O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Anna Lema ska-majdzik dr Piotr Tomski Politechnika Cz stochowska O sukcesie przedsi biorstwa On the success of an enterprise Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono istot sukcesu przedsi biorstwa oraz wybranych aspektów dotycz cych jego róde. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na czynniki sukcesu wspó czesnego przedsi biorstwa, szczególnie ma ego, które pomimo szybkich zmian w otoczeniu powinny by u wiadomione i traktowane jako swoisty horyzont dla dzia a ka dego wspó czesnego podmiotu gospodarczego. S owa kluczowe: sukces, ma e przedsi biorstwo, efektywno, przedsi biorca Abstract: The paper presents the idea of success of the enterprise and selected aspects concerning its sources. The aim of the paper is to draw attention to the success factors of the contemporary enterprise, especially the small one, which in spite of rapid changes in the environment, ought to be known and treated as a kind of a horizon for activities of each contemporary business entity. Keywords: success, small enterprise, effectiveness, entrepreneur Wst p W zarz dzaniu przedsi biorstwem g ównym celem podejmowanych wysi ków i stara jest ch osi gni cia sukcesu rozumianego jako powodzenie, pomy lno, czy udany skutek w asnych, b d wspólnych dzia a. Sukces jest rezultatem gry mened era (w przypadku ma ych przedsi biorstw cz sto b d cego jednocze nie w a cicielem firmy) o skuteczno funkcjonowania w asnej firmy 1. Sprawne zarz dzanie firm zale y od wielu czynników, nie tylko od wiedzy przedsi biorcy i jego umiej tno ci zarz dczych, ale równie od otoczenia, w jakim firma dzia a i szcz cia, sprzyjaj cego sukcesowi na rynku. Okre lenie czynników wspomagaj cych sukces firmy, a nawet wp ywaj cych na powodzenie dzia alno ci u atwia przedsi biorstwu odnalezienie drogi rynkowej. Jednocze nie podkre li nale y, i przedsi biorstwa funkcjonuj ce w coraz trudniejszych warunkach, coraz bardziej burzliwym otoczeniu 1 J. Filipczuk, Zarz dzanie strategiczne, Instytut Przedsi biorczo ci i Samorz dno ci, Warszawa 2002, s. 87.

2 204 A. Lema ska-majdzik, P. Tomski musz dostosowywa si dynamicznie do nowych sytuacji oraz wymagaj kszta cenia nowych umiej tno ci. J. Penc 2 podkre li, i dzia ania ka dego biznesu dokonuj si aktualnie w atmosferze niepewno ci, komplikacji i zmienno ci, za ka de przedsi biorstwo musi wprowadza zmiany i dzia a elastycznie, z wyobra ni, przystosowuj c, cz sto z wyprzedzeniem, swoj strategi, struktur i kultur do zmian w otoczeniu. W tych warunkach istotna zdaje si by percepcja sukcesu wraz z jego determinantami organizacyjnymi oraz tymi zwi zanymi z osob przedsi biorcy czy mened era. W wietle powy szego, celem niniejszego opracowania jest prezentacja istoty sukcesu oraz wybranych w tków dotycz cych jego róde. Cel ten wynika z d enia autorów do zwrócenia uwagi na czynniki sukcesu wspó czesnego przedsi biorstwa, szczególnie ma ego, które pomimo szybkich zmian w otoczeniu powinny by u wiadomione i traktowane jako swoisty horyzont dla dzia a ka dego wspó czesnego podmiotu gospodarczego. Istota sukcesu przedsi biorstwa Wspó czesny S ownik j zyka polskiego wyja nia znaczenie s owa sukces w dwóch p aszczyznach: jako pomy lny wynik jakiego przedsi wzi cia, osi gni cie zamierzonego celu oraz jako zdobycie s awy, maj tku, wysokiej pozycji itp. 3. W internetowym s owniku Oxford Dictionaries 4 znale mo na wyja nienie obejmuj ce znaczenie sukcesu jako osi gni cia celu. Szeroko rozumiany sukces jest wyra eniem niezwykle popularnym. Wyszukiwarka Google 5 zwraca informacj dotycz c oko o wyst pie s owa sukces w indeksowanych przez ni stronach, za doprecyzowana kolokacja sukces przedsi biorstwa wyst puje razy. W potocznym rozumieniu sukces oznacza pomy lny wynik jakiego przedsi wzi cia, powodzenie, triumf. Odnosz c ten termin do przedsi biorstwa, wi e si go z pomy lnymi wynikami dzia ania firmy, z powodzeniem realizowanych w jej systemie przedsi wzi produkcyjno-handlowych, z jej triumfem na rynku 6. Jednoznaczna definicja sukcesu przedsi biorstwa jest trudna do zdefiniowania, bowiem wynika ona bezpo rednio z czynników sukcesu oraz podmiotu, któremu przypisywane s te czynniki w postaci pewnych okre lonych cech. Sposób definiowania sukcesu zale y zatem od kluczowych w tków, rozpatrywanych jako czynniki sukcesu oraz parametrów i ich stanów, przyjmowanych jako warunek sukcesu. Wed ug J. Targalskiego 7 ka dy przedsi biorca d y do sukcesu, gdy sta si on przedmiotem po dania w wielu dziedzinach. Sukces sta si ce- 2 J. Penc, Humanistyczne warto ci zarz dzania w poszukiwaniu sensu mened erskich dzia a, Difin, Warszawa 2010, s ( ) 4 ( ) 5 Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem wyszukiwarki Google, ( ) 6 A. Pabian, Uwarunkowania sukcesu przedsi biorstwa na rynku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa 1998, s J. Targalski, Przedsi biorczo i zarz dzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

3 O sukcesie przedsi biorstwa 205 lem, do którego si zmierza i który chce si osi gn, jednak oceny sukcesu mo na dokona dopiero po up ywie jakiego czasu 8. Na swój sukces bowiem przedsi biorca pracuje od samego pocz tku dzia alno ci firmy, a nawet jeszcze przed jej startem. Wa ne jest okre lenie celu dzia alno ci firmy i d enie do niego poprzez osi ganie przez przedsi biorstwo poszczególnych etapów, rozumianych jako sukces. Przedsi biorstwo powinno d y do sytuacji, w której mo liwe jest osi gni cie sukcesu w jak najwi kszej liczbie dziedzin. Dla ka dego przedsi biorcy sukces oznacza co innego. Mo e to oznacza pokonanie barier wej cia na rynek i za o enie w asnego przedsi biorstwa lub zwi kszenie zysków z dzia alno ci firmy, zwi kszenie obszaru dzia alno ci, czy zwi kszenie liczby zadowolonych klientów firmy, a dla jeszcze innych po prostu przetrwanie na rynku. Sukces przedsi biorczo ci i przedsi biorstwa - spojrzenie retrospektywne Reprezentant klasyków ekonomii J.B. Say 9 stwierdzi, i sukces w przedsi biorczo ci wymaga takich parametrów jako ciowych, jak: zdolno do dokonywania, rozpoznania i wyra ania s dów, wytrwa o oraz znajomo otaczaj cego wiata i biznesu. Co wi cej, sukces wymaga w jego uj ciu wiedzy z zakresu danego sektora, w którym prowadzona jest dzia alno oraz wiedzy pozyskanej w wyniku do wiadczenia. Sukces zale y bowiem cz ciowo od szcz cia i ogólnych warunków prowadzenia biznesu. Przedsi biorca sukcesu zdefiniowany przez neoklasycznego ekonomist A. Marshalla 10 posiada ogólne zdolno ci, umiej tno ci w w skiej dziedzinie (wyspecjalizowanie), kapita i szcz cie. Ogólne jego zdolno ci wynikaj z t a rodzinnego, wykszta cenia i talentu. Wyspecjalizowanie wynika natomiast ze znajomo ci w skiej dziedziny dzia alno ci i zdolno ci przedsi biorczych. Skutecznym w osi ganiu sukcesu zdaje si te by w tym uj ciu posiadanie przez przedsi biorc w asnego kapita u. Funkcj przedsi biorcy w uj ciu J. Schumpetera 11 jest wprowadzanie innowacji, za firmy, które powstrzymuj si od wprowadzania innowacji, nie maj szans na przetrwanie. Udane innowacje wymagaj jednak przywództwa. Sukces w przedsi biorczo ci wymaga mocnej i wyj tkowej w swoim rodzaju motywacji do wdra ania innowacji. 8 Mierniki sukcesu w zarz dzaniu ma firm prezentuje szerzej M. Haffer [w:] W. Pop awski, S. Sojak (red.), Za o y w asn firm i nie zbankrutowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Toru 1995, s J.B. Say, A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution and Consumption of Wealth, New York: A.M. Kelley Publishers 1971, (pierwsza edycja 1803). 10 A. Marshall, Principles of Economics, London: Macmillan and Co. 1930, (pierwsza edycja 1890). 11 J. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press 1934, (pierwsza edycja 1911). ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

4 206 A. Lema ska-majdzik, P. Tomski Wed ug F.H. Knight 12, przedsi biorca potrzebuje tak e pewnej pojemno ci intelektualnej, a tak e cech przedsi biorczych (w szczególno ci sk onno ci do ponoszenia ryzyka) oraz zdolno ci przewidywania. Zdolno do przewidywania zale y od specyfiki sektora i d ugo ci procesu produkcyjnego. Zale y tak e od rodzaju zaspokajanych potrzeb konsumenta im bardziej podstawowe potrzeby i tym samym bardziej przewidywalne, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo sukcesu. Wspó czesne czynniki sukcesu przedsi biorstwa W literaturze znale mo na wiele odniesie do cech osobowych przedsi biorców i mened erów jako determinant sukcesu i czasu przetrwania przedsi biorstw na rynku. Bazuj c na nowszych dokonaniach w dziedzinie rozpoznania czynników i specyfiki sukcesu w odniesieniu do cech osobowych przedsi biorcy wskaza mo na znaczenie wcze niejszych do wiadcze w prowadzeniu biznesu. H.J. Sapienza i C.M. Grimm 13 oraz C.M. Van Praag 14 stwierdzili za, i im m odszy jest za o yciel biznesu, tym skuteczniejsze b dzie jego dzia anie. J. Brüderl i in. 15 oraz A.C. Cooper i in. 16 podkre lili znaczenie posiadanego przez w a ciciela kapita u im wi ksze zasoby, tym wi ksze prawdopodobie stwo sukcesu. C.M. Van Praag 17 oraz J.S. Cramer 18 podkre lili, i w a ciciele ma ych firm kieruj si w asn ch ci do prowadzenia dzia alno ci, nie b d c do tego zmuszanymi. Okoliczno ci te daj wi ksz szans na sukces, wynikaj c z pozytywnej motywacji. Z kolei B.R. Schiller i P.E. Crewson 19 stwierdzili, i wykszta cenie jest pozytywnie skorelowane z sukcesem w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. G. Chandler and S. Hanks 20, M. Peteraf i M. Shanley 21 oraz A. Reuber i E. Fischer 22 wyra nie podkre laj, e szczególnie w przypadku nowych 12 F.H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Chicago: University of Chicago Press 1971, (pierwsza edycja 1921). 13 H.J. Sapienza, C.M. Grimm, Founder Characteristics, Start-Up Process, and Strategy/Structure Variables as Predictors of Shortline Railroad Performance, Entrepreneurship: Theory & Practice 1997, 22(1), s C.M. Van Praag, Determinants of Successful Entrepreneurship, Amsterdam: Thesis Publishers J. Brüderl, P. Preisendorfer, Network Support and the Success of Newly Founded Businesses, Small Business Economics 1998, 10, s A.C. Cooper, F.J. Gimeno-Gascon, C.Y. Woo, Initial Human and Financial Capital as Predictors of New Venture Performance, Journal of Business Venturing 1994, 9, s C.M. Van Praag, Determinants of Successful, op. cit. 18 C.M. Van Praag, J.S Cramer, An Estimated Equilibrium Model of Business Formation and Labor Demand by Entrepreneurs, Economica 2001, 269, s B.R. Schiller, P.E. Crewson, Entrepreneurial Origins: A Longitudinal Inquiry, Economic Inquiry 1997, 35, s G. Chandler, S. Hanks, Founder Competence, the Environment and Venture Performance, Entrepreneurship, Theory and Practice 1994, 18(3), s M. Peteraf, M. Shanley, Getting to Know You: A Theory of Strategic Group Identity, Strategic Management Journal 1997,18, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

5 O sukcesie przedsi biorstwa 207 przedsi wzi biznesowych, przedsi biorstwa mo na rozpatrywa jako pewnego rodzaju przed u enie osoby za o yciela. N. Kaldor 23 w 1934 roku zdefiniowa w a ciciela jako osob koordynuj c mo liwo ci przedsi biorstwa. W tym kontek cie stwierdzi mo na, i przedsi biorczo to raczej permanentne zachowanie, a nie jednorazowy akt czy dzia anie 24. Sukces w firmie samozatrudnieniowej nie ma konkretnej definicji ani miary. Miary skuteczno ci dzia ania s definiowane jako przychody samozatrudnienia 25. W literaturze znale mo na tak e uj cie sukcesu w kategoriach liczby zatrudnionych pracowników i jej wzrostu w czasie 26. Rozwini te zosta o tak e podej cie traktuj ce czas egzystencji przedsi biorstwa na rynku jako miar sukcesu 27. Przyk adem jednej z klasyfikacji czynników sukcesu mo e by podzia na czynniki niezale ne od kierownictwa (tj. ceny surowców, podatki, kursy walut, postawa zwi zków zawodowych) oraz zale ne od kierownictwa (tj. przyj ta strategia dzia ania firmy, liczba zatrudnionych pracowników czy marketing) 28. Ponadto kwalifikacje kadry kierowniczej, a w przypadku firm samoztrudnieniowych ich w a ciciela, s jednym z czynników decyduj cych o mo liwo ciach prze ycia i wzrostu firmy, a wi c wp ywaj na jej sukces 29. Czynniki sukcesu firm wed ug B. Bie kowskiej 30 mo na podzieli na trzy grupy: czynniki zwi zane z osob przedsi biorcy, do których mo na zaliczy m.in. do wiadczenie przedsi biorcy zarówno w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, jak i w zarz dzaniu firm, d ugotrwa e pozostawanie bez pracy, poziom wykszta cenia, wiek, cechy osobowo ci, aspiracje, posiadanie biznes planu, jak równie rodzaj motywacji podczas zak adania i prowadzenia w asnej firmy, 22 A. Reuber, E. Fischer, Understanding the Consequences of Founders Experience, Journal of Small Business Management 1999, 37(2), s N. Kaldor, The Equilibrium of the Firm, Economic Journal 1934, 44, s M. Wright, P. Westhead, Habitual Entrepreneurs and Angel Investors, Entrepreneurship: Theory & Practice 1998, 22 (4), s B.R. Schiller, P.E. Crewson, Entrepreneurial Origins: A Longitudinal, op. cit., s A.C. Cooper, F.J. Gimeno-Gascon, C.Y. Woo, Initial Human and, op. cit., s ; C.M. Van Praag, Determinants of Successful, op. cit.; C.M. Van Praag, J.S. Cramer, An Estimated Equilibrium, op. cit., s ; H. J. Sapienza, C.M. Grimm, Founder Characteristics, Start-Up, op. cit., s. 5-24; J. Brüderl, P. Preisendorfer, Network Support and, op. cit., s J. Brüderl, P. Preisendorfer, R. Ziegler, Organizational Survival, American Sociological Review 1992, 57, s ; J.M. Pennings, K. Lee, A. van Witteloostuijn, Human Capital, Social Capital and Firm Dissolution, Academy of Management Journal 1998, 41(4), s Ellon S., Determinant of Corporate Performance, Omega 1985/6, s B. Piasecki, A. Rogut, Internacjonalizacja polskich ma ych i rednich przedsi biorstw spo ywczych i odzie owych. Stan w 1997 r., [w:] B. Piasecki, A. Rogut, D. Smallbowne, Zachowanie ma ych i rednich przedsi biorstw w warunkach rosn cej internacjonalizacji gospodarki, Studia i Monografie, Nr 1, Wydawnictwo Spo ecznej Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci i Zarz dzania w odzi, ód 1999, s B. Bie kowska, Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsi biorczo ci, [w:] J. Brdulak (red.), M. Kulikowski (red.), Przedsi biorczo stymulatorem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

6 208 A. Lema ska-majdzik, P. Tomski czynniki zwi zane z firm, takie jak wielko firmy, wysoko oraz rozproszenie kapita u za o ycielskiego przedsi biorstwa, posiadanie wspólnika, jak równie struktura organizacyjna firmy, jej personel, inwestowanie w dziedzin B+R a tak e tempo rozwoju firmy, czynniki zewn trzne zawieraj ce element niepewno ci i ryzyka, które s zale ne i niezale ne od przedsi biorcy i przedsi biorstwa. W tej grupie wyró ni mo na koszt pozyskiwania kapita u, dynamik rynku, struktur konkurencji, bariery wej cia/wyj cia, produkt, bran, w której firma dzia a, czynniki makroekonomiczne, kl ski ywio owe, strajki, system warto ci, regulacje prawne itp. Wed ug T. Sztuckiego 31 za czynniki sukcesu ma ych firm uwa a si wiedz, do wiadczenie, pomys owo, ci k prac, d enie do rozwoju, sk onno do po wi ce, kompetencje kierownicze, w a ciwy segment oraz szcz cie. Wed ug R.W. Griffin a 32 na sukces ma ego przedsi biorstwa sk ada si wiele elementów, w ród których najcz ciej wymieniane to: ci ka praca, pragnienie osi gni, p d do rozwoju i zdolno do po wi ce, popyt rynkowy na oferowany produkt lub us ug, kompetencja kierownicza, tak e szcz cie. P. Davidsson 33, B. Kirchhoff, A. Hatemi i H. Gustavsson do czynników wp ywaj cych na wzrost ma ych firm zaliczaj : wiek firmy (m odsze rosn szybciej), niezale no firmy, rozmiar firmy (mniejsze rosn szybciej), sektor przemys u oraz zmiany w tym sektorze, form prawn firmy, jak i zmiany formy prawnej, prawo w asno ci kierownictwa i zmiany w kierownictwie, mi dzynarodow dzia alno, lokalizacj oraz zmian w lokalizacji. Cz sto uwa a si równie, e na sukces firmy maj wp yw czynniki niedostrzegane przez innych przedsi biorców, a wykorzystane przez tych, którzy dostrzegli nowe szanse rynkowe i mobilizuj niedost pne dla nich niezb dne rodki. Wskazuje si przy tym na charakterystyczne ich cechy tj. 34 : pewno siebie, wiar w sukces i przekonanie o mo liwo ci jego osi gni cia, wytrwa e d enie do celu, ponawianie prób mimo niepowodze, uczenie si na b dach, zdolno ci innowacyjne niekoniecznie wynalazcze, ale pozwalaj ce dostrzec nowe mo liwo ci, odkrywa nisze rynkowe, wprowadza zmiany, zorientowanie na wyniki, na osi gni cie sukcesu (powodzenia), sk onno do podejmowania skalkulowanego ryzyka, 31 T. Sztucki, Marketing przedsi biorcy i mened era, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa R.W. Griffin, Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s P. Davidsson, B. Kirchhoff, J A. Hatemi, H. Gustavsson, Empirical Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data, Journal of Small Business Management 2002, vol. 40, no. 4, s. 337, J. Targalski, Przedsi biorczo i zarz dzanie, op. cit., s. 99. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

7 O sukcesie przedsi biorstwa 209 gotowo do po wi cenia w asnego czasu i umiej tno ci dla przedsi wzi cia. Jako wa ny dla problematyki sukcesu wskaza nale y model D.J. Storey a 35 prezentuj cy czynniki wp ywaj ce na wzrost ma ych firm. Obejmuje on trzy obszary przedsi biorc, firm oraz strategi. Ka dy obszar obejmuje wiele czynników maj cych wp yw na rozwój czy wzrost firmy. Analizuj c obszar przedsi biorcy mo na znale tu cechy biograficzne m.in. takie jak wiek, p e, do wiadczenie, status etniczny oraz czynniki zwi zane z motywami prowadzenia w asnej firmy, do wiadczeniem zwi zanym z wcze niejszym zatrudnieniem czy umiej tno ciami przedsi biorcy. Czynniki zwi zane z firm ci le odnosz si do wyborów w a ciciela firmy, np. odno nie bran- y w której firma dzia a, lokalizacji. Stan prawny firmy, jej wiek czy w asno okre li mo na dopiero po uruchomieniu przez w a ciciela dzia alno ci gospodarczej. Trzeci obszar analizowany przez D.J. Storey a obejmuje zarówno strategie dzia ania firmy, jak i metody zarz dzania w niej. W tym obszarze decyzje najcz ciej podejmuje sam w a ciciel po oszacowaniu okoliczno ci sprzyjaj cych rozwojowi jego firmy. Zdaniem H. Sk odowskiego i L. Czapli skiego 36 warunkiem sukcesu jest pozytywne my lenie. Ludziom pozytywnie my l cym wszystko si udaje, tote je eli przedsi biorca pozytywnie b dzie my la o w asnym pomy le na biznes, uda mu si pomys zrealizowa. Pozytywne my lenie wa ne jest podczas prowadzenia dzia alno ci, bez wzgl du na to, w której fazie rozwoju znajduje si firma. Kryterium sukcesu we wzorcu ameryka skim jest efektywno. Wyznacznikami efektywno ci s : profesjonalizm w zarz dzaniu, jawna i ostra konkurencja, zorientowanie na zysk oraz wysoka mobilno kadry mened erskiej. Kryterium sukcesu we wzorcu japo skim jest harmonia i wspó praca. Jej wyznacznikami s : integracja jednostki z firm, perfekcjonizm w zakresie jako ci, preferowanie zysków d ugookresowych oraz konsensus 37. Teoretycy i praktycy zarz dzania wskazuj na ró norodne ilo ciowe i jako ciowe kryteria oceny sukcesu przedsi biorstwa 38. Miary ilo ciowe sukcesu ma ych przedsi biorstw zawieraj zyski, przychody, liczb zatrudnio- 35 D.J. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994, s H. Sk odowski, L. Czapli ski, Droga do sukcesu, Poradnik dla przedsi biorczych, zagro onych bezrobociem, bezrobotnych, Wydawnictwo Absolwent, ód 2003, s K. J dralska, Zarz dzanie europejskie na tle koncepcji zarz dzania mi dzynarodowego i globalnego, [w:] K. J dralska K. Znaniecka, L. abi ski (red. nauk.), Strategia i zarz dzanie przedsi biorstwami na tle integracji Polski z Uni Europejsk, PTE w Katowicach, Katowice 2000, s S. Haber, A. Reichel, Identifying performance measures of small ventures The case of the tourism industry, Journal of Small Business Management 2005, 43(3), s ; K. Lewis, Small firm owners in New Zealand: In it for the good life or growth? Small Enterprise Research 2008, 16(1), s ; H. Reijonen, Understanding the small business owner: What they really aim at and how this relates to firm performance, Management Research News 2008, 31(8), s ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

8 210 A. Lema ska-majdzik, P. Tomski nych 39, ilo nowych klientów, rozwój przedsi biorstwa, udzia w rynkach zagranicznych 40 oraz ambicje biznesowe 41. Jako ciowe miary obejmuj satysfakcj przedsi biorcy 42, przestrzeganie tradycji, potrzeb autonomii i wolno ci 43. Natomiast inni autorzy wskazuj na przetrwanie jako podstawow miar sukcesu przedsi biorstwa 44. Na podstawie bada J. E. Wasilczuk 45, która scharakteryzowa a profil firmy wzrostowej, jednocze nie okre laj c czynniki wzrostu, mo na stwierdzi, e firma wzrostowa nie jest firm m od, gdy posiada do wiadczenie na rynku. W a ciciel firmy to m czyzna posiadaj cy raczej wykszta cenie wy sze, który pozytywnie postrzega otoczenie firmy i mo liwo ci w asnego przedsi biorstwa. Firmy wzrostowe wed ug bada stosuj zwykle planowanie d ugookresowe i korzystaj z zewn trznych róde finansowania, jak równie posiadaj do wiadczenie w kontaktach na rynkach zagranicznych. Na podstawie bada przeprowadzonych przez A. Lema sk -Majdzik 46 na grupie firm powsta ych w wyniku samozatrudnienia stwierdzono, i czynnikami sukcesu firm s g ównie nast puj ce czynniki: wiek przedsi biorcy, im przedsi biorca m odszy, tym prawdopodobie stwo odniesienia sukcesu wi ksze, wykszta cenie przedsi biorcy, im lepsze, tym sukces pewniejszy, zatrudnianie cz onków rodziny, ze wzgl du na charakter firm samozatrudnieniowych (cz sto rodzinnych) okaza o si, e korzystnie wp ywa, a nawet zwi ksza sukces firmy na rynku, planowanie dzia alno ci gospodarczej, w tym przypadku firmy posiadaj ce formalny plan dzia alno ci, bez wzgl du czy na krótki, czy na d ugi okres, cz ciej odnosi b d sukces na rynku. Badania przeprowadzone przez K. Kukowsk 47 wykaza y, i ponad po owa w a cicieli ma ych i rednich firm badanych w 2008 roku uzna a wspó prac za wa ny czynnik rozwoju ich gospodarczej dzia alno ci. Wyni- 39 S. Haber, A. Reichel, Identifying performance measures, op. cit., s ; J. Hernández, M. Yescas, M. Domínguez, Factores de éxito en los negocios de artesanía en México, Estudios Gerenciales 2007, 23(104), s Fairlie R., Robb A., Gender differences in business performance: Evidence from the characteristics of business owners survey. Small Business Economics 2009, 33(4), s H. Reijonen, Understanding the small, op. cit., s S. Haber, A. Reichel,, Identifying performance measures, op. cit., s ; 43 R. Paige, M. Littrell, Craft retailers' criteria for success and associated business strategies, Journal of Small Business Management 2002, 40(4), s ; H. Reijonen, Understanding the small, op. cit., s M. Cowling, Early stage survival and growth, The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures 2007, 3(6), s J.E. Wasilczuk, Wzrost ma ych i rednich przedsi biorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk 2005, s Zobacz wi cej: A. Lema ska-majdzik, Czynniki sukcesu firm powsta ych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnicza Wydzia u Zarz dzania politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa K. Kukowska, Kapita spo eczny jako determinanta rozwoju przedsi biorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Cz stochowskiej, Zarz dzanie nr 2, Sekcja Wydawnictw Wydzia u Zarz dzania Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa 2011, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

9 O sukcesie przedsi biorstwa 211 ka mo e z tego fakt, i wspó praca to kolejny czynnik wp ywaj cy na sukces przedsi biorstw. Du e znaczenie wszelkich aspektów i przejawów wspó dzia ania gospodarczego dla sukcesu przedsi biorstwa rozumianego jako umiej tno dostosowania si do turbulentnego otoczenia podkre la P. Tomski 48. Podsumowanie Konkluduj c, przyzna nale y za J. Filipczukiem 49, e sukces firmy jest zwykle rezultatem wielu przyczyn wyst puj cych jednocze nie i jest uwarunkowany czynnikami zale nymi od kierownictwa, jak i niezale nymi. Jest on zjawiskiem skomplikowanym i kompleksowym, dlatego te nie mo e by obja niany i wyra any za pomoc jednego miernika. W literaturze przedmiotu mo na wyró ni dwa podej cia wyja niaj ce czynniki sukcesu wp ywaj ce na sukces firmy. Podej cie ca o ciowe, które analizuje wszystkie uwarunkowania wp ywaj ce na przedsi biorstwo oraz podej cie wycinkowe, które bada i analizuje zazwyczaj tylko jeden obszar firmy, b d jeden czynnik sukcesu przedsi biorstwa. Czynniki sukcesu mog zale e równie od osoby przedsi biorcy, czyli w a ciciela firmy lub osoby zarz dzaj cej. W tym przypadku znaczenie maj uwarunkowania osobowe, kwalifikacje fachowe, rodzina i jej nastawienie do dzia alno ci firmy. Od oceny poszczególnych czynników sukcesu zale y pó niejsze powodzenie przedsi biorstwa. Analizuj c warunki wewn trzne, czyli mo liwo ci firmy, jak i zewn trzne (otoczenia przedsi biorstwa), w a ciciel firmy, czy jej mened er okre li mo e szanse na osi gni cie sukcesu. Wa ne jest w tym przypadku równie porównanie czynników sukcesu konkurencyjnych przedsi biorstw, gdy mo e to pomóc w skuteczniejszym dzia aniu firmy, a co si z tym wi e, w osi gni ciu w asnego sukcesu. Do czynników wp ywaj cych na sukces firmy zaliczy mo na czynniki osobowe przedsi biorcy, jak równie poziom technologiczny, rodzaj wyrobów, charakter rynku, wydajno oraz rodzaj struktury organizacyjnej w przedsi biorstwie. Jednak sukces przedsi biorstwa mo e zale e równie od innych czynników, bowiem dla ka dej firmy ró ny jest zestaw czynników wp ywaj cych na jego powodzenie. Problematyka sukcesu w zarz dzaniu przedsi biorstwem wydaje si by zagadnieniem niezwykle szerokim, eksplorowanym w ró nych formach przez teoretyków od pocz tków funkcjonowania przedsi biorstw i zarazem od pocz tków istnienia nauk o zarz dzaniu. Ze znacznie wi kszym trudem zmagaj si z problemem sukcesu praktycy zarz dzania, szczególnie mali przedsi biorcy, empirycznie udowadniaj c skuteczno swojego dzia ania ukierunkowanego na sukces oraz wskazuj c czynniki determinuj ce powodzenie na rynku. 48 P. Tomski, Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a wspó dzia anie gospodarcze wspó czesnych przedsi biorstw, Zeszyty Nauk. Politechniki Cz stochowskiej, Zarz dzanie nr 1, 2011, s Filipczuk J., Zarz dzanie strategiczne..., op. cit., s. 87. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

10 212 A. Lema ska-majdzik, P. Tomski Bibliografia Bie kowska B., Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsi biorczo ci [w:] Brdulak J., Kulikowski M. (red.), Przedsi biorczo stymulatorem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Instytut Wiedzy, Warszawa Brüderl J., Preisendorfer P., Network Support and the Success of Newly Founded Businesses, Small Business Economics 1998, 10. Brüderl J., Preisendorfer P., Ziegler R., Organizational Survival, American Sociological Review 1992, 57. Chandler G., Hanks S., Founder Competence, the Environment and Venture Performance, Entrepreneurship, Theory and Practice 1994, 18(3). Cooper A.C., Gimeno-Gascon F.J., Woo C.Y., Initial Human and Financial Capital as Predictors of New Venture Performance, Journal of Business Venturing 1994, 9. Cowling M., Early stage survival and growth, The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures 2007, 3(6). Davidsson P., Kirchhoff B., Hatemi J.A., Gustavsson H., Empirical Analysis of Business Growth Factors Using Swedish Data, Journal of Small Business Management 2002, vol. 40, no. 4. Ellon S., Determinant of Corporate Performance, Omega 1985/6. Fairlie R., Robb A., Gender differences in business performance: Evidence from the characteristics of business owners survey. Small Business Economics 2009, 33(4). Filipczuk J., Zarz dzanie strategiczne, Instytut Przedsi biorczo ci i Samorz dno ci, Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarz dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Haber S., Reichel A., Identifying performance measures of small ventures The case of the tourism industry, Journal of Small Business Management 2005, 43(3). Haffer M., [w:] W. Pop awski, S. Sojak (red.), Za o y w asn firm i nie zbankrutowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko aja Kopernika, Toru Hernández J., Yescas M., Domínguez M., Factores de éxito en los negocios de artesanía en México, Estudios Gerenciales 2007, 23(104). J dralska K., Zarz dzanie europejskie na tle koncepcji zarz dzania mi dzynarodowego i globalnego, [w:] J dralska K., Znaniecka K., abi ski L. (red. nauk.), Strategia i zarz dzanie przedsi biorstwami na tle integracji Polski z Uni Europejsk, PTE w Katowicach, Katowice Kaldor N., The Equilibrium of the Firm, Economic Journal 1934, 44. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Chicago: University of Chicago Press Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

11 O sukcesie przedsi biorstwa 213 Kukowska K., Kapita spo eczny jako determinanta rozwoju przedsi biorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Cz stochowskiej, Zarz dzanie nr 2, Sekcja Wydawnictw Wydzia u Zarz dzania Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa Lema ska-majdzik A., Czynniki sukcesu firm powsta ych w wyniku samozatrudnienia, Sekcja Wydawnicza Wydzia u Zarz dzania Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa Lewis K., Small firm owners in New Zealand: In it for the good life or growth? Small Enterprise Research 2008, 16(1). Marshall A., Principles of Economics, London: Macmillan and Co Pabian A., Uwarunkowania sukcesu przedsi biorstwa na rynku. Zarys problematyki, Wydawnictwo Politechniki Cz stochowskiej, Cz stochowa Paige R., Littrell M., Craft retailers' criteria for success and associated business strategies, Journal of Small Business Management 2002, 40(4). Penc J., Humanistyczne warto ci zarz dzania w poszukiwaniu sensu mened erskich dzia a, Difin, Warszawa Pennings J.M., Lee K., van Witteloostuijn A., Human Capital, Social Capital and Firm Dissolution, Academy of Management Journal 1998, 41(4). Peteraf M., Shanley M., Getting to Know You: A Theory of Strategic Group Identity, Strategic Management Journal 1997,18. Piasecki B., Rogut A., Internacjonalizacja polskich ma ych i rednich przedsi biorstw spo ywczych i odzie owych. Stan w 1997 r., [w:] Piasecki B., Rogut A., Smallbowne D., Zachowanie ma ych i rednich przedsi biorstw w warunkach rosn cej internacjonalizacji gospodarki, Studia i Monografie, Nr 1, Wydawnictwo Spo ecznej Wy szej Szko y Przedsi biorczo ci i Zarz dzania w odzi, ód Reijonen H., Understanding the small business owner: What they really aim at and how this relates to firm performance, Management Research News 2008, 31(8). Reuber A., Fischer E., Understanding the Consequences of Founders Experience, Journal of Small Business Management 1999, 37(2). Sapienza H.J., Grimm C.M., Founder Characteristics, Start-Up Process, and Strategy/Structure Variables as Predictors of Shortline Railroad Performance, Entrepreneurship: Theory & Practice 1997, 22(1). Say J.-B., A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution and Consumption of Wealth, New York: A.M. Kelley Publishers Schiller B.R., Crewson P.E., Entrepreneurial Origins: A Longitudinal Inquiry, Economic Inquiry 1997, 35. Schumpeter J., The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press 1934, (pierwsza edycja 1911). Sk odowski H., Czapli ski L., Droga do sukcesu, Poradnik dla przedsi biorczych, zagro onych bezrobociem, bezrobotnych, Wydawnictwo Absolwent, ód Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Routledge, London ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

12 214 A. Lema ska-majdzik, P. Tomski Sztucki T., Marketing przedsi biorcy i mened era, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Targalski J., Przedsi biorczo i zarz dzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Tomski P., Paradygmat hiperdynamiki otoczenia a wspó dzia anie gospodarcze wspó czesnych przedsi biorstw, Zeszyty Nauk. Politechniki Cz stochowskiej, Zarz dzanie nr 1, Van Praag C.M., Cramer J.S., An Estimated Equilibrium Model of Business Formation and Labor Demand by Entrepreneurs, Economica 2001, 269. Van Praag C.M., Determinants of Successful Entrepreneurship, Amsterdam: Thesis Publishers Wasilczuk J.E., Wzrost ma ych i rednich przedsi biorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk Wright M., Westhead P., Habitual Entrepreneurs and Angel Investors, Entrepreneurship: Theory & Practice 1998, 22 (4). Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

N a u c z y c i e l m g r A n d r z e j D z i e m b a S Z K O Ł A Z A S A D N I C Z A - 2 G O D Z I N Y D K O S - 5 0 0 2-1 7 / 0 3.

N a u c z y c i e l m g r A n d r z e j D z i e m b a S Z K O Ł A Z A S A D N I C Z A - 2 G O D Z I N Y D K O S - 5 0 0 2-1 7 / 0 3. EDUKACJA PROZDROWOTNA EDUKACJA EUROPEJSKA WYCHOWANIE DO śycia w RODZINIE S Z C Z E G Ó Ł O W E C E L E K S Z T A Ł C E N I A O R A Z R O Z K Ł A D M A T E R I A Ł U N A U C Z A N I A I P R Z E W I D Y

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej Projekt Być albo nie być przedsiębiorcą współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Jak poznać czy jestem firmą typu born-global?

Jak poznać czy jestem firmą typu born-global? Jak poznać czy jestem firmą typu born-global? Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH Zakład Zarządzania w Gospodarce Instytut Zarządzania mjaros@sgh.waw.pl Etapy geograficznego rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo