PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz, Anna Klimek, Aleksandra Nowakowska, na podstawie Programu Nauczania Języka Angielskiego Jako Pierwszego Języka Obcego kurs kontynuacyjny Program A (podstawa) oraz Programu Nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Wariant A (rozszerzenie). Zatwierdzony przez MEN. Nr w wykazie: 2/III LO/

2 OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWA- NIAA Cele ogólne nauczania i wychowania: Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności: 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu, 2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów bądź ułatwiającym zdobycie zawodu, 3. Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego poprzez dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści, 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 6. Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. Uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie istotnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do podjęcia pracy. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności, 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowania do publicznych wystąpień, 3. Efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 5. Poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków, 7. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 2

3 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych. W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych, tak aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele tworzą w szkole środowisko sprzyjające zarówno wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów (w wymiarze fizycznym w tym zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym), jak i rozwojowi społecznemu, wspierając przy tym: 1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 2. Poczucie użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 3. Dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych, 4. Poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 5. Przygotowanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 6. Dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, 7. Kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych poglądów, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Cele szczegółowe nauczania i wychowania: 1. Opanowanie języka na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komunikację (podstawa) oraz swobodne porozumiewanie się w kraju nauczanego języka lub w kontaktach z dość wymagającymi użytkownikami, w odniesieniu do spraw życia codziennego a także nauki i przyszłej pracy (rozszerzenie). 2. Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 3. Rozwijanie u uczniów czterech podstawowych sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania. 4. Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy o historii, kulturze, tradycji, realiach krajów angielskiego obszaru językowego, 5. Kształcenie umiejętności dodatkowych, jak korzystanie z technik kompensacyjnych, strategii uczenia się, korzystania z różnych źródeł wiedzy. 3

4 TREŚCI NAUCZANIA OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCE- NIA OGÓLNEGO Podane niżej treści nauczania obejmują trzyletni program nauczania, bez podziału na poszczególne lata. Szczegółowy podział znajduje się w planach wynikowych oraz rozkładach materiału do poszczególnych podręczników. A. TEMATYKA Zawartość leksykalna programu zdeterminowana jest zakresem treści wymaganych na egzaminie maturalnym, a określonych w informatorze maturalnym. Słownictwo, które należy wprowadzić w ramach programu nauczania w liceum, opisane zostało w postaci zakresów tematycznych, jakie należy zrealizować. Takie potraktowanie słownictwa wskazuje jednocześnie na sugerowany sposób jego prezentacji i ćwiczenia - w ramach pola semantycznego, w szerszym kontekście, w powiązaniu z tematem lub sytuacją i innymi jednostkami leksykalnymi. Lista tematów w ramach których uczniowie mają wykazać się umiejętnościami językowymi jest taka sama, jednak dla każdego z poziomów obowiązuje inny zakres środków językowych, którymi uczeń ma się posługiwać w ramach danej tematyki. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym(podstawa) / bogatym (rozszerzenie) zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów: Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne, Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania, kupno i sprzedaż mieszkania, Szkoła: przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty, Praca: (popularne) zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, Życie rodzinne i towarzyskie: okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, Żywienie: artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety, Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia, Podróżowanie i turystyka: środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie, Kultura: (podstawowe) dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 4

5 Sport: (popularne) dyscypliny sportu, (podstawowy) sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne, Zdrowie: higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, system ochrony zdrowia, Nauka i technika: odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z (podstawowych) urządzeń technicznych, współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji, Świat przyrody: klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna, Państwo i społeczeństwo: struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka, Elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany. B. LISTA STRUKTUR GRAMATYCZNYCH Podana niżej lista struktur obejmuje trzyletni program nauczania, bez podziału na poszczególne lata. Wynika to stąd, że wiele z uwzględnionych tu struktur może być wprowadzanych w różnej kolejności, a podręczniki do liceum mogą różnić się co do tego, na jakim etapie i w jakiej kolejności struktury są wprowadzane. Rzeczownik i fraza rzeczownikowa Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna) Rzeczowniki mające tylko liczbę pojedynczą lub tylko liczbę mnogą Rzeczowniki złożone Forma dzierżawcza rzeczownika ( s genitive) Rzeczowniki w funkcji przymiotnika, Przyrostki służące do tworzenia rzeczowników Przymiotniki dzierżawcze Określniki: a, the, this, that, these, those, some, any, no, a lot of, many, much, few, a few, little, a little, another, other, the other, every, each, both, all, enough Przypadki opuszczenia określnika Zdania przydawkowe nieograniczające, zaimki względne: who, which, whose, reguły dotyczące użycia przecinków, użycia zaimków oraz opuszczania zaimka względnego Zdania przydawkowe ograniczające, zaimki względne: who, which, that, whose, where, opuszczanie zaimka względnego Zaimek Zaimki osobowe,dzierżawcze, wskazujące, zwrotne i emfatyczne, wzajemne, nieokreślone, pytające, względne, bezosobowe: one, Inne zaimki: some, any, none, many, much, few, a few, little, a little, others, the other, the others, both, all 5

6 Przymiotnik Przyrostki służące do tworzenia przymiotników Przymiotniki złożone (np. red-haired, double-faced) Stopniowanie przymiotników regularne i nieregularne Użycie przymiotnika jako przydawki i jako orzecznika Użycie przymiotnika w wyrażeniach: too..., enough, as... as, so..., such...,... than..., How..., What... (What a beautiful view!) Kolejność przymiotników przed rzeczownikiem Użycie przymiotnika jako rzeczownika z określnikiem the (np. the rich) Konstrukcje z przymiotnikami: the... the (the smaller, the better), more and more Liczebnik Liczebniki główne i porządkowe Przysłówek Przysłówki częstotliwości i ich pozycja w zdaniu Przysłówki używane z określonymi czasami gramatycznymi i ich pozycja w zdaniu Okoliczniki czasu przyszłego i przeszłego Przysłówki w wyrażeniach z too i enough Stopniowanie przysłówków Przysłówki o dwóch formach różnych znaczeniowo (hard hardy) Konstrukcje z przysłówkami: the... the (the more the better) Przyimek Przyimki w okolicznikach miejsca i kierunku Przyimki w okolicznikach czasu Czasowniki używane z przyimkami Przymiotniki używane z przyimkami Pozycja przyimka w zdaniu pytającym i w zdaniach przydawkowych Czasownik i fraza czasownikowa Czasownik: to be Czasownik: to have / have got Czasowniki regularne i nieregularne Bezokolicznik i jego użycie, bezokoliczniki typu passive, perfect, progressive i ich użycie Druga i trzecia forma czasownika Tryb rozkazujący Czasowniki wyrażające stany (state verbs) i czynności (activity verbs) i ich właściwości gramatyczne Czasowniki modalne z bezokolicznikiem zwykłym, progressive infinitive, perfect infinitive, progressive perfect infinitive: - Can / be able, can t, could, May, might, will, do wyrażenia przypuszczenia nt. teraźniejszości lub przeszłości, do mówienia o powtarzającym się, charakterystycznym zachowaniu, would, do mówienia o powtarzającym się, charakterystycznym zachowaniu w przeszłości, must / have (got) to, mustn t / can t, needn t / not have to, shall, do formułowania zasad i reguł w stylu formalnym, should / ought to. 6

7 Czasy gramatyczne (zdania twierdzące, pytające i przeczące): Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Simple in the Past, Future Perfect in the Past, wyrażenie: be going to, used to, w zdaniach czasowych dotyczących przyszłości Składnia czasownika - czasownik + bezokolicznik - czasownik + rzeczownik odczasownikowy (gerund) - czasownik + dopełnienie + (to) bezokolicznik - czasownik + przymiotnik - czasownik + dopełnienie + bezokolicznik bez to / imiesłów czynny - subjunctive po czasownikach: suggest, insist, demand i zwrotach: it s essential, it s crucial Konstrukcje zdaniowe - Question tags - Tzw. Reply questions - Wyrażenie: there is / are - Zdania z podmiotem It... - Zdania z have / get sth done, have sb do sth, get sb to do sth - Strona bierna czasów Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, strona bierna czasowników: see, hear, make, help, strona bierna bezokolicznika i rzeczownika odsłownego (gerund), wyrażenia It is / was said / known / believed that... i... is / was known / said / believed / thought / supposed to... + bezokolicznik - Zdania warunkowe typ 0,1,2,3 i tzw. zdania warunkowe mieszane - Pytania pośrednie - Mowa zależna zczasownikami: say, tell, ask, różnymi czasownikami wprowadzającymi, np.explain, przypadki nie wymagające zmiany czasu w mowie zależnej - Wyrażenia I wish + Past Perfect / past tense / would, I d rather + dopełnienie + past tense, I d sooner + dopełnienie + past tense, it s time + dopełnienie + past tense, you d better + bezokolicznik - Formy emfatyczne: inwersja, zdania typu 'cleft sentences', - Inwersja w wyrażeniach So do I, Neither / Nor do I Spójnik - And, but, if, unless, when, until, till, while, after, before, as soon as, because, so, (in order) to, as if, although, however, either... or, neither... nor. - as long as, on condition that, supposing, providing that, provided that, even if, so as to, so that, therefore, in spite of, despite, even though, whereas, nevertheless 7

8 C. FUNKCJE JĘZYKOWE I SYTUACJE Ucząc funkcji językowych w trakcie trwania trzyletniego cyklu nauki w liceum, nauczyciele wprowadzają eksponenty funkcji odpowiednie dla danego poziomu językowego. Program ten zakłada zarówno utrwalenie, jak i pogłębienie znajomości funkcji językowych, wzbogacenie o aspekty bardziej złożone, z jakimi spotyka się w swoim codziennym życiu i pracy osoba wykształcona. - Witanie i żegnanie się, - Przedstawianie się, - Opisywanie osób, miejsc, przedmiotów, - Wyrażanie domysłów i przypuszczeń, - Wyrażanie preferencji i życzeń, - Wynajmowanie / kupowanie mieszkania, - Rozmowa w sprawie pracy, - Pytanie o radę i udzielanie rad, - Zamawianie posiłku w restauracji, - Udzielanie instrukcji, - Wizyta u lekarza, - Wyrażanie skarg, - Przepraszanie, - Robienie zakupów, - Reklamowanie zakupionego towaru, - Pytanie o pozwolenie, - Udzielanie i odmawianie pozwolenia, - Składanie propozycji, - Wyrażanie sugestii, - Wyrażanie próśb, - Umawianie się, - Gratulowanie, - Prowadzenie rozmowy - przerywanie czyjejś wypowiedzi, wahanie, prośba o powtórzenie lub wyjaśnienie, słuchanie z zainteresowaniem, - Wyrażanie odczuć i nastrojów, - Wyrażanie opinii, - Wyrażanie zgody i braku zgody z czyjąś opinią, - Opisywanie zdjęć i rysunków, - Rozmowa o pogodzie, - Uzyskiwanie i udzielanie informacji, - Pytanie o drogę i wskazywanie drogi, - Rezerwowanie i kupowanie biletów, - Rezerwowanie miejsc w hotelu, - Check-in na lotnisku, - Rozmowy w recepcji hotelu, w biurze podróży. 8

9 Środki nauczania: PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW W szkole są do dyspozycji odtwarzacze CD i DVD, tablice multimedialne, komputery, i rzutniki pisma. Ponadto szkoła posiada następujące środki dydaktyczne: plansze, materiały wizualne prezentujące kraje anglojęzyczne, czasopisma, mapy, słowniki dwujęzyczne a także literaturę anglojęzyczną. Metody pracy: Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, które pozwalają uczniom na realizowanie zadań, pełnienie ról, odnajdywanie dla siebie optymalnej roli, gwarantują lepsze zrozumienie i zapamiętanie opracowywanego tematu, wzbudzają poczucie odpowiedzialności za własną naukę i za efekty pracy grupy. Ponadto uczniowie mogą uczyć się od siebie, poprawiać swoje błędy, poznawać zasady pracy zespołowej i rozwijać kompetencje ponadprzedmiotowe. Kształtowaniu umiejętności ponadprzemiotowych sprzyja stosowanie tzw. otwartych (poszukujących, problemowych) metod nauczania-uczenia się, tzw. metod aktywizujących, np.: burza mózgów, drama. Nauczyciele rozwijają u uczniów wszystkie sprawności językowe, umiejętnie je integrując. Motywują uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu do nauki języka angielskiego i wspomagają ich przy jednoczesnym dostrzeganiu uczniów o dużych zdolnościach językowych. Techniki rozwijania sprawności językowych: Nauczyciele kształcą u uczniów sprawność autentycznej komunikacji językowej stosując różnorodne techniki. Sprawności te warunkują rozwój innych umiejętności intelektualnych, jak myślenie refleksyjne, porównywanie z własnymi przeżyciami, wnioskowanie, planowanie wypowiedzi, precyzyjne wyrażanie myśli. Realizując program do liceum w zakresie podstawowym i rozszerzonym, nauczyciele wykorzystują następujące strategie i techniki, przydatne w kolejnych etapach nauki: W zakresie czytania ze zrozumieniem Główne strategie, jakie są rozwijane, to czytanie w celu: - ogólnego zrozumienia tekstu, - zrozumienia szczegółowych informacji, - określenia intencji autora, - określenia stylu i rodzaju tekstu. Rodzaje tekstów, dzięki którym rozwijane są techniki czytania ze zrozumieniem, to: 9

10 teksty dialogowe, notatki prasowe, artykuły prasowe, ogłoszenia drobne, prospekty, recenzje, instrukcje, prognozy, listy prywatne, listy formalne, dane statystyczne, teksty narracyjne, hasła encyklopedyczne, reklamy, komentarze, wiersze, poczta elektroniczna, horoskopy. Do technik stosowanych przy czytaniu ze zrozumieniem należą: - odwoływanie się do wiedzy uczniów: skojarzenia tematyczne i asocjogramy, - wprowadzenie do tematu tekstu na podstawie ilustracji, schematu, - poszukiwanie w tekście wyrazów kluczy bez objaśnień ze strony nauczyciela, - podkreślanie zdań zawierających pewne informacje, - wydobywanie informacji z tekstu, - nadawanie tytułów fragmentom tekstu, - weryfikowanie zgodności tekstu np. ze zdaniami, obrazkami, - odnajdywanie związków między fragmentami tekstu, - porządkowanie fragmentów tekstu chronologicznie, - konfrontowanie informacji z mapą, obrazem, - uzupełnianie tekstu z lukami, - przyporządkowywanie, - parafrazowanie, - technika wielokrotnego wyboru, - technika prawda - fałsz. Nad rozwijaniem sprawności czytania ze rozumieniem nauczyciele pracują także z tekstem bez uprzedniego przygotowania uczniów do jego odbioru. Czytanie łączy się często z innymi sprawnościami, np. pisania. Stosowane są wtedy techniki typu: - wypełnianie formularza, - uzupełnianie tabeli, - uzupełnianie tekstu z lukami, - sporządzanie notatki z tekstu, - pisanie odpowiedzi na list, - pisanie podziękowania za zaproszenie. Aby połączyć sprawność czytania i mówienia, stosowane są techniki typu: - uzasadnianie wyboru tekstu, - formułowanie pytań lub odpowiedzi, - interpretowanie danych statystycznych, - porównywanie tekstu z własnymi wrażeniami, - streszczanie tekstu, - odgrywanie ról. W zakresie słuchania ze zrozumieniem Główne strategie, jakie są rozwijane, to słuchanie w celu: - zrozumienia ogólnego sensu, - zrozumienia szczegółowych informacji, - określenia stylu i rodzaju tekstu, - zrozumienia intencji rozmówcy. 10

11 Rodzaje tekstów, dzięki którym można rozwijać techniki słuchania ze zrozumieniem, to: - wywiady, rozmowy, zapowiedzi, wiadomości, relacje, sprawozdania, reklamy, ogłoszenia, audycje popularnonaukowe, przemówienia, wykłady, dyskusje, piosenki. Techniki stosowane w celu rozwijania sprawności słuchania ze zrozumieniem przygotowują ucznia do słuchania ze zrozumieniem, pobudzają jego wyobraźnię i motywację do słuchania i sprawdzają stopień zrozumienia tekstu. Oto lista technik służących doskonaleniu sprawności rozumienia ze słuchu: - udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne; - udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe; - wskazywanie określonych informacji; - uzupełnianie brakującej informacji; - układanie informacji we wskazanej kolejności; - układanie części tekstu w odpowiedniej kolejności. W zakresie mówienia Rozwijanie sprawności mówienia prowadzi do rutynowych zachowań językowych w sytuacjach komunikacyjnych, naśladujących sytuacje autentyczne, które mogą zdarzyć się w szkole, pracy, czasie wolnym, w podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem. Materiałem stymulującym mówienie są: obrazki, foliogramy, statystyki, krótkie filmy, teksty do słuchania i czytania. Nauczyciele uwzględnią początkowe trudności uczniów i akceptują ich często nieporadne i błędne wypowiedzi. Umiejętne i dyskretne korygowanie błędów, zadaniowy charakter zajęć, stosowanie różnych form organizacyjnych i form socjalnych, dodawanie odwagi, podkreślanie osiągnięć, zachęcanie do korzystania z gotowych zwrotów i wyrażeń to tylko niektóre zadania nauczyciela, od których zależy powodzenie ucznia w rozwijaniu sprawności produktywnych. Stosowane techniki rozwijania mówienia umożliwiają uczniom osiągnięcie następujących umiejętności: - zasięganie i udzielanie informacji, - wyrażanie grzeczności językowej, - rozmowa na podstawie materiału stymulującego, - przygotowanie i wygłaszanie prezentacji, - dyskusja na temat prezentowanych zagadnień, - relacjonowanie wydarzeń, - interpretowanie i wyrażanie opinii, - komentowanie opinii innych osób, - obrona własnych opinii, - negocjowanie i argumentowanie, - odgrywanie ról, - opisywanie obrazka. 11

12 W zakresie pisania Pisanie jest rozwijane osobno lub w połączeniu z innymi sprawnościami, np. czytaniem i słuchaniem poprzez: - uzupełnianie dialogów, schematów, dymków, - formułowanie pytań, próśb, poleceń, - pisanie planu wypowiedzi, - pisanie części tekstu (np. akapitu, wstępu, zakończenia listu czy rozprawki), - udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania, - poprawianie własnej pracy czy pracy kolegi/koleżanki, - uzupełnianie ankiet, formularzy, kwestionariuszy, - przekazywanie wiadomości pisemnej, - pisanie życzeń, pozdrowień, kartki pocztowej, - pisanie listów, np. prywatnego, oficjalnego, motywacyjnego, - praca nad tzw. tekstem modelowym w postaci ćwiczeń na uzupełnianie, wyboru poprawnej formy lub słowa, zastępowanie wyrazów w tekście synonimami, - relacjonowanie treści tekstu w języku angielskim, - stosowanie nowej ortografii w zakresie poznanego materiału. Do najczęściej stosowanych technik integrujących sprawność mówienia i pisania należą: - rozmowa na temat związany z tekstem, - wydobywanie pewnych informacji z tekstu, - odpowiedzi na pytania do tekstu, - weryfikowanie zgodności tekstu np. z materiałem wizualnym, - uzupełnianie tekstu z lukami leksykalnymi, - uzupełnianie tabeli, wykresu, diagramu, - technika wielokrotnego wyboru, - technika prawda - fałsz. W zakresie słownictwa Zasadą podstawową w pracy nad słownictwem jest poznawanie i utrwalanie słownictwa w kontekście sytuacyjnym. Do najczęściej stosowanych technik pracy ze słownictwem należy: - odgadywanie znaczenia słownictwa na podstawie rysunku, fotografii, - domyślanie się znaczenia słownictwa w kontekście, - objaśnianie w języku ojczystym, - definiowanie znaczeń w języku obcym, - podawanie synonimów, antonimów, - grupowanie słownictwa w pola semantyczne, rodziny wyrazów, - hierarchizowanie, kategoryzowanie, - prowadzenie kartoteki nowych wyrazów, - korzystanie z programów edukacyjnych, - stosowanie technik słowotwórczych, - parafrazowanie, 12

13 - wyjaśnianie różnic znaczeń, - tłumaczenie, - uzupełnianie kolokacji, - zagadki, rebusy, krzyżówki, - praca ze słownikami jedno- i dwujęzycznymi, - pytania wielokrotnego wyboru, - zdania typu prawda - fałsz, - testy lukowe, - eliminowanie wyrazu niepasującego do pozostałych, - dopasowywanie W zakresie gramatyki Nauczanie gramatyki nie stanowi celu nadrzędnego i nie implikuje układu treści. Zjawiska gramatyczne nie występują w izolacji, lecz wkomponowane są w temat lekcji. Celem nauczania gramatyki jest pomoc uczniowi w: rozumieniu komunikatów słownych i pisemnych; poprawnym wyrażaniu myśli w mowie i piśmie; nauce rozwiązywania zadań typowych dla egzaminu maturalnego. Uczeń poznaje sukcesywnie i utrwala tylko te konstrukcje, które potrzebne są mu do komunikacji na dany temat na danym poziomie. W razie potrzeby posługuje się gotowymi konstrukcjami gramatycznymi nie opracowanymi wcześniej. Nauczyciel kieruje procesem odkrywania reguł gramatycznych w kontekście komunikacji, a podręcznik i część ćwiczeniowa mają w ofercie ćwiczenia systematyzujące reguły, wspierające poszukiwanie analogii, polegające na uzupełnianiu tabel, diagramów, luk. Wykonując je, uczeń utrwala materiał leksykalny, wnioskuje, rozwija logiczne myślenie. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne w formie pytań otwartych rozwijają zainteresowania uczniów, uczą ich rozwiązywania problemów, porządkują wiedzę. Ćwiczenia gramatyczne wplecione są w rozwijanie wszystkich sprawności. Na uwagę zasługują ćwiczenia prowadzące do opanowania praktycznych zwrotów i wyrażeń, kolokacji leksykalnych, powiedzonek. W grupach zróżnicowanych pod względem poziomu językowego uczniowie mogą wykonywać ćwiczenia dostosowane do różnych poziomów. W celu wizualizacji i lepszego zrozumienia i utrwalania gramatyki wykorzystywane są dodatkowe materiały dla uczniów, schematy, tabele, zestawienia. Integracja gramatyki w zabawy językowe i tematyczne ćwiczenia sprawnościowe zwiększa efektywność jej nauczania. Powiązanie nauczania gramatyki ze znanym słownictwem i powtarzanie struktur gramatycznych w coraz innych kontekstach sprzyja zapamiętywaniu materiału nauczania. Do najczęściej stosowanych technik nauczania gramatyki należą: - ustne dryle; - dialogi; - pisemne ćwiczenia gramatyczne (np. uzupełnianie zdań, wypełnianie luk w różnych rodzajach tekstów, wybór prawidłowej formy, podanie prawidłowej formy, parafrazy); - ćwiczenia z luką informacyjną; - gry gramatyczne. Rolą nauczyciela jest stymulowanie użycia języka tak, by uczeń, mówiąc i pisząc, miał jak najwięcej możliwości do stosowania określonych struktur. 13

14 W zakresie wymowy i intonacji Komunikacja językowa, będąca nadrzędnym celem nauki języka obcego, wymaga dokładnego opanowania zasad wymowy. W nauczaniu wymowy nauczyciele zwracają uwagę na poprawne wymawianie poszczególnych dźwięków, zwłaszcza tych, które nie mają odpowiedników w języku polskim. Nauka wymowy i intonacji jest integralną częścią nauki języka umożliwiającą komunikatywne wypowiadanie się. Ćwiczenia fonetyczne wynikają z potrzeb sytuacji komunikacyjnych. Nauczyciele kształtują u uczniów świadomość, jak ważną rolę odgrywa dobra wymowa przy komunikacji językowej, jest wizytówką mówiącego w danym języku, ma wpływ na uzyskanie dobrej oceny podczas ustnej części egzaminu maturalnego. Do najczęściej stosowanych technik nauczania wymowy należy: - rozpoznawanie dźwięków, - rozróżnianie samogłosek długich i krótkich, - imitowanie, - głośne czytanie indywidualne i chórem, - zaznaczanie akcentu zdaniowego lub wyrazowego, - odtwarzanie rytmu i melodii zdania za wzorcem. W zakresie słuchania: PROGNOZOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA - rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi rodzimych użytkowników języka; - rozumienie autentycznych przekazów słownych w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa telefoniczna, komunikat na dworcu); - rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu; - wyszukiwanie informacji szczegółowych w wypowiedziach i dialogach, - rozpoznawanie standardowych odmian języka, - oddzielanie faktów od opinii, - określanie związków między poszczególnymi częściami wypowiedzi, - określanie intencji wypowiedzi, - określanie autora i adresata wypowiedzi, - określanie funkcji oraz stylu języka komunikatu, - rozróżnianie odmian języka W zakresie mówienia: - uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących życia codziennego, podejmując różne role w procesie komunikacyjnym; - formułowanie krótkich, w miarę płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego, z zastosowaniem struktur leksykalno gramatycznych, odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości; - wyrażanie własnych opinii oraz relacjonowanie wypowiedzi innych osób; - właściwe reagowanie na wypowiedź rozmówcy; 14

15 - posługiwanie się odpowiednimi środkami językowymi dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji w sytuacjach życia codziennego; - poprawne językowo i logiczne wyrażanie myśli i opinii na określone tematy; - inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie prostej rozmowy; - prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego; - opanowanie wymowy w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym. - formułowanie płynnych, dłuższych wypowiedzi ustnych W zakresie czytania: - rozumienie różnego typu dokumentów i tekstów autentycznych, takich jak: (ulotki, ogłoszenia, listy, rozkłady jazdy, reklamy, menu, instrukcje, itp.), artykuły prasowe, opowiadania, teksty literackie, teksty popularnonaukowe; - rozumienie prostego tekstu narracyjnego; - rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe; - rozumienie głównej myśli obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu; - wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo nie zrozumianego tekstu; - rozpoznawanie standardowych odmian języka angielskiego; - określenie potencjalnego odbiorcy; - określenie intencji i opinii autora; - określenie stylu i funkcji tekstu; - określanie adresata lub potencjalnego odbiorcy komunikatu, - rozpoznawanie różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych w podanym kontekście, - formułowanie własnych opinii i ocen na podstawie przeczytanego komunikatu W zakresie pisania: - sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego prostego komunikatu, zachowując styl formalny lub nieformalny, w zależności od formy i adresata, - napisanie tekstu użytkowego (np. zaproszenia, rezerwacji, wiadomości, listu prywatnego, formalnego, listu do czytelnika, podania, curriculum vitae; ogłoszenia) oraz wypełnianie formularzy, - skuteczne używanie słownika jedno i dwujęzycznego, - stosowanie właściwego słownictwa, struktur morfo syntaktycznych i zasad ortografii w prostych tekstach, - stosowanie środków językowych adekwatnych od określonej formy, stylu i celu wypowiedzi, - napisanie tekstu typu rozprawka, artykuł, opis, recenzja, opowiadanie, itp., przestrzegając wymogów danej formy, - stosowanie odpowiedniego rejestru języka W zakresie sprawności zintegrowanych: - streszczenie (ustnie lub pisemnie) przeczytanego, prostego tekstu, - streszczenie (ustnie lub pisemnie) usłyszanego przekazu słownego, - przetworzenie przeczytanych lub usłyszanych informacji, z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu i formy, 1 1 Informacje, które odnoszą się do poziomu rozszerzonego zaznaczone zostały kursywą. 15

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo