Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 23 maja 2006 r. KIGEiT/467/05/2006 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/ Warszawa STANOWISKO W nawiązaniu do rozpraw administracyjnych oraz stanowisk Strony postępowania oraz innych uczestników postępowania dotyczącego zmiany oferty ramowej TP w zakresie połączenia sieci, wskazujemy na poniższe kwestie: I. Flat fee Na drugiej rozprawie administracyjnej oraz w pismach wskazaliśmy konsekwentnie na konieczności implementacji do RIO płaskich stawek interkonektowych. Przedstawiona propozycja opierała się na założeniach ruchowych. Po analizie problemu przedstawiamy alternatywne rozwiązania opierające się na danych i założeniach prezentowanych przez samą TP. Alternatywny model rozliczeń za usługi międzyoperatorskie w oparciu o stałą (ryczałtową) opłatę za usługi międzyoperatorskie (flat rate fee) do którego wprowadzenia powinna być zobowiązana TP Propozycja postanowień: 1. TP zobowiązuje się świadczyć usługi międzysieciowe z zastosowaniem kalkulacji stawek w oparciu o płaskie stawki interkonektowe (flat rate inteconnections). 2. Powyższa metoda kalkulacji stawek opiera się na wydzieleniu w wiązce międzysieciowej (o przepływności 2 Mbit/s; łączu E1) kanałów 64 kbit/s. Usługi oparte o płaskie stawki interkonektowe mogą być świadczone w poziomów LPSS-1, 2 i Operator wskazuje samodzielnie listę abonentów, odsługiwanych w oparciu o płaskie stawki interkonektowe. ul. Stępińska 22/30, Warszawa, tel.: , , fax: , NIP Konto: BPH S.A. Oddział Warszawa nr

2 Uzasadnienie powyższej metodologii Punktem wyjścia jest założenie średniej ruchu obsługiwanego przez ten kanał w okresie miesięcznym, z uwzględnieniem rocznej obserwacji. Następnie tak otrzymaną wielkość należy pomnożyć przez średnią ważoną stawki interkonektowej wynikającej z RIO. Metoda ta jest metodą kosztową, bowiem znajduje odniesienie do stawki interkonektowej, która jest (zgodnie z prawem) zorientowana kosztowo. Zgodnie z podstawowymi zasadami inżynierii wiązka 2 Mbit/s (E1) podzielona jest na 32 kanały o przepływności 64 kbit/s każdy (32*64 kbit/s=2048 kbit/s=2 Mbit/s). W przypadku łącza strukturalnego 2 Mbit/s 30 z 32 kanałów wykorzystywanych jest do realizacji połączeń [pozostałe są wykorzystywane do innych celów (przesyłanie sygnalizacji, synchronizacja)] Teoretycznie jedno łącze/kanał ( łącze dotyczy łączy miedzianych [kablowych], a kanał łączy cyfrowych) należący do wiązki łączy przy maksymalnym wykorzystaniu jest w stanie zrealizować ruch na poziomie 1 Erl, co zgodnie z definicją oznacza, że w godzinnym okresie czasu łącze jest zajęte dla realizacji połączenia przez 1 godzinę (odniesienie wprost do definicji jednostki natężenia ruchu [Erl]). Przy przełożeniu tego na minuty ruchu jedno łącze/kanał jest w stanie załatwić /obsłużyć 60 minut ruchu. W oparciu o powyższe, wiązka łączy obsługiwanych przez 30 kanałów jest w stanie zrealizować 30 Erlangów ruchu w ciągu jednej godziny, co daje 60 minut na łącze/kanał pomnożone przez 30 kanałów. Przy takim założeniu (zajętości wiązki 100%) w ciągu miesiąca wiązka jest w stanie obsłużyć: 30 łączy/kanałów * 60 minut (maksymalne obciążenie pojedynczego łącza w ciągu godziny) * 24 (godziny w ciągu doby) * 30 (dni w miesiącu - średnio) = minut ruchu. Wyliczona wielkość ruchu jest jednak teoretyczna, bo w praktyce wiązka 30 łączy/kanałów nie jest w stanie obsłużyć tak wielkiej ilości ruchu. W tym zakresie w inżynierii wyodrębnia się parametry wiązki i ruchu ograniczające tą potencję. Powyższe parametry to: wskaźnik połączeń niedoszłych do skutku (współczynnik strat), współczynnik koncentracji ruchu w GNR (Godzina Największego Ruchu: 60 minut całodobowego okresu obserwacji, w czasie których wartość średnia natężenia ruchu jest największa). Jeśli chodzi o wskaźnik połączeń niedoszłych do skutku, to parametr powyższy w sieci TP wynosi 0,5%. Z uwagi na fakt, że płaskie stawki interkonektowe dotyczą połączeń wychodzących z sieci TP, to wskaźnik ten w ramach współpracy międzyoperatorskiej posiada przynajmniej taką wielkość (skoro część połączenia realizowana jest z wykorzystaniem sieci TP rozpoczęcie połączenia). Z wzoru B Erlanga [najpowszechniej używanego modelu ruchowego, aby ustalić ile kanałów jest koniecznych dla obsługi ruchu (w Erlangach) w czasie GNR] wynika, że 30 2

3 kanałów (przy założeniu współczynnika stron 0,5%) jest w stanie obsłużyć 19,0 Erlanga ruchu, co daje współczynnik zajętości 63,3%. Tabela nr 2. Ilość Erlangów ruchu obsługiwanego przez łącza strukturalne E1 Liczba kanałów Intensywność ruchu 30 19,0 63,3 Wskaźnik zajętości Minuty kierowane (w GNR) na łączu E ,4 (30*60*63,3%) Aby skalkulować całkowitą liczbę minut kierowanych w okresie miesięcznym należy dokonać poniższej kalkulacji: MM (minuty miesięcznie) = Minuty kierowane (w GNR)/Współczynnik Koncentracji Ruchu w GNR (WKRwG)*Liczba Dni Roboczych (LDR)*Wskaźnik Roczny (WR) 1. WKRwG Zgodnie z RIO współczynnik koncentracji ruchu w GNR k (stosunek ładunku ruchu w GNR do dobowego ładunku ruchu) wynosi 8% k 20% Wskaźnik ten dotyczy każdej wiązki, ale może zostać uśredniony do jednego kanału. Można zatem przyjąć te wielkości. Obliczając średnie całodobowe natężenie ruchu przyjęto współczynnik na poziomie k=15% (średnia arytmetyczna wartości współczynnika k z RIO). 2. LDR Celem kalkulacji powyższego parametru wzięto pod uwagę okres obserwacji roczny. Chodzi o rok 2004/2005. Tabela nr 3. Liczba dni roboczych w miesiącu 1 Miesiąc Dni robocze Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec 22 Kwiecień 19 Maj 21 Czerwiec 21 Lipiec 21 1 Za dzień roboczy przyjęto każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w RP 3

4 Sierpień 22 Wrzesień 21 Średnia WR W tym zakresie należy uwzględnić, że jeden miesiąc należy wyłączyć z uwagi na okres wakacyjny. Tabela nr 4. Kalkulacja liczby minut kierowanych przez łącze E1 w rocznym okresie obserwacji Minuty kierowane (w GNR) Liczba minut dziennie WKRwG LDR WR Minuty kierowane w jednym miesiącu 1.139, % 21 11/ Daje to 4874,1 minuty na jeden kanał. Poniższa tabela określa średnie ważone stawek interkonektowych, przy przyjęciu, że ruch w GRN wynosi 15%, a pozostały ruch rozkłada się równomiernie na pozostałe godziny w ciągu doby Tabela nr 5. Średnie jednolite stawki interkonektowe na różnych poziomach dostępu LPSS- 1 Średnia ważona O1 0, ,01305 O2 0,01350 O3 0,00900 O % O % 24 LPSS-2 Średnia ważona O1 0, ,02001 O2 0,02070 O3 0,01380 O % 4

5 O % 24 LPSS-3 Średnia ważona O1 0, , O2 0,02610 O3 0,01740 O % O % 24 Z wszystkiego powyższego wynika, że zalecane stawki to: 63,61 złote na poziomie LPSS-1 za jeden kanał, 97,53 złote na poziomie LPSS-2 za jeden kanał, 123,19 złote na poziomie LPSS-3 za jeden kanał, Jednocześnie, zgodnie z zobowiązaniem nałożonym podczas rozprawy, KIGEiT przedstawia zakres danych niezbędnych do wyliczenia stawki flat fee dla pojedynczego abonenta. Dane niezbędne do wyliczenia takiej stawki to: a) Średnia miesięczna wielkość ruchu (dane z okresu jednego pełnego roku kalendarzowego) dla abonentów (średniego abonenta) dla następujących frakcji ruchu: krajowe w sieci stacjonarnej (obejmującej połączenia miejscowe, strefowe, międzystrefowe oraz na numery NDSI), połączenia do sieci ruchomych oraz połączenia międzynarodowe. Dane te powinny dotyczyć zarówno abonentów indywidualnych jak i biznesowych (zgodnie z definicjami zaproponowanymi przez KIGEiT w poprzednim stanowisku); b) Rozkład ruchu w poszczególnych okresach rozliczeniowych z podziałem na klientów indywidualnych i biznesowych dla ruchu o którym mowa w pkt a; c) Dla wyliczenia stawki za zakończenie połączeń konieczne jest także określenie rozkładu ruchu dla poszczególnych poziomów dostępu jakie operator współpracujący z TP wykorzystuje we współpracy z TP (LPSS-1, LPPS-2, LPSS-3). Dodatkowo KIGEiT pragnie uzupełnić argumentację dotyczącą wprowadzenia rozliczeń opartych na flat-fee. Podczas rozprawy administracyjnej przedstawiciele TP wskazali na znikome zastosowanie tego typu rozliczeń w Europie. KIGEiT pragnie zauważyć, iż w najnowszym, przeznaczonym do konsultacji projekcie stanowiska ERG (zrzeszającego regulatorów z poszczególnych krajów europejskich) Revised Draft ERG Common Position on the approach to Appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, ERG wskazując na problem ofert wiązanych wprowadzanych przez operatorów zasiedziałych rekomenduje zastosowanie jako remedium na takie problemy wprowadzanie WLR oraz 5

6 właśnie ofert hurtowych typu flat-fee (str. 113 projektu stanowiska ERG). Jak widać, podejście KIGEiT do problemu ofert wiązanych i propozycje przedstawiane w tym zakresie są zbieżne z podejściem ciała zrzeszającego organy regulacyjne, w tym Prezesa UKE. Stąd też, zdaniem KIGEiT, propozycja wdrożenia tego typu rozliczeń jest w pełni uzasadniona aktualną sytuacją rynkową i stanowi znaczący wkład w poprawę równoprawnych warunków konkurowania na rynku detalicznym. II. Tranzyt dla usług sieci inteligentnych Naszym zdaniem usługa tranzytu do sieci inteligentnych jakościowo nie różni się od tranzytu innych rodzajów połączeń. W takim przypadku Przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie zobowiązany jedynie do poniesienia wyższej stawki za zakończenie połączenia. III. Oferty komercyjne VoIP W załączeniu przekazujemy obowiązujące oferty TP. W tym zakresie pragniemy również wskazać, że proponowana przez TP oferta zawiera dwa niekonkurencyjne mankamenty, tj.: nie jest zachowana symetria stawek za połączenia oraz zupełnie niezrozumiałe jest funkcjonowanie ograniczenia jednego łącza E1 w LPSS-3. IV. Przenośność numerów Nasze stanowisko zaprezentowaliśmy w piśmie z dnia 6 marca 2006 r. V. Stawki za łącza STM-1 Odnosząc się do cen łączy 155 Mbit/s (STM-1), pragniemy zaznaczyć, że łącza te zostały ujęte w Zaleceniach KE z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie udostępniania łączy dzierżawionych w Unii Europejskiej. Część 2 aspekty cenowe oferowanych hurtowo układów częściowych łączy dzierżawionych (zwane dalej Zaleceniami albo Rekomendacjami ). Powyższy dokument został opublikowany w Dz. Urz. UE z dnia 1 kwietnia 2005 r. L 83/52 55). Poniższa tabela określa górne pułapy cenowe (w EUR): 6

7 Pułap dla Pułap dla Pułap dla Pułap dla sumy opłaty sumy opłaty sumy opłaty sumy opłaty miesięcznej miesięcznej miesięcznej miesięcznej Pułap dla 1 1/24 1 1/24 1 1/24 1 1/24 jednorazow Przepustowo jednorazow jednorazow jednorazow jednorazow ej opłaty za ść ej opłaty za ej opłaty za ej opłaty za ej opłaty za przyłączeni przyłączeni przyłączeni przyłączeni przyłączeni e e dla łącza o e dla łącza o e dla łącza o e dla łącza o długości do długości do długości do długości do 2 km 5 km 15 km 50 km 155 Mbit/s Podobnie jak w poprzednim naszym stanowisku wnosimy o ustalenie kursu EUR w okresie ostatnich trzech miesięcy. Przyjęcie takiego kursu jest uzasadnione tym, iż jest to kurs w sposób najbardziej realny oddający zachowanie złotówki w ostatnim okresie, a tym samym najlepszy do wyznaczenia stawek, które maja obowiązywać w przyszłości (w założeniu KIGEiT do końca roku lub przez okres roku od zatwierdzenia lub wprowadzenia oferty ramowej). Jednocześnie w ocenie KIGEiT kurs ten jest bardziej zbliżony do kursów prognozowanych przez ekspertów makroekonomicznych, którzy prognozują umocnienie złotego w okresie najbliższych lat (co jest związane także z koniecznością spełnienia wymogów UE co do wprowadzenia w Polsce EUR). Pragniemy również wskazać, że Rekomendacje stanowią w pkt 2 lit. a, że krajowe organy regulacyjne powinny zapewnić, aby przestrzegano wszelkich wymienionych w załączniku I pułapów cenowych dla układów częściowych łączy dzierżawionych, opartych na danych cenowych i metodologii określonej w dokumencie roboczym służb Komisji, chyba że istnieje wiarygodny dowód pochodzący z analizy kalkulacji kosztów zatwierdzonej przez krajowy organ regulacyjny, potwierdzający, że zalecane pułapy cenowe spowodowałyby, że poziom ceny byłby niższy niż efektywne koszty wykorzystywanych elementów sieci i zamówionych usług z uwzględnieniem rozsądnej stopy zwrotu. Odnosząc się do powyższego należy wskazać, co następuje: 1) przyjęta przez Komisję Europejską metodologia (tzw. best current practice) została przejęta przez KIGEiT w uzasadnieniu cenowym, 2) brak dowodu pochodzącego z analizy kalkulacji kosztów zatwierdzonej przez krajowy organ regulacyjny, potwierdzającego, że zalecane pułapy cenowe spowodowałyby, że poziom ceny byłby niższy niż efektywne koszty wykorzystywanych elementów sieci i zamówionych usług z uwzględnieniem rozsądnej stopy zwrotu powoduje, że Regulator jest związany Rekomendacjami. Powyższe oznacza, że obowiązują górne pułapy cenowe, a Prezes URTiP jest władny (ściśle powinien) ustalić stawki niższe niż rekomendowane. Ponadto wnosimy o ustalenie stawek za łącza 2Mbit/s również na bazie Zaleceń Komisji Europejskiej. 7

8 VI. Definicja powierzchni kolokacyjnej Zgodnie z naszą wcześniejszą propozycją wnosimy o implementację następujących definicji: Powierzchnia kolokacyjna określona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, oddana przez TP do używania Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na warunkach określonych w umowie, w ramach stosunku najmu, w celu instalacji Szafy telekomunikacyjnej i Urządzeń telekomunikacyjnych ; Miejsce Kolokacji Sala Kolokacyjna albo inne wyznaczone przez TP pomieszczenie celem świadczenia przez nią Kolokacji ; VII. Ponoszenie kosztów budowy sal kolokacyjnych W tym zakresie wyjaśniamy, że wzór: Z = POK+U; gdzie : Z miesięczna kwota kompensująca nakłady finansowe Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, POK opłata abonamentowa wynikająca z liczby stojaków dla Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na zaadaptowanej powierzchni, U miesięczne należności do TP wynikające z Umowy o połączeniu sieci. wyraża zasadę, aby koszty mogły być potrącane nie tylko z opłat abonamentowych (z tytułu świadczenia przez TP kolokacji), ale także z należnościami z tytułu Umowy o połączeniu sieci. Abstrahując od przedstawionej propozycji pragniemy wskazać na rozwiązanie alternatywne sformułowane przez Izbę po raz pierwszy w postępowaniu w sprawie zobowiązania TP do zmiany RUO oraz na ostatniej rozprawie administracyjnej. Rozwiązanie to (które zaprezentujemy poniżej) naszym zdaniem w znacznym stopniu przyspieszy proces budowy Sal kolokacyjnych. Jest to o tyle istotne, że jak podaje TP na 110 lokalizacji jedynie w 37 lokalizacjach możliwa jest realizacja FPSS w trybie kolokacji. Izba odnosząc się do powyższego pragnie wyrazić wątpliwość co do prawdziwości tych danych. Niemniej jednak porównując okres obowiązywania RIO (praktycznie od listopada 2004 r. TP proponowała Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym warunki określone w RIO2004, jeszcze przed zatwierdzeniem tego dokumentu przez Prezesa UKE) należy 8

9 stwierdzić, że statystycznie będzie istniała możliwość kolokacji we wszystkich z 110 LPSS dopiero w roku 2010!!! Dla obliczenia zryczałtowanych kosztów jednorazowych opłat za kolokację warto zastosować kilka modeli umożliwiających obliczenie tych kosztów. Dlatego też KIGEiT proponuje zastosowanie trzech rozwiązań pozwalających na obliczenie przeciętnych, zryczałtowanych kosztów związanych z kolokacją: a) w oparciu o kosztorys TP przygotowany dla jednego z operatorów; b) w oparciu o model bottom-up przygotowanych przez UKE i konsultowany publicznie; c) w oparciu o koszty operatora alternatywnego związane z przygotowanie powierzchni kolokacyjnej ustalone zgodnie z cenami rynkowymi. Na podstawie tak ustalonych kosztów możliwe jest ustalenie średniej zryczałtowanej opłaty dla każdej z kategorii kosztów jednorazowych związanych z kolokacją. Ad. a) ustalenie opłat za kolokację w oparciu o kosztorys TP W bieżącej współpracy jeden z Przedsiębiorców telekomunikacyjnych wystąpił z Zamówieniem na kolokację (w zakresie LLU) w kilku lokalizacjach. Jest to o tyle istotne, że informacje uzyskane w ramach tego procesu mogą zostać wykorzystane dla potrzeb ustalenia opłat z tytułu kolokacji przy połączeniu sieci, co wynika z identyczności działań TP przy przygotowywaniu i wyposażeniu PDK dla potrzeb połączenia sieci oraz potrzeb uwolnienia pętli lokalnej. Jedną z nich był Płock. W przekazanym przez TP kosztorysie wyodrębniono następujące pozycje: 1. doprowadzenie zasilania, budowa tablic prądu stałego i przemiennego: materiały ; robocizna + pomiary Budowa lub rozbudowa systemów (wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania) klimatyzacja typu Split (2x5kW) Przygotowanie PDK montaż drabinek kablowych w sali 3,500 wybicie kanałów w ścianach dla potrzeb drabinek kablowych 0,5x0,3m 500 instalacja drabinek kablowych w sali, na korytarzu i na sali PG Z powyższych pozycji wynika, że przygotowanie oraz wyposażenie Sali kolokacyjnej zostało opomiarowane na 10 Przedsiębiorców telekomunikacyjnych (przy założeniu 1 stojak dla 1 przedsiębiorcy, na co wskazywali Przedstawiciele TP na drugiej rozprawie administracyjnej) i koszt całkowity to złotych. Oznacza to, że koszt dla jednego Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tego tytułu wynosi złotych. Z uwagi na fakt, że należy powyższe poddać korekcie z uwagi na różne lokalizacje koszt ten nie powinien być wyższy niż złotych. Ad. b) ustalenie opłat w oparciu o model bottom-up przygotowany przez UKE 9

10 W ostatnim czasie Prezes UKE przeprowadzał konsultacje modelu bottom-up dla potrzeb budowy punktów styku sieci w poszczególnych trybach połączenia sieci. Ad. c) ustalenie opłat w oparciu o koszty operatora alternatywnego związane z przygotowanie powierzchni kolokacyjnej ustalone zgodnie z cenami rynkowymi; Dla potrzeb przygotowania stanowiska w zakresie jednorazowych opłat za kolokację KIGEiT zwrócił się do jednego z operatorów zrzeszonych w KIGEiT o wskazanie kosztów związanych z przygotowaniem powierzchni kolokacyjnej oraz jej utrzymaniem, ponoszonych przez tego operatora. Ponieważ operator ten jest uważany za operatora efektywnego kosztowo, koszty podane przez tego operatora można uznać za odpowiadające wymogom określonym w Pt, gdzie wśród przesłanek nałożenia obowiązku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej wskazano promocję efektywności i zrównoważonej konkurencji, zapewnienie maksymalnej korzyści dla użytkowników końcowych. Standard i jakość wykonania PDK przez tego operatora nie odbiega od jakości i standardu gwarantowanego przez TP w ramach ofert ramowych, a w konsekwencji można uznać, iż koszty ponoszone przez TP nie powinny być wyższe. Jednocześnie, ze względu na fakt, iż uzyskane dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa wykorzystanie danych jak i ich zaprezentowanie pozostałym stronom postępowania musi nastąpić bez podania nazwy tego operatora oraz bez szczegółowego podania sposobu jej wyliczenia. Obliczenia, które wskazano poniżej dotyczą sali kolokacyjnej o powierzchni 40 m 2 i przy założeniu, że operator dla swoich celów wykorzysta maksymalnie 3 m 2 (w przypadku konieczności instalacji dwóch szaf kolokacyjnych). Niemniej jednak obliczenie stawki za PDK powinno odnosić się do najmniejszej jednostki, jaką jest powierzchnia 1,5 m 2 niezbędna do instalacji jednej szafy kolokacyjnej. Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia kolokacyjnego obejmują w ocenie KIGEiT przygotowanie samej sali kolokacyjnej (całkowity remont pomieszczenia, odpowiednie uziemienie, kable zasilające oraz rozdzielnię elektryczną) oraz koszty wyposażenia powierzchni kolokacyjnej (system zasilania 48VDC, klimatyzacja, szachty kablowe, okablowanie strukturalne, ramy DDF, przełącznica ODF). Całkowite koszty przygotowania sali kolokacyjnej wynoszą ok złotych (KIGEiT opiera się na kosztach ponoszonych przez Operator przy budowaniu sal kolokacyjnych dla własnych potrzeb). Przy przeliczeniu tego kosztu na 1 m 2, średni koszt dla Operatora B powinien wynosić 880 złotych/m 2. Całkowite koszty wyposażenia wynoszą natomiast ok złotych/m 2. Biorąc powyższe pod uwagę koszt przygotowania oraz wyposażenia Sali kolokacyjnej dla posadowienia jednej szafy kolokacyjnej powinien wynosić w sumie 2910 zł). Jednocześnie należy pamiętać, iż jest to kalkulacja dla budowy zupełnie nowej sali kolokacyjnej. Dlatego też należy pamiętać, iż, w przypadku TP a) TP ma już powierzchnie kolokacyjne i musi je co najwyżej odpowiednio doposażyć, 10

11 b) pomieszczenia TP nie wymagają generalnych remontów. Podsumowanie Biorąc powyższe metody pod uwagę, otrzymane zostaną trzy odrębne wyniki w wysokości a. średni koszt w oparciu o kosztorys tp (ad a) = (skorygowany zł) b. średni koszt w oparciu o model bottom-up = XXX c. średni koszt w oparciu o koszty rynkowe (ponoszone przez operatora alternatywnego) = zł W oparciu o te 3 analizy, KIGEiT rekomenduje przyjęcie ceny w wysokości zł za stojak (1,5 m 2 ), co powinno umożliwić TP pełne odzyskanie kosztów inwestycyjnych związanych z przygotowywaniem i wyposażeniem Sali kolokacyjnej, szczególnie wziąwszy pod uwagę fakt, iż większość sal wymaga jedynie adaptacji, a nie jest budowana i wyposażana od nowa. Dodatkowo taka metoda niejako wymusza na TP efektywność, a jednocześnie TP w przypadku zwiększenia swojej efektywności może przygotowywać i wyposażać Salę kolokacyjną po niższych kosztach i uzyskiwać dzięki temu wyższą stopę zwrotu z inwestycji. Pragniemy również wskazać, że bardzo ciekawym dokumentem jest również Stanowisko TP z dnia 24 kwietnia 2006 r., w którym wskazano na średnie czasy związanych z wykonaniem trybu kolokacji. W zakresie czynności związanych bezpośrednio z czynnościami inżynieryjnymi wyodrębniono: przygotowanie studni kablowej (8,5 godziny); roboty inżynieryjne pomiędzy studnią kablową a komora kablową TP (37 godzin); okablowanie światłowodowe (24,5 godziny); przygotowanie pomieszczenia do instalacji urządzeń operatora (53 godziny); przygotowanie stanowiska do instalacji urządzeń operatora (24 godziny); okablowanie teletransmisyjne dla sygnałów elektrycznych (21,5 godziny). Daje to łącznie 168,5 roboczogodziny, czyli w sumie (przyjmując ośmiogodzinny czas pracy) nieco ponad 21 dni roboczych. W tym kontekście wskazany przez TP termin realizacji trybu kolokacji (8 miesięcy) jest terminem dość dziwnym. VIII. Mechanizm zmniejszania zabezpieczeń Naszym zdaniem TP w piśmie z dnia 5 maja 2006 r. słusznie uznała za uzasadnione wprowadzenie mechanizmu obniżania wysokości gwarancji w przypadku zmniejszania ruchu. Jednak zdaniem Izby przeliczenie zabezpieczeń winno następować nie w odstępach 6 miesięcy (jak proponuje TP), ale 3 miesięcy. Powyższe wynika z faktu, że forcastowanie ruchu przez nowego przedsiębiorcę zawsze uzależnione jest od planów i założeń biznesowych, które niestety często nie są realizowane. M.in. stąd naszym zdaniem należy zwiększyć częstości przeliczeń do 3 miesięcy. 11

12 IX. Czas trwania umowy kolokacji Naszym zdaniem (co wskazywaliśmy już na rozprawie administracyjnej) czas trwania umowy kolokacji winien odpowiadać czasowi trwania umowy o połączeniu sieci. Zatem umowa taka winna być zawierana na czas nieokreślony. Co więcej, w naszej opinii co do obowiązywania tych umów winny być w zakresie identyczne (z uwzględnieniem specyfiki umowy dotyczącej najmu powierzchni). X. Jakość obsługi ruchu Odnosząc się do Jakości obsługi ruchu pragniemy wskazać, co następuje: 1. Średni czas trwania połączenia. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie są w stanie zagwarantować, że średni czas połączenia na LPSS będzie dłuższy niż 60 sec. 2. Współczynnik wykorzystania wiązki Yw. Proponowana zasada, aby przystąpić do rozbudowy wiązki, gdy współczynnik wykorzystania przekroczy 97%, przy przyjętym czasie rozbudowy wiązki równym 3 miesiące, stanowi poważne i nieakceptowalne ryzyko biznesowe. Jesteśmy w stanie zaproponować kompromisowe podejście w celu wyznaczenie progu rozbudowy wiązki w oparciu o wzór Haywarda, przedstawione w tabeli poniżej: Licz Ruch ba Haywar łączy d [erl] / B=0,5% Z=2,3 Z Rozbud owa Ruch Erlang Zapas [erl] / B=0,5% Hay 62 39, ,5 7, , ,5 9, , ,0 18, , ,0 21, , ,0 23, , ,0 25, , ,0 28, , ,0 28, , ,0 31, , ,0 31, , ,0 34,0 Erl- 12

13 , ,0 34, , ,0 34, , ,0 37, , ,0 37, , ,0 37, , ,0 38, , ,0 38, , ,0 41, , ,0 42, , ,0 42, , ,0 43, , ,0 43, , ,0 44, , ,0 44, , ,0 45, , ,0 45, , ,0 46, , ,0 46, , ,0 47, , ,0 48, , ,0 48, , ,0 49,0 3. Wariancja ruchu oferowanego, współczynnik koncentracji ruchu w GNR oraz współczynnik S24 Przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie mają możliwości kontroli generowanego przez swoich Abonentów ruchu tak, aby zagwarantować dotrzymanie takich parametrów. Powyższe może stanowić ograniczenie we wprowadzaniu nowych usług lub planów taryfowych. 4. Dodatkowym problemem, który nie znalazł jeszcze swojego rozwiązania jest wymiarowanie wiązki jednokierunkowej w kierunki A->B w przypadku, gdy zostało złożone zamówienie na rozbudowę jednokierunkowej wiązki B->A. Podobny przypadek występuje w przypadku budowy nowego punktu styku: dla ruchu telefonicznego, wymiana ruchu musi być w obu kierunkach. Proponujemy przyjęcie następujących ustaleń: Dla rozbudowy wiązek w LPSS: jeżeli w kierunku A-> B rozbudowa daje możliwość obsługi dodatkowego ruchu A->B, to w kierunku B->A rozbudowa powinna być równa A->B x proporcje ruchu w GNR, zaokrąglona w górę z dokładnością do łącza E1; Dla budowy nowego PSS strefowego: jeżeli w kierunku A-> B pojemność wiązki wynosi A--->B, to w kierunku B-->-A pojemność powinna zostać wyliczona jako A--- >B x proporcje ruchu strefowego w (strefie numeracyjnej, jeżeli budowany LPSS jest kolejnym w SN) lub (na wszystkich strefowych LPSS) 13

14 XI. Koszty testów Odnosząc się to kwestii testów, to pragniemy wskazać, że testy są niezbędne do uruchomienia PSS. Niemniej jednak koszty przyjęte przez TP są nieakceptowalne i trudne do oszacowania. W pozycji 7 tabeli 3. Opłata za uruchomienie połączenia sieci z wykorzystaniem Trybu Kolokacji oraz w pozycji 6 w tabeli nr 4. Opłaty za uruchomienie połączenia sieci z wykorzystaniem Trybu Połączenia Liniowego wskazano, że Przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek poniesienia opłaty za Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji w wysokości 8.497,00 złotych. Dodatkowo w pozycji 7 w tabeli nr 4. Opłaty za uruchomienie połączenia sieci z wykorzystaniem Trybu Połączenia Liniowego oferta określa, że Przedsiębiorca ponosi opłatę za Testy kompatybilności w wysokości 5.173,00 złotych. Niestety TP na ostatniej rozprawie administracyjnej nie była w stanie określić i uzasadnić zakresu tych czynności. Ponadto warto dodać, że w przypadku testów PSS teoretycznie te same koszty ponoszą Przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Połączenie sieci jest czynnością wzajemną, która przynosi korzyści zarówno dla TP, jak i Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Z takiego punktu widzenia sens ponoszenia opłat jedynie przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego jest wątpliwy (mamy tu do czynienia z symetrycznością zarówno czynności, jak i korzyści). Niemniej jednak wskazujemy, że np. koszty testów kompatybilności po obu stronach realnie powinny wynosić około złotych. Powyższe wynika z faktu, że np. koszt rynkowy nabycia miernika to EUR. Uwzględniając 3 letni okres amortyzacji daje to koszt miesięczny złotych. Testy powinny trwać koło 2 dni, czyli koszt sprzętu to około 256 złotych. Z kolei, dzienny koszt osobowy to około 350 złotych. Razem koszty tych testów powinny kształtować się realizmie na poziomie około 1000 złotych. Ponadto pragniemy również zwrócić uwagę, że Oferta nie wskazuje na odrębny koszt testów np. w przypadku Trybu Łącza Dedykowanego czy w Trybie Sieci Szkieletowej. Jak się wydaje w takim przypadku testy są zawarte w opłacie za uruchomienie łącza (obejmującej również np. zestawienie łącza). Jeżeli tak (bo trudno znaleźć jakieś inne racjonalne uzasadnienie) to opłaty za Uruchomienie połączenia sieci, pomiary i przekazanie do eksploatacji w wysokości 8.497,00 złotych są przynajmniej 4 krotnie przekalibrowane, skoro opłata za uruchomienie (2.852,00) stanowi trzecią część tej kwoty. W konsekwencji, oferta w tym zakresie jest niekonsekwentna/nielogiczna, a koszty testów, o których mowa w pkt 4.5 (które powinny być identyczne w każdym trybie połączenia sieci) powinny zostać wyłączone (ze względu na symetryczność połączenia) albo (z ostrożności) mogą wynosić około złotych. 14

15 Ponadto jeszcze raz wskazujemy, że oferta RIO winna opierać się na dwóch modelach współpracy: nabywaniu przez Przedsiębiorców telekomunikacyjnych rozpoczęć połączeń międzysieciowych z jednoczesnym świadczeniem przez TP bilingu, fakturowania i windykacji oraz nabywaniu przez TP zakończeń połączeń międzysieciowych w celu zafakturowania Abonentów. Prezes KIGEiT Stefan Kamiński 15

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci

Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Spółki Telefony Podlaskie S.A. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych

Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych Informacje dla operatorów o warunkach zakańczania połączeń w sieci Cyfrowego Polsatu na zasadach hurtowego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat SA 1. Termin realizacji połączenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Informacja w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Netii S.A. (Oferta IC Netii) Warszawa, 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem Warszawa, 15 czerwca 2007 r. Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem W dniu 13 marca 2006 r. Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

I. Warunki techniczne połączenia sieci

I. Warunki techniczne połączenia sieci Informacja w sprawie warunków dostępu telekomunikacyjnego do sieci Agencji Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A. w zakresie usług zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ARREKS Definicje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej

TARYFA. dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 31.01.2008, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OPERATORÓW

INFORMACJA DLA OPERATORÓW INFORMACJA DLA OPERATORÓW dotycząca dostępu telekomunikacyjnego do ruchomej publicznej sieci telefonicznej P4 Sp. z o.o. Wersja z dnia 2 styczeń 2013 r. 1 WSTĘP Niniejszy dokument ( Informacja ) określa

Bardziej szczegółowo

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupy taryfowe B, C Kraków 2013 Rok Spis treści. str. 1. Informacje ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

Przyczyny powstania oferty Oferty Ramowej

Przyczyny powstania oferty Oferty Ramowej Oferta Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Przyczyny powstania oferty Oferty

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 maja 2016 r.

Obowiązuje od 1 maja 2016 r. Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Komentarze do KPI. KPI 11 - Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI Terminowość 99,87%.

Komentarze do KPI. KPI 11 - Terminowość udzielania odpowiedzi na zamówienie ROI Terminowość 99,87%. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Realizacja Załącznika nr 5 do Porozumienia TP - UKE z dnia 22.10.2009 Miesiąc sprawozdawczy: Listopad 2009 Raport KPI Wartość wskaźników dla Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 8 grudnia 2011. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 8 grudnia 2011 Nowelizacja Pt - PRS Agenda 1. Obowiązki 2. Strumienie 3. Założenia 4. Realizacja 5. Harmonogram Przepisy Pt Dotychczas realizowane obowiązki Bezpłatna zapowiedź dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji

Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji Załącznik produktowy nr 8 do Umowy Ramowej - Usługa Kolokacji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Kolokacji urządzeń teletechnicznych o parametrach,

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ sp. z o.o. w Katowicach (40-039), ul. Powstańców 30 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLSKIEJ GRUPY

Bardziej szczegółowo

oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a.

oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a. Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń: CZĘŚĆ TECHNICZNA Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie)

Projekt Umowy. Zwłoka w uruchomieniu usługi (liczba pełnych dni kalendarzowych, które upłynęły od daty uruchomienia usługi przewidzianej w Umowie) Projekt Umowy 1 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta następujących usług: 1) Dostawa łącza Internetowego dla Gminy Miasta Rzeszów, 2) Świadczenie asysty technicznej przy

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione wprowadzony w życie w dniu 31 marca 2009 r. obowiązuje Abonentów, którzy po dniu 30 marca 2009 r. zawarli z Orange umowę

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Panel UKE Piotr Gawryluk

Panel UKE Piotr Gawryluk Panel UKE hurtowe dotyczące budowanych sieci: nadmiarowość sieci zakres świadczonych usług Piotr Gawryluk Dep. Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej p.gawryluk@uke.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)

Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór) Wniosek o przyłączenie do sieci Cyfrowego Polsatu w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 13 grudnia 2006 r. KIGEiT/1151/12/2006 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01 211 Warszawa STANOWISKO W nawiązaniu do pisma z dnia 25 października 2006 r., znak:

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1

CENNIK USŁUG. Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1 CENNIK USŁUG Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej CENNIK USŁUG 1 Wszystkie ceny w Cenniku są cenami netto. Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki z dnia wystawienia faktury. 1. Opłaty wspólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług

Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług Załącznik nr 10 do Umowy Ramowej Cennik Usług 1 Opłaty i warunki wspólne dla wszystkich usług: 1. Opłaty za Nadzór OI: LP. NAZWA JEDNOSTKA 1. Nadzór OI (ryczałt : dojazd oraz 1,5h nadzoru OI) jednorazowa

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w

Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w Informacje dotyczące zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej GTS Poland Obowiązuje od 1 stycznia 2014 GTS

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN.: Załącznik nr 7 do SIWZ Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG TELEFONICZNYCH NA RZECZ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR DRT-WWM /05( )

DECYZJA NR DRT-WWM /05( ) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Polkomtel S.A. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa DECYZJA NR DRT-WWM-60600-20/05( )

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 22.01.2008 r. KIGEiT/58/01/2008 Pan Andrzej Panasiuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa W nawiązaniu do pisma z dnia 8 stycznia 2008 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1

Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 1.2. DOSTĘP TK ISDN (2B+D) LUB DOSTĘP ŁĄCZEM SYSTEMOWYM. Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa_Minutowa Strona 1 Taryfa Minutowa 1. OPŁATY INSTALACYJNE 1.1. DOSTĘP ANALOGOWY 7 nieokreślony (pierwsze i drugie zakończenie łącza z zamówienia) jednorazowo 250,00 55,00 305,00 nieokreślony (trzecie

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 30 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE

praktyczny poradnik dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych członków KIKE KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Tel. + 48 022 29-28-700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa

OFERTA. interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa OFERTA interkonekt krajowy w technologii IP usługa testowa Telekomunikacja Polska Domena Hurt Zarządzanie Relacjami z Klientami - Operatorami Marketing i Strategia Hurtowa 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland

Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland Wniosek o przyłączenie do Sieci Mobyland w celu realizacji usług zakańczania połączeń przychodzących z sieci Operatora (Wzór)...... Miejscowość Data wypełnienia Na podstawie niniejszego wzoru Wniosku,

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu KW S.A. Nr 734/2013 z dnia 30.08.2013 r. CENNIK USŁUG ELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z ABELAMI ARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 1.10.2013 1 SPIS REŚCI. CZĘŚĆ I.

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam

Cennik Taryfa Dużo Rozmawiam Cennik ryfa Dużo Rozmawiam Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl D/Kw 220/1-GAZ/2015/ Dębica, dnia 29 lipca 2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Cennik ryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Spokojna

Cennik Taryfa Spokojna Cennik ryfa Spokojna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI

RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI RAMOWA OFERTA TP O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA POŁĄCZEŃ, ZAKAŃCZANIA POŁĄCZEŃ ORAZ HURTOWEGO DOSTĘPU DO SIECI Telekomunikacja Polska WSTĘP Dokument ten (zwany dalej Ofertą ) określa

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A.

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. CZĘŚĆ 1. Plan taryfowy standardowy Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Opłaty jednorazowe VAT a) 1 do 3 100,00 23,00 123,00 b) od

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 237/2009 z dnia 31.12.2009 ze

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 213 Dyrektora NASK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 213 Dyrektora NASK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 213 Dyrektora NASK Oferta ramowa dotycząca połączenia sieci Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Naukowej i Akademickiej Sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA

OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA OPERATOR, USŁUGA, PREZES, TELEKOMUNIKACJA, PRZEDSIĘBIORCA, LOKALIZACJA Dariusz Prymon aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Abonent sieci publicznej może w każdym czasie wystąpić do prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej)

informacji Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) L.p. Przedmiot informacji Proponowana zmiana Uzasadnienie Formularz F00 Informacja o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym 1. 00.02.3.1 (wydatki na infrastrukturę w sieci ruchomej) 2. 00.02.4 (wartość infrastruktury)

Bardziej szczegółowo

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS

Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Konsultacje rynkowe Oferty Ramowej Operatora WSS Oferta ramowa Kanalizacja Kolokacja Ciemne włókna Lambda Transmisja Ethernet Internet Konstrukcja Oferty Ramowej Oferta ramowa Umowa ramowa Harmonogram

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 60

Cennik Lepszy Telefon 60 Cennik Lepszy Telefon 60 Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna

Cennik Usługi ISDN Duo Taryfa Wszechstronna Cennik Usługi ISDN Duo ryfa Wszechstronna Obowiązuje od 1.01.2011 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej ISDN (aktywacja) Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012 Mr Hyde 40Mb Warszawa, 11 lipiec 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 18 czerwca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług

Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów. Wiesław Baług Sieć dostępowa w gminie - struktura kosztów i przychodów Ceny usług RYNEK CENA USŁUGI KOSZTY Kategorie kosztów operacyjnych w działalności operatorskiej Koszty operacyjne związane z materiałami oraz usługami

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą Zarządu z dnia 26 listopada 2013 roku i obowiązuje od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo