CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE"

Transkrypt

1 CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE tzw. JĘZYKOWEJ AUTORZY: mgr Katarzyna Horwacik mgr Joanna Mrozek mgr Danuta Patalita mgr Izabela Piątkowska mgr Mirela Pogoda mgr Teresa Seifert 1

2 WSTĘP Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat nie tylko w sensie technicznym, ale i intelektualnym. Ludzie, którzy potrafią postrzegać rzeczywistość w więcej niż jednym języku, postrzegają ją wielokrotnie, za każdym razem inaczej. Uczmy się języków obcych, ponieważ zwiększa to możliwość globalnego zrozumienia świata, podnosi naszą atrakcyjność na rynki pracy, a co za tym idzie otwiera możliwości znalezienia ciekawszej pracy, rozwija świadomość o roli języka ojczystego, możemy czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, słuchać muzyki i czytać w języku obcym, mamy lepszy dostęp do świata rozrywki, podróżowanie staje się łatwiejsze i ciekawsze, zawieramy przyjaźnie i znajomości niedostępne bez języka obcego. Niniejsza innowacja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum będących na poziomie III.1 stopnia zaawansowania z języka angielskiego oraz na poziomie III.O z języka francuskiego i niemieckiego. Uwzględnia on założenia obowiązującej podstawy programowej do języków obcych i programów nauczania do języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz wzbogaca je o nowe elementy. Innowacja kierowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych ułatwiając im wieloaspektowy rozwój. Innowacja poszerza elementy kultury, literatury, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych, frankofońskich oraz niemieckojęzycznych. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych, kulturowych czy socjologicznych, rozwijają się społecznie. Innowacja pomaga w kształtowaniu wrażliwości i tolerancji wobec innych narodów. Wzbogaca zasób słownictwa aktywnego i pasywnego oraz poszerza wiadomości z zakresu struktur gramatycznych. Innowacja zakłada również pełniejsze przygotowanie uczniów do realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego oraz stymuluje ich do szerszej aktywności na poziomie szkolnym, miejskim, wojewódzkim czy międzynarodowym. 2

3 CELE EDUKACYJNE Szersze poznanie kultury i spraw życia codziennego krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Poznanie wybranych autorów literatury krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Zapoznanie się z ważniejszymi faktami historycznymi oraz geografią krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Podniesienie poziomu zintegrowanych kompetencji językowych, Zwiększenie zasobu słownictwa aktywnego i pasywnego, Poszerzenie wiadomości z zakresu struktur gramatycznych, Komunikowanie się w realiach nauczanych języków, Prezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkursach, Wykorzystanie nabytych nawyków i umiejętności językowo kulturowych porzez udział w projektach europejskich lub ogólnopolskich, Koleracja międzyprzedmiotowa (geografia, historia, muzyka, plastyka, język polski), Animowanie życia artystyczno kulturalnego szkoły. CELE WYCHOWAWCZE Kształtowanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, Rozwijanie umiejętności stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole, Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych, Rozwijanie uzdolnień, Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy. 3

4 ZAKŁADANE EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Po zrealizowaniu innowacji uczeń: Wykorzystuje informacje o kulturze i życiu codziennym krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych tworząc np. broszury, projekty, audycje radiowe, prezentacje multimedialne, Opisuje niektóre wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii,Nowej Zelandii, Francji, Belgii, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Nazywa różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi krajami, Potrafi wskazać na mapie poszczególne krainy, ich stolice i ważniejsze obiekty geograficzne, Zna główne święta w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Belgii, Niemczech, Austrii oraz związane z nimi zwyczaje, Wymienia ważniejsze pozycje w literaturze brytyjskiej, amerykańskiej, australijskiej, francuskiej oraz niemieckiej, Posługuje się zintegrowanymi kompetencjami językowymi, Wykorzystuje w wypowiedzi ustnej i pisemnej wzbogacone struktury leksykalno gramatyczne, Opanował rozwinięte struktury gramatyczne stosowane do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, Wzbogacił słownictwo w zakresie komponentu językowo - kulturowego, Identyfikuje niuanse w wymowie mieszkańców różnych krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych ZAKŁADANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Po zrealizowaniu innowacji uczeń: Jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur, Ma rozwiniętą umiejętność samodzielnego uczenia się, a także współpracy w grupie i zespole, Potrafi samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, Umie w pełni wykorzystać swoją wiedzę, Potrafi pomóc kolegom w rozwiązywaniu problemów językowych, Bierze czynny udział w życiu szkoły ( np. udział w konkursach, Dniach Języków Obcych, projektach europejskich), Planuje proces samodzielnego uczenia się, Potrafi samodzielnie ocenić swoje postępy w nauce, 4

5 EWALUACJA CELÓW Przez cały okres trwania zajęć innowacyjnych uczniowie będą systematycznie diagnozowani i kontrolowani ma to na celu śledzenie procesu edukacyjnego, Uczniowie będą przygotowywać projekty (broszury, foldery zachęcające turystów do odwiedzania krajów angielskojęzycznych, frankofońskich, niemieckojęzycznych), audycje radiowe, Raz w okresie przeprowadzone będą testy sprawdzające poziom wiedzy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Belgii, Kanadzie, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Lichtenstein, Ewaluowane będą dokonania edukacyjne uczniów (np. w konkursach językowych, konkursach wiedzy o krajach anglojęzycznych, frankofońskich, niemieckojęzycznych), Na koniec każdego roku szkolnego przeprowadzone będą ankiety ewaluacyjne wśród uczniów, Ankiety ewaluacyjne uczniów będą przeanalizowane i opracowywane w formie raportu. W czerwcu każdego roku po wnikliwej analizie umiejętności i osiągnięć uczniów, autorzy innowacji sporządzą zestawienie słabych i mocnych stron innowacji. Po zakończeniu całego cyklu autorzy podsumują realizację i stopień wykonania założonych celów. Rezultaty wdrażanej innowacji przedstawiane będą systematycznie dyrektorowi szkoły pisemnie pod koniec roku szkolnego oraz gronu pedagogicznemu na konferencji podsumowującej rok szkolny. 5

6 SYSTEM MOTYWACYJNY Przy punktowym wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania uczniowie w punkcie Ocena projektu edukacyjnego będą otrzymywać punkty związane z realizacją projektu, mogąc w ten sposób zaliczyć to zadanie. Może to być również działalność punktowana jako aktywność szkolna, Uczniowie będą również otrzymywać oceny z aktywności, testów sprawdzających ich wiedzę o krajach anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w projektach europejskich, np. Comenius, e-twining, POWT oraz wyjazdach zagranicznych do Belgii, Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. 6

7 METODY PRACY Metoda kognitywna podkreśla, że język ma charakter twórczy; osłuchiwanie się językiem nie jest nawykowe, lecz innowacyjne. Metoda ta pomaga uczniom wykształcić takie kompetencje językowej, dzięki którym mogą rozumieć i samodzielnie tworzyć nieskończenie wiele poprawnych zdań w języku obcym (błędy traktowane są tu jako czynnik naturalny, ponieważ jest to sygnał, że proces uczenia się zachodzi) Metoda komunikacyjna zakłada, że język to narzędzie komunikacji. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Nauczany materiał językowy ma odniesienie do konkretnych sytuacji. Czytane są dialogi z podziałem na role, jak w prawdziwej komunikacji, przez co uczniowie nabierają przekonania, że język służy załatwieniu konkretnych spraw w otaczającym świecie. Metoda będzie wykorzystana również w bezpośrednim kontakcie podczas wyjazdów zagranicznych. Metoda audiowizualna wprowadza do nauczania liczne pomoce techniczne, filmy, itp., przez co zachęca ucznia do nauki języka. Metody i techniki aktywizujące (burza mózgów, drama, słowa skojarzenia, dyskusja, stacje dydaktyczne, porfolio, metoda projektu) - motywują uczniów do kreatywnego myślenia, poszukiwania innych pomysłów, samodzielnego rozwiązywania problemów, pomagająprzyswoić bez trudu nową wiedzę, dyskutować i spierać się na różne tematy,uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne, wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, Strategie ludyczne stosowane są w utrwalaniu słownictwa, mają pomóc uczniom w bezstresowym przyswajaniu wiedzy. FORMY PRACY praca indywidualna np. ciche czytanie w celu zrozumienia informacji praca w parach np. krótka konwersacja praca w grupach np. odgrywanie scenki, rozwiązywanie problemu praca z całą klasą np. burza mózgów stacje edukacyjne na każdym ze stanowisk uczniowie w parach lub grupach wykonują inne zadanie, związane ze zdobytymi umiejętnościami lub wiedzą projekty szkolne (planowanie, zbieranie materiałów, opracowanie projektu i prezentacja produktu finalnego) projekty europejskie - np. program etwinning (www.etwinning.net) lub partnerska (dwustronna lub wielostronna) współpraca szkół w ramach programu Comenius (www.comenius.org.pl) praca z komputerem, tablicą interaktywną lub rzutnikiem multimedialnym. 7

8 INFORMACJIE DODATKOWE I SPOSÓB NABORU GRUPY INNOWACYJNEJ Innowacja wdrożona zostanie w klasie I gimnazjum i kontynuowana w trzyletnim cyklu nauczania, Realizacja innowacji wymaga od jej uczestników średnio zaawansowanego poziomu znajomości języka angielskiego. W związku z czym, niezbędna jest wcześniejsza weryfikacja umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz predyspozycji językowych. Będzie ona miała formę pisemnego sprawdzenia kompetencji i predyspozycjijęzykowych. Każdy uczeń ma prawo wyrażenia chęci uczestnictwa w innowacji. Jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc (28 30 uczniów) przyjęcie do klasy innowacyjnej będą uczniowie spełniający oczekiwane wymagania, Innowacja nie wymaga wcześniejszej znajomości języka francuskiego lub języka niemieckiego, Proponowana liczba godzin do realizacji innowacji: język angielski I kl. 2 godziny dla ucznia / tyg. z podziałem na grupy (łącznie 4 godz.) II kl. 2 godziny dla ucznia / tyg. z podziałem na grupy (łącznie 4 godz.) III kl. 2 godziny dla ucznia / tyg. z podziałem na grupy (łącznie 4 godz., z czego 2 godz. w ramach realizacji art. 42 KN) język francuski I kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) II kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) III kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) Język niemiecki I kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) II kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) III kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) Założenia innowacyjne realizowane będą w ramach budżetu szkoły zabezpieczonego przez organ prowadzący, Praca nad realizacją celów innowacji nie wymaga korzystania z podręcznika, Zajęcia realizowane będą na podstawie materiałów opracowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem różnych zasobów literatury, Internetu, czasopism, Realizującymi innowacje będą nauczyciele języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. 8

9 TEMATYKA LEKCJI: JĘZYK ANGIELSKI 9

10 Tematyka lekcji: poszerzenie struktur gramatycznych kl. I Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. Present Simple and Continuous state verbs ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem czasów teraźniejszych. Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych 2. Adjectives with ed, ing, +pre. ćwiczenia gramatyczne. 3. Past Simple and Past Continuous - ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem czasów przeszłych. 4. Verbs and phrases v. phrasal verbs uzupełnianie zdań czasownikami złożonymi. 5. Defining and non-defing relative clauses ćwiczenia gramatyczne. 6. Formy czasu przyszłego ćwiczenia gramatyczne. 7. Nouns, verbs, adjectives ćwiczenia słowotwórcze. i w wypowiedzi. Poprawnie stosuje kolokacje przymiotników z przyimkami. Zna większość form przeszłych czasowników nieregularnych Swobodnie posługuje się czasami przeszłymi PastSimple i PastContinuous Prawidłowo uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi. Posługuje się poznanymi czasownikami złożonymi (phrasalverbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Uzupełnia zdania i stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie formułuje zdania przydawkowe, dokańcza zdania przydawkowe (relativeclauses) Prawidłowo stosuje zdania przydawkowe w swobodnej wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się formami wyrażania przyszłości (wykonuje zadania gramatyczne). Poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników i 10

11 8. Modal verbs ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniemczasowników modalnych. 9. Prsent Perfect Simple and Continuous ćwiczenia gramatyczne. 10. Adverbs tworzenie przymiotników. 11. Word order: direct and indirect objects ćwiczenia gramatyczne. 12. Conditionals:0,1,2 ćwiczenia z zastosowaniem trybów warunkowych. 13. Verbs with prepositions ćwiczenia z zastosowaniem czasowników. 14. Wyrażenia: so, such a, too, enough ćwiczenia gramatyczne. 15. Past Simple and Present Perfect Simple, Present Perfect with adverbs ćwiczenia z zastosownaiem różnych czasów. stosuje je w transformacjach oraz wypowiedzi. Prawidłowo uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Potrafi je zastosować w wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi must, can t, should, ought to, may, might, could. Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie tworzy i stosuje przysłówki. Poprawnie porządkuje wyrazy w zdaniu z dwoma dopełnieniami Poprawnie formułuje zdania z dwoma dopełnieniami. Prawidłowo posługuje się trybami warunkowymi (zero,first,second). Potrafi połączyć czasowniki z odpowiednimi przyimkami tworząc wyrażenia typu blame (sb) for sth Prawidłowo stosuje w zdaniach i w wypowiedzi czasowniki z przyimkami (blame sb for sth). Prawidłowo stosuje w wypowiedzi słowa such,so oraz konstrukcje z ich użyciem. Prawidłowo uzupełnia zdania czasownikami w czasach PastSimple i Present Perfect Continuous oraz stosuje je w wypowiedzi. 11

12 16. Quantifiers ćwiczenia z wykorzystaniem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. 17. Past Perfect Simple and Continuous ćwiczenia gramatyczne. 18. Be able to użycie czasownika w różnych czasach. 19. Strona bierna ćwiczenia gramatyczne. 20. Phrasal verbs ćwiczenia z użyciem czasowników złożonych. 21. Question tags ćwiczenia gramatyczne. 22. Reported speech: statements and commands ćwiczenia gramatyczne. 23. Reported speech: questions ćwiczenia gramatyczne. Prawidłowo stosuje odpowiednie określenia ilościowe (quantifiers) w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Prawidłowo stosuje czasy Past Perfect Simple i Past PerfectContinuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo formułuje zdania w różnych czasach z czasownikami can oraz be able to. Zna zasady użycia oraz formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple. Prawidłowo stosuje formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi. Prawidłowo stosuje poznane czasowniki złożone. Poprawnie uzupełnia zdania formami question tags i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie przekształca zdania i rozkazy na mowę zależną. W większości poprawnie posługuje się mową zależną w wypowiedzi. Poprawnie przekształca zdania pytające na mowę zależną. W większości poprawnie 12

13 24. Articles - ćwiczenia gramatyczne. 25. Ing form and to form ćwiczenia gramatyczne. 26. Third conditional ćwiczenia gramatyczne. posługuje się mową zależną w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zeroarticle i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Formułuje różnorodne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive. Prawidłowo stosuje III tryb w zadaniach gramatycznych. Poprawnie posługuje się tą formą w swobodnej wypowiedzi. 27. Wish ćwiczenia gramatyczne. Prawidłowo stosuje czasownik wish w zadaniach gramatycznych. Poprawnie posługuje się formami wishw swobodnej wypowiedzi Less, - free, re ćwiczenia słowotwócze. 29. Have sth done ćwiczenia gramatyczne. 30. Modals + have +Past participle ćwiczenia gramatyczne. 31. Comparative and superlative forms of adjectives ćwiczenia gramatyczne. Dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re- oraz prawidłowo stosuje utworzone wyrazy. Prawidłowo posługuje się formą have sth done (by sb). Odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w czasie przeszłym could / must / should +have + past participle. Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. 13

14 32. Strong adjectives and descriptive verbs ćwiczenia ze słownictwem. 33. Future Continuous and Future Perfect ćwiczenia gramatyczne z zastosowniem czasów przyszłych. Prawidłowo stosuje przymiotniki I czasowniki opisowe. Poprawnie posługuje się formami czasów Future Simple i Future Perfect Continuous. Tematyka lekcji: elementy kulturoznawcze Wielka Brytania - kl.i Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. The English Speaking World. Poznaje kraje, w których językiem urzędowym jest język angielski Poznaje różnice w wymowie, słownictwie pomiędzy poszczególnymi odmianami języka angielskiego 2. The United Kingdom najważniejsze informacje o UK. 3. England - najważniejsze informacje o Anglii. 4. Scotland - najważniejsze informacje o Szkocji. 5. Wales - najważniejsze informacje o Wali. Zna podział administracyjny Wielkiej Brytanii Zapoznaje się z największymi rzekami, górami, klimatem i populacją Wielkiej Brytanii Zna stolicę, patrona, symbole Anglii Poznaje najbardziej charakterystyczne miejsca w Anglii Zna stolicę, patrona, symbole Szkocji Poznaje najbardziej charakterystyczne miejsca w Szkocji Zna stolicę, patrona, symbole Walii Poznaje język walijski Zna historię Króla Artura Poznaje sylwetkę walijskiego poety Dylana Thomasa 14

15 6. Northern Ireland - najważniejsze informacje o Irlandii Północnej. 7. London co wiemy o Londynie? 8./9. History of Britain podstawowe fakty z historii Wielkiej Brytanii. (2 LEKCJE) 10. British Institutions system polityczny Wielkiej Brytanii. 10. British Literature poznajemy sylwetkę Szakespear a. 11. Education in Britain system szkolnictwa. 12. Transport in Britain jak podróżować po Wielkiej Brytanii. 13. British Mass Media środki masowego przekazu. 14. Traditional British Food przygotowujemy angielski posiłek. Zna stolicę, patrona, symbole irlandzkie Poznaje historię walk religijnych w Irlandii Zna pojęcia: IRA, Sinn Fein Poznaje najciekawsze zakątki Londynu Potrafi je zlokalizować na mapie Londynu Poznaje zarys historii Londynu Poznaje najważniejsze fakty historyczne Wielkiej Brytanii: Celts and Romans, The Anglo- Saxons, Alfred, William the Conqueror, The Magna Carta, Elizabeth I, The Stuarts and The Civil War, The Industrial Revolution, Imperialism, World War I Poznaje brytyjskie instytucje Zna podział polityczny Wielkiej Brytanii Poznaje twórczość Williama Shakespeare a Zapoznaje się z pojęciem teatru szekspirowskiego Poznaje system edukacji w Wielkiej Brytanii Zapoznaje się ze środkami transportu w Wielkiej Brytanii, Uczy się poruszania po metrze londyńskim Poznaje brytyjskie stacje radiowe oraz telewizyjne Zapoznaje się z brytyjskim jedzeniem Poznaje przepisy Przygotowuje tradycyjne brytyjskie posiłki, np. śniadanie, muffinki, pudding 15

16 15. British Music kultowe zespoły brytyjskie czy je znamy? Poznaje historię najsławniejszego brytyjskiego zespołu muzycznego The Beatles Poznaje największe przeboje tego zespołu Zapoznaje się również z najnowszymi gwiazdami brytyjskiej sceny muzycznej 16. British Sport popularne sporty. Zna tradycyjne sporty Poznaje zasady gry 17. Ireland - najważniejsze informacje o Irlandii. 18. Irish Literature- słynni irlandzcy pisarze. 19. British Festivals and Traditions jak bardzo święta brytyjskie różnią się od Polskich? 20. Halloween konkurs na halloween ową dynię. 21. Rememberance Day bohaterowie I Wojny Światowej. 22. Guy Fawke s Night obchody i tradycje. Zna historię Irlandii oraz jej powiązania z Wielką Brytanią Poznaje najwybitniejszych irlandzkich pisarzy oraz poetów Poznaje ich twórczość Poznaje pokrótce najważniejsze brytyjskie święta i tradycje Poznaje zwyczaje i tradycje Poznaje historię I Wojny Światowej Poznaje obchody tego święta w Wielkiej Brytanii Poznaje historię zamachu na Parlament w 1605 Poznaje tradycje obchodów tego święta w Wielkiej Brytanii 23. Christmas co o nim wiemy? Poznają tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe 24. New Year noworoczne postanowienia. 25. Valentine s Day przygotowujemy walentynkową kartkę. 26. Easter poznajemy zwyczaje. Zna zwyczaje noworoczne Brytyjczyków Zna etymologie dnia zakochanych Zna zwyczaje 16

17 Zna zwyczaje wielkanocne w krajach anglojęzycznych 27. May Day scenki. Poznaje historię i zwyczaje tego święta 28. St. Partick s Day - a patron of Ireland przygotowujemy się do Dnia Św. Patryka. 29. St. Adrew s Day - a patron of Scotland najważniejsze fakty z życia partona. 30. St. George s Day a patron of England - najważniejsze fakty z życia partona. 31. St. David s Day - a patron of Wales - najważniejsze fakty z życia partona. 32. Royal Family wirtualna wizyta w Muzeum Madame Tussaund 33. Historic buildings oglądamy film w wersji oryginalnej. Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Uczeń poznaje najważniejszych członków rodziny królewskiej i relacje rodzinne między nimi Poznaje zamki Królowej Elżbiety II (Buckingham Palace, Windsor Castle) Poznaje historyczne budowle (The Tower of London, Hampton Court) Poznaje najlepsze i najstarsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii (Oxford, Cambridge) 17

18 Tematyka lekcji: poszerzenie struktur gramatycznych kl. II Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. Present Simple and Present Continuous ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych 2. A/An, the and no article ćwiczenia z użyciem przedimka określonego i nieokreślonego 3. Past Simple and Past Continuous ćwiczenia gramatyczne 4. Comperatives and superlatives stopniowanie przymiotników 5. Present Perfect vs Past Simple porównanie czasów Present Perfect i Past Simple 6. Reflexive pronouns zaimki zwrotne - ćwiczenia 7. Future tenses rozmawianie o przyszłości 8. Present Simple, Present Continuous, going to and Future Simple ćwiczenia gramatyczne i w wypowiedzi. Poprawnie stosuje przedimki w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Poprawnie posługuje się czasami PastSimple i Past Continuous w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Swobodnie posługuje się przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Stosuje różnorodne konstrukcje porównujące. Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous. Poprawnie posługuje się zaimkami zwrotnymi. Prawidłowo wykorzystuje wszystkie formy wyrażania przyszłości w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo wykorzystuje formy wyrażania przyszłości Present Simple, Present Continuous, going to and Future Simple w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. 18

19 9. Future Continuous zasady stosowania czasu przyszłego ciągłego 10. Future Perfect Simple forma i użycie. 11. Future time clauses zasady tworzenia zdań czasowych 12. Past Perfect and Past Perfect Continuous czasy zaprzeszłe 13. Used to and would rozmawianie o przyzwyczajeniach przyzwyczajeniach przeszłości 14. Modal verbs powtórzenie czasowników modalnych i ich zastosowania 15. Modal verbs + past participle ćwiczenia gramatyczne 16. Anger makes us do things that we don t really wantto do forma make somebody do something 17. Let me help you forma let somebody do something Prawidłowo wykorzystuje Future Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo wykorzystuje Future Perfect Simple w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Poprawnie wykonuje zadania z zastosowaniem konstrukcji czasowych po after, as soon as, until itp. Zasadniczo prawidłowo stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie stosuje formy czasów Past Perfect Simple oraz Past Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w swobodnej wypowiedzi. Formułuje poprawne zdania z formami usedto i would. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w zadaniach gramatycznych oraz wypowiedzi. Rozumie i stosuje formy typu should/must/can't/may + past participle. Prawidłowo posługuje się formami czasowników make i let oraz formami trybu rozkazującego w zadaniach gramatycznych oraz wypowiedzi. Prawidłowo uzupełnia tekst słowami utworzonymi od innych części mowy (przymiotniki, rzeczowniki, 19

20 czasowniki) oraz stosuje je w wypowiedzi. 18. They suggested that I should vesit them ćwiczenia gramatyczne z konstrukcją should Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasownika suggest oraz stosuje je w wypowiedzi. 19. I d rather be me than anyone else ćwiczenia gramatyczne z konstrukcją would rather Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami wouldrather oraz stosuje je w wypowiedzi. 20. I d prefer to know the truth ćwiczenia gramatyczne z konstrukcją would prefer Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami wouldprefer oraz stosuje je w wypowiedzi. 21. Zero conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się zerowym trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 22. First conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się pierwszym trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 23. Second conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się drugim trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 24. Third conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się trzecim trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 25. Remember to have your photo taken konstrukcja have something done Prawidłowo stosuje konstrukcje have something done w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi. 26..Passive voice strona bierna forma i użycie Prawidłowo posługuje się formami strony biernej w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. 27. Gerund and infinitive 20

21 ćwiczenia gramatyczne 28. Indirect speech ćwiczenia gramatyczne w mowie zależnej 29. Indirect questions pytania w mowie zależnej 30. Defining relative clauses ćwiczenia gramatyczne 31. Wish/if only + past simple ćwiczenia gramatyczne. 32. If only I had thought of this earlier ćwiczenia gramatyzcne 33. I wish you wouldn t use your mobile phone In here. ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się formami gerund i to-infinitive. Prawidłowo przekształca zdania przy użyciu konstrukcji w mowie zależnej. Poprawnie przekształca pytania bezpośrednie w pośrednie. Stosuje je w dialogach. Prawidłowo wykonuje zadania gramatyczne i stosuje w wypowiedzi zdania przydawkowe. Poprawnie uzupełnia zdania konstrukcjami z wish oraz if only. W większości poprawnie stosuje je wypowiedzi. Stosuje przymiotniki w zdaniu we właściwej kolejności Poprawnie uzupełnia zdania konstrukcjami z wish. W większości poprawnie stosuje je wypowiedzi. Tematyka lekcji: elementy kulturoznawcze Stany Zjednoczone - kl.ii Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. The United States of America podstawowe informacje o Stanach Zjednoczonych zna najważniejsze informacje dotyczące Stanów 2. Rivers and lasek akweny wodne w USA 3. The stars and stripes historia powstania flagi USA Zjednoczonych zna geografię i najważniejsze informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych zna pochodzenie i znaczenie flagi Stanów Zjednoczonych 21

22 4. Key facts abort the USA najważniejsze informacje o Stanach Zjednoczonych 5. The northeast and the great lasek region informacje geograficzne 6. New York City co wiemy o Nowym Yorku? 7. Washington DC stolica Stanów Zjednoczonych 8. The Midwest and the Interior West stany w centralnej części oraz na zachodzie USA 9. South Dakota and Colorado ciakawostki na temat Południowej Dakoty i Colorado 10. Rocky Mountain National Park, Colorado parki narodowe w USA 11. The sothwest and the south podstawowe informacje na temat południowych stanów 12. Atlanta, Georgia ćwiczenia językowe 13. Floryda, New Orleans, Louisiana ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu czytanego 14. The Pacific coast czytanie ze zrozumieniem 15. San Francisco, California słuchanie ze zrozumieniem 16. Alaska and Hawai co wiemy o największym stanie w USA? 17. American history podstawowe zna najważniejsze informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych zna podział administracyjny USA potrafi wymienić większość stanów zna podstawowe informacje na temat historii oraz stanu obecnego Nowego Yorku zna wiele faktów na temat stolicy Stanów Zjednoczonych podać nazwy większości stanów w centralnej części USA zna ciekawostki na temat Południowej Dakoty oraz Colorado zna podstawowe informacje na temat gór skalistych oraz parków narodowych w Stanach Zjednoczonych zna podstawowe informacje na temat stanów znajdujących się na południu USa potrafi wypowiedzieć się na temat Atlanty i Georgii zna podstawowe informacje na temat stanu Floryda rozumie sens ogólny krótkich tekstów autentycznych rozumie sens ogólny krótkich tekstów autentycznych zna podstawowe informacje na temat stanu Alaska 22

23 fakty z historii USA 18. Christopher Columbus odkrycie Ameryki 19. The American revolution czytanie ze zrozumieniem 20. Institutions in the USA system polityczny w USA 21. The president, congress and elections wybory i rząd 22. Ernest Hemingway and the great generation słynni amerykańscy pisarze 23. Literature in the USA literatura amerykańska 24. Education in the USA system szkolnictwa w USA 25. Mass media in the USA środki masowego przekazu 26..Festivities and traditions in the USA tradycje i święta w Stanach Zjednoczonych 27. Food in the USA typowe amerykańskie jedzenie 28. Music in the USA amerykańska muzyka 29. Sport in the USA popularne sporty w Stanach Zjednoczonych 30. Immigration and the melting pot czytanie ze zrozumieniem zna najważniejsze daty z historii Stanów Zjednoczonych zna najważniejsze daty z historii USA, nazwiska kilku prezydentów, nazwiska sławnych Amerykanów rozumie sens ogólny krótkich tekstów autentycznych zna sposób działania kongresu zna system polityczny w USA i potrafi wymienić kilku najbardziej znanych amerykańskich prezydentów zna życiorys Ernesta Hemingwaya i jego twórczość zna najpopularniejszych amerykańskich pisarzy i potrafi wymienić tytuły kilku ich książek umie krótko opisać system edukacyjny, sporty, życie codzienne w USA zna środki masowego przekazu zna najważniejsze święta USA, tradycje z nimi związane zna nawyki żywieniowe Amerykanów i tradycyjne amerykańskie potrawy zna najbardziej popularnych amerykańskich muzyków zna popularne amerykańskie sporty i potrafi wymienić najbardziej popularnych amerykańskich sportowców widzi różnice w obyczajach polskich i amerykańskich 23

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy

Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek. (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy Anna Stefanowicz-Kocoł Leszek Smutek (wg koncepcji: Alicji Cholewy-Zawadzkiej) Plan wynikowy EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2-B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo