CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE"

Transkrypt

1 CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE tzw. JĘZYKOWEJ AUTORZY: mgr Katarzyna Horwacik mgr Joanna Mrozek mgr Danuta Patalita mgr Izabela Piątkowska mgr Mirela Pogoda mgr Teresa Seifert 1

2 WSTĘP Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie koniecznością. To okno na świat nie tylko w sensie technicznym, ale i intelektualnym. Ludzie, którzy potrafią postrzegać rzeczywistość w więcej niż jednym języku, postrzegają ją wielokrotnie, za każdym razem inaczej. Uczmy się języków obcych, ponieważ zwiększa to możliwość globalnego zrozumienia świata, podnosi naszą atrakcyjność na rynki pracy, a co za tym idzie otwiera możliwości znalezienia ciekawszej pracy, rozwija świadomość o roli języka ojczystego, możemy czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, słuchać muzyki i czytać w języku obcym, mamy lepszy dostęp do świata rozrywki, podróżowanie staje się łatwiejsze i ciekawsze, zawieramy przyjaźnie i znajomości niedostępne bez języka obcego. Niniejsza innowacja przeznaczona jest dla uczniów gimnazjum będących na poziomie III.1 stopnia zaawansowania z języka angielskiego oraz na poziomie III.O z języka francuskiego i niemieckiego. Uwzględnia on założenia obowiązującej podstawy programowej do języków obcych i programów nauczania do języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz wzbogaca je o nowe elementy. Innowacja kierowana jest do uczniów szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych ułatwiając im wieloaspektowy rozwój. Innowacja poszerza elementy kultury, literatury, historii oraz geografii krajów anglojęzycznych, frankofońskich oraz niemieckojęzycznych. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych, kulturowych czy socjologicznych, rozwijają się społecznie. Innowacja pomaga w kształtowaniu wrażliwości i tolerancji wobec innych narodów. Wzbogaca zasób słownictwa aktywnego i pasywnego oraz poszerza wiadomości z zakresu struktur gramatycznych. Innowacja zakłada również pełniejsze przygotowanie uczniów do realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego oraz stymuluje ich do szerszej aktywności na poziomie szkolnym, miejskim, wojewódzkim czy międzynarodowym. 2

3 CELE EDUKACYJNE Szersze poznanie kultury i spraw życia codziennego krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Poznanie wybranych autorów literatury krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Zapoznanie się z ważniejszymi faktami historycznymi oraz geografią krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Podniesienie poziomu zintegrowanych kompetencji językowych, Zwiększenie zasobu słownictwa aktywnego i pasywnego, Poszerzenie wiadomości z zakresu struktur gramatycznych, Komunikowanie się w realiach nauczanych języków, Prezentowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkursach, Wykorzystanie nabytych nawyków i umiejętności językowo kulturowych porzez udział w projektach europejskich lub ogólnopolskich, Koleracja międzyprzedmiotowa (geografia, historia, muzyka, plastyka, język polski), Animowanie życia artystyczno kulturalnego szkoły. CELE WYCHOWAWCZE Kształtowanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur, Przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, Rozwijanie umiejętności stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, Rozwijanie umiejętności pracy w grupie lub zespole, Umacnianie w uczniach motywacji do nauki języków obcych, Rozwijanie uzdolnień, Korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy. 3

4 ZAKŁADANE EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Po zrealizowaniu innowacji uczeń: Wykorzystuje informacje o kulturze i życiu codziennym krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych tworząc np. broszury, projekty, audycje radiowe, prezentacje multimedialne, Opisuje niektóre wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii,Nowej Zelandii, Francji, Belgii, Kanady, Szwajcarii, Niemiec, Nazywa różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi krajami, Potrafi wskazać na mapie poszczególne krainy, ich stolice i ważniejsze obiekty geograficzne, Zna główne święta w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Belgii, Niemczech, Austrii oraz związane z nimi zwyczaje, Wymienia ważniejsze pozycje w literaturze brytyjskiej, amerykańskiej, australijskiej, francuskiej oraz niemieckiej, Posługuje się zintegrowanymi kompetencjami językowymi, Wykorzystuje w wypowiedzi ustnej i pisemnej wzbogacone struktury leksykalno gramatyczne, Opanował rozwinięte struktury gramatyczne stosowane do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, Wzbogacił słownictwo w zakresie komponentu językowo - kulturowego, Identyfikuje niuanse w wymowie mieszkańców różnych krajów anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych ZAKŁADANE EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Po zrealizowaniu innowacji uczeń: Jest otwarty i tolerancyjny wobec innych kultur, Ma rozwiniętą umiejętność samodzielnego uczenia się, a także współpracy w grupie i zespole, Potrafi samodzielnie korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, Umie w pełni wykorzystać swoją wiedzę, Potrafi pomóc kolegom w rozwiązywaniu problemów językowych, Bierze czynny udział w życiu szkoły ( np. udział w konkursach, Dniach Języków Obcych, projektach europejskich), Planuje proces samodzielnego uczenia się, Potrafi samodzielnie ocenić swoje postępy w nauce, 4

5 EWALUACJA CELÓW Przez cały okres trwania zajęć innowacyjnych uczniowie będą systematycznie diagnozowani i kontrolowani ma to na celu śledzenie procesu edukacyjnego, Uczniowie będą przygotowywać projekty (broszury, foldery zachęcające turystów do odwiedzania krajów angielskojęzycznych, frankofońskich, niemieckojęzycznych), audycje radiowe, Raz w okresie przeprowadzone będą testy sprawdzające poziom wiedzy o Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Belgii, Kanadzie, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Lichtenstein, Ewaluowane będą dokonania edukacyjne uczniów (np. w konkursach językowych, konkursach wiedzy o krajach anglojęzycznych, frankofońskich, niemieckojęzycznych), Na koniec każdego roku szkolnego przeprowadzone będą ankiety ewaluacyjne wśród uczniów, Ankiety ewaluacyjne uczniów będą przeanalizowane i opracowywane w formie raportu. W czerwcu każdego roku po wnikliwej analizie umiejętności i osiągnięć uczniów, autorzy innowacji sporządzą zestawienie słabych i mocnych stron innowacji. Po zakończeniu całego cyklu autorzy podsumują realizację i stopień wykonania założonych celów. Rezultaty wdrażanej innowacji przedstawiane będą systematycznie dyrektorowi szkoły pisemnie pod koniec roku szkolnego oraz gronu pedagogicznemu na konferencji podsumowującej rok szkolny. 5

6 SYSTEM MOTYWACYJNY Przy punktowym wewnątrzszkolnym systemie oceniania zachowania uczniowie w punkcie Ocena projektu edukacyjnego będą otrzymywać punkty związane z realizacją projektu, mogąc w ten sposób zaliczyć to zadanie. Może to być również działalność punktowana jako aktywność szkolna, Uczniowie będą również otrzymywać oceny z aktywności, testów sprawdzających ich wiedzę o krajach anglojęzycznych, frankofońskich i niemieckojęzycznych, Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w projektach europejskich, np. Comenius, e-twining, POWT oraz wyjazdach zagranicznych do Belgii, Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. 6

7 METODY PRACY Metoda kognitywna podkreśla, że język ma charakter twórczy; osłuchiwanie się językiem nie jest nawykowe, lecz innowacyjne. Metoda ta pomaga uczniom wykształcić takie kompetencje językowej, dzięki którym mogą rozumieć i samodzielnie tworzyć nieskończenie wiele poprawnych zdań w języku obcym (błędy traktowane są tu jako czynnik naturalny, ponieważ jest to sygnał, że proces uczenia się zachodzi) Metoda komunikacyjna zakłada, że język to narzędzie komunikacji. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Nauczany materiał językowy ma odniesienie do konkretnych sytuacji. Czytane są dialogi z podziałem na role, jak w prawdziwej komunikacji, przez co uczniowie nabierają przekonania, że język służy załatwieniu konkretnych spraw w otaczającym świecie. Metoda będzie wykorzystana również w bezpośrednim kontakcie podczas wyjazdów zagranicznych. Metoda audiowizualna wprowadza do nauczania liczne pomoce techniczne, filmy, itp., przez co zachęca ucznia do nauki języka. Metody i techniki aktywizujące (burza mózgów, drama, słowa skojarzenia, dyskusja, stacje dydaktyczne, porfolio, metoda projektu) - motywują uczniów do kreatywnego myślenia, poszukiwania innych pomysłów, samodzielnego rozwiązywania problemów, pomagająprzyswoić bez trudu nową wiedzę, dyskutować i spierać się na różne tematy,uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne, wzmacniają poczucie własnej wartości ucznia, Strategie ludyczne stosowane są w utrwalaniu słownictwa, mają pomóc uczniom w bezstresowym przyswajaniu wiedzy. FORMY PRACY praca indywidualna np. ciche czytanie w celu zrozumienia informacji praca w parach np. krótka konwersacja praca w grupach np. odgrywanie scenki, rozwiązywanie problemu praca z całą klasą np. burza mózgów stacje edukacyjne na każdym ze stanowisk uczniowie w parach lub grupach wykonują inne zadanie, związane ze zdobytymi umiejętnościami lub wiedzą projekty szkolne (planowanie, zbieranie materiałów, opracowanie projektu i prezentacja produktu finalnego) projekty europejskie - np. program etwinning (www.etwinning.net) lub partnerska (dwustronna lub wielostronna) współpraca szkół w ramach programu Comenius (www.comenius.org.pl) praca z komputerem, tablicą interaktywną lub rzutnikiem multimedialnym. 7

8 INFORMACJIE DODATKOWE I SPOSÓB NABORU GRUPY INNOWACYJNEJ Innowacja wdrożona zostanie w klasie I gimnazjum i kontynuowana w trzyletnim cyklu nauczania, Realizacja innowacji wymaga od jej uczestników średnio zaawansowanego poziomu znajomości języka angielskiego. W związku z czym, niezbędna jest wcześniejsza weryfikacja umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz predyspozycji językowych. Będzie ona miała formę pisemnego sprawdzenia kompetencji i predyspozycjijęzykowych. Każdy uczeń ma prawo wyrażenia chęci uczestnictwa w innowacji. Jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc (28 30 uczniów) przyjęcie do klasy innowacyjnej będą uczniowie spełniający oczekiwane wymagania, Innowacja nie wymaga wcześniejszej znajomości języka francuskiego lub języka niemieckiego, Proponowana liczba godzin do realizacji innowacji: język angielski I kl. 2 godziny dla ucznia / tyg. z podziałem na grupy (łącznie 4 godz.) II kl. 2 godziny dla ucznia / tyg. z podziałem na grupy (łącznie 4 godz.) III kl. 2 godziny dla ucznia / tyg. z podziałem na grupy (łącznie 4 godz., z czego 2 godz. w ramach realizacji art. 42 KN) język francuski I kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) II kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) III kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) Język niemiecki I kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) II kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) III kl. 1 godz./tyg dla ucznia (1 grupa) Założenia innowacyjne realizowane będą w ramach budżetu szkoły zabezpieczonego przez organ prowadzący, Praca nad realizacją celów innowacji nie wymaga korzystania z podręcznika, Zajęcia realizowane będą na podstawie materiałów opracowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem różnych zasobów literatury, Internetu, czasopism, Realizującymi innowacje będą nauczyciele języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego. 8

9 TEMATYKA LEKCJI: JĘZYK ANGIELSKI 9

10 Tematyka lekcji: poszerzenie struktur gramatycznych kl. I Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. Present Simple and Continuous state verbs ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem czasów teraźniejszych. Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych 2. Adjectives with ed, ing, +pre. ćwiczenia gramatyczne. 3. Past Simple and Past Continuous - ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniem czasów przeszłych. 4. Verbs and phrases v. phrasal verbs uzupełnianie zdań czasownikami złożonymi. 5. Defining and non-defing relative clauses ćwiczenia gramatyczne. 6. Formy czasu przyszłego ćwiczenia gramatyczne. 7. Nouns, verbs, adjectives ćwiczenia słowotwórcze. i w wypowiedzi. Poprawnie stosuje kolokacje przymiotników z przyimkami. Zna większość form przeszłych czasowników nieregularnych Swobodnie posługuje się czasami przeszłymi PastSimple i PastContinuous Prawidłowo uzupełnia tekst oraz stosuje czasy w wypowiedzi. Posługuje się poznanymi czasownikami złożonymi (phrasalverbs) oraz kolokacjami typu make friends with. Uzupełnia zdania i stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie formułuje zdania przydawkowe, dokańcza zdania przydawkowe (relativeclauses) Prawidłowo stosuje zdania przydawkowe w swobodnej wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się formami wyrażania przyszłości (wykonuje zadania gramatyczne). Poprawnie tworzy przymiotniki od podanych rzeczowników i czasowników i 10

11 8. Modal verbs ćwiczenia gramatyczne z zastosowaniemczasowników modalnych. 9. Prsent Perfect Simple and Continuous ćwiczenia gramatyczne. 10. Adverbs tworzenie przymiotników. 11. Word order: direct and indirect objects ćwiczenia gramatyczne. 12. Conditionals:0,1,2 ćwiczenia z zastosowaniem trybów warunkowych. 13. Verbs with prepositions ćwiczenia z zastosowaniem czasowników. 14. Wyrażenia: so, such a, too, enough ćwiczenia gramatyczne. 15. Past Simple and Present Perfect Simple, Present Perfect with adverbs ćwiczenia z zastosownaiem różnych czasów. stosuje je w transformacjach oraz wypowiedzi. Prawidłowo uzupełnia tekst przymiotnikami z negatywnymi przedrostkami un-, im-, in-. Potrafi je zastosować w wypowiedzi. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi must, can t, should, ought to, may, might, could. Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. Poprawnie tworzy i stosuje przysłówki. Poprawnie porządkuje wyrazy w zdaniu z dwoma dopełnieniami Poprawnie formułuje zdania z dwoma dopełnieniami. Prawidłowo posługuje się trybami warunkowymi (zero,first,second). Potrafi połączyć czasowniki z odpowiednimi przyimkami tworząc wyrażenia typu blame (sb) for sth Prawidłowo stosuje w zdaniach i w wypowiedzi czasowniki z przyimkami (blame sb for sth). Prawidłowo stosuje w wypowiedzi słowa such,so oraz konstrukcje z ich użyciem. Prawidłowo uzupełnia zdania czasownikami w czasach PastSimple i Present Perfect Continuous oraz stosuje je w wypowiedzi. 11

12 16. Quantifiers ćwiczenia z wykorzystaniem rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. 17. Past Perfect Simple and Continuous ćwiczenia gramatyczne. 18. Be able to użycie czasownika w różnych czasach. 19. Strona bierna ćwiczenia gramatyczne. 20. Phrasal verbs ćwiczenia z użyciem czasowników złożonych. 21. Question tags ćwiczenia gramatyczne. 22. Reported speech: statements and commands ćwiczenia gramatyczne. 23. Reported speech: questions ćwiczenia gramatyczne. Prawidłowo stosuje odpowiednie określenia ilościowe (quantifiers) w odniesieniu do rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Prawidłowo stosuje czasy Past Perfect Simple i Past PerfectContinuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo formułuje zdania w różnych czasach z czasownikami can oraz be able to. Zna zasady użycia oraz formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple. Prawidłowo stosuje formy strony biernej w czasach Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect, Future Simple w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi. Prawidłowo stosuje poznane czasowniki złożone. Poprawnie uzupełnia zdania formami question tags i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie przekształca zdania i rozkazy na mowę zależną. W większości poprawnie posługuje się mową zależną w wypowiedzi. Poprawnie przekształca zdania pytające na mowę zależną. W większości poprawnie 12

13 24. Articles - ćwiczenia gramatyczne. 25. Ing form and to form ćwiczenia gramatyczne. 26. Third conditional ćwiczenia gramatyczne. posługuje się mową zależną w wypowiedzi. Poprawnie uzupełnia zdania przedimkami a/an, the, zeroarticle i w większości poprawnie stosuje je w wypowiedzi. Formułuje różnorodne zdania z czasownikami w formie gerund i infinitive. Prawidłowo stosuje III tryb w zadaniach gramatycznych. Poprawnie posługuje się tą formą w swobodnej wypowiedzi. 27. Wish ćwiczenia gramatyczne. Prawidłowo stosuje czasownik wish w zadaniach gramatycznych. Poprawnie posługuje się formami wishw swobodnej wypowiedzi Less, - free, re ćwiczenia słowotwócze. 29. Have sth done ćwiczenia gramatyczne. 30. Modals + have +Past participle ćwiczenia gramatyczne. 31. Comparative and superlative forms of adjectives ćwiczenia gramatyczne. Dodaje przedrostki i przyrostki -less, -free, re- oraz prawidłowo stosuje utworzone wyrazy. Prawidłowo posługuje się formą have sth done (by sb). Odgrywa krótkie rozmowy: pyta o usługi z użyciem konstrukcji have something done. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w czasie przeszłym could / must / should +have + past participle. Prawidłowo stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. 13

14 32. Strong adjectives and descriptive verbs ćwiczenia ze słownictwem. 33. Future Continuous and Future Perfect ćwiczenia gramatyczne z zastosowniem czasów przyszłych. Prawidłowo stosuje przymiotniki I czasowniki opisowe. Poprawnie posługuje się formami czasów Future Simple i Future Perfect Continuous. Tematyka lekcji: elementy kulturoznawcze Wielka Brytania - kl.i Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. The English Speaking World. Poznaje kraje, w których językiem urzędowym jest język angielski Poznaje różnice w wymowie, słownictwie pomiędzy poszczególnymi odmianami języka angielskiego 2. The United Kingdom najważniejsze informacje o UK. 3. England - najważniejsze informacje o Anglii. 4. Scotland - najważniejsze informacje o Szkocji. 5. Wales - najważniejsze informacje o Wali. Zna podział administracyjny Wielkiej Brytanii Zapoznaje się z największymi rzekami, górami, klimatem i populacją Wielkiej Brytanii Zna stolicę, patrona, symbole Anglii Poznaje najbardziej charakterystyczne miejsca w Anglii Zna stolicę, patrona, symbole Szkocji Poznaje najbardziej charakterystyczne miejsca w Szkocji Zna stolicę, patrona, symbole Walii Poznaje język walijski Zna historię Króla Artura Poznaje sylwetkę walijskiego poety Dylana Thomasa 14

15 6. Northern Ireland - najważniejsze informacje o Irlandii Północnej. 7. London co wiemy o Londynie? 8./9. History of Britain podstawowe fakty z historii Wielkiej Brytanii. (2 LEKCJE) 10. British Institutions system polityczny Wielkiej Brytanii. 10. British Literature poznajemy sylwetkę Szakespear a. 11. Education in Britain system szkolnictwa. 12. Transport in Britain jak podróżować po Wielkiej Brytanii. 13. British Mass Media środki masowego przekazu. 14. Traditional British Food przygotowujemy angielski posiłek. Zna stolicę, patrona, symbole irlandzkie Poznaje historię walk religijnych w Irlandii Zna pojęcia: IRA, Sinn Fein Poznaje najciekawsze zakątki Londynu Potrafi je zlokalizować na mapie Londynu Poznaje zarys historii Londynu Poznaje najważniejsze fakty historyczne Wielkiej Brytanii: Celts and Romans, The Anglo- Saxons, Alfred, William the Conqueror, The Magna Carta, Elizabeth I, The Stuarts and The Civil War, The Industrial Revolution, Imperialism, World War I Poznaje brytyjskie instytucje Zna podział polityczny Wielkiej Brytanii Poznaje twórczość Williama Shakespeare a Zapoznaje się z pojęciem teatru szekspirowskiego Poznaje system edukacji w Wielkiej Brytanii Zapoznaje się ze środkami transportu w Wielkiej Brytanii, Uczy się poruszania po metrze londyńskim Poznaje brytyjskie stacje radiowe oraz telewizyjne Zapoznaje się z brytyjskim jedzeniem Poznaje przepisy Przygotowuje tradycyjne brytyjskie posiłki, np. śniadanie, muffinki, pudding 15

16 15. British Music kultowe zespoły brytyjskie czy je znamy? Poznaje historię najsławniejszego brytyjskiego zespołu muzycznego The Beatles Poznaje największe przeboje tego zespołu Zapoznaje się również z najnowszymi gwiazdami brytyjskiej sceny muzycznej 16. British Sport popularne sporty. Zna tradycyjne sporty Poznaje zasady gry 17. Ireland - najważniejsze informacje o Irlandii. 18. Irish Literature- słynni irlandzcy pisarze. 19. British Festivals and Traditions jak bardzo święta brytyjskie różnią się od Polskich? 20. Halloween konkurs na halloween ową dynię. 21. Rememberance Day bohaterowie I Wojny Światowej. 22. Guy Fawke s Night obchody i tradycje. Zna historię Irlandii oraz jej powiązania z Wielką Brytanią Poznaje najwybitniejszych irlandzkich pisarzy oraz poetów Poznaje ich twórczość Poznaje pokrótce najważniejsze brytyjskie święta i tradycje Poznaje zwyczaje i tradycje Poznaje historię I Wojny Światowej Poznaje obchody tego święta w Wielkiej Brytanii Poznaje historię zamachu na Parlament w 1605 Poznaje tradycje obchodów tego święta w Wielkiej Brytanii 23. Christmas co o nim wiemy? Poznają tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe 24. New Year noworoczne postanowienia. 25. Valentine s Day przygotowujemy walentynkową kartkę. 26. Easter poznajemy zwyczaje. Zna zwyczaje noworoczne Brytyjczyków Zna etymologie dnia zakochanych Zna zwyczaje 16

17 Zna zwyczaje wielkanocne w krajach anglojęzycznych 27. May Day scenki. Poznaje historię i zwyczaje tego święta 28. St. Partick s Day - a patron of Ireland przygotowujemy się do Dnia Św. Patryka. 29. St. Adrew s Day - a patron of Scotland najważniejsze fakty z życia partona. 30. St. George s Day a patron of England - najważniejsze fakty z życia partona. 31. St. David s Day - a patron of Wales - najważniejsze fakty z życia partona. 32. Royal Family wirtualna wizyta w Muzeum Madame Tussaund 33. Historic buildings oglądamy film w wersji oryginalnej. Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Poznaje sylwetkę patrona Poznaje zwyczaje obchodów dnia patrona Uczeń poznaje najważniejszych członków rodziny królewskiej i relacje rodzinne między nimi Poznaje zamki Królowej Elżbiety II (Buckingham Palace, Windsor Castle) Poznaje historyczne budowle (The Tower of London, Hampton Court) Poznaje najlepsze i najstarsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii (Oxford, Cambridge) 17

18 Tematyka lekcji: poszerzenie struktur gramatycznych kl. II Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. Present Simple and Present Continuous ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się czasami teraźniejszymi oraz czasownikami typu state w zadaniach gramatycznych 2. A/An, the and no article ćwiczenia z użyciem przedimka określonego i nieokreślonego 3. Past Simple and Past Continuous ćwiczenia gramatyczne 4. Comperatives and superlatives stopniowanie przymiotników 5. Present Perfect vs Past Simple porównanie czasów Present Perfect i Past Simple 6. Reflexive pronouns zaimki zwrotne - ćwiczenia 7. Future tenses rozmawianie o przyszłości 8. Present Simple, Present Continuous, going to and Future Simple ćwiczenia gramatyczne i w wypowiedzi. Poprawnie stosuje przedimki w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Poprawnie posługuje się czasami PastSimple i Past Continuous w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. Swobodnie posługuje się przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym. Stosuje różnorodne konstrukcje porównujące. Prawidłowo posługuje się czasami Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous. Poprawnie posługuje się zaimkami zwrotnymi. Prawidłowo wykorzystuje wszystkie formy wyrażania przyszłości w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo wykorzystuje formy wyrażania przyszłości Present Simple, Present Continuous, going to and Future Simple w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. 18

19 9. Future Continuous zasady stosowania czasu przyszłego ciągłego 10. Future Perfect Simple forma i użycie. 11. Future time clauses zasady tworzenia zdań czasowych 12. Past Perfect and Past Perfect Continuous czasy zaprzeszłe 13. Used to and would rozmawianie o przyzwyczajeniach przyzwyczajeniach przeszłości 14. Modal verbs powtórzenie czasowników modalnych i ich zastosowania 15. Modal verbs + past participle ćwiczenia gramatyczne 16. Anger makes us do things that we don t really wantto do forma make somebody do something 17. Let me help you forma let somebody do something Prawidłowo wykorzystuje Future Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Prawidłowo wykorzystuje Future Perfect Simple w zadaniach gramatycznych oraz w wypowiedzi. Poprawnie wykonuje zadania z zastosowaniem konstrukcji czasowych po after, as soon as, until itp. Zasadniczo prawidłowo stosuje je w wypowiedzi. Poprawnie stosuje formy czasów Past Perfect Simple oraz Past Perfect Continuous w zadaniach gramatycznych oraz w swobodnej wypowiedzi. Formułuje poprawne zdania z formami usedto i would. Prawidłowo posługuje się czasownikami modalnymi w zadaniach gramatycznych oraz wypowiedzi. Rozumie i stosuje formy typu should/must/can't/may + past participle. Prawidłowo posługuje się formami czasowników make i let oraz formami trybu rozkazującego w zadaniach gramatycznych oraz wypowiedzi. Prawidłowo uzupełnia tekst słowami utworzonymi od innych części mowy (przymiotniki, rzeczowniki, 19

20 czasowniki) oraz stosuje je w wypowiedzi. 18. They suggested that I should vesit them ćwiczenia gramatyczne z konstrukcją should Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami czasownika suggest oraz stosuje je w wypowiedzi. 19. I d rather be me than anyone else ćwiczenia gramatyczne z konstrukcją would rather Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami wouldrather oraz stosuje je w wypowiedzi. 20. I d prefer to know the truth ćwiczenia gramatyczne z konstrukcją would prefer Poprawnie uzupełnia tekst odpowiednimi formami wouldprefer oraz stosuje je w wypowiedzi. 21. Zero conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się zerowym trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 22. First conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się pierwszym trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 23. Second conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się drugim trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 24. Third conditional ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się trzecim trybem warunkowym w zadaniach gramatycznych i wypowiedzi. 25. Remember to have your photo taken konstrukcja have something done Prawidłowo stosuje konstrukcje have something done w zadaniach gramatycznych i swobodnej wypowiedzi. 26..Passive voice strona bierna forma i użycie Prawidłowo posługuje się formami strony biernej w zadaniach gramatycznych i w wypowiedzi. 27. Gerund and infinitive 20

21 ćwiczenia gramatyczne 28. Indirect speech ćwiczenia gramatyczne w mowie zależnej 29. Indirect questions pytania w mowie zależnej 30. Defining relative clauses ćwiczenia gramatyczne 31. Wish/if only + past simple ćwiczenia gramatyczne. 32. If only I had thought of this earlier ćwiczenia gramatyzcne 33. I wish you wouldn t use your mobile phone In here. ćwiczenia gramatyczne Poprawnie posługuje się formami gerund i to-infinitive. Prawidłowo przekształca zdania przy użyciu konstrukcji w mowie zależnej. Poprawnie przekształca pytania bezpośrednie w pośrednie. Stosuje je w dialogach. Prawidłowo wykonuje zadania gramatyczne i stosuje w wypowiedzi zdania przydawkowe. Poprawnie uzupełnia zdania konstrukcjami z wish oraz if only. W większości poprawnie stosuje je wypowiedzi. Stosuje przymiotniki w zdaniu we właściwej kolejności Poprawnie uzupełnia zdania konstrukcjami z wish. W większości poprawnie stosuje je wypowiedzi. Tematyka lekcji: elementy kulturoznawcze Stany Zjednoczone - kl.ii Lp. Tematy lekcji Omawiane zagadnienia 1. The United States of America podstawowe informacje o Stanach Zjednoczonych zna najważniejsze informacje dotyczące Stanów 2. Rivers and lasek akweny wodne w USA 3. The stars and stripes historia powstania flagi USA Zjednoczonych zna geografię i najważniejsze informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych zna pochodzenie i znaczenie flagi Stanów Zjednoczonych 21

22 4. Key facts abort the USA najważniejsze informacje o Stanach Zjednoczonych 5. The northeast and the great lasek region informacje geograficzne 6. New York City co wiemy o Nowym Yorku? 7. Washington DC stolica Stanów Zjednoczonych 8. The Midwest and the Interior West stany w centralnej części oraz na zachodzie USA 9. South Dakota and Colorado ciakawostki na temat Południowej Dakoty i Colorado 10. Rocky Mountain National Park, Colorado parki narodowe w USA 11. The sothwest and the south podstawowe informacje na temat południowych stanów 12. Atlanta, Georgia ćwiczenia językowe 13. Floryda, New Orleans, Louisiana ćwiczenia sprawdzające zrozumienie tekstu czytanego 14. The Pacific coast czytanie ze zrozumieniem 15. San Francisco, California słuchanie ze zrozumieniem 16. Alaska and Hawai co wiemy o największym stanie w USA? 17. American history podstawowe zna najważniejsze informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych zna podział administracyjny USA potrafi wymienić większość stanów zna podstawowe informacje na temat historii oraz stanu obecnego Nowego Yorku zna wiele faktów na temat stolicy Stanów Zjednoczonych podać nazwy większości stanów w centralnej części USA zna ciekawostki na temat Południowej Dakoty oraz Colorado zna podstawowe informacje na temat gór skalistych oraz parków narodowych w Stanach Zjednoczonych zna podstawowe informacje na temat stanów znajdujących się na południu USa potrafi wypowiedzieć się na temat Atlanty i Georgii zna podstawowe informacje na temat stanu Floryda rozumie sens ogólny krótkich tekstów autentycznych rozumie sens ogólny krótkich tekstów autentycznych zna podstawowe informacje na temat stanu Alaska 22

23 fakty z historii USA 18. Christopher Columbus odkrycie Ameryki 19. The American revolution czytanie ze zrozumieniem 20. Institutions in the USA system polityczny w USA 21. The president, congress and elections wybory i rząd 22. Ernest Hemingway and the great generation słynni amerykańscy pisarze 23. Literature in the USA literatura amerykańska 24. Education in the USA system szkolnictwa w USA 25. Mass media in the USA środki masowego przekazu 26..Festivities and traditions in the USA tradycje i święta w Stanach Zjednoczonych 27. Food in the USA typowe amerykańskie jedzenie 28. Music in the USA amerykańska muzyka 29. Sport in the USA popularne sporty w Stanach Zjednoczonych 30. Immigration and the melting pot czytanie ze zrozumieniem zna najważniejsze daty z historii Stanów Zjednoczonych zna najważniejsze daty z historii USA, nazwiska kilku prezydentów, nazwiska sławnych Amerykanów rozumie sens ogólny krótkich tekstów autentycznych zna sposób działania kongresu zna system polityczny w USA i potrafi wymienić kilku najbardziej znanych amerykańskich prezydentów zna życiorys Ernesta Hemingwaya i jego twórczość zna najpopularniejszych amerykańskich pisarzy i potrafi wymienić tytuły kilku ich książek umie krótko opisać system edukacyjny, sporty, życie codzienne w USA zna środki masowego przekazu zna najważniejsze święta USA, tradycje z nimi związane zna nawyki żywieniowe Amerykanów i tradycyjne amerykańskie potrawy zna najbardziej popularnych amerykańskich muzyków zna popularne amerykańskie sporty i potrafi wymienić najbardziej popularnych amerykańskich sportowców widzi różnice w obyczajach polskich i amerykańskich 23

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy na zajęciach z języka francuskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła METRYCZKA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem i struktur gramatycznych. Ma problemy z budową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA O NUMERZE DOPUSZCZENIA DKOS 4015 105/02 Nazwa poziomu : Poziom konieczny Poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Face to Face with English z języka angielskiego. Dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Miedźna 2013-2014

Regulamin Gminnego Konkursu Face to Face with English z języka angielskiego. Dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Miedźna 2013-2014 Postanowienia ogólne: Regulamin Gminnego Konkursu Face to Face with English z języka angielskiego Dla uczniów szkół gimnazjalnych Gminy Miedźna 2013-2014 Niniejszy regulamin określa zasady i sposób przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego 1. Nazwa innowacji: Klasa z poszerzonym programem nauki języka niemieckiego w oparciu o Rahmenplan Deutsch als Fremdsprache für Auslandsschulwesen (plan ramowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GRAMATYCZNO LEKSYKALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CHECK YOUR ENGLISH 2016 I. Cele konkursu Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; Doskonalenie znajomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Egzamin poprawkowy 2011/2012. I. Bardzo dobry 1. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie. 2. Uczeń wykazuje bardzo dobry stopień

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. My World Różne oblicza komunikacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. My World Różne oblicza komunikacji INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej My World Różne oblicza komunikacji Autor: Natasza Tchórz Osoby wdrażające innowację: Natasza Tchórz Termin wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów

Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Wymagania do sprawdzianu uzdolnień językowych z języka angielskiego dla kandydatów Załącznik na 1 do klasy wstępnej (pre - IB) Programu Matury Międzynarodowej (INTERNATIONAL BACCALAREATE DIPLOMA PROGRAMME)

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I

Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Wymagania edukacyjne z języka francuskiego dla kl. I Ocena dopuszczająca uczeń umie się przedstawić, przywitać, pożegnać, zapytać o godzinę, o drogę, potrafi wymienić kilka nazw produktów żywnościowych,

Bardziej szczegółowo

New English File Advanced Kryteria oceniania

New English File Advanced Kryteria oceniania New English File Advanced Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1 OCENA 1 osobowości różnych osób, czynników motywujących do działania, relacji rodzinnych, stosując wielostronną argumentację, nie popełniając większych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

I KNOW IT & I LOVE IT

I KNOW IT & I LOVE IT GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KNOW IT & I LOVE IT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH GMINY ANDRYCHÓW 2014/2015 Cele konkursu - Doskonalenie znajomości języka angielskiego - Motywowanie uczniów do nauki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE JĘZYK ANGIELSKI: Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. Tryb rozkazujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Autor: mgr Krzysztof Klecha Przedmiot: język angielski Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, V, VI klasa szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Wymagania programowe. Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania programowe Język angielski zawodowy Kl. III technik informatyk 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 Lp Dział programu Poziomy wymagao Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeo:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I

Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Wymagania na poszczególne oceny z języka niemieckiego w kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych powyżej 30%. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o następujące przepisy:

Przedmiotowy system oceniania. Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o następujące przepisy: Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: język angielski Nauczyciele: Marta Vergauwe, Bartosz Jadziński Podstawa Prawna Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania został opracowany w oparciu o następujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul.wałowa 5 ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1

Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Upper-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF B2/C1 JEDNOST KI LEKCYJN E 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Total English Pre-Intermediate

Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Pre-Intermediate Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w I etapie edukacyjnym

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w I etapie edukacyjnym Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w I etapie edukacyjnym Uczeń kończący I klasę: rozumie podstawowe polecenia w języku angielskim i reaguje na nie potrafi przedstawić się w języku angielskim potrafi

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia...2015-2017... (skrajne daty) Wydział Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej

Załącznik nr 4 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia...2015-2017... (skrajne daty) Wydział Filologiczny. Katedra Filologii Rosyjskiej Załącznik nr 4 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia...2015-2017... (skrajne daty) 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Lektorat języka angielskiego Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego W ramach realizacji projektu Coaching i Tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej

Program autorski zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego W ramach realizacji projektu Coaching i Tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Program autorski zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego W ramach realizacji projektu Coaching i Tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Autor: mgr Karolina Pryczek Tytuł: Poznawanie elementów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Śrem, dnia... Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem Podanie

załącznik nr 1 Śrem, dnia... Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem Podanie załącznik nr 1 Śrem, dnia... /imiona i nazwisko ucznia/ /adres zameldowania- ulica i numer domu/ /miejscowość, kod pocztowy i poczta/. /PESEL/ Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present

Bardziej szczegółowo

bardzo dobra celująca Słownictwo i gramatyka

bardzo dobra celująca Słownictwo i gramatyka KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Ocena dopuszczająca dostateczna dobra i gramatyka Uczeń dysponuje niewielkim zakresem wymaganego słownictwa i struktur gramatycznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Nowa Jakość Edukacji w Pyskowicach PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC KLAS I-III GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH WYRÓWNYWANIE

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Insight Intermediate Kryteria oceny - klasa Ib i Id Rok szkolny 2014/2015 UNIT 1 słownictwo z Unitu 1 (w ty, m.in., związane z opisem wyglądu zewnętrznego i cech charakteru, modą i ubraniami ); bezbłędnie

Bardziej szczegółowo