 POWIAT OTWOCKI Otwock_miejska_ok.p65 1 05-01-17, 10:41 Powiat Otwocki ISBN 83-918611-2-2 Projekt graficzny: Serigraph Autorzy zdjêæ: Andrzej Dobrowoski, Marcin Kucharzewski, Jacek Po³osak, Jerzy Szczêœniak,

Bardziej szczegółowo

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga

Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Anna Góra-Klauzinska Anna Benicewicz-Miazga Zamek Krzyżtopór Historia 1 2 Neighbourhood Krzyztopor Castle Zamek Krzyżtopór Sąsiedztwo 3 The night veiled the Koprzywianka valley, basking the land with monlight.

Bardziej szczegółowo

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim

Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim Anna Oniszk-Pop awska Mariusz Matyka Raport ko cowy z badania dziedzinowego: Kompleksowa ocena uwarunkowa w zakresie produkcji biogazu w województwie lubelskim maj 2012 Przedmiotowe badanie zosta o zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009: Redaktor Naczelny: prof. dr hab. in. Stanis aw MAJEWSKI Redaktor Techniczny: mgr in. Dominik WOJEWÓDKA Sekretarz Monografii: dr in. Antonina ABA Adres Redakcji: Redakcja monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1

Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska 1 Ziemia Staszowska STASZÓW 2008 1 Ziemia Staszowska nasza mała ojczyzna jest zamknięta od północy Pasmem Wygiełzowskim, będącym częścią Gór Świętokrzyskich; od wschodu Sandomierszczyzną;

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo