PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC

2 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Łomżyńskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Technicznych NOT. Zgodnie z zamierzeniem ma on pomóc w realizacji jednego z celów tego projektu: szkolenia nauczycieli przygotowujących się do podjęcia nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz w przedszkolach. Przedstawiamy program kursu, który oparty został na następujących obowiązujących nas założeniach: - wymaganej liczbie godzin zaakceptowanej dla kursów kwalifikujących, - podziale godzin na te przeznaczone na kontakt z grupą i godziny przeznaczone na pracę samodzielną, - określeniu podstawowej grupy docelowej jako nauczycieli bez ukończonych studiów językowych. PRZYCZYNY POWSTANIA PROGRAMU Program niniejszy powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym. Zapotrzebowanie to jest wynikiem dającej się zaobserwować tendencji do coraz wcześniejszego rozpoczynania nauki języków obcych, a w szczególności wprowadzenia jako obowiązkowego przedmiotu nauki języka obcego, w tym języka angielskiego od września 2009 roku do klas pierwszych szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku, w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2

3 Wśród pozytywnych skutków tzw. wczesnego startu językowego można wymienić m.in. wydłużenie efektywnego czasu nauczania języka obcego, stworzenie podstaw do dalszej nauki języków obcych, rozszerzenia możliwości poznawczych dziecka i co za tym idzie, szans harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Nie bez znaczenia jest tu kontekst polityczny, społeczny i ekonomiczny: -członkostwo w Unii Europejskiej, - potrzeba kształcenia społeczeństwa tolerancyjnego, otwartego, zdolnego do podejmowania dialogu i międzynarodowej współpracy. Wykorzystanie we wczesnym nauczaniu języka obcego naturalnych predyspozycji dzieci takich jak: ciekawość, aktywność poznawcza, spontaniczność, ufność, potrzeba komunikacji, łatwość przystosowania się do nowych sytuacji, jak też ich zdolności artykulacyjnych, imitacyjnych, braku lęku przed mówieniem stwarza dodatkową szansę na realizację tych zamierzeń. Zdając sobie sprawę z faktu, że nauczanie języka angielskiego w nauczaniu wczesnoszkolnym wymaga od nauczycieli połączenia kompetencji nauczyciela nauczania początkowego oraz kompetencji nauczyciela języków obcych, sądzimy, że nasz program pozwoli im uzupełnić i udoskonalić posiadane umiejętności. I. PRZEZNACZENIE KURSU Kurs z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się: 3

4 a) dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczania początkowego lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego b) min. 2-letnią praktyką zawodową c) uzyskaniem wymaganego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50 poz. 00 ) wyniku egzaminu z języka angielskiego na poziomie International English Language Testing System z wynikiem 5,0 pkt 6,0pkt, oraz zaliczenia programu metodyki nauczania języka angielskiego. II. CELE KURSU Kurs ma za zadanie: I. CELE GŁÓWNE: - Przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez: Wprowadzanie w zintegrowanym nauczaniu wczesnoszkolnym elementów języka angielskiego. Zaznajamianie uczniów z elementami kultury krajów anglojęzycznych. Stosowanie aktywizujących metod nauczania szeroko praktykowanych w nauczaniu języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik odpowiednich w nauczaniu wczesnoszkolnym.

5 - Przygotowanie i zachęcenie nauczycieli do planowania własnego rozwoju i monitorowania własnych postępów. - Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi pojęciami i teoriami nauczania i uczenia się języka obcego ze szczególnym uwzględnieniem teorii przyswajania języka obcego przez dzieci. - Doskonalenie ogólnych umiejętności językowych słuchaczy w stopniu umożliwiającym im wprowadzanie elementów języka obcego na poziomie wczesnoszkolnym i przedszkolnym. - Zaznajomienie słuchaczy z dostępnymi materiałami, podręcznikami i pomocami naukowymi. - Doskonalenie umiejętności projektowania własnych pomocy dydaktycznych, konspektów lekcji i rozkładów materiału. II. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. W zakresie kompetencji językowych: Uczestnicy kursu będą w stanie: - posługiwać się słownictwem w obrębie tematów związanych ze światem dziecka (dom, szkoła, zwierzęta, święta ) - poprawnie posługiwać się przydatnymi dydaktycznie zwrotami obcojęzycznymi (podstawowe polecenia, wzorce językowe) - czytać ze zrozumieniem popularne teksty metodyczne oraz teksty z zakresów tematycznych związane ze światem dziecka - czytać i omawiać testy literatury dziecięcej - poprawnie fonetycznie, rytmicznie i intonacyjnie prezentować materiał językowy z zakresów tematycznych związanych ze światem dziecka. 2. W zakresie kompetencji metodycznych: Uczestnicy kursu będą w stanie: 5

6 - planować i przeprowadzać lekcje z języka obcego lub z elementami języka obcego w nauczaniu zintegrowanym na etapie wczesnoszkolnym - dobierać i opracować materiał językowy do treści spójnych z innymi przedmiotami w klasach I-III - dobierać, oceniać i tworzyć materiały pomocnicze i dydaktyczne do nauczania języka obcego w nauczaniu zintegrowanym na etapie wczesnoszkolnym (dydaktyzacja materiałów autentycznych, lit. dziecięcej itp.) - obserwować, analizować zachowania, możliwości uczniów, ich style uczenia się i stosowanie przez nich strategie uczenia się - stosować podstawowe metody i techniki nauczania języków obcych w danej grupie wiekowej (nauczanie wczesnoszkolne), w tym metody aktywizujące ucznia oraz techniki wspomagające autonomiczne uczenie się - stosować gry i zabawy w języku obcym lub z jego elementami - różnicować wymagania i indywidualizować nauczanie języka obcego w zakresie wymagań i oceny postępów ucznia - odpowiednio stosować metody i techniki identyfikacji i poprawy błędów - korzystać z literatury fachowej 3. W zakresie kompetencji osobowościowych i interpersonalnych Uczestnicy kursu będą w stanie: - samodzielnie i świadomie planować własną pracę nad samokształceniem, doskonalenie własnego warsztatu i doskonaleniem umiejętności językowych - podejmować współpracę z nauczycielami języka i innych przedmiotów w celu wspólnego planowania zintegrowanych lekcji - motywować uczniów do nauki języków obcych i zapoznawania się z innymi kręgami kulturowymi a w konsekwencji wykształcać w uczniach akceptację i tolerancję wobec innych kultur - wykazywać postawę akceptacji osoby i uznania dokonań ucznia - wykorzystywać sygnały werbalne i niewerbalne w celu zastosowania pozytywnego wzmocnienia 6

7 - przejawiać zachowania empatyczne: wczuwanie się i rozumienie świata dziecka, chęć poznania ucznia, jego osobowości, możliwości, środowiska, stworzenie emocjonalnego poczucia bezpieczeństwa. STRUKTURA KURSU Kurs językowo- metodyczny obejmuje 20 godzin lekcyjnych i składa się z: Języka angielskiego 80 godzin Metodyki nauczania języka angielskiego 70 godzin Praktyk pedagogicznych nauczania języka angielskiego 60 godzin Samokształcenie 30 godzin Na koniec kursu zostanie przeprowadzona ewaluacja za pomocą arkusza ewaluacyjnego. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI KUJRSU Kurs w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego dla nauczycieli w okresie wczesnoszkolnym zostanie zrealizowany w trzech ośrodkach szkoleniowych: Kolno Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 6 Łomża Dom Technika NOT Łomża, ul. Polowa 5 Zambrów Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2 W terminie od września 2011 do lutego 2012 roku. 7

8 PROGRAM JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na wstępnym poziomie upper- intermediate. II. Założenia i cele kształcenia: - poszerzenie przez słuchacza dotychczas zdobytych umiejętności językowych, - - zwiększenie jego motywacji oraz zaangażowanie go w proces poznawania języka. - zapewnienie mu większej swobody w wykorzystywaniu wiedzy i praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez dalsze rozwijanie sprawności językowych mówienia i słuchania, czytania i pisania, - wzmocnienie pewności słuchaczy kursu w zakresie skutecznego prowadzenia dialogu na różnych poziomach komunikacji, - rozbudowanie zasobu słownictwa Cel nauczania realizowany jest poprzez rozwijanie sprawności językowych w następującym zakresie: 1. Rozumienie ze słuchu doskonalenie umiejętności rozumienia naturalnego języka mówionego w szerokim zakresie tematów, gdy używany język jest standardowy. 2. Mówienie rozwijanie umiejętności reagowania w różnych sytuacjach, wyrażanie swoich myśli na wiele sposobów, krótkie uzasadnianie swoich opinii i zamierzeń, formułowanie wypowiedzi dotyczących różnorodnych dziedzin życia. 3. Czytanie ogólne i szczegółowe rozumienie dłuższego tekstu, również literackiego; wyszukiwanie ogólnej informacji, umiejętność domyślania się znaczeń oraz intencji autora.. Pisanie formułowanie wypowiedzi pisemnych (listy, instrukcje, zaproszenia, recenzje, eseje, artykuły, etc.) z uwzględnieniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji. 8

9 Sposoby pracy: Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe, ale główny nacisk kładzie na liczne teksty do czytania i lekcje pisania. Gramatyka jest przedstawiona w jasny sposób i regularnie ćwiczona. CD-ROM zawiera dodatkowe ćwiczenia i umożliwia samoocenę czynionych postępów, a audio CD towarzyszące zeszytowi ćwiczeń doskonali sprawność rozumienia ze słuchu i umiejętności analityczne. Rozwój umiejętności komunikacyjnych przez liczne dyskusje, debaty oraz zadania mające na celu rozwiązywanie problemów. Studenci będą w stanie efektywnie wykorzystać poznane wyrażenia i struktury w autentycznych zdaniach komunikacyjnych. Systematyczny rozwój słownictwa pozwala kursantom swobodnie stosować nowe wyrazy i zwroty, a także eksperymentować z językiem przez tworzenie analogicznych konstrukcji. Nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów. Podstawowe zagadnienia związane z psychologią rozwoju na poszczególnych etapach życia. Psychologia uczenia się. Warunki i techniki skutecznego uczenia się, uczeń jako podmiot nauczania. Wspomaganie motywacji do uczenia się języka obcego. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka: Specyficzne trudności w uczeniu się, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe (zaburzenia obrazu ciała. Trudności w nauce jak pomóc uczniom w ich przezwyciężaniu. 9

10 Psychologiczne elementy warsztatu nauczyciela: komunikacja interpersonalna: mowa ciała, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, udzielanie informacji zwrotnych. Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji czyli jak zaprezentować siebie samego i temat zajęć w jak najlepszy sposób. Wiedza z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży z uwzględnieniem najczęściej występujących zaburzeń, procesów nauczania i uczenia się oraz motywacji wraz z różnego rodzaju trudnościami występującymi w ich przebiegu, sposobów komunikacji, prezentacji i autoprezentacji. Kursanci będą potrafili: - dostosowywać program nauczania do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży - wykorzystywać techniki skutecznego nauczania - przekazywać wiedzę na temat efektywnego uczenia się - wspomagać motywację do nauki języka obcego - rozpoznawać zaburzenia i trudności rozwojowe u dzieci - wspomagać proces nauczania u uczniów z trudnościami III. Wykorzystane metody dydaktyczne: dyskusja grupowa, analiza tekstu, oglądanie i analiza nagranych lekcji, wykład, prezentacje, micro teaching, projekty indywidualne i grupowe, gry edukacyjne. IV. Warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu obejmuje: - zdanie kolokwiów w formie pisemnej z pozytywnym wynikiem, w postaci testów sprawdzających umiejętności słuchania oraz w postaci ustnej prezentacji wybranych tematów, - aktywny udział w zajęciach, - warunkiem dopuszczenia do pisemnego egzaminu końcowego jest 90% obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i projektach. 10

11 Ocena końcowa z egzaminu: Całkowita ilość punktów z egzaminu pisemnego wynosi bardzo dobry dobry plus dobry dostateczny plus dostateczny ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - POZIOM UPPER-INTERMEDIATE liczba Ćwiczenia godz.: 1. Powtórzenie czasów: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous; Wygląd, styl ubierania się, osobowość; Powtórzenie czasów: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect; Użycie przedimków 2. Kolokacje i wyrażenia z czasownikiem start; Zwroty używane w formalnej rozmowie telefonicznej; Kolokacje związane z pracą, przygotowywanie CV; Czasy przyszłe: Future Perfect, Future Continuous 3. Świat w roku 2050; Plany i przewidywania dotyczące przyszłości; Przedrostki, słowotwórstwo; Prośba o wyjaśnienie, udzielanie wyjaśnień 11

12 . List formalny typowe wyrażenia; Użycie Present Continuous, will dla wyrażenia obecnych nawyków i zwyczajów; użycie Past Simple, would, used to dla wyrażenia nawyków w przeszłości; Opisywanie nawyków i zwyczajów; Wyrażanie opinii, zgadzanie się / niezgadzanie się 5. Typy osobowości, cechy osobowości; Udzielanie rad; Użycie would prefer i would rather, wyrażanie preferencji; Progress test I 6. Ubrania, styl ubieranie się; Zadziwiający ludzie i ich osiągnięcia; Opisywanie ludzi, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości; Czas Past Perfect Continuous, zdania typu participle clauses 7. Opisywanie zachowania i osobowości; Język opowiadań, przysłówki opisujące uczucia; Przymiotniki i rzeczowniki nazywające uczucia, synonimy; Formy czasownikowe: gerund / infinitive, konstrukcje z: be used to, be getting used to, used to 8. Rady dla alergików, zwierzęta domowe; Zdrowa żywność; Wyrażenia typu: a kind/sort of, around, um..., like... - używane w celu zachowania płynności wypowiedzi; Słownictwo tematyczne z zakresu uzależnienia i nałogi 9. Formy czasownikowe: gerund / infinitive po czasownikach want, forget, try, stop, like; Przygotowanie prezentacji multimedialnej; Radzenie sobie ze stresem; Niezwykłe umiejętności w świecie zwierząt 10. Czasowniki modalne;czasowniki złożone i wyrażenia z wyrazami look oraz see; Typowe brytyjskie produkty, smak potraw; Progress test II 11. Sztuka, muzyka, taniec, teatr; Relacjonowanie wydarzeń kulturalnych; 12

13 Czasowniki wprowadzające mowę zależną; Bogaci i sławni 12. Opisywanie własnych doświadczeń; Strona bierna; Sprzęt w gospodarstwach domowych; Dostęp do Internetu 13. Rzeczowniki i przymiotniki złożone, słowotwórstwo; Telefony komórkowe; Przedstawianie argumentów za i przeciw danej tezie; Wyrażanie opinii; Konstrukcje z I wish, If only, wyrażanie żalu i życzeń; 1. Krytyka, okazywanie irytacji; Słowa i wyrażenia dotyczące pieniędzy; Okresy warunkowe 0-III, mieszane okresy warunkowe; Opisywanie sytuacji rzeczywistych i hipotetycznych 15. Zdania względne (relative clauses); Zwierzęta i miejsca ich zamieszkania; Przymiotniki opisujące miejsca; Progress test III 16. Wyrażanie zalet i wad mieszkania w domu rodzinnym; Typy tekstów, dom i jego wyposażenie; Opisywanie miejsc, wyrażenie niepewności, np. I don't want to interfere, I was wondering ; Życie w przeszłości 17. Czasowniki modalne, w tym formy typu modal verb + have + past participle, użycie needn't have + past participle; Wyrażanie przypuszczeń dotyczących wydarzeń z przeszłości; Czasowniki złożone i idiomy z wyrazami live i die; Mowa zależna ze stroną bierną, np. It is said, It was reported 18. Przygotowanie prezentacji multimedialnej; Sposoby określenia ilości: all, a lot of, a number/few of, very few itd. Fotografia prasowa, rzeczowniki abstrakcyjne (np. hope, happiness, harmony); Działy tematyczne gazety; 19. Rzeczowniki o nietypowych formach (np. news, belongings, crew); Słownictwo dotyczące filmów; Opisywanie zachowania w 13

14 hipotetycznych sytuacjach; Niezwykły sposób podróżowania, aktywne spędzanie czasu 20. Pisanie listu formalnego; Pisanie opowiadania; Wyrażenia: at first, then, eventually, etc.; Części ciała, zdrowie, utrzymywanie sprawności fizycznej; Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Łącznie 80 V. Wykaz literatury : - Bygrave, J., Total English, Pearson Longman, Clare A., F. Eales, S. Oakes, J.J. Wilson, Speakout, Pearson Longman, Hall, D., M. Foley, A. Crace, R. Roberts, New Total English, Longman, Rees, G., I. Lebeau, J. Hughes, Language Leader, Pearson Longman,

15 PROGRAM METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Tematyka kursu: Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego Język kursu: angielski II. Wymagania wstępne: Znajomośd języka angielskiego na poziomie B2 III. Założenia i cele kursu: Kurs metodyczny przewiduje kształcenie nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem zajęd jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do nauczania dzieci w wieku - 10 lat. Po ukooczeniu kursu nauczyciel: - posiada wiedzę na temat różnic w podejściu do ucznia w zależności od jego wieku, - zna etapy rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku - 10 lat, - zna i rozumie procesy poznawcze związane z przyswajaniem języka obcego przez dzieci, - posiada znajomośd materiałów, podręczników oraz pomocy naukowych do nauczania języka obcego, - potrafi wybrad i zastosowad techniki nauczania słownictwa, gramatyki, wymowy i pisowni odpowiednie dla danej grupy dzieci, - potrafi przygotowad własne materiały dydaktyczne, - potrafi zorganizowad inscenizację i przygotowad dzieci do niej, - potrafi przygotowad lekcje w oparciu o zasady nauczania zintegrowanego, - posługuje się przydatnymi dydaktycznie zwrotami obcojęzycznymi, - potrafi czytad ze zrozumieniem popularne teksty metodyczne oraz teksty z zakresów tematycznych związanych ze światem dziecka, - stosuje odpowiednie metody i techniki identyfikacji i poprawy błędów, wykazuje postawę akceptacji osoby ucznia i uznania jego dokonao. IV. Wykorzystywane metody dydaktyczne: - wykład informacyjny, - pogadanka, - objaśnienie lub wyjaśnienie, 15

16 - wykład problemowy, - wykład konwersatoryjny, - burza mózgów, - dyskusja, - prezentacje, - projekty. V. Warunki zaliczenia kursu: - zaliczenie bieżących prac pisemnych i ustnych,, - zaliczenie prezentacji, - zaliczenie projektów or5az fragmentów zajęd lekcyjnych, - aktywne uczestnictwo w zajęciach, - zaliczenie testu koocowego. Ocena końcowa z egzaminu: Całkowita ilość punktów z egzaminu pisemnego wynosi bardzo dobry dobry plus dobry dostateczny plus dostateczny ZAWARTOŚĆ TEMATYCZNA ZAJĘĆ 1. Treści metodyczne: Etapy rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci w wieku -10 lat. Charakterystyka poszczególnych przedziałów wiekowych. Style uczenia się. Motywacja. Treści językowe: Dane personalne. Powitanie i pożegnanie. Przedstawianie się. Pozdrowienia. Podziękowanie. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 2. Treści metodyczne: Procesy poznawcze związane z przyswajaniem języka obcego przez dzieci. Porównanie procesu nabywania mowy liczba godz. : 5 16

17 ojczystej z uczeniem się języka obcego. Treści językowe: Zabawki/Przybory szkolne. Identyfikacja osób, miejsc i przedmiotów. Opis miejsc i przedmiotów. Przedimek a, an. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 3. Treści metodyczne: Specyfika komunikacji nauczyciela języka angielskiego z dzieckiem. Kompetencje nauczycieli etapu wczesnoszkolego. Umiejętności oraz cechy wymagane od nauczyciela, jego rola. Treści językowe: Kolory/Wielkośd. Zaimek: osobowy, wskazujący, dzierżawczy, pytajny. Tryb rozkazujący. Wyrażanie poleceo i reagowanie na nie. Wybrane zagadnienia fonetyczne.. Treści metodyczne: Planowanie kursu językowego dla dzieci. Prezentacja, zawierająca elementy planowania. Treści językowe: Fauna i flora. Zwierzęta i rośliny w otoczeniu dziecka, zwierzęta w zoo. Określanie ilości obiektów i pytanie o ilośd. Przedimek: the, określenia ilościowe some/any. 5. Treści metodyczne: Metody nauczania dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Podstawowe koncepcje w nauczaniu dzieci języka obcego. Techniki pracy z dziedmi. Treści językowe: Członkowie rodziny. Wyrażanie posiadania. Czasownik: to have. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 6. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd rozumienia ze słuchu poprzez: np. sztukę, dwiczenia typu TPR (metoda reagowania całym ciałem), pantomimę, opowiadanie lub czytanie dzieciom bajek w języku angielskim. Treści językowe: Dom nazwy przedmiotów i pomieszczeo. Określanie przedmiotów i miejsc oraz ich położenia. Czasownik: konstrukcja there is/are. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 7. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd czytania poprzez: np. dwiczenia typu phonics uświadamiające korelację pomiędzy dźwiękami a literkami, za pomocą których się je zapisuje; wzrokowe zapamiętywanie zapisu wyrazu. Treści językowe: Części ciała ludzi i zwierząt. Przymiotnik dzierżawczy, pozycja przymiotnika w zdaniu. Wyrażanie przeszłości, Past Simple w opowiadaniach, bajkach. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 8. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd mówienia poprzez: np. piosenki, rytmiczne wierszyki, gry i zabawę, dramę. Treści językowe: Przedmioty codziennego użytku. Pożywienie. Opis wyglądu i smaku. Wyrażanie upodobao. Czasownik: to like

18 Wyrażanie prośby i przyzwolenia. Czasownik can. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 9. Treści metodyczne: Techniki rozwijające sprawnośd pisania poprzez: np. gry i zabawy, korespondowanie z rodzimymi użytkownikami języka, przygotowywanie prac projektowych. Treści językowe: Ubiory/ Codzienne czynności. Określanie czynności zwyczajowych lub stałych. Present Simple. Pytanie o położenie przedmiotów i miejsc oraz określanie ich położenia. Liczba pojedyocza i mnoga, formy dzierżawcze s, s. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 10. Treści metodyczne: Integrowanie sprawności (rola i techniki łączenia sprawności). Treści językowe: Pory roku. Miesiące. Dni tygodnia. Określanie czasu, dni tygodnia i miesięcy. Przyimek w roli okolicznika miejsca, czasu, sposobu. Zjawiska atmosferyczne. Pogoda. Określanie czynności trwających w chwili mówienia. Present Continuous. Wyrażanie chęci lub niechęci. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 11. Treści metodyczne: Niewerbalne formy przedstawienia znaczenia słów, zwrotów i struktur gramatycznych. Treści językowe: Liczebniki główne Liczenie oraz nazywanie liczb, adekwatnie do wieku dzieci. 12. Treści metodyczne: Wybór odpowiednich materiałów nauczania ( w tym również projektowanie i przygotowywanie własnych materiałów dydaktycznych). Elementy planowania i analizy lekcji. Treści językowe: Umiejętności i zawody, Hobby. Wyrażanie pragnieo. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 13. Treści metodyczne: Utrzymanie dyscypliny na lekcji (trudności pojawiające się w pracy z dziedmi przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi, techniki utrzymania dyscypliny: werbalne i niewerbalne, sposoby podtrzymania uwagi uczniów). Treści językowe: Środki transportu, Miejsca użyteczności publicznej. Wyrażanie stanów, uczud i nastrojów. Spójnik: and, but, because, or. Pytanie o cenę. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 1. Treści metodyczne: Poprawa błędów językowych (reagowanie na błędy językowe oraz sposoby ich poprawiania). Treści językowe: Postaci baśniowe. Opis postaci. Wyrażanie chęci/niechęci. Wybrane zagadnienia fonetyczne. 15. Treści metodyczne: Kontrola wyników nauczania (typy kontroli, wystawianie ocen, demonstrowanie umiejętności ucznia). Treści językowe: Nazwy świąt oraz przedmiotów i tradycji z nimi

19 związanych. Wyrażanie pragnieo. Wyrażanie stanów uczud i nastrojów. Wyrażanie przyszłości, Present Continuous/Future Simple. 16. Test zaliczeniowy 2 Łącznie 70 VI. Wykaz literatury 1. Literatura podstawowa: - Brewster, J., E. Gail, D. Girard. The Primary English Teacher s Guide. Harrow: Pearson Education, Broomfit, C., J. Moon, R. Tongue. Teaching English to Children. From Practice to Principle. London: Collins ELT, Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge University Press, Moon, J. Children Learning English. Macmillan, Szpotowicz, M., i M. Szulc-Krupska. Teaching English to Young Learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Literatura uzupełniająca: - Philips, S. Drama with Children. Oxford: Oxford University Press, Wright, A. Pictures for language learning. Cambridge: Cambridge University Press, Wright, A. Storytelling with children. Oxford: Oxford University Press, Wright, A. Arts and Crafts with Children. Oxford: Oxford University Press,

20 PROGRAM PRAKTYK Niniejszy dokument zawiera opis założeń organizacyjno-programowych, cele i treści praktyk pedagogicznych oraz procedury osiągania celów i opis założonych osiągnięć. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 1. PODSTAWY PRAWNE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Podstawę prawną zasad organizacji praktyk stanowi: 1) rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 10, poz. 66, z 1997 r. Nr 67, poz. 755 oraz z 2002 r. Nr 100, poz. 910), z ostatnią zmianą z dnia 6 września 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 15, poz. 1099) 2) rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 128, poz. 897 z 18 lipca 2006); 2. ODBIORCY PROGRAMU PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Program praktyk pedagogicznych przeznaczony jest do realizacji dla słuchaczy kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym i dla nauczycieli nauczania początkowego, dającego kwalifikacje do nauczania języka obcego na tych etapach kształcenia. 2. Program określa przebieg praktyk pedagogicznych realizowanych w trakcie trwania kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. 20

21 3. KONCEPCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Praktyki są integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego w kursie z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, obowiązkowe dla każdego słuchacza i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. 2. Słuchacze kursu metodyki nauczania języka angielskiego są zobowiązani do odbycia 60 godzin praktyk. 3. Praktyki są realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.. Praktyki pedagogiczne obowiązujące słuchaczy NOT w Łomży dzielą się na: - praktyki metodyczno-obserwacyjne - 25 godzin lekcyjnych - praktyki dydaktyczno-przedmiotowe 35 godzin lekcyjnych 5. Wyboru placówki dokonuje słuchacz indywidualnie, bądź korzysta z propozycji metodyka nauczania języka angielskiego. Praktyki w okresie realizacji kursu z metodyki nauczania języka angielskiego będą się odbywały w placówkach oświatowych,w których nauczyciele - uczestnicy projektu - są zatrudnieni. 6. Opiekę dydaktyczną nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawują z ramienia kursu nauczyciele metodyki i pedagogiki w danej specjalności. 7. Bezpośrednim przełożonym słuchacza praktykanta w trakcie odbywania praktyk jest nauczyciel metodyki bądź nauczyciel szkoły, w której słuchacz odbywa praktyki, wyznaczony przez dyrektora przedszkola lub szkoły. 8. Nauczyciele kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego sprawują opiekę nad słuchaczami praktykantami w ramach swoich obowiązków. 9. Praktyki są bezpłatne dla słuchaczy kursu z metodyki nauczania języka angielskiego. 21

22 II. CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. OGÓLNE CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Praktyki pedagogiczne: 1) weryfikują wiedzę teoretyczną z działaniem praktycznym przebiegającym w różnych warunkach i ulegającym stałym modyfikacjom; 2) umożliwiają kształtowanie zainteresowań i postaw zawodowych słuchaczy jak również wykorzystanie doświadczeń i umiejętności pedagogicznych opiekuna praktyk celem podniesienia stopnia przygotowania zawodowego słuchaczy; 2. Głównym celem praktyk jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych w nauczaniu zintegrowanym poprzez zdobycie wiadomości i umiejętności zawodowych, kształcenie odpowiedzialności zawodowej za własny rozwój oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej. 3. Dla osiągnięcia głównego celu praktyk konieczne jest: 1) nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; 2) nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania; 3) nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i słuchaczy; ) nabycie umiejętności autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów; 5) nabycie umiejętności korzystania z literatury fachowej w języku polskim i obcym. 22

23 2. SZCZEGÓŁOWE CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH zapoznanie się z programem nauczania języka angielskiego w przedszkolu bądź szkole podstawowej i zestawem programów szkolnych poznanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania hospitacja zajęć lekcyjnych, sporządzanie notatek przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących metod oraz środków wychowawczych doskonalenie tzw. soft skills" - umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania III. TREŚCI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. KRYTERIA DOBORU TREŚCI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Opis oraz kryteria doboru treści i umiejętności realizowanych w trakcie praktyk pedagogicznych odpowiada treściom i umiejętnościom posiadanym przez słuchaczy kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. 2. USZEREGOWANIE TREŚCI 1. Słuchacze otrzymują przed rozpoczęciem praktyk pedagogicznych wstępne przygotowanie metodyczne. W tym czasie zapoznają się między innymi z ogólnymi zasadami nauczania języków obcych, tradycyjnymi i niekonwencjonalnymi metodami nauczania, zasadami nauczania języków obcych w grupach wczesnoszkolnych, teoriami uczenia się i nauczania, itp.. Praktyki w czasie kursu z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego są ściśle zintegrowane z kształceniem przygotowującym merytorycznie do 23

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej

Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ Program specjalizacji nauczycielskiej 1. Wstęp przygotowano w zgodzie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :...

Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... Pieczęć Uczelni: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko studenta / studentki:... Wydział i kierunek studiów:... Nr I N D E K S U :... 1 I Udokumentowanie realizacji praktyk przedmiotowo-metodycznych przez studenta

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego

Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Cudzoziemcy w naszej szkole. Lekcja języka polskiego jako języka obcego Dla: nauczycieli języka polskiego Cel: wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako języka obcego dzieci uczących się w polskiej

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Program nauczania języka angielskiego The world around us przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Anna Popiela 1. Charakterystyka programu oraz jego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ

CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ CELE I ZADANIA PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym dla I-go etapu kształcenia Praktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4

PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 PROGRAM praktyki zawodowej (nauczycielskiej) z zakresu wychowania fizycznego zał. 4 1. Wymagania wstępne Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: psychologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaliczenie dwóch

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące

Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI gimnazjum i liceum ogólnokształcące Zasady PSO 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Stosuje się dwa poziomy wymagań:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)*

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)* WYŻSZA SZKOŁA SPORTOWA im. Kazimierza Górskiego WYDZIAŁ: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Kierunek: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język angielski Forma i poziom kształcenia: Studia zaoczne I stopnia Język angielski

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna: *Rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-1s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-1s English B2-1s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach Program praktyk pedagogicznych 1. Postanowienie ogólne: Praktyka pedagogiczna jest elementem obowiązującym w toku studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 30 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących praktyk objętych programem

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy. Autorski program nauczania opracowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. "Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. ADRESAT Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna- dyplomowa w nauczaniu zintegrowanym w szkołach podstawowych dla uczniów słabo słyszących KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3SURc KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. 11. Język wykładowy: polski. II. Informacje szczegółowe. 1. Cele modułu kształcenia:

I. Informacje ogólne. 11. Język wykładowy: polski. II. Informacje szczegółowe. 1. Cele modułu kształcenia: 1 I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Metodyka nauczania 2. Kod modułu: 03-MET-PDM 3. Rodzaj modułu kształcenia specjalizacyjny, obowiązkowy 4. Kierunek studiów: filologia polska 5. Poziom

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile - Studia podyplomowe Opis kierunku Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Karta oceny studenta

Karta oceny studenta Karta oceny studenta Arkusz wypełniany jest przez opiekuna praktyk w placówce realizującej praktykę asystencko-pedagogiczną w palcówkach edukacyjnych dla dzieci z wadą słuchu Karta Oceny studenta praktykanta

Bardziej szczegółowo

grupa I Ciechanów Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Praktyki Praca własna

grupa I Ciechanów Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Praktyki Praca własna Załącznik nr 3 do Karty Informacyjnej wydawanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki w dla nauczycieli nauczania początkowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Etap I - semestr studiów IV

Etap I - semestr studiów IV Karta kompetencji studenta Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Etap I - semestr studiów IV Imię i nazwisko studenta: Nr Pesel: Nr albumu: Czas trwania praktyki (od-do/liczba godzin) Data,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Załącznik nr 4 Narzędzie doskonali umiejętność: obserwacji, projektowania, analizowania przebiegu zajęć oraz ułatwia ewaluację rezultatów zajęć w kontekście zamierzonych i osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ Praktyka asystencka w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (zajęcia komputerowe, informatyka) KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1PZT KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo