Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug telekomunikacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug telekomunikacyjnych"

Transkrypt

1 mgr Piotr adny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeci ski Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug telekomunikacyjnych 1. Wprowadzenie Post puj ca na wiecie liberalizacja prawa telekomunikacyjnego prowadzi do poszerzania si zakresu swobody gospodarczej i w efekcie do demonopolizacji rynków telekomunikacyjnych. Oznacza to, e w wielu krajach (w tym równie w Polsce) obok narodowego operatora, posiadaj cego do niedawna wy czno na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych powstaj nowi, niezale ni operatorzy, którzy dzia aj c w skali lokalnej i mi dzynarodowej wzajemnie ze sob konkuruj. Cech charakterystyczn konkurencyjnych rynków telekomunikacyjnych jest nie tylko wzajemna rywalizacja, ale równie potrzeba wspó pracy, objawiaj ca si d e- niem do wzajemnego czenia sieci telekomunikacyjnych. Potrzeba wzajemnych po cze wynika z jednej strony z faktu, i nowy operator dzia aj c na ograniczonym obszarze, lub b d c w trakcie budowy w asnej sieci potrzebuje infrastruktury istniej - cego operatora, aby wiadczy pe en zakres us ug, a z drugiej strony po czenia przychodz ce z sieci nowego operatora, stanowi dla istniej cego operatora ród o znacznych dochodów, cz sto bez konieczno ci ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie bez znaczenia jest równie to, e wi kszy system (sie ) telekomunikacyjny jest z punktu widzenia u yteczno ci bardziej warto ciowy, ni system mniejszy. Dlatego te nawet je eli ceny systemów (sieci) mniejszych b d ni sze, to abonenci mog wybiera systemy (sieci) wi ksze kieruj c si mo liwo ci uzyskania dost pu do wi kszej liczby abonentów. Zarówno dla operatorów jak i dla abonentów najbardziej po dana jest wi c sytuacja, w której abonenci niezale nie od tego do jakiej (czyjej) sieci s przy czeni, mog si zgodnie z zasad any to any (ka dy z ka dym) wzajemnie porozumiewa. Ustalenie w a ciwych zasad po cze sieci ró nych operatorów stwarza mo liwo ci decentralizacji wiatowego systemu telekomunikacyjnego i wprowadzenia zasad konkurencji bez utraty korzy ci wynikaj cych z istnienia jednego zintegrowanego systemu. 2. Podstawowe poj cia Po czenie mi dzysieciowe (ang.: interconnection IC) oznacza, e ruch (np. po czenia telefoniczne) generowany w sieci jednego operatora, kierowany jest do sieci jednego lub wielu innych operatorów. W tym celu konieczne jest fizyczne i logiczne po czenie sieci telekomunikacyjnych w taki sposób, aby zapewni abonen-

2 312 Piotr adny tom jednej sieci mo liwo dost pu do abonentów innych sieci oraz wiadczonych tam us ug. Z praktycznego punktu widzenia interconnection polega wi c na udost pnieniu przez jednego operatora infrastruktury i zasobów sieciowych innemu operatorowi w celu realizacji po cze generowanych przez tego operatora lub jego klientów. Wraz z up ywem czasu zauwa y mo na ewolucj jakiej podlega poj cie interconnection. W pocz tkowym okresie kwestie zwi zane z po czeniami sieciowymi traktowane s przez operatorów dominuj cych (ang.: incumbent) jako przymus i zagro enie w asnych interesów. Z czasem jednak interconnection zaczyna by postrzegane jako dzia alno we wasnym interesie, a udost pnianie sieci jako us uga której wiadczenie przynosi wymierne korzy ci. Znajduje to odzwierciedlenie w powstawaniu w strukturach dominuj cych operatorów dzia ów, których zadaniem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb szczególnych klientów jakimi s inni operatorzy telekomunikacyjni oraz w zamieszczaniu op at za us ugi IC w publikowanych przez operatorów taryfach. Z punktu widzenia celu w jakim realizowane jest po czenie mi dzysieciowe wyró ni mo na trzy podstawowe rodzaje po cze lub us ug interconnection: 1. Sfinalizowanie po czenia (ang.: call termination). Operator B (rys. 1) wiadczy operatorowi A us ug IC polegaj c na przekazaniu do w asnego abonenta po - czenia zainicjowanego przez abonenta sieci A. Sfinalizowanie po czenia ma miejsce równie wtedy kiedy operator sieci B zapewnia abonentowi sieci A dost p do wiadczonej w swojej sieci us ugi np. 700 lub 800. Rysunek 1. Sfinalizowanie po czenia 2. Zapewnienie dost pu (ang.: access lub call origination). Przedstawiony na rysunku 2 abonent A wybiera operatora A lub B do realizacji konkretnych po cze. W przypadku kiedy obydwaj operatorzy wiadcz np. us ugi mi dzymiastowe, ale ceny operatora B s ni sze to abonent A mo e wybra tego operatora do realizacji po czenia. Poniewa jednak abonent fizycznie przy czony jest do operatora A, to operator ten wiadczy operatorowi B us ug polegaj c na zapewnieniu dost pu do swojego abonenta. Sytuacja taka mo e mie miejsce w przypadku kiedy abonent TP SA (sie A) do realizacji po czenia mi dzystrefowego wybiera np. sie Niezale nego Operatora Mi dzystrefowego (sie B).

3 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug Rysunek 2. Zapewnienie dost pu 3. Tranzyt po cze (ang.: transit). Operator B tranzytuje po czenia mi dzy operatorami A i C wiadcz c us ug interconnection. Sytuacja taka wyst puje przy po - czeniu mi dzy abonentami dwóch sieci lokalnych (np. nale cych do grupy Netii), które realizowane jest za po rednictwem sieci mi dzymiastowej Telekomunikacji Polskiej S. A. Rysunek 3. Tranzyt po cze 3. Techniczne aspekty po cze mi dzysieciowych Dla umo liwienia po cze mi dzysieciowych niezb dne jest stworzenie i utrzymanie fizycznego po czenia mi dzy sieciami telekomunikacyjnymi. Miejsce, w którym sieci s po czone, okre la si mianem punktu styku (ang.: point of interconnection POI). Teoretyczn lokalizacj punktu styku mi dzy dwoma operatorami przedstawia rysunek 4). W praktyce urz dzenia realizuj ce funkcj punktu styku zlokalizowane s w pomieszczeniach centrali jednego z operatorów. Sytuacj tak okre la si mianem kolokacji:

4 314 Piotr adny fizyczej kiedy punkt styku znajduje si w budynku operatora sieci, do której przy cza si inny operator lub wirualnej kiedy punkt styku znajduje si w budynku operatora przy czaj cego si. Rysunek 4. Lokalizacja POI Poza lokalizacj i zapewnieniem odpowiedniej przep ywno ci POI warunkiem koniecznym dla poprawnego funkcjonowania po czenia jest zapewnienie technicznej kompatybilno ci czonych sieci, w tym stosowanie jednolitej sygnalizacji i zapewnienie przekazywania we w a ciwym formacie informacji umo liwiaj cych zidentyfikowanie numeru abonenta wywo uj cego, wywo ywanego i czasu trwania dla ka dego przekazywanego przez punkt styku po czenia. Zebrane i zweryfikowane przez operatorów informacje o liczbie, rodzaju i czasie trwania wchodz cych i wychodz cych z sieci po cze stanowi podstaw wzajemnych rozlicze. Pomimo znacznej z o ono ci zagadnie technicznej i funkcjonalnej wspó pracy sieci, na podstawie do wiadcze krajów, w których powstali nowi operatorzy mo na stwierdzi, e kwestie techniczne, w przeciwie stwie do problemów ekonomicznoorganizacyjnych rozwi zywane s w wi kszo ci przypadków w czasie wzajemnych negocjacji, bez nadmiernego ich przed u ania, czy wykorzystywania pozycji dominuj cej. 4. Ekonomiczne aspekty po cze mi dzysieciowych Najwa niejszym i jednocze nie najtrudniejszym elementem negocjacji mi dzy operatorami s kwestie wzajemnych rozlicze, a konkretnie ceny jakie jeden operator p aci drugiemu za korzystanie z jego infrastruktury i us ug. W a ciwe ustalenie cen za us ugi interconnection jest problemem niezmiernie wa nym, gdy ich poziom powinien z jednej strony zapewni pe ne pokrycie kosztów ponoszonych przez operatora na wiadcz cego tego typu us ugi, a z drugiej strony umo liwi operatorom korzystaj - cym z tych us ug w a ciwe warunki funkcjonowania i rozwoju. Poziom op at za po - czenia mi dzysieciowe (ang.: interconnection charges) decyduje o efektywno ci przedsi wzi inwestycyjnych i jest jednym z decyduj cych czynników wp ywaj cych na kszta towanie si wyniku finansowego operatorów telekomunikacyjnych. Jest to szczególnie istotne dla nowo powstaj cych operatorów dla których op aty z tytu u IC mog stanowi nawet 60% kosztów operacyjnych.

5 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug Liczba zawieranych umów mi dzyoperatorskich ro nie wraz z post puj c liberalizacj i pojawianiem si na rynku nowych graczy 1. Funkcjonowanie na rynku wielu operatorów mo e by z jednej strony uatwieniem i dzi ki stosowaniu ramowych umów oraz podobnych zasad przy pieszy proces zawierania porozumie w sprawie interconnnection, ale z drugiej strony mo e prowadzi do zwielokrotnienia kwestii spornych i w efekcie spowolni proces wchodzenia na rynek kolejnych operatorów. Poni ej w tabeli 1 przedstawiono liczb zawartych umów mi dzyoperatorskich dotycz cych sfinalizowania po czenia w sieciach stacjonarnych i ruchomych w krajach Wspólnoty Europejskiej. Podanie dok adnej liczby umów mi dzyoperatorskich w Polsce jest niemo liwe, ze wzgl du na traktowanie danych dotycz cych interconnection jako poufnych, jednak mo na szacowa e porozumie takich zosta o zawartych kilkadziesi t. Tabela 1. Liczba umów mi dzyoperatorskich dotycz cych sfinalizowania po czenia w sieciach stacjonarnych i ruchomych w krajach Wspólnoty Europejskiej Kraj Rodzaj i liczba zawartych umów stacjonarneruchomstacjonarne stacjonarne- ruchome-ruchome razem Belgia Dania Niemcy 5 98 brak danych 103 Grecja Hiszpania Francja * 91 Irlandia W ochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja Wielka Brytania * operatorzy komórkowi we Francji stosuj do rozlicze metod bill and keep ród o: Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package, Proces ustalania op at za po czenia mi dzysieciowe komplikuje si dodatkowo, kiedy nowo powstaj cy operatorzy musz negocjowa warunki z operatorem narodowym, który do niedawna by monopolist, a obecnie posiada na rynku pozycj dominuj cym. Pomimo post puj cej liberalizacji sytuacja taka wyst puje w wi kszo ci krajów 1 Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package, topics/ telecoms/implementation/index_en.htm.

6 316 Piotr adny europejskich, w tym równie w Polsce. Operatorzy narodowi w krajach europejskich utrzymuj swój udzia w rynku przeci tnie na poziomie 96% w przypadku po cze lokalnych, 88% w po czeniach mi dzymiastowych i 81% w mi dzynarodowych 2, natomiast czny udzia Telekomunikacji Polskiej S. A. na polskim rynku telefonii stacjonarnej to 94%. Silna pozycja by ych monopolistów utrudnia lub wr cz uniemo liwia skuteczn i efektywn walk konkurencyjn, bowiem operator dominuj cy, który postrzega nowych operatorów jako zagro enie, mo e wykorzystywa swoj przewag na rynku poprzez nadmierne przed u anie negocjacji i narzucanie niekorzystnych stawek rozliczeniowych. Do wiadczenia zagraniczne w dziedzinie interconnection oraz dyrektywy Unii Europejskie, w tym szczególnie Dyrektywa Komisji Europejskiej 96/19/EC (Full Competition) oraz Dyrektywa Parlamentu i Rady Europy 97/33/EC (Interconnection in Telecommunication) i wydane do niej Zalecenia Komisji Europejskiej 98/511/EC w sprawie po cze mi dzysieciowych na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym ustanawiaj zasady, wed ug których powinny by ustalane op aty za po czenia mi - dzysieciowe. Szczególna rola w tej dziedzinie zosta a przyznana bran owemu organowi regulacyjnemu, którego funkcje zgodnie z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego pe ni Urz d Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Do zada regulatora nale y okre lanie szczegó owych zasad, wed ug których zawierane maj by umowy mi dzyoperatorskie, kontrolowanie przestrzegania tych zasad oraz wyst powanie w roli arbitra w przypadkach kiedy operatorzy nie mog osi gn porozumienia w drodze negocjacji. W kwestiach zwi zanych z ustalaniem op at interconnection do kompetencji regulatora nale y zapewnienie, e op aty s zgodne z zasad przejrzysto ci i szczegó owo ci (ang.: unbundling), oparte s na kosztach wiadczenia tych us ug oraz e promuj ekonomiczn otwarto i efektywno rynku. Ci ar udowodnienia, e op aty bazuj na poniesionych kosztach, nak ada si na operatora wiadcz cego us ugi po czenia mi dzysieciowego. Ca kowite op aty zwi zane z istnieniem po czenia mi dzy dwiema sieciami telekomunikacyjnymi powinny sk ada si z dwóch oddzielnie kalkulowanych elementów 3 : 1. Op at zwi zanych z zestawieniem fizycznego po czenia (ang.: connection charges), które pozwol na pokrycie: jednorazowych kosztów stworzenia fizycznego po czenia (np. udost pnienie urz dze i zasobów, testy kompatybilno ci sieci), kosztów wykorzystania urz dze i zasobów (utrzymanie i konserwacja, w tym równie kosztów wynikaj cych z istnienia kolokacji). 2. Op at zwi zanych z wykorzystaniem sieci (ang.: conveyance charges), które zapewni pokrycie: 2 3 K. Stankiewicz, Bitwa o Europ. Raport, Teleinfo nr 2/2002. Commission Recommendation amending Rec 98/511/EC of 29 July 1998 on Interconnection in a liberalised telecommunications market Part 1: Interconnection Pricing. information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm.

7 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug kosztów przenoszenia po cze (np. kosztów komutacji i transmisji), które mog by kalkulowane w oparciu o czas trwania po cze lub/i dodatkow pojemno sieci, zmiennych kosztów us ug pomocniczych i dodatkowych (np. dost p do spisu abonentów, zbieranie danych, billing, wystawianie rachunków, pobieranie op at, us ugi centralowe i zaawansowane). Ustalenie poziomu stawek za us ugi IC pozostawia si w gestii operatora, jednak w stosunku do operatora posiadaj cego znacz c si rynkow 4, który nie b dzie w stanie w a ciwie uzasadni ich poziomu, regulator mo e nakaza obni enie stosowanych stawek, lub ustali ich wysoko w sposób arbitralny. Stosowanie stawek zorientowanych kosztowo jest rozwi zaniem najbardziej podanym z ekonomicznego punktu widzenia i dlatego powinno by traktowane jako rozwi zanie docelowe. Warunkiem wprowadzenia takiego modelu rozlicze jest jednak prowadzenie przez operatorów wa ciwego systemu ksi gowego, który b dzie podstaw do okre lenia kosztów poszczególnych rodzajów dzia alno ci oraz kosztów poszczególnych us ug wiadczonych przez podmioty dzia aj ce w sferze telekomunikacji. W warunkach polskich wprowadzenie do rozlicze metod kosztowych, mimo ustawowego zapisu, napotyka powa ne przeszkody, g ównie ze strony TP S. A. Stosowany przez tego operatora rachunek kosztów nie pozwala na przypisanie kosztów do wiadczonych us ug, a co za tym idzie okre lenie rzeczywistych kosztów poszczególnych us ug, w tym po cze mi dzysieciowych. Jak wskazuj do wiadczenia zagraniczne implementacja systemów ksi gowych dostosowanych do potrzeb rozlicze mi dzyoperatorskich wymaga mo e na o enia na operatorów administracyjnych nakazów, a ponadto proces dostosowawczy mo e zaj operatorom oko o 2 lat. W okresie przej ciowym konieczne mo e by zastosowanie alternatywnych zasad rozlicze. Spo ród wymienianych w literaturze i stosowanych w praktyce, na uwag zas uguj 3 metody niekosztowe: bill and keep, proporcjonalnego podzia u przychodów, z otych stawek Metoda bill and keep Nazw t mo na przet umaczy jako wystaw rachunek i zatrzymaj. Oznacza to, e op aty pobierane od abonentów za po czenia wewn trz sieci jak i wychodz ce do innych sieci s w ca o ci zatrzymywane przez operatora sieci. Operator nie ponosi kosztów zako czenia po czenia w innej sieci, ale te nie otrzymuje przychodów z tytu u po cze przychodz cych do jego sieci. Z uwagi na swoj prostot metoda ta ma wielu zwolenników, jednak jej zastosowanie mo liwe jest w bardzo szczególnych warunkach: kiedy ruch mi dzy sieciami jest zrównowa ony lub jest tak ma y, e koszty rozlicze (pomiar ruchu, fakturowanie) s wi ksze ni przychody z tego tytu u. W 4 Zgodnie z regulacjami UE za operatora posiadaj cego znacz c si rynkow uznaje si operatora, którego udzia w rynku przekroczy 25%.

8 318 Piotr adny Polsce metod t stosowano pocz tkowo do rozlicze mi dzy TP S. A., a operatorami komórkowymi Metoda proporcjonalnego podzia u przychodów Metoda ta polega na ustaleniu proporcji, wed ug których operatorzy dziel si op atami pobieranymi od abonentów za us ugi realizowane mi dzy tymi sieciami. Oznacza to, e operator zatrzymuje 100% op at za po czenia wewn trz w asnej sieci, natomiast za po czenia wychodz ce do innej sieci p aci ustalony procent op aty pobieranej od abonenta. Z uwagi na fakt, e podstaw rozlicze s op aty taryfowe, metod t okre la si czasami metod taryfow. W przypadku kiedy rozliczenia dokonywane s mi dzy operatorami dzia aj cymi na ró nych poziomach sieci, za podstaw przyjmuje si taryf tego, który dzia a na wy szym poziomie, czyli gdy jeden operator wiadczy us ugi lokalne, a drugi mi dzymiastowe i mi dzynarodowe, to za podstaw przyjmuj si taryf tego drugiego. Podstawow wad takiego sposobu rozlicze jest uniemo liwienie nowym operatorom swobodnego kszta towania struktury taryf 5. Ponadto przy niezrównowa eniu taryf operatora dominuj cego (wyst powanie tzw. subwencji sko nych, czyli sytuacji w których cz relatywnie wysokich op at za po czenia d ugodystansowe przekazywanych jest na dotacj do tanich po cze lokalnych) mo e doj do wyst pienia deficytu u operatora lokalnego, który musi utrzymywa op aty za po czenia lokalne na podobnym co dominuj cy operator poziomie, a jednocze nie nie ma mo liwo ci dotowania ich z po cze d ugodystansowych. Pomimo bardzo istotnych wad metoda ta stanowi a do niedawna podstaw rozlicze mi dzy Telekomunikacj Polsk S. A. a operatorami niezale nymi. Pewn odmian tej metody by y ustalone w 1997 roku decyzjami Ministra czno ci 6 warunki wspó pracy i rozlicze mi dzy TP S. A. a operatorami sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM (Polkomtel S. A. i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.). Ustalone na mocy tych decyzji stawki rozliczeniowe okre lono nie jako procent przychodów, ale kwotowo, w zale no ci od okresu taryfowego w jakim po czenia s realizowane. Rozwi zanie takie by o znacz cym krokiem, bowiem zako czy o trwaj - ce wiele miesi cy spory mi dzy operatorami, ale ze wzgl du na sztywno ustalone stawki sta o si barier dla obni ania cen za po czenia mi dzysieciowe, które to ceny w zwi zku z zastosowaniem coraz lepszych technologii prowadz cych do obni ki kosztów, spadaj obecnie na wiecie w tempie ok % rocznie Metoda Z otych stawek Podstaw do ustalenia Z otych stawek jest tzw. Best Current Practice, czyli najlepsza stosowana obecnie praktyka. Przyk adem wykorzystania tej metody mog by stawki za zako czenie po czenia (ang.: call termination) zalecane przez Komisj Europejsk do stosowania w krajach wspólnoty. Przy ustalaniu modelowych op at pos u ono si porównaniami op at stosowanych przez operatorów w krajach cz on- 5 6 Dotyczy to równie sytuacji w których taryfy oparte s na kosztach. Decyzja nr A-01-R(1)/97 i A-02-R(1)/97 z dnia 22 maja 1997 r.

9 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug kowskich UE. Wybieraj c 3 kraje o najni szych op atach uzyskano Z ote stawki sugerowane dla po cze mi dzysieciowych o zasi gu: lokalnym, metropolitalnym (do 200 km), krajowym (powy ej 200 km). Podkre li nale y, e nie ustalono dok adnych stawek, a jedynie przedzia y, zgodnie z którymi po uwzgl dnieniu lokalnej specyfiki mog by ustalone przez Krajowy Organ Regulacyjny ostateczne op aty. Uwzgl dniaj c wspomnian wcze niej wiatow tendencj do obni ania stawek IC, Z ote stawki zalecane przez UE podlegaj okresowej weryfikacji. Wydaje si, e spo ród wymienionych modeli, najwi cej korzy ci dla rozwoju rynku w okresie przej ciowym, czyli do pe nego wdro enia rozlicze opartych na kosztach, przynosi zastosowanie ostatniego modelu, który w najwi kszym stopniu promuje najbardziej efektywnie dzia aj cych operatorów, zmuszaj c pozosta ych do ci g ego obni ania kosztów. Na podkre lenie zas uguje fakt, e metoda z otych stawek wykorzystywana jest równie w Polsce, chocia wysoko stawek zosta a przez URTiP ustalona na wy szym ani eli zalecany przez Komisj Europejsk poziomie. 5. Warunki po cze mi dzysieciowych, a perspektywy dalszej liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego Dotychczasowe do wiadczenia w dziedzinie wspó pracy mi dzy polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, wskazuj e warunki rozlicze z tytu u interconnection w znacz cym stopniu wp ywaj na sytuacj finansow podmiotów dzia aj cych w sektorze telekomunikacyjnym i w efekcie determinuj kszta t rynku oraz tempo zachodz cych na nim przemian. Wykorzystywanie przez TP SA pozycji dominuj cej w negocjacjach innymi operatorami i niewielka aktywno regulatora spowodowa y, e z 57 koncesji wydanych przez by e Ministerstwo czno ci na wiadczenie us ug telefonicznych, a 60% jest niewykorzystanych. Spo ród operatorów, którzy prowadz dzia alno, niemal wszyscy borykaj si z problemami finansowymi. Najwi ksi konkurenci Telekomunikacji Polskiej S. A. spó ki nale ce do grupy Netii i Elektrimu, balansuj na kraw dzi bankructwa, a Telefonia Dialog zako czy a 2001 rok strat w wysoko ci 392,6 mln. z. Najbardziej spektakularnym przyk adem problemów z jakimi maj do czynienia konkurenci TP S. A. jest upad o trzeciego do niedawna na rynku holdingu Poland Telecom Operators, grupuj cego m.in. Telefony Brzeskie, Telekomunikacj D bick, PT Retel, rodkowo-zachodnie Telefony Polskie 7. Na rynku po cze mi dzystrefowych dzia ania TP SA okre lane jako omijanie prawa zgodnie z prawem spowodowa y, e mimo korzystnych decyzji organu regulacyjnego i na o onej na TP S. A. kary, Niezale ny Operator Mi dzystrefowy dopiero po 10 miesi cach dzia alno ci podpisa porozumienie, dzi ki któremu mo liwe sta o si rozliczenie abonentów za zrealizowane w tym czasie us ugi. Chocia konkurencja na 7 S. W glewski, Operatorzy jak po grudzie. Raport, Teleinfo nr 2/2002.

10 320 Piotr adny rynku czno ci mi dzystrefowej doprowadzi a do 20-procentowej obni ki cen us ug, a TP SA straci a co pi tego klienta, to trudno oprze si wra eniu, e gdyby nie dzia ania niedawnego monopolisty, stawki by yby jeszcze ni sze, a konkurencja zdrowsza i du o silniejsza. W wietle projektowanych zmian w Prawie Telekomunikacyjnym, których celem jest dalszy rozwój procesów konkurencyjnych na rynku, nale y przypuszcza, e problem umów mi dzyoperatorskich nabierze jeszcze wi kszego znaczenia. Skuteczne wprowadzenie w ycie takich rozwi za jak uwolnienie p tli lokalnej, czyli umo liwienie innym operatorom dost pu do infrastruktury sieciowej TP S. A. tak, by mo liwe sta o si wiadczenie konkurencyjnych us ug bez potrzeby budowy w asnej sieci dost powej oraz prawo abonenta do zachowania numeru telefonu przy zmianie operatora stworzy warunki dla rozwoju konkurencji na poziomie sieci lokalnych. Poniewa jednak udost pnianie w asnej infrastruktury oraz prawo do zachowania numeru oznaczaj dla operatora narodowego utrat cz ci klientów oraz zwi zanych z tym przychodów konieczne jest, aby wprowadzanie takich zasad wspó pracy mi dzyoperatorskiej odbywa o si w oparciu o jasne i ci le egzekwowane przepisy prawa. Szczególn rol w tym zakresie powinien odgrywa organ regulacyjny, który oprócz dzia alno ci o charakterze krótkookresowym jak wspomniane wcze niej tymczasowe ustalenia dotycz ce zasad rozlicze, czy interwencyjne jak rozwi zywanie sporów mi dzy operatorami, powinien w sposób przemy lany i dalekowzroczny ustali zasady i ramy dzia alno ci i wspó pracy operatorów telekomunikacyjnych, przyjmuj c jako podstaw swoich dzia a zasad regulacji dla konkurencji. Bibliografia 1. Commission Recommendation amending Rec 98/511/EC of 29 July 1998 on Interconnection in a liberalised telecommunications market Part 1: Interconnection Pricing. /telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm. 2. Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package. n.htm. 3. Stankiewicz K., Bitwa o Europ, Raport Teleinfo nr 2/ W glewski S., Operatorzy jak po grudzie, Raport, Teleinfo nr 2/2002.

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Załącznik nr 17 do Umowy o połączeniu sieci PROCEDURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYOPERATORSKIEJ W ZAKRESIE OBSŁUGI ZLECEŃ PRESELEKCJI Część I Przyjęcie Zlecenia Preselekcji przez TP S.A. 1. Abonent przyłączony do

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

POIG Działanie 8.1 nabór 2010

POIG Działanie 8.1 nabór 2010 POIG Działanie 8.1 nabór 2010 Gdańsk, 29 lipca 2010 r. Co to jest e-usługa? Przez e-usługę rozumie się usługę: - świadczoną w sposób zautomatyzowany - przez uŝycie technologii informacyjnych, - za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo