Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia 1. Informacje ogólne koordynator Tomasz Nowak modułu: rok akademicki 2013/2014 semestr: semestr letni forma studiów: stacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu: informacje dodatkowe: średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: test zaliczeniowy z leksykologii (50%) + praca semestralna z leksykografii (50%) 2a. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa: Leksykologia i leksykografia kod typ: ćwiczenia prowadzący: A. Janowska i K. Pawelczyk, K. Lisczyk-Kubina, A. Malicka, T. Nowak, A. Szczepanek, E. Ulitzka grupy: treści zajęć: wszystkie I. Blok leksykologiczny ( teoretyczny ) 1. zajęcia (1): Leksykologia nauka o słownictwie i słowie leksykologia przedmiot: słownictwo jako moduł umysłowy aspekt: dyscypliny leksykologiczne (i ich przedmioty), m.in.: o semazjologia (semem) i onomazjologia (synset) o onomastyka (nazwa) o frazeologia (frazeologizm) o paremiologia (paremia) o etymologia (etymon) o neologia (neologizm) cel: słownictwo jako model badawczy: o hipoteza lingwistyczna: - pole semantyczne - sieć semantyczna o dzieło leksykograficzne: - słownik - encyklopedia metoda: programy: o ewolucjonizm - pytanie: Jak słownictwo ewoluuje w czasie? - narzędzie: historyczna teoria drzewa o dyfuzjonizm - pytanie: Jak słownictwo szerzy się w przestrzeni? - narzędzie: geograficzna teoria fali o strukturalizm - pytanie: Jak słownictwo funkcjonuje w

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 o o o mechanizmie mowy? - narzędzie: lingwistyczna teoria proporcji generatywizm - pytanie: Jak słownictwo umożliwia budowę nieskończenie wielu zdań? - narzędzie: matematyczna teoria rekursji kognitywizm - pytanie: Jak słownictwo odzwierciedla ludzką interpretację świata? - narzędzie: psychologiczna teoria wiedzy komunikacjonizm - pytanie: Jak słownictwo oddziałuje ze środowiskiem swojego użycia? - narzędzie: socjologiczna teoria kontekstu słownictwo definicja: zbiór słów jako odrębny moduł w umyśle klasyfikacja: o leksyk jako zbiór leksemów (w systemie) o słownik jako klasa wyrazów (w uzusie) tło: o gramatyczne: - l. syntagmatyczne i niesyntagmatyczne - l. motywowane i niemotywowane - l. odmienne i nieodmienne o semantyczne: - l. pełnoznaczne i niepełnoznaczne o pragmatyczne: - l. nacechowane i nienacechowane słowo definicja: jednostka systemu językowego (podsystemu leksykalnego) tło: jednostki leksykologiczne a inne jednostki językowe o j. tekstologiczne: tekstem (gatunek, styl, dyskurs) o j. gramatyczne: gramem (syntaktem, morfem, fonem) - składnia: gramatyka nad leksyką - morfologia: gramatyka w leksyce - fonologia: gramatyka pod leksyką o j. leksykologiczne: leksem, zob. niżej klasyfikacja: o wyraz ortograficzny (słowo) o wyraz fonologiczny (zestrój) o wyraz tekstowy (segment) o wyraz gramatyczny (forma) o wyraz słownikowy - leksem (Z. Saloni, H. Kurkowska) - jednostka leksykalna (M. Grochowski) - jednostka języka (A. Bogusławski) 2. zajęcia (2): Semantyka nauka o znaczeniu znaku znak definicja: znak jako substytut pewnego obiektu dla jakiegoś subiekta funkcja: o oznaczanie jako zakres przedmiotowy o znaczenie jako treść pojęciowa klasyfikacja: o intencjonalne sygnały (nie: symptomy) o referencjalne semantemy (nie: apele) o arbitralne symbole (nie: ikony) dyscyplina: o semiotyka:

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 znaczenie - syntaktyka: relacja znak znak - semantyka: relacja znak obiekt - pragmatyka: relacja znak subiekt o semiologia: - paradygmatyka: relacja znak system - syntagmatyka: relacja znak tekst organizacja: o kod dwuklasowy: od wyrazu do zdania o kod fonemowy: do fonemu do monemu teoria: o teoria monadyczna (L. Wittgenstein) o teoria diadyczna (F. de Saussure) o teoria triadyczna (Ch. Peirce) definicja: relacja: znak (w systemie/w tekście) obiekt (treść/zakres) klasyfikacja: o filozoficzna: - realizm - konceptualizm - nominalizm o lingwistyczna: - modele semantyczne - schematy poznawcze - definicje słownikowe ćwiczenia: 1 3 (w: BG) 3. zajęcia (3, 4): Semantyka leksykalna: jednostki leksykalne w SAR struktura atrybutywno-relacyjna (SAR) jednostki leksykalnej jednostki leksykalne jako wyrażenia atrybutywne i relacyjne jednostka: definicje i klasyfikacje: o jednostki operacyjne i segmentalne - ciągłe, np. leksemy (i połączenia) - nieciągłe, np. frazeologizmy (i przysłowia) o jednostki semantycznie puste i niepuste - pełnoznaczne, np. elementarne i uniwersalne - niepełnoznaczne, np. gramatyczne i pragmatyczne teoria: o jednostka leksykalna (M. Grochowski) o jednostka języka (A. Bogusławski) ćwiczenia: 4 6 (w: BG), (w: G) atrybut: jednoznaczność (monosemia) niejednoznaczność (polisemia) o ujęcia polisemii: dystrybucyjne i semantyczne o typy polisemii: - systematyczna i właściwa - łańcuchowa i radialna ćwiczenia: (w: BG), (w: G) relacja: równoznaczność (synonimia) o ujęcia synonimii: dystrybucyjne i semantyczne o typy synonimii: - kompletna i niekompletna - totalna i nietotalna nierównoznaczność (plezjonimia) o relacje semantyczne:

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 o - hiponimia i hiperonimia - sprzeczność i antonimia - ćwiczenia: 7 16 (w: BG), (w: G) relacje pragmatyczne - chronologiczne i terytorialne - idiolektalne i socjalne - stylistycznie i ekspresywne - ćwiczenia: (w: G) 4. zajęcia (5): Semantyka zdaniowa: jednostki leksykalne w SPA struktura predykatowo-argumentowa zdania (SPA) jednostki leksykalne jako wyrażenia predykatywne i argumentowe klasyfikacja jednostek predykatywnych i argumentowych (w: R. Grzegorczykowa) ćwiczenia: 31 (w: BG) zdanie, definicje i klasyfikacje: zdania minimalne i elementarne predykat definicje i klasyfikacje: o jednoargumentowe i więcej niż jedno argumentowe o pierwszorzędowe i wyższe niż pierwszorzędowe o właściwościowe i relacyjne o proste i złożone argument definicje i klasyfikacje: o przedmiotowe i zdarzeniowe o proste i złożone 5. zajęcia (6): Semantyka wypowiedzeniowa: jednostki leksykalne w STR struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi (STR) jednostki leksykalne jako wyrażenia tematyczne i rematyczne klasyfikacja jednostek tematycznych i rematycznych (w: M. Danielewiczowa) ćwiczenia: (w: BG) wypowiedź, definicje i klasyfikacje: wypowiedzi neutralne i nieneutralne temat, definicje i klasyfikacje: proste i złożone (główny, poboczne) remat, definicje i klasyfikacje: proste i złożone (główny, poboczne) 6. zajęcia (7): Definicje i definiowanie jednostek leksykalnych definicja definicja: eksplikacja treści/zakresu wyrażenia językowego struktura: o definiendum jako wyrażenie definiowane o definiens jako wyrażenie definiujące - genus proximum jako rodzaj najbliższy - differentia specifica jako różnica gatunkowa klasyfikacja: o W. Doroszewski - realnoznaczeniowa - strukturalno-znaczeniowa - strukturalna - zakresowa - synonimiczna - gramatyczna o M. Grochowski - encyklopedyczne - słownikowe - ikonograficzne - zwerbalizowane

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 definiowanie - gramatyczne - pragmatyczne - semantyczne - metajęzykowe - przedmiotowe - nierozczłonkowane - rozczłonkowane - cząstkowe - równościowe o J. Bartmiński ćwiczenia: (w: BG) konstatacje i performatywy, ćwiczenia: 37 (w: BG) zdania analityczne i syntetyczne, ćwiczenia: (w: BG) metoda sprowadzania do sprzeczności: hipoteza i jej falsyfikacja 7. zajęcia (8, 9): Wybrane dyscypliny leksykologii i ich słowniki przegląd wybranych słowników specjalnych (wybór, zob. Żmigrodzki 2009: b-a): słowniki semantyczne (synonimów, antonimów) i onomastyczne słowniki frazeologiczne i paremiologiczne słowniki etymologiczne i neologiczne II. Blok leksykograficzny ( praktyczny ) 8. zajęcia (10): Leksykografia sztuka słownikarska i oferta rynkowa leksykografia definicja: o sztuka układania słowników o oferta dostępnych słowników metoda: o metoda tradycyjna (fiszki) o metoda komputerowa (korpusy) teoria: o teoria leksykograficzna W. Doroszewskiego o teoria leksykograficzna M. Grochowskiego leksykon definicja: o encyklopedia jako książka o słowach w świecie - terminy naukowe - zakres przedmiotowy - wiedza o świecie o słownik jako książka o słowach w języku - wyrażenia językowe - treść pojęciowa - wiedza o języku klasyfikacja: o słowniki deskryptywne i preskryptywne o słowniki synchroniczne i diachroniczne o słowniki alfabetyczne i niealfabetyczne o słowniki jednojęzyczne i przekładowe o słowniki książkowe i komputerowe o słowniki rodzime i obcojęzyczne o słowniki popularne i naukowe o słowniki formalne i treściowe o słowniki aktywne i pasywne o słowniki ogólne i specjalne struktura:

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 o makrostruktura: - dobieranie (typ, objętość, adresat, teoria) - układanie (alfabet, gniazdo, temat) - hasłowanie - odsyłanie o mikrostruktura: - hasło - informacje: - gramatyczne, np. tabele fleksyjne - semantyczne, np. definicje słownikowe - pragmatyczne, np. kwalifikatory stylistyczne - ilustracje: reprodukcje i produkcje - inne ćwiczenia: (w: G) 9. zajęcia (11, 12, 13, 14): Przegląd wybranych słowników ogólnych Słownik języka polskiego PAN (SJPD). Red. W. Doroszewski. T Warszawa : PWN [reprint: 1996; przedruk komputerowy: 1997]. Słownik języka polskiego PWN (SJPSz). Red. Mieczysław Szymczak. T Warszawa : PWN [suplement: Red. M. Banko, M. Krajewska, E. Sobol. Warszawa 1992: Wydawnictwo Naukowe PWN]. Słownik współczesnego języka polskiego (SJPDun). Red. Bogusław Dunaj. Warszawa 1996: Wilga. Wyd. 2 (poprawione. i uzupełnione): T Warszawa: Przeglad Reader s Digest, 1998; w innej edycji: T Kraków: Wydawnictwo SMS, [też jako: Współczesny słownik języka polskiego. B. Dunaj. T Warszawa: Langenscheidt, 2007]. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny (PSWP). Red. H. Zgółkowa. T Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, Inny słownik języka polskiego. Red. M. Banko. T Warszawa 2000: Wydawnictwo Naukowe PWN [wersja komputerowa: Multimedialny szkolny słownik PWN, 2006]. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Red. S. Dubisz. T Warszawa 2003: PWN [wersja komputerowa: 2005]. 10. zajęcia (15): Zaliczenie przedmiotu metody prowadzenia zajęć: Metody problemowe i praktyczne, dzięki którym student nabędzie: umiejętności sprawnej analizy materiału językowego, umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze słowników. 1. konwersatorium: a. rozwiązywanie zadań semantycznych b. ćwiczenia praktyczne ze słownikami 2. wykład: a. słowniki komputerowe i korpusy tekstowe b. metody analizy semantycznej liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): liczba godzin pracy własnej studenta: opis pracy własnej 30 godzin pracy studenta 30 godzin pracy studenta 1. Aktywny udział w zajęciach. 2. Samodzielna lektura prac z zakresu leksykologii i leksykografii.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 studenta: 3. Próby rozwiązywania problemów z zakresu semantyki. 4. Opracowywanie wskazanych fragmentów dzieł leksykograficznych. 5. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy na podstawie notatek z ćwiczeń. organizacja zajęć: 1. Rozwiązywanie zadań z semantyki językoznawczej. 2. Krytyczna lektura słowników językowych. literatura obowiązkowa: 1. Grochowski M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne. Toruń. 2. Bednarek A., Grochowski M., 1993/1997: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń. 3. Żmigrodzki P., 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice. 4. Wstępy do wybranych (wskazanych przez prowadzących) słowników 5. Witryny internetowe: literatura uzupełniająca: 1. Apresjan Ju. D., 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław. 2. Bańko M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa. 3. Bobrowski I., 1998: Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków. 4. Bogusławski A., 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka. W: Studia z polskiej leksykografii współczesnej III. Red. Z. Saloni. Białystok, s Bogusławski A., 1988: Język w słowniku. Wrocław. 6. Bogusławski A., 1993: Znaczenie a językowa konwencja poznawcza. W: O definicjach i definiowaniu. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s Danielewiczowa M., 2009: O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach. W: Problemy frazeologii europejskiej, s Danielewiczowa M., 2010: Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka leksykografii. Prace Filologiczne, 58, s Eco U., 2009: Teoria semiotyki. Kraków. 10. Grochowski M., 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa. 11. Grzegorczykowa R., 2012: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa. 12. Karolak S., 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska. Warszawa, s Markowski A., 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa. 14. Milewski T., 1976: Językoznawstwo. Warszawa. 15. Miodunka W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa. 16. Nowak T., 2013: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania. Katowice. 17. Piotrowski T. 2001: Zrozumieć leksykografię. Warszawa. 18. Polański K., Red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. 19. Wierzbicka A., 1969: Dociekania semantyczne. Wrocław. 20. Wierzbicka A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin. 21. Zaron Z., 2009: Problemy składni funkcjonalnej. Warszawa. 22. Żmigrodzki P., 2008: Słowo słownik rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii. Kraków. adres strony www zajęć: informacje dodatkowe: 3a Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 nazwa: Leksykologia i leksykografia kod test zaliczeniowy (ewentualnie: temat zaliczeniowy i praca semestralna) kod(-y) zajęć osoby przeprowadzające weryfikację: grupy: wszyscy prowadzący ćwiczenia wszystkie wymagania merytoryczne: Podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii i leksykografii (zgodnie z nakreśloną powyżej tematyką ćwiczeń) kryteria oceny: Praca zaliczeniowa może się składać z jednej bądź z dwóch części (do wyboru przez prowadzącego ćwiczenia), weryfikujących wiedzę (deklaratywną i proceduralną) w zakresie objętym proponowaną tematyką zajęć. Praca zaliczeniowa powinna przy tym obejmować: albo test sprawdzający wiedzę teoretyczną z leksykologii (przede wszystkim w zakresie rozwiązywania zadań z semantyki) oraz wiedzę praktyczną z leksykografii (głównie pod kątem orientacji w mikro- i makrostrukturze wybranych dzieł leksykograficznych), albo test sprawdzający wiadomości z leksykologii oraz pracę semestralną, kontrolującą znajomość konwencji opisu leksykograficznego (m.in. przez porównanie jednego artykułu hasłowego w kilku słownikach ogólnych). Każdą część pracy zaliczeniowej należy punktować według standardowej skali ocen (ocena końcowa musi uwzględniać w równym stopniu obie oceny cząstkowe: z leksykologii i z leksykografii). proces weryfikacji: 1. Test zaliczeniowy z leksykologii (ewentualnie: z leksykologii i leksykografii) 2. Praca semestralna z leksykografii informacje dodatkowe: 3. Termin: ostatnie zajęcia (względnie po ostatnich zajęciach) 2b. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: Leksykologia i leksykografia Kod 02-FPN-12-LL laboratorium prowadzący grupa(-y) treści zajęć Agnieszka Piela 2 grupy ćwiczeniowe 1. Leksykologia a leksykografia; miejsca wspólne, miejsca odrębne 2. Pojęcie jednostki leksykalnej; granice jednostki leksykalnej; wielość definicji wyrazu 3. Typologie słowników (wg różnych kryteriów); słowniki dawne i współczesne; słownik a encyklopedia (różnice i podobieństwa) 4. Mikro- i makrostruktura słownika; kształcenie praktycznych umiejętności korzystania ze słowników ogólnych i specjalistycznych; indeksy do słowników 5. Podstawowe typy definicji słownikowych (teoria i praktyka) 6. Ocena definicji słownikowych; błędy w definiowaniu 7. Polisemia i homonimia jednostek leksykalnych

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Relacje między jednostkami leksykalnymi: synonimia, antonimia, sprzeczność, konwersja, itp. 9. Związki frazeologiczne w polskiej leksykografii 10. Archaizmy w słownikach współczesnej polszczyzny; problem wyrazów wychodzących z użycia (historyzmy, anachronizmy), zmiany słownikowe 11. Etymologia a słowniki etymologiczne 12. Mało znane słowniki: słowniki paronimów, eponimów itp. 13. Słowniki w Sieci; zasady korzystania; korpus a słownik metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca praca z materiałem leksykograficznym; metoda ćwiczeń praktycznych; przygotowywanie prezentacji wyników rozwiązania problemu, elementy pogadanki; 30 x 2 grupy 30 lektura tekstów teoretycznych; rozwój umiejętności praktycznych w zakresie korzystania ze źródeł leksykograficznych dawnych i współczesnych; porównywanie sposobu opracowania materiału leksykograficznego w różnych słownikach; zbieranie materiału językowego koniecznego do wykonania określonych zadań; przygotowanie pracy pisemnej opartej na samodzielnie zebranym materiale leksykograficznym. Laboratorium 1. Żmigrodzki Piotr, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice Miodunka Władysław, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty) 3. Grochowski Maciej, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń Piotrowski Tadeusz, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994 (wybrane fragmenty) 5. Żmigrodzki Piotr, Słowo, słownik, rzeczywistość, Kraków 2008 (wybrane fragmenty) 1. Wróblewski J., Polisemia (wieloznaczność) i homonimia problemy, postulaty, [w:] Język- Teoria-Dydaktyka. Materiały IV konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Kielce 1980, s Anna Pajdzińska, Granice związku frazeologicznego jako problem leksykograficzny, Biuletyn Slawistyczny VII, 1982, s E. Grodziński, O różnych postaciach wieloznaczności (szkic semantyczny) Poradnik Językowy 1992, z. 2, s Z. Saloni, Homonimia a hasła w słownikach języka polskiego, JP 1996, z. 4-5, s M. Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa K. Kleszczowa, A. Grybosiowa, Granice synonimii a praktyka leksykograficzna, Biuletyn PTJ J. Bartmiński, Definicja leksykograficzna a opis języka[w:] Słownictwo w opisie języka, Katowice Engelking A., Markowski A., Weiss E., Kwalifikatory w słownikach próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5., 1989, s Smółkowa T., Wyrazy wychodzące z użycia w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat (na przykładzie Lalki B. Prusa), Polonica I, 1975, s

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 3b Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa: Leksykologia i leksykografia kod test zaliczeniowy (ewentualnie: temat zaliczeniowy i praca semestralna) kod(-y) zajęć osoby przeprowadzające weryfikację: dr Agnieszka Piela grupy: wymagania merytoryczne: kryteria oceny: proces weryfikacji: informacje dodatkowe: 2c. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa: Leksykologia i leksykografia kod typ: ćwiczenia prowadzący: Ewa Ulitzka grupy: grupa laboratoryjna nr 3, grupa laboratoryjna nr 4 treści zajęć: 1. zajęcia: rozumienie pojęcia leksykologia; dyscypliny leksykologiczne i ogólny zakres ich zainteresowań; rozumienie pojęcia leksykografia; zakres zainteresowań leksykografii; status leksykografii i metaleksykografii; relacja: leksykografia metaleksykografia leksykologia, leksykografia metaleksykografia językoznawstwo; rozumienie pojęcia słownik; słownik językowy a encyklopedia (słownik encyklopedyczny) podobieństwa i różnice;

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 11 typologia słowników językowych (podziały z uwagi na różne kryteria). 2. zajęcia: budowa słownika językowego: pojęcia makro- i mikrostruktury słownika; rozumienie pojęć artykuł hasłowy, hasło, wyraz hasłowy; struktura artykułu hasłowego w słowniku ogólnym (na przykładzie USJP lub WSJP PAN); ćwiczenia w segmentacji artykułów hasłowych; możliwe sposoby realizacji różnych elementów artykułu hasłowego w różnych słownikach (ogólny zarys problemu); specyfika słowników elektronicznych; czynniki wpływające na makro- i mikrostrukturę słownika (ogólny zarys problemu). 3. zajęcia: różne sposoby rozumienia pojęcia wyraz: wyraz ortograficzny, wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz gramatyczny, wyraz słownikowy; leksem, jednostka leksykalna (M. Grochowski), jednostka języka (A. Bogusławski) definicje, metody wyodrębniania; ćwiczenia w rozpoznawaniu jednostek leksykalnych / jednostek języka; przedmiot opisu słownikowego: jednostka języka czy wyraz hasłowy? stan pożądany i postulowany a stan rzeczywisty w leksykografii współczesnej; pozytywne przykłady: ISJP, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów M. Grochowskiego, tzw. sondy słownikowe A. Bogusławskiego i współautorów. 4. zajęcia: jednostka leksykalna / jednostka języka a pojęcie związku frazeologicznego; różne sposoby rozumienia frazeologii; podział frazeologizmów zaproponowany przez S. Skorupkę (według kryterium formalnego i semantycznego); pojęcie kolokacji; pojęcie frazemu (W. Chlebda); problem motywacji frazeologizmów; miejsce frazeologizmów w słowniku ogólnym (różne sposoby notacji: SJPD lub SJPSz, SWJP, ISJP); współczesne słowniki frazeologiczne sposoby rozumienia frazeologii; słowniki kolokacji. 5. zajęcia: polisemia i homonimia jednostek leksykalnych rozumienie pojęć; różne typy homonimii (homonimia absolutna, homofonia, homografia; homonimia całkowita, homonimia fleksyjna, homonimia słowotwórcza); różne typy polisemii (polisemia radialna / gwiaździsta, polisemia łańcuchowa; polisemia regularna / systematyczna i nieregularna); kryteria i sposoby odróżniania homonimii i polisemii (badanie etymologii, badanie właściwości gramatycznych; metody W. Miodunki: badanie serii derywacyjnych i szeregów asocjacyjnych; metody M. Grochowskiego); ćwiczenia w odróżnianiu homonimii i polisemii; kryteria homonimii i polisemii w słownikach: merytoryczne i formalne rozstrzygnięcia w artykułach hasłowych współczesnych słowników ogólnych. 6. zajęcia: definicje i definiowanie jednostek leksykalnych; struktura definicji (definiendum oraz definiens, w tym: genus proximum i differentia specifica); klasyfikacja definicji wg M. Grochowskiego; 6 typów definicji słownikowych w

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 ujęciu W. Doroszewskiego; zasady poprawnego definiowania jednostek leksykalnych; ćwiczenia w rozpoznawaniu błędów w definicjach słownikowych. 7. zajęcia: teorie semantyki strukturalnej: pole znaczeniowe i analiza składnikowa (R. Tokarski); teoria pola semantycznego (znaczeniowego); pole paradygmatyczne (w koncepcji J. Triera) i pole syntagmatyczne (w koncepcji W. Porziga); składnikowa (komponencjalna) analiza znaczenia; sem, semem, typy semów (archisem / klasem, semy dyferencjalne, semy konotacyjne / potencjalne); próby kompletowania i analizy wybranego podpola semantycznego; słowniki pojęciowe. 8. zajęcia: koncepcja eksplikacji A. Wierzbickiej (pojęcie indefinibiliów); próby samodzielnego tworzenia eksplikacji; koncepcja definicji kognitywnych (R. Tokarski i J. Bartmiński); definicje w ISJP jako przykład wykorzystania koncepcji teoretycznych w praktyce leksykograficznej analiza wybranych definicji, porównanie z innymi słownikami. 9. zajęcia: semantyka zdaniowa: jednostki leksykalne w strukturze predykatowo-argumentowej zdania; klasyfikacje predykatów i argumentów; semantyka wypowiedzeniowa: jednostki leksykalne w strukturze tematycznorematycznej wypowiedzi; ćwiczenia w rozpoznawaniu tematu i rematu wypowiedzi; STR w opisie leksykograficznym (postulaty M. Danielewiczowej); tzw. sondy słownikowe Bogusławskiego i współautorów. 10. zajęcia: relacje znaczeniowe między jednostkami leksykalnymi: synonimia, hiponimia, konwersja, sprzeczność (komplementarność), antonimia w ujęciu M. Grochowskiego; ćwiczenia w rozpoznawaniu relacji; relacje znaczeniowe w polu semantycznym; miejsce i sposoby informowania o relacjach znaczeniowych jednostek w słownikach ogólnych, np. ISJP, PSWP, WSJP PAN; słowniki relacji znaczeniowych sposób rozumienia synonimii i antonimii oraz innych relacji; ich struktura i przeznaczenie; Słowosieć. 11. zajęcia: tzw. przykłady użycia w słowniku; rola dokumentacji i produkcji; typy przykładów użycia; pojęcie kolokacji; elektroniczne korpusy tekstów (na przykładzie NKJP) jak korzystać i do czego mogą się przydać; dawne i współczesne metody pracy nad słownikami; ćwiczenia w korzystaniu z korpusu tekstów (przygotowanie do pracy semestralnej). 12. zajęcia: inne typy informacji w artykule hasłowym, np. informacja etymologiczna, gramatyczna, pragmatyczna; informacja etymologiczna w słowniku ogólnym a słowniki etymologiczne i słowniki wyrazów obcych; informacja gramatyczna w słowniku ogólnym sposób prezentacji; informacja

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 fleksyjna, składniowa (ISJP, USJP, WSJP PAN), słowotwórcza; kwalifikatory w słowniku ogólnym i inne informacje pragmatyczne; różne typologie kwalifikatorów. 13. zajęcia: dzieje leksykografii polskiej: propozycje periodyzacji; glosy i mamotrekty (mamotrepty); podstawowe (leksykograficznie istotne) informacje o słownikach: Murmeliusza, Mymera, Mączyńskiego, Knapiusza, Trotza, Lindego, oraz o tzw. słowniku wileńskim i tzw. słowniku warszawskim; ewolucja opisu leksykograficznego; analiza mikrostruktury słownika Lindego; słowniki historycznojęzykowe jako przykład słowników naukowych (Słownik staropolski, Słownik polszczyzny XVI wieku, Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku). 14. zajęcia: leksykografia powojenna; dominacja koncepcji W. Doroszewskiego; dyskusje metodologiczne lat 80.; zmiana sytuacji leksykografii w latach 90. XX w. przegląd najważniejszych współczesnych słowników ogólnych podobieństwa i różnice; leksykografia najnowsza perspektywy rozwoju; słowniki prymarnie elektroniczne (na przykładzie WSJP PAN). 15. zajęcia: omówienie prac semestralnych; test końcowy; Kolejność omawiania poszczególnych zagadnień oraz szczegółowość ich realizacji mogą ulec zmianie. metody prowadzenia zajęć: Metody problemowe i praktyczne, dzięki którym student zdobędzie wiedzę na temat zasad opisu semantycznego jednostek języka oraz konwencji opisu leksykograficznego, a także nabędzie umiejętności sprawnej analizy materiału językowego oraz świadomego i krytycznego korzystania ze słowników. 1. konwersatorium: a. rozwiązywanie zadań z semantyki językoznawczej, b. ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem słowników językowych i korpusów tekstowych; krytyczna lektura słowników językowych; 2. dodatkowe wykłady (dr Tomasz Nowak): a. słowniki komputerowe i korpusy tekstowe, b. metody analizy semantycznej. liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 30 godzin

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 14 liczba godzin pracy własnej studenta: opis pracy własnej studenta: 30 godzin 1. merytoryczne przygotowanie się do udziału w zajęciach: samodzielna lektura zadanych tekstów teoretycznych, zapoznawanie się ze wskazanymi słownikami językowymi; 2. bieżące zadania domowe: próby rozwiązywania zadanych problemów z zakresu semantyki, praca z materiałem słownikowym; 3. przygotowanie prezentacji lub referatu na zadany temat; 4. przygotowanie pracy zaliczeniowej (z zakresu leksykografii). organizacja zajęć: laboratorium literatura obowiązkowa: 1. Bednarek A., Grochowski M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń. 2. Grochowski M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń. 3. Żmigrodzki P., 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. III rozszerzone, Katowice. 4. Miodunka W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty). 5. Żmigrodzki P., 2008: Słowo słownik rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków (wybrane fragmenty). 6. Wstępy do wybranych (wskazanych na zajęciach) słowników. 7. Witryny internetowe: literatura uzupełniająca: 1. Apresjan J. D., 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław. 2. Bańko M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa. 3. Bartmiński J., 1984: Definicja leksykograficzna a opis języka, [w:] Słownictwo w opisie języka, red. K. Polański, Katowice, s Bartmiński J., 1988: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s Bogusławski A., 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. II, red. Z. Saloni, Białystok, s Bogusławski A., 1988: Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław. 7. Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005: Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa. 8. Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa. 9. Danielewiczowa M., 2009: O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 nieobecnej w słownikach, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, t. IX, s Danielewiczowa M., 2010: Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka leksykografii. Prace Filologiczne, t. LVIII, s Doroszewski W., 1954: Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa. 12. Engelking A., Markowski A., Weiss E., 1989: Kwalifikatory w słownikach próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5., s Grochowski M., 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa. 14. Grochowski M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, Poradnik Językowy, z. 9, s Grzegorczykowa R., 2012: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa. 16. Karolak S., 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa, s Majdak M., 2008: Słownik warszawski: koncepcja realizacja recepcja, Warszawa. 18. Majewska M., 2002: Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa. 19. Markowski A., 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa. 20. Matuszczyk B., 2006: Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin. 21. Nowe studia leksykograficzne 1-2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków Piotrowski T., 1994: Z zagadnień leksykografii, Warszawa. 23. Piotrowski T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa. 24. Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. 25. Tokarski R., 1983: Teorie pól znaczeniowych a analiza semowa, Język Polski 1983, z. 3, s Tokarski R., 1984: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze, Warszawa. 27. Tokarski R., 1988: Konotacja jako składnik treści słowa, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s Urbańczyk S., 2000: Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków. 29. Walczak B., 1991: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Poznań. 30. Wierzbicka A., 1969: Dociekania semantyczne. Wrocław. 31. Wierzbicka A., 1971: Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa. 32. Wierzbicka A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin. Oprócz tego na zajęciach będziemy oczywiście korzystali z licznych słowników. Tutaj podaję tylko wybrane słowniki ogólne: Słownik języka polskiego PAN, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Wiedza Powszechna PWN, Warszawa [SJPD]. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1968 (albo wydanie późniejsze) [MSJP]. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 1-3, PWN, Warszawa (albo wydanie późniejsze) [SJPSz]. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1-50, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań [PSWP]. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996 (albo wydanie późniejsze) [SWJP]. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN,

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 16 Warszawa 2000 [ISJP]. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1-4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 [USJP]. Wielki słownik języka polskiego PAN: [WSJP PAN] adres strony www zajęć: informacje dodatkowe: 3c. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa: Leksykologia i leksykografia kod nazwa sposobu weryfikacji: test zaliczeniowy oraz praca semestralna kod(-y) zajęć: osoba(-y) przeprowadzające weryfikację: Ewa Ulitzka grupy: grupa laboratoryjna nr 3, grupa laboratoryjna nr 4 wymagania merytoryczne: Podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii, leksykografii i metaleksykografii, nabywane na zajęciach i na podstawie samodzielnej lektury pozycji wymienionych jako literatura obowiązkowa. kryteria oceny: Student otrzyma zaliczenie (ocenę końcową) na podstawie: 1. testu końcowego, sprawdzającego wiedzę z leksykologii (z elementami leksykografii); 2. pracy semestralnej, sprawdzającej znajomość konwencji opisu leksykograficznego (w ustalonym wariancie: albo porównanie mikrostruktury wybranego artykułu hasłowego w różnych słownikach, albo samodzielne przygotowanie na podstawie analizy korpusowej, np. NKJP artykułu hasłowego o określonej mikrostrukturze). proces weryfikacji: Test zaliczeniowy odbędzie się na ostatnich zajęciach. Pracę semestralną należy złożyć najpóźniej na ostatnich zajęciach.

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 informacje dodatkowe: 2d. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: Leksykologia i leksykografia laboratoria prowadzący grupa(-y) Karolina Lisczyk-Kubina 1. Wprowadzenie do leksykologii (i leksykografii) charakterystyka leksykologii i leksykografii miejsce leksykologii i leksykografii w językoznawstwie leksyka jako podsystem języka. Kod 02-FP-S1-LL treści zajęć 2. Podstawowe pojęcia z zakresu leksykologii i semantyki znak znaczenie podstawowe filozoficzne koncepcje znaczenia (referencjalne i areferencjalne) znaczenie leksykalne a gramatyczne i pragmatyczne znaczenie realne a przenośne znaczenie pierwotne a wtórne jednostki tekstu i jednostki języka: słowo wyraz (i jego odmiany) leksem związek frazeologiczny jednostka języka jednostka leksykalna. 3. i 4. Relacje semantyczne (słowniki semantyczne) synonimia, antonimia, sprzeczność, hiponimia, konwersja inne relacje semantyczne wyróżniane w polskim WordNecie, np. mero- /homonimia, troponimia ćwiczenia z zakresu rozpoznawania relacji semantycznych krytyczny przegląd słowników semantycznych (synonimów, wyrazów bliskoznacznych, antonimów). 5. Pragmatyka leksykalna: zróżnicowanie języka narodowego (zarys) słownictwo nacechowane (środowiskowo, zawodowo, ekspresywnie) opozycje pragmatyczne słownictwo zapożyczone (tu: przegląd wybranych słowników wyrazów obcych). 6. i 7. Semantyka leksykalna: wybrane metody analizy znaczenia, semantyka zdaniowa semantyka składnikowa elementy strukturalizmu: teoria pól semantycznych elementy generatywizmu: cechy semantyczne wyróżnione w Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich semantyka kognitywna struktura tematyczno-rematyczna.

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Frazeologia a leksykologia terminy: frazeologizm, frazem, idiom, produkt językowy (podział frazeologizmów, np. funkcjonalny, formalno-semantyczny) frazeologizmy a przysłowia i skrzydlate słowa przegląd wybranych słowników frazeologicznych i paremiologicznych frazeologizmy a kolokacje. 9. Leksykografia jako uhonorowanie opisu czysto lingwistycznego słownik językowy a encyklopedia metody układania słowników teorie leksykograficzne typologia słowników omówienie elementów makro- i mikrostruktury słownika. 10. Problemy definicji i definiowania jednostek leksykalnych w słownikach struktura definicji wybrane typy definicji zasady definiowania błędy definicji językowych. 11. i 12. Przegląd wybranych słowników ogólnych języka polskiego SJPD, SJPSz, PSWP, SWJP, ISJP, USJP (omówienie i porównanie makroi mikrostruktury) problem polisemii i homonimii typy polisemii typy homonimii polisemia i homonimia w słownikach języka polskiego. 13. Słowniki elektroniczne Wielki słownik języka polskiego PAN elektroniczne wersje słowników tradycyjnych : SJPD, SJP PWN i in. słowniki w witrynach prywatnych. 14. Inne słowniki (wybrane) np.: słowniki odmiany wyrazów słowniki gramatyczne słowniki onomastyczne słowniki etymologiczne słowniki odmian językowych. 15. Test zaliczeniowy metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta jak w opisie modułu 30 godzin pracy studenta 30 godzin pracy studenta

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 19 opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca adres strony www zajęć informacje dodatkowe lektura wybranych rozdziałów książek (wymienionych w części: literatura obowiązkowa i literatura uzupełniająca) rozwiązywanie zadanych ćwiczeń semantycznych opracowywanie wskazanych fragmentów wstępów do słowników porównywanie artykułów hasłowych w różnych słownikach utrwalanie wiedzy wyniesionej z zajęć ćwiczenia z zakresu semantyki leksykalnej i zdaniowej ćwiczenia ze słownikami Bednarek A., Grochowski M.: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń Grochowski M.: Zarys leksykologii i leksykografii. Toruń Markowski A.: Wykłady z leksykologii. Warszawa Żmigrodzki P.: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice wstępy do wybranych słowników języka polskiego Bańko M.: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa Bartmiński J.: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin 1988, s Grochowski M.: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa Miodunka W.: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa Piotrowski T.: Zrozumieć leksykografię. Warszawa Polański K., red.: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław Tokarski R.: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze. Warszawa Waszakowa K.: Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. W: Ling Varia IV (2009) nr 1 (7). Artykuł dostępny też pod adresem: waszakowa.pdf Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne. Wrocław Zawisławska M. Piasecki M., Szpakowicz S., Derwojedowa M.: Relacje w polskim WordNecie (WNP1). Artykuł dostępny pod adresem: Żmigrodzki P.: Słowo słownik rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii. Kraków brak brak 3d. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 Nazwa: Leksykologia i leksykografia Kod 02-FP-S1-LL nazwa sposobu weryfikacji: test zaliczeniowy i pisemna praca semestralna kod(-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne kryteria oceny proces weryfikacji informacje dodatkowe Karolina Lisczyk-Kubina Znajomość zagadnień wynikających z treści zajęć. test zaliczeniowy z leksykologii (i leksykografii) zadania praktyczne (pytania otwarte, test wyboru) z zakresu objętego tematyką zajęć pytania teoretyczne (definicje) pisemna praca semestralna porównanie makro- i mikrostruktury wybranych słowników języka polskiego na przykładzie zadanego hasła ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna, jak i umiejętność poprawnego tworzenia tekstu o charakterze naukowym test zaliczeniowy z leksykologii i leksykografii (przewidziany na ostatnie zajęcia w semestrze) pisemna praca semestralna brak 3e. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: historia języka polskiego Kod : ćwiczenia prowadzący dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ; mgr Karolina Pawełczyk grupa(-y) Wtorek treści zajęć Leksykologia nauka o słownictwie i słowie Wprowadzenie podstawowych terminów: wyraz, leksem, jednostka leksykalna Semantyka nauka o znaczeniu. Semantyka leksykalna Definicje i definiowanie jednostek leksykalnych. Wybrane teorie (np. teoria pól leksykalnych, semantyka składnikowa, kognitywna), Podstawowe rodzaje definicji słownikowych; błędy w definiowaniu. Słowniki. Mikro i makrostruktura słownika. Porównanie wybranych słowników języka polskiego Polisemia a homonimia. Podstawowe relacje semantyczne między jednostkami leksykalnymi: hiponimia, synonimia, antonimia. Słowniki synonimów i antonimów. Zróżnicowanie leksykalne polszczyzny a słowniki (np. słowniki gwarowe, słowniki grup społecznych i zawodowych itd.). Związki frazeologiczne a słowniki. Typologia słowników. Słowniki elektroniczne. Leksykografia internetowa

Wprowadzenie do leksykografii polskiej

Wprowadzenie do leksykografii polskiej Wprowadzenie do leksykografii polskiej NR 101 Piotr Żmigrodzki Wprowadzenie do leksykografii polskiej Wydanie trzecie rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009 Redaktor serii: Językoznawstwo

Bardziej szczegółowo

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY... I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?.... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY............ 17 1. Niepowtarzalność języka każdego z nas.................. 17 1.1. Nasz język indywidualny...........................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Stefan Drajewski

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu pierwszego

Spis treści tomu pierwszego Spis treści tomu pierwszego WSTĘP.... 11 DŹWIĘK JAKO ZJAWISKO FIZYCZNE...15 CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA I AUDYTYWNA DŹWIĘKÓW MOWY.. 17 SŁUCH...20 WYŻSZE PIĘTRA UKŁADU SŁUCHOWEGO...22 EMISJE OTOAKUSTYCZNE...25

Bardziej szczegółowo

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 1 Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 WYKŁAD 1: WPROWADZENIE DO JĘZYKOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważn. i najważniejsze teorie semantyczne

Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważn. i najważniejsze teorie semantyczne Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważniejsze teorie semantyczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Koncepcje znaczenia 2 3 1. Koncepcje referencjalne znaczenie jako byt

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej

Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej Michał Szczyszek Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM Proponowana lista zagadnień i proponowany rozkład materiału przedmiotu Internacjonalizacja komunikacji językowej 1. Zjawiska globalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego IV (02- FL-JRB-S1-PNJR04)

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Techniki mikroskopowe modułu: 1BL_49 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia sądowa, II stopień. Sylabus modułu: : Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A

Kierunek i poziom studiów: Chemia sądowa, II stopień. Sylabus modułu: : Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia sądowa, II stopień Sylabus modułu: : Moduł przedmiotów specjalizacyjnych A 004 Nazwa wariantu modułu: Polimery, szkło i ceramika

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Ekologia i ekofizjologia 0310-CH-S1-043

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Ekologia i ekofizjologia 0310-CH-S1-043 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: CHEMIA, pierwszy poziom Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością Kod modułu: 0310-CH-S1-025 Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim

KARTA PRZEDMIOTU. M2/1/4 w języku polskim KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/1/4 w języku polskim Czytanie z leksyką Nazwa przedmiotu w języku angielskim Reading comprehension and leis USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) Załącznik nr 4 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA... (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli A. Kontrola bieżąca (sprawdza postępy uczniów, zachęcając ich do dalszej systematycznej pracy, pozwala na uzupełnienie braków w wiedzy i skorygować błędy).

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/trzeci Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Metodologia pracy badawczej i naukowej Kod modułu:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Standardy przygotowania prac pisemnych

Standardy przygotowania prac pisemnych Standardy przygotowania prac pisemnych 1. Uwagi ogólne W czasie trwania studiów licencjackich student/ka filologii polskiej zobowiązany/a jest napisać dwie prace roczne, których zakres obejmuje treści

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język niemiecki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Wpisać Rok: II Semestr: III Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Ochrona środowiska, studia I stopnia studia stacjonarne Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona przyrody Protection of nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator IB: dr Małgorzata Kłyś IG: dr Piotr Lewik

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo

Zajęcia w grupie 70-80 osobowej, 2 godziny tygodniowo KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M3/1/3 w języku polskim Kultura popularna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Popular culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów Nazwa modułu: Język reklamy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Podstawy języka migowego

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Podstawy języka migowego SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy języka migowego Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo