PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz, Anna Klimek, Aleksandra Nowakowska, na podstawie Programu Nauczania Języka Angielskiego Jako Pierwszego Języka Obcego kurs kontynuacyjny Program A (podstawa) oraz Programu Nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Wariant A (rozszerzenie). Zatwierdzony przez MEN. Nr w wykazie: 2/III LO/

2 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWA- NIAA Cele ogólne nauczania i wychowania: Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności: 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, 3. Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego poprzez dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. Uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istotnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do podjęcia pracy. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności, 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień, 3. Efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 5. Poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 7. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 2

3 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych, tak aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym: 1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 2. Poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 3. Dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych, 4. Poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 5. Przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 6. Dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, 7. Kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych poglądów, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Cele szczegółowe nauczania i wychowania: 1. Opanowanie języka na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komunikację (podstawa) oraz swobodne porozumiewanie się w kraju nauczanego języka lub w kontaktach z dość wymagającymi użytkownikami, w odniesieniu do spraw życia codziennego a także nauki i przyszłej pracy (rozszerzenie). 2. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 3. Rozwijanie u uczniów czterech podstawowych sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. 4. Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy o historii, kulturze, tradycji, realiach krajów angielskiego obszaru językowego, 5. Kształcenie umiejętności dodatkowych, jak korzystanie z technik kompensacyjnych, strategii uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy. 3

4 TREŚCI NAUCZANIA OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCE- NIA OGÓLNEGO Podane niżej treści nauczania obejmują trzyletni program nauczania, bez podziału na poszczególne lata. Szczegółowy podział znajduje się w planach wynikowych oraz rozkładach materiału do poszczególnych podręczników. A. TEMATYKA Zawartość leksykalna programu zdeterminowana jest zakresem treści wymaganych na egzaminie maturalnym, a określonych w informatorze maturalnym. Słownictwo, które należy wprowadzić w ramach programu nauczania w liceum, opisane zostało w postaci zakresów tematycznych, jakie należy zrealizować. Takie potraktowanie słownictwa wskazuje jednocześnie na sugerowany sposób jego prezentacji i ćwiczenia - w ramach pola semantycznego, w szerszym kontekście, w powiązaniu z tematem lub sytuacją i innymi jednostkami leksykalnymi. Lista tematów w ramach których uczniowie mają wykazać się umiejętnościami językowymi jest taka sama, jednak dla każdego z poziomów obowiązuje inny zakres środków językowych, którymi uczeń ma się posługiwać w ramach danej tematyki. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym(podstawa) / bogatym (rozszerzenie) zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów: Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne, Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania, kupno i sprzedaż mieszkania, Szkoła: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty, Praca: (popularne) zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, Życie rodzinne i towarzyskie: okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, Żywienie: artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety, Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia, Podróżowanie i turystyka: środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie, Kultura: (podstawowe) dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 4

5 Sport: (popularne) dyscypliny sportu, (podstawowy) sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne, Zdrowie: higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, system ochrony zdrowia, Nauka i technika: odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z (podstawowych) urządzeń technicznych, współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji, Świat przyrody: klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna, Państwo i społeczeństwo: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka, Elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany. B. LISTA STRUKTUR GRAMATYCZNYCH Podana niżej lista struktur obejmuje trzyletni program nauczania, bez podziału na poszczególne lata. Wynika to stąd, że wiele z uwzględnionych tu struktur może być wprowadzanych w różnej kolejności, a podręczniki do liceum mogą różnić się co do tego, na jakim etapie i w jakiej kolejności struktury są wprowadzane. Rzeczownik i fraza rzeczownikowa Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna) Rzeczowniki mające tylko liczbę pojedynczą lub tylko liczbę mnogą Rzeczowniki złożone Forma dzierżawcza rzeczownika ( s genitive) Rzeczowniki w funkcji przymiotnika, Przyrostki służące do tworzenia rzeczowników Przymiotniki dzierżawcze Określniki: a, the, this, that, these, those, some, any, no, a lot of, many, much, few, a few, little, a little, another, other, the other, every, each, both, all, enough Przypadki opuszczenia określnika Zdania przydawkowe nieograniczające, zaimki względne: who, which, whose, reguły dotyczące użycia przecinków, użycia zaimków oraz opuszczania zaimka względnego Zdania przydawkowe ograniczające, zaimki względne: who, which, that, whose, where, opuszczanie zaimka względnego Zaimek Zaimki osobowe,dzierżawcze, wskazujące, zwrotne i emfatyczne, wzajemne, nieokreślone, pytające, względne, bezosobowe: one, Inne zaimki: some, any, none, many, much, few, a few, little, a little, others, the other, the others, both, all 5

6 Przymiotnik Przyrostki służące do tworzenia przymiotników Przymiotniki złożone (np. red-haired, double-faced) Stopniowanie przymiotników regularne i nieregularne Użycie przymiotnika jako przydawki i jako orzecznika Użycie przymiotnika w wyrażeniach: too..., enough, as... as, so..., such...,... than..., How..., What... (What a beautiful view!) Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem Użycie przymiotnika jako rzeczownika z określnikiem the (np. the rich) Konstrukcje z przymiotnikami: the... the (the smaller, the better), more and more Liczebnik Liczebniki główne i porządkowe Przysłówek Przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu Przysłówki używane z określonymi czasami gramatycznymi i ich pozycja w zdaniu Okoliczniki czasu przyszłego i przeszłego Przysłówki w wyrażeniach z too i enough Stopniowanie przysłówków Przysłówki o dwóch formach różnych znaczeniowo (hard hardy) Konstrukcje z przysłówkami: the... the (the more the better) Przyimek Przyimki w okolicznikach miejsca i kierunku Przyimki w okolicznikach czasu Czasowniki używane z przyimkami Przymiotniki używane z przyimkami Pozycja przyimka w zdaniu pytającym i w zdaniach przydawkowych Czasownik i fraza czasownikowa Czasownik: to be Czasownik: to have / have got Czasowniki regularne i nieregularne Bezokolicznik i jego użycie, bezokoliczniki typu passive, perfect, progressive i ich użycie Druga i trzecia forma czasownika Tryb rozkazujący Czasowniki wyrażające stany (state verbs) i czynności (activity verbs) i ich właściwości gramatyczne Czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, progressive infinitive, perfect infinitive, progressive perfect infinitive: - Can / be able, can t, could, May, might, will, do wyrażenia przypuszczenia nt. teraźniejszości lub przeszłości, do mówienia o powtarzającym się, charakterystycznym zachowaniu, would, do mówienia o powtarzającym się, charakterystycznym zachowaniu w przeszłości, must / have (got) to, mustn t / can t, needn t / not have to, shall, do formułowania zasad i reguł w stylu formalnym, should / ought to. 6

7 Czasy gramatyczne (zdania twierdzące, pytające i przeczące): Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Simple in the Past, Future Perfect in the Past, wyrażenie: be going to, used to, w zdaniach czasowych dotyczących przyszłości Składnia czasownika - czasownik + bezokolicznik - czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund) - czasownik + dopełnienie + (to) bezokolicznik - czasownik + przymiotnik - czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to / imiesłów czynny - subjunctive po czasownikach: suggest, insist, demand i zwrotach: it s essential, it s crucial Konstrukcje zdaniowe - Question tags - Tzw. Reply questions - Wyrażenie: there is / are - Zdania z podmiotem It... - Zdania z have / get sth done, have sb do sth, get sb to do sth - Strona bierna czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, strona bierna czasowników: see, hear, make, help, strona bierna bezokolicznika i rzeczownika odsłownego (gerund), wyrażenia It is / was said / known / believed that... i... is / was known / said / believed / thought / supposed to... + bezokolicznik - Zdania warunkowe typ 0,1,2,3 i tzw. zdania warunkowe mieszane - Pytania pośrednie - Mowa zależna zczasownikami: say, tell, ask, różnymi czasownikami wprowadzającymi, np.explain, przypadki nie wymagające zmiany czasu w mowie zależnej - Wyrażenia I wish + Past Perfect / past tense / would, I d rather + dopełnienie + past tense, I d sooner + dopełnienie + past tense, it s time + dopełnienie + past tense, you d better + bezokolicznik - Formy emfatyczne: inwersja, zdania typu 'cleft sentences', - Inwersja w wyrażeniach So do I, Neither / Nor do I Spójnik - And, but, if, unless, when, until, till, while, after, before, as soon as, because, so, (in order) to, as if, although, however, either... or, neither... nor. - as long as, on condition that, supposing, providing that, provided that, even if, so as to, so that, therefore, in spite of, despite, even though, whereas, nevertheless 7

8 C. FUNKCJE JĘZYKOWE I SYTUACJE Ucząc funkcji językowych w trakcie trwania trzyletniego cyklu nauki w liceum, nauczyciele wprowadzają eksponenty funkcji odpowiednie dla danego poziomu językowego. Program ten zakłada zarówno utrwalenie, jak i pogłębienie znajomości funkcji językowych, wzbogacenie o aspekty bardziej złożone, z jakimi spotyka się w swoim codziennym życiu i pracy osoba wykształcona. - Witanie i żegnanie się, - Przedstawianie się, - Opisywanie osób, miejsc, przedmiotów, - Wyrażanie domysłów i przypuszczeń, - Wyrażanie preferencji i życzeń, - Wynajmowanie / kupowanie mieszkania, - Rozmowa w sprawie pracy, - Pytanie o radę i udzielanie rad, - Zamawianie posiłku w restauracji, - Udzielanie instrukcji, - Wizyta u lekarza, - Wyrażanie skarg, - Przepraszanie, - Robienie zakupów, - Reklamowanie zakupionego towaru, - Pytanie o pozwolenie, - Udzielanie i odmawianie pozwolenia, - Składanie propozycji, - Wyrażanie sugestii, - Wyrażanie próśb, - Umawianie się, - Gratulowanie, - Prowadzenie rozmowy - przerywanie czyjejś wypowiedzi, wahanie, prośba o powtórzenie lub wyjaśnienie, słuchanie z zainteresowaniem, - Wyrażanie odczuć i nastrojów, - Wyrażanie opinii, - Wyrażanie zgody i braku zgody z czyjąś opinią, - Opisywanie zdjęć i rysunków, - Rozmowa o pogodzie, - Uzyskiwanie i udzielanie informacji, - Pytanie o drogę i wskazywanie drogi, - Rezerwowanie i kupowanie biletów, - Rezerwowanie miejsc w hotelu, - Check-in na lotnisku, - Rozmowy w recepcji hotelu, w biurze podróży. 8

9 Środki nauczania: PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW W szkole są do dyspozycji odtwarzacze CD i DVD, tablice multimedialne, komputery, i rzutniki pisma. Ponadto szkoła posiada następujące środki dydaktyczne: plansze, materiały wizualne prezentujące kraje anglojęzyczne, czasopisma, mapy, słowniki dwujęzyczne a także literaturę anglojęzyczną. Metody pracy: Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, które pozwalają uczniom na realizowanie zadań, pełnienie ról, odnajdywanie dla siebie optymalnej roli, gwarantują lepsze zrozumienie i zapamiętanie opracowywanego tematu, wzbudzają poczucie odpowiedzialności za własną naukę i za efekty pracy grupy. Ponadto uczniowie mogą uczyć się od siebie, poprawiać swoje błędy, poznawać zasady pracy zespołowej i rozwijać kompetencje ponadprzedmiotowe. Kształtowaniu umiejętności ponadprzemiotowych sprzyja stosowanie tzw. otwartych (poszukujących, problemowych) metod nauczania-uczenia się, tzw. metod aktywizujących, np.: burza mózgów, drama. Nauczyciele rozwijają u uczniów wszystkie sprawności językowe, umiejętnie je integrując. Motywują uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu do nauki języka angielskiego i wspomagają ich przy jednoczesnym dostrzeganiu uczniów o dużych zdolnościach językowych. Techniki rozwijania sprawności językowych: Nauczyciele kształcą u uczniów sprawność autentycznej komunikacji językowej stosując różnorodne techniki. Sprawności te warunkują rozwój innych umiejętności intelektualnych, jak myślenie refleksyjne, porównywanie z własnymi przeżyciami, wnioskowanie, planowanie wypowiedzi, precyzyjne wyrażanie myśli. Realizując program do liceum w zakresie podstawowym i rozszerzonym, nauczyciele wykorzystują następujące strategie i techniki, przydatne w kolejnych etapach nauki: W zakresie czytania ze zrozumieniem Główne strategie, jakie są rozwijane, to czytanie w celu: - ogólnego zrozumienia tekstu, - zrozumienia szczegółowych informacji, - określenia intencji autora, - określenia stylu i rodzaju tekstu. Rodzaje tekstów, dzięki którym rozwijane są techniki czytania ze zrozumieniem, to: 9

10 teksty dialogowe, notatki prasowe, artykuły prasowe, ogłoszenia drobne, prospekty, recenzje, instrukcje, prognozy, listy prywatne, listy formalne, dane statystyczne, teksty narracyjne, hasła encyklopedyczne, reklamy, komentarze, wiersze, poczta elektroniczna, horoskopy. Do technik stosowanych przy czytaniu ze zrozumieniem należą: - odwoływanie się do wiedzy uczniów: skojarzenia tematyczne i asocjogramy, - wprowadzenie do tematu tekstu na podstawie ilustracji, schematu, - poszukiwanie w tekście wyrazów kluczy bez objaśnień ze strony nauczyciela, - podkreślanie zdań zawierających pewne informacje, - wydobywanie informacji z tekstu, - nadawanie tytułów fragmentom tekstu, - weryfikowanie zgodności tekstu np. ze zdaniami, obrazkami, - odnajdywanie związków między fragmentami tekstu, - porządkowanie fragmentów tekstu chronologicznie, - konfrontowanie informacji z mapą, obrazem, - uzupełnianie tekstu z lukami, - przyporządkowywanie, - parafrazowanie, - technika wielokrotnego wyboru, - technika prawda - fałsz. Nad rozwijaniem sprawności czytania ze rozumieniem nauczyciele pracują także z tekstem bez uprzedniego przygotowania uczniów do jego odbioru. Czytanie łączy się często z innymi sprawnościami, np. pisania. Stosowane są wtedy techniki typu: - wypełnianie formularza, - uzupełnianie tabeli, - uzupełnianie tekstu z lukami, - sporządzanie notatki z tekstu, - pisanie odpowiedzi na list, - pisanie podziękowania za zaproszenie. Aby połączyć sprawność czytania i mówienia, stosowane są techniki typu: - uzasadnianie wyboru tekstu, - formułowanie pytań lub odpowiedzi, - interpretowanie danych statystycznych, - porównywanie tekstu z własnymi wrażeniami, - streszczanie tekstu, - odgrywanie ról. W zakresie słuchania ze zrozumieniem Główne strategie, jakie są rozwijane, to słuchanie w celu: - zrozumienia ogólnego sensu, - zrozumienia szczegółowych informacji, - określenia stylu i rodzaju tekstu, - zrozumienia intencji rozmówcy. 10

11 Rodzaje tekstów, dzięki którym można rozwijać techniki słuchania ze zrozumieniem, to: - wywiady, rozmowy, zapowiedzi, wiadomości, relacje, sprawozdania, reklamy, ogłoszenia, audycje popularnonaukowe, przemówienia, wykłady, dyskusje, piosenki. Techniki stosowane w celu rozwijania sprawności słuchania ze zrozumieniem przygotowują ucznia do słuchania ze zrozumieniem, pobudzają jego wyobraźnię i motywację do słuchania i sprawdzają stopień zrozumienia tekstu. Oto lista technik służących doskonaleniu sprawności rozumienia ze słuchu: - udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne; - udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe; - wskazywanie określonych informacji; - uzupełnianie brakującej informacji; - układanie informacji we wskazanej kolejności; - układanie części tekstu w odpowiedniej kolejności. W zakresie mówienia Rozwijanie sprawności mówienia prowadzi do rutynowych zachowań językowych w sytuacjach komunikacyjnych, naśladujących sytuacje autentyczne, które mogą zdarzyć się w szkole, pracy, czasie wolnym, w podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem. Materiałem stymulującym mówienie są: obrazki, foliogramy, statystyki, krótkie filmy, teksty do słuchania i czytania. Nauczyciele uwzględnią początkowe trudności uczniów i akceptują ich często nieporadne i błędne wypowiedzi. Umiejętne i dyskretne korygowanie błędów, zadaniowy charakter zajęć, stosowanie różnych form organizacyjnych i form socjalnych, dodawanie odwagi, podkreślanie osiągnięć, zachęcanie do korzystania z gotowych zwrotów i wyrażeń to tylko niektóre zadania nauczyciela, od których zależy powodzenie ucznia w rozwijaniu sprawności produktywnych. Stosowane techniki rozwijania mówienia umożliwiają uczniom osiągnięcie następujących umiejętności: - zasięganie i udzielanie informacji, - wyrażanie grzeczności językowej, - rozmowa na podstawie materiału stymulującego, - przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, - dyskusja na temat prezentowanych zagadnień, - relacjonowanie wydarzeń, - interpretowanie i wyrażanie opinii, - komentowanie opinii innych osób, - obrona własnych opinii, - negocjowanie i argumentowanie, - odgrywanie ról, - opisywanie obrazka. 11

12 W zakresie pisania Pisanie jest rozwijane osobno lub w połączeniu z innymi sprawnościami, np. czytaniem i słuchaniem poprzez: - uzupełnianie dialogów, schematów, dymków, - formułowanie pytań, próśb, poleceń, - pisanie planu wypowiedzi, - pisanie części tekstu (np. akapitu, wstępu, zakończenia listu czy rozprawki), - udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania, - poprawianie własnej pracy czy pracy kolegi/koleżanki, - uzupełnianie ankiet, formularzy, kwestionariuszy, - przekazywanie wiadomości pisemnej, - pisanie życzeń, pozdrowień, kartki pocztowej, - pisanie listów, np. prywatnego, oficjalnego, motywacyjnego, - praca nad tzw. tekstem modelowym w postaci ćwiczeń na uzupełnianie, wyboru poprawnej formy lub słowa, zastępowanie wyrazów w tekście synonimami, - relacjonowanie treści tekstu w języku angielskim, - stosowanie nowej ortografii w zakresie poznanego materiału. Do najczęściej stosowanych technik integrujących sprawność mówienia i pisania należą: - rozmowa na temat związany z tekstem, - wydobywanie pewnych informacji z tekstu, - odpowiedzi na pytania do tekstu, - weryfikowanie zgodności tekstu np. z materiałem wizualnym, - uzupełnianie tekstu z lukami leksykalnymi, - uzupełnianie tabeli, wykresu, diagramu, - technika wielokrotnego wyboru, - technika prawda - fałsz. W zakresie słownictwa Zasadą podstawową w pracy nad słownictwem jest poznawanie i utrwalanie słownictwa w kontekście sytuacyjnym. Do najczęściej stosowanych technik pracy ze słownictwem należy: - odgadywanie znaczenia słownictwa na podstawie rysunku, fotografii, - domyślanie się znaczenia słownictwa w kontekście, - objaśnianie w języku ojczystym, - definiowanie znaczeń w języku obcym, - podawanie synonimów, antonimów, - grupowanie słownictwa w pola semantyczne, rodziny wyrazów, - hierarchizowanie, kategoryzowanie, - prowadzenie kartoteki nowych wyrazów, - korzystanie z programów edukacyjnych, - stosowanie technik słowotwórczych, - parafrazowanie, 12

13 - wyjaśnianie różnic znaczeń, - tłumaczenie, - uzupełnianie kolokacji, - zagadki, rebusy, krzyżówki, - praca ze słownikami jedno- i dwujęzycznymi, - pytania wielokrotnego wyboru, - zdania typu prawda - fałsz, - testy lukowe, - eliminowanie wyrazu niepasującego do pozostałych, - dopasowywanie W zakresie gramatyki Nauczanie gramatyki nie stanowi celu nadrzędnego i nie implikuje układu treści. Zjawiska gramatyczne nie występują w izolacji, lecz wkomponowane są w temat lekcji. Celem nauczania gramatyki jest pomoc uczniowi w: rozumieniu komunikatów słownych i pisemnych; poprawnym wyrażaniu myśli w mowie i piśmie; nauce rozwiązywania zadań typowych dla egzaminu maturalnego. Uczeń poznaje sukcesywnie i utrwala tylko te konstrukcje, które potrzebne są mu do komunikacji na dany temat na danym poziomie. W razie potrzeby posługuje się gotowymi konstrukcjami gramatycznymi nie opracowanymi wcześniej. Nauczyciel kieruje procesem odkrywania reguł gramatycznych w kontekście komunikacji, a podręcznik i część ćwiczeniowa mają w ofercie ćwiczenia systematyzujące reguły, wspierające poszukiwanie analogii, polegające na uzupełnianiu tabel, diagramów, luk. Wykonując je, uczeń utrwala materiał leksykalny, wnioskuje, rozwija logiczne myślenie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne w formie pytań otwartych rozwijają zainteresowania uczniów, uczą ich rozwiązywania problemów, porządkują wiedzę. Ćwiczenia gramatyczne wplecione są w rozwijanie wszystkich sprawności. Na uwagę zasługują ćwiczenia prowadzące do opanowania praktycznych zwrotów i wyrażeń, kolokacji leksykalnych, powiedzonek. W grupach zróżnicowanych pod względem poziomu językowego uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia dostosowane do różnych poziomów. W celu wizualizacji i lepszego zrozumienia i utrwalania gramatyki wykorzystywane są dodatkowe materiały dla uczniów, schematy, tabele, zestawienia. Integracja gramatyki w zabawy językowe i tematyczne ćwiczenia sprawnościowe zwiększa efektywność jej nauczania. Powiązanie nauczania gramatyki ze znanym słownictwem i powtarzanie struktur gramatycznych w coraz innych kontekstach sprzyja zapamiętywaniu materiału nauczania. Do najczęściej stosowanych technik nauczania gramatyki należą: - ustne dryle; - dialogi; - pisemne ćwiczenia gramatyczne (np. uzupełnianie zdań, wypełnianie luk w różnych rodzajach tekstów, wybór prawidłowej formy, podanie prawidłowej formy, parafrazy); - ćwiczenia z luką informacyjną; - gry gramatyczne. Rolą nauczyciela jest stymulowanie użycia języka tak, by uczeń, mówiąc i pisząc, miał jak najwięcej możliwości do stosowania określonych struktur. 13

14 W zakresie wymowy i intonacji Komunikacja językowa, będąca nadrzędnym celem nauki języka obcego, wymaga dokładnego opanowania zasad wymowy. W nauczaniu wymowy nauczyciele zwracają uwagę na poprawne wymawianie poszczególnych dźwięków, zwłaszcza tych, które nie mają odpowiedników w języku polskim. Nauka wymowy i intonacji jest integralną częścią nauki języka umożliwiającą komunikatywne wypowiadanie się. Ćwiczenia fonetyczne wynikają z potrzeb sytuacji komunikacyjnych. Nauczyciele kształtują u uczniów świadomość, jak ważną rolę odgrywa dobra wymowa przy komunikacji językowej, jest wizytówką mówiącego w danym języku, ma wpływ na uzyskanie dobrej oceny podczas ustnej części egzaminu maturalnego. Do najczęściej stosowanych technik nauczania wymowy należy: - rozpoznawanie dźwięków, - rozróżnianie samogłosek długich i krótkich, - imitowanie, - głośne czytanie indywidualne i chórem, - zaznaczanie akcentu zdaniowego lub wyrazowego, - odtwarzanie rytmu i melodii zdania za wzorcem. W zakresie słuchania: PROGNOZOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA - rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka; - rozumienie autentycznych przekazów słownych w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna, komunikat na dworcu); - rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu; - wyszukiwanie informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach, - rozpoznawanie standardowych odmian języka, - oddzielanie faktów od opinii, - określanie związków między poszczególnymi częściami wypowiedzi, - określanie intencji wypowiedzi, - określanie autora i adresata wypowiedzi, - określanie funkcji oraz stylu języka komunikatu, - rozróżnianie odmian języka W zakresie mówienia: - uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących życia codziennego, podejmując różne role w procesie komunikacyjnym; - formułowanie krótkich, w miarę płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego, z zastosowaniem struktur leksykalno gramatycznych, odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości; - wyrażanie własnych opinii oraz relacjonowanie wypowiedzi innych osób; - właściwe reagowanie na wypowiedź rozmówcy; 14

15 - posługiwanie się odpowiednimi środkami językowymi dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji w sytuacjach życia codziennego; - poprawne językowo i logiczne wyrażanie myśli i opinii na określone tematy; - inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy; - prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego; - opanowanie wymowy w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym. - formułowanie płynnych, dłuższych wypowiedzi ustnych W zakresie czytania: - rozumienie różnego typu dokumentów i tekstów autentycznych, takich jak: (ulotki, ogłoszenia, listy, rozkłady jazdy, reklamy, menu, instrukcje, itp.), artykuły prasowe, opowiadania, teksty literackie, teksty popularnonaukowe; - rozumienie prostego tekstu narracyjnego; - rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe; - rozumienie głównej myśli obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu; - wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo nie zrozumianego tekstu; - rozpoznawanie standardowych odmian języka angielskiego; - określenie potencjalnego odbiorcy; - określenie intencji i opinii autora; - określenie stylu i funkcji tekstu; - określanie adresata lub potencjalnego odbiorcy komunikatu, - rozpoznawanie różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych w podanym kontekście, - formułowanie własnych opinii i ocen na podstawie przeczytanego komunikatu W zakresie pisania: - sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego prostego komunikatu, zachowując styl formalny lub nieformalny, w zależności od formy i adresata, - napisanie tekstu użytkowego (np. zaproszenia, rezerwacji, wiadomości, listu prywatnego, formalnego, listu do czytelnika, podania, curriculum vitae; ogłoszenia) oraz wypełnianie formularzy, - skuteczne używanie słownika jedno i dwujęzycznego, - stosowanie właściwego słownictwa, struktur morfo syntaktycznych i zasad ortografii w prostych tekstach, - stosowanie środków językowych adekwatnych od określonej formy, stylu i celu wypowiedzi, - napisanie tekstu typu rozprawka, artykuł, opis, recenzja, opowiadanie, itp., przestrzegając wymogów danej formy, - stosowanie odpowiedniego rejestru języka W zakresie sprawności zintegrowanych: - streszczenie (ustnie lub pisemnie) przeczytanego, prostego tekstu, - streszczenie (ustnie lub pisemnie) usłyszanego przekazu słownego, - przetworzenie przeczytanych lub usłyszanych informacji, z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy, 1 1 Informacje, które odnoszą się do poziomu rozszerzonego zaznaczone zostały kursywą. 15

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Załącznik na 1 do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME)

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Young Champions of English ZAPROSZENIE

Young Champions of English ZAPROSZENIE Young Champions of English ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VII KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1) Cele konkursu: Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę. Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POZIOM A2+/B1

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POZIOM A2+/B1 WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POZIOM A2+/B1 Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę Wymagania w zakresie podstawowym dla uczniów kontynuujących

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC

Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego w klasie IIIA, IIIC Wymogi edukacyjne na poszczególne oceny: celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. IV etap edukacyjny LICEUM. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. IV etap edukacyjny LICEUM. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny LICEUM Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego ZAKRES

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 24 27 i 246/247) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC - grupa logistyczna 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Podstawa programowa określa szczegółowe wymagania w zakresie podstawowym, dla uczniów kontynuujących naukę na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla gimnazjum, w sposób

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Wymagania w zakresie podstawowym

KLASA 3. Wymagania w zakresie podstawowym WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS NIEDWUJĘZYCZNYCH W XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA PRUSA KLASA 3 Wymagania w zakresie podstawowym 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS DWUJĘZYCZNYCH W XXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA PRUSA KLASA 2 Wymagania w zakresie podstawowym 1. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych Egzamin Gimnazjalny Repetytorium z Testami jest podręcznikiem przeznaczonym do przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK WŁOSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK WŁOSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK WŁOSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁY BENEDYKTA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN

New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PODRĘCZNIKA New Opportunities Pre-Intermediate WYDAWNICTWA PEARSON LONGMAN Uwaga! W przypadku niespełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B

KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 POZIOM ROZSZERZONY KLASA III B KRYTERIA OCENIANIA PODRĘCZNIK MACMILLAN REPETYTORIUM 2015 KLASA III B 1 Wiedza i umiejętności wg podstawy programowej BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA i SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (Znajomość środków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWA PROGRAMOWA Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo