pt. Pojęcie sprawiedliwości społecznej a zasady redystrybucji dóbr systemu ochrony zdrowia w III Rzeczypospolitej,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pt. Pojęcie sprawiedliwości społecznej a zasady redystrybucji dóbr systemu ochrony zdrowia w III Rzeczypospolitej,"

Transkrypt

1 1 Warszawa, 17 października 2014 r. Dr hab. Prof. UW Marcin Matczak Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Instytut Nauk o Państwie i Prawie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pająk pt. Pojęcie sprawiedliwości społecznej a zasady redystrybucji dóbr systemu ochrony zdrowia w III Rzeczypospolitej, przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Andrzeja M. Fala, prof. nadzw. (Wrocław 2014, s. 96) 1. Wybór tematu rozprawy Recenzowana praca mgr Katarzyny Pająk jest opracowaniem z pogranicza kilku dyscyplin naukowych: nauki o zdrowiu, prawa i polityki społecznej. Jest ona poświęcona ważnemu zagadnieniu dystrybucji dóbr związanych z ochroną zdrowia i kwestii sprawiedliwości tej dystrybucji. Ujęcie prezentowane przez Autorkę 2 jest interdyscyplinarne, co stanowi niewątpliwą zaletę pracy. Temat rozprawy należy uznać za interesujący naukowo i bardzo aktualny w Polsce od wielu lat toczy się dyskusja na temat efektywności, czy raczej niefektywności państwa w zakresie zapewnienia obywatelom świadczeń w zakresie ochrony zdrowia. Tematyka sprawiedliwości, bezpośrednio związana z działaniami państwa w tym zakresie, jest niewątpliwie przedmiotem wartym zainteresowania naukowego. 2. Sformułowanie tytułu rozprawy i jego zgodność z treścią rozprawy Recenzowana rozprawa nosi tytuł Pojęcie sprawiedliwości społecznej a zasady redystrybucji dóbr systemu ochrony zdrowia w III Rzeczypospolitej. Tytuł jest sformułowany generalnie prawidłowo, zwięźle oraz adekwatnie do treści rozprawy. Pewne wątpliwości budzi sformułowanie dóbr systemu ochrony zdrowia. Zapewne nie chce Autorka wyróżniać w swojej pracy pewnych szczególnych dóbr systemu, ale raczej chce

2 traktować jako dobra zdrowie czy też ochronę zdrowia, ewentualnie świadczenia ochrony zdrowia. Lepszym rozwiązaniem byłoby zatem sformułowanie tytułu przy użyciu frazy zasady redystrybucji dóbr w systemie ochrony zdrowia. Kwestię tę może Autorka rozważyć na etapie ewentualnej publikacji pracy doktorskiej w formie książki czy też artykułu naukowego. 3. Struktura rozprawy Praca liczy 96 stron, składa się z czterech rozdziałów, zawiera wstęp, podsumowanie, jeden załącznik oraz bibliografię, 3 zaprezentowaną w rozbiciu na cytowane prace, przywoływane ustawy, źródła internetowe i literaturę uzupełniającą. Rozdział pierwszy, zatytułowany Kwestie metodyczne zawiera omówienie metodologii badawczej przyjętej przez Autorkę. Kolejne rozdziały poświęcone są omówieniu zagadnienia sprawiedliwości społecznej (rozdział drugi), przedstawieniu katalogu dóbr dystrybuowanych w ramach systemu ochrony zdrowia (rozdział trzeci), oraz analizie redystrybucji tych dóbr w polskiej rzeczywistości (rozdział czwarty). Struktura pracy jest prawidłowa. Pewnym błędem konstrukcyjnym pracy jest fakt, że rozdział trzeci stanowi niemal połowę merytorycznej części pracy i jest przez to nieproporcjonalnie długi w porównaniu z innymi rozdziałami. Podczas gdy średnia długość rozdziałów wynosi około kilkunastu stron, rozdział trzeci, liczy ich ponad trzydzieści. Wskazuje to na być może zbyt skrótowe omówienie zagadnień zawartych w innych rozdziałach. Może na to wskazywać także stosunkowo niewielka objętość pracy (96 stron). Lepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym byłoby także podzielenie najdłuższego rozdziału trzeciego na dwa krótsze jeden poświęcony ogólnym rozważaniom o dobrach w ochronie zdrowia oraz świadczeniom zdrowotnym (punkty ), drugi poświęcony prawu do ochrony zdrowia (punkty ) Treść recenzowanej rozprawy, osiągnięcie założonych celów rozprawy Rozdział 1 Rozdział pierwszy recenzowanej rozprawy zawiera prezentację założeń metodologicznych pracy, w szczególności omówienie przyjętej przez Autorkę metody teorii ugruntowanej. W rozdziale tym Autorka przedstawia także rozważania na temat wybranych pojęć istotnych dla zrozumienia metodologii pracy, w tym pojęcie wykładni prawa, które wykorzystuje w analizie aktów prawnych regulujących obszar zdrowia. Rozdział pierwszy zawiera konieczne w tego typu pracy rozważania metodologiczne i dowodzi dużej świadomości Autorki w tym zakresie. Należy podkreślić, że świadomość taka jest niezbędnym elementem pracy badawczej, a więc wartość rozdziału pierwszego jest duża. Rozdział 2

3 W rozdziale drugim Autorka omawia zagadnienia sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć sprawiedliwości dystrybutywnej oraz sprawiedliwości społecznej. Rozdział ten zawiera między innymi listę formuł odnoszących się do sprawiedliwego podziału dóbr. W dalszej części rozdziału przedstawiona została kluczowa dla Autorki koncepcja sprawiedliwości Johna Rawlsa, a także krytyka tej koncepcji, zaprezentowana przez Roberta Nozicka. Ostatnia część rozdziału zawiera omówienie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości, wywodzonej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 5 Rozdział drugi zawiera interesujące rozważania i realizuje postawiony w nim cel badawczy. Pewien niedosyt budzi fakt, że formuły sprawiedliwości dystrybutywnej omówione zostały właściwie w oparciu o prace jednego autora (Zygmunt Ziembiński), a także fakt, że kluczowa dla Autorki teoria Rawlsa została omówiona wyłącznie na podstawie pracy Teoria sprawiedliwości. Pracę wzbogaciłoby z pewnością sięgnięcie po inne prace samego Rawlsa oraz wykorzystanie licznych prac omawiających jego koncepcję (w tym prac obcojęzycznych). Nie jest także do końca jasne, dlaczego spośród licznych krytyków Rawlsa Autorka zdecydowała się omówić jedynie poglądy Roberta Nozicka. Ciekawym uzupełnieniem pracy w tym zakresie byłoby na przykład skorzystanie z ważnych prac takich autorów, jak Amartya Sen, w szczególności jego pracy The Idea of Justice. Także omówienie konstytucyjnej zasady sprawiedliwości miałoby pełniejszy charakter, gdyby Autorka w szerszym zakresie wykorzystała orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (w rozdziale znajduje się powołanie jednego tylko orzeczenia polskiego sądu konstytucyjnego). Orzecznictwo dotyczące omawianego przez Autorkę art. 2 Konstytucji jest szczególnie bogate (Trybunał Konstytucyjny powołuje tę zasadę w 364 orzeczeniach) i ukazuje złożoność konstytucyjnej zasady sprawiedliwości w odniesieniu do rozmaitych obszarów życia społecznego i gospodarczego. Mogłoby ono stanowić cenne źródło dla rozważań prowadzonych w tym rozdziale. 6 Rozdział 3 Rozdział trzeci Autorka poświęca omówieniu tematyki dóbr polskiego systemu ochrony zdrowia. Rozdział ten rozpoczyna omówienie sposobu pojmowania samego zdrowia, a następnie przedstawione są rozważania dotyczące dobrom polskiego systemu ochrony zdrowia, ewolucji tego systemu (rys historyczny) oraz definicji świadczeń zdrowotnych. Dalsza część rozdziału zawiera omówienie zagadnienia prawa do ochrony zdrowia, równego dostępu do świadczeń oraz kwestii związanych ze statusem ubezpieczonego. Rozdział zamykają rozważania dotyczące zasad redystrybucji świadczeń zdrowotnych. Rozdział trzeci jest najbardziej obszerną częścią pracy. Mimo pewnych braków, o których piszę w dalszej części recenzji, uznaję, że rozdział ten realizuje cele badawcze założone przez Autorkę. Wydaje się jedynie, że zaprezentowany w tym rozdziale rys historyczny ewolucji systemu ochrony zdrowia jest nieco oderwany tematycznie od reszty rozdziału, zwłaszcza że koncentruje się on na zmianach instytucjonalnych i organizacyjnych, nie zaś na zmianach kluczowych dla charakteru i sposobu dystrybucji dóbr (np. zmianie charakteru koszyka świadczeń gwarantowanych z negatywnego na pozytywny). Rozdział 4 Ostatni rozdział pracy zawiera rozważania na temat redystrybucji dóbr w polskim systemie ochrony zdrowia. Jest to rozdział, w którym Autorka podejmuje próbę aplikacji teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa do zagadnień ściśle związanych z dystrybucją dóbr związanych ze zdrowiem i jego ochroną. 7

4 Rozdział ten zawiera niestety dość krótkie rozważania na temat relacji pomiędzy publicznym a prywatnym finansowaniem świadczeń ochrony zdrowia oraz relewancji źródła finansowania dla rozważań o równości i sprawiedliwości. Rozważania te należą do najciekawszych analiz prowadzonych w pracy, tym większy pozostaje niedosyt związany z ich stosunkowo ograniczonym objętościowo charakterem. Rozdział czwarty zawiera także wnioski Autorki, w szczególności kluczowy wniosek, zgodnie z którym zasady redystrybucji dóbr systemu opieki zdrowotnej w Polsce odpowiadają założeniom sprawiedliwości społecznej zdefiniowanym w myśl teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Uwagi merytoryczne ogólne Wobec pracy można sformułować dwie uwagi o charakterze pytań, do których z pewnością Autorka będzie miała okazję odnieść się w czasie obrony pracy. Pytanie te wskazują na obszary, które wymagałyby uzupełnienia przez Autorkę na etapie ewentualnej publikacji pracy. Pierwsze pytanie jest następujące: Czy Autorka zgodziłaby się z twierdzeniem, że art. 68 Konstytucji, zawiera dwie odrębne normy prawne: jedną zawartą w art. 68 ust.1, konstytuującą powszechne prawo do ochrony zdrowia, bez zdefiniowania źródeł finansowania tej ochrony, oraz drugą, zawartą w art. 68 ust. 2, która wymaga równości w dystrybucji świadczeń finansowanych ze środków publicznych? Czy w świetle takiej tezy zasadne jest, zdaniem Autorki, twierdzenie, że polska Konstytucja dopuszcza nierówności w obszarze świadczeń finansowanych ze środków prywatnych? 8 Drugie pytanie jest związane z pierwszym: jak można by zastosować teorię sprawiedliwości Rawlsa do systemu ochrony zdrowia rozumianego nie wyłącznie jako system finansowany publicznie, ale jako system mieszany, prywatno-publiczny, jakim system ten w rzeczywistości obecnie jest. Niezwykle interesujące byłoby rozważenie, czy w związku z brzmieniem art. 68 Konstytucji RP dopuszczenie nieuniknionych nierówności wynikających z możliwości prywatnego finansowania świadczeń zdrowotnych spełnia warunek Rawlsa, jakim jest zrównoważenie takich nierówności benefitami dla najgorzej usytuowanych. Poza powyższymi pytaniami-uwagami w stosunku do pracy można przedstawić kilka uwag krytycznych. Po pierwsze, wydaje się, że praca w niektórych miejscach ma zbyt reporterski charakter. Oznacza to, że Autorka w wielu miejscach relacjonuje jedynie poglądy innych autorów, bez przedstawienia swojego stanowiska. Dotyczy to w szczególności rozważań teoretycznych dotyczących pojęcia sprawiedliwości, przedstawienia formuł dystrybucji dóbr, omówienia samej teorii Johna Rawlsa, czy też prezentowania treści przepisów prawa (np. s. 60). W pracy pojawia się także pewna tendencja do opisywania ważnych wątków w oparciu o jedno tylko źródło bibliografizne, co powoduje, że wiele kolejnych przypisów zawiera wyłącznie sformułowanie tamże. Wydaje się, że dogłębne omówienie zagadnień poruszanych w pracy doktorskiej wymaga ich naświetlenia z wielu różnorodnych punktów widzenia, nie zaś przedstawienia jednego stanowiska, wybranego dość arbitralnie przez Autorkę. Warto także zwrócić uwagę, że w zakresie analiz prawniczych praca koncentruje się na raczej na analizie regulacji prawnych (law-on-the-books), nie zaś praktyki stosowania tych regulacji przez 9

5 właściwe do tego organy (law-in-action). Należy rozważyć, czy analiza praktyki nie byłaby w pewnym zakresie bardziej adekwatna dla uchwycenia zasad redystrybucji dóbr w ochronie zdrowia. Taka analiza powinna np. dotyczyć praktyki stosowania przepisów dotyczących świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy nawet jego poszczególne oddziały wojewódzkie. Praktyka ta ma niebagatelne znaczenie dla dostępu pacjentów do świadczeń, w tym dla rozważań o sprawiedliwości ich rozdziału, nie jest ona jednak przedmiotem rozważań prowadzonych w pracy. Wreszcie w pracy pojawiają się dość kontrowersyjne tezy. Na stronie 82 Autorka pisze: Rozwiązanie w postaci powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego czyni zadość zasadzie maksymalizacji zysków najsłabszych jednostek w społeczeństwie. Wydaje się, że wspomniana przez Autorkę zasada będąca elementem koncepcji Rawlsa nie odnosi się do rozwiązań opartych na równości (a taki charakter ma powszechny system ubezpieczenia zdrowotnego), ale do rozwiązań powodujących nierówności, które właśnie należy zbalansować korzyścią dla najgorzej sytuowanych. Z kolei na stronie 81 Autorka uzasadnia spójność sformułowanych przez siebie zasad dostępu do świadczeń poprzez spójność z utylitarnym rozumieniem uprawnień jednostkowych. Jak wiadomo, John Rawls był zdecydowanym krytykiem utylitaryzmu jako podejścia do kwestii dystrybucji dóbr, stąd nieco zaskakujące jest użycie przez Autorkę wspomnianego argumentu Źródła wykorzystane w pracy W pracy wykorzystano wyłącznie źródła polskojęzyczne. Autorka przedstawiła argumentację wspierającą taki dobór literatury. Wskazała ona, że specyfika polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga skupienia się na literaturze polskiej w procesie omawiania tego systemu. Teza ta jest słuszna w zakresie, w jakim praca odnosi się do polskiego systemu ochrony zdrowia. Rozważania Autorki dotyczą jednak także innych obszarów. W szczególności Autorka poświęca dużą część swoich rozważań zagadnieniom sprawiedliwości w ujęciu generalnym, czy też sprawiedliwości społecznej w szczególności. Istnieje obszerna literatura zagraniczna dotycząca tych zagadnień, w szczególności literatura angielskojęzyczna oraz literatura niemieckiego obszaru językowego. Także teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa stanowiąca podstawowy instrument teoretyczny, jakim posługuje się Autorka, obrosła liczną literaturą obcojęzyczną. Powołanie tej literatury z pewnością wzbogaciłoby pracę. Warto zaznaczyć że Autorka bardzo często cytuje w pracy słownik języka polskiego, co nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku terminów posiadających ustalone znaczenie w języku specjalistycznym. Część wspomnianych poglądów czy nazwisk autorów nie jest opatrzona przypisami należy pracę w tym zakresie uzupełnić w przypadku decyzji o jej publikacji. Powyższe uwagi prowadzą do generalnej konkluzji, że bibliografia pracy powinna być bogatsza. 11

6 6. Język pracy; strona edytorska Warstwę redakcyjną, językową i edytorską pracy uznaję co do zasady za poprawną. W tekście zdarzają się jednak błędy, w szczególności literówki: przykładowo obszar zamiast obszaru (s. 10), czy skonfrontowaniu zamiast skonfrontowanie (s. 13). W pracy trafiają się także błędy ortograficzne (przymiotnik polski pisany kilkakrotnie wielką literą (np. na stronie 13), nie mniej na stronie 22, nowopowstałego na s. 22, czy słowo podarzy na s. 58, a także błędy interpunkcyjne, np. wielokrotny brak przecinka w konstrukcji zarówno, jak., przykładowo na stronie 16. W niektórych fragmentach pracy razi zbyt literacki ( praca przynosi opowieść o sprawiedliwości społecznej, s. 2) bądź nieformalny język ( tak, aby było to do przyjęcia przez społeczeństwo s. 2). Praca zawiera także niezręczności lub wręcz błędy stylistyczne, które utrudniają zrozumienie pracy, a które należałoby usunąć przed jej ewentualną publikacją, przykładowo: a) pierwsze zdanie pracy: Dostęp do usług sektora opieki zdrowotnej jest jednym z podstawowych obszarów działalności państwa (s. 2) nie dostęp jest obszarem działalności państwa, ale zapewnienie dostępu, b) związane raczej z pobytem w wieży z kości słoniowej (s. 7) niewłaściwa kolokacja słowa pobyt z ustalonym związkiem frazeologicznym, c) Wracając jednak do rozważań o znaczeniu słowa metoda. s. 11 niedokończone zdanie podrzędne imiesłowowe, d) w pierwszym odruchu s. 19, zamiast na pierwszy rzut oka.

7

i Turystyki, Prof. dr hab. Marka Walesiaka, GRlDZS-4000-23111 z dnia 02.07.2014

i Turystyki, Prof. dr hab. Marka Walesiaka, GRlDZS-4000-23111 z dnia 02.07.2014 Dr hab. Marek Szajt Prof. PCz Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Częstochowa 07.10.2014 V\\'d;:I,~~ L ZJ~Z:;(jZ,:n~J i fu~)st\:kj UNIWERSYTETU Et

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie analiza danych zastanych

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie analiza danych zastanych 0 Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie analiza danych zastanych Instytut Prawa i Społeczeństwa Warszawa 2012 r. 1 Spis treści Analiza Danych Zastanych - wnioski... 5 I. Poradnictwo prawne i obywatelskie

Bardziej szczegółowo

JOANNA JAGODA, SĄDOWA OCHRONA SAMODZIELNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOLTERS KLUWER, WARSZAWA 2011, ss. 438

JOANNA JAGODA, SĄDOWA OCHRONA SAMODZIELNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOLTERS KLUWER, WARSZAWA 2011, ss. 438 JOANNA JAGODA, SĄDOWA OCHRONA SAMODZIELNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOLTERS KLUWER, WARSZAWA 2011, ss. 438 Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego dr hab. Joanny Jagody

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17.

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17. Wprowadzenie Wdrożona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w Polsce została oparta na koncepcji trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego Polaków. I filar to powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja

Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie wybór ewaluacja Wydawca: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Gonciarski

dr Wiesław Gonciarski dr Wiesław Gonciarski Almamer Szkoła Wyższa Wydział Ekonomiczny Warszawa, ul. Wolska 43 www.makeyourown.pl Warszawa 2014 Uwagi wstępne 1. Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawić podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bezpieczeństwa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wybrane uwagi Autor: Beata Bińkowska-Artowicz, studentka studiów doktoranckich WPiA UW Wprowadzenie Pojęcie bezpieczeństwa stanowi

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Andrzej Jakubiec Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Łódź 2014 Andrzej Jakubiec doktor nauk

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 2 (9) 2011 Swobodny przepływ żywności w postaci suplementów diety w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 1. Wstęp Przedmiotem rozważań jest zagadnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach

ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ. Daniel Eryk Lach ZASADA RÓWNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ Daniel Eryk Lach Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Pojęcie i treść konstytucyjnej zasady równego dostępu do świadczeń

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Marcin Wujczyk Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Prywatność

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo