Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug telekomunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug telekomunikacyjnych"

Transkrypt

1 mgr Piotr adny Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Uniwersytet Szczeci ski Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug telekomunikacyjnych 1. Wprowadzenie Post puj ca na wiecie liberalizacja prawa telekomunikacyjnego prowadzi do poszerzania si zakresu swobody gospodarczej i w efekcie do demonopolizacji rynków telekomunikacyjnych. Oznacza to, e w wielu krajach (w tym równie w Polsce) obok narodowego operatora, posiadaj cego do niedawna wy czno na wiadczenie us ug telekomunikacyjnych powstaj nowi, niezale ni operatorzy, którzy dzia aj c w skali lokalnej i mi dzynarodowej wzajemnie ze sob konkuruj. Cech charakterystyczn konkurencyjnych rynków telekomunikacyjnych jest nie tylko wzajemna rywalizacja, ale równie potrzeba wspó pracy, objawiaj ca si d e- niem do wzajemnego czenia sieci telekomunikacyjnych. Potrzeba wzajemnych po cze wynika z jednej strony z faktu, i nowy operator dzia aj c na ograniczonym obszarze, lub b d c w trakcie budowy w asnej sieci potrzebuje infrastruktury istniej - cego operatora, aby wiadczy pe en zakres us ug, a z drugiej strony po czenia przychodz ce z sieci nowego operatora, stanowi dla istniej cego operatora ród o znacznych dochodów, cz sto bez konieczno ci ponoszenia dodatkowych kosztów. Nie bez znaczenia jest równie to, e wi kszy system (sie ) telekomunikacyjny jest z punktu widzenia u yteczno ci bardziej warto ciowy, ni system mniejszy. Dlatego te nawet je eli ceny systemów (sieci) mniejszych b d ni sze, to abonenci mog wybiera systemy (sieci) wi ksze kieruj c si mo liwo ci uzyskania dost pu do wi kszej liczby abonentów. Zarówno dla operatorów jak i dla abonentów najbardziej po dana jest wi c sytuacja, w której abonenci niezale nie od tego do jakiej (czyjej) sieci s przy czeni, mog si zgodnie z zasad any to any (ka dy z ka dym) wzajemnie porozumiewa. Ustalenie w a ciwych zasad po cze sieci ró nych operatorów stwarza mo liwo ci decentralizacji wiatowego systemu telekomunikacyjnego i wprowadzenia zasad konkurencji bez utraty korzy ci wynikaj cych z istnienia jednego zintegrowanego systemu. 2. Podstawowe poj cia Po czenie mi dzysieciowe (ang.: interconnection IC) oznacza, e ruch (np. po czenia telefoniczne) generowany w sieci jednego operatora, kierowany jest do sieci jednego lub wielu innych operatorów. W tym celu konieczne jest fizyczne i logiczne po czenie sieci telekomunikacyjnych w taki sposób, aby zapewni abonen-

2 312 Piotr adny tom jednej sieci mo liwo dost pu do abonentów innych sieci oraz wiadczonych tam us ug. Z praktycznego punktu widzenia interconnection polega wi c na udost pnieniu przez jednego operatora infrastruktury i zasobów sieciowych innemu operatorowi w celu realizacji po cze generowanych przez tego operatora lub jego klientów. Wraz z up ywem czasu zauwa y mo na ewolucj jakiej podlega poj cie interconnection. W pocz tkowym okresie kwestie zwi zane z po czeniami sieciowymi traktowane s przez operatorów dominuj cych (ang.: incumbent) jako przymus i zagro enie w asnych interesów. Z czasem jednak interconnection zaczyna by postrzegane jako dzia alno we wasnym interesie, a udost pnianie sieci jako us uga której wiadczenie przynosi wymierne korzy ci. Znajduje to odzwierciedlenie w powstawaniu w strukturach dominuj cych operatorów dzia ów, których zadaniem jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb szczególnych klientów jakimi s inni operatorzy telekomunikacyjni oraz w zamieszczaniu op at za us ugi IC w publikowanych przez operatorów taryfach. Z punktu widzenia celu w jakim realizowane jest po czenie mi dzysieciowe wyró ni mo na trzy podstawowe rodzaje po cze lub us ug interconnection: 1. Sfinalizowanie po czenia (ang.: call termination). Operator B (rys. 1) wiadczy operatorowi A us ug IC polegaj c na przekazaniu do w asnego abonenta po - czenia zainicjowanego przez abonenta sieci A. Sfinalizowanie po czenia ma miejsce równie wtedy kiedy operator sieci B zapewnia abonentowi sieci A dost p do wiadczonej w swojej sieci us ugi np. 700 lub 800. Rysunek 1. Sfinalizowanie po czenia 2. Zapewnienie dost pu (ang.: access lub call origination). Przedstawiony na rysunku 2 abonent A wybiera operatora A lub B do realizacji konkretnych po cze. W przypadku kiedy obydwaj operatorzy wiadcz np. us ugi mi dzymiastowe, ale ceny operatora B s ni sze to abonent A mo e wybra tego operatora do realizacji po czenia. Poniewa jednak abonent fizycznie przy czony jest do operatora A, to operator ten wiadczy operatorowi B us ug polegaj c na zapewnieniu dost pu do swojego abonenta. Sytuacja taka mo e mie miejsce w przypadku kiedy abonent TP SA (sie A) do realizacji po czenia mi dzystrefowego wybiera np. sie Niezale nego Operatora Mi dzystrefowego (sie B).

3 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug Rysunek 2. Zapewnienie dost pu 3. Tranzyt po cze (ang.: transit). Operator B tranzytuje po czenia mi dzy operatorami A i C wiadcz c us ug interconnection. Sytuacja taka wyst puje przy po - czeniu mi dzy abonentami dwóch sieci lokalnych (np. nale cych do grupy Netii), które realizowane jest za po rednictwem sieci mi dzymiastowej Telekomunikacji Polskiej S. A. Rysunek 3. Tranzyt po cze 3. Techniczne aspekty po cze mi dzysieciowych Dla umo liwienia po cze mi dzysieciowych niezb dne jest stworzenie i utrzymanie fizycznego po czenia mi dzy sieciami telekomunikacyjnymi. Miejsce, w którym sieci s po czone, okre la si mianem punktu styku (ang.: point of interconnection POI). Teoretyczn lokalizacj punktu styku mi dzy dwoma operatorami przedstawia rysunek 4). W praktyce urz dzenia realizuj ce funkcj punktu styku zlokalizowane s w pomieszczeniach centrali jednego z operatorów. Sytuacj tak okre la si mianem kolokacji:

4 314 Piotr adny fizyczej kiedy punkt styku znajduje si w budynku operatora sieci, do której przy cza si inny operator lub wirualnej kiedy punkt styku znajduje si w budynku operatora przy czaj cego si. Rysunek 4. Lokalizacja POI Poza lokalizacj i zapewnieniem odpowiedniej przep ywno ci POI warunkiem koniecznym dla poprawnego funkcjonowania po czenia jest zapewnienie technicznej kompatybilno ci czonych sieci, w tym stosowanie jednolitej sygnalizacji i zapewnienie przekazywania we w a ciwym formacie informacji umo liwiaj cych zidentyfikowanie numeru abonenta wywo uj cego, wywo ywanego i czasu trwania dla ka dego przekazywanego przez punkt styku po czenia. Zebrane i zweryfikowane przez operatorów informacje o liczbie, rodzaju i czasie trwania wchodz cych i wychodz cych z sieci po cze stanowi podstaw wzajemnych rozlicze. Pomimo znacznej z o ono ci zagadnie technicznej i funkcjonalnej wspó pracy sieci, na podstawie do wiadcze krajów, w których powstali nowi operatorzy mo na stwierdzi, e kwestie techniczne, w przeciwie stwie do problemów ekonomicznoorganizacyjnych rozwi zywane s w wi kszo ci przypadków w czasie wzajemnych negocjacji, bez nadmiernego ich przed u ania, czy wykorzystywania pozycji dominuj cej. 4. Ekonomiczne aspekty po cze mi dzysieciowych Najwa niejszym i jednocze nie najtrudniejszym elementem negocjacji mi dzy operatorami s kwestie wzajemnych rozlicze, a konkretnie ceny jakie jeden operator p aci drugiemu za korzystanie z jego infrastruktury i us ug. W a ciwe ustalenie cen za us ugi interconnection jest problemem niezmiernie wa nym, gdy ich poziom powinien z jednej strony zapewni pe ne pokrycie kosztów ponoszonych przez operatora na wiadcz cego tego typu us ugi, a z drugiej strony umo liwi operatorom korzystaj - cym z tych us ug w a ciwe warunki funkcjonowania i rozwoju. Poziom op at za po - czenia mi dzysieciowe (ang.: interconnection charges) decyduje o efektywno ci przedsi wzi inwestycyjnych i jest jednym z decyduj cych czynników wp ywaj cych na kszta towanie si wyniku finansowego operatorów telekomunikacyjnych. Jest to szczególnie istotne dla nowo powstaj cych operatorów dla których op aty z tytu u IC mog stanowi nawet 60% kosztów operacyjnych.

5 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug Liczba zawieranych umów mi dzyoperatorskich ro nie wraz z post puj c liberalizacj i pojawianiem si na rynku nowych graczy 1. Funkcjonowanie na rynku wielu operatorów mo e by z jednej strony uatwieniem i dzi ki stosowaniu ramowych umów oraz podobnych zasad przy pieszy proces zawierania porozumie w sprawie interconnnection, ale z drugiej strony mo e prowadzi do zwielokrotnienia kwestii spornych i w efekcie spowolni proces wchodzenia na rynek kolejnych operatorów. Poni ej w tabeli 1 przedstawiono liczb zawartych umów mi dzyoperatorskich dotycz cych sfinalizowania po czenia w sieciach stacjonarnych i ruchomych w krajach Wspólnoty Europejskiej. Podanie dok adnej liczby umów mi dzyoperatorskich w Polsce jest niemo liwe, ze wzgl du na traktowanie danych dotycz cych interconnection jako poufnych, jednak mo na szacowa e porozumie takich zosta o zawartych kilkadziesi t. Tabela 1. Liczba umów mi dzyoperatorskich dotycz cych sfinalizowania po czenia w sieciach stacjonarnych i ruchomych w krajach Wspólnoty Europejskiej Kraj Rodzaj i liczba zawartych umów stacjonarneruchomstacjonarne stacjonarne- ruchome-ruchome razem Belgia Dania Niemcy 5 98 brak danych 103 Grecja Hiszpania Francja * 91 Irlandia W ochy Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja Wielka Brytania * operatorzy komórkowi we Francji stosuj do rozlicze metod bill and keep ród o: Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package, Proces ustalania op at za po czenia mi dzysieciowe komplikuje si dodatkowo, kiedy nowo powstaj cy operatorzy musz negocjowa warunki z operatorem narodowym, który do niedawna by monopolist, a obecnie posiada na rynku pozycj dominuj cym. Pomimo post puj cej liberalizacji sytuacja taka wyst puje w wi kszo ci krajów 1 Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package, topics/ telecoms/implementation/index_en.htm.

6 316 Piotr adny europejskich, w tym równie w Polsce. Operatorzy narodowi w krajach europejskich utrzymuj swój udzia w rynku przeci tnie na poziomie 96% w przypadku po cze lokalnych, 88% w po czeniach mi dzymiastowych i 81% w mi dzynarodowych 2, natomiast czny udzia Telekomunikacji Polskiej S. A. na polskim rynku telefonii stacjonarnej to 94%. Silna pozycja by ych monopolistów utrudnia lub wr cz uniemo liwia skuteczn i efektywn walk konkurencyjn, bowiem operator dominuj cy, który postrzega nowych operatorów jako zagro enie, mo e wykorzystywa swoj przewag na rynku poprzez nadmierne przed u anie negocjacji i narzucanie niekorzystnych stawek rozliczeniowych. Do wiadczenia zagraniczne w dziedzinie interconnection oraz dyrektywy Unii Europejskie, w tym szczególnie Dyrektywa Komisji Europejskiej 96/19/EC (Full Competition) oraz Dyrektywa Parlamentu i Rady Europy 97/33/EC (Interconnection in Telecommunication) i wydane do niej Zalecenia Komisji Europejskiej 98/511/EC w sprawie po cze mi dzysieciowych na zliberalizowanym rynku telekomunikacyjnym ustanawiaj zasady, wed ug których powinny by ustalane op aty za po czenia mi - dzysieciowe. Szczególna rola w tej dziedzinie zosta a przyznana bran owemu organowi regulacyjnemu, którego funkcje zgodnie z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego pe ni Urz d Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Do zada regulatora nale y okre lanie szczegó owych zasad, wed ug których zawierane maj by umowy mi dzyoperatorskie, kontrolowanie przestrzegania tych zasad oraz wyst powanie w roli arbitra w przypadkach kiedy operatorzy nie mog osi gn porozumienia w drodze negocjacji. W kwestiach zwi zanych z ustalaniem op at interconnection do kompetencji regulatora nale y zapewnienie, e op aty s zgodne z zasad przejrzysto ci i szczegó owo ci (ang.: unbundling), oparte s na kosztach wiadczenia tych us ug oraz e promuj ekonomiczn otwarto i efektywno rynku. Ci ar udowodnienia, e op aty bazuj na poniesionych kosztach, nak ada si na operatora wiadcz cego us ugi po czenia mi dzysieciowego. Ca kowite op aty zwi zane z istnieniem po czenia mi dzy dwiema sieciami telekomunikacyjnymi powinny sk ada si z dwóch oddzielnie kalkulowanych elementów 3 : 1. Op at zwi zanych z zestawieniem fizycznego po czenia (ang.: connection charges), które pozwol na pokrycie: jednorazowych kosztów stworzenia fizycznego po czenia (np. udost pnienie urz dze i zasobów, testy kompatybilno ci sieci), kosztów wykorzystania urz dze i zasobów (utrzymanie i konserwacja, w tym równie kosztów wynikaj cych z istnienia kolokacji). 2. Op at zwi zanych z wykorzystaniem sieci (ang.: conveyance charges), które zapewni pokrycie: 2 3 K. Stankiewicz, Bitwa o Europ. Raport, Teleinfo nr 2/2002. Commission Recommendation amending Rec 98/511/EC of 29 July 1998 on Interconnection in a liberalised telecommunications market Part 1: Interconnection Pricing. information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm.

7 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug kosztów przenoszenia po cze (np. kosztów komutacji i transmisji), które mog by kalkulowane w oparciu o czas trwania po cze lub/i dodatkow pojemno sieci, zmiennych kosztów us ug pomocniczych i dodatkowych (np. dost p do spisu abonentów, zbieranie danych, billing, wystawianie rachunków, pobieranie op at, us ugi centralowe i zaawansowane). Ustalenie poziomu stawek za us ugi IC pozostawia si w gestii operatora, jednak w stosunku do operatora posiadaj cego znacz c si rynkow 4, który nie b dzie w stanie w a ciwie uzasadni ich poziomu, regulator mo e nakaza obni enie stosowanych stawek, lub ustali ich wysoko w sposób arbitralny. Stosowanie stawek zorientowanych kosztowo jest rozwi zaniem najbardziej podanym z ekonomicznego punktu widzenia i dlatego powinno by traktowane jako rozwi zanie docelowe. Warunkiem wprowadzenia takiego modelu rozlicze jest jednak prowadzenie przez operatorów wa ciwego systemu ksi gowego, który b dzie podstaw do okre lenia kosztów poszczególnych rodzajów dzia alno ci oraz kosztów poszczególnych us ug wiadczonych przez podmioty dzia aj ce w sferze telekomunikacji. W warunkach polskich wprowadzenie do rozlicze metod kosztowych, mimo ustawowego zapisu, napotyka powa ne przeszkody, g ównie ze strony TP S. A. Stosowany przez tego operatora rachunek kosztów nie pozwala na przypisanie kosztów do wiadczonych us ug, a co za tym idzie okre lenie rzeczywistych kosztów poszczególnych us ug, w tym po cze mi dzysieciowych. Jak wskazuj do wiadczenia zagraniczne implementacja systemów ksi gowych dostosowanych do potrzeb rozlicze mi dzyoperatorskich wymaga mo e na o enia na operatorów administracyjnych nakazów, a ponadto proces dostosowawczy mo e zaj operatorom oko o 2 lat. W okresie przej ciowym konieczne mo e by zastosowanie alternatywnych zasad rozlicze. Spo ród wymienianych w literaturze i stosowanych w praktyce, na uwag zas uguj 3 metody niekosztowe: bill and keep, proporcjonalnego podzia u przychodów, z otych stawek Metoda bill and keep Nazw t mo na przet umaczy jako wystaw rachunek i zatrzymaj. Oznacza to, e op aty pobierane od abonentów za po czenia wewn trz sieci jak i wychodz ce do innych sieci s w ca o ci zatrzymywane przez operatora sieci. Operator nie ponosi kosztów zako czenia po czenia w innej sieci, ale te nie otrzymuje przychodów z tytu u po cze przychodz cych do jego sieci. Z uwagi na swoj prostot metoda ta ma wielu zwolenników, jednak jej zastosowanie mo liwe jest w bardzo szczególnych warunkach: kiedy ruch mi dzy sieciami jest zrównowa ony lub jest tak ma y, e koszty rozlicze (pomiar ruchu, fakturowanie) s wi ksze ni przychody z tego tytu u. W 4 Zgodnie z regulacjami UE za operatora posiadaj cego znacz c si rynkow uznaje si operatora, którego udzia w rynku przekroczy 25%.

8 318 Piotr adny Polsce metod t stosowano pocz tkowo do rozlicze mi dzy TP S. A., a operatorami komórkowymi Metoda proporcjonalnego podzia u przychodów Metoda ta polega na ustaleniu proporcji, wed ug których operatorzy dziel si op atami pobieranymi od abonentów za us ugi realizowane mi dzy tymi sieciami. Oznacza to, e operator zatrzymuje 100% op at za po czenia wewn trz w asnej sieci, natomiast za po czenia wychodz ce do innej sieci p aci ustalony procent op aty pobieranej od abonenta. Z uwagi na fakt, e podstaw rozlicze s op aty taryfowe, metod t okre la si czasami metod taryfow. W przypadku kiedy rozliczenia dokonywane s mi dzy operatorami dzia aj cymi na ró nych poziomach sieci, za podstaw przyjmuje si taryf tego, który dzia a na wy szym poziomie, czyli gdy jeden operator wiadczy us ugi lokalne, a drugi mi dzymiastowe i mi dzynarodowe, to za podstaw przyjmuj si taryf tego drugiego. Podstawow wad takiego sposobu rozlicze jest uniemo liwienie nowym operatorom swobodnego kszta towania struktury taryf 5. Ponadto przy niezrównowa eniu taryf operatora dominuj cego (wyst powanie tzw. subwencji sko nych, czyli sytuacji w których cz relatywnie wysokich op at za po czenia d ugodystansowe przekazywanych jest na dotacj do tanich po cze lokalnych) mo e doj do wyst pienia deficytu u operatora lokalnego, który musi utrzymywa op aty za po czenia lokalne na podobnym co dominuj cy operator poziomie, a jednocze nie nie ma mo liwo ci dotowania ich z po cze d ugodystansowych. Pomimo bardzo istotnych wad metoda ta stanowi a do niedawna podstaw rozlicze mi dzy Telekomunikacj Polsk S. A. a operatorami niezale nymi. Pewn odmian tej metody by y ustalone w 1997 roku decyzjami Ministra czno ci 6 warunki wspó pracy i rozlicze mi dzy TP S. A. a operatorami sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM (Polkomtel S. A. i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.). Ustalone na mocy tych decyzji stawki rozliczeniowe okre lono nie jako procent przychodów, ale kwotowo, w zale no ci od okresu taryfowego w jakim po czenia s realizowane. Rozwi zanie takie by o znacz cym krokiem, bowiem zako czy o trwaj - ce wiele miesi cy spory mi dzy operatorami, ale ze wzgl du na sztywno ustalone stawki sta o si barier dla obni ania cen za po czenia mi dzysieciowe, które to ceny w zwi zku z zastosowaniem coraz lepszych technologii prowadz cych do obni ki kosztów, spadaj obecnie na wiecie w tempie ok % rocznie Metoda Z otych stawek Podstaw do ustalenia Z otych stawek jest tzw. Best Current Practice, czyli najlepsza stosowana obecnie praktyka. Przyk adem wykorzystania tej metody mog by stawki za zako czenie po czenia (ang.: call termination) zalecane przez Komisj Europejsk do stosowania w krajach wspólnoty. Przy ustalaniu modelowych op at pos u ono si porównaniami op at stosowanych przez operatorów w krajach cz on- 5 6 Dotyczy to równie sytuacji w których taryfy oparte s na kosztach. Decyzja nr A-01-R(1)/97 i A-02-R(1)/97 z dnia 22 maja 1997 r.

9 Umowy mi dzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku us ug kowskich UE. Wybieraj c 3 kraje o najni szych op atach uzyskano Z ote stawki sugerowane dla po cze mi dzysieciowych o zasi gu: lokalnym, metropolitalnym (do 200 km), krajowym (powy ej 200 km). Podkre li nale y, e nie ustalono dok adnych stawek, a jedynie przedzia y, zgodnie z którymi po uwzgl dnieniu lokalnej specyfiki mog by ustalone przez Krajowy Organ Regulacyjny ostateczne op aty. Uwzgl dniaj c wspomnian wcze niej wiatow tendencj do obni ania stawek IC, Z ote stawki zalecane przez UE podlegaj okresowej weryfikacji. Wydaje si, e spo ród wymienionych modeli, najwi cej korzy ci dla rozwoju rynku w okresie przej ciowym, czyli do pe nego wdro enia rozlicze opartych na kosztach, przynosi zastosowanie ostatniego modelu, który w najwi kszym stopniu promuje najbardziej efektywnie dzia aj cych operatorów, zmuszaj c pozosta ych do ci g ego obni ania kosztów. Na podkre lenie zas uguje fakt, e metoda z otych stawek wykorzystywana jest równie w Polsce, chocia wysoko stawek zosta a przez URTiP ustalona na wy szym ani eli zalecany przez Komisj Europejsk poziomie. 5. Warunki po cze mi dzysieciowych, a perspektywy dalszej liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego Dotychczasowe do wiadczenia w dziedzinie wspó pracy mi dzy polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, wskazuj e warunki rozlicze z tytu u interconnection w znacz cym stopniu wp ywaj na sytuacj finansow podmiotów dzia aj cych w sektorze telekomunikacyjnym i w efekcie determinuj kszta t rynku oraz tempo zachodz cych na nim przemian. Wykorzystywanie przez TP SA pozycji dominuj cej w negocjacjach innymi operatorami i niewielka aktywno regulatora spowodowa y, e z 57 koncesji wydanych przez by e Ministerstwo czno ci na wiadczenie us ug telefonicznych, a 60% jest niewykorzystanych. Spo ród operatorów, którzy prowadz dzia alno, niemal wszyscy borykaj si z problemami finansowymi. Najwi ksi konkurenci Telekomunikacji Polskiej S. A. spó ki nale ce do grupy Netii i Elektrimu, balansuj na kraw dzi bankructwa, a Telefonia Dialog zako czy a 2001 rok strat w wysoko ci 392,6 mln. z. Najbardziej spektakularnym przyk adem problemów z jakimi maj do czynienia konkurenci TP S. A. jest upad o trzeciego do niedawna na rynku holdingu Poland Telecom Operators, grupuj cego m.in. Telefony Brzeskie, Telekomunikacj D bick, PT Retel, rodkowo-zachodnie Telefony Polskie 7. Na rynku po cze mi dzystrefowych dzia ania TP SA okre lane jako omijanie prawa zgodnie z prawem spowodowa y, e mimo korzystnych decyzji organu regulacyjnego i na o onej na TP S. A. kary, Niezale ny Operator Mi dzystrefowy dopiero po 10 miesi cach dzia alno ci podpisa porozumienie, dzi ki któremu mo liwe sta o si rozliczenie abonentów za zrealizowane w tym czasie us ugi. Chocia konkurencja na 7 S. W glewski, Operatorzy jak po grudzie. Raport, Teleinfo nr 2/2002.

10 320 Piotr adny rynku czno ci mi dzystrefowej doprowadzi a do 20-procentowej obni ki cen us ug, a TP SA straci a co pi tego klienta, to trudno oprze si wra eniu, e gdyby nie dzia ania niedawnego monopolisty, stawki by yby jeszcze ni sze, a konkurencja zdrowsza i du o silniejsza. W wietle projektowanych zmian w Prawie Telekomunikacyjnym, których celem jest dalszy rozwój procesów konkurencyjnych na rynku, nale y przypuszcza, e problem umów mi dzyoperatorskich nabierze jeszcze wi kszego znaczenia. Skuteczne wprowadzenie w ycie takich rozwi za jak uwolnienie p tli lokalnej, czyli umo liwienie innym operatorom dost pu do infrastruktury sieciowej TP S. A. tak, by mo liwe sta o si wiadczenie konkurencyjnych us ug bez potrzeby budowy w asnej sieci dost powej oraz prawo abonenta do zachowania numeru telefonu przy zmianie operatora stworzy warunki dla rozwoju konkurencji na poziomie sieci lokalnych. Poniewa jednak udost pnianie w asnej infrastruktury oraz prawo do zachowania numeru oznaczaj dla operatora narodowego utrat cz ci klientów oraz zwi zanych z tym przychodów konieczne jest, aby wprowadzanie takich zasad wspó pracy mi dzyoperatorskiej odbywa o si w oparciu o jasne i ci le egzekwowane przepisy prawa. Szczególn rol w tym zakresie powinien odgrywa organ regulacyjny, który oprócz dzia alno ci o charakterze krótkookresowym jak wspomniane wcze niej tymczasowe ustalenia dotycz ce zasad rozlicze, czy interwencyjne jak rozwi zywanie sporów mi dzy operatorami, powinien w sposób przemy lany i dalekowzroczny ustali zasady i ramy dzia alno ci i wspó pracy operatorów telekomunikacyjnych, przyjmuj c jako podstaw swoich dzia a zasad regulacji dla konkurencji. Bibliografia 1. Commission Recommendation amending Rec 98/511/EC of 29 July 1998 on Interconnection in a liberalised telecommunications market Part 1: Interconnection Pricing. /telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm. 2. Seventh Report on the Impementation Telecommunications Regulatory Package. n.htm. 3. Stankiewicz K., Bitwa o Europ, Raport Teleinfo nr 2/ W glewski S., Operatorzy jak po grudzie, Raport, Teleinfo nr 2/2002.

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo