IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch"

Transkrypt

1 IT-SWITCH Intelligent Transfer Switch Systemy Łączników Statycznych STS Specyfikacja techniczna produktu IT-SWITCH 16A do 40A 11_DDCGB0261A.doc

2 2

3 Spis treści 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji Zaspokaja najwyŝsze wymagania Optymalna ochrona Doświadczenie i wiedza Unikalne rozwiązanie Jedna wersja spełnia wszystkie wymagania Ogólna zasada działania Przełączenie ręczne i automatyczne Przełączenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub przełączenie wyłącznie zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) Inne funkcje Przyjazne dla uŝytkownika, łatwe uŝytkowanie Panel sterowania i wyświetlacz Interfejsy komunikacji zewnętrznej Specyfikacja ogólna Ogólne warunki środowiskowe Wymiary i przyłącza Rack 19" 16A i 20A BOX 32A i 40A Normy...19 SŁOWNIK: S1 : Źródło 1 zasilające wejście 1 S2 : Źródło 2 zasilające wejście 2 UPS : System Zasilania Bezprzerwowego (UPS) Preferowane źródło : przyjęte za normalne źródło zasilania. Zastępcze źródło: przyjęte za awaryjne źródło zasilania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian opisu technicznego bez powiadomienia. Prosimy o skontaktowanie się z najbliŝszym przedstawicielstwem SOCOMEC SICON UPS w celu otrzymania najnowszej wersji opisu technicznego. Copyright SOCOMEC SICON UPS 3

4 1. Pełne bezpieczeństwo Twoich aplikacji Rozwiązanie zwiększające dostępność zasilania dla urządzeń o znaczeniu krytycznym. Urządzenia o znaczeniu krytycznym wymagają zasilania o wysokiej dostępności. IT-SWITCH jest wyjątkowym i odpowiednim rozwiązaniem, które zapewnia bezprzerwowe zasilanie energią elektryczną, niezbędne do ciągłości pracy urządzeń. IT-SWITCH, stanowi najlepsze rozwiązanie dla: Zapewnienia redundancji zasilania z dwóch niezaleŝnych źródeł, Zwiększenia niezawodności zasilania odbiorów krytycznych, MoŜliwości rozbudowy lub projektowania systemu, zapewniającego zasilanie o wysokiej dostępności. Static Transfer System (STS) produkcji SOCOMEC SICON UPS jest w pełni automatycznym, "inteligentnym" i samodzielnym urządzeniem. UmoŜliwia łatwe projektowanie architektury redundantnej "z podwójnym źródłem", która zapewnia ciągłe zasilanie o wysokiej dostępności dla wszystkich wraŝliwych lub krytycznych urządzeń. Dzięki wysokiej zdolności łączeniowej, przełączenie automatyczne albo ręczne jest w pełni bezpieczne i nie ma wpływu na odbiornik. 1.1 Zaspokaja najwyŝsze wymagania Centra danych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawy usług internetowych, systemy bezpieczeństwa lotnisk, procesy przemysłowe, wszyscy potrzebują ciągłego zasilania, przez siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. IT-SWITCH jest przeznaczony do zabezpieczania: Systemów przetwarzania danych, Serwerowni, Systemów telekomunikacyjnych, Systemów sterowania procesów przemysłowych, Systemów zabezpieczeń. Koncepcja SOCOMEC SICON UPS oferuje rozwiązanie zapewniające ciągłość dostawy energii w trybie on-line, i moŝliwość budowy systemu o dostępności do 99, %. 4

5 1.2 Optymalna ochrona IT-SWITCH zapewnia pełną ochronę przed: Zanikiem podstawowego źródła zasilania, Awariom w systemie energetycznym przed urządzeniem, Awariom spowodowanym przez odbiorniki zasilane z tego samego źródła, Błędami uŝytkownika. Funkcje i parametry zostały starannie zaprojektowane dla zapewnienia: Redundancji z dwóch alternatywnych i niezaleŝnych źródeł zasilania, Natychmiastowego ręcznego lub automatycznego przełączenia, MoŜliwości wyboru preferowanego źródła przez uŝytkownika, Programowalnego powrotnego automatycznego przełączenia, Przełączanie wszystkich biegunów dla zapewnienia całkowitej izolacji linii - zapewnia zgodność ze wszystkimi układami sieci (przełączanie przewodu zerowego). Łatwą kontrolę poprzez panel sterowania ze schematem ideowym i z wyświetlaczem. Kontrola prądu zwarcia dla uniknięcia błędnego przełączenia na inne źródło, co zapobiega zakłócaniu pozostałych odbiorników*, Podwójny by-pass serwisowy z blokadą, i technologia "hot swap" operacje w pełnym ruchu - wkładania modułu pozwalająca na zmianę mudułu bez przerywania pracy odbiornika (tylko wersja plug in HA (model E)), Komunikacja z BMS w protokole JBUS/MODBUS*, Oprogramowanie TOP VISION dla centralnego monitorowania sprawowanego lokalnie lub zdalnie z PC*. 1.3 Doświadczenie i wiedza Dostępne od 16A do 4800 A, urządzenia STS (IT-SWITCH i ) korzystają z rozległego praktycznego doświadczenia SOCOMEC SICON UPS' zdobywanego od Nasz był skutecznie stosowany w licznych prestiŝowych systemach zasilania na całym świecie. 5

6 1.4 Unikalne rozwiązanie. Redundantne podwójne zasilanie IT-SWITCH moŝe być zasilany z dwóch całkowicie niezaleŝnych źródeł. MoŜe on chronić przed: Awarią podstawowego źródła zasilania, Błędnym zadziałaniem zabezpieczeń przed urządzeniem, Wzajemnym zakłóceniem wywołanym przez uszkodzone urządzenia (zwarcie), zasilane z tego samego źródła, Błędami eksploatacyjnymi (otwarcie obwodu) występującymi w linii zasilania. Kompatybilny z wszystkimi typami sieci IT-SWITCH jest całkowicie kompatybilny ze wszystkimi układami sieci a takŝe ułatwia instalowanie i uruchomienie. Proste operacje na obiekcie Obwód zasilania moŝe być łatwo zmieniony przez zmianę wyboru preferowanego źródła, Elastyczne operacje bez wyłączania odbiorników; wbudowane automatyczne sterowanie IT- SWITCH całkowicie chroni przed przypadkową zmianą zasilania dokonaną przez uŝytkownika. Serwisowanie linii zasilającej bez wyłączania odbiorników IT-SWITCH gwarantuje stałe zasilanie podczas serwisowania obwodów zasilających bez Ŝadnych ograniczeń dla odbiorników. 6

7 2. Jedna wersja spełnia wszystkie wymagania IT-SWITCH występuje w trzech wersjach: Standard (model S) steruje automatycznym lub ręcznym przełączeniem ze źródła preferowanego na zastępcze, HA (model B) zaprojektowany do wraŝliwych odbiorników dzięki inteligentnemu monitoringowi parametrów: prądu zwarcia i synchronizacji źródeł. Plug-in HA (model E) wyposaŝony w by-pass serwisowy i moduł elektroniki plug-in, pozwala na ciągłe zasilanie odbiorów podczas serwisowania bez Ŝadnych ograniczeń zasilania odbiorników. FUNKCE IT-SWITCH Standard Model S IT-SWITCH HA Model B IT-SWITCH HA plug-in Model E Przełączenie ręczne X X X Przełączenie z przerwą "Break-before-make" X X X Przełączenie Synchronizowane/ niesynchronizowane X X X Tylko Przełączenie Synchronizowane X X Wykrywanie awaryjnego prądu wyjściowego X X Blokada wadliwych, powtarzających się przełączeń Moduł Hot Swap plug-in Bypass serwisowy Port szeregowy (JBUS) X X Styki bezpotencjałowe X X X Wybór preferowanego źródła X X X Historia zdarzeń - Event log X X X Gniazdo serwisowe PC X X X X X X X 7

8 3. Ogólna zasada działania Schemat ideowy wersja Standard (model S) i wersja HA (model B) Zabezpieczenia bezpieczniki topikowe SW1 i SW2 moduły tyrystorowe Schemat ideowy : wersja HA plug-in (model E) Zabezpieczenia bezpieczniki topikowe + rozłączniki manewrowe SW1 i SW2 moduły tyrystorowe 8

9 Source 1 Source 2 CS1 CS2 Q41 : źródło 1 Q42 : źródło 2 Q30 : rozłącznik wyjściowy Q50 : rozłącznik bypassu ręcznego Load IT-SWITCH jest to elektroniczny Łącznik Statyczny (Static Transfer System -STS). Źródło, które normalnie zasila aplikację jest nazywane źródłem preferowanym, a drugie jest traktowane jako źródło zastępcze. UŜytkownik moŝe dowolnie wybrać preferowane źródło. IT-SWITCH zasila jeden lub więcej odbiorników z dwóch całkowicie niezaleŝnych niezsynchronizowanych lub zsynchronizowanych źródeł AC. IT-SWITCH wykrywa kaŝdą awarię napięcia wyjściowego i zapewnia automatyczne przełączenie na źródło zasilania awaryjnego bez zakłócania pracy odbiornika. IT-SWITCH znacząco poprawia bezpieczeństwo zasilania aplikacji. Operacja łączeniowa jest nadzwyczaj szybka, zarówno w trybie automatycznym jak i ręcznym. Urządzenie posiada wiele funkcji i moŝe być łatwo dostosowane do wszelkich zdefiniowanych wymagań. 9

10 3.1 Przełączenie ręczne i automatyczne IT-SWITCH ma dwa podstawowe tryby pracy: Tryb bezpiecznego ręcznego przełączenia uruchamiany przez uŝytkownika z panelu sterowania, albo zdalnie poprzez BMS lub stację monitoringu TOP VISION. Tryb automatycznego przełączania wyzwalany przez szybkie wykrywanie niezgodności napięcia z tolerancją, zewnętrzny sygnał wyzwalający lub awarię wewnętrzną. Przełączenie Ręczne UŜytkownik moŝe ręcznie przełączyć odbiornik z jednego źródła na inne uŝywając panelu sterowania, stacji monitoringu TOP VISION lub BMS. Sygnał dźwiękowy jest świadectwem pomyślnego zakończenia operacji przełączenia. Ręczne przełączenie jest w pełni czytelne i zabezpieczone przed jakimikolwiek zakłóceniami odbiorników. Jeśli w ciągu 30 sekund (regulowane) od wydania komendy są spełnione warunki synchronizacji, wykonywane jest przełączenie zsynchronizowane, w przeciwnym wypadku przełączenie jest nie zsynchronizowane. Jeśli przełączenie jest zabronione (np. źródło poza tolerancją), przełączenie jest blokowane, wyświetlany jest komunikat "przełączenie niemoŝliwe " na panelu i jest włączany alarm. Jeśli aktywowano opcję wyłącz przełączenie zsynchronizowane, a warunki synchronizacji nie są spełnione przed zadany czas, to polecenie zostanie anulowane. Uwaga: alarm automatycznie zniknie, gdy źródła odzyskają normalne parametry. Przełączenie Automatyczne W celu bezpiecznego przełączenia IT-SWITCH stale bada dostępność zastępczego źródła. JeŜeli preferowane źródło wychodzi poza dozwoloną tolerancję albo znajduje się poza tolerancją to dokonywane jest automatyczne przełączenie, bez wyłączanie odbiornika. Przełączenie jest niewidoczne, bez jakichkolwiek zakłóceń odbiorników. Gdy tylko preferowane źródło zostanie przywrócone, po 3 sekundach IT-SWITCH automatycznie przełączy na nie odbiornik, jeśli została wybrana funkcja automatyczne przełączenie powrotne. Po przełączeniu ręcznym, jest dokonywane przełączenie automatyczne powrotne ze źródła zastępczego na źródło preferowane w razie zapadów napięcia. To przełączenie jest wstrzymane, jeśli źródło awaryjne jest niedostępne albo poza tolerancją. IT-SWITCH niezwłocznie wysyła alarm aby poinformować uŝytkownika Ŝe przełączenie nie moŝe nastąpić. 10

11 3.2 Przełączenie zsynchronizowane/niezsynchronizowane lub przełączenie wyłącznie zsynchronizowane (zgodnie z wymaganiami pracy) Przełączenia mogą być zarówno zsynchronizowane jak i nie zsynchronizowane, zaleŝnie od stanu synchronizacji źródeł jak równieŝ ustawień konfiguracyjnych IT-SWITCH. Tryb przełączenia zsynchronizowanego/niezsynchronizowanego Większość urządzeń przetwarzania danych, serwerów, PC, jak równieŝ niektóre PLC przemysłowe itp. posiada tolerancję na znaczne przesunięcie fazowe. Standardowo przełączenie jest ustawione w trybie zsynchronizowanym & niezsynchronizowanym. Jeśli źródła wejściowe są zblokowane fazowo, tryb przełączenia zsynchronizowanego jest wybierany automatycznie (zarówno do przełączenia automatycznego jak i ręcznego). Przełączanie nie zsynchronizowane jest wykonywane tylko, jeśli źródła nie są zsynchronizowane. Uwaga: To ustawienie moŝe być zmieniane lub zaprogramowane w trybie przełączenie/wyłącznie zsynchronizowane przez zablokowanie trybu niezsynchronizowanego, dla odbiorników wraŝliwych na przesunięcie fazowe lub silników i transformatorów. Tryb przełączenia wyłącznie zsynchronizowanego Wejścia źródeł S1 i S2 są zsynchronizowane, jeŝeli ich przesunięcie fazowe jest w granicach tolerancji (standardowo ±10 ). Te granice tolerancji mogą być zmienione zaleŝnie od wymaganych warunków operacyjnych. W tym przypadku, przełączenia jest dokonywane bez róŝnicy fazowej napięć. Jeśli przesunięcie fazowe przekracza zakres tolerancji to przełączenie jest zablokowane i jest wysyłany alarm. Tryb przełączenia niezsynchronizowanego Automatyczne przełączenie niezsynchronizowane jest wykonywane, jeśli źródła S1 i S2 nie są zsynchronizowane tzn. gdy przesunięcie fazowe przekracza zakres tolerancji. W tym przypadku moŝe wystąpić znaczne przesunięcie fazowe podczas przełączenia, ale przełączenie jest realizowane w sposób bezpieczny dla odbiorników. Przełączenie nie zsynchronizowane pozwala na przełączenie odbiornika pomiędzy dwoma niezsynchronizowanymi źródłami w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zasilania odbiorników nawet warunkach krytycznych. Dla odbiorników nieakceptujących takich warunków przełączenia, ten tryb moŝe być programowo wyłączony. Tryb przełączania W locie Tryb przełączania W locie pozwala uŝytkownikowi na wykonanie z pomocą panelu sterowania przełączenia zsynchronizowanego, gdy dwa źródła nie są zsynchronizowane i ich przesunięcie fazowe powoli się zmienia. IT-SWITCH wykonuje przełączenie, gdy przesunięcie fazowe źródeł jest w granicach zadanej tolerancji (standardowo ± 5 ). Ta funkcja jest bardzo uŝyteczna w trybie wyłącznie zsynchronizowane, zapewnia bezpieczne przełączenie na inne źródło bez Ŝadnej przerwy zasilania odbiorników, pozwalając na naprawę wadliwej linii. 11

12 3.3 Inne funkcje Wybór preferowanego źródła UŜytkownik moŝe wybrać preferowane źródło przy pomocy: przycisku sterowania na panelu sterowania, BMS, Stanowiska kontroli TOP VISION. Jeśli preferowane źródło jest zmienione, odbiornik jest automatycznie przełączany na nowe preferowane źródło po 3 sekundach (jeśli pozwalają na to warunki synchronizacji); w przeciwnym razie przełączenie następuje niezwłocznie po powrocie parametrów źródła do zakresu tolerancji. Zatem, są ignorowane błędne ustawienia dokonane przez uŝytkownika. Źródło wybrane jako preferowane jest wyświetlane na panelu umieszczonym na froncie urządzenia. Automatyczne przełączenie powrotne na preferowane źródło po automatycznym przełączeniu W przypadku awarii lub pracy poza tolerancją preferowanego źródła, dokonywane jest automatyczne przełączenie na zastępcze źródło. Automatyczne przełączenie powrotne pozwala na przełączenie na preferowane źródło po 3 sekundach, jeśli oba źródła są zsynchronizowane. Ten minimalny czas jest ustawiony jako wartość domyślna lub moŝe być zmieniony. Jeśli źródła są niezsynchronizowane po 30 sekundach, przełączenie powrotne jest dokonywane w trybie niezsynchronizowanym. JeŜeli jest wybrany tryb wyłącznie zsynchronizowane przełączenie to komenda automatycznego przełączenia powrotnego jest ignorowana. Ta bezpieczna operacja nie wymaga interwencji uŝytkownika. Jednak dla pewnych warunków pracy, automatyczne powrotne przełączenie moŝe być zablokowane przez ustawienia konfiguracyjne. W tym wypadku uŝytkownik dokonuje przełączenia ręcznego przy pomocy panelu sterowania, BMS lub stanowiska sterowania. uwaga: automatyczne przełączenie powrotne jest standardowo aktywne. 12

13 Kontrola prądu wyjściowego IT-SWITCH jest wyposaŝony w układ szybkiego pomiaru prądu dla ciągłej kontroli prądu wyjściowego. W przypadku awarii odbiornika, funkcja przełączenia jest natychmiast blokowana. Ta cecha zapobiega przeniesieniu zwarcia do drugiej linii i zapobiega zakłóceniom drugiego źródła. Ta funkcja ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia selektywności pomiędzy uszkodzonym odbiornikami, a resztą systemu!!! Funkcja "Wyłączenie Odbiornika" Funkcja pozwala na pełne sterowanie wyłączeniem wyjścia urządzenia. Funkcja moŝe być uruchomiona bezpośrednio z panelu sterowania na IT-SWITCH lub zdalnie poprzez stanowisko zarządzania TOP VISION (dostęp chroniony hasłem). Automatyczny restart Po całkowitym braku obu źródeł zasilania, IT-SWITCH zapewnia automatyczny restart z pierwszego dostępnego źródła. Jeśli zastępcze źródło jest pierwszym źródłem dostępnym powracającym do granic tolerancji, moduł przełączy automatycznie na preferowane źródło, gdy tylko będzie ono dostępne. Uwaga: Funkcja moŝe być wyłączona w zaleŝności od warunków pracy. Monitoring przeciąŝenia IT-SWITCH posiada bardzo wysoką przeciąŝalność prądową zdolną do szybkiego przepalenia bezpiecznika uszkodzonego odbiornika. PrzeciąŜalność zaleŝy od współczynnika przeciąŝenia i jest zaprojektowana z duŝym zapasem bezpieczeństwa. Gdy oba źródła są dostępne, odbiornik jest przełączany na drugi tor zasilania, gdy system osiągnął 50% zdefiniowanej przeciąŝalności. Czas pracy w przeciąŝeniu jest dzięki temu zwiększony 1,5 raza dla danej wielkości przeciąŝenia. Bypass Serwisowy IT-SWITCH HA plug-in (model E) jest wyposaŝony w podwójny by-pass serwisowy do bezpośredniego zasilania odbiornika ze źródła 1 lub źródła 2, pozwalający na wymianę modułu elektroniki bez Ŝadnej przerwy w zasilaniu odbiorników krytycznych (funkcja hot swap). Ta funkcja jest prosta i w pełni bezpieczna. Aparatura łączeniowa jest wyposaŝona w blokadę mechaniczną i elektroniczną dla ochrony przed pomyłką uŝytkownika. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób gwarantujący obsługę bez ryzyka błędu. Wyjęcie modułu elektroniki jest łatwe, zabezpieczone przed pomyłką i wymaga jedynie przełączenia bypassu ręcznego z połoŝenia N (Normalne) do pozycji 1 (bypass na S1) lub do pozycji 2 (bypass na S2). Zamiana modułu polega na włoŝeniu go w gniazdo i przełączenie przełącznika do normalnej pozycji. Stała obudowa nie posiada aktywnych ani pasywnych komponentów, które mogłyby powodować awarie. Uwaga : przełączenie z pozycji S1 lub S2 i z powrotem jest niewidoczne dla odbiorników!!! Diagnostyka i ustawianie parametrów przez PC IT-SWITCH jest wyposaŝony w gniazdo diagnostyczne umoŝliwiające podłączenie PC. To gniazdo moŝe słuŝyć do zmiany zaprogramowanych parametrów i innych ustawień w zaleŝności od określonych wymagań roboczych. Serwisanci mogą teŝ uŝywać tego gniazda do uzyskania historii wydarzeń w celu szybkiej i pełnej diagnostyki. 13

14 4. Przyjazne dla uŝytkownika, łatwe uŝytkowanie 4.1 Panel sterowania i wyświetlacz IT-SWITCH posiada dostępny od przodu panel sterowania umoŝliwiający łatwe i bezpieczne czynności. Panel sterowania zapewnia pełną informację o operacjach. Wyświetlacz LED pokazuje: Obecność źródła 1 i 2 na wejściu IT-SWITCH, Wybrane preferowane źródło (1 lub 2), Moc wyjściowa źródła (1 lub 2), Przełączenie automatyczne na źródło awaryjne 1 lub 2 Blokada przełączenia na awaryjne źródło 1 lub 2, Nadchodzące wyłączenie uzaleŝnione od warunków pracy, Praca na bypassie serwisowym, Alarm ogólny. Panel sterowania Linia aktualnie obciąŝona 1 lub 2 Transfer niemoŝliwy Obecność napięcia 1, 2 w granicach tolerancji Priorytet źródła (1 lub 2) Transfer zablokowany Szybkie miganie: bliski shutdown Ciągle światło: zasilanie z bypassu z linii 1 lub 2 Alarm ogólny Bypass ręczny załączony Ręczne wymuszenie zasilania linii 1 Kasowanie alarmu. Wybór Ŝródła preferowanego (przycisnąć przez 5 sec.) Wyłączenie WYJ (jednoczesne pzyciśnięcie z przyciskiem 1 lub 2 w zaleŝności od aktualnie obciąŝonego Ŝródła). Ręczne wymuszenie zasilania z linii 2 Wyświetlacz LCD pokazuje pomiary, stan i szczegółową historię wydarzeń. Zapis historii zdarzeń moŝe być podstawą szczegółowej analizy i jest dostępny przez BMS, stację nadzoru TOP VISION lub PC serwisowy. 14

15 4.2 Interfejsy komunikacji zewnętrznej IT-SWITCH zapewnia wiele interfejsów i oprogramowanie komunikacyjne pozwalające na ułatwienie zarządzania urządzeniami zainstalowanymi na obiekcie. Interfejs styków bezpotencjałowych IT-SWITCH jest wyposaŝony w 5 styków bezpotencjałowych o następującej konfiguracji standardowej: alarm ogólny odbiornik zasilany ze źródła S1 odbiornik zasilany ze źródła S2 S1 lub S2 jako źródło preferowane przełączenie zablokowane Uwaga: W razie konieczności, wyjścia mogą być indywidualnie przeprogramowane w celu udostępnienia innych informacji o stanach lub alarmach kontrolowanych przez. Przeprogramowanie moŝna wykonać poprzez gniazdo serwisowe PC. Interfejs komunikacyjny (port szeregowy) Standardowe urządzenie jest wyposaŝone w port szeregowy RS przewodowy do łatwego podłączenia na obiekcie. Pozwala na komunikację: przez BMS w protokole JBUS/MODBUS, przez PC wyposaŝony w oprogramowanie monitorujące TOP VISION. Oprogramowanie sterujące przeznaczone dla uŝytkownika Oprogramowanie dostępne opcjonalnie centralizuje sterowanie i monitoring zainstalowanych na obiekcie IT-SWITCH. Oprogramowanie jest zgodne z Windows NT/2000/XP i moŝe być uruchomione na typowych stacjach roboczych. Główne funkcje TOP VISION: Wielozadaniowy software, PC wyposaŝony w Windows NT/2000/XP, Do 128 urządzeń, Indywidualny schemat funkcjonalny dla kaŝdego, Pomiary, stan, alarmy, historia zdarzeń, Indywidualne sterowanie kaŝdego -a, Wspólne sterowanie przełączeniem na to samo źródło, Nagrywanie grafów obciąŝenia do 40 dni, RCC (Remote Common Concentrator - Wspólny Zdalny Koncentrator) dla automatycznego zdalnego powiadamiania i zdalnych alarmów, Jedno połączenie modemowe dla wszystkich urządzeń zainstalowanych na obiekcie, Połączenie z centrum Teleserwisowym, Serwer WEB TOP VISION zapewniający zdalne połączenie przez sieć LAN. Wersja wieloplatformowa moŝe takŝe monitorować inne urządzenia SOCOMEC SICON UPS takie jak UPS-y DELPHYS DS, DELPHYS elite, MP, MX, DIGYS oraz IT-SWITCH. Panel zdalny Obudowa IT-SWITCH (32-40A) moŝe być zamontowana pod podłogą podniesioną i zarządzana z panelu sterowania zintegrowanego z IT-SWITCH w wersji podłogowej. 15

16 5. Specyfikacja ogólna Wejście/Wyjście Jednofazowe: faza + zero + uziemienie Nominalne napięcie wejściowe 105V / 120 V / 220V / 230V / 240V / Tolerancja napięcia wejściowego ±15 % ustawienie fabryczne regulowane Częstotliwość 50 lub 60 Hz Tolerancja częstotliwości wejściowego ± 10 % regulowane Wsp. szczytu odbiornika do 4 Zawartość harmonicznych napięcia wejściowego Parametry PrzeciąŜalność 1,1In 1,25In 1,5In 1,7In 2In 16A Standard 1h 10min 2min 10sec 16A HA I HA plugin 3h 30min 6min 1min do 15 % 20A HA plug-in 1h 10min 2min 10sec 1h 10min 2min 10sec 32A 40A 1h 10min 2min 10sec Zdolność zwarciowa 3.5In 20In 16In 15In 12In Wielkości zabezpieczeń wejściowych 25A gg 25A gg 25A gg 40A gg 50A gg OEM version (chassis) 1 version 2 version 16

17 Dla wielkości powyŝej 1800A, prosimy skontaktować się z naszym działem sprzedaŝy. Dla wielkości 120 A do 600 A, jest dostępna wersja do zabudowy (OEM) (bez aparatury rozdzielczej i panelu). Wersja do zabudowy moŝe być zamontowana w jednostce dystrybucji energii PDU (Power Distribution Unit) lub w rozdzielnicy elektrycznej. Wymiary (Sz. x Gł. x Wys. w mm): 700x570x1100 dla 120A do 400A. 700x600x1800 dla 450A do 600A. 6. Ogólne warunki środowiskowe Temperatura pracy Chłodzenie Wilgotność względna powietrza Wysokość miejsca pracy Hałas Zakłócenia EMC 0 do 35 C (40 C) Naturalne Do 90 % bez kondensacji < 1000 m PoniŜej 30dBA EN klasa A 16A Standard i HA EN Klasa B 16A wersja HA plug-in 20A - 32A - 40A Stopień ochrony IP 21 IP 32 Rack 19" 16A i 20A Box - 32A i 40A 17

18 7. Wymiary i przyłącza 7.1 Rack 19" 16A i 20A Są przeznaczone do montaŝu w szafach standardu 19'' i zapewniają wbudowaną ochronę. Moduł 20A jest dostępny wyłącznie w wersji HA plug-in. Wersja 16A Standard (model S) Wersja 16A HA (model B) Wersja 16A lub 20A HA plug-in (model E) weight : 8.5kg weight : 14kg 16A MS 16A MB 2 gniazda wejściowe IEC320-16A 4 gniazda wejściowe IEC320-16A 16A MES 16A MET 20A MET 2 gniazda wejściowe IEC320-16A 4 I gniazda wejściowe EC320-16A Zaciski śrubowe (przekrój 6mm²) 7.2 BOX 32A i 40A Są przeznaczone do montaŝu pod podłogą podniesioną w pobliŝu innych urządzeń lub do montaŝu naściennego nad rozdzielnicami elektrycznymi. Wersja 32A lub 40A Standard (model S) Wersja 32A lub 40A HA (model B) Wersja 32A lub 40A HA plug-in (model E) weight : 20 kg * 32 A with socket = 520 mm 40 A with socket = 390 mm weight : 20 kg * with socket = 550 mm 32A MS 32A MB Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) Gniazdo przemysłowe 32 A IP44 uwaga : (moŝliwe drugie gniazdo wyjściowe) 32A MET 40A MET Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) 40A MS 40A MB Zaciski wejściowe śrubowe (10mm²) 18

19 8. Normy Produkty SOCOMEC SICON UPS są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z następującymi normami europejskimi i międzynarodowymi a takŝe spełniają wymagania producentów wraŝliwych urządzeń elektronicznych i informatycznych. IEC IEC IEC IEC IEC IEC Emisja EMC EN Odporność EMC EN EN Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. Stopnie ochrony zapewniane przez szafy rozdzielcze (kody IP). Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania ogólne dotyczące emisyjności. Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia. Środowisko przemysłowe Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne System zapewnienia jakości potwierdzony certyfikatem ISO 9001:V2000 gwarantuje jakość procesu produkcji i związanych usług. 19

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE BEZPRZERWOWE

ZASILACZE BEZPRZERWOWE ZASILACZE BEZPRZERWOWE seria falowników FM, FPM, FPTM FALOWNIKI PRZEZNACZENIE Nowoczesne przemysłowo-energetyczne zasilacze bezprzerwowe przystosowane do współpracy z zewnętrzną baterią 220 V (340 V) zapewniają

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych.

Obecnie na rynku przeważają dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą one nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych. chesia@paset te 74 873 54 63 ZASILACZE AWARYJNE Zasilacze awaryjne (UPS) są urządzeniami gwarantującymi pracę podłączonego do nich sprzętu w momentach zaniku prądu. Urządzenia podtrzymujące mają dosłownie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO

UPS. Daker DK JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO UPS JEDNOFAZOWY od 1000 do 10000 VA LEGRAND IS THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES UPS konwencjonalny jednofazowy UPS o podwójnej konwersji

Bardziej szczegółowo

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT

od 1100 do 11000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT od 00 do 000 VA Całościowe profesjonalne rozwiązania służące zapewnieniu ochrony i dostępności infrastruktury IT Elementy infrastruktury, takie jak sieci informatyczne, systemy sieciowe i nowoczesne sieci

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Zasilanie rezerwowe - UPS

Zasilanie rezerwowe - UPS power solutions 2011 Zasilanie rezerwowe - UPS Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Uniwersalny zasilacz modułowy Cameleon. Międzynarodowych CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZASTOSOWANIE elektronika i automatyka przemysłowa energetyka systemy gwarantowanego zasilania współpracujące z baterią akumulatorów automatyka i sygnalizacja pożarowa telekomunikacja systemy zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA

CHARAKTERYSTYKA ZABEZPIECZENIA GWARANTUJEMY CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA KARTA PRODUKTOWA ROZBUDOWANY PANEL LCD (EVS) UPS zabezpiecza urządzenia do niego podłączone przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, a także eliminuje możliwość uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 60 kva DO 200kVA. Seria DELPHYS MP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 60 kva DO 200kVA. Seria DELPHYS MP SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 60 kva DO 200kVA Seria DELPHYS MP DELTA POWER Sp. z o.o. Siedziba: ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa, tel. (022) 832 12 72,

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS

Double Conversion On-Line UPS Zasilacze pracujące w trybie on-line (true) Delta Conversion On-Line UPS JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Analiza pracy bezprzerwowych układów zasilania UPS z wykorzystaniem rejestratora TOPAS 1000 dr inż. Andrzej Firlit 11.06.2014 1 Rodzaje UPS-ów Standby UPS Zasilacze pracujące

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y

PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM. ATyS 3s. Instrukcja obsługi i użytkowania. GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y GRUPA SOCOMEC, Aparatura łączeniowa, zabezpieczeniowa & UPS'y PRZEŁĄCZNIKI Z NAPĘDEM SILNIKOWYM ATyS 3s Instrukcja obsługi i użytkowania Spis treści ASORTYMENT PRZEŁĄCZNIKOW ATyS 3 OGÓLNA PREZENTACJA 4

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE

GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE GAZOWE SYSTEMY GAŚNICZE KOMPAKTOWE SYSTEMY GAŚNICZE System gaśniczy OneU dla szaf 19 wykorzystujący środek gaśniczy 3M TM Novec TM 1230 MAŁE Tylko 44 milimetry wysokie (1U) Obecnie stosowane systemy IT

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung

produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung Interfejsy do urządzeń klimatyzacyjnych produkowane przez i SM-AC-KNX Interfejs: KNX - system klimatyzacji Samsung SM-AC-MBS Interfejs: Modbus - system klimatyzacyjny Samsung ZN1CL-IRSC Interfejs: KNX

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu

ORVALDI MBS-PDU 1U. Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ORVALDI MBS-PDU 1U Maintenance Bypass Switch (MBS) ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.sklep.orvaldi.pl www.orvaldi.com

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack

Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack FIDELTRONIK I N I G O sp. z o.o. www.fideltronik-inigo.com.pl Biuro Handlowe : WARSZAWA 03-933 Obrońców 25 tel. 22 871 43 36..38, NIP 552-14-27-790 Zasilacz awaryjny LUPUS KR Pro 1/2/3 kva Rack Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /7 strona

www.viaken.pl INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /7 strona INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 /7 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66

Przełącznik Linii Miejskiej PLM66 Przełącznik Linii Miejskiej P66 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 061016 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne

pod kontroląg.1 Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Przemienniki częstotliwości Styczniki pomocznicze i przekaźniki wtykowe Zabezpieczenia silników Styczniki i przekaźniki termiczne Rozruszniki silników 2 3 VT20 - Micro przemienniki częstotliwości Symbole

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 PRZEKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE45-3S12D33 UE45-3S1 A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE45-3S12D33 6024911 więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.pl/ue45-3s1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

MGE Galaxy 5500. 20/30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności

MGE Galaxy 5500. 20/30/40/60/80/100/120 kva. Połączenie niezawodności i elastyczności MGE Galaxy 5500 20/30/40/60/80/100/120 kva Połączenie niezawodności i elastyczności Nowoczesny system ochrony zasilania trójfazowego o mocy 20-120 kva zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca 02 Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Daikin zapewnia nowe rozwiązanie przeznaczone do monitorowania i sterowania głównymi funkcjami jednostek wewnętrznych. System

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI Bramka BACnet BMS MD-CCM08 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Bramka BACnet BMS MD-CCM08 MD-CCM08/E to interfejs umożliwiający podłączenie

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 250 kva DO 500kVA. Seria DELPHYS MX

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 250 kva DO 500kVA. Seria DELPHYS MX 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 250 kva DO 500kVA Seria DELPHYS MX 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Serwery czasu serii LANTIME

Serwery czasu serii LANTIME Serwery czasu serii LANTIME Niezależne źródło czasu dla Twojej sieci Certyfikowany Partner NAVI sp. z o.o. www.navi.pl LANTIME M100 Jest to ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone głównie na rynek zastosowań

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Katalog zasilaczy i transformatorów. Zasilacze i Transformatory ABL z pełną niezawodnością

Katalog zasilaczy i transformatorów. Zasilacze i Transformatory ABL z pełną niezawodnością Katalog zasilaczy i transformatorów Zasilacze i Transformatory ABL z pełną niezawodnością Jedno / Trójfazowe 0...00 VAC / W...60W Zasilacze uniwersalne typu SLIM Duże możliwości i większa wydajność dla

Bardziej szczegółowo

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy

Telefony specjalne GAI-Tronics. Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Telefony specjalne GAI-Tronics Telefony SOS Publiczne punkty wzywania pomocy Przykłady zastosowań HELP POINT Przykłady zastosowań punktów wzywania, informacyjnych tzw. HELP POINT Przykłady zastosowań HELP

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

UPS STS. B9600FXS 400 do 800 kva Kon guracja 3/3. B9000FXS 60 do 300 kva Kon guracja 3/3 Podwójna konwersja on-line

UPS STS. B9600FXS 400 do 800 kva Kon guracja 3/3. B9000FXS 60 do 300 kva Kon guracja 3/3 Podwójna konwersja on-line ICT Industry Katalog STS STS100/300 25 do 3000 A 1-fazowy i 3-fazowy Przełącznik Statyczny Biegun neutralny przełączany lub stały Blokada przełączania w przypadku awarii Zabezpieczenie backfeed : 110 do

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu

Sterowanie dla monitoringu Sterowanie dla monitoringu Po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie prostota! Drodzy klienci, oddajemy do Waszego uŝytku nowe narzędzie, które moŝe wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Waszego i Waszych urządzeń

Bardziej szczegółowo