Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia 1. Informacje ogólne koordynator Tomasz Nowak modułu: rok akademicki 2013/2014 semestr: semestr letni forma studiów: stacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu: informacje dodatkowe: średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: test zaliczeniowy z leksykologii (50%) + praca semestralna z leksykografii (50%) 2a. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa: Leksykologia i leksykografia kod typ: ćwiczenia prowadzący: A. Janowska i K. Pawelczyk, K. Lisczyk-Kubina, A. Malicka, T. Nowak, A. Szczepanek, E. Ulitzka grupy: treści zajęć: wszystkie I. Blok leksykologiczny ( teoretyczny ) 1. zajęcia (1): Leksykologia nauka o słownictwie i słowie leksykologia przedmiot: słownictwo jako moduł umysłowy aspekt: dyscypliny leksykologiczne (i ich przedmioty), m.in.: o semazjologia (semem) i onomazjologia (synset) o onomastyka (nazwa) o frazeologia (frazeologizm) o paremiologia (paremia) o etymologia (etymon) o neologia (neologizm) cel: słownictwo jako model badawczy: o hipoteza lingwistyczna: - pole semantyczne - sieć semantyczna o dzieło leksykograficzne: - słownik - encyklopedia metoda: programy: o ewolucjonizm - pytanie: Jak słownictwo ewoluuje w czasie? - narzędzie: historyczna teoria drzewa o dyfuzjonizm - pytanie: Jak słownictwo szerzy się w przestrzeni? - narzędzie: geograficzna teoria fali o strukturalizm - pytanie: Jak słownictwo funkcjonuje w

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 o o o mechanizmie mowy? - narzędzie: lingwistyczna teoria proporcji generatywizm - pytanie: Jak słownictwo umożliwia budowę nieskończenie wielu zdań? - narzędzie: matematyczna teoria rekursji kognitywizm - pytanie: Jak słownictwo odzwierciedla ludzką interpretację świata? - narzędzie: psychologiczna teoria wiedzy komunikacjonizm - pytanie: Jak słownictwo oddziałuje ze środowiskiem swojego użycia? - narzędzie: socjologiczna teoria kontekstu słownictwo definicja: zbiór słów jako odrębny moduł w umyśle klasyfikacja: o leksyk jako zbiór leksemów (w systemie) o słownik jako klasa wyrazów (w uzusie) tło: o gramatyczne: - l. syntagmatyczne i niesyntagmatyczne - l. motywowane i niemotywowane - l. odmienne i nieodmienne o semantyczne: - l. pełnoznaczne i niepełnoznaczne o pragmatyczne: - l. nacechowane i nienacechowane słowo definicja: jednostka systemu językowego (podsystemu leksykalnego) tło: jednostki leksykologiczne a inne jednostki językowe o j. tekstologiczne: tekstem (gatunek, styl, dyskurs) o j. gramatyczne: gramem (syntaktem, morfem, fonem) - składnia: gramatyka nad leksyką - morfologia: gramatyka w leksyce - fonologia: gramatyka pod leksyką o j. leksykologiczne: leksem, zob. niżej klasyfikacja: o wyraz ortograficzny (słowo) o wyraz fonologiczny (zestrój) o wyraz tekstowy (segment) o wyraz gramatyczny (forma) o wyraz słownikowy - leksem (Z. Saloni, H. Kurkowska) - jednostka leksykalna (M. Grochowski) - jednostka języka (A. Bogusławski) 2. zajęcia (2): Semantyka nauka o znaczeniu znaku znak definicja: znak jako substytut pewnego obiektu dla jakiegoś subiekta funkcja: o oznaczanie jako zakres przedmiotowy o znaczenie jako treść pojęciowa klasyfikacja: o intencjonalne sygnały (nie: symptomy) o referencjalne semantemy (nie: apele) o arbitralne symbole (nie: ikony) dyscyplina: o semiotyka:

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 znaczenie - syntaktyka: relacja znak znak - semantyka: relacja znak obiekt - pragmatyka: relacja znak subiekt o semiologia: - paradygmatyka: relacja znak system - syntagmatyka: relacja znak tekst organizacja: o kod dwuklasowy: od wyrazu do zdania o kod fonemowy: do fonemu do monemu teoria: o teoria monadyczna (L. Wittgenstein) o teoria diadyczna (F. de Saussure) o teoria triadyczna (Ch. Peirce) definicja: relacja: znak (w systemie/w tekście) obiekt (treść/zakres) klasyfikacja: o filozoficzna: - realizm - konceptualizm - nominalizm o lingwistyczna: - modele semantyczne - schematy poznawcze - definicje słownikowe ćwiczenia: 1 3 (w: BG) 3. zajęcia (3, 4): Semantyka leksykalna: jednostki leksykalne w SAR struktura atrybutywno-relacyjna (SAR) jednostki leksykalnej jednostki leksykalne jako wyrażenia atrybutywne i relacyjne jednostka: definicje i klasyfikacje: o jednostki operacyjne i segmentalne - ciągłe, np. leksemy (i połączenia) - nieciągłe, np. frazeologizmy (i przysłowia) o jednostki semantycznie puste i niepuste - pełnoznaczne, np. elementarne i uniwersalne - niepełnoznaczne, np. gramatyczne i pragmatyczne teoria: o jednostka leksykalna (M. Grochowski) o jednostka języka (A. Bogusławski) ćwiczenia: 4 6 (w: BG), (w: G) atrybut: jednoznaczność (monosemia) niejednoznaczność (polisemia) o ujęcia polisemii: dystrybucyjne i semantyczne o typy polisemii: - systematyczna i właściwa - łańcuchowa i radialna ćwiczenia: (w: BG), (w: G) relacja: równoznaczność (synonimia) o ujęcia synonimii: dystrybucyjne i semantyczne o typy synonimii: - kompletna i niekompletna - totalna i nietotalna nierównoznaczność (plezjonimia) o relacje semantyczne:

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 o - hiponimia i hiperonimia - sprzeczność i antonimia - ćwiczenia: 7 16 (w: BG), (w: G) relacje pragmatyczne - chronologiczne i terytorialne - idiolektalne i socjalne - stylistycznie i ekspresywne - ćwiczenia: (w: G) 4. zajęcia (5): Semantyka zdaniowa: jednostki leksykalne w SPA struktura predykatowo-argumentowa zdania (SPA) jednostki leksykalne jako wyrażenia predykatywne i argumentowe klasyfikacja jednostek predykatywnych i argumentowych (w: R. Grzegorczykowa) ćwiczenia: 31 (w: BG) zdanie, definicje i klasyfikacje: zdania minimalne i elementarne predykat definicje i klasyfikacje: o jednoargumentowe i więcej niż jedno argumentowe o pierwszorzędowe i wyższe niż pierwszorzędowe o właściwościowe i relacyjne o proste i złożone argument definicje i klasyfikacje: o przedmiotowe i zdarzeniowe o proste i złożone 5. zajęcia (6): Semantyka wypowiedzeniowa: jednostki leksykalne w STR struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi (STR) jednostki leksykalne jako wyrażenia tematyczne i rematyczne klasyfikacja jednostek tematycznych i rematycznych (w: M. Danielewiczowa) ćwiczenia: (w: BG) wypowiedź, definicje i klasyfikacje: wypowiedzi neutralne i nieneutralne temat, definicje i klasyfikacje: proste i złożone (główny, poboczne) remat, definicje i klasyfikacje: proste i złożone (główny, poboczne) 6. zajęcia (7): Definicje i definiowanie jednostek leksykalnych definicja definicja: eksplikacja treści/zakresu wyrażenia językowego struktura: o definiendum jako wyrażenie definiowane o definiens jako wyrażenie definiujące - genus proximum jako rodzaj najbliższy - differentia specifica jako różnica gatunkowa klasyfikacja: o W. Doroszewski - realnoznaczeniowa - strukturalno-znaczeniowa - strukturalna - zakresowa - synonimiczna - gramatyczna o M. Grochowski - encyklopedyczne - słownikowe - ikonograficzne - zwerbalizowane

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 definiowanie - gramatyczne - pragmatyczne - semantyczne - metajęzykowe - przedmiotowe - nierozczłonkowane - rozczłonkowane - cząstkowe - równościowe o J. Bartmiński ćwiczenia: (w: BG) konstatacje i performatywy, ćwiczenia: 37 (w: BG) zdania analityczne i syntetyczne, ćwiczenia: (w: BG) metoda sprowadzania do sprzeczności: hipoteza i jej falsyfikacja 7. zajęcia (8, 9): Wybrane dyscypliny leksykologii i ich słowniki przegląd wybranych słowników specjalnych (wybór, zob. Żmigrodzki 2009: b-a): słowniki semantyczne (synonimów, antonimów) i onomastyczne słowniki frazeologiczne i paremiologiczne słowniki etymologiczne i neologiczne II. Blok leksykograficzny ( praktyczny ) 8. zajęcia (10): Leksykografia sztuka słownikarska i oferta rynkowa leksykografia definicja: o sztuka układania słowników o oferta dostępnych słowników metoda: o metoda tradycyjna (fiszki) o metoda komputerowa (korpusy) teoria: o teoria leksykograficzna W. Doroszewskiego o teoria leksykograficzna M. Grochowskiego leksykon definicja: o encyklopedia jako książka o słowach w świecie - terminy naukowe - zakres przedmiotowy - wiedza o świecie o słownik jako książka o słowach w języku - wyrażenia językowe - treść pojęciowa - wiedza o języku klasyfikacja: o słowniki deskryptywne i preskryptywne o słowniki synchroniczne i diachroniczne o słowniki alfabetyczne i niealfabetyczne o słowniki jednojęzyczne i przekładowe o słowniki książkowe i komputerowe o słowniki rodzime i obcojęzyczne o słowniki popularne i naukowe o słowniki formalne i treściowe o słowniki aktywne i pasywne o słowniki ogólne i specjalne struktura:

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 o makrostruktura: - dobieranie (typ, objętość, adresat, teoria) - układanie (alfabet, gniazdo, temat) - hasłowanie - odsyłanie o mikrostruktura: - hasło - informacje: - gramatyczne, np. tabele fleksyjne - semantyczne, np. definicje słownikowe - pragmatyczne, np. kwalifikatory stylistyczne - ilustracje: reprodukcje i produkcje - inne ćwiczenia: (w: G) 9. zajęcia (11, 12, 13, 14): Przegląd wybranych słowników ogólnych Słownik języka polskiego PAN (SJPD). Red. W. Doroszewski. T Warszawa : PWN [reprint: 1996; przedruk komputerowy: 1997]. Słownik języka polskiego PWN (SJPSz). Red. Mieczysław Szymczak. T Warszawa : PWN [suplement: Red. M. Banko, M. Krajewska, E. Sobol. Warszawa 1992: Wydawnictwo Naukowe PWN]. Słownik współczesnego języka polskiego (SJPDun). Red. Bogusław Dunaj. Warszawa 1996: Wilga. Wyd. 2 (poprawione. i uzupełnione): T Warszawa: Przeglad Reader s Digest, 1998; w innej edycji: T Kraków: Wydawnictwo SMS, [też jako: Współczesny słownik języka polskiego. B. Dunaj. T Warszawa: Langenscheidt, 2007]. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny (PSWP). Red. H. Zgółkowa. T Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, Inny słownik języka polskiego. Red. M. Banko. T Warszawa 2000: Wydawnictwo Naukowe PWN [wersja komputerowa: Multimedialny szkolny słownik PWN, 2006]. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Red. S. Dubisz. T Warszawa 2003: PWN [wersja komputerowa: 2005]. 10. zajęcia (15): Zaliczenie przedmiotu metody prowadzenia zajęć: Metody problemowe i praktyczne, dzięki którym student nabędzie: umiejętności sprawnej analizy materiału językowego, umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze słowników. 1. konwersatorium: a. rozwiązywanie zadań semantycznych b. ćwiczenia praktyczne ze słownikami 2. wykład: a. słowniki komputerowe i korpusy tekstowe b. metody analizy semantycznej liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): liczba godzin pracy własnej studenta: opis pracy własnej 30 godzin pracy studenta 30 godzin pracy studenta 1. Aktywny udział w zajęciach. 2. Samodzielna lektura prac z zakresu leksykologii i leksykografii.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 studenta: 3. Próby rozwiązywania problemów z zakresu semantyki. 4. Opracowywanie wskazanych fragmentów dzieł leksykograficznych. 5. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy na podstawie notatek z ćwiczeń. organizacja zajęć: 1. Rozwiązywanie zadań z semantyki językoznawczej. 2. Krytyczna lektura słowników językowych. literatura obowiązkowa: 1. Grochowski M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne. Toruń. 2. Bednarek A., Grochowski M., 1993/1997: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń. 3. Żmigrodzki P., 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice. 4. Wstępy do wybranych (wskazanych przez prowadzących) słowników 5. Witryny internetowe: literatura uzupełniająca: 1. Apresjan Ju. D., 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław. 2. Bańko M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa. 3. Bobrowski I., 1998: Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków. 4. Bogusławski A., 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka. W: Studia z polskiej leksykografii współczesnej III. Red. Z. Saloni. Białystok, s Bogusławski A., 1988: Język w słowniku. Wrocław. 6. Bogusławski A., 1993: Znaczenie a językowa konwencja poznawcza. W: O definicjach i definiowaniu. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s Danielewiczowa M., 2009: O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach. W: Problemy frazeologii europejskiej, s Danielewiczowa M., 2010: Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka leksykografii. Prace Filologiczne, 58, s Eco U., 2009: Teoria semiotyki. Kraków. 10. Grochowski M., 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa. 11. Grzegorczykowa R., 2012: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa. 12. Karolak S., 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska. Warszawa, s Markowski A., 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa. 14. Milewski T., 1976: Językoznawstwo. Warszawa. 15. Miodunka W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa. 16. Nowak T., 2013: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania. Katowice. 17. Piotrowski T. 2001: Zrozumieć leksykografię. Warszawa. 18. Polański K., Red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. 19. Wierzbicka A., 1969: Dociekania semantyczne. Wrocław. 20. Wierzbicka A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin. 21. Zaron Z., 2009: Problemy składni funkcjonalnej. Warszawa. 22. Żmigrodzki P., 2008: Słowo słownik rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii. Kraków. adres strony www zajęć: informacje dodatkowe: 3a Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 nazwa: Leksykologia i leksykografia kod test zaliczeniowy (ewentualnie: temat zaliczeniowy i praca semestralna) kod(-y) zajęć osoby przeprowadzające weryfikację: grupy: wszyscy prowadzący ćwiczenia wszystkie wymagania merytoryczne: Podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii i leksykografii (zgodnie z nakreśloną powyżej tematyką ćwiczeń) kryteria oceny: Praca zaliczeniowa może się składać z jednej bądź z dwóch części (do wyboru przez prowadzącego ćwiczenia), weryfikujących wiedzę (deklaratywną i proceduralną) w zakresie objętym proponowaną tematyką zajęć. Praca zaliczeniowa powinna przy tym obejmować: albo test sprawdzający wiedzę teoretyczną z leksykologii (przede wszystkim w zakresie rozwiązywania zadań z semantyki) oraz wiedzę praktyczną z leksykografii (głównie pod kątem orientacji w mikro- i makrostrukturze wybranych dzieł leksykograficznych), albo test sprawdzający wiadomości z leksykologii oraz pracę semestralną, kontrolującą znajomość konwencji opisu leksykograficznego (m.in. przez porównanie jednego artykułu hasłowego w kilku słownikach ogólnych). Każdą część pracy zaliczeniowej należy punktować według standardowej skali ocen (ocena końcowa musi uwzględniać w równym stopniu obie oceny cząstkowe: z leksykologii i z leksykografii). proces weryfikacji: 1. Test zaliczeniowy z leksykologii (ewentualnie: z leksykologii i leksykografii) 2. Praca semestralna z leksykografii informacje dodatkowe: 3. Termin: ostatnie zajęcia (względnie po ostatnich zajęciach) 2b. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: Leksykologia i leksykografia Kod 02-FPN-12-LL laboratorium prowadzący grupa(-y) treści zajęć Agnieszka Piela 2 grupy ćwiczeniowe 1. Leksykologia a leksykografia; miejsca wspólne, miejsca odrębne 2. Pojęcie jednostki leksykalnej; granice jednostki leksykalnej; wielość definicji wyrazu 3. Typologie słowników (wg różnych kryteriów); słowniki dawne i współczesne; słownik a encyklopedia (różnice i podobieństwa) 4. Mikro- i makrostruktura słownika; kształcenie praktycznych umiejętności korzystania ze słowników ogólnych i specjalistycznych; indeksy do słowników 5. Podstawowe typy definicji słownikowych (teoria i praktyka) 6. Ocena definicji słownikowych; błędy w definiowaniu 7. Polisemia i homonimia jednostek leksykalnych

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Relacje między jednostkami leksykalnymi: synonimia, antonimia, sprzeczność, konwersja, itp. 9. Związki frazeologiczne w polskiej leksykografii 10. Archaizmy w słownikach współczesnej polszczyzny; problem wyrazów wychodzących z użycia (historyzmy, anachronizmy), zmiany słownikowe 11. Etymologia a słowniki etymologiczne 12. Mało znane słowniki: słowniki paronimów, eponimów itp. 13. Słowniki w Sieci; zasady korzystania; korpus a słownik metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca praca z materiałem leksykograficznym; metoda ćwiczeń praktycznych; przygotowywanie prezentacji wyników rozwiązania problemu, elementy pogadanki; 30 x 2 grupy 30 lektura tekstów teoretycznych; rozwój umiejętności praktycznych w zakresie korzystania ze źródeł leksykograficznych dawnych i współczesnych; porównywanie sposobu opracowania materiału leksykograficznego w różnych słownikach; zbieranie materiału językowego koniecznego do wykonania określonych zadań; przygotowanie pracy pisemnej opartej na samodzielnie zebranym materiale leksykograficznym. Laboratorium 1. Żmigrodzki Piotr, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice Miodunka Władysław, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty) 3. Grochowski Maciej, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń Piotrowski Tadeusz, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994 (wybrane fragmenty) 5. Żmigrodzki Piotr, Słowo, słownik, rzeczywistość, Kraków 2008 (wybrane fragmenty) 1. Wróblewski J., Polisemia (wieloznaczność) i homonimia problemy, postulaty, [w:] Język- Teoria-Dydaktyka. Materiały IV konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Kielce 1980, s Anna Pajdzińska, Granice związku frazeologicznego jako problem leksykograficzny, Biuletyn Slawistyczny VII, 1982, s E. Grodziński, O różnych postaciach wieloznaczności (szkic semantyczny) Poradnik Językowy 1992, z. 2, s Z. Saloni, Homonimia a hasła w słownikach języka polskiego, JP 1996, z. 4-5, s M. Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa K. Kleszczowa, A. Grybosiowa, Granice synonimii a praktyka leksykograficzna, Biuletyn PTJ J. Bartmiński, Definicja leksykograficzna a opis języka[w:] Słownictwo w opisie języka, Katowice Engelking A., Markowski A., Weiss E., Kwalifikatory w słownikach próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5., 1989, s Smółkowa T., Wyrazy wychodzące z użycia w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat (na przykładzie Lalki B. Prusa), Polonica I, 1975, s

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 3b Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa: Leksykologia i leksykografia kod test zaliczeniowy (ewentualnie: temat zaliczeniowy i praca semestralna) kod(-y) zajęć osoby przeprowadzające weryfikację: dr Agnieszka Piela grupy: wymagania merytoryczne: kryteria oceny: proces weryfikacji: informacje dodatkowe: 2c. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa: Leksykologia i leksykografia kod typ: ćwiczenia prowadzący: Ewa Ulitzka grupy: grupa laboratoryjna nr 3, grupa laboratoryjna nr 4 treści zajęć: 1. zajęcia: rozumienie pojęcia leksykologia; dyscypliny leksykologiczne i ogólny zakres ich zainteresowań; rozumienie pojęcia leksykografia; zakres zainteresowań leksykografii; status leksykografii i metaleksykografii; relacja: leksykografia metaleksykografia leksykologia, leksykografia metaleksykografia językoznawstwo; rozumienie pojęcia słownik; słownik językowy a encyklopedia (słownik encyklopedyczny) podobieństwa i różnice;

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 11 typologia słowników językowych (podziały z uwagi na różne kryteria). 2. zajęcia: budowa słownika językowego: pojęcia makro- i mikrostruktury słownika; rozumienie pojęć artykuł hasłowy, hasło, wyraz hasłowy; struktura artykułu hasłowego w słowniku ogólnym (na przykładzie USJP lub WSJP PAN); ćwiczenia w segmentacji artykułów hasłowych; możliwe sposoby realizacji różnych elementów artykułu hasłowego w różnych słownikach (ogólny zarys problemu); specyfika słowników elektronicznych; czynniki wpływające na makro- i mikrostrukturę słownika (ogólny zarys problemu). 3. zajęcia: różne sposoby rozumienia pojęcia wyraz: wyraz ortograficzny, wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz gramatyczny, wyraz słownikowy; leksem, jednostka leksykalna (M. Grochowski), jednostka języka (A. Bogusławski) definicje, metody wyodrębniania; ćwiczenia w rozpoznawaniu jednostek leksykalnych / jednostek języka; przedmiot opisu słownikowego: jednostka języka czy wyraz hasłowy? stan pożądany i postulowany a stan rzeczywisty w leksykografii współczesnej; pozytywne przykłady: ISJP, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów M. Grochowskiego, tzw. sondy słownikowe A. Bogusławskiego i współautorów. 4. zajęcia: jednostka leksykalna / jednostka języka a pojęcie związku frazeologicznego; różne sposoby rozumienia frazeologii; podział frazeologizmów zaproponowany przez S. Skorupkę (według kryterium formalnego i semantycznego); pojęcie kolokacji; pojęcie frazemu (W. Chlebda); problem motywacji frazeologizmów; miejsce frazeologizmów w słowniku ogólnym (różne sposoby notacji: SJPD lub SJPSz, SWJP, ISJP); współczesne słowniki frazeologiczne sposoby rozumienia frazeologii; słowniki kolokacji. 5. zajęcia: polisemia i homonimia jednostek leksykalnych rozumienie pojęć; różne typy homonimii (homonimia absolutna, homofonia, homografia; homonimia całkowita, homonimia fleksyjna, homonimia słowotwórcza); różne typy polisemii (polisemia radialna / gwiaździsta, polisemia łańcuchowa; polisemia regularna / systematyczna i nieregularna); kryteria i sposoby odróżniania homonimii i polisemii (badanie etymologii, badanie właściwości gramatycznych; metody W. Miodunki: badanie serii derywacyjnych i szeregów asocjacyjnych; metody M. Grochowskiego); ćwiczenia w odróżnianiu homonimii i polisemii; kryteria homonimii i polisemii w słownikach: merytoryczne i formalne rozstrzygnięcia w artykułach hasłowych współczesnych słowników ogólnych. 6. zajęcia: definicje i definiowanie jednostek leksykalnych; struktura definicji (definiendum oraz definiens, w tym: genus proximum i differentia specifica); klasyfikacja definicji wg M. Grochowskiego; 6 typów definicji słownikowych w

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 ujęciu W. Doroszewskiego; zasady poprawnego definiowania jednostek leksykalnych; ćwiczenia w rozpoznawaniu błędów w definicjach słownikowych. 7. zajęcia: teorie semantyki strukturalnej: pole znaczeniowe i analiza składnikowa (R. Tokarski); teoria pola semantycznego (znaczeniowego); pole paradygmatyczne (w koncepcji J. Triera) i pole syntagmatyczne (w koncepcji W. Porziga); składnikowa (komponencjalna) analiza znaczenia; sem, semem, typy semów (archisem / klasem, semy dyferencjalne, semy konotacyjne / potencjalne); próby kompletowania i analizy wybranego podpola semantycznego; słowniki pojęciowe. 8. zajęcia: koncepcja eksplikacji A. Wierzbickiej (pojęcie indefinibiliów); próby samodzielnego tworzenia eksplikacji; koncepcja definicji kognitywnych (R. Tokarski i J. Bartmiński); definicje w ISJP jako przykład wykorzystania koncepcji teoretycznych w praktyce leksykograficznej analiza wybranych definicji, porównanie z innymi słownikami. 9. zajęcia: semantyka zdaniowa: jednostki leksykalne w strukturze predykatowo-argumentowej zdania; klasyfikacje predykatów i argumentów; semantyka wypowiedzeniowa: jednostki leksykalne w strukturze tematycznorematycznej wypowiedzi; ćwiczenia w rozpoznawaniu tematu i rematu wypowiedzi; STR w opisie leksykograficznym (postulaty M. Danielewiczowej); tzw. sondy słownikowe Bogusławskiego i współautorów. 10. zajęcia: relacje znaczeniowe między jednostkami leksykalnymi: synonimia, hiponimia, konwersja, sprzeczność (komplementarność), antonimia w ujęciu M. Grochowskiego; ćwiczenia w rozpoznawaniu relacji; relacje znaczeniowe w polu semantycznym; miejsce i sposoby informowania o relacjach znaczeniowych jednostek w słownikach ogólnych, np. ISJP, PSWP, WSJP PAN; słowniki relacji znaczeniowych sposób rozumienia synonimii i antonimii oraz innych relacji; ich struktura i przeznaczenie; Słowosieć. 11. zajęcia: tzw. przykłady użycia w słowniku; rola dokumentacji i produkcji; typy przykładów użycia; pojęcie kolokacji; elektroniczne korpusy tekstów (na przykładzie NKJP) jak korzystać i do czego mogą się przydać; dawne i współczesne metody pracy nad słownikami; ćwiczenia w korzystaniu z korpusu tekstów (przygotowanie do pracy semestralnej). 12. zajęcia: inne typy informacji w artykule hasłowym, np. informacja etymologiczna, gramatyczna, pragmatyczna; informacja etymologiczna w słowniku ogólnym a słowniki etymologiczne i słowniki wyrazów obcych; informacja gramatyczna w słowniku ogólnym sposób prezentacji; informacja

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 fleksyjna, składniowa (ISJP, USJP, WSJP PAN), słowotwórcza; kwalifikatory w słowniku ogólnym i inne informacje pragmatyczne; różne typologie kwalifikatorów. 13. zajęcia: dzieje leksykografii polskiej: propozycje periodyzacji; glosy i mamotrekty (mamotrepty); podstawowe (leksykograficznie istotne) informacje o słownikach: Murmeliusza, Mymera, Mączyńskiego, Knapiusza, Trotza, Lindego, oraz o tzw. słowniku wileńskim i tzw. słowniku warszawskim; ewolucja opisu leksykograficznego; analiza mikrostruktury słownika Lindego; słowniki historycznojęzykowe jako przykład słowników naukowych (Słownik staropolski, Słownik polszczyzny XVI wieku, Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku). 14. zajęcia: leksykografia powojenna; dominacja koncepcji W. Doroszewskiego; dyskusje metodologiczne lat 80.; zmiana sytuacji leksykografii w latach 90. XX w. przegląd najważniejszych współczesnych słowników ogólnych podobieństwa i różnice; leksykografia najnowsza perspektywy rozwoju; słowniki prymarnie elektroniczne (na przykładzie WSJP PAN). 15. zajęcia: omówienie prac semestralnych; test końcowy; Kolejność omawiania poszczególnych zagadnień oraz szczegółowość ich realizacji mogą ulec zmianie. metody prowadzenia zajęć: Metody problemowe i praktyczne, dzięki którym student zdobędzie wiedzę na temat zasad opisu semantycznego jednostek języka oraz konwencji opisu leksykograficznego, a także nabędzie umiejętności sprawnej analizy materiału językowego oraz świadomego i krytycznego korzystania ze słowników. 1. konwersatorium: a. rozwiązywanie zadań z semantyki językoznawczej, b. ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem słowników językowych i korpusów tekstowych; krytyczna lektura słowników językowych; 2. dodatkowe wykłady (dr Tomasz Nowak): a. słowniki komputerowe i korpusy tekstowe, b. metody analizy semantycznej. liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 30 godzin

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 14 liczba godzin pracy własnej studenta: opis pracy własnej studenta: 30 godzin 1. merytoryczne przygotowanie się do udziału w zajęciach: samodzielna lektura zadanych tekstów teoretycznych, zapoznawanie się ze wskazanymi słownikami językowymi; 2. bieżące zadania domowe: próby rozwiązywania zadanych problemów z zakresu semantyki, praca z materiałem słownikowym; 3. przygotowanie prezentacji lub referatu na zadany temat; 4. przygotowanie pracy zaliczeniowej (z zakresu leksykografii). organizacja zajęć: laboratorium literatura obowiązkowa: 1. Bednarek A., Grochowski M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń. 2. Grochowski M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń. 3. Żmigrodzki P., 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. III rozszerzone, Katowice. 4. Miodunka W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty). 5. Żmigrodzki P., 2008: Słowo słownik rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków (wybrane fragmenty). 6. Wstępy do wybranych (wskazanych na zajęciach) słowników. 7. Witryny internetowe: literatura uzupełniająca: 1. Apresjan J. D., 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław. 2. Bańko M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa. 3. Bartmiński J., 1984: Definicja leksykograficzna a opis języka, [w:] Słownictwo w opisie języka, red. K. Polański, Katowice, s Bartmiński J., 1988: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s Bogusławski A., 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. II, red. Z. Saloni, Białystok, s Bogusławski A., 1988: Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław. 7. Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005: Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa. 8. Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa. 9. Danielewiczowa M., 2009: O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 nieobecnej w słownikach, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, t. IX, s Danielewiczowa M., 2010: Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka leksykografii. Prace Filologiczne, t. LVIII, s Doroszewski W., 1954: Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa. 12. Engelking A., Markowski A., Weiss E., 1989: Kwalifikatory w słownikach próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5., s Grochowski M., 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa. 14. Grochowski M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, Poradnik Językowy, z. 9, s Grzegorczykowa R., 2012: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa. 16. Karolak S., 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa, s Majdak M., 2008: Słownik warszawski: koncepcja realizacja recepcja, Warszawa. 18. Majewska M., 2002: Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa. 19. Markowski A., 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa. 20. Matuszczyk B., 2006: Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin. 21. Nowe studia leksykograficzne 1-2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków Piotrowski T., 1994: Z zagadnień leksykografii, Warszawa. 23. Piotrowski T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa. 24. Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. 25. Tokarski R., 1983: Teorie pól znaczeniowych a analiza semowa, Język Polski 1983, z. 3, s Tokarski R., 1984: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze, Warszawa. 27. Tokarski R., 1988: Konotacja jako składnik treści słowa, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s Urbańczyk S., 2000: Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków. 29. Walczak B., 1991: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Poznań. 30. Wierzbicka A., 1969: Dociekania semantyczne. Wrocław. 31. Wierzbicka A., 1971: Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa. 32. Wierzbicka A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin. Oprócz tego na zajęciach będziemy oczywiście korzystali z licznych słowników. Tutaj podaję tylko wybrane słowniki ogólne: Słownik języka polskiego PAN, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Wiedza Powszechna PWN, Warszawa [SJPD]. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1968 (albo wydanie późniejsze) [MSJP]. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 1-3, PWN, Warszawa (albo wydanie późniejsze) [SJPSz]. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1-50, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań [PSWP]. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996 (albo wydanie późniejsze) [SWJP]. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN,

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 16 Warszawa 2000 [ISJP]. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1-4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 [USJP]. Wielki słownik języka polskiego PAN: [WSJP PAN] adres strony www zajęć: informacje dodatkowe: 3c. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa: Leksykologia i leksykografia kod nazwa sposobu weryfikacji: test zaliczeniowy oraz praca semestralna kod(-y) zajęć: osoba(-y) przeprowadzające weryfikację: Ewa Ulitzka grupy: grupa laboratoryjna nr 3, grupa laboratoryjna nr 4 wymagania merytoryczne: Podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii, leksykografii i metaleksykografii, nabywane na zajęciach i na podstawie samodzielnej lektury pozycji wymienionych jako literatura obowiązkowa. kryteria oceny: Student otrzyma zaliczenie (ocenę końcową) na podstawie: 1. testu końcowego, sprawdzającego wiedzę z leksykologii (z elementami leksykografii); 2. pracy semestralnej, sprawdzającej znajomość konwencji opisu leksykograficznego (w ustalonym wariancie: albo porównanie mikrostruktury wybranego artykułu hasłowego w różnych słownikach, albo samodzielne przygotowanie na podstawie analizy korpusowej, np. NKJP artykułu hasłowego o określonej mikrostrukturze). proces weryfikacji: Test zaliczeniowy odbędzie się na ostatnich zajęciach. Pracę semestralną należy złożyć najpóźniej na ostatnich zajęciach.

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 informacje dodatkowe: 2d. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: Leksykologia i leksykografia laboratoria prowadzący grupa(-y) Karolina Lisczyk-Kubina 1. Wprowadzenie do leksykologii (i leksykografii) charakterystyka leksykologii i leksykografii miejsce leksykologii i leksykografii w językoznawstwie leksyka jako podsystem języka. Kod 02-FP-S1-LL treści zajęć 2. Podstawowe pojęcia z zakresu leksykologii i semantyki znak znaczenie podstawowe filozoficzne koncepcje znaczenia (referencjalne i areferencjalne) znaczenie leksykalne a gramatyczne i pragmatyczne znaczenie realne a przenośne znaczenie pierwotne a wtórne jednostki tekstu i jednostki języka: słowo wyraz (i jego odmiany) leksem związek frazeologiczny jednostka języka jednostka leksykalna. 3. i 4. Relacje semantyczne (słowniki semantyczne) synonimia, antonimia, sprzeczność, hiponimia, konwersja inne relacje semantyczne wyróżniane w polskim WordNecie, np. mero- /homonimia, troponimia ćwiczenia z zakresu rozpoznawania relacji semantycznych krytyczny przegląd słowników semantycznych (synonimów, wyrazów bliskoznacznych, antonimów). 5. Pragmatyka leksykalna: zróżnicowanie języka narodowego (zarys) słownictwo nacechowane (środowiskowo, zawodowo, ekspresywnie) opozycje pragmatyczne słownictwo zapożyczone (tu: przegląd wybranych słowników wyrazów obcych). 6. i 7. Semantyka leksykalna: wybrane metody analizy znaczenia, semantyka zdaniowa semantyka składnikowa elementy strukturalizmu: teoria pól semantycznych elementy generatywizmu: cechy semantyczne wyróżnione w Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich semantyka kognitywna struktura tematyczno-rematyczna.

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Frazeologia a leksykologia terminy: frazeologizm, frazem, idiom, produkt językowy (podział frazeologizmów, np. funkcjonalny, formalno-semantyczny) frazeologizmy a przysłowia i skrzydlate słowa przegląd wybranych słowników frazeologicznych i paremiologicznych frazeologizmy a kolokacje. 9. Leksykografia jako uhonorowanie opisu czysto lingwistycznego słownik językowy a encyklopedia metody układania słowników teorie leksykograficzne typologia słowników omówienie elementów makro- i mikrostruktury słownika. 10. Problemy definicji i definiowania jednostek leksykalnych w słownikach struktura definicji wybrane typy definicji zasady definiowania błędy definicji językowych. 11. i 12. Przegląd wybranych słowników ogólnych języka polskiego SJPD, SJPSz, PSWP, SWJP, ISJP, USJP (omówienie i porównanie makroi mikrostruktury) problem polisemii i homonimii typy polisemii typy homonimii polisemia i homonimia w słownikach języka polskiego. 13. Słowniki elektroniczne Wielki słownik języka polskiego PAN elektroniczne wersje słowników tradycyjnych : SJPD, SJP PWN i in. słowniki w witrynach prywatnych. 14. Inne słowniki (wybrane) np.: słowniki odmiany wyrazów słowniki gramatyczne słowniki onomastyczne słowniki etymologiczne słowniki odmian językowych. 15. Test zaliczeniowy metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta jak w opisie modułu 30 godzin pracy studenta 30 godzin pracy studenta

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 19 opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca adres strony www zajęć informacje dodatkowe lektura wybranych rozdziałów książek (wymienionych w części: literatura obowiązkowa i literatura uzupełniająca) rozwiązywanie zadanych ćwiczeń semantycznych opracowywanie wskazanych fragmentów wstępów do słowników porównywanie artykułów hasłowych w różnych słownikach utrwalanie wiedzy wyniesionej z zajęć ćwiczenia z zakresu semantyki leksykalnej i zdaniowej ćwiczenia ze słownikami Bednarek A., Grochowski M.: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń Grochowski M.: Zarys leksykologii i leksykografii. Toruń Markowski A.: Wykłady z leksykologii. Warszawa Żmigrodzki P.: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice wstępy do wybranych słowników języka polskiego Bańko M.: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa Bartmiński J.: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin 1988, s Grochowski M.: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa Miodunka W.: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa Piotrowski T.: Zrozumieć leksykografię. Warszawa Polański K., red.: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław Tokarski R.: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze. Warszawa Waszakowa K.: Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. W: Ling Varia IV (2009) nr 1 (7). Artykuł dostępny też pod adresem: waszakowa.pdf Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne. Wrocław Zawisławska M. Piasecki M., Szpakowicz S., Derwojedowa M.: Relacje w polskim WordNecie (WNP1). Artykuł dostępny pod adresem: Żmigrodzki P.: Słowo słownik rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii. Kraków brak brak 3d. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 Nazwa: Leksykologia i leksykografia Kod 02-FP-S1-LL nazwa sposobu weryfikacji: test zaliczeniowy i pisemna praca semestralna kod(-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne kryteria oceny proces weryfikacji informacje dodatkowe Karolina Lisczyk-Kubina Znajomość zagadnień wynikających z treści zajęć. test zaliczeniowy z leksykologii (i leksykografii) zadania praktyczne (pytania otwarte, test wyboru) z zakresu objętego tematyką zajęć pytania teoretyczne (definicje) pisemna praca semestralna porównanie makro- i mikrostruktury wybranych słowników języka polskiego na przykładzie zadanego hasła ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna, jak i umiejętność poprawnego tworzenia tekstu o charakterze naukowym test zaliczeniowy z leksykologii i leksykografii (przewidziany na ostatnie zajęcia w semestrze) pisemna praca semestralna brak 3e. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: historia języka polskiego Kod : ćwiczenia prowadzący dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ; mgr Karolina Pawełczyk grupa(-y) Wtorek treści zajęć Leksykologia nauka o słownictwie i słowie Wprowadzenie podstawowych terminów: wyraz, leksem, jednostka leksykalna Semantyka nauka o znaczeniu. Semantyka leksykalna Definicje i definiowanie jednostek leksykalnych. Wybrane teorie (np. teoria pól leksykalnych, semantyka składnikowa, kognitywna), Podstawowe rodzaje definicji słownikowych; błędy w definiowaniu. Słowniki. Mikro i makrostruktura słownika. Porównanie wybranych słowników języka polskiego Polisemia a homonimia. Podstawowe relacje semantyczne między jednostkami leksykalnymi: hiponimia, synonimia, antonimia. Słowniki synonimów i antonimów. Zróżnicowanie leksykalne polszczyzny a słowniki (np. słowniki gwarowe, słowniki grup społecznych i zawodowych itd.). Związki frazeologiczne a słowniki. Typologia słowników. Słowniki elektroniczne. Leksykografia internetowa

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A

JĘZYKOZNAWSTWO LEKTURA OGÓLNA GRUPA A JĘZYKOZNAWSTWO Podana niżej literatura przedmiotu ma charakter ogólny i zarazem podstawowy. W grupie A" wymieniono prace o charakterze kompendiów informacyjnych, których wykorzystanie jest zalecane przy

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza

Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Weronika Szemińska Sposoby reprezentacji wiedzy specjalistycznej w słowniku dla tłumacza Rozprawa doktorska Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr.

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

LINGUISTICA COPERNICANA Nr 2 (6) / 2011. Piotr Batko. Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego

LINGUISTICA COPERNICANA Nr 2 (6) / 2011. Piotr Batko. Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego LINGUISTICA COPERNICANA Nr 2 (6) / 2011 Piotr Batko Uniwersytet Warszawski Instytut Języka Polskiego Czy czasownik chcieć jest semantycznie prosty? S ł o w a k l u c z e: semantyka leksykalna, indefinibile

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Filologiczne kontek!y. w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka

Filologiczne kontek!y. wółczesności: język, literatura, dydaktyka Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów Filologiczne kontek!y w"ółczesności: język, literatura, dydaktyka Książka abstraktów, 24.09.2010 1 1. Językoznaw!wo i nauki pokre'e Katarzyna Bachórz Promotor:

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów

Małgorzata Dagiel. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Małgorzata Dagiel Pozwólmy dzieciom bawić się słowami o doświadczeniach językowych trzecioklasistów Warszawa 2011 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra slavistiky Sekce polské filologie studijní rok 2010/2011 Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo