IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch"

Transkrypt

1 IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch Systemy Łączników Statycznych STS Specyfikacja techniczna produktu IT-SWITCH 16A do 40A 11_DDCGB0261A.doc

2 2

3 Spis treści 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji Zaspokaja najwyŝsze wymagania Optymalna ochrona Doświadczenie i wiedza Unikalne rozwiązanie Jedna wersja spełnia wszystkie wymagania Ogólna zasada działania Przełączenie ręczne i automatyczne Przełączenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub przełączenie wyłącznie zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) Inne funkcje Przyjazne dla uŝytkownika, łatwe uŝytkowanie Panel sterowania i wyświetlacz Interfejsy komunikacji zewnętrznej Specyfikacja ogólna Ogólne warunki środowiskowe Wymiary i przyłącza Rack 19" 16A i 20A BOX 32A i 40A Normy...19 SŁOWNIK: S1 : Źródło 1 zasilające wejście 1 S2 : Źródło 2 zasilające wejście 2 UPS : System Zasilania Bezprzerwowego (UPS) Preferowane źródło : przyjęte za normalne źródło zasilania. Zastępcze źródło: przyjęte za awaryjne źródło zasilania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian opisu technicznego bez powiadomienia. Prosimy o skontaktowanie się z najbliŝszym przedstawicielstwem SOCOMEC SICON UPS w celu otrzymania najnowszej wersji opisu technicznego. Copyright SOCOMEC SICON UPS 3

4 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji Rozwiązanie zwiększające dostępność zasilania dla urządzeń o znaczeniu krytycznym. Urządzenia o znaczeniu krytycznym wymagają zasilania o wysokiej dostępności. IT-SWITCH jest wyjątkowym i odpowiednim rozwiązaniem, które zapewnia bezprzerwowe zasilanie energią elektryczną, niezbędne do ciągłości pracy urządzeń. IT-SWITCH, stanowi najlepsze rozwiązanie dla: Zapewnienia redundancji zasilania z dwóch niezaleŝnych źródeł, Zwiększenia niezawodności zasilania odbiorów krytycznych, MoŜliwości rozbudowy lub projektowania systemu, zapewniającego zasilanie o wysokiej dostępności. Static Transfer System (STS) produkcji SOCOMEC SICON UPS jest w pełni automatycznym, "inteligentnym" i samodzielnym urządzeniem. UmoŜliwia łatwe projektowanie architektury redundantnej "z podwójnym źródłem", która zapewnia ciągłe zasilanie o wysokiej dostępności dla wszystkich wraŝliwych lub krytycznych urządzeń. Dzięki wysokiej zdolności łączeniowej, przełączenie automatyczne albo ręczne jest w pełni bezpieczne i nie ma wpływu na odbiornik. 1.1 Zaspokaja najwyŝsze wymagania Centra danych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawy usług internetowych, systemy bezpieczeństwa lotnisk, procesy przemysłowe, wszyscy potrzebują ciągłego zasilania, przez siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. IT-SWITCH jest przeznaczony do zabezpieczania: Systemów przetwarzania danych, Serwerowni, Systemów telekomunikacyjnych, Systemów sterowania procesów przemysłowych, Systemów zabezpieczeń. Koncepcja SOCOMEC SICON UPS oferuje rozwiązanie zapewniające ciągłość dostawy energii w trybie on-line, i moŝliwość budowy systemu o dostępności do 99, %. 4

5 1.2 Optymalna ochrona IT-SWITCH zapewnia pełną ochronę przed: Zanikiem podstawowego źródła zasilania, Awariom w systemie energetycznym przed urządzeniem, Awariom spowodowanym przez odbiorniki zasilane z tego samego źródła, Błędami uŝytkownika. Funkcje i parametry zostały starannie zaprojektowane dla zapewnienia: Redundancji z dwóch alternatywnych i niezaleŝnych źródeł zasilania, Natychmiastowego ręcznego lub automatycznego przełączenia, MoŜliwości wyboru preferowanego źródła przez uŝytkownika, Programowalnego powrotnego automatycznego przełączenia, Przełączanie wszystkich biegunów dla zapewnienia całkowitej izolacji linii - zapewnia zgodność ze wszystkimi układami sieci (przełączanie przewodu zerowego). Łatwą kontrolę poprzez panel sterowania ze schematem ideowym i z wyświetlaczem. Kontrola prądu zwarcia dla uniknięcia błędnego przełączenia na inne źródło, co zapobiega zakłócaniu pozostałych odbiorników*, Podwójny by-pass serwisowy z blokadą, i technologia "hot swap" operacje w pełnym ruchu - wkładania modułu pozwalająca na zmianę mudułu bez przerywania pracy odbiornika (tylko wersja plug in HA (model E)), Komunikacja z BMS w protokole JBUS/MODBUS*, Oprogramowanie TOP VISION dla centralnego monitorowania sprawowanego lokalnie lub zdalnie z PC*. 1.3 Doświadczenie i wiedza Dostępne od 16A do 4800 A, urządzenia STS (IT-SWITCH i ) korzystają z rozległego praktycznego doświadczenia SOCOMEC SICON UPS' zdobywanego od Nasz był skutecznie stosowany w licznych prestiŝowych systemach zasilania na całym świecie. 5

6 1.4 Unikalne rozwiązanie. Redundantne podwójne zasilanie IT-SWITCH moŝe być zasilany z dwóch całkowicie niezaleŝnych źródeł. MoŜe on chronić przed: Awarią podstawowego źródła zasilania, Błędnym zadziałaniem zabezpieczeń przed urządzeniem, Wzajemnym zakłóceniem wywołanym przez uszkodzone urządzenia (zwarcie), zasilane z tego samego źródła, Błędami eksploatacyjnymi (otwarcie obwodu) występującymi w linii zasilania. Kompatybilny z wszystkimi typami sieci IT-SWITCH jest całkowicie kompatybilny ze wszystkimi układami sieci a takŝe ułatwia instalowanie i uruchomienie. Proste operacje na obiekcie Obwód zasilania moŝe być łatwo zmieniony przez zmianę wyboru preferowanego źródła, Elastyczne operacje bez wyłączania odbiorników; wbudowane automatyczne sterowanie IT- SWITCH całkowicie chroni przed przypadkową zmianą zasilania dokonaną przez uŝytkownika. Serwisowanie linii zasilającej bez wyłączania odbiorników IT-SWITCH gwarantuje stałe zasilanie podczas serwisowania obwodów zasilających bez Ŝadnych ograniczeń dla odbiorników. 6

7 2. Jedna wersja spełnia wszystkie wymagania IT-SWITCH występuje w trzech wersjach: Standard (model S) steruje automatycznym lub ręcznym przełączeniem ze źródła preferowanego na zastępcze, HA (model B) zaprojektowany do wraŝliwych odbiorników dzięki inteligentnemu monitoringowi parametrów: prądu zwarcia i synchronizacji źródeł. Plug-in HA (model E) wyposaŝony w by-pass serwisowy i moduł elektroniki plug-in, pozwala na ciągłe zasilanie odbiorów podczas serwisowania bez Ŝadnych ograniczeń zasilania odbiorników. FUNKCE IT-SWITCH Standard Model S IT-SWITCH HA Model B IT-SWITCH HA plug-in Model E Przełączenie ręczne X X X Przełączenie z przerwą "Break-before-make" X X X Przełączenie Synchronizowane/ niesynchronizowane X X X Tylko Przełączenie Synchronizowane X X Wykrywanie awaryjnego prądu wyjściowego X X Blokada wadliwych, powtarzających się przełączeń Moduł Hot Swap plug-in Bypass serwisowy Port szeregowy (JBUS) X X Styki bezpotencjałowe X X X Wybór preferowanego źródła X X X Historia zdarzeń - Event log X X X Gniazdo serwisowe PC X X X X X X X 7

8 3. Ogólna zasada działania Schemat ideowy wersja Standard (model S) i wersja HA (model B) Zabezpieczenia bezpieczniki topikowe SW1 i SW2 moduły tyrystorowe Schemat ideowy : wersja HA plug-in (model E) Zabezpieczenia bezpieczniki topikowe + rozłączniki manewrowe SW1 i SW2 moduły tyrystorowe 8

9 Source 1 Source 2 CS1 CS2 Q41 : źródło 1 Q42 : źródło 2 Q30 : rozłącznik wyjściowy Q50 : rozłącznik bypassu ręcznego Load IT-SWITCH jest to elektroniczny Łącznik Statyczny (Static Transfer System -STS). Źródło, które normalnie zasila aplikację jest nazywane źródłem preferowanym, a drugie jest traktowane jako źródło zastępcze. UŜytkownik moŝe dowolnie wybrać preferowane źródło. IT-SWITCH zasila jeden lub więcej odbiorników z dwóch całkowicie niezaleŝnych niezsynchronizowanych lub zsynchronizowanych źródeł AC. IT-SWITCH wykrywa kaŝdą awarię napięcia wyjściowego i zapewnia automatyczne przełączenie na źródło zasilania awaryjnego bez zakłócania pracy odbiornika. IT-SWITCH znacząco poprawia bezpieczeństwo zasilania aplikacji. Operacja łączeniowa jest nadzwyczaj szybka, zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Urządzenie posiada wiele funkcji i moŝe być łatwo dostosowane do wszelkich zdefiniowanych wymagań. 9

10 3.1 Przełączenie ręczne i automatyczne IT-SWITCH ma dwa podstawowe tryby pracy: Tryb bezpiecznego ręcznego przełączenia uruchamiany przez uŝytkownika z panelu sterowania, albo zdalnie poprzez BMS lub stację monitoringu TOP VISION. Tryb automatycznego przełączania wyzwalany przez szybkie wykrywanie niezgodności napięcia z tolerancją, zewnętrzny sygnał wyzwalający lub awarię wewnętrzną. Przełączenie Ręczne UŜytkownik moŝe ręcznie przełączyć odbiornik z jednego źródła na inne uŝywając panelu sterowania, stacji monitoringu TOP VISION lub BMS. Sygnał dźwiękowy jest świadectwem pomyślnego zakończenia operacji przełączenia. Ręczne przełączenie jest w pełni czytelne i zabezpieczone przed jakimikolwiek zakłóceniami odbiorników. Jeśli w ciągu 30 sekund (regulowane) od wydania komendy są spełnione warunki synchronizacji, wykonywane jest przełączenie zsynchronizowane, w przeciwnym wypadku przełączenie jest nie zsynchronizowane. Jeśli przełączenie jest zabronione (np. źródło poza tolerancją), przełączenie jest blokowane, wyświetlany jest komunikat "przełączenie niemoŝliwe " na panelu i jest włączany alarm. Jeśli aktywowano opcję wyłącz przełączenie zsynchronizowane, a warunki synchronizacji nie są spełnione przed zadany czas, to polecenie zostanie anulowane. Uwaga: alarm automatycznie zniknie, gdy źródła odzyskają normalne parametry. Przełączenie Automatyczne W celu bezpiecznego przełączenia IT-SWITCH stale bada dostępność zastępczego źródła. JeŜeli preferowane źródło wychodzi poza dozwoloną tolerancję albo znajduje się poza tolerancją to dokonywane jest automatyczne przełączenie, bez wyłączanie odbiornika. Przełączenie jest niewidoczne, bez jakichkolwiek zakłóceń odbiorników. Gdy tylko preferowane źródło zostanie przywrócone, po 3 sekundach IT-SWITCH automatycznie przełączy na nie odbiornik, jeśli została wybrana funkcja automatyczne przełączenie powrotne. Po przełączeniu ręcznym, jest dokonywane przełączenie automatyczne powrotne ze źródła zastępczego na źródło preferowane w razie zapadów napięcia. To przełączenie jest wstrzymane, jeśli źródło awaryjne jest niedostępne albo poza tolerancją. IT-SWITCH niezwłocznie wysyła alarm aby poinformować uŝytkownika Ŝe przełączenie nie moŝe nastąpić. 10

11 3.2 Przełączenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub przełączenie wyłącznie zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) Przełączenia mogą być zarówno zsynchronizowane jak i nie zsynchronizowane, zaleŝnie od stanu synchronizacji źródeł jak równieŝ ustawień konfiguracyjnych IT-SWITCH. Tryb przełączenia zsynchronizowanego/niezsynchronizowanego Większość urządzeń przetwarzania danych, serwerów, PC, jak równieŝ niektóre PLC przemysłowe itp. posiada tolerancję na znaczne przesunięcie fazowe. Standardowo przełączenie jest ustawione w trybie zsynchronizowanym & niezsynchronizowanym. Jeśli źródła wejściowe są zblokowane fazowo, tryb przełączenia zsynchronizowanego jest wybierany automatycznie (zarówno do przełączenia automatycznego jak i ręcznego). Przełączanie nie zsynchronizowane jest wykonywane tylko, jeśli źródła nie są zsynchronizowane. Uwaga: To ustawienie moŝe być zmieniane lub zaprogramowane w trybie przełączenie/wyłącznie zsynchronizowane przez zablokowanie trybu niezsynchronizowanego, dla odbiorników wraŝliwych na przesunięcie fazowe lub silników i transformatorów. Tryb przełączenia wyłącznie zsynchronizowanego Wejścia źródeł S1 i S2 są zsynchronizowane, jeŝeli ich przesunięcie fazowe jest w granicach tolerancji (standardowo ±10 ). Te granice tolerancji mogą być zmienione zaleŝnie od wymaganych warunków operacyjnych. W tym przypadku, przełączenia jest dokonywane bez róŝnicy fazowej napięć. Jeśli przesunięcie fazowe przekracza zakres tolerancji to przełączenie jest zablokowane i jest wysyłany alarm. Tryb przełączenia niezsynchronizowanego Automatyczne przełączenie niezsynchronizowane jest wykonywane, jeśli źródła S1 i S2 nie są zsynchronizowane tzn. gdy przesunięcie fazowe przekracza zakres tolerancji. W tym przypadku moŝe wystąpić znaczne przesunięcie fazowe podczas przełączenia, ale przełączenie jest realizowane w sposób bezpieczny dla odbiorników. Przełączenie nie zsynchronizowane pozwala na przełączenie odbiornika pomiędzy dwoma niezsynchronizowanymi źródłami w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zasilania odbiorników nawet warunkach krytycznych. Dla odbiorników nieakceptujących takich warunków przełączenia, ten tryb moŝe być programowo wyłączony. Tryb przełączania W locie Tryb przełączania W locie pozwala uŝytkownikowi na wykonanie z pomocą panelu sterowania przełączenia zsynchronizowanego, gdy dwa źródła nie są zsynchronizowane i ich przesunięcie fazowe powoli się zmienia. IT-SWITCH wykonuje przełączenie, gdy przesunięcie fazowe źródeł jest w granicach zadanej tolerancji (standardowo ± 5 ). Ta funkcja jest bardzo uŝyteczna w trybie wyłącznie zsynchronizowane, zapewnia bezpieczne przełączenie na inne źródło bez Ŝadnej przerwy zasilania odbiorników, pozwalając na naprawę wadliwej linii. 11

12 3.3 Inne funkcje Wybór preferowanego źródła UŜytkownik moŝe wybrać preferowane źródło przy pomocy: przycisku sterowania na panelu sterowania, BMS, Stanowiska kontroli TOP VISION. Jeśli preferowane źródło jest zmienione, odbiornik jest automatycznie przełączany na nowe preferowane źródło po 3 sekundach (jeśli pozwalają na to warunki synchronizacji); w przeciwnym razie przełączenie następuje niezwłocznie po powrocie parametrów źródła do zakresu tolerancji. Zatem, są ignorowane błędne ustawienia dokonane przez uŝytkownika. Źródło wybrane jako preferowane jest wyświetlane na panelu umieszczonym na froncie urządzenia. Automatyczne przełączenie powrotne na preferowane źródło po automatycznym przełączeniu W przypadku awarii lub pracy poza tolerancją preferowanego źródła, dokonywane jest automatyczne przełączenie na zastępcze źródło. Automatyczne przełączenie powrotne pozwala na przełączenie na preferowane źródło po 3 sekundach, jeśli oba źródła są zsynchronizowane. Ten minimalny czas jest ustawiony jako wartość domyślna lub moŝe być zmieniony. Jeśli źródła są niezsynchronizowane po 30 sekundach, przełączenie powrotne jest dokonywane w trybie niezsynchronizowanym. JeŜeli jest wybrany tryb wyłącznie zsynchronizowane przełączenie to komenda automatycznego przełączenia powrotnego jest ignorowana. Ta bezpieczna operacja nie wymaga interwencji uŝytkownika. Jednak dla pewnych warunków pracy, automatyczne powrotne przełączenie moŝe być zablokowane przez ustawienia konfiguracyjne. W tym wypadku uŝytkownik dokonuje przełączenia ręcznego przy pomocy panelu sterowania, BMS lub stanowiska sterowania. uwaga: automatyczne przełączenie powrotne jest standardowo aktywne. 12

13 Kontrola prądu wyjściowego IT-SWITCH jest wyposaŝony w układ szybkiego pomiaru prądu dla ciągłej kontroli prądu wyjściowego. W przypadku awarii odbiornika, funkcja przełączenia jest natychmiast blokowana. Ta cecha zapobiega przeniesieniu zwarcia do drugiej linii i zapobiega zakłóceniom drugiego źródła. Ta funkcja ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia selektywności pomiędzy uszkodzonym odbiornikami, a resztą systemu!!! Funkcja "Wyłączenie Odbiornika" Funkcja pozwala na pełne sterowanie wyłączeniem wyjścia urządzenia. Funkcja moŝe być uruchomiona bezpośrednio z panelu sterowania na IT-SWITCH lub zdalnie poprzez stanowisko zarządzania TOP VISION (dostęp chroniony hasłem). Automatyczny restart Po całkowitym braku obu źródeł zasilania, IT-SWITCH zapewnia automatyczny restart z pierwszego dostępnego źródła. Jeśli zastępcze źródło jest pierwszym źródłem dostępnym powracającym do granic tolerancji, moduł przełączy automatycznie na preferowane źródło, gdy tylko będzie ono dostępne. Uwaga: Funkcja moŝe być wyłączona w zaleŝności od warunków pracy. Monitoring przeciąŝenia IT-SWITCH posiada bardzo wysoką przeciąŝalność prądową zdolną do szybkiego przepalenia bezpiecznika uszkodzonego odbiornika. PrzeciąŜalność zaleŝy od współczynnika przeciąŝenia i jest zaprojektowana z duŝym zapasem bezpieczeństwa. Gdy oba źródła są dostępne, odbiornik jest przełączany na drugi tor zasilania, gdy system osiągnął 50% zdefiniowanej przeciąŝalności. Czas pracy w przeciąŝeniu jest dzięki temu zwiększony 1,5 raza dla danej wielkości przeciąŝenia. Bypass Serwisowy IT-SWITCH HA plug-in (model E) jest wyposaŝony w podwójny by-pass serwisowy do bezpośredniego zasilania odbiornika ze źródła 1 lub źródła 2, pozwalający na wymianę modułu elektroniki bez Ŝadnej przerwy w zasilaniu odbiorników krytycznych (funkcja hot swap). Ta funkcja jest prosta i w pełni bezpieczna. Aparatura łączeniowa jest wyposaŝona w blokadę mechaniczną i elektroniczną dla ochrony przed pomyłką uŝytkownika. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący obsługę bez ryzyka błędu. Wyjęcie modułu elektroniki jest łatwe, zabezpieczone przed pomyłką i wymaga jedynie przełączenia bypassu ręcznego z połoŝenia N (Normalne) do pozycji 1 (bypass na S1) lub do pozycji 2 (bypass na S2). Zamiana modułu polega na włoŝeniu go w gniazdo i przełączenie przełącznika do normalnej pozycji. Stała obudowa nie posiada aktywnych ani pasywnych komponentów, które mogłyby powodować awarie. Uwaga : przełączenie z pozycji S1 lub S2 i z powrotem jest niewidoczne dla odbiorników!!! Diagnostyka i ustawianie parametrów przez PC IT-SWITCH jest wyposaŝony w gniazdo diagnostyczne umoŝliwiające podłączenie PC. To gniazdo moŝe słuŝyć do zmiany zaprogramowanych parametrów i innych ustawień w zaleŝności od określonych wymagań roboczych. Serwisanci mogą teŝ uŝywać tego gniazda do uzyskania historii wydarzeń w celu szybkiej i pełnej diagnostyki. 13

14 4. Przyjazne dla uŝytkownika, łatwe uŝytkowanie 4.1 Panel sterowania i wyświetlacz IT-SWITCH posiada dostępny od przodu panel sterowania umoŝliwiający łatwe i bezpieczne czynności. Panel sterowania zapewnia pełną informację o operacjach. Wyświetlacz LED pokazuje: Obecność źródła 1 i 2 na wejściu IT-SWITCH, Wybrane preferowane źródło (1 lub 2), Moc wyjściowa źródła (1 lub 2), Przełączenie automatyczne na źródło awaryjne 1 lub 2 Blokada przełączenia na awaryjne źródło 1 lub 2, Nadchodzące wyłączenie uzaleŝnione od warunków pracy, Praca na bypassie serwisowym, Alarm ogólny. Panel sterowania Linia aktualnie obciąŝona 1 lub 2 Transfer niemoŝliwy Obecność napięcia 1, 2 w granicach tolerancji Priorytet źródła (1 lub 2) Transfer zablokowany Szybkie miganie: bliski shutdown Ciągle światło: zasilanie z bypassu z linii 1 lub 2 Alarm ogólny Bypass ręczny załączony Ręczne wymuszenie zasilania linii 1 Kasowanie alarmu. Wybór Ŝródła preferowanego (przycisnąć przez 5 sec.) Wyłączenie WYJ (jednoczesne pzyciśnięcie z przyciskiem 1 lub 2 w zaleŝności od aktualnie obciąŝonego Ŝródła). Ręczne wymuszenie zasilania z linii 2 Wyświetlacz LCD pokazuje pomiary, stan i szczegółową historię wydarzeń. Zapis historii zdarzeń moŝe być podstawą szczegółowej analizy i jest dostępny przez BMS, stację nadzoru TOP VISION lub PC serwisowy. 14

15 4.2 Interfejsy komunikacji zewnętrznej IT-SWITCH zapewnia wiele interfejsów i oprogramowanie komunikacyjne pozwalające na ułatwienie zarządzania urządzeniami zainstalowanymi na obiekcie. Interfejs styków bezpotencjałowych IT-SWITCH jest wyposaŝony w 5 styków bezpotencjałowych o następującej konfiguracji standardowej: alarm ogólny odbiornik zasilany ze źródła S1 odbiornik zasilany ze źródła S2 S1 lub S2 jako źródło preferowane przełączenie zablokowane Uwaga: W razie konieczności, wyjścia mogą być indywidualnie przeprogramowane w celu udostępnienia innych informacji o stanach lub alarmach kontrolowanych przez. Przeprogramowanie moŝna wykonać poprzez gniazdo serwisowe PC. Interfejs komunikacyjny (port szeregowy) Standardowe urządzenie jest wyposaŝone w port szeregowy RS przewodowy do łatwego podłączenia na obiekcie. Pozwala na komunikację: przez BMS w protokole JBUS/MODBUS, przez PC wyposaŝony w oprogramowanie monitorujące TOP VISION. Oprogramowanie sterujące przeznaczone dla uŝytkownika Oprogramowanie dostępne opcjonalnie centralizuje sterowanie i monitoring zainstalowanych na obiekcie IT-SWITCH. Oprogramowanie jest zgodne z Windows NT/2000/XP i moŝe być uruchomione na typowych stacjach roboczych. Główne funkcje TOP VISION: Wielozadaniowy software, PC wyposaŝony w Windows NT/2000/XP, Do 128 urządzeń, Indywidualny schemat funkcjonalny dla kaŝdego, Pomiary, stan, alarmy, historia zdarzeń, Indywidualne sterowanie kaŝdego -a, Wspólne sterowanie przełączeniem na to samo źródło, Nagrywanie grafów obciąŝenia do 40 dni, RCC (Remote Common Concentrator - Wspólny Zdalny Koncentrator) dla automatycznego zdalnego powiadamiania i zdalnych alarmów, Jedno połączenie modemowe dla wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie, Połączenie z centrum Teleserwisowym, Serwer WEB TOP VISION zapewniający zdalne połączenie przez sieć LAN. Wersja wieloplatformowa moŝe takŝe monitorować inne urządzenia SOCOMEC SICON UPS takie jak UPS-y DELPHYS DS, DELPHYS elite, MP, MX, DIGYS oraz IT-SWITCH. Panel zdalny Obudowa IT-SWITCH (32-40A) moŝe być zamontowana pod podłogą podniesioną i zarządzana z panelu sterowania zintegrowanego z IT-SWITCH w wersji podłogowej. 15

16 5. Specyfikacja ogólna Wejście/Wyjście Jednofazowe: faza + zero + uziemienie Nominalne napięcie wejściowe 105V / 120 V / 220V / 230V / 240V / Tolerancja napięcia wejściowego ±15 % ustawienie fabryczne regulowane Częstotliwość 50 lub 60 Hz Tolerancja częstotliwości wejściowego ± 10 % regulowane Wsp. szczytu odbiornika do 4 Zawartość harmonicznych napięcia wejściowego Parametry PrzeciąŜalność 1,1In 1,25In 1,5In 1,7In 2In 16A Standard 1h 10min 2min 10sec 16A HA I HA plugin 3h 30min 6min 1min do 15 % 20A HA plug-in 1h 10min 2min 10sec 1h 10min 2min 10sec 32A 40A 1h 10min 2min 10sec Zdolność zwarciowa 3.5In 20In 16In 15In 12In Wielkości zabezpieczeń wejściowych 25A gg 25A gg 25A gg 40A gg 50A gg OEM version (chassis) 1 version 2 version 16

17 Dla wielkości powyŝej 1800A, prosimy skontaktować się z naszym działem sprzedaŝy. Dla wielkości 120 A do 600 A, jest dostępna wersja do zabudowy (OEM) (bez aparatury rozdzielczej i panelu). Wersja do zabudowy moŝe być zamontowana w jednostce dystrybucji energii PDU (Power Distribution Unit) lub w rozdzielnicy elektrycznej. Wymiary (Sz. x Gł. x Wys. w mm): 700x570x1100 dla 120A do 400A. 700x600x1800 dla 450A do 600A. 6. Ogólne warunki środowiskowe Temperatura pracy Chłodzenie Wilgotność względna powietrza Wysokość miejsca pracy Hałas Zakłócenia EMC 0 do 35 C (40 C) Naturalne Do 90 % bez kondensacji < 1000 m PoniŜej 30dBA EN klasa A 16A Standard i HA EN Klasa B 16A wersja HA plug-in 20A - 32A - 40A Stopień ochrony IP 21 IP 32 Rack 19" 16A i 20A Box - 32A i 40A 17

18 7. Wymiary i przyłącza 7.1 Rack 19" 16A i 20A Są przeznaczone do montaŝu w szafach standardu 19'' i zapewniają wbudowaną ochronę. Moduł 20A jest dostępny wyłącznie w wersji HA plug-in. Wersja 16A Standard (model S) Wersja 16A HA (model B) Wersja 16A lub 20A HA plug-in (model E) weight : 8.5kg weight : 14kg 16A MS 16A MB 2 gniazda wejściowe IEC320-16A 4 gniazda wejściowe IEC320-16A 16A MES 16A MET 20A MET 2 gniazda wejściowe IEC320-16A 4 I gniazda wejściowe EC320-16A Zaciski śrubowe (przekrój 6mm²) 7.2 BOX 32A i 40A Są przeznaczone do montaŝu pod podłogą podniesioną w pobliŝu innych urządzeń lub do montaŝu naściennego nad rozdzielnicami elektrycznymi. Wersja 32A lub 40A Standard (model S) Wersja 32A lub 40A HA (model B) Wersja 32A lub 40A HA plug-in (model E) weight : 20 kg * 32 A with socket = 520 mm 40 A with socket = 390 mm weight : 20 kg * with socket = 550 mm 32A MS 32A MB Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) Gniazdo przemysłowe 32 A IP44 uwaga : (moŝliwe drugie gniazdo wyjściowe) 32A MET 40A MET Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) 40A MS 40A MB Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) 18

19 8. Normy Produkty SOCOMEC SICON UPS są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi normami europejskimi i międzynarodowymi a takŝe spełniają wymagania producentów wraŝliwych urządzeń elektronicznych i informatycznych. IEC IEC IEC IEC IEC IEC Emisja EMC EN Odporność EMC EN EN Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. Stopnie ochrony zapewniane przez szafy rozdzielcze (kody IP). Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności. Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne System zapewnienia jakości potwierdzony certyfikatem ISO 9001:V2000 gwarantuje jakość procesu produkcji i związanych usług. 19

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

Gama produktów UPS Delta

Gama produktów UPS Delta The power behind competitiveness Gama produktów UPS Delta Zasilacze awaryjne UPS www.deltapowersolutions.com Spis treści Grupa Delta 1 O dziale MCIS 3 Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta 4 Produkty 6 seria

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Doskonałą jakość, obsługę gwarancyjną i

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

220/230/240. Bezpieczne zasilanie. serwerów i sieci. Smart-UPS Wydajna ochrona zasilania dla

220/230/240. Bezpieczne zasilanie. serwerów i sieci. Smart-UPS Wydajna ochrona zasilania dla 220/230/240 Bezpieczne zasilanie serwerów i sieci Smart-UPS Wydajna ochrona zasilania dla serwerów i sieci Niezawodność Topologia line-interactive Idealnie sinusoidalny przebieg = bezpieczne zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone. UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POWERSOFT PERSONAL Niniejsza Umowa Licencyjna UŜytkownika ( Umowa Licencyjna

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750

Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Podręcznik użytkownika Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu w przemienniku serii PowerFlex 750 Numer katalogowy20-750-s Oryginalna instrukcja Ważne informacje dla użytkowników Charakterystyki eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika

PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika PowerPanel Business Edition Podręcznik użytkownika Rev. 17 2014/09/10 UMOWA LICENCYJNA DLA CYBERPOWER POWER PANEL BUSINESS EDITION INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: TO JEST UMOWA. POPRZEZ INSTALACJĘ TEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo