SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW W WYPOWIEDZIACH USTNYCH UCZNIÓW W CELU BEZSTRESOWEJ KOMUNIKACJI NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW W WYPOWIEDZIACH USTNYCH UCZNIÓW W CELU BEZSTRESOWEJ KOMUNIKACJI NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH."

Transkrypt

1 Ewa Futkowska SPOSÓB POPRAWIANIA BŁĘDÓW W WYPOWIEDZIACH USTNYCH UCZNIÓW W CELU BEZSTRESOWEJ KOMUNIKACJI NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH. Wielu nauczycieli języków obcych zastanawiało się jak uczyć swobodnego mówienia w języku obcym bez deprymowania i hamowania uczniów w ich rozwoju. Referat ten podkreśla istotę rozwijania sprawności mówienia w procesie nauczania języków obcych i rolę nauczyciela w jej promowaniu. W swojej wieloletniej praktyce nauczania języka angielskiego, zauwaŝyłam, Ŝe zachęcenie uczniów do rozmowy w języku angielskim na lekcji naleŝy do jednej z najtrudniejszych zadań, a zarazem wyzwań, które stoją przed nauczycielami języków obcych. Dlaczego komunikacja werbalna jest tak istotna? Co powstrzymuje uczniów przed aktywnym uczestnictwem w lekcji, swobodnej dyskusji w języku obcym? Jak temu zaradzić? PoniŜej postaram się odpowiedzieć na postawione pytania. Język to instrument słuŝący do komunikowania się, przekazywania poŝądanej informacji, róŝny i charakterystyczny dla danej grupy społecznej, danej epoki, itp. JuŜ pod koniec lat 60-tych metodolodzy i lingwiści dostrzegli istotę połączenia kompetencji komunikatywnych (tj. wiedzy potrzebnej do uŝycia języka w kontekście społecznym) i lingwistycznych (tj. znajomości struktur językowych) oraz zmiany ról nauczyciela i uczniów w procesie nauczania-uczenia się komunikatywności językowej. Dało to początek, tzw. CLT (Communicative Language Teaching) nowej metodzie kładącej nacisk jednocześnie na umiejętność płynnego mówienia i komunikowania się (tzw. fluency) oraz znajomość i umiejętność stosowania struktur językowych (tzw. accuracy). W praktyce codziennej spotyka się uczniów, którzy zbytnio koncentrują się na poprawności gramatycznej, kolokacji wyrazowej, posiadających wiedzę językową a mimo to mających trudności w swobodnej komunikacji. Bywa równieŝ, Ŝe uczniowie mówią w miarę sprawnie, lecz popełniają mniej lub bardziej zauwaŝalne błędy (wciąŝ będąc komunikatywnymi). Jaka jest rola nauczyciela? Nauczyciel moŝe zarówno sprzyjać jak i hamować swobodną komunikację w klasie. Nauczyciel moŝe być: 1

2 (a manager) - menadŝerem stwarzającym sytuacje promujące komunikacje; (an adviser) doradcą monitorującym komunikacje; (a co-communicator) partnerem partycypującym w dyskusji. W klasach, w których nauczyciel pełni dominująca rolę (tzw. teacher-centred), swobodna komunikacja jest zaburzona, w przeciwieństwie do (tzw. studentcentred classroom) typu relacji klasowych, w których uczniowie dominują w komunikacji. Zatem rola nauczyciela sprowadzi się mniej do mówienia a bardziej do słuchania, stale nadzorując przebieg komunikacji. W/w model jest idealny, ale trudny do osiągnięcia, gdyŝ podczas zajęć moŝe ona przybrać niepoŝądany kształt, mianowicie uczniowie często przechodzą na uŝywanie języka ojczystego. By temu zaradzić nauczyciel winien odpowiednio pokierować grupą uczniów, poprzez: 1. Odpowiednią motywację wskazanie zalet płynących ze znajomości języka obcego w chwili obecnej ( słuchanie i oglądanie przekazów w wersji oryginalnej, moŝliwość porozumienia się z obcokrajowcami) i perspektywicznej zwłaszcza w chwili przystąpienia Polski do UE); zainteresowanie przedmiotem (atrakcyjne lekcje, materiał pokrywający się z sytuacjami bieŝącymi i zainteresowaniami uczniów). 2. Odpowiednia atmosfera, sprzyjająca rozwojowi uczniów stworzenie bezstresowej, humorystycznej, zdrowej tj. bez niezdrowej rywalizacji; stworzenie równych szans wypowiadania się (tu wziąć pod uwagę introwertyków i ekstrawertyków); zweryfikowanie techniki poprawiania błędów w wypowiedziach ustnych, stawiając nacisk zarówno na płynność jak i akuratność wypowiedzi. Wszystko zaleŝy od kategorii błędów popełnianych przez uczniów, tych popełnianych sporadycznie lub systematycznych, wynikających z braku wiedzy lub niechlujstwa wypowiedzi. Największą wagę naleŝy zwrócić na błędy systematyczne, których uczniowie: nie są świadomi i nie potrafią ich samodzielnie poprawić, bowiem wynikają z braku ich wiedzy, którą naleŝy uzupełnić; często są świadomi i starają się ustawicznie poprawiać lub teŝ ignorują, gdyŝ w danym momencie najistotniejszym jest dla nich treść przekazu a nie jakość. Błędy systematycznie popełniane w wypowiedziach ustnych naleŝy poprawiać, pytanie czy robić to w trakcie wypowiedzi, czy teŝ po jej zakończeniu. Wszystko zaleŝy od jakości przekazu: czy jest on zrozumiały dla odbiorców czy jedynie dla autora wypowiedzi, czy utrwala błędne struktury, wymowę i słownictwo, czy teŝ nie. 2

3 W kaŝdego rodzaju poprawie błędów: natychmiastowej lub rekapitulującej cała wypowiedz naleŝy stosować, tzw. stopniowanie popraw, tj.: 1. samo poprawa (self correction), czyli pozwolić uczniom na samo poprawę, sprawdzając w ten sposób stan wiedzy; 2. poprawa kolegów/koleŝanek (peer correction), czyli tak pokierować grupą uczniów (indywidualnie, grupowo lub zbiorowo), aby sami dostrzegli błąd/błędy i sami starali się udzielić poprawnej odpowiedzi; 3. poprawa nauczyciela (teacher - correction), czyli podanie gotowych wzorów poprawnej wypowiedzi. Według metodyków lingwistów (Celcia-Murcia) nauczyciele powinni aktywizować uczniów indywidualnie lub zbiorowo oraz unikać gotowych podpowiedzi, które uwaŝa się za metodycznie mniej konstruktywne. Nie oznacza to, Ŝe dwie pierwsze techniki pozbawione są ingerencji nauczyciela. Jego zadaniem jest zawsze udzielanie tzw. feedback, zarówno pozytywnego jak i negatywnego (oczywiście unikając sytuacji, w których uczniowie mogliby czuć się ośmieszeni). WaŜne jest by ilość oddźwięków negatywnych ze strony nauczyciela lub innych uczniów nie była zbyt duŝa, bo moŝe to zniechęcić wraŝliwych i ambitnych uczniów. Co to jest feedback? Jeśli mówimy o cechach komunikacji, moŝemy wyróŝnić: lukę informacyjną, wybór treści i formy (dla przekazania informacji) oraz feedback, czyli oddźwięk lub reakcję zwrotną. Luka informacyjna występuje, kiedy autor wypowiedzi wie coś, co chce przekazać a czego odbiorca wypowiedzi jeszcze nie wie. Jeśli autor jest zrozumiany przez odbiorcę, moŝemy mówić o oddźwięku. Mogą to być reakcje w formie ruchu, mimiki, gestu, bądź odpowiedzi. Zajęcia języków obcych powinny zawierać róŝnorodność zadań, w których uczniowie ćwiczą język w rozmaitych sytuacjach, tj.: wypowiedzi lub dyskusje indywidualne, w parach, zbiorowe, powtarzania chóralne, warm ups, sytuacje stymulujące naturalne uŝycie języka w formie spontanicznych pytań i odpowiedzi (dotyczących, na przykład, dnia codziennego), wyraŝania opinii, stawiania argumentów, Roleplays, czyli odgrywania ról. To zróŝnicowanie zadań rozwijających sprawność mówienia realizowane jest w ścisłej korelacji z rozwojem innych sprawności językowych, tj. słuchania i 3

4 czytania. Mówienie jest przecieŝ nieodzownie związane ze słuchaniem. Słysząc pytanie staramy się udzielić odpowiedzi. Czytając głośno, ćwiczymy prawidłową wymowę. Teksty dają nauczycielom moŝliwość ćwiczeń dodatkowych na bazie tekstu, ćwiczeń utrwalających słownictwo lub strukturę, tzw. drills, aŝ po ćwiczenia typowo komunikacyjne. Według niektórych metodyków lingwistów, na przykład Larsen Freeman, waŝne jest by umoŝliwić uczniom pracę z tekstem oryginalnym, jak i tym opracowanym przez metodyków, a takŝe dostarczać róŝnorakich przekazów słuchowych: telewizyjnych, radiowych, własne wypowiedzi na lekcjach. NaleŜy dyskretnie zmuszać do jak najczęstszego uŝywania języka przez siebie samych, kontrolując i tak sterując dyskusją, aby kaŝdy z uczniów miał choćby minimalny udział w dyskusji. NaleŜy pamiętać, Ŝe mówienie to sprawność, i jak kaŝda sprawność wymaga ćwiczeń i powtórzeń, gdyŝ nierozwijana zanika. Na zakończenie referatu przytoczę najwaŝniejsze zasady kierowania dyskusją w klasie i związanym z tym poprawianiem błędów, sformułowane przez Julian Edge. Są to: 1. klarowne sformułowanie zadania (kaŝdy zna swoje role), 2. nadzorowanie, pomoc w razie potrzeby, 3. nadzorowanie i kontrola uŝycia właściwego języka, 4. ingerowanie tylko w razie potrzeby, 5. opóźnianie poprawy błędów, stosując następujące techniki według potrzeb: echo-feedback with dead ends, czyli powtarzanie części wypowiedzi, urywając w miejscu, w którym popełniony został błąd; daje to moŝliwość do samo poprawy lub poprawy koleŝeńskiej; a slip of paper, czyli zapisów błędów popełnianych przez ucznia bez konieczności przerywania wypowiedzi; równieŝ daje to moŝliwość do samo poprawy lub poprawy koleŝeńskiej; written correction on a board, czyli zapisów błędów popełnionych przez ucznia/uczniów (najczęściej anonimowo) na tablicy z moŝliwością do samo poprawy lub poprawy koleŝeńskiej; moŝe ona być poprzedzona w/w techniką; different techniques of delayed correction, czyli róŝne techniki poprawy przesuniętej, tj. zmiana intonacji, mimika, gesty, marszczenie brwi, ruch głową, sugerujący aprobatę lub dezaprobatę; categorizing mistakes, stopniowanie wagi błędów w formie tabelki pomocniczej (accuracy, fluency, vocabulary, pronunciation, content = poprawność gramatyczna, płynność wypowiedzi, słownictwo, wymowa, treść przekazu). 4

5 LITERATURA 1. Celcia Murcia, Marianne. Interaction and Communication in the ESOL Classroom. A Forum Anthology: Selected Articles from the English Teaching Forum vols 4. Vol 4. Washington: English Bureau of educational and Cultural Teaching Agency, Edge, Julian. Essentials of English Language Teaching. Harlow: Longman, Galloway, Ann. Communicative Language teaching: An Introduction and Sample Activities. ERIC Digest. June Larsen Freeman, Diane. Techniques and Principles in Language Teaching. New York: OUP, Lee, James F. The role of grammar in communicative language teaching Orwig, Carol J. Commonicative language teaching. Ways to Approach Language Learning. 21 March /CommunicativeLanguage Teaching.ht PoniŜej dołączam kwestionariusz, z którego moŝecie Państwo skorzystać w celu zdiagnozowania czynników warunkujących udział uczniów w dyskusji na lekcjach języków obcych. KWESTIONARIUSZ 1. Klasa 2. Wiek 3. Jak długo uczysz się języka angielskiego? 4. Jakie były twoje wcześniejsze kontakty z językiem angielskim? 5. Kto lub, co motywuje Cię do nauki języka angielskiego? 5

6 - plany na przyszłość, (jakie?) - rodzice - nauczyciel - koledzy - chęć zaliczenia przedmiotu - inne Czy lubisz mówić po angielsku w czasie zajęć? TAK/NIE Dlaczego? 7. Czy czujesz się swobodnie mówiąc po angielsku? TAK/NIE Dlaczego? 8. Jak często bierzesz udział w konwersacji na lekcji? nigdy, rzadko, często, zawsze 9. Czy zwracasz uwagę na gramatykę lub wymowę podczas mówienia? TAK/NIE 10. Czy boisz się mówić przed: - nauczycielem? - całą klasą? - tylko niektórymi uczniami? Dlaczego? 11. Czy nauczyciel uŝywa języka angielskiego: - przez całą lekcję? - w komunikacji pedagogicznej? 6

7 - w komunikacji organizacyjnej? 12. Czy nauczyciel zachęca Cię do uŝywania języka angielskiego przy kaŝdej okazji? TAK/NIE 13. Jaki jest najczęstszy model klasowej interakcji? - lekcja zdominowana prze nauczyciela - lekcja oparta głównie oparta na udziale nauczyciela - lekcja oparta głównie na udziale uczniów 14. Czy twój nauczyciel stosuje róŝnorodne ćwiczenia ustne? TAK/NIE Jeśli tak, jakie są to ćwiczenia? 15. Jak i kiedy twój nauczyciel poprawia błędy twoich wypowiedzi? - podczas wypowiedzi - po wypowiedzi - nigdy Jak? 16. Jak myślisz, czy układ ławek w sali mógłby wpłynąć na komunikację na lekcji języka angielskiego? TAK/NIE Jeśli tak, to jaki? mgr Ewa Futkowska jest nauczycielką j. angielskiego. Pracuje w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Opolu. 7

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Dobry nauczyciel, czyli kto?

Dobry nauczyciel, czyli kto? Dobry nauczyciel, czyli kto? Olga Trendak Proces nauczania wymaga niewątpliwie wyjątkowej elastyczności i otwartości ze strony nauczycieli. Nie jest bowiem łatwo umiejętnie przechodzić od jednej do drugiej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 135-145. Małgorzata Dąbrowska

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 135-145. Małgorzata Dąbrowska ROLA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH W AKTYWACJI STRATEGII UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH. CZĘŚĆ III. CECHY OSOBOWOŚCI: PRZEGLĄD BADAŃ Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 135-145 Małgorzata Dąbrowska Państwowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd

Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Metody nauki języków obcych - szybki przegląd Szkoły językowe prześcigając się w reklamowaniu swoich usług uŝywają wielu określeń typu "metoda X", "rewelacyjna metoda Y"..., gdzie nie zawsze i nie dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH ZEROWYCH HAPPY DWARFS w roku szkolnym 2012/2013 Autor: mgr Sylwia Krause Radlin 2012 Celem wychowania

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

METODY TWÓRCZE W PRACY Z DZIEĆMI. Opracowała Maria Chudyk

METODY TWÓRCZE W PRACY Z DZIEĆMI. Opracowała Maria Chudyk METODY TWÓRCZE W PRACY Z DZIEĆMI Opracowała Maria Chudyk Coraz powszechniejsza świadomość, Ŝe najwaŝniejsze jest dziecko i jego rozwój, spowodowały zmiany w metodyce wychowania przedszkolnego. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

mgr Izabela Zacłona Autorski program pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej.

mgr Izabela Zacłona Autorski program pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej. mgr Izabela Zacłona Autorski program pracy z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Nowożytne języki obce stanowią obecnie nieodłączny element polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów

Małgorzata Żytko. Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Małgorzata Żytko Pozwólmy dzieciom mówić i pisać w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów Warszawa 2010 Autor książki: Małgorzata Żytko Autor opracowania graficznego: Stefan Drobner

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia Edited by Zdzisław Wąsik Advisory Board Janusz Arabski (Katowice) Jerzy Bańczerowski (Poznań) Andrzej

Bardziej szczegółowo