PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC

2 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Łomżyńskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Technicznych NOT. Zgodnie z zamierzeniem ma on pomóc w realizacji jednego z celów tego projektu: szkolenia nauczycieli przygotowujących się do podjęcia nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz w przedszkolach. Przedstawiamy program kursu, który oparty został na następujących obowiązujących nas założeniach: - wymaganej liczbie godzin zaakceptowanej dla kursów kwalifikujących, - podziale godzin na te przeznaczone na kontakt z grupą i godziny przeznaczone na pracę samodzielną, - określeniu podstawowej grupy docelowej jako nauczycieli bez ukończonych studiów językowych. PRZYCZYNY POWSTANIA PROGRAMU Program niniejszy powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym. Zapotrzebowanie to jest wynikiem dającej się zaobserwować tendencji do coraz wcześniejszego rozpoczynania nauki języków obcych, a w szczególności wprowadzenia jako obowiązkowego przedmiotu nauki języka obcego, w tym języka angielskiego od września 2009 roku do klas pierwszych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2

3 Wśród pozytywnych skutków tzw. wczesnego startu językowego można wymienić m.in. wydłużenie efektywnego czasu nauczania języka obcego, stworzenie podstaw do dalszej nauki języków obcych, rozszerzenia możliwości poznawczych dziecka i co za tym idzie, szans harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Nie bez znaczenia jest tu kontekst polityczny, społeczny i ekonomiczny: -członkostwo w Unii Europejskiej, - potrzeba kształcenia społeczeństwa tolerancyjnego, otwartego, zdolnego do podejmowania dialogu i międzynarodowej współpracy. Wykorzystanie we wczesnym nauczaniu języka obcego naturalnych predyspozycji dzieci takich jak: ciekawość, aktywność poznawcza, spontaniczność, ufność, potrzeba komunikacji, łatwość przystosowania się do nowych sytuacji, jak też ich zdolności artykulacyjnych, imitacyjnych, braku lęku przed mówieniem stwarza dodatkową szansę na realizację tych zamierzeń. Zdając sobie sprawę z faktu, że nauczanie języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym wymaga od nauczycieli połączenia kompetencji nauczyciela nauczania początkowego oraz kompetencji nauczyciela języków obcych, sądzimy, że nasz program pozwoli im uzupełnić i udoskonalić posiadane umiejętności. I. PRZEZNACZENIE KURSU Kurs z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się: 3

4 a) dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczania początkowego lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego b) min. 2-letnią praktyką zawodową c) uzyskaniem wymaganego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50 poz. 00 ) wyniku egzaminu z języka angielskiego na poziomie International English Language Testing System z wynikiem 5,0 pkt 6,0pkt, oraz zaliczenia programu metodyki nauczania języka angielskiego. II. CELE KURSU Kurs ma za zadanie: I. CELE GŁÓWNE: - Przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez: Wprowadzanie w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym elementów języka angielskiego. Zaznajamianie uczniów z elementami kultury krajów anglojęzycznych. Stosowanie aktywizujących metod nauczania szeroko praktykowanych w nauczaniu języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik odpowiednich w nauczaniu wczesnoszkolnym.

5 - Przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do planowania własnego rozwoju i monitorowania własnych postępów. - Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem teorii przyswajania języka obcego przez dzieci. - Doskonalenie ogólnych umiejętności językowych słuchaczy w stopniu umożliwiającym im wprowadzanie elementów języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym. - Zaznajomienie słuchaczy z dostępnymi materiałami, podręcznikami i pomocami naukowymi. - Doskonalenie umiejętności projektowania własnych pomocy dydaktycznych, konspektów lekcji i rozkładów materiału. II. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. W zakresie kompetencji językowych: Uczestnicy kursu będą w stanie: - posługiwać się słownictwem w obrębie tematów związanych ze światem dziecka (dom, szkoła, zwierzęta, święta ) - poprawnie posługiwać się przydatnymi dydaktycznie zwrotami obcojęzycznymi (podstawowe polecenia, wzorce językowe) - czytać ze zrozumieniem popularne teksty metodyczne oraz teksty z zakresów tematycznych związane ze światem dziecka - czytać i omawiać testy literatury dziecięcej - poprawnie fonetycznie, rytmicznie i intonacyjnie prezentować materiał językowy z zakresów tematycznych związanych ze światem dziecka. 2. W zakresie kompetencji metodycznych: Uczestnicy kursu będą w stanie: 5

6 - planować i przeprowadzać lekcje z języka obcego lub z elementami języka obcego w nauczaniu zintegrowanym na etapie wczesnoszkolnym - dobierać i opracować materiał językowy do treści spójnych z innymi przedmiotami w klasach I-III - dobierać, oceniać i tworzyć materiały pomocnicze i dydaktyczne do nauczania języka obcego w nauczaniu zintegrowanym na etapie wczesnoszkolnym (dydaktyzacja materiałów autentycznych, lit. dziecięcej itp.) - obserwować, analizować zachowania, możliwości uczniów, ich style uczenia się i stosowanie przez nich strategie uczenia się - stosować podstawowe metody i techniki nauczania języków obcych w danej grupie wiekowej (nauczanie wczesnoszkolne), w tym metody aktywizujące ucznia oraz techniki wspomagające autonomiczne uczenie się - stosować gry i zabawy w języku obcym lub z jego elementami - różnicować wymagania i indywidualizować nauczanie języka obcego w zakresie wymagań i oceny postępów ucznia - odpowiednio stosować metody i techniki identyfikacji i poprawy błędów - korzystać z literatury fachowej 3. W zakresie kompetencji osobowościowych i interpersonalnych Uczestnicy kursu będą w stanie: - samodzielnie i świadomie planować własną pracę nad samokształceniem, doskonalenie własnego warsztatu i doskonaleniem umiejętności językowych - podejmować współpracę z nauczycielami języka i innych przedmiotów w celu wspólnego planowania zintegrowanych lekcji - motywować uczniów do nauki języków obcych i zapoznawania się z innymi kręgami kulturowymi a w konsekwencji wykształcać w uczniach akceptację i tolerancję wobec innych kultur - wykazywać postawę akceptacji osoby i uznania dokonań ucznia - wykorzystywać sygnały werbalne i niewerbalne w celu zastosowania pozytywnego wzmocnienia 6

7 - przejawiać zachowania empatyczne: wczuwanie się i rozumienie świata dziecka, chęć poznania ucznia, jego osobowości, możliwości, środowiska, stworzenie emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa. STRUKTURA KURSU Kurs językowo- metodyczny obejmuje 20 godzin lekcyjnych i składa się z: Języka angielskiego 80 godzin Metodyki nauczania języka angielskiego 70 godzin Praktyk pedagogicznych nauczania języka angielskiego 60 godzin Samokształcenie 30 godzin Na koniec kursu zostanie przeprowadzona ewaluacja za pomocą arkusza ewaluacyjnego. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI KUJRSU Kurs w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego dla nauczycieli w okresie wczesnoszkolnym zostanie zrealizowany w trzech ośrodkach szkoleniowych: Kolno Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 6 Łomża Dom Technika NOT Łomża, ul. Polowa 5 Zambrów Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2 W terminie od września 2011 do lutego 2012 roku. 7

8 PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na wstępnym poziomie upper- intermediate. II. Założenia i cele kształcenia: - poszerzenie przez słuchacza dotychczas zdobytych umiejętności językowych, - - zwiększenie jego motywacji oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka. - zapewnienie mu większej swobody w wykorzystywaniu wiedzy i praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez dalsze rozwijanie sprawności językowych mówienia i słuchania, czytania i pisania, - wzmocnienie pewności słuchaczy kursu w zakresie skutecznego prowadzenia dialogu na różnych poziomach komunikacji, - rozbudowanie zasobu słownictwa Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie: 1. Rozumienie ze słuchu doskonalenie umiejętności rozumienia naturalnego języka mówionego w szerokim zakresie tematów, gdy używany język jest standardowy. 2. Mówienie rozwijanie umiejętności reagowania w różnych sytuacjach, wyrażanie swoich myśli na wiele sposobów, krótkie uzasadnianie swoich opinii i zamierzeń, formułowanie wypowiedzi dotyczących różnorodnych dziedzin życia. 3. Czytanie ogólne i szczegółowe rozumienie dłuższego tekstu, również literackiego; wyszukiwanie ogólnej informacji, umiejętność domyślania się znaczeń oraz intencji autora.. Pisanie formułowanie wypowiedzi pisemnych (listy, instrukcje, zaproszenia, recenzje, eseje, artykuły, etc.) z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji. 8

9 Sposoby pracy: Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe, ale główny nacisk kładzie na liczne teksty do czytania i lekcje pisania. Gramatyka jest przedstawiona w jasny sposób i regularnie ćwiczona. CD-ROM zawiera dodatkowe ćwiczenia i umożliwia samoocenę czynionych postępów, a audio CD towarzyszące zeszytowi ćwiczeń doskonali sprawność rozumienia ze słuchu i umiejętności analityczne. Rozwój umiejętności komunikacyjnych przez liczne dyskusje, debaty oraz zadania mające na celu rozwiązywanie problemów. Studenci będą w stanie efektywnie wykorzystać poznane wyrażenia i struktury w autentycznych zdaniach komunikacyjnych. Systematyczny rozwój słownictwa pozwala kursantom swobodnie stosować nowe wyrazy i zwroty, a także eksperymentować z językiem przez tworzenie analogicznych konstrukcji. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów. Podstawowe zagadnienia związane z psychologią rozwoju na poszczególnych etapach życia. Psychologia uczenia się. Warunki i techniki skutecznego uczenia się, uczeń jako podmiot nauczania. Wspomaganie motywacji do uczenia się języka obcego. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka: Specyficzne trudności w uczeniu się, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe (zaburzenia obrazu ciała. Trudności w nauce jak pomóc uczniom w ich przezwyciężaniu. 9

10 Psychologiczne elementy warsztatu nauczyciela: komunikacja interpersonalna: mowa ciała, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych. Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji czyli jak zaprezentować siebie samego i temat zajęć w jak najlepszy sposób. Wiedza z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z uwzględnieniem najczęściej występujących zaburzeń, procesów nauczania i uczenia się oraz motywacji wraz z różnego rodzaju trudnościami występującymi w ich przebiegu, sposobów komunikacji, prezentacji i autoprezentacji. Kursanci będą potrafili: - dostosowywać program nauczania do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży - wykorzystywać techniki skutecznego nauczania - przekazywać wiedzę na temat efektywnego uczenia się - wspomagać motywację do nauki języka obcego - rozpoznawać zaburzenia i trudności rozwojowe u dzieci - wspomagać proces nauczania u uczniów z trudnościami III. Wykorzystane metody dydaktyczne: dyskusja grupowa, analiza tekstu, oglądanie i analiza nagranych lekcji, wykład, prezentacje, micro teaching, projekty indywidualne i grupowe, gry edukacyjne. IV. Warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu obejmuje: - zdanie kolokwiów w formie pisemnej z pozytywnym wynikiem, w postaci testów sprawdzających umiejętności słuchania oraz w postaci ustnej prezentacji wybranych tematów, - aktywny udział w zajęciach, - warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu końcowego jest 90% obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i projektach. 10

11 Ocena końcowa z egzaminu: Całkowita ilość punktów z egzaminu pisemnego wynosi bardzo dobry dobry plus dobry dostateczny plus dostateczny ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM UPPER-INTERMEDIATE liczba Ćwiczenia godz.: 1. Powtórzenie czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; Wygląd, styl ubierania się, osobowość; Powtórzenie czasów: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect; Użycie przedimków 2. Kolokacje i wyrażenia z czasownikiem start; Zwroty używane w formalnej rozmowie telefonicznej; Kolokacje związane z pracą, przygotowywanie CV; Czasy przyszłe: Future Perfect, Future Continuous 3. Świat w roku 2050; Plany i przewidywania dotyczące przyszłości; Przedrostki, słowotwórstwo; Prośba o wyjaśnienie, udzielanie wyjaśnień 11

12 . List formalny typowe wyrażenia; Użycie Present Continuous, will dla wyrażenia obecnych nawyków i zwyczajów; użycie Past Simple, would, used to dla wyrażenia nawyków w przeszłości; Opisywanie nawyków i zwyczajów; Wyrażanie opinii, zgadzanie się / niezgadzanie się 5. Typy osobowości, cechy osobowości; Udzielanie rad; Użycie would prefer i would rather, wyrażanie preferencji; Progress test I 6. Ubrania, styl ubieranie się; Zadziwiający ludzie i ich osiągnięcia; Opisywanie ludzi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; Czas Past Perfect Continuous, zdania typu participle clauses 7. Opisywanie zachowania i osobowości; Język opowiadań, przysłówki opisujące uczucia; Przymiotniki i rzeczowniki nazywające uczucia, synonimy; Formy czasownikowe: gerund / infinitive, konstrukcje z: be used to, be getting used to, used to 8. Rady dla alergików, zwierzęta domowe; Zdrowa żywność; Wyrażenia typu: a kind/sort of, around, um..., like... - używane w celu zachowania płynności wypowiedzi; Słownictwo tematyczne z zakresu uzależnienia i nałogi 9. Formy czasownikowe: gerund / infinitive po czasownikach want, forget, try, stop, like; Przygotowanie prezentacji multimedialnej; Radzenie sobie ze stresem; Niezwykłe umiejętności w świecie zwierząt 10. Czasowniki modalne;czasowniki złożone i wyrażenia z wyrazami look oraz see; Typowe brytyjskie produkty, smak potraw; Progress test II 11. Sztuka, muzyka, taniec, teatr; Relacjonowanie wydarzeń kulturalnych; 12

13 Czasowniki wprowadzające mowę zależną; Bogaci i sławni 12. Opisywanie własnych doświadczeń; Strona bierna; Sprzęt w gospodarstwach domowych; Dostęp do Internetu 13. Rzeczowniki i przymiotniki złożone, słowotwórstwo; Telefony komórkowe; Przedstawianie argumentów za i przeciw danej tezie; Wyrażanie opinii; Konstrukcje z I wish, If only, wyrażanie żalu i życzeń; 1. Krytyka, okazywanie irytacji; Słowa i wyrażenia dotyczące pieniędzy; Okresy warunkowe 0-III, mieszane okresy warunkowe; Opisywanie sytuacji rzeczywistych i hipotetycznych 15. Zdania względne (relative clauses); Zwierzęta i miejsca ich zamieszkania; Przymiotniki opisujące miejsca; Progress test III 16. Wyrażanie zalet i wad mieszkania w domu rodzinnym; Typy tekstów, dom i jego wyposażenie; Opisywanie miejsc, wyrażenie niepewności, np. I don't want to interfere, I was wondering ; Życie w przeszłości 17. Czasowniki modalne, w tym formy typu modal verb + have + past participle, użycie needn't have + past participle; Wyrażanie przypuszczeń dotyczących wydarzeń z przeszłości; Czasowniki złożone i idiomy z wyrazami live i die; Mowa zależna ze stroną bierną, np. It is said, It was reported 18. Przygotowanie prezentacji multimedialnej; Sposoby określenia ilości: all, a lot of, a number/few of, very few itd. Fotografia prasowa, rzeczowniki abstrakcyjne (np. hope, happiness, harmony); Działy tematyczne gazety; 19. Rzeczowniki o nietypowych formach (np. news, belongings, crew); Słownictwo dotyczące filmów; Opisywanie zachowania w 13

14 hipotetycznych sytuacjach; Niezwykły sposób podróżowania, aktywne spędzanie czasu 20. Pisanie listu formalnego; Pisanie opowiadania; Wyrażenia: at first, then, eventually, etc.; Części ciała, zdrowie, utrzymywanie sprawności fizycznej; Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Łącznie 80 V. Wykaz literatury : - Bygrave, J., Total English, Pearson Longman, Clare A., F. Eales, S. Oakes, J.J. Wilson, Speakout, Pearson Longman, Hall, D., M. Foley, A. Crace, R. Roberts, New Total English, Longman, Rees, G., I. Lebeau, J. Hughes, Language Leader, Pearson Longman,

15 PROGRAM METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Tematyka kursu: Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego Język kursu: angielski II. Wymagania wstępne: Znajomośd języka angielskiego na poziomie B2 III. Założenia i cele kursu: Kurs metodyczny przewiduje kształcenie nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem zajęd jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania dzieci w wieku - 10 lat. Po ukooczeniu kursu nauczyciel: - posiada wiedzę na temat różnic w podejściu do ucznia w zależności od jego wieku, - zna etapy rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku - 10 lat, - zna i rozumie procesy poznawcze związane z przyswajaniem języka obcego przez dzieci, - posiada znajomośd materiałów, podręczników oraz pomocy naukowych do nauczania języka obcego, - potrafi wybrad i zastosowad techniki nauczania słownictwa, gramatyki, wymowy i pisowni odpowiednie dla danej grupy dzieci, - potrafi przygotowad własne materiały dydaktyczne, - potrafi zorganizowad inscenizację i przygotowad dzieci do niej, - potrafi przygotowad lekcje w oparciu o zasady nauczania zintegrowanego, - posługuje się przydatnymi dydaktycznie zwrotami obcojęzycznymi, - potrafi czytad ze zrozumieniem popularne teksty metodyczne oraz teksty z zakresów tematycznych związanych ze światem dziecka, - stosuje odpowiednie metody i techniki identyfikacji i poprawy błędów, wykazuje postawę akceptacji osoby ucznia i uznania jego dokonao. IV. Wykorzystywane metody dydaktyczne: - wykład informacyjny, - pogadanka, - objaśnienie lub wyjaśnienie, 15

16 - wykład problemowy, - wykład konwersatoryjny, - burza mózgów, - dyskusja, - prezentacje, - projekty. V. Warunki zaliczenia kursu: - zaliczenie bieżących prac pisemnych i ustnych,, - zaliczenie prezentacji, - zaliczenie projektów or5az fragmentów zajęd lekcyjnych, - aktywne uczestnictwo w zajęciach, - zaliczenie testu koocowego. Ocena końcowa z egzaminu: Całkowita ilość punktów z egzaminu pisemnego wynosi bardzo dobry dobry plus dobry dostateczny plus dostateczny ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA ZAJĘĆ 1. Treści metodyczne: Etapy rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku -10 lat. Charakterystyka poszczególnych przedziałów wiekowych. Style uczenia się. Motywacja. Treści językowe: Dane personalne. Powitanie i pożegnanie. Przedstawianie się. Pozdrowienia. Podziękowanie. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 2. Treści metodyczne: Procesy poznawcze związane z przyswajaniem języka obcego przez dzieci. Porównanie procesu nabywania mowy liczba godz. : 5 16

17 ojczystej z uczeniem się języka obcego. Treści językowe: Zabawki/Przybory szkolne. Identyfikacja osób, miejsc i przedmiotów. Opis miejsc i przedmiotów. Przedimek a, an. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 3. Treści metodyczne: Specyfika komunikacji nauczyciela języka angielskiego z dzieckiem. Kompetencje nauczycieli etapu wczesnoszkolego. Umiejętności oraz cechy wymagane od nauczyciela, jego rola. Treści językowe: Kolory/Wielkośd. Zaimek: osobowy, wskazujący, dzierżawczy, pytajny. Tryb rozkazujący. Wyrażanie poleceo i reagowanie na nie. Wybrane zagadnienia fonetyczne.. Treści metodyczne: Planowanie kursu językowego dla dzieci. Prezentacja, zawierająca elementy planowania. Treści językowe: Fauna i flora. Zwierzęta i rośliny w otoczeniu dziecka, zwierzęta w zoo. Określanie ilości obiektów i pytanie o ilośd. Przedimek: the, określenia ilościowe some/any. 5. Treści metodyczne: Metody nauczania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Podstawowe koncepcje w nauczaniu dzieci języka obcego. Techniki pracy z dziedmi. Treści językowe: Członkowie rodziny. Wyrażanie posiadania. Czasownik: to have. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 6. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd rozumienia ze słuchu poprzez: np. sztukę, dwiczenia typu TPR (metoda reagowania całym ciałem), pantomimę, opowiadanie lub czytanie dzieciom bajek w języku angielskim. Treści językowe: Dom nazwy przedmiotów i pomieszczeo. Określanie przedmiotów i miejsc oraz ich położenia. Czasownik: konstrukcja there is/are. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 7. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd czytania poprzez: np. dwiczenia typu phonics uświadamiające korelację pomiędzy dźwiękami a literkami, za pomocą których się je zapisuje; wzrokowe zapamiętywanie zapisu wyrazu. Treści językowe: Części ciała ludzi i zwierząt. Przymiotnik dzierżawczy, pozycja przymiotnika w zdaniu. Wyrażanie przeszłości, Past Simple w opowiadaniach, bajkach. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 8. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd mówienia poprzez: np. piosenki, rytmiczne wierszyki, gry i zabawę, dramę. Treści językowe: Przedmioty codziennego użytku. Pożywienie. Opis wyglądu i smaku. Wyrażanie upodobao. Czasownik: to like

18 Wyrażanie prośby i przyzwolenia. Czasownik can. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 9. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd pisania poprzez: np. gry i zabawy, korespondowanie z rodzimymi użytkownikami języka, przygotowywanie prac projektowych. Treści językowe: Ubiory/ Codzienne czynności. Określanie czynności zwyczajowych lub stałych. Present Simple. Pytanie o położenie przedmiotów i miejsc oraz określanie ich położenia. Liczba pojedyocza i mnoga, formy dzierżawcze s, s. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 10. Treści metodyczne: Integrowanie sprawności (rola i techniki łączenia sprawności). Treści językowe: Pory roku. Miesiące. Dni tygodnia. Określanie czasu, dni tygodnia i miesięcy. Przyimek w roli okolicznika miejsca, czasu, sposobu. Zjawiska atmosferyczne. Pogoda. Określanie czynności trwających w chwili mówienia. Present Continuous. Wyrażanie chęci lub niechęci. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 11. Treści metodyczne: Niewerbalne formy przedstawienia znaczenia słów, zwrotów i struktur gramatycznych. Treści językowe: Liczebniki główne Liczenie oraz nazywanie liczb, adekwatnie do wieku dzieci. 12. Treści metodyczne: Wybór odpowiednich materiałów nauczania ( w tym również projektowanie i przygotowywanie własnych materiałów dydaktycznych). Elementy planowania i analizy lekcji. Treści językowe: Umiejętności i zawody, Hobby. Wyrażanie pragnieo. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 13. Treści metodyczne: Utrzymanie dyscypliny na lekcji (trudności pojawiające się w pracy z dziedmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, techniki utrzymania dyscypliny: werbalne i niewerbalne, sposoby podtrzymania uwagi uczniów). Treści językowe: Środki transportu, Miejsca użyteczności publicznej. Wyrażanie stanów, uczud i nastrojów. Spójnik: and, but, because, or. Pytanie o cenę. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 1. Treści metodyczne: Poprawa błędów językowych (reagowanie na błędy językowe oraz sposoby ich poprawiania). Treści językowe: Postaci baśniowe. Opis postaci. Wyrażanie chęci/niechęci. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 15. Treści metodyczne: Kontrola wyników nauczania (typy kontroli, wystawianie ocen, demonstrowanie umiejętności ucznia). Treści językowe: Nazwy świąt oraz przedmiotów i tradycji z nimi

19 związanych. Wyrażanie pragnieo. Wyrażanie stanów uczud i nastrojów. Wyrażanie przyszłości, Present Continuous/Future Simple. 16. Test zaliczeniowy 2 Łącznie 70 VI. Wykaz literatury 1. Literatura podstawowa: - Brewster, J., E. Gail, D. Girard. The Primary English Teacher s Guide. Harrow: Pearson Education, Broomfit, C., J. Moon, R. Tongue. Teaching English to Children. From Practice to Principle. London: Collins ELT, Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press, Moon, J. Children Learning English. Macmillan, Szpotowicz, M., i M. Szulc-Krupska. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Literatura uzupełniająca: - Philips, S. Drama with Children. Oxford: Oxford University Press, Wright, A. Pictures for language learning. Cambridge: Cambridge University Press, Wright, A. Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press, Wright, A. Arts and Crafts with Children. Oxford: Oxford University Press,

20 PROGRAM PRAKTYK Niniejszy dokument zawiera opis założeń organizacyjno-programowych, cele i treści praktyk pedagogicznych oraz procedury osiągania celów i opis założonych osiągnięć. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 1. PODSTAWY PRAWNE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Podstawę prawną zasad organizacji praktyk stanowi: 1) rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 10, poz. 66, z 1997 r. Nr 67, poz. 755 oraz z 2002 r. Nr 100, poz. 910), z ostatnią zmianą z dnia 6 września 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 15, poz. 1099) 2) rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 128, poz. 897 z 18 lipca 2006); 2. ODBIORCY PROGRAMU PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Program praktyk pedagogicznych przeznaczony jest do realizacji dla słuchaczy kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym i dla nauczycieli nauczania początkowego, dającego kwalifikacje do nauczania języka obcego na tych etapach kształcenia. 2. Program określa przebieg praktyk pedagogicznych realizowanych w trakcie trwania kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. 20

21 3. KONCEPCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Praktyki są integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego w kursie z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, obowiązkowe dla każdego słuchacza i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 2. Słuchacze kursu metodyki nauczania języka angielskiego są zobowiązani do odbycia 60 godzin praktyk. 3. Praktyki są realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.. Praktyki pedagogiczne obowiązujące słuchaczy NOT w Łomży dzielą się na: - praktyki metodyczno-obserwacyjne - 25 godzin lekcyjnych - praktyki dydaktyczno-przedmiotowe 35 godzin lekcyjnych 5. Wyboru placówki dokonuje słuchacz indywidualnie, bądź korzysta z propozycji metodyka nauczania języka angielskiego. Praktyki w okresie realizacji kursu z metodyki nauczania języka angielskiego będą się odbywały w placówkach oświatowych,w których nauczyciele - uczestnicy projektu - są zatrudnieni. 6. Opiekę dydaktyczną nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawują z ramienia kursu nauczyciele metodyki i pedagogiki w danej specjalności. 7. Bezpośrednim przełożonym słuchacza praktykanta w trakcie odbywania praktyk jest nauczyciel metodyki bądź nauczyciel szkoły, w której słuchacz odbywa praktyki, wyznaczony przez dyrektora przedszkola lub szkoły. 8. Nauczyciele kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego sprawują opiekę nad słuchaczami praktykantami w ramach swoich obowiązków. 9. Praktyki są bezpłatne dla słuchaczy kursu z metodyki nauczania języka angielskiego. 21

22 II. CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. OGÓLNE CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Praktyki pedagogiczne: 1) weryfikują wiedzę teoretyczną z działaniem praktycznym przebiegającym w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom; 2) umożliwiają kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych słuchaczy jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności pedagogicznych opiekuna praktyk celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego słuchaczy; 2. Głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych w nauczaniu zintegrowanym poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 3. Dla osiągnięcia głównego celu praktyk konieczne jest: 1) nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; 2) nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania; 3) nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i słuchaczy; ) nabycie umiejętności autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów; 5) nabycie umiejętności korzystania z literatury fachowej w języku polskim i obcym. 22

23 2. SZCZEGÓŁOWE CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH zapoznanie się z programem nauczania języka angielskiego w przedszkolu bądź szkole podstawowej i zestawem programów szkolnych poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania hospitacja zajęć lekcyjnych, sporządzanie notatek przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących metod oraz środków wychowawczych doskonalenie tzw. soft skills" - umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania III. TREŚCI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. KRYTERIA DOBORU TREŚCI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Opis oraz kryteria doboru treści i umiejętności realizowanych w trakcie praktyk pedagogicznych odpowiada treściom i umiejętnościom posiadanym przez słuchaczy kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. 2. USZEREGOWANIE TREŚCI 1. Słuchacze otrzymują przed rozpoczęciem praktyk pedagogicznych wstępne przygotowanie metodyczne. W tym czasie zapoznają się między innymi z ogólnymi zasadami nauczania języków obcych, tradycyjnymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, zasadami nauczania języków obcych w grupach wczesnoszkolnych, teoriami uczenia się i nauczania, itp.. Praktyki w czasie kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego są ściśle zintegrowane z kształceniem przygotowującym merytorycznie do 23

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo