KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III"

Transkrypt

1 KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1

2 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 2

3 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 18 pkt ECTS Części składowe przedmiotu: 1. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO 2. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Opcja: Czytanie tekstów prawniczo- ekonomicznych 3. PISANIE 4. USE OF ENGLISH Praktyczne zastosowanie języka angielskiego 5. PRODUCTIVE SKILLS 3

4 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego czytanie (Reading) 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny: Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot angielski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów III rok studiów, semestr V i VI mgr Jadwiga Chwistek 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu 11. Wymagania wstępne 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych ćwiczenia Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym zweryfikowana przez egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego po II roku studiów oraz podstawowa wiedza o kulturze krajów obszaru anglojęzycznego Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne TAK ćwiczenie podstawowych mikroumiejętności związanych ze sprawnością czytania, rozwijanie sprawności wymaganych przy analizie tekstu oraz doskonalenie strategii kompensacyjnych ćwiczenia przedmiotowe, objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja dydaktyczna 4

5 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i testu końcowego odpowiadającego formule pracy z tekstem stosowanej podczas zajęć (zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu) 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Zajęcia mają formę praktyczną i poświęcone są czytaniu i omawianiu argumentatywnych tekstów o bieżącej tematyce ogólnohumanistycznej. Podstawowe zagadnienia uwzględniane w dyskusji to: rozumienie głównych myśli zawartych w tekście wyszukiwanie konkretnych informacji rozumienie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu dedukowanie znaczenia z kontekstu rozróżnianie faktów i opinii identyfikowanie punktów widzenia ocena strategii stosowanych przez autora tekstu ocena środków leksykalnych i stylistycznych wykorzystywanych przez autora tekstu analiza zasad kompozycji stosowanych przez autora tekstu (spójność tekstu: słowa kluczowe, zdania określające temat, budowa akapitu, łączniki) analiza wariantów stylistycznych (styl formalny a styl potoczny) bieżące artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej (The Guardian, The Independent, The Times, The Spectator, Time, Newsweek, itp.) Jones, Leo. New Progress to Proficiency. CUP: 2002 słowniki języka angielskiego, anglojęzyczne encyklopedie i leksykony 5

6 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO OPCJA CZYTANIE TEKSTÓW PRAWNICZO- EKONOMICZNYCH LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rozumienie tekstu czytanego opcja Czytanie tekstów prawniczo-ekonomicznych Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot język angielski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia semestru / III roku studiów rok III, semestr V i VI, studia I stopnia, stacjonarne mgr Marta Pałucka 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu ćwiczenia 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji TAK Doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji tekstów pisanych poprzez analizę tekstów z dziedziny prawa i ekonomii. ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca indywidualna i w grupach Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i trzech testów pisemnych w semestrze. Podstawowe zagadnienia uwzględniane podczas omawiania tekstów to: - określanie głównych myśli zawartych w tekście 6

7 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu - wyszukiwanie konkretnych informacji - analiza organizacji tekstu: wskazywanie powiązań językowych i logicznych pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu - przewidywanie rozwoju argumentacji - wyciąganie wniosków - odróżnianie faktów od opinii - ocena argumentów przedstawionych przez autora tekstu - ocena środków stylistycznych i strategii stosowanych przez autora Literatura podstawowa - artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej o tematyce prawniczej i ekonomicznej - branżowe słowniki języka angielskiego 7

8 ACADEMIC WRITING Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia stacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu Academic Writing kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 3 7 Rodzaj modułu 8 Rok studiów III 9 Semestr 5 i 6 10 Typ zajęć ćwiczenia 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący Dr Grzegorz Szpila 14 Język wykładowy Język angielski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (CAE) 18 Efekty kształcenia WIEDZA: Student: - zna zasady ortografii i interpunkcji angielskiej, - zna właściwe słownictwo i kolokacje w zależności od formy i treści wypowiedzi akademickiej, - ma podstawową wiedze o regułach stylu formalnego tekstów akademickich UMIEJETNOŚCI: Student: - posiada umiejętność przygotowania typowych prac akademickich pisemnych w języku angielskim - umie rozpoznawać cechy charakterystyczne tekstów akademickich - potrafi wyszukać, zanalizować i poprawić błędy językowe i strukturalne w tekstach akademickich - - umie unikać dwuznaczności, braku logiki, uogólnień umie zastosować właściwą formę i styl wypowiedzi pisemnej - umie przygotować krótkie teksty akademickie KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student: - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania 8

9 - potrafi współdziałać i pracować w grupie - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych 19 Stosowane metody dydaktyczne Analiza przykładowych tekstów akademickich, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne. 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia Analiza i poprawa prac pisemnych (grupowych i indywidualnych), sprawdziany pisemne. 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po jednym semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest - czynne uczestnictwo w zajęciach, - zaliczenie wszystkich prac pisemnych. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Kurs doskonali sprawność pisania na poziomie C2 w kontekście prac akademickich. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętność pisania i analizowania tekstów akademickich w kontekście przygotowania pracy dyplomowej. 23 Treści kształcenia (pełny opis) Zakres tematyczny zajęć: Określenie celu pisania określonych typów tekstów: określenie struktury tekstu Parafrazowanie, definiowanie, pisanie streszczeń tekstów akademickich Plagiat Cytowanie Sztuka argumentacji Omówienie aspektów stylu i rejestru Robienie notatek do danej formy i układanie planu wypowiedzi pisemnej Poprawa błędów i korekta koleżeńska Porównywanie i kontrast, porównywanie prac studentów Format MLA 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określania liczby punktów ECTS 27 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału Literatura obowiązkowa: John Morley, Peter Doyle, Ian Pople, University Writing Course, Express Publishing Norma A. Brittin, A Writing Apprenticeship. Holt, Materiały własne prowadzącego 9

10 nauczyciela akademickiego 28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym 10

11 USE OF ENGLISH LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Use of English (Praktyczne zastosowanie j. angielskiego) 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr język angielski grupa treści podstawowych Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów Rok III, semestr 5 i 6 Studia I stopnia, stacjonarne 8. Imię i nazwisko autora programu mgr Krzysztof Rusnak 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Ćwiczenia 11. Wymagania wstępne nie ma 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 30 godzin 3 punkty Kurs ma na celu, przede wszystkim, systematyczną naukę angielskiego słownictwa abstrakcyjnego które jest pomocne do opisu abstrakcyjnej rzeczywistości otaczającej człowieka, czyli świata idei, pojęć, wartości, emocji, etc. Drugim celem kursu jest poszerzenie znajomości tzw. specyficznego słownictwa, czyli idiomów, kolokacji i czasowników frazowych. Celem trzecim jest ćwiczenie umiejętności rozwiązywania testów leksykalnych na poziomie Cambridge Proficiency, co ma ułatwić studentom rozwiązywanie testów egzaminacyjnych na końcu kursu (jest to warsztatowe przygotowanie). Kolejnym celem jest doskonalenie ortografii angielskiej poprzez dyktanda ortograficzne na poziomie wyższym (trudniejsze słownictwo) niż na drugim roku. 11

12 16. Metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu testy zaliczeniowe oraz dyktanda ortograficzne 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Słownictwo abstrakcyjne, idiomy, kolokacje, czasowniki frazowe, słowotwórstwo, przyimki angielskie. Literatura podstawowa: 1 V. Evans, CPE Use of English Examination Practice 1, Express Publishing 2 J. Shostak, Vocabulary Workshop Level E, Sadlier- Oxford 3 wybrane testy leksykalne na poziomie Cambridge Proficiency 4 listy słówek do dyktand przygotowane przez prowadzącego zajęcia Literatura uzupełniająca: 1 R. Side, G. Wellman, Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman 2 M. Skipper, Advanced Grammar and Vocabulary, Express Publishing 12

13 PRODUCTIVE SKILLS LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu PNJA PRODUCTIVE SKILLS 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Angielski Przedmioty podstawowe Obowiązkowy Rok 3., semestr 5. i 6., filologia angielska o profilu ogólnym mgr Grzegorz Cebrat 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Zaliczenie programu PNJA na roku Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 semestr 5. i 30 semestr Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 3 pkt ECTS 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne Celem zajęć jest rozwój umiejętności mówienia oraz ogólnych umiejętności komunikowania się w stopniu zaawansowanym Wykształcenie umiejętności poprawnego pisania Wykorzystania języka angielskiego w piśmie Wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej i w rozmaitych sytuacjach społecznych Tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie Swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii. Zajęcia obejmują ćwiczenia z zakresu kilku podstawowych rodzajów komunikacji werbalnej takich jak dyskusja, debata, negocjacje czy krótka prezentacja. Tematy obejmują zarówno zagadnienia proponowane przez prowadzącego (np. praca, życie rodzinne, edukacja) jak i przez studentów. Ćwiczenia prowadzone 13

14 są w oparciu o określone teksty czy materiały własne przygotowane przez prowadzącego (lub studentów) oraz bez wprowadzania jakichkolwiek materiałów dodatkowych. Analizowanie tekstów i pisanie praktyczne. Dyskusje indywidualne oraz w małych grupach. 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Na podstawie ocen cząstkowych uzyskiwanych w trakcie zajęć oraz zaliczenie wszystkich esejów i aktywne uczestnictwo na zajęciach. Egzamin w sesji letniej. 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Celem kursu na III roku jest doskonalenie umiejętności pisania, szczególnie pod kątem pracy nad tekstami akademickimi. W semestrze V główny nacisk położony jest pracę nad konstrukcją akapitów oraz na doskonalenie podstawowych technik ekpozycji (przykłady, klasyfikacja, definicja). W semestrze VI praca koncentruje się na pisaniu tekstów argumentacyjnych. 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Materiały własne prowadzącego oraz 1. Oshima, Alice and Ann Hogue. Writing Academic English (Fourth Edition). Pearson-Longman, New York Gillett, Andy. Using English for Academic Purposes: A Guide for International Students Academic Writing. School of Combined Studies, University of Hertfordshire. 10/03/2005. <http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm> 3. Cohen, Robert and Miller, Judy. Reason to Write. OUP, Oxford Sherman, Jane. Feedback. OUP, Oxford McArthur, Tom. The Written Word. 2 vols. Oxford English, Oxford

15 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 15

16 HISTORIA JĘZYKA Z ELEMENTAMI GRAMATYKI HISTORYCZNEJ LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Historia języka z elementami gramatyki historycznej/ Historical Grammar of English Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Język angielski Grupa treści kierunkowych Obowiązkowy Rok III, semestr 5 mgr Grzegorz Cebrat 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Wykłady 11. Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, gramatyki opisowej oraz historii Anglii i USA oraz zaliczenie kursu Historii języka z elementami gramatyki historycznej semestrze Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 15 godzin wykładów 1 pkt ECTS Celem kursu jest zapoznanie studentów z zarysem historii języka angielskiego i poszczególnych okresów jego rozwoju, co umożliwia zrozumienie historycznych podstaw struktury współczesnego języka oraz jego zróżnicowania. Student powinien poznać: - historyczny rozwój języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju, - zmiany w słownictwie, fonologii i gramatyce, zrozumieć: - wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka, - przyczyny zróżnicowania współczesnego języka angielskiego, umieć: - rozpoznać epokę, w której napisano tekst, 16

17 - rozpoznać charakterystyczne cechy danego tekstu (dialekt) 16. Metody dydaktyczne 1 godzina wykładu przez 15 tygodni 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Zaliczenie bez oceny, egzamin pisemny w sesji zimowej po semestrze Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Okres średnioangielski: wpływy języka francuskiego na rozwój j. angielskiego, uproszczenie systemu morfologicznego. Dialekty a tworzenie się standardowej angielszczyzny. Okres nowoangielski: zmiany w fonologii, próby uregulowania ortografii, wpływy innych języków i zapożyczenia, oświeceniowe próby kodyfikacji systemu języka, rozwój leksykografii i gramatyki preskryptywnej. Rozpowszechnianie się języka angielskiego w świecie (USA, Imperium Brytyjskie). Współczesne tendencje rozwojowe. Literatura obowiązkowa: Taitt, Delia. The Shaping of English. Tarnów: Progress, Literatura uzupełniająca: Baugh, Albert C. and Cable, Thomas. A History of the English Language. London: Routledge, Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, Freeborn, Dennis. From Old English to Standard English. London: Macmillan, McCrum,Robert; Cran, William and MacNeil, Robert. The Story of English. New York: Viking Penguin Inc

18 SEMINARIUM - OPCJE LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Seminarium 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Język angielski Grupa treści kierunkowych Obowiązkowy do zaliczenia III roku studiów Rok III, semestr 5 i 6 dr Monika Coghen dr Magdalena Bleinert dr Ewa Witalisz dr Anna Tereszkiewicz dr Dominika Ruszkiewicz dr Grzegorz Szpila Ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Wymagania przewidziane tokiem studiów. 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu 60 godzin 10 pkt ECTS Celem kursu jest poznawanie, rozwijanie i doskonalenie sprawności wymaganych w prowadzeniu dyskursu akademickiego. dyskusja o przeczytanym tekście, dyskusja na dany temat, praca w grupach / parach, prezentacja semestr 5: ukończenie co najmniej jednego rozdziału pracy licencjackiej semestr 6: ukończenie pracy licencjackiej 18

19 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Kurs jest poświęcony prezentacji zagadnień wybranych przez studentów jako tematy prac dyplomowych oraz analizie i indywidualnemu omawianiu poszczególnych części prac. Podstawowe umiejętności ćwiczone w ramach kursu to: stosowanie zasad formatu akademickiego (MLA i APA) użycie cytatów i dokumentowanie źródeł poprawne wykorzystanie źródeł (parafrazowanie, definiowanie, streszczanie, kompilowanie), zachowanie spójności wywodu: (koherencja, organizacja danych, dobór argumentów) 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu podręczniki pisania tekstów akademickich, źródła elektroniczne (strony www poświęcone formatowi MLA/APA) lista lektur indywidualnie uzgadniana z poszczególnymi studentami w zależności od doboru tematu pracy dyplomowej 19

20 PRZEDMIOT DODATKOWY JĘZYK NIEMIECKI 20

21 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU 1. Nazwa przedmiotu OPIS Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot język niemiecki grupa treści kierunkowych obowiązkowy do zaliczenia roku studiów rok 3, semestr 5 i 6, studia I stopnia, nauczycielskie, stacjonarne mgr Joanna Boratyńska-Sumara, mgr Magdalena Bodniak, dr Radosław Pytlik 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu 11. Wymagania wstępne 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Ćwiczenia praktyczne Wymagania wstępne odpowiadające poziomowi B2- C1 w skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego semestr 5 75 semestr Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi semestr 5 6 semestr Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu Przedmiot podzielony jest na bloki tematyczne: konwersacje (30 godz.), sprawność słuchania (30 godz.), pisanie (30 godz.), sprawność czytania (30 godz.), gramatyka praktyczna (30) godz.) Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno produktywnych, jak i receptywnych. Celami przedmiotu są: rozwijanie, systematyzacja i utrwalenie receptywnych kompetencji w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu rozwijanie sprawności produktywnych tj. mówienia monologowego i dialogowego, studenci tworzą wypowiedzi ustne, w których ćwiczą: zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii, prowadzenie dyskusji rozwijanie umiejętności redagowania wybranych tekstów oraz ćwiczenia w pisaniu kreatywnym rozwijanie sprawności rozumienia tekstów pisanych o różnym charakterze 21

22 kontynuacja wyrabiania umiejętności rozumienia i zastosowania zagadnień z gramatyki niemieckiej wykształcenie postawy akceptacji i zrozumienia odmienności kulturowych 16. Metody dydaktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna metody eksponujące: nagrania audio i video metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja Kurs obejmuje ćwiczenia z zakresu mówienia, pisania, rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu oraz gramatyki j. niemieckiego. Podczas zajęć przewidziana jest praca indywidualna, w parach i grupach ćwiczenia dotyczące organizacji tekstu, użycia właściwych środków; pisanie kreatywne analizowanie tekstów fachowych i literackich pod względem merytorycznym i językowym zwracając uwagę na składnię i stylistykę rozwijanie, systematyzacja i utrwalenie receptywnych kompetencji w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu ćwiczenia gramatyczne teksty pisane i wypowiedzi ustne odpowiada treściom programowym przewidzianym dla bloku zajęć PNJN na III roku studiów na tym kierunku 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Anni Fischer- Mitziviris, Sylwia Janke- Papanikolaou: So geht s. Fertigkeitstraining Grundstufe Deutsch, płyta i podręcznik, Poznań Anni Fischer- Mitziviris, Sylwia Janke- Papanikolaou: So geht s zum Zertifikat Deutsch, Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch, płyta i podręcznik, Stuttgart Gaby Grammenou: Hörtraining für die Mittelstufe, Ateny Evelyn Frey: Fit fürs Goethe- Zertifikat/ Zentrale Mittelstufeprüfung, Ismaning Hans-Jürgen Hantschel, Paul Krieger: Mit Erfolg zum Goethe- Zertfikat C1, Talheim Eichheim,H; Storch,G; Mit Erfolg zum Zertifikat, Klett Verlag, München 1994 Wzory listów niemieckich, Duden/ Wiedza Pow- szechna, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Pow- szechna, Warszawa 2005 Belczyk Arkadiusz: Pradnik tłumacza, wyd. Idea, Kraków 2004 Lipiński Krzysztof: Vademecum tłumacza, wyd. Idea, Kraów 2004 Białek, Edward: Z umową po sukces, wzory umów dla Polaków i Niemców/ Mit Vertrag zum Erfolg- Musterverträge für Deutsche und Polen, Dolnośląskie wyd. Eedukacyjne, Wrocław 1998 Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Freiburg 2004 Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Lehrbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München

23 + CDs Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Arbeitsbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München CDs Własne materiały audio, teksty prasowe 23

24 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PISANIE LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego Pisanie 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu język niemiecki grupa treści podstawowych obowiązkowy rok 3, semestr 5 i 6, studia I stopnia, nauczycielskie, stacjonarne mgr Joanna Boratyńska-Sumara nie dotyczy ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi III roku. 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 30 ( ) 0 (część składowa przedmiotu PNJN) Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności redagowania wybranych tekstów oraz ćwiczenia w pisaniu kreatywnym. Szczególny nacisk położony jest na organizację tekstu, stosowanie różnorodnych środków leksykalnych właściwych dla danego rodzaju tekstu oraz użycie odpowiednich konektorów międzyzdaniowych. metody podające: o opis, objaśnienie lub wyjaśnienie. metody problemowe: o metody aktywizujące metody programowane: o z użyciem podręcznika metody praktyczne: o ćwiczenia przedmiotowe 24

25 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Tematyka zajęć odpowiada treściom programowym przewidzianym dla bloku zajęć PNJN na 3 roku studiów na tym kierunku i obejmuje następujące tematy: rozprawka/ list czytelnika, skarga pisemna, recenzja filmu, recenzja piosenki, przemówienie na szczególną okazję, życiorys, biografia sławnych osób, opis ilustracji: porównanie i interpretacja, pisanie kreatywne ( Arztroman, aktualizacja bajki, dokończenie historii i in.). 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu 1. Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Lehrbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München CDs 2. Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Arbeitsbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München CDs 3. Daniels, Albert, Estermann Chrystian, Mittelpunkt Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Klett, Willkop, Eva-Maria [et al.], Auf neuen Wegen : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe, Ismaning : Max Hueber Verlag,

26 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PNJN GRAMATYKA PRAKTYCZNA LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego Gramatyka praktyczna 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu język niemiecki grupa treści podstawowych obowiązkowy rok 3, semestr 5 i 6, studia I stopnia, nauczycielskie, stacjonarne dr Radosław Pytlik nie dotyczy ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi III roku. 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 30 ( ) 0 (część składowa przedmiotu PNJN) Celem zajęć jest udoskonalanie i automatyzacja użycia języka niemieckiego w ramach struktur gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu morfologicznego, składni i słowotwórstwa. metody podające: o opis, objaśnienie lub wyjaśnienie. metody problemowe: o metody aktywizujące metody programowane: o z użyciem podręcznika metody praktyczne: o ćwiczenia przedmiotowe 26

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych 45-052 Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English

KARTA PRZEDMIOTU. 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU 09.0-1FAS-A01-PNJA; 09.0-1FAN-A01-PNJA Praktyczna Nauka Języka Angielskiego Practical Study of English 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo