KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III"

Transkrypt

1 KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1

2 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 2

3 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 18 pkt ECTS Części składowe przedmiotu: 1. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO 2. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Opcja: Czytanie tekstów prawniczo- ekonomicznych 3. PISANIE 4. USE OF ENGLISH Praktyczne zastosowanie języka angielskiego 5. PRODUCTIVE SKILLS 3

4 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego czytanie (Reading) 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny: Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot angielski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów III rok studiów, semestr V i VI mgr Jadwiga Chwistek 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu 11. Wymagania wstępne 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych ćwiczenia Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym zweryfikowana przez egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego po II roku studiów oraz podstawowa wiedza o kulturze krajów obszaru anglojęzycznego Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne TAK ćwiczenie podstawowych mikroumiejętności związanych ze sprawnością czytania, rozwijanie sprawności wymaganych przy analizie tekstu oraz doskonalenie strategii kompensacyjnych ćwiczenia przedmiotowe, objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja dydaktyczna 4

5 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i testu końcowego odpowiadającego formule pracy z tekstem stosowanej podczas zajęć (zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu) 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Zajęcia mają formę praktyczną i poświęcone są czytaniu i omawianiu argumentatywnych tekstów o bieżącej tematyce ogólnohumanistycznej. Podstawowe zagadnienia uwzględniane w dyskusji to: rozumienie głównych myśli zawartych w tekście wyszukiwanie konkretnych informacji rozumienie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu dedukowanie znaczenia z kontekstu rozróżnianie faktów i opinii identyfikowanie punktów widzenia ocena strategii stosowanych przez autora tekstu ocena środków leksykalnych i stylistycznych wykorzystywanych przez autora tekstu analiza zasad kompozycji stosowanych przez autora tekstu (spójność tekstu: słowa kluczowe, zdania określające temat, budowa akapitu, łączniki) analiza wariantów stylistycznych (styl formalny a styl potoczny) bieżące artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej (The Guardian, The Independent, The Times, The Spectator, Time, Newsweek, itp.) Jones, Leo. New Progress to Proficiency. CUP: 2002 słowniki języka angielskiego, anglojęzyczne encyklopedie i leksykony 5

6 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO OPCJA CZYTANIE TEKSTÓW PRAWNICZO- EKONOMICZNYCH LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rozumienie tekstu czytanego opcja Czytanie tekstów prawniczo-ekonomicznych Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot język angielski grupa treści podstawowych obowiązkowy do zaliczenia semestru / III roku studiów rok III, semestr V i VI, studia I stopnia, stacjonarne mgr Marta Pałucka 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu ćwiczenia 11. Wymagania wstępne brak 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji TAK Doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji tekstów pisanych poprzez analizę tekstów z dziedziny prawa i ekonomii. ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja dydaktyczna, praca indywidualna i w grupach Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i trzech testów pisemnych w semestrze. Podstawowe zagadnienia uwzględniane podczas omawiania tekstów to: - określanie głównych myśli zawartych w tekście 6

7 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu - wyszukiwanie konkretnych informacji - analiza organizacji tekstu: wskazywanie powiązań językowych i logicznych pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu - przewidywanie rozwoju argumentacji - wyciąganie wniosków - odróżnianie faktów od opinii - ocena argumentów przedstawionych przez autora tekstu - ocena środków stylistycznych i strategii stosowanych przez autora Literatura podstawowa - artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej o tematyce prawniczej i ekonomicznej - branżowe słowniki języka angielskiego 7

8 ACADEMIC WRITING Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Studia stacjonarne 2 Kierunek studiów Filologia 3 Nazwa modułu Academic Writing kształcenia/przedmiotu 4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu 5 Kod Erasmusa 6 Punkty ECTS 3 7 Rodzaj modułu 8 Rok studiów III 9 Semestr 5 i 6 10 Typ zajęć ćwiczenia 11 Liczba godzin Koordynator 13 Prowadzący Dr Grzegorz Szpila 14 Język wykładowy Język angielski 15 Zakres nauk podstawowych 16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym kierunku 17 Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (CAE) 18 Efekty kształcenia WIEDZA: Student: - zna zasady ortografii i interpunkcji angielskiej, - zna właściwe słownictwo i kolokacje w zależności od formy i treści wypowiedzi akademickiej, - ma podstawową wiedze o regułach stylu formalnego tekstów akademickich UMIEJETNOŚCI: Student: - posiada umiejętność przygotowania typowych prac akademickich pisemnych w języku angielskim - umie rozpoznawać cechy charakterystyczne tekstów akademickich - potrafi wyszukać, zanalizować i poprawić błędy językowe i strukturalne w tekstach akademickich - - umie unikać dwuznaczności, braku logiki, uogólnień umie zastosować właściwą formę i styl wypowiedzi pisemnej - umie przygotować krótkie teksty akademickie KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student: - efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania 8

9 - potrafi współdziałać i pracować w grupie - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia własnych kompetencji językowych 19 Stosowane metody dydaktyczne Analiza przykładowych tekstów akademickich, ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne. 20 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia Analiza i poprawa prac pisemnych (grupowych i indywidualnych), sprawdziany pisemne. 21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po jednym semestrze. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest - czynne uczestnictwo w zajęciach, - zaliczenie wszystkich prac pisemnych. 22 Treści kształcenia (skrócony opis) Kurs doskonali sprawność pisania na poziomie C2 w kontekście prac akademickich. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętność pisania i analizowania tekstów akademickich w kontekście przygotowania pracy dyplomowej. 23 Treści kształcenia (pełny opis) Zakres tematyczny zajęć: Określenie celu pisania określonych typów tekstów: określenie struktury tekstu Parafrazowanie, definiowanie, pisanie streszczeń tekstów akademickich Plagiat Cytowanie Sztuka argumentacji Omówienie aspektów stylu i rejestru Robienie notatek do danej formy i układanie planu wypowiedzi pisemnej Poprawa błędów i korekta koleżeńska Porównywanie i kontrast, porównywanie prac studentów Format MLA 24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia 26 Sposób określania liczby punktów ECTS 27 Liczba punktów ECTS zajęcia wymagające bezpośredniego udziału Literatura obowiązkowa: John Morley, Peter Doyle, Ian Pople, University Writing Course, Express Publishing Norma A. Brittin, A Writing Apprenticeship. Holt, Materiały własne prowadzącego 9

10 nauczyciela akademickiego 28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o charakterze praktycznym 10

11 USE OF ENGLISH LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Use of English (Praktyczne zastosowanie j. angielskiego) 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr język angielski grupa treści podstawowych Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów Obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów Rok III, semestr 5 i 6 Studia I stopnia, stacjonarne 8. Imię i nazwisko autora programu mgr Krzysztof Rusnak 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Ćwiczenia 11. Wymagania wstępne nie ma 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 30 godzin 3 punkty Kurs ma na celu, przede wszystkim, systematyczną naukę angielskiego słownictwa abstrakcyjnego które jest pomocne do opisu abstrakcyjnej rzeczywistości otaczającej człowieka, czyli świata idei, pojęć, wartości, emocji, etc. Drugim celem kursu jest poszerzenie znajomości tzw. specyficznego słownictwa, czyli idiomów, kolokacji i czasowników frazowych. Celem trzecim jest ćwiczenie umiejętności rozwiązywania testów leksykalnych na poziomie Cambridge Proficiency, co ma ułatwić studentom rozwiązywanie testów egzaminacyjnych na końcu kursu (jest to warsztatowe przygotowanie). Kolejnym celem jest doskonalenie ortografii angielskiej poprzez dyktanda ortograficzne na poziomie wyższym (trudniejsze słownictwo) niż na drugim roku. 11

12 16. Metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu testy zaliczeniowe oraz dyktanda ortograficzne 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Słownictwo abstrakcyjne, idiomy, kolokacje, czasowniki frazowe, słowotwórstwo, przyimki angielskie. Literatura podstawowa: 1 V. Evans, CPE Use of English Examination Practice 1, Express Publishing 2 J. Shostak, Vocabulary Workshop Level E, Sadlier- Oxford 3 wybrane testy leksykalne na poziomie Cambridge Proficiency 4 listy słówek do dyktand przygotowane przez prowadzącego zajęcia Literatura uzupełniająca: 1 R. Side, G. Wellman, Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency, Longman 2 M. Skipper, Advanced Grammar and Vocabulary, Express Publishing 12

13 PRODUCTIVE SKILLS LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu PNJA PRODUCTIVE SKILLS 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Angielski Przedmioty podstawowe Obowiązkowy Rok 3., semestr 5. i 6., filologia angielska o profilu ogólnym mgr Grzegorz Cebrat 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Zaliczenie programu PNJA na roku Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 semestr 5. i 30 semestr Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 3 pkt ECTS 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne Celem zajęć jest rozwój umiejętności mówienia oraz ogólnych umiejętności komunikowania się w stopniu zaawansowanym Wykształcenie umiejętności poprawnego pisania Wykorzystania języka angielskiego w piśmie Wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej i w rozmaitych sytuacjach społecznych Tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie Swobodnego wyrażania złożonych sądów i opinii. Zajęcia obejmują ćwiczenia z zakresu kilku podstawowych rodzajów komunikacji werbalnej takich jak dyskusja, debata, negocjacje czy krótka prezentacja. Tematy obejmują zarówno zagadnienia proponowane przez prowadzącego (np. praca, życie rodzinne, edukacja) jak i przez studentów. Ćwiczenia prowadzone 13

14 są w oparciu o określone teksty czy materiały własne przygotowane przez prowadzącego (lub studentów) oraz bez wprowadzania jakichkolwiek materiałów dodatkowych. Analizowanie tekstów i pisanie praktyczne. Dyskusje indywidualne oraz w małych grupach. 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Na podstawie ocen cząstkowych uzyskiwanych w trakcie zajęć oraz zaliczenie wszystkich esejów i aktywne uczestnictwo na zajęciach. Egzamin w sesji letniej. 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Celem kursu na III roku jest doskonalenie umiejętności pisania, szczególnie pod kątem pracy nad tekstami akademickimi. W semestrze V główny nacisk położony jest pracę nad konstrukcją akapitów oraz na doskonalenie podstawowych technik ekpozycji (przykłady, klasyfikacja, definicja). W semestrze VI praca koncentruje się na pisaniu tekstów argumentacyjnych. 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Materiały własne prowadzącego oraz 1. Oshima, Alice and Ann Hogue. Writing Academic English (Fourth Edition). Pearson-Longman, New York Gillett, Andy. Using English for Academic Purposes: A Guide for International Students Academic Writing. School of Combined Studies, University of Hertfordshire. 10/03/2005. <http://www.uefap.co.uk/writing/writfram.htm> 3. Cohen, Robert and Miller, Judy. Reason to Write. OUP, Oxford Sherman, Jane. Feedback. OUP, Oxford McArthur, Tom. The Written Word. 2 vols. Oxford English, Oxford

15 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 15

16 HISTORIA JĘZYKA Z ELEMENTAMI GRAMATYKI HISTORYCZNEJ LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Historia języka z elementami gramatyki historycznej/ Historical Grammar of English Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot Język angielski Grupa treści kierunkowych Obowiązkowy Rok III, semestr 5 mgr Grzegorz Cebrat 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Wykłady 11. Wymagania wstępne Wymagana jest znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa, gramatyki opisowej oraz historii Anglii i USA oraz zaliczenie kursu Historii języka z elementami gramatyki historycznej semestrze Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 15 godzin wykładów 1 pkt ECTS Celem kursu jest zapoznanie studentów z zarysem historii języka angielskiego i poszczególnych okresów jego rozwoju, co umożliwia zrozumienie historycznych podstaw struktury współczesnego języka oraz jego zróżnicowania. Student powinien poznać: - historyczny rozwój języka z uwzględnieniem cech systemu gramatycznego na najistotniejszych etapach jego rozwoju, - zmiany w słownictwie, fonologii i gramatyce, zrozumieć: - wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój języka, - przyczyny zróżnicowania współczesnego języka angielskiego, umieć: - rozpoznać epokę, w której napisano tekst, 16

17 - rozpoznać charakterystyczne cechy danego tekstu (dialekt) 16. Metody dydaktyczne 1 godzina wykładu przez 15 tygodni 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu Zaliczenie bez oceny, egzamin pisemny w sesji zimowej po semestrze Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Okres średnioangielski: wpływy języka francuskiego na rozwój j. angielskiego, uproszczenie systemu morfologicznego. Dialekty a tworzenie się standardowej angielszczyzny. Okres nowoangielski: zmiany w fonologii, próby uregulowania ortografii, wpływy innych języków i zapożyczenia, oświeceniowe próby kodyfikacji systemu języka, rozwój leksykografii i gramatyki preskryptywnej. Rozpowszechnianie się języka angielskiego w świecie (USA, Imperium Brytyjskie). Współczesne tendencje rozwojowe. Literatura obowiązkowa: Taitt, Delia. The Shaping of English. Tarnów: Progress, Literatura uzupełniająca: Baugh, Albert C. and Cable, Thomas. A History of the English Language. London: Routledge, Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, Freeborn, Dennis. From Old English to Standard English. London: Macmillan, McCrum,Robert; Cran, William and MacNeil, Robert. The Story of English. New York: Viking Penguin Inc

18 SEMINARIUM - OPCJE LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Seminarium 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu Język angielski Grupa treści kierunkowych Obowiązkowy do zaliczenia III roku studiów Rok III, semestr 5 i 6 dr Monika Coghen dr Magdalena Bleinert dr Ewa Witalisz dr Anna Tereszkiewicz dr Dominika Ruszkiewicz dr Grzegorz Szpila Ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Wymagania przewidziane tokiem studiów. 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu 60 godzin 10 pkt ECTS Celem kursu jest poznawanie, rozwijanie i doskonalenie sprawności wymaganych w prowadzeniu dyskursu akademickiego. dyskusja o przeczytanym tekście, dyskusja na dany temat, praca w grupach / parach, prezentacja semestr 5: ukończenie co najmniej jednego rozdziału pracy licencjackiej semestr 6: ukończenie pracy licencjackiej 18

19 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Kurs jest poświęcony prezentacji zagadnień wybranych przez studentów jako tematy prac dyplomowych oraz analizie i indywidualnemu omawianiu poszczególnych części prac. Podstawowe umiejętności ćwiczone w ramach kursu to: stosowanie zasad formatu akademickiego (MLA i APA) użycie cytatów i dokumentowanie źródeł poprawne wykorzystanie źródeł (parafrazowanie, definiowanie, streszczanie, kompilowanie), zachowanie spójności wywodu: (koherencja, organizacja danych, dobór argumentów) 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu podręczniki pisania tekstów akademickich, źródła elektroniczne (strony www poświęcone formatowi MLA/APA) lista lektur indywidualnie uzgadniana z poszczególnymi studentami w zależności od doboru tematu pracy dyplomowej 19

20 PRZEDMIOT DODATKOWY JĘZYK NIEMIECKI 20

21 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU 1. Nazwa przedmiotu OPIS Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot język niemiecki grupa treści kierunkowych obowiązkowy do zaliczenia roku studiów rok 3, semestr 5 i 6, studia I stopnia, nauczycielskie, stacjonarne mgr Joanna Boratyńska-Sumara, mgr Magdalena Bodniak, dr Radosław Pytlik 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu 11. Wymagania wstępne 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych Ćwiczenia praktyczne Wymagania wstępne odpowiadające poziomowi B2- C1 w skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego semestr 5 75 semestr Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi semestr 5 6 semestr Czy podstawa obliczenia średniej ważonej 15. Założenia i cele przedmiotu Przedmiot podzielony jest na bloki tematyczne: konwersacje (30 godz.), sprawność słuchania (30 godz.), pisanie (30 godz.), sprawność czytania (30 godz.), gramatyka praktyczna (30) godz.) Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno produktywnych, jak i receptywnych. Celami przedmiotu są: rozwijanie, systematyzacja i utrwalenie receptywnych kompetencji w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu rozwijanie sprawności produktywnych tj. mówienia monologowego i dialogowego, studenci tworzą wypowiedzi ustne, w których ćwiczą: zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii, prowadzenie dyskusji rozwijanie umiejętności redagowania wybranych tekstów oraz ćwiczenia w pisaniu kreatywnym rozwijanie sprawności rozumienia tekstów pisanych o różnym charakterze 21

22 kontynuacja wyrabiania umiejętności rozumienia i zastosowania zagadnień z gramatyki niemieckiej wykształcenie postawy akceptacji i zrozumienia odmienności kulturowych 16. Metody dydaktyczne 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji metody podające: objaśnienie, opis metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna metody eksponujące: nagrania audio i video metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu przewodniego ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja Kurs obejmuje ćwiczenia z zakresu mówienia, pisania, rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu oraz gramatyki j. niemieckiego. Podczas zajęć przewidziana jest praca indywidualna, w parach i grupach ćwiczenia dotyczące organizacji tekstu, użycia właściwych środków; pisanie kreatywne analizowanie tekstów fachowych i literackich pod względem merytorycznym i językowym zwracając uwagę na składnię i stylistykę rozwijanie, systematyzacja i utrwalenie receptywnych kompetencji w zakresie sprawności rozumienia ze słuchu ćwiczenia gramatyczne teksty pisane i wypowiedzi ustne odpowiada treściom programowym przewidzianym dla bloku zajęć PNJN na III roku studiów na tym kierunku 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu Anni Fischer- Mitziviris, Sylwia Janke- Papanikolaou: So geht s. Fertigkeitstraining Grundstufe Deutsch, płyta i podręcznik, Poznań Anni Fischer- Mitziviris, Sylwia Janke- Papanikolaou: So geht s zum Zertifikat Deutsch, Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch, płyta i podręcznik, Stuttgart Gaby Grammenou: Hörtraining für die Mittelstufe, Ateny Evelyn Frey: Fit fürs Goethe- Zertifikat/ Zentrale Mittelstufeprüfung, Ismaning Hans-Jürgen Hantschel, Paul Krieger: Mit Erfolg zum Goethe- Zertfikat C1, Talheim Eichheim,H; Storch,G; Mit Erfolg zum Zertifikat, Klett Verlag, München 1994 Wzory listów niemieckich, Duden/ Wiedza Pow- szechna, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Pow- szechna, Warszawa 2005 Belczyk Arkadiusz: Pradnik tłumacza, wyd. Idea, Kraków 2004 Lipiński Krzysztof: Vademecum tłumacza, wyd. Idea, Kraów 2004 Białek, Edward: Z umową po sukces, wzory umów dla Polaków i Niemców/ Mit Vertrag zum Erfolg- Musterverträge für Deutsche und Polen, Dolnośląskie wyd. Eedukacyjne, Wrocław 1998 Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Freiburg 2004 Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Lehrbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München

23 + CDs Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Arbeitsbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München CDs Własne materiały audio, teksty prasowe 23

24 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PISANIE LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego Pisanie 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu język niemiecki grupa treści podstawowych obowiązkowy rok 3, semestr 5 i 6, studia I stopnia, nauczycielskie, stacjonarne mgr Joanna Boratyńska-Sumara nie dotyczy ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi III roku. 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 30 ( ) 0 (część składowa przedmiotu PNJN) Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności redagowania wybranych tekstów oraz ćwiczenia w pisaniu kreatywnym. Szczególny nacisk położony jest na organizację tekstu, stosowanie różnorodnych środków leksykalnych właściwych dla danego rodzaju tekstu oraz użycie odpowiednich konektorów międzyzdaniowych. metody podające: o opis, objaśnienie lub wyjaśnienie. metody problemowe: o metody aktywizujące metody programowane: o z użyciem podręcznika metody praktyczne: o ćwiczenia przedmiotowe 24

25 17. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu ocenianie ciągłe (testy, kolokwia) przygotowanie do zajęć aktywność na zajęciach wymagana frekwencja 18. Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji Tematyka zajęć odpowiada treściom programowym przewidzianym dla bloku zajęć PNJN na 3 roku studiów na tym kierunku i obejmuje następujące tematy: rozprawka/ list czytelnika, skarga pisemna, recenzja filmu, recenzja piosenki, przemówienie na szczególną okazję, życiorys, biografia sławnych osób, opis ilustracji: porównanie i interpretacja, pisanie kreatywne ( Arztroman, aktualizacja bajki, dokończenie historii i in.). 19. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu 1. Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Lehrbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München CDs 2. Koithan, Ute; Schmitz, Helen. Aspekte. Mittelstufe Deutsch. Niveau B2 (Arbeitsbuch 2). Langenscheidt. Berlin i München CDs 3. Daniels, Albert, Estermann Chrystian, Mittelpunkt Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene, Klett, Willkop, Eva-Maria [et al.], Auf neuen Wegen : Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und Oberstufe, Ismaning : Max Hueber Verlag,

26 PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PNJN GRAMATYKA PRAKTYCZNA LP. ELEMENTY SKŁADOWE SYLABUSU OPIS 1. Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego Gramatyka praktyczna 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Germańskiej 3. Kod przedmiotu 4. Język przedmiotu 5. Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 6. Typ przedmiotu 7. Rok studiów, semestr 8. Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot 9. Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot 10. Formuła przedmiotu język niemiecki grupa treści podstawowych obowiązkowy rok 3, semestr 5 i 6, studia I stopnia, nauczycielskie, stacjonarne dr Radosław Pytlik nie dotyczy ćwiczenia 11. Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego określona standardami dotyczącymi III roku. 12. Liczba godzin zajęć dydaktycznych 13. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi 14. Czy podstawa obliczenia średniej ważonej? 15. Założenia i cele przedmiotu 16. Metody dydaktyczne 30 ( ) 0 (część składowa przedmiotu PNJN) Celem zajęć jest udoskonalanie i automatyzacja użycia języka niemieckiego w ramach struktur gramatycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu morfologicznego, składni i słowotwórstwa. metody podające: o opis, objaśnienie lub wyjaśnienie. metody problemowe: o metody aktywizujące metody programowane: o z użyciem podręcznika metody praktyczne: o ćwiczenia przedmiotowe 26

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego I Kod przedmiotu języka angielskiego I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka angielskiego I Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA1-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 3 SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu / przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego praktische Grammatik 2 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Metodyka nauczania języków obcych Podstawy metodyki nauczania języków obcych

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Metodyka nauczania języków obcych Podstawy metodyki nauczania języków obcych Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu / modułu Kod przedmiotu / modułu*

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne studiów MODUŁ KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

mgr Shah Ahmed mgr Lesław Smutek mgr Grzegorz Nawrocki 1-1 mgr Marta Pałucka ** mgr Dobromiła Jagiełła

mgr Shah Ahmed mgr Lesław Smutek mgr Grzegorz Nawrocki 1-1 mgr Marta Pałucka ** mgr Dobromiła Jagiełła studia: stacjonarne rok: I rok akademicki: 2013/2014 Przedmiot Listening Comprehension PNJA-Fonetyka Phonetics Wstęp do literaturoznawstwa Introduction to literary studies Wstęp do literaturoznawstwa Introduction

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki IV - opis przedmiotu

Język niemiecki IV - opis przedmiotu Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.1-WP-PSChM-JN4-Ć-S14_pNadGenZZU1J Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu

JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS. Elementy składowe sylabusu JĘZYK ANGIELSKI SYLABUS Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Charakterystyka przedmiotu Rok studiów/ semestr Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Odnawialne Źródła Energii. Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr zimowy. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 2 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA 1. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki II - opis przedmiotu

Język niemiecki II - opis przedmiotu Język niemiecki II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język niemiecki II Kod przedmiotu 09.0-WP-PEDP-JO2-N_pNadGenIE1OT Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

samokształcenie 100h

samokształcenie 100h KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu JN w języku polskim Język niemiecki Nazwa przedmiotu w języku angielskim German USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. Program kształcenia, załącznik nr. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne

Prof. Dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski. Semestr letni. wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 1 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Wpisać Rok: II Semestr: III Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Język obcy I - opis przedmiotu

Język obcy I - opis przedmiotu Język obcy I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy I Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JOI-L-S15_pNadGen0AJHM Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka miejska

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B1 Foreign language course B1 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziomu studiów: Filologia, specjalność: rosjoznawstwo, studia pierwszego stopnia Sylabus modułu: Praktyczna nauka języka angielskiego Kod modułu: PNJA05_C1.1

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2n German B2-2n Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr J.Majkowska Kula, mgr R.Muszyńska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Język obcy - opis przedmiotu

Język obcy - opis przedmiotu Język obcy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy Kod przedmiotu 09.1-WZ-EkoP-JAN4/JNIE4-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga.

Odnawialne Źródła Energii. I stopień. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne wszystkie Wydziałowe Laboratorium Językowe mgr Dorota Pliżga. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Język angielski 3 Nazwa modułu w języku angielskim The English anguage Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: 2 Rok: II, III Semestr: III, IV, V, VI Forma studiów: stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo