Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia polska, studia I stopnia Sylabus modułu: Leksykologia i leksykografia 1. Informacje ogólne koordynator Tomasz Nowak modułu: rok akademicki 2013/2014 semestr: semestr letni forma studiów: stacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu: informacje dodatkowe: średnia z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: test zaliczeniowy z leksykologii (50%) + praca semestralna z leksykografii (50%) 2a. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa: Leksykologia i leksykografia kod typ: ćwiczenia prowadzący: A. Janowska i K. Pawelczyk, K. Lisczyk-Kubina, A. Malicka, T. Nowak, A. Szczepanek, E. Ulitzka grupy: treści zajęć: wszystkie I. Blok leksykologiczny ( teoretyczny ) 1. zajęcia (1): Leksykologia nauka o słownictwie i słowie leksykologia przedmiot: słownictwo jako moduł umysłowy aspekt: dyscypliny leksykologiczne (i ich przedmioty), m.in.: o semazjologia (semem) i onomazjologia (synset) o onomastyka (nazwa) o frazeologia (frazeologizm) o paremiologia (paremia) o etymologia (etymon) o neologia (neologizm) cel: słownictwo jako model badawczy: o hipoteza lingwistyczna: - pole semantyczne - sieć semantyczna o dzieło leksykograficzne: - słownik - encyklopedia metoda: programy: o ewolucjonizm - pytanie: Jak słownictwo ewoluuje w czasie? - narzędzie: historyczna teoria drzewa o dyfuzjonizm - pytanie: Jak słownictwo szerzy się w przestrzeni? - narzędzie: geograficzna teoria fali o strukturalizm - pytanie: Jak słownictwo funkcjonuje w

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 o o o mechanizmie mowy? - narzędzie: lingwistyczna teoria proporcji generatywizm - pytanie: Jak słownictwo umożliwia budowę nieskończenie wielu zdań? - narzędzie: matematyczna teoria rekursji kognitywizm - pytanie: Jak słownictwo odzwierciedla ludzką interpretację świata? - narzędzie: psychologiczna teoria wiedzy komunikacjonizm - pytanie: Jak słownictwo oddziałuje ze środowiskiem swojego użycia? - narzędzie: socjologiczna teoria kontekstu słownictwo definicja: zbiór słów jako odrębny moduł w umyśle klasyfikacja: o leksyk jako zbiór leksemów (w systemie) o słownik jako klasa wyrazów (w uzusie) tło: o gramatyczne: - l. syntagmatyczne i niesyntagmatyczne - l. motywowane i niemotywowane - l. odmienne i nieodmienne o semantyczne: - l. pełnoznaczne i niepełnoznaczne o pragmatyczne: - l. nacechowane i nienacechowane słowo definicja: jednostka systemu językowego (podsystemu leksykalnego) tło: jednostki leksykologiczne a inne jednostki językowe o j. tekstologiczne: tekstem (gatunek, styl, dyskurs) o j. gramatyczne: gramem (syntaktem, morfem, fonem) - składnia: gramatyka nad leksyką - morfologia: gramatyka w leksyce - fonologia: gramatyka pod leksyką o j. leksykologiczne: leksem, zob. niżej klasyfikacja: o wyraz ortograficzny (słowo) o wyraz fonologiczny (zestrój) o wyraz tekstowy (segment) o wyraz gramatyczny (forma) o wyraz słownikowy - leksem (Z. Saloni, H. Kurkowska) - jednostka leksykalna (M. Grochowski) - jednostka języka (A. Bogusławski) 2. zajęcia (2): Semantyka nauka o znaczeniu znaku znak definicja: znak jako substytut pewnego obiektu dla jakiegoś subiekta funkcja: o oznaczanie jako zakres przedmiotowy o znaczenie jako treść pojęciowa klasyfikacja: o intencjonalne sygnały (nie: symptomy) o referencjalne semantemy (nie: apele) o arbitralne symbole (nie: ikony) dyscyplina: o semiotyka:

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 znaczenie - syntaktyka: relacja znak znak - semantyka: relacja znak obiekt - pragmatyka: relacja znak subiekt o semiologia: - paradygmatyka: relacja znak system - syntagmatyka: relacja znak tekst organizacja: o kod dwuklasowy: od wyrazu do zdania o kod fonemowy: do fonemu do monemu teoria: o teoria monadyczna (L. Wittgenstein) o teoria diadyczna (F. de Saussure) o teoria triadyczna (Ch. Peirce) definicja: relacja: znak (w systemie/w tekście) obiekt (treść/zakres) klasyfikacja: o filozoficzna: - realizm - konceptualizm - nominalizm o lingwistyczna: - modele semantyczne - schematy poznawcze - definicje słownikowe ćwiczenia: 1 3 (w: BG) 3. zajęcia (3, 4): Semantyka leksykalna: jednostki leksykalne w SAR struktura atrybutywno-relacyjna (SAR) jednostki leksykalnej jednostki leksykalne jako wyrażenia atrybutywne i relacyjne jednostka: definicje i klasyfikacje: o jednostki operacyjne i segmentalne - ciągłe, np. leksemy (i połączenia) - nieciągłe, np. frazeologizmy (i przysłowia) o jednostki semantycznie puste i niepuste - pełnoznaczne, np. elementarne i uniwersalne - niepełnoznaczne, np. gramatyczne i pragmatyczne teoria: o jednostka leksykalna (M. Grochowski) o jednostka języka (A. Bogusławski) ćwiczenia: 4 6 (w: BG), (w: G) atrybut: jednoznaczność (monosemia) niejednoznaczność (polisemia) o ujęcia polisemii: dystrybucyjne i semantyczne o typy polisemii: - systematyczna i właściwa - łańcuchowa i radialna ćwiczenia: (w: BG), (w: G) relacja: równoznaczność (synonimia) o ujęcia synonimii: dystrybucyjne i semantyczne o typy synonimii: - kompletna i niekompletna - totalna i nietotalna nierównoznaczność (plezjonimia) o relacje semantyczne:

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 o - hiponimia i hiperonimia - sprzeczność i antonimia - ćwiczenia: 7 16 (w: BG), (w: G) relacje pragmatyczne - chronologiczne i terytorialne - idiolektalne i socjalne - stylistycznie i ekspresywne - ćwiczenia: (w: G) 4. zajęcia (5): Semantyka zdaniowa: jednostki leksykalne w SPA struktura predykatowo-argumentowa zdania (SPA) jednostki leksykalne jako wyrażenia predykatywne i argumentowe klasyfikacja jednostek predykatywnych i argumentowych (w: R. Grzegorczykowa) ćwiczenia: 31 (w: BG) zdanie, definicje i klasyfikacje: zdania minimalne i elementarne predykat definicje i klasyfikacje: o jednoargumentowe i więcej niż jedno argumentowe o pierwszorzędowe i wyższe niż pierwszorzędowe o właściwościowe i relacyjne o proste i złożone argument definicje i klasyfikacje: o przedmiotowe i zdarzeniowe o proste i złożone 5. zajęcia (6): Semantyka wypowiedzeniowa: jednostki leksykalne w STR struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzi (STR) jednostki leksykalne jako wyrażenia tematyczne i rematyczne klasyfikacja jednostek tematycznych i rematycznych (w: M. Danielewiczowa) ćwiczenia: (w: BG) wypowiedź, definicje i klasyfikacje: wypowiedzi neutralne i nieneutralne temat, definicje i klasyfikacje: proste i złożone (główny, poboczne) remat, definicje i klasyfikacje: proste i złożone (główny, poboczne) 6. zajęcia (7): Definicje i definiowanie jednostek leksykalnych definicja definicja: eksplikacja treści/zakresu wyrażenia językowego struktura: o definiendum jako wyrażenie definiowane o definiens jako wyrażenie definiujące - genus proximum jako rodzaj najbliższy - differentia specifica jako różnica gatunkowa klasyfikacja: o W. Doroszewski - realnoznaczeniowa - strukturalno-znaczeniowa - strukturalna - zakresowa - synonimiczna - gramatyczna o M. Grochowski - encyklopedyczne - słownikowe - ikonograficzne - zwerbalizowane

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 definiowanie - gramatyczne - pragmatyczne - semantyczne - metajęzykowe - przedmiotowe - nierozczłonkowane - rozczłonkowane - cząstkowe - równościowe o J. Bartmiński ćwiczenia: (w: BG) konstatacje i performatywy, ćwiczenia: 37 (w: BG) zdania analityczne i syntetyczne, ćwiczenia: (w: BG) metoda sprowadzania do sprzeczności: hipoteza i jej falsyfikacja 7. zajęcia (8, 9): Wybrane dyscypliny leksykologii i ich słowniki przegląd wybranych słowników specjalnych (wybór, zob. Żmigrodzki 2009: b-a): słowniki semantyczne (synonimów, antonimów) i onomastyczne słowniki frazeologiczne i paremiologiczne słowniki etymologiczne i neologiczne II. Blok leksykograficzny ( praktyczny ) 8. zajęcia (10): Leksykografia sztuka słownikarska i oferta rynkowa leksykografia definicja: o sztuka układania słowników o oferta dostępnych słowników metoda: o metoda tradycyjna (fiszki) o metoda komputerowa (korpusy) teoria: o teoria leksykograficzna W. Doroszewskiego o teoria leksykograficzna M. Grochowskiego leksykon definicja: o encyklopedia jako książka o słowach w świecie - terminy naukowe - zakres przedmiotowy - wiedza o świecie o słownik jako książka o słowach w języku - wyrażenia językowe - treść pojęciowa - wiedza o języku klasyfikacja: o słowniki deskryptywne i preskryptywne o słowniki synchroniczne i diachroniczne o słowniki alfabetyczne i niealfabetyczne o słowniki jednojęzyczne i przekładowe o słowniki książkowe i komputerowe o słowniki rodzime i obcojęzyczne o słowniki popularne i naukowe o słowniki formalne i treściowe o słowniki aktywne i pasywne o słowniki ogólne i specjalne struktura:

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 o makrostruktura: - dobieranie (typ, objętość, adresat, teoria) - układanie (alfabet, gniazdo, temat) - hasłowanie - odsyłanie o mikrostruktura: - hasło - informacje: - gramatyczne, np. tabele fleksyjne - semantyczne, np. definicje słownikowe - pragmatyczne, np. kwalifikatory stylistyczne - ilustracje: reprodukcje i produkcje - inne ćwiczenia: (w: G) 9. zajęcia (11, 12, 13, 14): Przegląd wybranych słowników ogólnych Słownik języka polskiego PAN (SJPD). Red. W. Doroszewski. T Warszawa : PWN [reprint: 1996; przedruk komputerowy: 1997]. Słownik języka polskiego PWN (SJPSz). Red. Mieczysław Szymczak. T Warszawa : PWN [suplement: Red. M. Banko, M. Krajewska, E. Sobol. Warszawa 1992: Wydawnictwo Naukowe PWN]. Słownik współczesnego języka polskiego (SJPDun). Red. Bogusław Dunaj. Warszawa 1996: Wilga. Wyd. 2 (poprawione. i uzupełnione): T Warszawa: Przeglad Reader s Digest, 1998; w innej edycji: T Kraków: Wydawnictwo SMS, [też jako: Współczesny słownik języka polskiego. B. Dunaj. T Warszawa: Langenscheidt, 2007]. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny (PSWP). Red. H. Zgółkowa. T Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, Inny słownik języka polskiego. Red. M. Banko. T Warszawa 2000: Wydawnictwo Naukowe PWN [wersja komputerowa: Multimedialny szkolny słownik PWN, 2006]. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Red. S. Dubisz. T Warszawa 2003: PWN [wersja komputerowa: 2005]. 10. zajęcia (15): Zaliczenie przedmiotu metody prowadzenia zajęć: Metody problemowe i praktyczne, dzięki którym student nabędzie: umiejętności sprawnej analizy materiału językowego, umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze słowników. 1. konwersatorium: a. rozwiązywanie zadań semantycznych b. ćwiczenia praktyczne ze słownikami 2. wykład: a. słowniki komputerowe i korpusy tekstowe b. metody analizy semantycznej liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): liczba godzin pracy własnej studenta: opis pracy własnej 30 godzin pracy studenta 30 godzin pracy studenta 1. Aktywny udział w zajęciach. 2. Samodzielna lektura prac z zakresu leksykologii i leksykografii.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 studenta: 3. Próby rozwiązywania problemów z zakresu semantyki. 4. Opracowywanie wskazanych fragmentów dzieł leksykograficznych. 5. Powtarzanie i utrwalanie wiedzy na podstawie notatek z ćwiczeń. organizacja zajęć: 1. Rozwiązywanie zadań z semantyki językoznawczej. 2. Krytyczna lektura słowników językowych. literatura obowiązkowa: 1. Grochowski M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne. Toruń. 2. Bednarek A., Grochowski M., 1993/1997: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń. 3. Żmigrodzki P., 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice. 4. Wstępy do wybranych (wskazanych przez prowadzących) słowników 5. Witryny internetowe: literatura uzupełniająca: 1. Apresjan Ju. D., 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław. 2. Bańko M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa. 3. Bobrowski I., 1998: Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków. 4. Bogusławski A., 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka. W: Studia z polskiej leksykografii współczesnej III. Red. Z. Saloni. Białystok, s Bogusławski A., 1988: Język w słowniku. Wrocław. 6. Bogusławski A., 1993: Znaczenie a językowa konwencja poznawcza. W: O definicjach i definiowaniu. Red. J. Bartmiński, R. Tokarski. Lublin, s Danielewiczowa M., 2009: O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej nieobecnej w słownikach. W: Problemy frazeologii europejskiej, s Danielewiczowa M., 2010: Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka leksykografii. Prace Filologiczne, 58, s Eco U., 2009: Teoria semiotyki. Kraków. 10. Grochowski M., 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa. 11. Grzegorczykowa R., 2012: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa. 12. Karolak S., 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Red. Z. Topolińska. Warszawa, s Markowski A., 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa. 14. Milewski T., 1976: Językoznawstwo. Warszawa. 15. Miodunka W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa. 16. Nowak T., 2013: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania. Katowice. 17. Piotrowski T. 2001: Zrozumieć leksykografię. Warszawa. 18. Polański K., Red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. 19. Wierzbicka A., 1969: Dociekania semantyczne. Wrocław. 20. Wierzbicka A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin. 21. Zaron Z., 2009: Problemy składni funkcjonalnej. Warszawa. 22. Żmigrodzki P., 2008: Słowo słownik rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii. Kraków. adres strony www zajęć: informacje dodatkowe: 3a Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 nazwa: Leksykologia i leksykografia kod test zaliczeniowy (ewentualnie: temat zaliczeniowy i praca semestralna) kod(-y) zajęć osoby przeprowadzające weryfikację: grupy: wszyscy prowadzący ćwiczenia wszystkie wymagania merytoryczne: Podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii i leksykografii (zgodnie z nakreśloną powyżej tematyką ćwiczeń) kryteria oceny: Praca zaliczeniowa może się składać z jednej bądź z dwóch części (do wyboru przez prowadzącego ćwiczenia), weryfikujących wiedzę (deklaratywną i proceduralną) w zakresie objętym proponowaną tematyką zajęć. Praca zaliczeniowa powinna przy tym obejmować: albo test sprawdzający wiedzę teoretyczną z leksykologii (przede wszystkim w zakresie rozwiązywania zadań z semantyki) oraz wiedzę praktyczną z leksykografii (głównie pod kątem orientacji w mikro- i makrostrukturze wybranych dzieł leksykograficznych), albo test sprawdzający wiadomości z leksykologii oraz pracę semestralną, kontrolującą znajomość konwencji opisu leksykograficznego (m.in. przez porównanie jednego artykułu hasłowego w kilku słownikach ogólnych). Każdą część pracy zaliczeniowej należy punktować według standardowej skali ocen (ocena końcowa musi uwzględniać w równym stopniu obie oceny cząstkowe: z leksykologii i z leksykografii). proces weryfikacji: 1. Test zaliczeniowy z leksykologii (ewentualnie: z leksykologii i leksykografii) 2. Praca semestralna z leksykografii informacje dodatkowe: 3. Termin: ostatnie zajęcia (względnie po ostatnich zajęciach) 2b. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: Leksykologia i leksykografia Kod 02-FPN-12-LL laboratorium prowadzący grupa(-y) treści zajęć Agnieszka Piela 2 grupy ćwiczeniowe 1. Leksykologia a leksykografia; miejsca wspólne, miejsca odrębne 2. Pojęcie jednostki leksykalnej; granice jednostki leksykalnej; wielość definicji wyrazu 3. Typologie słowników (wg różnych kryteriów); słowniki dawne i współczesne; słownik a encyklopedia (różnice i podobieństwa) 4. Mikro- i makrostruktura słownika; kształcenie praktycznych umiejętności korzystania ze słowników ogólnych i specjalistycznych; indeksy do słowników 5. Podstawowe typy definicji słownikowych (teoria i praktyka) 6. Ocena definicji słownikowych; błędy w definiowaniu 7. Polisemia i homonimia jednostek leksykalnych

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Relacje między jednostkami leksykalnymi: synonimia, antonimia, sprzeczność, konwersja, itp. 9. Związki frazeologiczne w polskiej leksykografii 10. Archaizmy w słownikach współczesnej polszczyzny; problem wyrazów wychodzących z użycia (historyzmy, anachronizmy), zmiany słownikowe 11. Etymologia a słowniki etymologiczne 12. Mało znane słowniki: słowniki paronimów, eponimów itp. 13. Słowniki w Sieci; zasady korzystania; korpus a słownik metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca praca z materiałem leksykograficznym; metoda ćwiczeń praktycznych; przygotowywanie prezentacji wyników rozwiązania problemu, elementy pogadanki; 30 x 2 grupy 30 lektura tekstów teoretycznych; rozwój umiejętności praktycznych w zakresie korzystania ze źródeł leksykograficznych dawnych i współczesnych; porównywanie sposobu opracowania materiału leksykograficznego w różnych słownikach; zbieranie materiału językowego koniecznego do wykonania określonych zadań; przygotowanie pracy pisemnej opartej na samodzielnie zebranym materiale leksykograficznym. Laboratorium 1. Żmigrodzki Piotr, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice Miodunka Władysław, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty) 3. Grochowski Maciej, Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń Piotrowski Tadeusz, Z zagadnień leksykografii, Warszawa 1994 (wybrane fragmenty) 5. Żmigrodzki Piotr, Słowo, słownik, rzeczywistość, Kraków 2008 (wybrane fragmenty) 1. Wróblewski J., Polisemia (wieloznaczność) i homonimia problemy, postulaty, [w:] Język- Teoria-Dydaktyka. Materiały IV konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Kielce 1980, s Anna Pajdzińska, Granice związku frazeologicznego jako problem leksykograficzny, Biuletyn Slawistyczny VII, 1982, s E. Grodziński, O różnych postaciach wieloznaczności (szkic semantyczny) Poradnik Językowy 1992, z. 2, s Z. Saloni, Homonimia a hasła w słownikach języka polskiego, JP 1996, z. 4-5, s M. Majewska, Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa K. Kleszczowa, A. Grybosiowa, Granice synonimii a praktyka leksykograficzna, Biuletyn PTJ J. Bartmiński, Definicja leksykograficzna a opis języka[w:] Słownictwo w opisie języka, Katowice Engelking A., Markowski A., Weiss E., Kwalifikatory w słownikach próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5., 1989, s Smółkowa T., Wyrazy wychodzące z użycia w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat (na przykładzie Lalki B. Prusa), Polonica I, 1975, s

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 3b Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa: Leksykologia i leksykografia kod test zaliczeniowy (ewentualnie: temat zaliczeniowy i praca semestralna) kod(-y) zajęć osoby przeprowadzające weryfikację: dr Agnieszka Piela grupy: wymagania merytoryczne: kryteria oceny: proces weryfikacji: informacje dodatkowe: 2c. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta nazwa: Leksykologia i leksykografia kod typ: ćwiczenia prowadzący: Ewa Ulitzka grupy: grupa laboratoryjna nr 3, grupa laboratoryjna nr 4 treści zajęć: 1. zajęcia: rozumienie pojęcia leksykologia; dyscypliny leksykologiczne i ogólny zakres ich zainteresowań; rozumienie pojęcia leksykografia; zakres zainteresowań leksykografii; status leksykografii i metaleksykografii; relacja: leksykografia metaleksykografia leksykologia, leksykografia metaleksykografia językoznawstwo; rozumienie pojęcia słownik; słownik językowy a encyklopedia (słownik encyklopedyczny) podobieństwa i różnice;

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 11 typologia słowników językowych (podziały z uwagi na różne kryteria). 2. zajęcia: budowa słownika językowego: pojęcia makro- i mikrostruktury słownika; rozumienie pojęć artykuł hasłowy, hasło, wyraz hasłowy; struktura artykułu hasłowego w słowniku ogólnym (na przykładzie USJP lub WSJP PAN); ćwiczenia w segmentacji artykułów hasłowych; możliwe sposoby realizacji różnych elementów artykułu hasłowego w różnych słownikach (ogólny zarys problemu); specyfika słowników elektronicznych; czynniki wpływające na makro- i mikrostrukturę słownika (ogólny zarys problemu). 3. zajęcia: różne sposoby rozumienia pojęcia wyraz: wyraz ortograficzny, wyraz fonologiczny, wyraz tekstowy, wyraz gramatyczny, wyraz słownikowy; leksem, jednostka leksykalna (M. Grochowski), jednostka języka (A. Bogusławski) definicje, metody wyodrębniania; ćwiczenia w rozpoznawaniu jednostek leksykalnych / jednostek języka; przedmiot opisu słownikowego: jednostka języka czy wyraz hasłowy? stan pożądany i postulowany a stan rzeczywisty w leksykografii współczesnej; pozytywne przykłady: ISJP, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów M. Grochowskiego, tzw. sondy słownikowe A. Bogusławskiego i współautorów. 4. zajęcia: jednostka leksykalna / jednostka języka a pojęcie związku frazeologicznego; różne sposoby rozumienia frazeologii; podział frazeologizmów zaproponowany przez S. Skorupkę (według kryterium formalnego i semantycznego); pojęcie kolokacji; pojęcie frazemu (W. Chlebda); problem motywacji frazeologizmów; miejsce frazeologizmów w słowniku ogólnym (różne sposoby notacji: SJPD lub SJPSz, SWJP, ISJP); współczesne słowniki frazeologiczne sposoby rozumienia frazeologii; słowniki kolokacji. 5. zajęcia: polisemia i homonimia jednostek leksykalnych rozumienie pojęć; różne typy homonimii (homonimia absolutna, homofonia, homografia; homonimia całkowita, homonimia fleksyjna, homonimia słowotwórcza); różne typy polisemii (polisemia radialna / gwiaździsta, polisemia łańcuchowa; polisemia regularna / systematyczna i nieregularna); kryteria i sposoby odróżniania homonimii i polisemii (badanie etymologii, badanie właściwości gramatycznych; metody W. Miodunki: badanie serii derywacyjnych i szeregów asocjacyjnych; metody M. Grochowskiego); ćwiczenia w odróżnianiu homonimii i polisemii; kryteria homonimii i polisemii w słownikach: merytoryczne i formalne rozstrzygnięcia w artykułach hasłowych współczesnych słowników ogólnych. 6. zajęcia: definicje i definiowanie jednostek leksykalnych; struktura definicji (definiendum oraz definiens, w tym: genus proximum i differentia specifica); klasyfikacja definicji wg M. Grochowskiego; 6 typów definicji słownikowych w

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 ujęciu W. Doroszewskiego; zasady poprawnego definiowania jednostek leksykalnych; ćwiczenia w rozpoznawaniu błędów w definicjach słownikowych. 7. zajęcia: teorie semantyki strukturalnej: pole znaczeniowe i analiza składnikowa (R. Tokarski); teoria pola semantycznego (znaczeniowego); pole paradygmatyczne (w koncepcji J. Triera) i pole syntagmatyczne (w koncepcji W. Porziga); składnikowa (komponencjalna) analiza znaczenia; sem, semem, typy semów (archisem / klasem, semy dyferencjalne, semy konotacyjne / potencjalne); próby kompletowania i analizy wybranego podpola semantycznego; słowniki pojęciowe. 8. zajęcia: koncepcja eksplikacji A. Wierzbickiej (pojęcie indefinibiliów); próby samodzielnego tworzenia eksplikacji; koncepcja definicji kognitywnych (R. Tokarski i J. Bartmiński); definicje w ISJP jako przykład wykorzystania koncepcji teoretycznych w praktyce leksykograficznej analiza wybranych definicji, porównanie z innymi słownikami. 9. zajęcia: semantyka zdaniowa: jednostki leksykalne w strukturze predykatowo-argumentowej zdania; klasyfikacje predykatów i argumentów; semantyka wypowiedzeniowa: jednostki leksykalne w strukturze tematycznorematycznej wypowiedzi; ćwiczenia w rozpoznawaniu tematu i rematu wypowiedzi; STR w opisie leksykograficznym (postulaty M. Danielewiczowej); tzw. sondy słownikowe Bogusławskiego i współautorów. 10. zajęcia: relacje znaczeniowe między jednostkami leksykalnymi: synonimia, hiponimia, konwersja, sprzeczność (komplementarność), antonimia w ujęciu M. Grochowskiego; ćwiczenia w rozpoznawaniu relacji; relacje znaczeniowe w polu semantycznym; miejsce i sposoby informowania o relacjach znaczeniowych jednostek w słownikach ogólnych, np. ISJP, PSWP, WSJP PAN; słowniki relacji znaczeniowych sposób rozumienia synonimii i antonimii oraz innych relacji; ich struktura i przeznaczenie; Słowosieć. 11. zajęcia: tzw. przykłady użycia w słowniku; rola dokumentacji i produkcji; typy przykładów użycia; pojęcie kolokacji; elektroniczne korpusy tekstów (na przykładzie NKJP) jak korzystać i do czego mogą się przydać; dawne i współczesne metody pracy nad słownikami; ćwiczenia w korzystaniu z korpusu tekstów (przygotowanie do pracy semestralnej). 12. zajęcia: inne typy informacji w artykule hasłowym, np. informacja etymologiczna, gramatyczna, pragmatyczna; informacja etymologiczna w słowniku ogólnym a słowniki etymologiczne i słowniki wyrazów obcych; informacja gramatyczna w słowniku ogólnym sposób prezentacji; informacja

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 fleksyjna, składniowa (ISJP, USJP, WSJP PAN), słowotwórcza; kwalifikatory w słowniku ogólnym i inne informacje pragmatyczne; różne typologie kwalifikatorów. 13. zajęcia: dzieje leksykografii polskiej: propozycje periodyzacji; glosy i mamotrekty (mamotrepty); podstawowe (leksykograficznie istotne) informacje o słownikach: Murmeliusza, Mymera, Mączyńskiego, Knapiusza, Trotza, Lindego, oraz o tzw. słowniku wileńskim i tzw. słowniku warszawskim; ewolucja opisu leksykograficznego; analiza mikrostruktury słownika Lindego; słowniki historycznojęzykowe jako przykład słowników naukowych (Słownik staropolski, Słownik polszczyzny XVI wieku, Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku). 14. zajęcia: leksykografia powojenna; dominacja koncepcji W. Doroszewskiego; dyskusje metodologiczne lat 80.; zmiana sytuacji leksykografii w latach 90. XX w. przegląd najważniejszych współczesnych słowników ogólnych podobieństwa i różnice; leksykografia najnowsza perspektywy rozwoju; słowniki prymarnie elektroniczne (na przykładzie WSJP PAN). 15. zajęcia: omówienie prac semestralnych; test końcowy; Kolejność omawiania poszczególnych zagadnień oraz szczegółowość ich realizacji mogą ulec zmianie. metody prowadzenia zajęć: Metody problemowe i praktyczne, dzięki którym student zdobędzie wiedzę na temat zasad opisu semantycznego jednostek języka oraz konwencji opisu leksykograficznego, a także nabędzie umiejętności sprawnej analizy materiału językowego oraz świadomego i krytycznego korzystania ze słowników. 1. konwersatorium: a. rozwiązywanie zadań z semantyki językoznawczej, b. ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem słowników językowych i korpusów tekstowych; krytyczna lektura słowników językowych; 2. dodatkowe wykłady (dr Tomasz Nowak): a. słowniki komputerowe i korpusy tekstowe, b. metody analizy semantycznej. liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 30 godzin

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 14 liczba godzin pracy własnej studenta: opis pracy własnej studenta: 30 godzin 1. merytoryczne przygotowanie się do udziału w zajęciach: samodzielna lektura zadanych tekstów teoretycznych, zapoznawanie się ze wskazanymi słownikami językowymi; 2. bieżące zadania domowe: próby rozwiązywania zadanych problemów z zakresu semantyki, praca z materiałem słownikowym; 3. przygotowanie prezentacji lub referatu na zadany temat; 4. przygotowanie pracy zaliczeniowej (z zakresu leksykografii). organizacja zajęć: laboratorium literatura obowiązkowa: 1. Bednarek A., Grochowski M., 1993: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń. 2. Grochowski M., 1982: Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne, Toruń. 3. Żmigrodzki P., 2009: Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. III rozszerzone, Katowice. 4. Miodunka W., 1989: Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989 (wybrane fragmenty). 5. Żmigrodzki P., 2008: Słowo słownik rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków (wybrane fragmenty). 6. Wstępy do wybranych (wskazanych na zajęciach) słowników. 7. Witryny internetowe: literatura uzupełniająca: 1. Apresjan J. D., 2000: Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski. Wrocław. 2. Bańko M., 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym, Warszawa. 3. Bartmiński J., 1984: Definicja leksykograficzna a opis języka, [w:] Słownictwo w opisie języka, red. K. Polański, Katowice, s Bartmiński J., 1988: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s Bogusławski A., 1987: Obiekty leksykograficzne i jednostki języka, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. II, red. Z. Saloni, Białystok, s Bogusławski A., 1988: Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław. 7. Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005: Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa. 8. Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., 1993: Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa. 9. Danielewiczowa M., 2009: O pewnym ważnym typie informacji leksykograficznej

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 nieobecnej w słownikach, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, t. IX, s Danielewiczowa M., 2010: Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka leksykografii. Prace Filologiczne, t. LVIII, s Doroszewski W., 1954: Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa. 12. Engelking A., Markowski A., Weiss E., 1989: Kwalifikatory w słownikach próba systematyzacji, Poradnik Językowy, z. 5., s Grochowski M., 1993: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa. 14. Grochowski M., 2004: Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne, Poradnik Językowy, z. 9, s Grzegorczykowa R., 2012: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa. 16. Karolak S., 1984: Składnia wyrażeń predykatywnych. [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa, s Majdak M., 2008: Słownik warszawski: koncepcja realizacja recepcja, Warszawa. 18. Majewska M., 2002: Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa. 19. Markowski A., 2012: Wykłady z leksykologii. Warszawa. 20. Matuszczyk B., 2006: Słownik języka polskiego S. B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin. 21. Nowe studia leksykograficzne 1-2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków Piotrowski T., 1994: Z zagadnień leksykografii, Warszawa. 23. Piotrowski T., 2001: Zrozumieć leksykografię, Warszawa. 24. Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław. 25. Tokarski R., 1983: Teorie pól znaczeniowych a analiza semowa, Język Polski 1983, z. 3, s Tokarski R., 1984: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze, Warszawa. 27. Tokarski R., 1988: Konotacja jako składnik treści słowa, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s Urbańczyk S., 2000: Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków. 29. Walczak B., 1991: Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii, Poznań. 30. Wierzbicka A., 1969: Dociekania semantyczne. Wrocław. 31. Wierzbicka A., 1971: Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa. 32. Wierzbicka A., 2006: Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin. Oprócz tego na zajęciach będziemy oczywiście korzystali z licznych słowników. Tutaj podaję tylko wybrane słowniki ogólne: Słownik języka polskiego PAN, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Wiedza Powszechna PWN, Warszawa [SJPD]. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1968 (albo wydanie późniejsze) [MSJP]. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 1-3, PWN, Warszawa (albo wydanie późniejsze) [SJPSz]. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1-50, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań [PSWP]. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996 (albo wydanie późniejsze) [SWJP]. Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN,

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 16 Warszawa 2000 [ISJP]. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1-4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 [USJP]. Wielki słownik języka polskiego PAN: [WSJP PAN] adres strony www zajęć: informacje dodatkowe: 3c. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu nazwa: Leksykologia i leksykografia kod nazwa sposobu weryfikacji: test zaliczeniowy oraz praca semestralna kod(-y) zajęć: osoba(-y) przeprowadzające weryfikację: Ewa Ulitzka grupy: grupa laboratoryjna nr 3, grupa laboratoryjna nr 4 wymagania merytoryczne: Podstawowe wiadomości z zakresu leksykologii, leksykografii i metaleksykografii, nabywane na zajęciach i na podstawie samodzielnej lektury pozycji wymienionych jako literatura obowiązkowa. kryteria oceny: Student otrzyma zaliczenie (ocenę końcową) na podstawie: 1. testu końcowego, sprawdzającego wiedzę z leksykologii (z elementami leksykografii); 2. pracy semestralnej, sprawdzającej znajomość konwencji opisu leksykograficznego (w ustalonym wariancie: albo porównanie mikrostruktury wybranego artykułu hasłowego w różnych słownikach, albo samodzielne przygotowanie na podstawie analizy korpusowej, np. NKJP artykułu hasłowego o określonej mikrostrukturze). proces weryfikacji: Test zaliczeniowy odbędzie się na ostatnich zajęciach. Pracę semestralną należy złożyć najpóźniej na ostatnich zajęciach.

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 informacje dodatkowe: 2d. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: Leksykologia i leksykografia laboratoria prowadzący grupa(-y) Karolina Lisczyk-Kubina 1. Wprowadzenie do leksykologii (i leksykografii) charakterystyka leksykologii i leksykografii miejsce leksykologii i leksykografii w językoznawstwie leksyka jako podsystem języka. Kod 02-FP-S1-LL treści zajęć 2. Podstawowe pojęcia z zakresu leksykologii i semantyki znak znaczenie podstawowe filozoficzne koncepcje znaczenia (referencjalne i areferencjalne) znaczenie leksykalne a gramatyczne i pragmatyczne znaczenie realne a przenośne znaczenie pierwotne a wtórne jednostki tekstu i jednostki języka: słowo wyraz (i jego odmiany) leksem związek frazeologiczny jednostka języka jednostka leksykalna. 3. i 4. Relacje semantyczne (słowniki semantyczne) synonimia, antonimia, sprzeczność, hiponimia, konwersja inne relacje semantyczne wyróżniane w polskim WordNecie, np. mero- /homonimia, troponimia ćwiczenia z zakresu rozpoznawania relacji semantycznych krytyczny przegląd słowników semantycznych (synonimów, wyrazów bliskoznacznych, antonimów). 5. Pragmatyka leksykalna: zróżnicowanie języka narodowego (zarys) słownictwo nacechowane (środowiskowo, zawodowo, ekspresywnie) opozycje pragmatyczne słownictwo zapożyczone (tu: przegląd wybranych słowników wyrazów obcych). 6. i 7. Semantyka leksykalna: wybrane metody analizy znaczenia, semantyka zdaniowa semantyka składnikowa elementy strukturalizmu: teoria pól semantycznych elementy generatywizmu: cechy semantyczne wyróżnione w Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich semantyka kognitywna struktura tematyczno-rematyczna.

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Frazeologia a leksykologia terminy: frazeologizm, frazem, idiom, produkt językowy (podział frazeologizmów, np. funkcjonalny, formalno-semantyczny) frazeologizmy a przysłowia i skrzydlate słowa przegląd wybranych słowników frazeologicznych i paremiologicznych frazeologizmy a kolokacje. 9. Leksykografia jako uhonorowanie opisu czysto lingwistycznego słownik językowy a encyklopedia metody układania słowników teorie leksykograficzne typologia słowników omówienie elementów makro- i mikrostruktury słownika. 10. Problemy definicji i definiowania jednostek leksykalnych w słownikach struktura definicji wybrane typy definicji zasady definiowania błędy definicji językowych. 11. i 12. Przegląd wybranych słowników ogólnych języka polskiego SJPD, SJPSz, PSWP, SWJP, ISJP, USJP (omówienie i porównanie makroi mikrostruktury) problem polisemii i homonimii typy polisemii typy homonimii polisemia i homonimia w słownikach języka polskiego. 13. Słowniki elektroniczne Wielki słownik języka polskiego PAN elektroniczne wersje słowników tradycyjnych : SJPD, SJP PWN i in. słowniki w witrynach prywatnych. 14. Inne słowniki (wybrane) np.: słowniki odmiany wyrazów słowniki gramatyczne słowniki onomastyczne słowniki etymologiczne słowniki odmian językowych. 15. Test zaliczeniowy metody prowadzenia zajęć liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) liczba godzin pracy własnej studenta jak w opisie modułu 30 godzin pracy studenta 30 godzin pracy studenta

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 19 opis pracy własnej studenta organizacja zajęć literatura obowiązkowa literatura uzupełniająca adres strony www zajęć informacje dodatkowe lektura wybranych rozdziałów książek (wymienionych w części: literatura obowiązkowa i literatura uzupełniająca) rozwiązywanie zadanych ćwiczeń semantycznych opracowywanie wskazanych fragmentów wstępów do słowników porównywanie artykułów hasłowych w różnych słownikach utrwalanie wiedzy wyniesionej z zajęć ćwiczenia z zakresu semantyki leksykalnej i zdaniowej ćwiczenia ze słownikami Bednarek A., Grochowski M.: Zadania z semantyki językoznawczej. Toruń Grochowski M.: Zarys leksykologii i leksykografii. Toruń Markowski A.: Wykłady z leksykologii. Warszawa Żmigrodzki P.: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice wstępy do wybranych słowników języka polskiego Bańko M.: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Studia o słowniku jednojęzycznym. Warszawa Bartmiński J.: Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa. W: Konotacja. Red. J. Bartmiński. Lublin 1988, s Grochowski M.: Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa Grzegorczykowa R.: Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa Miodunka W.: Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa Piotrowski T.: Zrozumieć leksykografię. Warszawa Polański K., red.: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław Tokarski R.: Struktura pola znaczeniowego. Studium językoznawcze. Warszawa Waszakowa K.: Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych. W: Ling Varia IV (2009) nr 1 (7). Artykuł dostępny też pod adresem: waszakowa.pdf Wierzbicka A.: Dociekania semantyczne. Wrocław Zawisławska M. Piasecki M., Szpakowicz S., Derwojedowa M.: Relacje w polskim WordNecie (WNP1). Artykuł dostępny pod adresem: Żmigrodzki P.: Słowo słownik rzeczywistość. Z zagadnień leksykografii i metaleksykografii. Kraków brak brak 3d. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 Nazwa: Leksykologia i leksykografia Kod 02-FP-S1-LL nazwa sposobu weryfikacji: test zaliczeniowy i pisemna praca semestralna kod(-y) zajęć osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację grupa(-y) wymagania merytoryczne kryteria oceny proces weryfikacji informacje dodatkowe Karolina Lisczyk-Kubina Znajomość zagadnień wynikających z treści zajęć. test zaliczeniowy z leksykologii (i leksykografii) zadania praktyczne (pytania otwarte, test wyboru) z zakresu objętego tematyką zajęć pytania teoretyczne (definicje) pisemna praca semestralna porównanie makro- i mikrostruktury wybranych słowników języka polskiego na przykładzie zadanego hasła ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna, jak i umiejętność poprawnego tworzenia tekstu o charakterze naukowym test zaliczeniowy z leksykologii i leksykografii (przewidziany na ostatnie zajęcia w semestrze) pisemna praca semestralna brak 3e. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Nazwa: historia języka polskiego Kod : ćwiczenia prowadzący dr hab. Aleksandra Janowska, prof. UŚ; mgr Karolina Pawełczyk grupa(-y) Wtorek treści zajęć Leksykologia nauka o słownictwie i słowie Wprowadzenie podstawowych terminów: wyraz, leksem, jednostka leksykalna Semantyka nauka o znaczeniu. Semantyka leksykalna Definicje i definiowanie jednostek leksykalnych. Wybrane teorie (np. teoria pól leksykalnych, semantyka składnikowa, kognitywna), Podstawowe rodzaje definicji słownikowych; błędy w definiowaniu. Słowniki. Mikro i makrostruktura słownika. Porównanie wybranych słowników języka polskiego Polisemia a homonimia. Podstawowe relacje semantyczne między jednostkami leksykalnymi: hiponimia, synonimia, antonimia. Słowniki synonimów i antonimów. Zróżnicowanie leksykalne polszczyzny a słowniki (np. słowniki gwarowe, słowniki grup społecznych i zawodowych itd.). Związki frazeologiczne a słowniki. Typologia słowników. Słowniki elektroniczne. Leksykografia internetowa

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

Słowa jako zwierciadło świata

Słowa jako zwierciadło świata SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu Słowa jako zwierciadło świata do wyboru 3 Instytut Instytut Nauk HumanistycznoSpołecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): BRAK OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE 2. Kod modułu kształcenia: 08-KODM-JOG 3. Rodzaj modułu kształcenia: OBLIGATORYJNY 4. Kierunek

Bardziej szczegółowo

Konsultacje obowiązkowe

Konsultacje obowiązkowe SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Leksykologia i leksykografia 2 Instytut Humanistyczny 3 Kod PPWSZ - FP - 1 523 s 4 Kierunek, poziom i profil filologia polska, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY FP, studia 1. stopnia I C MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH: IC3 MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY IC1/26. PODSTAWY JĘZYKOZNAWSTWA 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy językoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu

Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Gramatyka opisowa języka polskiego Kod przedmiotu 09.3-WH-FiP-GOP-1-K-S14_pNadGen0FA8C Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność język rosyjski program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Wstęp do językoznawstwa (02-FL-JRB-S1-WDJ02) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do leksykografii polskiej

Wprowadzenie do leksykografii polskiej Wprowadzenie do leksykografii polskiej NR 101 Piotr Żmigrodzki Wprowadzenie do leksykografii polskiej Wydanie trzecie rozszerzone Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009 Redaktor serii: Językoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny

Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka. Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16. Wydział. Wydział Humanistyczny Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Socjolingwistyka Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-STP- 16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu

Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu Językoznawstwo ogólne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Językoznawstwo ogólne Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlD-JO-2/10-Ć-S14_pNadGenUZNQP Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: międzynarodowe studia polskie, studia I stopnia Sylabus modułu: Historia, struktura i zróżnicowanie języka polskiego Kod modułu: 02-MSP1OS-14-KHSJP

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność rosjoznawstwo, I stopień Sylabus modułu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (02-FL-RJ-S1-GOJR02) Nazwa wariantu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa.

OPIS PRZEDMIOTU. gramatyka opisowa języka polskiego (składnia) Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa. Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3)

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY... I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?.... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY............ 17 1. Niepowtarzalność języka każdego z nas.................. 17 1.1. Nasz język indywidualny...........................

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Współczesny rynek książki. Książka a inne media

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Współczesny rynek książki. Książka a inne media Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Współczesny rynek książki. Książka a inne media 1. Informacje ogólne Kod

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kultura języka Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Language culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW.

KARTA PRZEDMIOTU. Kultura języka Nazwa przedmiotu w języku angielskim. Language culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu KJ w języku polskim Kultura języka Nazwa przedmiotu w języku angielskim Language culture USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, I stopień Sylabus modułu: Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (GOJR02) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): -- 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Słowniki i korpusy języka polskiego

Słowniki i korpusy języka polskiego Słowniki i korpusy języka polskiego Leksykografia opracowywanie słowników, słownikarstwo nauka o metodach i technice opracowywania słowników Słownik zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: mgr Stefan Drajewski

Bardziej szczegółowo

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++ Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Laboratorium programowania (0310-CH-S1-019) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Słowniki i leksykony języka polskiego

Słowniki i leksykony języka polskiego ul. Szkolna 3 77-400 Złotów katalog on-line: www.zlotow.bp.pila.pl tel. (67)263-21-42 e-mail: zlotow@cdn.pila.pl wypozyczalnia.bpzlotow@wp.pl Słowniki i leksykony języka polskiego (wybór za lata 1990-2013)

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Opracowanie techniczne - warsztaty

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Opracowanie techniczne - warsztaty Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Opracowanie techniczne - warsztaty 1. Informacje ogólne Kod modułu: 02-FP-ERT-S2-OT-W

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I)

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Kod modułu: 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ ALINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Kod przedmiotu 09.3-WA- P-SZR-S16

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) / k, 1, II. prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu OPIS PRZEDMIOTU gramatyka opisowa języka polskiego (fleksja) 09.03.20/ k, 1, II Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wypowiedzi dziennikarskiej. Kierunek: filologia polska. specjalność: dziennikarska. poziom kształcenia: studia pierwszego

SYLLABUS. Język wypowiedzi dziennikarskiej. Kierunek: filologia polska. specjalność: dziennikarska. poziom kształcenia: studia pierwszego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ Typ przedmiotu/ Język wypowiedzi dziennikarskiej obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/ Kierunek,

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Kultura języka polskiego Nazwa w języku angielskim: Culture of the Polish language Język wykładowy: polski Kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa 2. Kod przedmiotu: FG-6 3. Okres ważności karty: 2014-2017 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-MET-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA Rok akad. 2013/2014

FILOLOGIA POLSKA Rok akad. 2013/2014 FILOLOGIA POLSKA Rok akad. 2013/2014 OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Teorie językoznawcze 09.03.31/k,1,V Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej Kierunek

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska A (0310-CH-S2-011) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Specjalizacja V Fizykochemiczne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: korespondencja służbowa i handlowa wariantu modułu (opcjonalnie): ------ 1. Informacje ogólne koordynator

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-FP-A-Ć-S12_pNadGen2LXO7

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ? II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...

I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ? II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY... Spis treści I. DLACZEGO I DLA KOGO NAPISAŁEM TĘ KSIĄŻKĘ?... 13 II. JĘZYK OSOBNICZY A JĘZYK SYTUACYJNY...17 1. Niepowtarzalność języka każdego z nas...17 1.1. Nasz język indywidualny...17 1.2. Czynniki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH. Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH Filologia polska, spec. przekładoznawstwo literacko-kulturowe Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu pierwszego

Spis treści tomu pierwszego Spis treści tomu pierwszego WSTĘP.... 11 DŹWIĘK JAKO ZJAWISKO FIZYCZNE...15 CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA I AUDYTYWNA DŹWIĘKÓW MOWY.. 17 SŁUCH...20 WYŻSZE PIĘTRA UKŁADU SŁUCHOWEGO...22 EMISJE OTOAKUSTYCZNE...25

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium tematyczne VI Kod przedmiotu

Konwersatorium tematyczne VI Kod przedmiotu tematyczne VI - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu tematyczne VI Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-konwtem6,st.2014-K-S14_pNadGen1F1QK Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Językoznawstwo Profil

Bardziej szczegółowo

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia Program studiów II stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne II stopnia dwuletnie ( semestry) studia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF-Ć-S14_pNadGenIGKKZ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wstęp do językoznawstwa 2010/2011 dr Konrad Juszczyk Wstęp do językoznawstwa. dr Konrad Juszczyk

Wstęp do językoznawstwa 2010/2011 dr Konrad Juszczyk Wstęp do językoznawstwa. dr Konrad Juszczyk Nazwa przedmiotu Prowadzący (kontakt) Czas trwania Kierunek i specjalność Sposób zaliczenia Prezentacje z zajęć Bibliografia do zajęć Pytania na egzamin Opis tematów zajęć Materiały dodatkowe Wstęp do

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Język angielski Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-KZ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Emisja głosu i kultura języka Kod przedmiotu 05.9-WH-WP-EGKJ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997

Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 1 Marek Świdziński Elementy gramatyki opisowej języka polskiego Uniwersytet Warszawski * Wydział Polonistyki Seria szósta, T. XXXIII Warszawa 1997 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 WYKŁAD 1: WPROWADZENIE DO JĘZYKOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Językowe podstawy copywritingu 2. Kod modułu kształcenia: 3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy dla specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: filologia, I stopień Sylabus modułu: język biznesu wariantu modułu (opcjonalnie): ------ 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr Mirosława

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia poziom drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska B

Kierunek i poziom studiów: Chemia poziom drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska B Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia poziom drugi Sylabus modułu: Pracownia magisterska B wariantu modułu: modułu 012 Specjalizacja VI-Technologia chemiczna, chemia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu

Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu Rozwój mowy i języka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój mowy i języka Kod przedmiotu 14.4-WP-PEDP-RMJ-Ć_pNadGenYUKKK Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Teoria informacji - opis przedmiotu

Teoria informacji - opis przedmiotu Teoria informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria informacji Kod przedmiotu 08.9-WH- P-BP-JWI-Ć-S14_pNadGenLUSKK Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia polska Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Projektowanie i sztuka książki Kod modułu: 02-FP-ERT-S1-PISK 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów I stopnia

Program studiów I stopnia Program studiów I stopnia Kierunek: Specjalność: studia nad słowiańszczyzną wschodnią filologia białoruska Program obejmuje stacjonarne studia białorutenistyczne I stopnia trzyletnie (6 semestrów) studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/2 w języku polskim. Psycholingwistyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M2/2/2 w języku polskim. Psycholingwistyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/2 w języku polskim Psycholingwistyka Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psycholinguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu

Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Warsztaty pisania poezji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Warsztaty pisania poezji Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-WPL-L-S14_pNadGen23AUL Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologiczna

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważn. i najważniejsze teorie semantyczne

Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważn. i najważniejsze teorie semantyczne Co to jest znaczenie? Współczesne koncepcje znaczenia i najważniejsze teorie semantyczne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Koncepcje znaczenia 2 3 1. Koncepcje referencjalne znaczenie jako byt

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Partie polityczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program język biznesu, I stopień Sylabus modułu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego IV (02- FL-JRB-S1-PNJR04)

Bardziej szczegółowo

Historia sztuki - opis przedmiotu

Historia sztuki - opis przedmiotu Historia sztuki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia sztuki Kod przedmiotu 03.6-WA-MalP-HSZT-W-S14_pNadGen758NM Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Malarstwo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017

FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2016/2017 Z E - zaliczenie - egzamin I rok nazwa przedmiotu 09.2 Wprowadzenie do nauki o literaturze 15 Z 30 Z 5 - - - 09.2 Historia

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Podstawy retoryki - opis przedmiotu

Podstawy retoryki - opis przedmiotu Podstawy retoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy retoryki Kod przedmiotu 15.0-WH-LPKSGP-PR-L-S15_pNadGenT7S3O Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Literatura popularna

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo