Sieć komputerowa w gminie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć komputerowa w gminie"

Transkrypt

1 Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007

2 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Sieć komputerowa w gminie <

3 > Sieć komputerowa w gminie

4 Spis treści Wstęp 6 Po pierwsze: Planowa informatyzacja Informatyzacja wiejskich gmin wybrane problemy 9 Po drugie: Infrastruktura i technologia Specyfika samorządowej infrastruktury teleinformatycznej Formułowanie celów i wybór kierunku rozwoju 15 Po trzecie: Organizacja, zarządzanie i administracja Zakres aktywności samorządu przy budowie i eksploatacji sieci komputerowej 23 Po czwarte: Gminna Sieć Komputerowa w praktyce Studia polskich przypadków 51 Podsumowanie 89 Załączniki 91 Sieć komputerowa w gminie <

5 > Sieć komputerowa w gminie

6 Od wydawcy Od wydawcy W ramach kolejnych edycji programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita wspieramy samorządy w tworzeniu dostępu do Internetu. Lokalnym działaczom dostarczamy wiedzę, jak skutecznie wykorzystywać technologie informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym. Podpowiadamy, jakie rozwiązania stosować. Z naszych doświadczeń wynika, że wybór modelu zarządzania i bieżącego administrowania siecią powinien być zaplanowany już na początku prac związanych z rozwojem gminnej infrastruktury teleinformatycznej. Naszym zdaniem powinien to być element strategii informatyzacji. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się pomocna przy wyborze modelu zarządzania siecią, a także zachęci Państwa do podejmowania działań na rzecz informatyzacji Państwa gmin. Fundacja Wspomagania Wsi Sieć komputerowa w gminie <

7 Wstęp Wstęp Zmiany społeczno-gospodarcze, których konsekwencją jest powstawanie społeczeństwa informacyjnego, są w coraz większym stopniu odczuwane na poziomie samorządów lokalnych. Rosną i nabierają znaczenia potrzeby lokalnych społeczności, dotyczące na przykład powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu czy wygody płynącej z elektronicznej administracji. Polskie samorządy w zdecydowanej większości podejmują wyzwania, jakie niesie ze sobą społeczeństwo informacyjne. Najczęściej znajduje to wyraz we wprowadzaniu usług elektronicznej administracji. To jednak tylko element sukcesu, jakim niewątpliwie byłoby upowszechnienie informatyzacji. Korzystać z dobrodziejstw elektronicznej administracji powinno całe lokalne społeczeństwo, a to wymaga sprawnej i powszechnej łączności sieciowej. Samorządy lokalne coraz częściej stają więc przed koniecznością przyspieszenia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Tym samym oczekuje się od nich, że niejako automatycznie zagwarantują instytucjom publicznym, firmom i obywatelom tani i szybki dostęp do Internetu. Zadania nowoczesnej lokalnej administracji samorządowej nie ograniczają się jedynie do świadczenia usług. Administracja ta powinna także, a może przede wszystkim, dbać o tak zwany zrównoważony rozwój regionu, czyli wspierać gospodarkę obszaru, którym zarządza. Niewątpliwą szansą na ożywienie i zdynamizowanie procesów rozwojowych jest wykorzystanie Internetu i powszechności dostępu do tego medium. Możliwość przesyłania ogromnych ilości informacji w bardzo krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich kosztach dała firmom i osobom prywatnym większą wolność wyboru lokalizacji swojej aktywności. Z tego powodu samorządy muszą coraz intensywniej walczyć o przyciągnięcie i utrzymanie przedsiębiorców na swoich terenach. O konkurencyjności danej miejscowości decyduje właśnie poza infrastrukturą drogową i wodociągową dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i możliwych dzięki jej pośrednictwu usług. Wszystko to sprawia, że miasta, miasteczka, powiaty i gminy nie mogą ignorować zasadności roszczeń dotyczących budowy i upowszechniania łączy szerokopasmowych. > Sieć komputerowa w gminie

8 Wstęp Wyrażenie przez władze samorządowe chęci działania i akceptacja postulatów zakładających rozwój gminnej infrastruktury teleinformatycznej to ważny, ale dopiero pierwszy krok w długim procesie realizacyjnym. Kolejnymi, nie mniej ważnymi, bo mającymi wpływać na cechy sieci i warunki jej przyszłego wykorzystania, są decyzje dotyczące wyboru organizacyjnego modelu zarządzania i bieżącego administrowania stworzoną infrastrukturą. Niniejsze opracowanie ma pomóc w rozwiązaniu takich dylematów organizacyjnych poprzez wskazanie najpopularniejszych rozwiązań modelowych. Ma także przybliżyć polskie inicjatywy i przedsięwzięcia, które zostały przeprowadzone z sukcesem, i których doświadczeniami można się inspirować. Sieć komputerowa w gminie <

9 > Sieć komputerowa w gminie

10 Planowa informatyzacja Po pierwsze Planowa informatyzacja Informatyzacja wiejskich gmin - wybrane problemy Sieć komputerowa w gminie <

11 Planowa informatyzacja Wspieranie wykorzystania technik teleinformatycznych w rozwoju polskich wsi i małych miast wymaga intensywnych działań związanych z tworzeniem technicznego dostępu do Internetu, edukacją informatyczną oraz budowaniem zasobów i usług dostępnych przez sieć. Pomimo obowiązującej od 2003 r. strategii informatyzacji kraju i wielu kolejnych jej uaktualnień i uzupełnień (akty wykonawcze, rozporządzenia i zarządzenia szczegółowe), ciągle na mapie Polski zbyt łatwo znajdujemy miejsca, które mają zbyt przestarzałą infrastrukturę teleinformatyczną lub nie mają żadnej. Ryc. 1. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) Źródło: Opracowanie własne. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie infrastruktura jest fundamentem rozwoju społeczeństwa informacyjnego (zob. ryc. 1). Bez niej nawet najszersza wiedza i największe umiejętności w zakresie informatycznym nie miałyby okazji zaistnieć w realnym świecie. Potwierdza to również zaproponowany przez Herberta Kubicka warstwowy model społeczeństwa informacyjnego (ryc. 2), którego centralnym punktem są techniki i technologie IT. Strefa techniczna otoczona jest przez warstwę zjawisk związanych z gospodarczym wykorzystaniem IT, która z kolei otoczona jest przez warstwę zjawisk o charakterze społecznym, kulturowym i politycznym 1. 1 Gregor B., Stawiszyński M. (2002). e-commerce. Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta, s > Sieć komputerowa w gminie

12 Planowa informatyzacja Ryc. 2. Warstwowy model społeczeństwa informacyjnego Sfera społeczno-kulturowo-polityczna Sfera gospodarcza Techniki i technologie IT Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Goliński M., Społeczeństwo informacyjne problemy definicyjne i problemy pomiaru. Strona internetowa AGH, Nie tak dawno byliśmy świadkami intensywnej promocji dokumentu stworzonego przez Komisję Europejską (KE), w którym prezentowano kolejną, pięcioletnią strategię na rzecz gospodarki cyfrowej i2010. Jest to całościowa strategia na rzecz modernizacji i organizacji instrumentów, którymi KE dysponuje, a które mają służyć rozwojowi gospodarki cyfrowej. Zakłada się w niej w szczególności wspieranie przez KE rozwoju szybkich i bezpiecznych łączy szerokopasmowych. Ponadto Komisja wskazała trzy najważniejsze zadania w dziedzinie kształtowania nowej polityki społeczeństwa informacyjnego (SI). Są to: stworzenie otwartego i konkurencyjnego rynku dla rozwoju SI oraz usług medialnych w Unii, zwiększenie poziomu inwestycji w badania naukowe nad technologiami społeczeństwa informacyjnego o 80% i promowanie integracji SI w Europie. Tabela 1. Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa jest dokumentem, który w sposób systematyczny opisuje konkretne zadania organów administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Plan został przygotowany przez ministra właściwego dla spraw informatyzacji (jest nim obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), przy współudziale pozostałych resortów, samorządu terytorialnego, środowiska informatycznego, organizacji pozarządowych i Rady Informatyzacji. Sieć komputerowa w gminie < 11

13 Planowa informatyzacja Plan Informatyzacji Państwa na lata określa priorytety i cele informatyzacji państwa, które mają wyznaczać kierunki rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Zawiera też zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, do których zaliczono m.in.: e-puap, STAP, pl.id, centralny węzeł polskiego komponentu SIS II i VIS, CEPiK, e-deklaracje, PESEL2, informatyzację ksiąg wieczystych, zintegrowany system zarządzania zadaniowym budżetem państwa, czy elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Oprócz opisów ich funkcji, podane są także szacunkowe koszty realizacji oraz informacje o możliwych źródłach finansowania i podmiotach odpowiedzialnych za realizację. Jego częścią jest również program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz lista zadań publicznych, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Źródło: Gontarz A., Plan informatyzacji już obowiązuje, 26 kwietnia 2007, Jeśli chodzi o rodzime regulacje, wciąż otwartą kwestią pozostaje to, czy obowiązujący od kwietnia 2007 r. Plan Informatyzacji Państwa na lata (zob. tab. 1) rzeczywiście przyspieszy upowszechnianie usług społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Odnosząc się do najbardziej spopularyzowanego dokumentu dotyczącego szeroko rozumianej informatyzacji, czyli planu epolska, musimy niestety stwierdzić, że wraz z upływem czasu stał się on jedynie skarbnicą nośnych społecznie haseł i pobożnych życzeń. O ile ośrodki miejskie, które i tak dotychczas nie miały większych problemów ze wspomnianym szerokopasmowym dostępem, dzięki środkom unijnym zyskały nowe możliwości rozwoju i wchodzenia na coraz wyższe poziomy espołeczeństwa, o tyle małe gminy wiejskie nadal cierpią w tej kwestii niedostatek. Przyczyny takich różnic między miastem a wsią są wielorakie. Na pewno dzięki możliwościom finansowym większych samorządów oraz lepiej przygotowanym kadrom powstają dobrze sporządzone wnioski, które znajdują uznanie wśród członków komisji oceniających i przynoszą żądane dofinansowanie. 12 > Sieć komputerowa w gminie

14 Planowa informatyzacja Małe, wiejskie gminy mają trochę mniej szczęścia i choć ich świadomość konieczności zmian w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT, z ang. Information and Communication Technology) jest coraz większa, to napotykają wiele barier: głównie ekonomicznych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jedynym wyjściem jest nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, które zostaną dopasowane do sytuacji w danym regionie i doprowadzą do szybkiego powstania upragnionej infrastruktury. W wyniku współdziałania jak największej liczby grup interesu władz gmin, przedstawicieli centralnej administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych powinien zostać wypracowany model działania, który poprzez połączenie środków finansowych oraz nadanie wysokiego priorytetu projektowi, w porozumieniu z operatorami telekomunikacyjnymi oraz lokalnymi dostawcami Internetu, uruchomiłby rzeczywiste inwestycje na terenach wiejskich. Inicjatywa i zaangażowanie władz różnego poziomu oraz przedstawicieli społeczności lokalnych, w połączeniu ze środkami finansowymi (centralnymi, unijnymi i gminnymi) pozwoliłyby na realizację projektów niekoniecznie nastawionych na zysk i szybki zwrot poniesionych kosztów. Wagę i status przedsięwzięcia powinien określać dobrze rozumiany interes społeczny. Działania te wymagają starannego przygotowania i zaplanowania. Dlatego tworzenie strategicznych planów rozwoju informatyzacji w każdej z gmin, opartych na rzetelnej ocenie zasobów i potrzeb, powinno być punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków związanych z informatyzacją gminy. Taka infostrategia może stymulować, a nawet determinować konkretne działania w zakresie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Powinna jednak opisywać, obok celów i zadań związanych z zapewnieniem technicznego dostępu do Internetu, działania zapewniające realne wykorzystanie technologii przez mieszkańców i przedsiębiorców na terenie gminy. Pomocna w tworzeniu strategii może być Metoda e-vita : model działania opracowany na podstawie przeprowadzonego w praktyce programu. Metoda e-vita zakłada kompleksowe działanie. Pozwala tym samym stworzyć zbiór celów (głównych i szczegółowych oraz ich mierników), których systematyczna i planowa realizacja sprawi, że e-administracja i szerokopasmowy dostęp do Internetu nie będą tylko pustymi pojęciami wywołującymi uśmiech bezsilności na twarzach decydentów z gmin wiejskich 2. 2 Publikacja Metoda e-vita powstała w efekcie realizacji programu Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e-vita realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności i Cisco Systems. Dostępna jest bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie Sieć komputerowa w gminie < 13

15 Planowa informatyzacja Jak wynika z badań i analiz potrzeb zgłaszanych przez samorządy, najważniejszym zadaniem będzie w wielu wiejskich gminach zapewnienie zarówno jednostkom samorządowym, jak i mieszkańcom gminy powszechności szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dla wielu gmin, wobec nikłych perspektyw dostarczenia usług przez komercyjnych operatorów oraz braku inicjatyw ze strony administracji wyższych szczebli najlepszym rozwiązaniem będzie budowa Gminnej Sieci Komputerowej. 14 > Sieć komputerowa w gminie

16 Infrastruktura i technologia Po drugie Infrastruktura i technologia Specyfikacja samorządowej infrastruktury teleinformatycznej Formułowanie celów i wybór kierunku rozwoju Sieć komputerowa w gminie < 15

17 Infrastruktura i technologia Budowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej 3 powinna być konsekwencją rozpoznanych potrzeb w tym zakresie. Z uwagi na skalę i specyfikę przedsięwzięcia rozpoznanie potrzeb należy przeprowadzić zgodnie z wypracowaną metoda. Wyznaczenie celów Gminnej Sieci Komputerowej (GSK) Budowa Gminnej Sieci Komputerowej powinna być poprzedzona analizą zapotrzebowania na usługi dostępu do Internetu zgłaszanego na terenie danej gminy. Plany inwestycyjne powinny wynikać z wniosków zawartych w dokumentacji strategicznej stworzonej dla gminy. Jeśli jednak gmina nie posiada szczegółowej strategii ani nawet koncepcji informatyzacji, przed projektowaniem należy ustalić indywidualne cele, które gmina chce osiągnąć poprzez budowę sieci komputerowej. Warto odbyć spotkania z przedstawicielami instytucji oraz organizacji działających na terenie gminy, Te swoiste konsultacje społeczne pozwolą wstępnie zorientować się w skali potrzeb i w ewentualnych problemach, a co za tym idzie lepiej przygotować się do kolejnych etapów realizacji projektu. W zależności od specyfiki gminy uczestnikami konsultacji, oczywiście poza pracownikami Urzędu Gminy, mogą być na przykład przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalnych organizacji pozarządowych, parafii i związków religijnych. Warto również zbadać popyt zgłaszany przez samych mieszkańców, dystrybuując stosowną ankietę (szczegółowy opis procedury zawarty jest w publikacji Metoda e-vita w rozdziale zatytułowanym Zapewnienie partycypacji społecznej ) 4. Włączenie mieszkańców i w proces planowania budowy sieci może pomóc w uniknięciu późniejszych protestów związanych np. z montażem anten radiowych. Jednocześnie ułatwi pozyskiwanie prywatnych abonentów sieci. Oto lista celów długo- i krótkoterminowych, które można zrealizować dzięki stworzeniu sieci komputerowej (GSK): 1. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do usług takich, jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi głosowe itp.; ograniczenie wykluczenia cyfrowego. 2. Usprawnienie wymiany informacji między jednostkami organizacyjnymi samorządu. 3. Stworzenie podstaw dla wydajnego i bezpiecznego systemu wymiany informacji i transmisji danych między instytucjami 3 O istocie inwestycji infrastrukturalnych decyduje generowanie przez nie różnorodnych efektów. 4 Cellary W., Czerniejewski B., Dolińska M., Kamiński R., Knieć W., Łotys M., Łuczak J., Malecka K., Milewski R., Wild P., (2007). Metoda e-vita poradnik dla samorządowców. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi, s > Sieć komputerowa w gminie

18 Infrastruktura i technologia administracji publicznej i jednostkami mobilnym zwiększającego poziom bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. 4. Zapewnienie równego dostępu do administracji publicznej i do usług edukacyjnych świadczonych online dla danej społeczności lokalnej. 5. Umożliwienie korzystania z Internetu także tym mieszkańcom, których nie stać na własny komputer przez stworzenie systemu publicznych punktów dostępu do Internetu, takich jak infokioski, gminne kawiarenki internetowe, punkty dostępu do Internetu. 6. Promocja gminy i przyciąganie inwestorów zewnętrznych poprzez dostęp do szerokopasmowego łącza z Internetem, a także możliwość korzystania z Internetu w miejscach publicznych (tzw. hot spoty). 7. Usprawnienie zarządzania samorządem. 8. Możliwość wdrażania nowych zintegrowanych systemów informatycznych. 9. Poprawa jakości świadczonych usług publicznych. 10. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej. 11. Obniżenie kosztów dostępu do Internetu dla instytucji gminnych i mieszkańców 12. Ułatwienie obywatelom dostępu do urzędu i do informacji; podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez usprawnienie kontaktów z administracją. 13. Zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu rozwój społeczeństwa informacyjnego. 14. Rozwój współpracy regionalnej poprzez szybszy obieg informacji. 15. Wzrost zainteresowania wśród inwestorów ze względu na sprawniejszy dostęp do informacji. 16. Testowanie najnowszych rozwiązań/technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu gwarantujących funkcjonowanie zaawansowanych usług (np. Fiber to the Building FTTB, Fiber to the Home FTTH; Fiber to the Desk FTTD, czyli odpowiednio: światłowód do budynku, mieszkania oraz biurka) 5. Audyt gminy Planowanie strategii budowania sieci komputerowej należy oprzeć na analizie potrzeb, uwarunkowań rynkowych i otoczenia biznesowego. Dzięki temu będzie można określić m.in. stopień dostępności już istniejących elementów infrastruktury teleinformatycznej, nasycenie 5 Por. Strategia informatyzacji województwa warmińsko-mazurskiego na lata (2004) Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, s.143. Sieć komputerowa w gminie < 17

19 Infrastruktura i technologia komputerami, popyt na usługi, bieżącą dostępność Internetu w danej gminie czy kulturę informatyczną mieszkańców gminy (umiejętności obsługi komputera, cele i okoliczności wykorzystania komputera oraz Internetu itp.). Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: - istniejącą na terenie gminy infrastrukturę światłowodową oraz możliwości montażu nośników światłowodów w infrastrukturze publicznej (na przykład wodociągowej, gazowej lub elektrycznej) lub wykorzystania samorządowych budynków i budowli do montażu infrastruktury nadawczo-odbiorczej w przypadku wyboru technologii bezprzewodowych; - sytuację geologiczną i geograficzną miasta lub rejonu (na przykład: czy jest to górski obszar wiejski, czy też zabudowana aglomeracja miejska); - dane demograficzne (gęstość zaludnienia), liczbę gospodarstw domowych oraz firm na konkretnych obszarach; - kulturę informatyczną, czyli lokalną wiedzę dotyczącą eksploatacji infrastruktury szerokopasmowej, zarządzania dostępem i świadczenia usług, a także postawy lokalnej społeczności wobec potencjalnej oferty dostępowej (Internet, usługi online); - obecność konkurencyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz strategię głównego dostawcy tych usług w odniesieniu do łączy szerokopasmowych; - dostępność środków publicznych lub prywatnych, które można zainwestować w infrastrukturę teleinformatyczną. Wyniki takiego rozpoznania pozwolą opracować projekt, który będzie charakteryzował się najlepszym stosunkiem ceny do jakości (to znaczy: uzyskanych efektów, stopnia pokrycia usługami obszaru gminy, parametrami usług dostępowych itp.). Wybór technologii Wybór rozwiązania, które mogłoby być wykorzystane w budowanej Gminnej Sieci Komputerowej, jest coraz trudniejszy. Usługi szerokopasmowe mogą być bowiem dostarczane przy zastosowaniu różnych kombinacji technologii telekomunikacyjnych (tak zwanych platform). 18 > Sieć komputerowa w gminie

20 Infrastruktura i technologia Technologie mogą opierać się na infrastrukturze sieci stacjonarnej lub wykorzystującej łączność radiową i mogą się wzajemnie uzupełniać lub zastępować w zależności od konkretnej sytuacji. Każda technologia ma określoną charakterystykę i odmienny wpływ na ogólną pojemność, przepustowość i możliwości sieci. Warto przy tym pamiętać, że można zaoszczędzić na kosztach budowy konstrukcji inżynieryjnych infrastruktury pasywnej, tworząc jednocześnie infrastrukturę teleinformatyczną oraz transportową, energetyczną bądź wodociągową. Interesujące możliwości stwarza pojawienie się nowych platform bezprzewodowych, nadających się szczególnie dla obszarów wiejskich (na przykład WiMAX). Jednakże w tym wypadku wymagane jest udostępnienie wystarczającego zakresu częstotliwości radiowych. Wybór najlepszego połączenia różnych technologii jest uzależniony od charakteru poszczególnych lokalizacji. Koszty technologii są zróżnicowane w zależności od liczby potencjalnych użytkowników, oddalenia punktów dostępowych oraz istnienia połączeń międzysieciowych. Dla słabo zaludnionego obszaru najwłaściwsze może być rozwiązanie bezprzewodowe, zaś dla małego miasta rozwiązanie wykorzystujące linie stacjonarne. Niektóre rozwiązania oparte na łączności radiowej wymagają połączenia wzrokowego, które nie zawsze jest możliwe w regionach górzystych. Z pewnością trudno będzie znaleźć uniwersalną technologię, która oferuje najlepsze parametry połączenia we wszystkich możliwych sytuacjach. W związku z tym najlepiej łączyć różne technologie w zależności od konkretnych potrzeb określonych na poziomie lokalnym. Tabela 2. Zestawienie popularnych technologii, które można wykorzystać do budowy sieci szkieletowej Medium Zasięg* Przepustowość* Światłowody 3 km 1 Gb/s jednodomowe Światłowody 500 m 1 Gb/s wielodomowe WiMAX 48 km (tereny 70 Mb/s (10 Mb/s) (bezprzewodowe) zurbanizowane 10 km) Źródło: Źródło: Opracowanie własne. * w przybliżeniu Sieć komputerowa w gminie < 19

21 Infrastruktura i technologia Tabela 3. Zestawienie popularnych technologii, które można wykorzystać do wykonania przyłączy abonenckich Technologia Zasięg* Przepustowość* ADSL do 1800 m Downstream do 24 Mb/s Upstream do 1 Mb/s Fast/Gigabit Ethernet około 100 m 100 Mb/s 1 Gb/s FTTX do 20 km do 100 Mb/s WiFi 110 m (otwarta przestrzeń 54 Mb/s oraz zastosowane anteny kierunkowe mogą zwielokrotnić zasięg) WiMAX 48 km (10 km) 70 Mb/s (10 Mb/s) Źródło: Źródło: Opracowanie własne. * w przybliżeniu Po wyborze technologii należy przystąpić do określenia lokalizacji obiektów do podłączenia, oszacowania liczby użytkowników i ustalenia pakietu oferowanych w naszej sieci (GSK) usług. Uwarunkowania procesu inwestycyjnego Problem wyboru zastosowanych technologii warto zestawić z kwestiami natury formalnej, wynikającymi z procedur obowiązujących każdy proces inwestycyjny. Należy podkreślić, że inwestycje infrastrukturalne wymagają przeprowadzenia trzech rodzajów postępowań: - lokalizacyjnych; - środowiskowych; - budowlanych. Planowane jest wprowadzenie czwartego postępowania zgłoszeniowego. Z uwagi na największą popularność technologii radiowych w załączniku 1 Wybrane problemy natury formalno-technicznej przy budowie radiowych sieci teleinformatycznych zostały omówione wybrane zagadnienia, z którymi będą musieli się zmierzyć 20 > Sieć komputerowa w gminie

22 Infrastruktura i technologia twórcy i administratorzy bezprzewodowych Gminnych Sieci Komputerowych. Ponadto w załączniku 2 prezentujemy najważniejsze wymagania dotyczące ochrony środowiska przy budowie tzw. dużych radiowych stacji bazowych. Sieć komputerowa w gminie < 21

23 22 > Sieć komputerowa w gminie

24 Organizacja, zarządzanie i administracja Po trzecie Organizacja, zarządzanie i administracja Zakres aktywności samorządu przy budowie i eksploatacji sieci komputerowej Sieć komputerowa w gminie < 23

25 Organizacja, zarządzanie i administracja W jaki sposób zorganizować, przeprowadzić i utrzymać inwestycję teleinformatyczną na terenie gminy? W krajach Europy Zachodniej, aby wymazać z mapy pokrycia infrastrukturą teleinformatyczną białe plamy, szczególnie częste na terenach wiejskich, sugeruje się wykorzystanie rozwiązań opartych o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 6 lub tak zwanego modelu Project Finance 7. Jednak z uwagi na stosunkową nowość tych pojęć w warunkach polskich i niezbyt długi czas funkcjonowania stosownych regulacji prawnych 8, opisane poniżej rozwiązania należy traktować jako teoretyczny wstęp do dalszych samodzielnych poszukiwań i prób ich przeniesienia na grunt polski. 6 Partnerstwo publiczno-prywatne to jedna z form współpracy gospodarczej podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi, która może zostać wykorzystana jako szkielet formalno-prawno-finansowy do budowy przez samorządy terytorialne gminnych infrastruktur teleinformatycznych. Taka kooperacja ma służyć realizacji zadania publicznego, wykonywanego przez podmiot prywatny przy udziale lub na rzecz instytucji publicznej. Komisja Europejska w Guidelines for Successful Public Private Partnerships, opisując możliwe struktury PPP, podaje następującą definicję: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Uznaje się, iż w PPP obie strony osiągają pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie konkretnie wskazanych zadań. Ideą przewodnią PPP jest umożliwienie każdemu z uczestniczących w przedsięwzięciu sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, a dzięki temu publiczne usługi oraz budowa danej infrastruktury, w tym na przykład infrastruktury teleinformatycznej, są realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Głównym celem tak rozumianego PPP jest zatem kształtowanie takich stosunków pomiędzy stronami, aby dany typ ryzyka ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolować. W Polsce zasady przeprowadzania działań o charakterze publiczno-prywatnym reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 roku (więcej w Załączniku do niniejszego opracowania). 7 Project Finance to finansowanie specyficznej jednostki ekonomicznej oparte na złożeniu, iż podstawowym akceptowanym przez kredytodawcę źródłem spłaty kredytu jest nadwyżka finansowa generowana przez tę jednostkę, a zabezpieczeniem kredytu jest majątek przez nią wytworzony. Project Finance to metoda pozyskiwania długoterminowego finansowania, w której podstawowe znaczenie ma gotówka generowana przez projekt, dlatego zawiera wzmocnione mechanizmy kontroli przepływów pieniężnych ze strony kredytodawców. Project Finance kładzie nacisk na strukturę prawno-finansową transakcji, na którą składają się: spółka celowa o odpowiedniej formie prawnej i efektywności podatkowej, odpowiednio dobrani partnerzy oraz odpowiednio sformułowane umowy między partnerami. Metodą Project Finance mogą się posługiwać różne podmioty: jednostki samorządu terytorialnego czy fundacje. To kompleksowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą specjalnie powołanej w tym celu spółki celowej. Project Finance może więc być zastosowany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, cechujących się wysoką kapitałochłonnością, zaciągnięciem długu i wysoką dźwignią finansową. Charakterystyka opracowana na podstawie: Czerkas K. (2002). Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej. Warszawa: Twigger, s Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. nr 169 poz.1420). 24 > Sieć komputerowa w gminie

26 Organizacja, zarządzanie i administracja Warianty organizacyjne budowy lokalnych sieci komputerowych dla administracji publicznej Koncepcja sieci dla administracji Samorządy planujące zaangażowanie się w budowę własnej (gminnej) sieci komputerowej mają już do dyspozycji całkiem sporo możliwości przewidzianych przez ustawodawcę. Najpopularniejsze warianty i przykłady ich realizacji zostaną omówione w dalszej części opracowania. Po podjęciu przez lokalne władze samorządowe decyzji o budowie własnej infrastruktury teleinformatycznej i, co za tym idzie, o uruchomieniu gminnej sieci, należy się zastanowić, w jaki sposób i na jaką skalę dana jednostka samorządu terytorialnego może się zaangażować w realizację i eksploatację takiego projektu. Możemy bowiem wyróżnić kilka modeli udziału administracji publicznej w procesach realizacji i zarządzania zbudowaną infrastrukturą. Najważniejsze z nich to: - sieć komunalna (elementy aktywne i pasywne są własnością JST); - operator infrastruktury (elementy pasywne są własnością JST); - operator usługowy (JST jako operator operatorów); - agregator popytu i/lub agregator ruchu (tak zwane grupowanie zamówień przez JST); - model mieszany. Oczywiście każdy z tych modeli posiada swoje zalety i wady, a wybór jednego z nich lub jego modyfikacja uzależnione są od specyfiki danej jednostki samorządu terytorialnego i charakteru planowanego projektu. 9 Analizę możliwości budowy gminnej sieci przez administrację samorządową można przeprowadzić, biorąc pod uwagę to, które z elementów składowych danej realizacji stanowiłyby własność jednostki samorządu terytorialnego lub byłyby przez nią zarządzane. Elementy te można podzielić na dwie główne grupy: 9 W opracowaniu przygotowanym przez ERISA (European Regional Information Society Association) pod tytułem Wytyczne w sprawie rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych możemy znaleźć istotne wskazówki dotyczące podejmowania przez władze regionalne i lokalne inicjatyw w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej i świadczenia usług Internetu szerokopasmowego. Sieć komputerowa w gminie < 25

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski

Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski Administrowanie i zarządzanie publiczną szerokopasmową infrastrukturą dostępową - Wybrane problemy - Krzysztof Buczkowski k.buczkowski@pw.plock.pl Dostępność Infrastruktury Białe plamy świadczące o problemach

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

VII FORUM USLUG SZEROKOPASMOWYCH KONWENT INFORMATYKÓW SAMORZADOWYCH MAZOWSZA Warszawa, 2010-11-23

VII FORUM USLUG SZEROKOPASMOWYCH KONWENT INFORMATYKÓW SAMORZADOWYCH MAZOWSZA Warszawa, 2010-11-23 Outsourcing zarządzania gminną siecią jako jeden z modeli organizacyjnych SZEROKOPASMOWYCH KONWENT Plan Wstęp Warunki tworzenia infrastruktury szerokopasmowej Słowo o Megaustawie Obowiązki właścicielskie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH MODELE UDOSTĘPNIANIA SIECI WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH Rafał Sobiczewski Dyr. Do Spraw Dostępu Szerokopasmowego 2012-04-26 1 AGENDA 1. Czym różnią się inwestycja w sieci otwarte od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego

Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego Projekty ICT w formule PPP widziane z perspektywy partnera prywatnego Agenda: Projekty ICT w sektorze publicznym Nasza oferta Usługi Technitel Technitel wartość dodana ICT zadania publiczne ICT ramy prawne

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Krzysztof Heller InfoStrategia Rodzaje projektów, źródła finansowania Terytorium: Projekty lokalne (gminne, powiatowe) Projekty regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Robert Milewski Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Robert Milewski Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Robert Milewski Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Metoda e-vita W artykule zaprezentowano metodę prowadzenia skutecznych projektów informatyzacji gminy, sprawdzoną

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study

Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Budowa sieci szerokopasmowej w technologii mikrokanalizacji case study Agenda: Problem białych plam Warianty działań samorządu Rozwiązania techniczne Case study Gmina Nowosolna Podsumowanie i pytania Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT

Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych. Analiza SWOT Priorytet 10: Wspieranie i unowocześnianie instytucji samorządowych 152 Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze wykształcony i wykwalifikowany personel. 2. Sprawny i skuteczny system zarządzania kadrą. 3.

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 )

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. (aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 ) I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N Realizując

Bardziej szczegółowo

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie?

Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Jacy inwestorzy i na jakich warunkach mogą wejść w projekty MS pozyskując niezbędne finansowanie? Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Warunki powstawania projektów mieszkalnictwa senioralnego: Potrzebna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015

PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH. 6 maja 2015 PARTER OPERATORÓW I WŁADZ LOKALNYCH W BUDOWIE SIECI SZEROKOPASMOWYCH I DOSTĘPOWYCH 6 maja 2015 1 VINCI ENERGIES I AXIANS ENERGETYKA PRZEMYSŁ SEKTOR USŁUG ROZWIĄZANIA ICT 2,2B 2,8B 2,8B 1,6B 2 AXIANS W

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne a praktyka planowania procesu rewitalizacji

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne a praktyka planowania procesu rewitalizacji Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne a praktyka planowania procesu rewitalizacji Mgr Ewa M. Boryczka Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytet Łódzki www.region.uni.lodz.pl ewa.boryczka@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili Nowe aspekty w świetle Megaustawy Wiesława Kwiatkowska Plan prezentacji Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Wstęp Sieci szerokopasmowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy

Internet szerokopasmowy Internet szerokopasmowy korzyści dla regionu i mieszkańców dobromiejska sieć gminna koncepcja projektu III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, Listopad 2013 TRZY FILARY CYFRYZACJI W POLSCE: Zwiększyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności:

3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów infrastruktury radiowej, świadczenie usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45223000-6

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM

WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM WYKŁAD 2 FORMY I RODZAJE MAŁYCH FIRM 1 1. Formy organizacyjno-prawne małych firm: Podział przedsiębiorstw wg formy organizacyjnoprawnej: 1. Osobowe: osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. spółki cywilne,

Bardziej szczegółowo