Rozkład temperatury na powierzchni grzejnika podłogowego przy wykorzystaniu MEB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład temperatury na powierzchni grzejnika podłogowego przy wykorzystaniu MEB"

Transkrypt

1 Rozkład temperatury na powierzchni grzejnika podłogowego przy wykorzystaniu MEB W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu numerycznego - pola temperatury na powierzchni płyty grzejnej dla wybranych warunków pracy. Zagadnienie inżynierskie sprowadzono do ustalonego, dwuwymiarowego pola temperatury z wewnętrznymi źródłami. Obliczenia wykonano przy użyciu metody elementów brzegowych, z pośrednią dyskretyzacją obszaru do wyznaczania całek obszarowych. Wewnętrzne źródła ciepłe przewody grzejne są opisane jako źródło ciepła dodatnie, natomiast moc cieplna oddawana przez płytę grzejną do otoczenia źródła ujemne. Uzyskanie jednolitego pola temperatury na powierzchni płyty grzejnej podczas pracy instalacji centralnego ogrzewania wpływa na komfort użytkowania pomieszczenia. Na etapie projektowania instalacji c.o. znane jest zapotrzebowanie na moc cieplną poszczególnych pomieszczeń. Instalatorzy dobierają długość elementów grzejnych w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej, uwzględniając zagęszczenie przewodów w strefach, gdzie jest wzmożona wymiana ciepła. Istnieje możliwość przewymiarowania lub niedoszacowania mocy cieplnej grzejnika podłogowego dla poszczególnych stref grzewczych, co może powodować wyczuwalne różnice temperatur na poszczególnych powierzchniach grzewczych. Przy wykorzystaniu symulacji komputerowych istnieje możliwość na etapie wykonywania projektu zoptymalizowania pracy płyty grzejnej, zwłaszcza w narożach ścian, przy przegrodach zewnętrznych. Przedstawiona w artykule symulacja przedstawia pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej. Problem inżynierski sformułowano jako ustalone, zagadnienie płaskie, w których działają wewnętrzne źródła ciepła: źródła dodatnie elektryczne przewody grzejne oraz źródła ujemne moc cieplna oddawana przez płytę grzejną do otoczenia. Zagadnienie rozwiązano przy użyciu metody brzegowych równań całkowych z pośrednią dyskretyzacją obszaru. Przedstawiono przykładowe pola temperatury dla wybranych warunków pracy płyty grzejnej. Równania opisujące ustalone pole temperatury w obszarze płaskim dla rozpatrywanego zagadnienia. Równania różniczkowe opisujące ustalone pole temperatury w obszarze płaskim. Warunki brzegowe. W zagadnieniu przyjęto, że procesy przewodzenia ciepła są bliskie stanom ustalonym oraz w układzie występują wewnętrzne źródła ciepła. Dwuwymiarowe, ustalone pole temperatury z wewnętrznymi źródłami q υ opisane jest równaniem różniczkowym Poisson a: Zagadnienia brzegowe dla równań różniczkowych opisujących procesy ustalonego przewodzenia

2 ciepła formułuje się w postaci [1]: warunku brzegowego I rodzaju warunek Dirichleta zakładającego na brzegu obszaru wartości temperatury, warunku brzegowego II rodzaju warunek Neumanna zakładającego na brzegu obszaru wartości strumienia ciepła, Rys. 1. Szkic do rozważań zagadnień brzegowych w jednospójnym obszarze płaskim warunku brzegowego III rodzaju warunek Robina opisującego równość strumienia ciepła na brzegu obszaru dopływającego z wnętrza obszaru i strumienia ciepła przejmowanego przez medium otaczające rozważany obszar. Zagadnienie brzegowe pierwszego rodzaju w przestrzeni dwuwymiarowej R 2 Zagadnienie brzegowe drugiego rodzaju w przestrzeni dwuwymiarowej R 2 Zagadnienie brzegowe trzeciego rodzaju w przestrzeni dwuwymiarowej R 2

3 Brzegowe równania całkowe opisujące ustalone przewodzenie ciepła w przestrzeni dwuwymiarowej Przy założeniu, że w obszarze płaskim (Λ) ograniczonym zamkniętą krzywą (L) (rys. 1) na części powierzchni są zadane wartości temperatury opisane warunkiem brzegowym (2), natomiast na części powierzchni są zadane wartości strumienia ciepła opisane warunkiem brzegowym (3) całkowe równanie opisujące ustalone pole temperatury na brzegu obszaru ma postać [2]: gdzie jądra całkowe (rozwiązania podstawowe) KT(p, q) i KQ(p, q) mają postać:

4 Współczynnik χ(p) jest zale żny od krzywizny krzywej (L) punkcie (p) i dla gładkiego fragmentu brzegu jest równy χ(p) = 1/2. Po wyznaczeniu niewiadomych wartości T(p) i q(p) odpowiednio na częściach linii brzegowej (Lf) i (Lg) przez rozwiązanie równania całkowego (5) temperaturę T(u) w dowolnym punkcie (u) obszaru płaskiego(λ) można wyznaczyć ze związku: Wyznaczanie całek po wnętrzu obszaru W rozpatrywanym zagadnieniu występuje całka po wnętrzu obszaru (7).

5 Dyskretyzacja podlega również wnętrze obszaru płaskiego. W celu uniknięcia dyskretyzacji wnętrza obszaru zastosowano pośrednią dyskretyzację obszaru. Podstawą proponowanej metody w rozwiązywaniu całek po obszarze płaskim (lub przestrzennym) jest założenie, że narożami płaskich powierzchni cząstkowych (trójkątów) lub objętości cząstkowych (ostrosłupów) są punkty wyznaczające panele i punkty kolokacji na panelach. Korzystając z brzegowych punktów paneli i punktów kolokacji można dokonać dyskretyzacji wnętrza zarówno obszaru płaskiego jak i przestrzennego [3]. Rys. 2. Zasada dyskretyzacji wnętrza obszaru płaskiego (Λ) przy wykorzystaniu brzegowych punktów kolokacji Obszar płaski o wypukłym brzegu można podzielić na dowolną ilość płaskich powierzchni cząstkowych, z których każda jest trójkątem, którego wierzchołki leżą na linii brzegowej. Przy założeniu, że jeden wierzchołek wszystkich trójkątów jest wierzchołkiem wspólnym, suma pól powierzchni cząstkowych jest równa powierzchni zdyskretyzowanego obszaru płaskiego (rys. 2.). Dla dwuwymiarowego, ustalonego przewodzenia ciepła, przyjmując, że na powierzchniach cząstkowych o wspólnym wierzchołku na elemencie [i] wartość funkcji qυ(p [i] ) opisujących pole źródłowe w obrębie danej powierzchni obszaru jest stała, całkę (7) można zapisać w postaci [3]:

6 Numeryczne rozwiązanie równań całkowych Zastępując powierzchnię brzegową (S) układem (J) powierzchni cząstkowych i przyjmując, że wartości funkcji i w obrębie każdej powierzchni cząstkowej mają stałą wartość równanie całkowe (5) można sprowadzić do układu algebraicznych równań liniowych (J): gdzie (K) jest liczbą podobszarów elementarnych wyodrębnionych w obszarze (Ω). Pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej Wyznaczyć pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej dla wybranych przypadków ułożenia przewodów grzejnych. W celu wizualizacji wyników rozwiązania zagadnienia pola temperatury pokazano przypadek dla mniejszej ilości przewodów grzejnych. Moc przewodów grzejnych przyjęto w wysokości 7,5 W/mb. Moc cieplna oddawana z powierzchni grzejnej do otoczenia przyjęto w wysokości 60 W/m2. Warunki brzegowe przyjęto następujące: na krawędzi lewej i górnej przyjęto temperaturę przegrody równą 18 o C, na krawędzi prawej i dolnej przyjęto temperaturę przegrody równą 20 o C.

7 Na zdjęciu przedstawionym na rys. 3c widoczna jest wzmożona wymiana ciepła w rogu pomieszczenia oraz zdecydowanie wyższa temperatura posadzki z obniżoną temperaturą w narożu. Rys. 3a. Ułożenie przewodów grzejnych Rys. 3b. Pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej dla jednego przewodu grzejnego (szkic rys. 3a) Rys. 3c. Zdjęcie kamerą termowizyjną naroża pomieszczenia, w którym źródłem ciepła jest ogrzewanie podłogowe

8 Rys. 4a. Ułożenie przewodów grzejnych Rys. 4b. Pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej dla kilku przewodów (szkic rys. 4a) Rys. 5b. Pole temperatury Rys. 5a. Przesunięte na powierzchni płyty grzejnej przewody grzejne w dla kilku przewodów (szkic stosunku do układu z rys. 5a) Skala barw dla rys. rysunku 4a 4b i 5b identyczna Rys. 6a. Zmniejszenie ilości przewodów grzejnych oddalenie od przegrody ze źródłem ciepła Rys. 6b. Pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej dla rys 6a Skala barw dla rys. 4b, 5b oraz 6b identyczna

9 Rys. 7b. Pole Rys. 7a. Zmniejszenie temperatury na ilości przewodów powierzchni płyty grzejnej grzejnych oddalenie od dla rys 6a Skala barw dla przegrody ze źródłem rys. 4b, 5b, 6b oraz 7b ciepła identyczna Wnioski Wyniki obliczeń numerycznej symulacji przedstawiają pole temperatury na powierzchni płyty grzejnej dla kilku wybranych przypadków. Komputerowa symulacja, przy wykorzystaniu metody elementów brzegowych pola temperatury pozwala na optymalne zaprojektowanie trasy przewodów grzejnych, tak by temperatura posadzki nie przekraczała wartości dopuszczalnej związanej z wymaganiami komfortu cieplnego i jednocześnie jej rozkład był jak najbardziej równomierny. Dotyczy to zwłaszcza stref, gdzie jest wzmożona wymiana wzrost zapotrzebowania na moc cieplną, na przykład strefy przy drzwiach, oknach lub narożach przegród zewnętrznych. Sposób wyznaczania nieustalonego pola temperatury w przekroju poprzecznym płyty grzejnej metodą elementów brzegowych został opisany w artykule [4] Symulacja pola temperatury w płycie grzejnika podłogowego metodą brzegowych równań całkowych [4]. Obliczenia wykonano własnym programem autorskim w języku programowania Fortran przy użyciu kompilatora firmy Intel. LITERATURA [1] Brebbia C.A., Telles J.F.C., Wrobel L.C.: Boundary Element Techniques. Theory and Applications in Engineering. Springer-Verlag NY [2] Majchrzak E.: Metoda elementów brzegowych w przepływie ciepła, Wyd. Pol. Częstochowskiej [3] Piotr Rynkowski, Tomasz Janusz Teleszewski, Numeryczne modelowanie procesów przewodzenia ciepła w obiektach z wewnętrznymi źródłami Metodą Elementów Brzegowych z Pośrednią Dyskretyzacją Obszaru, XIII Warsztaty Naukowe PTSK Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Kazimierz Dolny n/wisłą [4] Rynkowski Piotr, Teleszewski Tomasz, Symulacja pola temperatury w płycie grzejnika podłogowego metodą brzegowych równań całkowych, XIV Warsztaty Naukowe PTSK, Symulacja w Badaniach i Rozwoju, Krynica-Zdrój [5] Press W.H., Teukolsky S.A., Vetterling W.T., Flannery B.P.: Numerical Recipes Cambridge University Press Third ed

10 Autor: dr inż. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, dr inż. Piotr RYNKOWSKI Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Katedra Ciepłownictwa, Białystok

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP

Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Podstawy teoretyczne i algorytmy w modelu SIMP Zespół 2 Streszczenie Pakiet SIMP - Studencki Iteracyjny Model Przepływu, został wykonany jako projekt studencki w ramach programowania zespołowego na Wydziale

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland email: kbalonek@g10.pl, slagozd@gmail.com Praca dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną binarną są określane mianem zadania programowania binarnego. W stosunku do dyskretnych modeli decyzyjnych stosuje się odrębną klasę metod ich rozwiązywania. W dalszych częściach niniejszego rozdziału zostaną

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LADOWEJ INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LADOWEJ (L-5) Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. No. 1/011 Redaktor numeru: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz NOWICKI Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa 011

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska

ROZPRAWA DOKTORSKA. Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą bieżącą. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ROZPRAWA DOKTORSKA Waldemar Tadeusz Wiejak Zastosowanie analitycznych i numerycznych metod wspomagania projektowania do lamp z falą

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY Aleksander Sładkowski Tomasz Kuminek Politechnika Śląska (Katowice) 1. Wstęp Modelowanie współpracy kontaktowej systemu koło szyna

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. POLITECHNIKA POZNAŃSKA Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Paweł Berlak Norek Adrian Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków wiadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

Studenckie laboratorium obliczeniowe

Studenckie laboratorium obliczeniowe Studenckie laboratorium obliczeniowe dr inż. Jacek Olszewski dr inż. Rafał Orlik dr inż. Grzegorz Pawlik mgr inż. Karol Tarnowski pod redakcją dr. hab. inż. Włodzimierza Salejdy, prof. nadzw. PWr E-skrypt

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI

WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ZAKŁAD NAUKOWY USUWANIA ŚCIEKÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Z KANALIZACJI Część II Obiekty kanalizacyjne Przewodnik

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA

Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Teoretycznej Sebastian Szkoda Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA Opiekun: dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr. 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo