Sieć komputerowa w gminie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć komputerowa w gminie"

Transkrypt

1 Krzysztof Buczkowski Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007

2 Krzysztof Buczkowski Planowana informatyzacja Sieć komputerowa w gminie Wybrane problemy organizacji i zarządzania Fundacja Wspomagania Wsi 2007 Sieć komputerowa w gminie <

3 > Sieć komputerowa w gminie

4 Spis treści Wstęp 6 Po pierwsze: Planowa informatyzacja Informatyzacja wiejskich gmin wybrane problemy 9 Po drugie: Infrastruktura i technologia Specyfika samorządowej infrastruktury teleinformatycznej Formułowanie celów i wybór kierunku rozwoju 15 Po trzecie: Organizacja, zarządzanie i administracja Zakres aktywności samorządu przy budowie i eksploatacji sieci komputerowej 23 Po czwarte: Gminna Sieć Komputerowa w praktyce Studia polskich przypadków 51 Podsumowanie 89 Załączniki 91 Sieć komputerowa w gminie <

5 > Sieć komputerowa w gminie

6 Od wydawcy Od wydawcy W ramach kolejnych edycji programu Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego e-vita wspieramy samorządy w tworzeniu dostępu do Internetu. Lokalnym działaczom dostarczamy wiedzę, jak skutecznie wykorzystywać technologie informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym. Podpowiadamy, jakie rozwiązania stosować. Z naszych doświadczeń wynika, że wybór modelu zarządzania i bieżącego administrowania siecią powinien być zaplanowany już na początku prac związanych z rozwojem gminnej infrastruktury teleinformatycznej. Naszym zdaniem powinien to być element strategii informatyzacji. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się pomocna przy wyborze modelu zarządzania siecią, a także zachęci Państwa do podejmowania działań na rzecz informatyzacji Państwa gmin. Fundacja Wspomagania Wsi Sieć komputerowa w gminie <

7 Wstęp Wstęp Zmiany społeczno-gospodarcze, których konsekwencją jest powstawanie społeczeństwa informacyjnego, są w coraz większym stopniu odczuwane na poziomie samorządów lokalnych. Rosną i nabierają znaczenia potrzeby lokalnych społeczności, dotyczące na przykład powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu czy wygody płynącej z elektronicznej administracji. Polskie samorządy w zdecydowanej większości podejmują wyzwania, jakie niesie ze sobą społeczeństwo informacyjne. Najczęściej znajduje to wyraz we wprowadzaniu usług elektronicznej administracji. To jednak tylko element sukcesu, jakim niewątpliwie byłoby upowszechnienie informatyzacji. Korzystać z dobrodziejstw elektronicznej administracji powinno całe lokalne społeczeństwo, a to wymaga sprawnej i powszechnej łączności sieciowej. Samorządy lokalne coraz częściej stają więc przed koniecznością przyspieszenia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Tym samym oczekuje się od nich, że niejako automatycznie zagwarantują instytucjom publicznym, firmom i obywatelom tani i szybki dostęp do Internetu. Zadania nowoczesnej lokalnej administracji samorządowej nie ograniczają się jedynie do świadczenia usług. Administracja ta powinna także, a może przede wszystkim, dbać o tak zwany zrównoważony rozwój regionu, czyli wspierać gospodarkę obszaru, którym zarządza. Niewątpliwą szansą na ożywienie i zdynamizowanie procesów rozwojowych jest wykorzystanie Internetu i powszechności dostępu do tego medium. Możliwość przesyłania ogromnych ilości informacji w bardzo krótkim czasie i przy stosunkowo niewielkich kosztach dała firmom i osobom prywatnym większą wolność wyboru lokalizacji swojej aktywności. Z tego powodu samorządy muszą coraz intensywniej walczyć o przyciągnięcie i utrzymanie przedsiębiorców na swoich terenach. O konkurencyjności danej miejscowości decyduje właśnie poza infrastrukturą drogową i wodociągową dostęp do infrastruktury teleinformatycznej i możliwych dzięki jej pośrednictwu usług. Wszystko to sprawia, że miasta, miasteczka, powiaty i gminy nie mogą ignorować zasadności roszczeń dotyczących budowy i upowszechniania łączy szerokopasmowych. > Sieć komputerowa w gminie

8 Wstęp Wyrażenie przez władze samorządowe chęci działania i akceptacja postulatów zakładających rozwój gminnej infrastruktury teleinformatycznej to ważny, ale dopiero pierwszy krok w długim procesie realizacyjnym. Kolejnymi, nie mniej ważnymi, bo mającymi wpływać na cechy sieci i warunki jej przyszłego wykorzystania, są decyzje dotyczące wyboru organizacyjnego modelu zarządzania i bieżącego administrowania stworzoną infrastrukturą. Niniejsze opracowanie ma pomóc w rozwiązaniu takich dylematów organizacyjnych poprzez wskazanie najpopularniejszych rozwiązań modelowych. Ma także przybliżyć polskie inicjatywy i przedsięwzięcia, które zostały przeprowadzone z sukcesem, i których doświadczeniami można się inspirować. Sieć komputerowa w gminie <

9 > Sieć komputerowa w gminie

10 Planowa informatyzacja Po pierwsze Planowa informatyzacja Informatyzacja wiejskich gmin - wybrane problemy Sieć komputerowa w gminie <

11 Planowa informatyzacja Wspieranie wykorzystania technik teleinformatycznych w rozwoju polskich wsi i małych miast wymaga intensywnych działań związanych z tworzeniem technicznego dostępu do Internetu, edukacją informatyczną oraz budowaniem zasobów i usług dostępnych przez sieć. Pomimo obowiązującej od 2003 r. strategii informatyzacji kraju i wielu kolejnych jej uaktualnień i uzupełnień (akty wykonawcze, rozporządzenia i zarządzenia szczegółowe), ciągle na mapie Polski zbyt łatwo znajdujemy miejsca, które mają zbyt przestarzałą infrastrukturę teleinformatyczną lub nie mają żadnej. Ryc. 1. Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI) Źródło: Opracowanie własne. Nie trzeba nikogo przekonywać, że to właśnie infrastruktura jest fundamentem rozwoju społeczeństwa informacyjnego (zob. ryc. 1). Bez niej nawet najszersza wiedza i największe umiejętności w zakresie informatycznym nie miałyby okazji zaistnieć w realnym świecie. Potwierdza to również zaproponowany przez Herberta Kubicka warstwowy model społeczeństwa informacyjnego (ryc. 2), którego centralnym punktem są techniki i technologie IT. Strefa techniczna otoczona jest przez warstwę zjawisk związanych z gospodarczym wykorzystaniem IT, która z kolei otoczona jest przez warstwę zjawisk o charakterze społecznym, kulturowym i politycznym 1. 1 Gregor B., Stawiszyński M. (2002). e-commerce. Bydgoszcz-Łódź: Oficyna Wydawnicza Branta, s > Sieć komputerowa w gminie

12 Planowa informatyzacja Ryc. 2. Warstwowy model społeczeństwa informacyjnego Sfera społeczno-kulturowo-polityczna Sfera gospodarcza Techniki i technologie IT Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Goliński M., Społeczeństwo informacyjne problemy definicyjne i problemy pomiaru. Strona internetowa AGH, Nie tak dawno byliśmy świadkami intensywnej promocji dokumentu stworzonego przez Komisję Europejską (KE), w którym prezentowano kolejną, pięcioletnią strategię na rzecz gospodarki cyfrowej i2010. Jest to całościowa strategia na rzecz modernizacji i organizacji instrumentów, którymi KE dysponuje, a które mają służyć rozwojowi gospodarki cyfrowej. Zakłada się w niej w szczególności wspieranie przez KE rozwoju szybkich i bezpiecznych łączy szerokopasmowych. Ponadto Komisja wskazała trzy najważniejsze zadania w dziedzinie kształtowania nowej polityki społeczeństwa informacyjnego (SI). Są to: stworzenie otwartego i konkurencyjnego rynku dla rozwoju SI oraz usług medialnych w Unii, zwiększenie poziomu inwestycji w badania naukowe nad technologiami społeczeństwa informacyjnego o 80% i promowanie integracji SI w Europie. Tabela 1. Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa jest dokumentem, który w sposób systematyczny opisuje konkretne zadania organów administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Plan został przygotowany przez ministra właściwego dla spraw informatyzacji (jest nim obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji), przy współudziale pozostałych resortów, samorządu terytorialnego, środowiska informatycznego, organizacji pozarządowych i Rady Informatyzacji. Sieć komputerowa w gminie < 11

13 Planowa informatyzacja Plan Informatyzacji Państwa na lata określa priorytety i cele informatyzacji państwa, które mają wyznaczać kierunki rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Zawiera też zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, do których zaliczono m.in.: e-puap, STAP, pl.id, centralny węzeł polskiego komponentu SIS II i VIS, CEPiK, e-deklaracje, PESEL2, informatyzację ksiąg wieczystych, zintegrowany system zarządzania zadaniowym budżetem państwa, czy elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Oprócz opisów ich funkcji, podane są także szacunkowe koszty realizacji oraz informacje o możliwych źródłach finansowania i podmiotach odpowiedzialnych za realizację. Jego częścią jest również program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz lista zadań publicznych, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Źródło: Gontarz A., Plan informatyzacji już obowiązuje, 26 kwietnia 2007, Jeśli chodzi o rodzime regulacje, wciąż otwartą kwestią pozostaje to, czy obowiązujący od kwietnia 2007 r. Plan Informatyzacji Państwa na lata (zob. tab. 1) rzeczywiście przyspieszy upowszechnianie usług społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Odnosząc się do najbardziej spopularyzowanego dokumentu dotyczącego szeroko rozumianej informatyzacji, czyli planu epolska, musimy niestety stwierdzić, że wraz z upływem czasu stał się on jedynie skarbnicą nośnych społecznie haseł i pobożnych życzeń. O ile ośrodki miejskie, które i tak dotychczas nie miały większych problemów ze wspomnianym szerokopasmowym dostępem, dzięki środkom unijnym zyskały nowe możliwości rozwoju i wchodzenia na coraz wyższe poziomy espołeczeństwa, o tyle małe gminy wiejskie nadal cierpią w tej kwestii niedostatek. Przyczyny takich różnic między miastem a wsią są wielorakie. Na pewno dzięki możliwościom finansowym większych samorządów oraz lepiej przygotowanym kadrom powstają dobrze sporządzone wnioski, które znajdują uznanie wśród członków komisji oceniających i przynoszą żądane dofinansowanie. 12 > Sieć komputerowa w gminie

14 Planowa informatyzacja Małe, wiejskie gminy mają trochę mniej szczęścia i choć ich świadomość konieczności zmian w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT, z ang. Information and Communication Technology) jest coraz większa, to napotykają wiele barier: głównie ekonomicznych, ale także organizacyjnych i technicznych. Jedynym wyjściem jest nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, które zostaną dopasowane do sytuacji w danym regionie i doprowadzą do szybkiego powstania upragnionej infrastruktury. W wyniku współdziałania jak największej liczby grup interesu władz gmin, przedstawicieli centralnej administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych powinien zostać wypracowany model działania, który poprzez połączenie środków finansowych oraz nadanie wysokiego priorytetu projektowi, w porozumieniu z operatorami telekomunikacyjnymi oraz lokalnymi dostawcami Internetu, uruchomiłby rzeczywiste inwestycje na terenach wiejskich. Inicjatywa i zaangażowanie władz różnego poziomu oraz przedstawicieli społeczności lokalnych, w połączeniu ze środkami finansowymi (centralnymi, unijnymi i gminnymi) pozwoliłyby na realizację projektów niekoniecznie nastawionych na zysk i szybki zwrot poniesionych kosztów. Wagę i status przedsięwzięcia powinien określać dobrze rozumiany interes społeczny. Działania te wymagają starannego przygotowania i zaplanowania. Dlatego tworzenie strategicznych planów rozwoju informatyzacji w każdej z gmin, opartych na rzetelnej ocenie zasobów i potrzeb, powinno być punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków związanych z informatyzacją gminy. Taka infostrategia może stymulować, a nawet determinować konkretne działania w zakresie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Powinna jednak opisywać, obok celów i zadań związanych z zapewnieniem technicznego dostępu do Internetu, działania zapewniające realne wykorzystanie technologii przez mieszkańców i przedsiębiorców na terenie gminy. Pomocna w tworzeniu strategii może być Metoda e-vita : model działania opracowany na podstawie przeprowadzonego w praktyce programu. Metoda e-vita zakłada kompleksowe działanie. Pozwala tym samym stworzyć zbiór celów (głównych i szczegółowych oraz ich mierników), których systematyczna i planowa realizacja sprawi, że e-administracja i szerokopasmowy dostęp do Internetu nie będą tylko pustymi pojęciami wywołującymi uśmiech bezsilności na twarzach decydentów z gmin wiejskich 2. 2 Publikacja Metoda e-vita powstała w efekcie realizacji programu Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego e-vita realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności i Cisco Systems. Dostępna jest bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie Sieć komputerowa w gminie < 13

15 Planowa informatyzacja Jak wynika z badań i analiz potrzeb zgłaszanych przez samorządy, najważniejszym zadaniem będzie w wielu wiejskich gminach zapewnienie zarówno jednostkom samorządowym, jak i mieszkańcom gminy powszechności szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dla wielu gmin, wobec nikłych perspektyw dostarczenia usług przez komercyjnych operatorów oraz braku inicjatyw ze strony administracji wyższych szczebli najlepszym rozwiązaniem będzie budowa Gminnej Sieci Komputerowej. 14 > Sieć komputerowa w gminie

16 Infrastruktura i technologia Po drugie Infrastruktura i technologia Specyfikacja samorządowej infrastruktury teleinformatycznej Formułowanie celów i wybór kierunku rozwoju Sieć komputerowa w gminie < 15

17 Infrastruktura i technologia Budowa lokalnej infrastruktury teleinformatycznej 3 powinna być konsekwencją rozpoznanych potrzeb w tym zakresie. Z uwagi na skalę i specyfikę przedsięwzięcia rozpoznanie potrzeb należy przeprowadzić zgodnie z wypracowaną metoda. Wyznaczenie celów Gminnej Sieci Komputerowej (GSK) Budowa Gminnej Sieci Komputerowej powinna być poprzedzona analizą zapotrzebowania na usługi dostępu do Internetu zgłaszanego na terenie danej gminy. Plany inwestycyjne powinny wynikać z wniosków zawartych w dokumentacji strategicznej stworzonej dla gminy. Jeśli jednak gmina nie posiada szczegółowej strategii ani nawet koncepcji informatyzacji, przed projektowaniem należy ustalić indywidualne cele, które gmina chce osiągnąć poprzez budowę sieci komputerowej. Warto odbyć spotkania z przedstawicielami instytucji oraz organizacji działających na terenie gminy, Te swoiste konsultacje społeczne pozwolą wstępnie zorientować się w skali potrzeb i w ewentualnych problemach, a co za tym idzie lepiej przygotować się do kolejnych etapów realizacji projektu. W zależności od specyfiki gminy uczestnikami konsultacji, oczywiście poza pracownikami Urzędu Gminy, mogą być na przykład przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalnych organizacji pozarządowych, parafii i związków religijnych. Warto również zbadać popyt zgłaszany przez samych mieszkańców, dystrybuując stosowną ankietę (szczegółowy opis procedury zawarty jest w publikacji Metoda e-vita w rozdziale zatytułowanym Zapewnienie partycypacji społecznej ) 4. Włączenie mieszkańców i w proces planowania budowy sieci może pomóc w uniknięciu późniejszych protestów związanych np. z montażem anten radiowych. Jednocześnie ułatwi pozyskiwanie prywatnych abonentów sieci. Oto lista celów długo- i krótkoterminowych, które można zrealizować dzięki stworzeniu sieci komputerowej (GSK): 1. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do usług takich, jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi głosowe itp.; ograniczenie wykluczenia cyfrowego. 2. Usprawnienie wymiany informacji między jednostkami organizacyjnymi samorządu. 3. Stworzenie podstaw dla wydajnego i bezpiecznego systemu wymiany informacji i transmisji danych między instytucjami 3 O istocie inwestycji infrastrukturalnych decyduje generowanie przez nie różnorodnych efektów. 4 Cellary W., Czerniejewski B., Dolińska M., Kamiński R., Knieć W., Łotys M., Łuczak J., Malecka K., Milewski R., Wild P., (2007). Metoda e-vita poradnik dla samorządowców. Warszawa: Fundacja Wspomagania Wsi, s > Sieć komputerowa w gminie

18 Infrastruktura i technologia administracji publicznej i jednostkami mobilnym zwiększającego poziom bezpieczeństwa mieszkańców i mienia. 4. Zapewnienie równego dostępu do administracji publicznej i do usług edukacyjnych świadczonych online dla danej społeczności lokalnej. 5. Umożliwienie korzystania z Internetu także tym mieszkańcom, których nie stać na własny komputer przez stworzenie systemu publicznych punktów dostępu do Internetu, takich jak infokioski, gminne kawiarenki internetowe, punkty dostępu do Internetu. 6. Promocja gminy i przyciąganie inwestorów zewnętrznych poprzez dostęp do szerokopasmowego łącza z Internetem, a także możliwość korzystania z Internetu w miejscach publicznych (tzw. hot spoty). 7. Usprawnienie zarządzania samorządem. 8. Możliwość wdrażania nowych zintegrowanych systemów informatycznych. 9. Poprawa jakości świadczonych usług publicznych. 10. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej. 11. Obniżenie kosztów dostępu do Internetu dla instytucji gminnych i mieszkańców 12. Ułatwienie obywatelom dostępu do urzędu i do informacji; podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez usprawnienie kontaktów z administracją. 13. Zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu rozwój społeczeństwa informacyjnego. 14. Rozwój współpracy regionalnej poprzez szybszy obieg informacji. 15. Wzrost zainteresowania wśród inwestorów ze względu na sprawniejszy dostęp do informacji. 16. Testowanie najnowszych rozwiązań/technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu gwarantujących funkcjonowanie zaawansowanych usług (np. Fiber to the Building FTTB, Fiber to the Home FTTH; Fiber to the Desk FTTD, czyli odpowiednio: światłowód do budynku, mieszkania oraz biurka) 5. Audyt gminy Planowanie strategii budowania sieci komputerowej należy oprzeć na analizie potrzeb, uwarunkowań rynkowych i otoczenia biznesowego. Dzięki temu będzie można określić m.in. stopień dostępności już istniejących elementów infrastruktury teleinformatycznej, nasycenie 5 Por. Strategia informatyzacji województwa warmińsko-mazurskiego na lata (2004) Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, s.143. Sieć komputerowa w gminie < 17

19 Infrastruktura i technologia komputerami, popyt na usługi, bieżącą dostępność Internetu w danej gminie czy kulturę informatyczną mieszkańców gminy (umiejętności obsługi komputera, cele i okoliczności wykorzystania komputera oraz Internetu itp.). Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: - istniejącą na terenie gminy infrastrukturę światłowodową oraz możliwości montażu nośników światłowodów w infrastrukturze publicznej (na przykład wodociągowej, gazowej lub elektrycznej) lub wykorzystania samorządowych budynków i budowli do montażu infrastruktury nadawczo-odbiorczej w przypadku wyboru technologii bezprzewodowych; - sytuację geologiczną i geograficzną miasta lub rejonu (na przykład: czy jest to górski obszar wiejski, czy też zabudowana aglomeracja miejska); - dane demograficzne (gęstość zaludnienia), liczbę gospodarstw domowych oraz firm na konkretnych obszarach; - kulturę informatyczną, czyli lokalną wiedzę dotyczącą eksploatacji infrastruktury szerokopasmowej, zarządzania dostępem i świadczenia usług, a także postawy lokalnej społeczności wobec potencjalnej oferty dostępowej (Internet, usługi online); - obecność konkurencyjnych dostawców usług telekomunikacyjnych oraz strategię głównego dostawcy tych usług w odniesieniu do łączy szerokopasmowych; - dostępność środków publicznych lub prywatnych, które można zainwestować w infrastrukturę teleinformatyczną. Wyniki takiego rozpoznania pozwolą opracować projekt, który będzie charakteryzował się najlepszym stosunkiem ceny do jakości (to znaczy: uzyskanych efektów, stopnia pokrycia usługami obszaru gminy, parametrami usług dostępowych itp.). Wybór technologii Wybór rozwiązania, które mogłoby być wykorzystane w budowanej Gminnej Sieci Komputerowej, jest coraz trudniejszy. Usługi szerokopasmowe mogą być bowiem dostarczane przy zastosowaniu różnych kombinacji technologii telekomunikacyjnych (tak zwanych platform). 18 > Sieć komputerowa w gminie

20 Infrastruktura i technologia Technologie mogą opierać się na infrastrukturze sieci stacjonarnej lub wykorzystującej łączność radiową i mogą się wzajemnie uzupełniać lub zastępować w zależności od konkretnej sytuacji. Każda technologia ma określoną charakterystykę i odmienny wpływ na ogólną pojemność, przepustowość i możliwości sieci. Warto przy tym pamiętać, że można zaoszczędzić na kosztach budowy konstrukcji inżynieryjnych infrastruktury pasywnej, tworząc jednocześnie infrastrukturę teleinformatyczną oraz transportową, energetyczną bądź wodociągową. Interesujące możliwości stwarza pojawienie się nowych platform bezprzewodowych, nadających się szczególnie dla obszarów wiejskich (na przykład WiMAX). Jednakże w tym wypadku wymagane jest udostępnienie wystarczającego zakresu częstotliwości radiowych. Wybór najlepszego połączenia różnych technologii jest uzależniony od charakteru poszczególnych lokalizacji. Koszty technologii są zróżnicowane w zależności od liczby potencjalnych użytkowników, oddalenia punktów dostępowych oraz istnienia połączeń międzysieciowych. Dla słabo zaludnionego obszaru najwłaściwsze może być rozwiązanie bezprzewodowe, zaś dla małego miasta rozwiązanie wykorzystujące linie stacjonarne. Niektóre rozwiązania oparte na łączności radiowej wymagają połączenia wzrokowego, które nie zawsze jest możliwe w regionach górzystych. Z pewnością trudno będzie znaleźć uniwersalną technologię, która oferuje najlepsze parametry połączenia we wszystkich możliwych sytuacjach. W związku z tym najlepiej łączyć różne technologie w zależności od konkretnych potrzeb określonych na poziomie lokalnym. Tabela 2. Zestawienie popularnych technologii, które można wykorzystać do budowy sieci szkieletowej Medium Zasięg* Przepustowość* Światłowody 3 km 1 Gb/s jednodomowe Światłowody 500 m 1 Gb/s wielodomowe WiMAX 48 km (tereny 70 Mb/s (10 Mb/s) (bezprzewodowe) zurbanizowane 10 km) Źródło: Źródło: Opracowanie własne. * w przybliżeniu Sieć komputerowa w gminie < 19

21 Infrastruktura i technologia Tabela 3. Zestawienie popularnych technologii, które można wykorzystać do wykonania przyłączy abonenckich Technologia Zasięg* Przepustowość* ADSL do 1800 m Downstream do 24 Mb/s Upstream do 1 Mb/s Fast/Gigabit Ethernet około 100 m 100 Mb/s 1 Gb/s FTTX do 20 km do 100 Mb/s WiFi 110 m (otwarta przestrzeń 54 Mb/s oraz zastosowane anteny kierunkowe mogą zwielokrotnić zasięg) WiMAX 48 km (10 km) 70 Mb/s (10 Mb/s) Źródło: Źródło: Opracowanie własne. * w przybliżeniu Po wyborze technologii należy przystąpić do określenia lokalizacji obiektów do podłączenia, oszacowania liczby użytkowników i ustalenia pakietu oferowanych w naszej sieci (GSK) usług. Uwarunkowania procesu inwestycyjnego Problem wyboru zastosowanych technologii warto zestawić z kwestiami natury formalnej, wynikającymi z procedur obowiązujących każdy proces inwestycyjny. Należy podkreślić, że inwestycje infrastrukturalne wymagają przeprowadzenia trzech rodzajów postępowań: - lokalizacyjnych; - środowiskowych; - budowlanych. Planowane jest wprowadzenie czwartego postępowania zgłoszeniowego. Z uwagi na największą popularność technologii radiowych w załączniku 1 Wybrane problemy natury formalno-technicznej przy budowie radiowych sieci teleinformatycznych zostały omówione wybrane zagadnienia, z którymi będą musieli się zmierzyć 20 > Sieć komputerowa w gminie

22 Infrastruktura i technologia twórcy i administratorzy bezprzewodowych Gminnych Sieci Komputerowych. Ponadto w załączniku 2 prezentujemy najważniejsze wymagania dotyczące ochrony środowiska przy budowie tzw. dużych radiowych stacji bazowych. Sieć komputerowa w gminie < 21

23 22 > Sieć komputerowa w gminie

24 Organizacja, zarządzanie i administracja Po trzecie Organizacja, zarządzanie i administracja Zakres aktywności samorządu przy budowie i eksploatacji sieci komputerowej Sieć komputerowa w gminie < 23

25 Organizacja, zarządzanie i administracja W jaki sposób zorganizować, przeprowadzić i utrzymać inwestycję teleinformatyczną na terenie gminy? W krajach Europy Zachodniej, aby wymazać z mapy pokrycia infrastrukturą teleinformatyczną białe plamy, szczególnie częste na terenach wiejskich, sugeruje się wykorzystanie rozwiązań opartych o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 6 lub tak zwanego modelu Project Finance 7. Jednak z uwagi na stosunkową nowość tych pojęć w warunkach polskich i niezbyt długi czas funkcjonowania stosownych regulacji prawnych 8, opisane poniżej rozwiązania należy traktować jako teoretyczny wstęp do dalszych samodzielnych poszukiwań i prób ich przeniesienia na grunt polski. 6 Partnerstwo publiczno-prywatne to jedna z form współpracy gospodarczej podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi, która może zostać wykorzystana jako szkielet formalno-prawno-finansowy do budowy przez samorządy terytorialne gminnych infrastruktur teleinformatycznych. Taka kooperacja ma służyć realizacji zadania publicznego, wykonywanego przez podmiot prywatny przy udziale lub na rzecz instytucji publicznej. Komisja Europejska w Guidelines for Successful Public Private Partnerships, opisując możliwe struktury PPP, podaje następującą definicję: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Uznaje się, iż w PPP obie strony osiągają pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych przez nie konkretnie wskazanych zadań. Ideą przewodnią PPP jest umożliwienie każdemu z uczestniczących w przedsięwzięciu sektorów robienia tego, co potrafi najlepiej, a dzięki temu publiczne usługi oraz budowa danej infrastruktury, w tym na przykład infrastruktury teleinformatycznej, są realizowane w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Głównym celem tak rozumianego PPP jest zatem kształtowanie takich stosunków pomiędzy stronami, aby dany typ ryzyka ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolować. W Polsce zasady przeprowadzania działań o charakterze publiczno-prywatnym reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 roku (więcej w Załączniku do niniejszego opracowania). 7 Project Finance to finansowanie specyficznej jednostki ekonomicznej oparte na złożeniu, iż podstawowym akceptowanym przez kredytodawcę źródłem spłaty kredytu jest nadwyżka finansowa generowana przez tę jednostkę, a zabezpieczeniem kredytu jest majątek przez nią wytworzony. Project Finance to metoda pozyskiwania długoterminowego finansowania, w której podstawowe znaczenie ma gotówka generowana przez projekt, dlatego zawiera wzmocnione mechanizmy kontroli przepływów pieniężnych ze strony kredytodawców. Project Finance kładzie nacisk na strukturę prawno-finansową transakcji, na którą składają się: spółka celowa o odpowiedniej formie prawnej i efektywności podatkowej, odpowiednio dobrani partnerzy oraz odpowiednio sformułowane umowy między partnerami. Metodą Project Finance mogą się posługiwać różne podmioty: jednostki samorządu terytorialnego czy fundacje. To kompleksowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą specjalnie powołanej w tym celu spółki celowej. Project Finance może więc być zastosowany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych, cechujących się wysoką kapitałochłonnością, zaciągnięciem długu i wysoką dźwignią finansową. Charakterystyka opracowana na podstawie: Czerkas K. (2002). Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej. Warszawa: Twigger, s Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. nr 169 poz.1420). 24 > Sieć komputerowa w gminie

26 Organizacja, zarządzanie i administracja Warianty organizacyjne budowy lokalnych sieci komputerowych dla administracji publicznej Koncepcja sieci dla administracji Samorządy planujące zaangażowanie się w budowę własnej (gminnej) sieci komputerowej mają już do dyspozycji całkiem sporo możliwości przewidzianych przez ustawodawcę. Najpopularniejsze warianty i przykłady ich realizacji zostaną omówione w dalszej części opracowania. Po podjęciu przez lokalne władze samorządowe decyzji o budowie własnej infrastruktury teleinformatycznej i, co za tym idzie, o uruchomieniu gminnej sieci, należy się zastanowić, w jaki sposób i na jaką skalę dana jednostka samorządu terytorialnego może się zaangażować w realizację i eksploatację takiego projektu. Możemy bowiem wyróżnić kilka modeli udziału administracji publicznej w procesach realizacji i zarządzania zbudowaną infrastrukturą. Najważniejsze z nich to: - sieć komunalna (elementy aktywne i pasywne są własnością JST); - operator infrastruktury (elementy pasywne są własnością JST); - operator usługowy (JST jako operator operatorów); - agregator popytu i/lub agregator ruchu (tak zwane grupowanie zamówień przez JST); - model mieszany. Oczywiście każdy z tych modeli posiada swoje zalety i wady, a wybór jednego z nich lub jego modyfikacja uzależnione są od specyfiki danej jednostki samorządu terytorialnego i charakteru planowanego projektu. 9 Analizę możliwości budowy gminnej sieci przez administrację samorządową można przeprowadzić, biorąc pod uwagę to, które z elementów składowych danej realizacji stanowiłyby własność jednostki samorządu terytorialnego lub byłyby przez nią zarządzane. Elementy te można podzielić na dwie główne grupy: 9 W opracowaniu przygotowanym przez ERISA (European Regional Information Society Association) pod tytułem Wytyczne w sprawie rozwoju regionalnych sieci szerokopasmowych możemy znaleźć istotne wskazówki dotyczące podejmowania przez władze regionalne i lokalne inicjatyw w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej i świadczenia usług Internetu szerokopasmowego. Sieć komputerowa w gminie < 25

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014

ABCD. KPMG Economics & Regulation. Sierpień 2014 ABCD Rynek telekomunikacyjny po 2015 roku w kontekście inwestycji publicznych zrealizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z funduszy unijnych, w ramach budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-infrastruktura The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Szczegółowa Koncepcja Realizacji Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej Wyciąg z koncepcji oraz aktualizacji inwentaryzacji do celów konsultacji Listopad 2010 r. Strona 1 z 240 Spis treści 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach?

Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu w regionach? The Innovative Actions Network for the Information Society Sieć Innowacyjnych Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Jak przygotowywać i realizować projekty szerokopasmowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo