BIULETYN INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Na ogłoszony w 1983 r. konkurs Oddziału Łódzkiego PTMTS na najlepszą pracę teoretyczną z mechaniki technicznej wpłynę ło 10 prac z nastę pują cyc h Wszystkie prace wysiane zostały do Sąd Konkursowy recenzentów. oś rodków: Gdań sk 2 Warszawa 1 Bydgoszcz 1 Opole 1 Poznań 4 Łódź 1 pracował w składzie: prof, dr Jerzy Leyko przewodniczą cy prof, dr Zdzisław Orzechowski, prof, dr hab. Jerzy Sułocki doc. dr Janusz Lipiń ski. Członkowie postanowili nie przyznawać nagrody I stopnia; przyznano dwie równorzę dne nagrody II stopnia za prace: pt. Graniczne zagadnienia odwrotne dla równania falowego" autor Krzysztof Grysa Poznań, Wpływ oscylacji na konwekcyjne przekazywanie ciepła w zastosowaniu do zbiorników okrę towych" autor Stefan Doerffer Gdań sk. Wysokość nagrody zł. Sąd Konkursowy przyznał nagrodę III stopnia za pracę Okreś lenie poprzecznej efektywnej przewodnoś ci cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułoż onych włóknach metodą kolokacji brzegowej" autor Jan A. Kołodziej Poznań. Wysokość nagrody zł. Przyznał też wyróż nienie za pracę Zginanie belek lepkosprę ż ystyc h na podłożu Teologicznym" autor Tadeusz Smoleń Opole. Wysokość wyróż nienia zł. SPRAWOZDANIE z działalnoś ci Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w roku 1983 I. Działalność organizacyjna W 15 oddziałach PTMTS liczba członków PTMTS zwię kszyła się. Na koniec 1983 r. wynosiła łą cznie Odbyły się dwa zebrania Plenum Zarzą du II. Działalność naukowa Głównego. Odbyły się 73 zebrania naukowe o nastę pują ce j tematyce: Oddział w Bielsku Białej 1. Przemysław Wasilewski Kierunki działalnoś ci naukowej zespołu odlewnictwa Instytutu Technologiczno Samochodowego" Maksymilian Dudyk Wpływ procesów topienia na właś ciwoś i c mechaniczne siluminów odlewanych do form piaskowych" Mech. Teorct. i Stos. 3 4/84

2 642 BIULETYN INFORMACYJNY 3. Zbigniew Krajewski Wpływ konwekcji swobodnej na zapłon oś rodka porowatego" Roman Btocki Komentarz do filmu z badań spalania w komorze silnika wysokoprę ż neg o przeprowadzonych przez Instytut Ricardo w Anglii" Oddział w Bydgoszczy 5. Mirosław Malec Opis ruchu ciała o zmiennej masie" R. Gutowski Rola współczesnej matematyki w badaniach mechaniki" Oddział w Czę stochowie 7. Piotr Kulski, Witold Lewandowski Komórkowo kominowy charakter konwekcji swobodnej od izotermicznych, poziomych powierzchni wymieniają cych ciepło w przestrzeni nieograniczonej" Marek Janik Swobodna turbulentna struga izotermiczna w polu oddziaływań akustycznych" Roman Klajny Nieizotermiczna struga osiowo symetryczna w polu akustycznym" Tadeusz Tarnowski Analiza charakterystyk aerodynamicznych profili turbinowych" S. Bednarek Wpływ parametrów wlotowej warstwy przyś ciennej na stratę brzegową palisady łopatkowej" M. Foltyń ski Kinematyka i dynamika maszyn z krą ż ą m cy tłokiem" Henryk Kudela Modelowanie przepływów metodą dyskretnych wirów" Janusz Rybak Spójny system obliczeń narzę dzi obwiedniowych do ewolwentowych uzę bień walcowych" Oddział w Gdań sku 15. Wacław Przybyło Metody informatyczne w statyce i dynamice duż ych układów konstrukcyjnych" Jacek Błocki Zagadnienia wytrzymałoś ciowe segmentowych powłok obrotowych z ż ebrami" Marek Szwabowicz Geometryczna nieliniowa teoria cienkich powłok sprę ż ystyc h w opisie Langrange'a" A. Beckers RFN Utilization of solar and exhaust energy by organic Rankine cycle" W. K. Nowacki Dynamika oś rodków plastycznych" Aleksander Badower Metoda zbiorów rozmytych w teorii niezawodnoś ci konstrukcji" Kazimierz Wrześ niowski Zastosowanie metod numerycznych w mechanice konstrukcji jednowymiarowych" Oddział w Gliwicach 22. Kazimierz Kutarba Materiały i przemysł w budowie elektrowni ją drowych w Polsce" Franciszek Romanów Trójkierunkowy stan przemieszczenia izotropowego rdzenia w konstrukcji przekładowej" Zbigniew Olesiak Prof. Maksymilian Tytus Huber twórca Stereomechaniki" Stanisław Dubiel Asymptotyczność w sensie Waż ewskiego i sterowalność W układzie mechanicznym" Oddział w Krakowie 26. R. Gutowski Współczesne metody matematyczne w mechanice" Oddział w Lublinie 27. St. Fijałkowski Pewne aspekty zastosowania łoż ysk gazowych w budowie cieplnych maszyn przepływowych" Ryszard Targowski Nowe koncepcje funkcji kształtu w Metodzie Elementów Skoń czonych" Jarosław Skrynicki Efekt Kaysera w oś rodkach wielofazowych" Ryszard Ostapiuk Aspekty energetyczne urabiania skał" Jan Golec Zagadnienia naprę ż ń e termicznych w rurze gruboś ciennej" Elż bieta Polonis Identyfikacja naprę żń e w wielowarstwowych taś mach przenoś nikowych"

3 BIULETYN INFORMACYJNY Tadeusz Banek Skoń czenie wielowymiarowa filtracja dla pewnych nieliniowych procesów dyfuzji" Waldemar Samodulski Drgania nieliniowego układu dyskretnego o zmiennej okresowo sztywnoś ci i kinematycznym wymuszeniu" 35. Waldemar Marcinkowski Numeryczne badania płaskiego oderwania na podstawie równania NA V1ERA TOKESA" Oddział w Łodzi 36. Sławomir Kruciń ski Metoda elementu brzegowego w geotechnice" Jacek Leź nicki Metoda róż nic skoń czonych w postaci niejawnej, uwikłanej w zastosowaniu do nieliniowych zagadnień przepływów nieustalonych wód gruntowych" Sewer Jakubowski Stateczność dź wigarów skrzynkowych przy złoż onych obcią ż eniach " Andrzej Ż eligowski Stateczność dynamiczna cewki transformatorowej duż ej mocy" Mieczysław Jaronik Badania elastooptyczne kompozytów z uwzglę dnieniem mechaniki zniszczenia" Bogdan Rogowski O pewnych rozwią zaniach zagadnień mechaniki kontaktu ciał stałych" J. Cybulski, R. Przytulski, J. Ziółkowski Wibroizolacja krosna pneumatycznego" P125A" Bogdan Wilczyń ski Optymalizacja konstrukcji obcią ż onyc h dynamicznie na przykładzie napę du okrę tu" Oddział w Opolu 44. Maria Duszek Geometrycznie nieliniowe zagadnienie teorii powłok plastycznych" Jerzy Makowski Nieliniowa analiza statecznoś ci sprę ż yste j cienkich powłok" Jerzy Nowak Rozwią zanie numeryczne drgań własnych wstę pnie naprę ż onyc h powłok obrotowych" Oddział w Poznaniu 47. Michał Kleiber Metody komputerowe w technice" Ryszard Ganowicz Przegląd problematyki badawczej Katedry Mechaniki i Techniki Cieplnej AR w Poznaniu" Andrzej Neimitz Wprowadzenie do mechaniki pę kania" Zbigniew Wesołowski Fale w oś rodku sprę ż ystym" Rastko Ć uki ć z Belgradu Dyfuzja wodoru w płytach metalowych" Krzysztof Wilmań ski Termodynamika układów wieloskładnikowych" A. Green z Nottingham Bending waves in Strongly anisotropic plates" Gottfried Meltzer z Karl Marxstadt,,Investigation of the dynamical behaviour of the human body" Kazimierz Wrzesiń ski Przegląd problematyki badawczej Zakładu Wytrzymałoś ci materiałów ITiKB Polit. Poznań skiej" Roman Gutowski Rola matematyki współczesnej w problematyce mechaniki" Yannis Dafalias z USA Inclastic model of concrete like materials" Oddział w Szczecinie 58. Witold Paczkowski Kształtowanie optymalne kratownic przestrzennych" Grzegorz Szwengier Statyczne obliczanie prowadnic w obrabiarkach" Alfred Jazukiewicz Nieliniowa analiza wytrzymałoś ci płaskich konstrukcji płytowo belkowych, poddanych działaniu złoż onego obcią ż eni a na EMC Riad" Tadeusz Jastrzę bski Analiza wytrzymałoś ci płyt w zakresie sprę ż ysto plastycznym z odkształceniami wstę pnymi" H. Pfau z Wismaru Teoretyczne i praktyczne znaczenie funkcji Greena w mechanice ciała stałego" W. Tiedt Warunki brzegowe w zagadnieniach płytowych" Karol Grudziń ski Nauczanie mechaniki w szkołach wyż szych" (zebranie dyskusyjne) *

4 644 BIULETYN INFORMACYJNY Oddział w Warszawie 65. Jerzy Rutkowski Rola przedmiotów podstawowych w planie studiów wydziałów mechanicznych politechnik" Zbigniew Kaczkowski Formy działalnoś ci PTMTS w minionym 25 leciu" i Trójką tne elementy czasoprzestrzenne" Andrzej Olę dzki, Kazimierz Kę dzior, Marek Bijak Ż ochowski Wybrane działy mechaniki na wyż szych technicznych uczelniach amerykań skich" Oddział we Wrocławiu 68. Edward Gawrych Ż ukowski Dyady w analizie konstrukcji" 69. Paweł Ś niady Punktowe procesy stochastyczne w dynamice konstrukcji" 70. Augustyn Borcz W sprawie nowej teorii ż elbetu" 71. Ryszard Ż uchowski Praca właś ciwa jako kryterium zniszczenia" 72. Jacek Wojciechowski Sprę ż yst e przemieszczenia zbocza wyrobiska 73. Nauczanie mechaniki" (zebranie dyskusyjne) odkrywkowego" III. Sympozja i konferencje naukowe: Oddział w Gliwicach Oddział w Krakowie zorganizował XXII Sympozjum pod hasłem Modelowanie w Mechanice" odbyte w dniach w Wiś le. Uczestniczyło osób towarzyszą cych. Wygłoszono 62 referaty. Dyskutowało 216 osób. Opublikowanych 66 prac w zbiorze referatów. W ramach sympozjum Modelowanie w Mechanice" zorganizowano sesję naukową Polioptymalizacja". Wygłoszono 15 referatów, z których opublikowano w ZN Pol. Ś. l 13, a w zbiorze referatów sympozjum 3. Głos w dyskusjach nad referatami zabrało 50 osób. zorganizował w dn III Krajowe Sympozjum nt. Wpływ wibracji na otoczenie", które zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyło 50 osób. Wygłoszono 27 referatów. W dyskusji wzię ło udział 29 osób. W ramach Sympozjum odbyła się Sesja Naukowa nt. Potrzeby i moż liwośi c wykorzystania mechaniki we współczesnej technice". Uczestniczyło 30 osób. IV. Seminarium i Kursy: Oddział w Gdań sku Podstawy stosowanej analizy funkcjonalnej" prelegent Eugeniusz Bielewicz. I IV kw. 83 r. uczestników 9. Seminarium. Oddział w Czę stochowie Zespół zmę czenia i mechaniki pę kania materiałów i konstrukcji w dn V.83, liczba uczestników 68 osób. Oddział w Poznaniu Kursy wykładowe 4 wykłady Michała Kleibera z IPPT PAN W wa nt. O zastosowaniach metody elementów skoń czonych w liniowych i nieliniowych zagadnieniach mechaniki w terminach 3,10,17 i , uczestników 154 osoby. 4 wykłady K. Wilmań skiego z IPPT PAN w dn oraz 5 i nt. Modelowanie termodynamiczne układów fizycznych" osób na każ dym wykładzie. Oddział w Szczecinie Oddział PTMTS Szczecin wspólnie z Zakładem Konstrukcji i Mechaniki Okrę tów Instytutu Okrę towego Politechniki Szczeciń skiej zogranizował cykl

5 BIULETYN INFORMACYJNY 645 Oddział w Zielonej Górze wykładów nt. Zastosowanie rachunku tensorowego w mechanice oś rodków cią głych". Wykłady wygłosił Chr. Reissmann z Uniwersytetu im. Piecka w, Rostoku. Odbyło się 10 dwugodzinnych wykładów w okresie r. Wykłady były prowadzone w j. angielskim. W dn r. zorganizowano polsko niemieckie (NRD) seminarium n.t. Wpływ imperfekcji na wytrzymałość konstrukcji cienkoś ciowych". Wygłoszono 10 referatów w j. angielskim. Uczestniczyło 20 osób. Seminarium szkoleniowe nt. Metody komputerowe w dynamice układów dyskretnych". Seminaria prowadził Leszek Szeloch w WSJ w Zielonej Górze, terminy spotkań: 4.05., , 1.06., , r. Uczestników 33. V. Konkursy naukowe: Oddział w Czę stochowie Oddział w Łodzi ogłoszono konkurs p.n. Ogólnokrajowy konkurs na prace doś wiadczalne z mechaniki ciała stałego" (nie odbył się z powodu zbyt małej liczby nadesłanych prac). W IV kw. 83 r. rozstrzygnię ty został konkurs na najlepszą pracę z dziedziny mechaniki technicznej (wpłynę ło 10 prac). Nagrody I stopnia nie przyznano. Dwie II nagrody przyznano Krzysztofowi Grysie za pracę nt. Graniczne zagadnienia odwrotne dla równania falowego" i Stefanowi Doerfferowi pracę Wpływ oscylacji na konwekcyjne przekazywanie ciepła w zastosowaniu do zbiorników okrę towych". III nagroda Jan Kołodziej za pracę Okreś lenie poprzecznej efektywnoś ci przewodnoś ci cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułoż onych włóknach metodą kollokacji brzegowej". Wyróż nienie Tadeusz Smoleń za pracę Zginanie belek lepkosprę ż ystyc h na podłożu Teologicznym". za VI. Działalność Zeszyt MTiS wydawnicza W roku 1983 ukazały się drukiem nastę pująe c zeszyty kwartalnika tom 19 zeszyt 3/81 w lutym 83 tom 20 zeszyt 1 2/82 w kwietniu 83 tom 20 zeszyt 3 4 /82 we wrześ niu 83 MTiS: Oddział w Gliwicach 1 Zbiór referatów XXII Sympozjum Modelowanie w Mechanice" z. 48 Gliwice 1983 r. ss 487. Zbiór referatów Sesji naukowej Polioptymalizacja W: ZN. Pol. Ś. l s. Automatyka, s. 67. Gliwice 1983, ss Współudział Gliwickiego Oddziału PTMTS. XVI JUGOSŁOWIAŃ SKI KONGRES MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Bccići (Czarnogóra, Jugosławia) 28 maja 2 czerwca 1984 XVI Kongres był jubileuszowy, bowiem od momentu założ enia Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki upłynę ło 30 lat. Z tej to okazji Jugosłowiań skie Towarzystwo Mechaniki zostało odznaczone, w uznaniu swoich zasług, przez Prezydium Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii Orderem Pracy ze złotym wień cem. W latach Kongresy i zarazem zjazdy delegatów odbywały się co dwa

6 646 BIULETYN INFORMACYJNY lata, w nastę pnym okresie co trzy lata. Jugosłowiań skie Towarzystwo Mechaniki zostało założ one 13 lutego 1954 przez 46 członków założ ycieli, z których ponad polowa już nie ż yje. Obecnie Towarzystwo zrzesza około 600 członków w Serbii, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Boś ni i Hercegowinie oraz w Wojwodinie. Od roku 1983 przewodniczą cym Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki jest prof. Luka Vujasevic, a sekretarzem generalnym (od r. 1982) prof. Jovo Jarić. Na XVI Kongresie obaj zostali wybrani na nastę pną trzyletnią kadencję. Na program Kongresu składały się ceremonie otwarcia i zamknię cia, 4 referaty generalne oraz referaty 15 minutowe w liczbie 251 (przyję tych do wygłoszenia 280) w nastę pują cyc h działach: A. mechanika ogólna 53 referaty, B. mechanika płynów 64, C. mechanika ciała stałego odksztalcalnego 134. Każ dy z powyż szych działów był podzielony na 3 podgrupy: 1, metody analityczne, 2. metody numeryczne i 3. metody doś wiadczalne. Najwię cej referatów przedstawiono w dziale C; do mechaniki ogólnej zakwalifikowane prace z mechaniki oś rodków cią głych. W Kongresie wzię ło udział 314 uczestników z Jugosławii (zgłoszonych było 340) i 21 z zagranicy (zgłoszonych 82). Przyjechali przedstawiciele 13 pań stw, a mianowicie: Austria 1, Belgia 1, Czechosłowacja 1, Grecja 1, Kanada 2, NRD 1, Polska 3, RFN 1, Stany Zjednoczone A.P. 2, Wę gry 1, W. Brytania 2, Włochy 2 i ZSRR 3. W dziale A. mechanika ogólna wyróż nione zostały nastę pująe c grupy zagadnień: Al zasady, optymalizacja, mechanika relatywistyczna, A2 mechanika oś rodków cią głych, A3 drgania i dynamika układów. W dziale C. mechanika ciała stałego odkształcalnego, wyróż nione nastę pująe c problemy: Cl sprę ż ystoś, ćc2 sprę ż ysto plastycznoś ć i plastycznoś ć, C3 lepkosprę ż ystoś, ćc4 stateczność konstrukcji, C5 dynamika konstrukcji, C6 mechanika pę kania, Cl metody numeryczne, C8 metody doś wiadczalne, C9 inne. Najbardziej szczegółowy podział dotyczył działu B. mechanika płynów. Było tu 15 grup tematycznych od turbulencji, zagadnień warstwy przyś ciennej, wpływu pola magnetycznego, przepływów lepkich, kawitacji, udaru hydraulicznego, stabilnoś ci przepływów aż do zagadnień aplikacyjnych dotyczą cych przepływów w maszynach i technik doś wiadczalnych. Na otwarciu Kongresu przemawiali: przewodniczą cy Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki, prof. L. Vujasevic, przedstawiciele władz jugosłowiań skich, prof. Jurgen Zierep przewodniczą cy GAMM (w przyszłym roku konferencja i zjazd Gesehchaft fur angewandte Mathematik wid Mechanik ma się od w Dubrowniku), nastę pnie akademik W. Rumiancew ze ZSRR oraz niż ej podpisany, który w imieniu PTMTS przekazał Zarzą dowi Głównemu Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki medal 25 lecia naszego Towarzystwa, znaczki PTMTS i ż yczeniu z okazji jubileuszu 30 lecia. Wykład pt. 30 lecie Jugosłowiań skiego generalne zostały wygłoszone w pierwszym Towarzystwa Mechaniki wygłosił prof. Vlatko Brć ić. Referaty dniu obrad Kongresu, były to: 1. Stjepan Jeć ić, Nowe osią gnię cia optyki w doś wiadczalnej analizie naprę ż eń, 2. Kemal Hanjalić, Nowe osią gnię cia w modelowaniu i obliczaniu turbulentnych procesów, 3. Apostoł Poceski, Krytyczny przeglą d podstaw metody elementów skoń czonych, 4. Klaus Jurgcn Bathe i Milś Kojjić, Ostatnie osią gnię cie w nieliniowej analizie konstrukcji powłokowych. Obrady odbywały się równocześ nie w 4 sekcjach, co czę sto powodowało trudność wyboru Wymienię tu subiektywnie kilka spoś ród interesują cych referatów wygłoszonych na Kongresie: referatów. W. Rumiancew, O pewnych zagadnieniach dynamiki sterowania, A. M. Kowalew, Parametryczna identyfikacja nieliniowych drgań układów mechanicznych, F. L. Czernouszko, Dynamika układów z elementami sprę ż ystymi i dysypatywnymi, M. Micunovic, O warunkach płynię cia materiałów anizotropowych, W. A. Green i D. Milosavljcvic, Fale zginania w silnie anizotropowych płytach i powłokach sprę ż ystych, J. Jarić, Szybkoś ć zwolnienia energii w kwazistatycznej propagacji szczeliny w oś rodku sprę ż ystym i całka J. W wielu pracach, zwłaszcza z termosprę ż ystoś, citermodyfuzji, teorii plastycznoś ci, powoływano się na prace autorów polskich. Tytuł jednej z prac, autorstwa N. Ja. Cyganowej, niestety nie wygłoszony, brzmiał: O pracach A. Przeborskiego w mechanice analitycznej. Na zebraniu Delegatów 30 maja 1984 profesor Witold Nowacki został wybrany członkiem honorowym Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki. Był to dopiero trzeci przypadek takiego wyboru. W po

7 BIULETYN INFORMACYJNY 647 przednich latach wybrano honorowymi członkami zagranicznymi N. I. Muscheliszwilego oraz L. G. Łojcjań skiego ze ZSRR. Lista zasłuż onych członków honorowych, obywateli jugosłowiań skich, zawiera 11 nazwisk. Wniosek w sprawie wyboru prof. W. Nowackiego podpisało 20 osób, a uchwałę podję to jednomyś lnie. Zarząd Główny Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki zaproponował nawią zanie kontaktów dwustronnych z PTMTS w posiaci wspólnych konferencji naukowych. Pierwsza konferencja polskojugosłowiań ska miałaby się odbyć w Jugosławii w r. 1986, a jej tematem bę dą zagadnienia mechaniki oś rodków cią głych ciała stałego. W czasie XVI Kongresu polscy uczestnicy wygłosili 2 referaty. W. Choromań ski wygłosił referat o zastosowaniu procesów Markowa w modelowaniu i badaniu mechanicznych układów pojazd szyny (referat wspólny z J. Kisilowskim i B. Raciborskim). Z. Olesiak mówi! o modelowaniu momentowej teorii plastycznoś ci. Kongres był ś wietnie zorganizowany, w luksusowych warunkach, przynajmniej porównując z naszymi standardami, w trzech hotelach nad Adriatykiem. Tematyka Kongresu przypominała konferencje typu dorocznych zjazdów GAMM. Przedstawione referaty reprezentowały szeroki wachlarz zagadnień, a ich liczba odpowiadała duż ym wielotematycznym konferencjom mię dzynarodowym. Przyjechało mniej niż zwykle uczestników zagranicznych. Na zakoń czenie Kongresu wrę czono dyplomy pię ciu młodym, do lat 35, Jugosłowianom za wyróż niająe c prace z dziedziny mechaniki. Nagroda ta nosi imię Rastko Stojanovica", przedwcześ nie tragicznie zmarłego wybitnego mechanika jugosłowiań skiego. Z. Olesiak Wykaz władz Zarzą du Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w XXI kadencji (od 10 maja 1984 r.) Przewodniczą cy Zarzą du Głównego Prof, dr hab. Józef Wojnarowski Oddział Gliwice Wiceprzewodniczą cy ZG Prof, dr hab. Eugeniusz Brzuchowski Oddział Wrocław Wiceprzewodniczą cy ZG Prof, dr hab. Wiesław Krzyś Oddział Kraków Sekretarz Generalny Prof, dr hab. Zbigniew Dż ygadło Oddział Warszawa Zastę pca Sekretarza Generalnego Doc. dr Janusz Lipiń ski Oddział Łódź Skarbnik ZG Prof, dr hab. Andrzej Wilczyń ski Zastę pca Skarbnika ZG Oddział Warszawa Doc. dr hab. Ryszard Parkitny Oddział Czę stochowa Członek Zarzą du Prof, dr hab. Kazimierz Sobczyk Członek Zarzą du Oddział Warszawa Prof, dr hab. Bogdan Skalmierski Oddział Gliwice Członek Zarzą du Prof, dr Mieczysław Wizmur Oddział Gdań sk

8 648 Sympozja I U T A M wr Mixing in a Stratified Fluid 1985, Perth, Australia, Przewodniczą cy: Prof. J. Imberger, University of Western Australia, Dept. of Mathematics, Nedlands, Western Australia 6009 oraz Prof. G. Batchclor, University of Cambridge, Dept. of Applied Mathematics and Theoretical Physics, Silver Street, Cambridge CB3 9EW, UK. 2 Hydrodynamics of Ocean Wave Energy Utilization. 1985, Lisbona, Portugalia Przewodniczą cy: Prof. A. F. de O. Falcao, Instituto Superior Tecnico, Departamento dc Engenharia Mecanica, Av. Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, Portugal oraz Dr. D. V. Evans, University of Bristol, School of Mathematics, University Walk, Bristol BS8 1TW, UK. 3 Aero and Hydroacoustics. 1985, Lyon, Francja Przewodniczą cy: Prof. G. Comte Bellot, Ecole Centrale de Lyon, Laboratoire de Mccanique des Fluides, В. P.No. 163, F Ecully Cedex, France oraz Prof. J. E. Ffows Williams, University of Cambridge, Dept. of Engineering, Trumpington Street, Cambridge CB2 1 PZ, UK. 4 Interaction between Shock Waves and Turbulent Dissipative Layers. 1985, Paryż, Francja Przewodniczą cy: Prof. J. Delery, Ecole Nationale Superieure de l'aeronautique et de l'espace. ONERA, F Chatillon, France, 29, av. de la Division Leclerc 5 Single and Multi Phase Fluid Flow through Heterogeneous Permeable Materials. 1985, Lower Hutt, Nowa Zelandia Przewodniczą cy: Dr. I. G. Donaldson, Dept. of Scientific and Industrial Research, Physics and Engineering Laboratory, Private Bag, Lower Hutt, New Zealand. 6 Inelastic Behaviour of Plates and Shells. 1985, Rio de Janeiro, Brazylia. Przewodniczą cy: Prof. L. Bevilacqua, Pontificia Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil oraz Prof. A. Sawczuk, Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire de Mecanique et d'acoustique, B.P. 71, F Merseille Cedex 9, France. 7 Dynamics of Multibody Systems. 1985, Udine, Włochy. IUTAM/IFToMM Przewodniczą cy: Prof. G. Bianchi, Istituto di Meccanica Applicata, Politechnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano. Italy oraz Prof. W. Schiehlen, Institut В fur Mechanik, Universitiit Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, D 7000 Stuttgart 80, BRD 8 Macro and Micromechanics of High Velocity Deformation and Fracture 1985, Tokio, Japonia Przewodniczą cy: Prof. К. Kawata, Institute of Interdisciplinary Research, University of Tokio, Faculty of Engineering, Komaba, Meguro ku, Tokyo, 153 Japan 9 Mechanics of Damage and Fatigue. 1985, Haifa, Israel. Przewodniczą cy: Prof. S. R. Bodner, Technion Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa 32000, Israel oraz Prof. Z. Hashin, Tel Aviv University, School of Engineering, Dept. of Solid Mechanics, Materials and Structures, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel. 10 Thermal Shock. 1985, Miejsce nieokreś lone. Przewodniczą cy: Dr. Т. Broom, Director General Technology Planning and Research Division, Central Electricity Generating Board, Courtenay House, 18 Warwick Lane, London EC4P 4EB, UK.

9 649 Protokół z XX Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej odbytego 22 paź dziernika 1982 r. w Warszawie W Zjeź dzie uczestniczyło 88 delegatów, oraz 1 członek Zarzą du Głównego, który nie był równocześ nie delegatem. Obecni byli: 1. Prof, dr hab. Marek Dietrich 2. Prof, dr Zbigniew Olesiak 3. Prof, dr hab. Józef Wojnarowski 4. Prof, dr hab. Anfrzej Tylikowski 5. Doc. dr Waldemar Bachmacz 6. Prof, dr hab. Kazimierz Biernatowski 7. Doc. dr Władysław Walczak 8. Prof, dr Zbigniew Kaczkowski 9. Prof, dr hab. Szczepan Borkowski 10. Prof, dr hab. Henryk Mikołajczyk 11. Prof, dr hab. Stanisław Gduła 12. Doc. dr hab. Edward Walicki 13. Prof, dr hab. Janusz Elsner i 14. Doc. dr hab. Wojciech Pietraszkiewicz 15. Doc. dr Walery Szuś cik 16. Dr inż. Elż bieta Polanis 17. Doc. dr hab. Waldemar Kobza 18. Dr hab. inż. Ryszard Dzię cielak 19. Prof, dr hab. Wiesław Krzyś 20. Prof, dr hab. Stanisław Dubiel 21. Prof, dr hab. Eugeniusz Brzuchowski 22. Doc. dr. inż. Edward Goss 3. Doc. dr hab. Kazimierz Maczyń ski 24. Doc. dr hab. Marek Trombski 25. Dr inż. Mirosław Malec 26. Doc. dr inż. Bronisław Siolkowski 27. Doc. dr inż. Krzysztof Wernerowski 28. Doc. dr inż. Kazimierz Kleją 29. Dr inż. Adam Bokota 30. Doc. dr inż. Seweryn Lewandowski 31. Prof, dr hab. Tadeusz Lechowski 32. Dr inż. Sławomir Bednarek 33. Doc. dr hab. Ryszard Parkitny 34. Doc. dr. inż. Stefania Stachura 35. Doc. dr hab. Lech Tomski 36. Prof, dr hab. Zbigniew Cywiń ski 37. Prof, dr Roman Kazimierzak 38. Prof, dr hab. Jan Kruszewski 39. Dr inż. Mirosław Skowronek 40. Dr inż. Edmund Wittbrodt 41. Dr inż. Jan Adamczyk 42. Doc. dr inż. Zbigniew Bogucki 43. Dr inż. Andrzej Buchacz 44. Dr inż. Remigiusz Ć wi k przewodniczą cy ZG i Delegat O/W wa wiceprzewodniczą cy ZG i Delegat O/W wa Sekretarz Generalny ZG i Delegat O/Gliwice Skarbnik Z. G. i Delegat O/W wa Z ca Skarbnika ZG i Delegat O/Czę stochowa Członek Zarzą du Głównego O/Wrocław Członek Zarzą du Głównego O/Łódź Przewodniczą cy Gł. Kom. Rew. i Członek Honorowy PTMTS Z ca Przew. Gł. K.R. I Delegat O/Gliwice Członek Gl. Kom. Rew. i Delegat O/Poznań Przewodniczą cy i Delegat O/Bielsko Biała Przewodniczą cy i Delegat O/Bydgoszcz Przewodniczą cy i Delegat O/Czę stochowa Przewodniczą cy i Delegat O/Gdań sk Przewodniczą cy i Delegat O/Gliwice Delegat O/Lublin Przewodniczą cy i Delegat O/Łódź Przewodniczą cy i Delegat O/Poznań Przewodniczą cy i Delegat O/Kraków Przewodniczą cy i Delegat O/Warszawa Przewodniczą cy i Delegat О /Wrocław Przewodniczą cy i Delegat O/Zielona Góra Delegat O/Bielsko Biała Delegat O/Bielsko Biała Delegat O/Bydgoszcz Delegat O/Bydgoszcz Delegat O/Bydgoszcz Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Gdań sk O/Gliwice

10 Dr inż. Jerzy Kuczyń ski 46. Dr inż. Adam Kwaś nicki 47. Dr inż. Stanisław Mikuła 48. Dr inż. Wojciech Pillich 49. Doc. dr hab. Bohdan Mochnacki 50. Dr inż. Henryk Skowron 51. Doc. dr Zbigniew Gę bicki 52. Dr inż. Józef Suchoń 53. Doc. dr inż. Zdzisław Sulimowski 54. Doc. dr inż. Wojciech Tarnowski 55. Prof. dr. Janusz Dietrych 56. Doc. dr hab. Stanisław Bednarz 57. Dr inż. Jerzy Wapiennik 58. Doc. dr hab. Jakub Mames 59. Doc. dr Zdzisława Rotter 60. Doc. dr Kazimierz Szabelski 61. Doc. dr hab. Jerzy Gluza 62. Doc. dr Kazimierz Grossman 63. Mgr inż. Tadeusz Jeske 64. Doc. dr Janusz Lipiń ski 65. Dr inż. Andrzej Młotkowski 66. Prof, dr hab. Czesław Cempel 67. Doc. dr hab. Andrzej Litewka 68. Dr inż. Jerzy Rakowski 69. Dr inż. Andrzej Ś wider 70. Prof, dr Zbigniew Brzoska 71. Prof, dr Jan Oderfeld 72. Doc. dr hab. Przemysław Jastrzę bski 73. Prof, dr hab. Stanisław Kocań da 74. Prof, dr hab. Jerzy Maryniak 75. Dr inż. Maciej Mróz 76. Prof, dr hab. Zbigniew Orłoś 77. Prof, dr hab. Zbigniew Osiń ski 78. Dr inż. Stanisław Radkowski 79. Prof, dr hab. Bogumił Staniszewski 80. Dr inż. Aleksander Wielgus 81. Doc. dr hab. Andrzej Wilczyń ski 82. Doc. E. Gawrych Ż ukowski 83. Prot*, dr inż. Adam Negrusz 84. Dr inż. Zdzisław Sysak 85. Doc. dr hab. Mirosław Werszko 86. Doc. Jerzy Dorobczyń ski 87. Dr inż. Jerzy Honczarenko 88. Doc. dr inż. Marian Kmiecik 89. Doc. dr inż. Roman Sobań ski Członek Honorowy PTMTS O/Gliwice Delegat O/Kraków Delegat O/Lublin Delegat O/Łódź 90. Doc. dr inż. Leszek Szeloch Delegat O/Zielona Góra 91. Dr. inż. Marian Pearsona Delegat O/Wrocław Obrady otworzył Przewodniczą cy Zarzą du Głównego profesor Marek Dietrich, który powitał przybyłych delegatów oraz zaproszonych goś ci, członków Honorowych PTMTS, profesorów: Zbigniewa Brzoskę, Janusza Dietrycha, Zbigniewa Kaczkowskiego i Jana Oderfelda. Przyję to nastę pująy c porzą dek obrad: O/Poznań,, O/Rzeszów Członek Honorowy PTMTS O/W wa Członek Honorowy PTMTS O/Warszawa Delegat O/Warszawa 1. Otwarcie Zjazdu. Wybór przewodniczą cego, zastę pców przewodniczą cego i sekretarza Zjazdu. О /Wrocław O/Szczecin

11 Przyję cie protokołu z XIX Zjazdu Delegatów PTMTS odbytego w Blaż ejewku k/poznania. 3. Powołanie Komisji: Matki, Skrutacyjnej i Uchwałowej. 4. Złoż one sprawozdania z działalnoś ci Towarzystwa. 5. Złoż enie sprawozdania finansowego. 6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, przyję to ich oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarzą dowi Głównemu absolutorium i głosowanie nad 8. Wybory: a) przewodniczą cego, b) członków Zarzą du Głównego, c) Głównej Komisji Rewizyjnej. wnioskiem. 9. Uchwalenie generalnych wytycznych działalnoś ci PTMTS na nastę pną kadencję. 10. Zamknię cie Zjazdu Delegatów. ad 1 Na przewodniczą cego Zjazdu powołano profesora S. Dubiela (Warszawa). Na wiceprzewodniczą cych Zjazdu wybrano profesorów: S. Gdułę (Bielsko Biała) i J. Elsnera (Czę stochowa). Na sekretarza Zjazdu wybrano doktora M. Mroza (Warszawa). Na wniosek przewodniczą cego obrad prof. S. Dubiela zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w okresie XIX ej kadencji członków Towarzystwa, kolegów: doc. dr Jerzego Sobolewskiego, prof. zw. dr Marcina Boreckiego, prof, dr hab. Czesława Graczyka, prof, dr hab. Jerzego Bukowskiego, dr Aleksandra Szowego, prof, dr Stanisława Huckela, prof, dr Bolesława Kordasa, prof, dr Romana Mromliń skiego, prof, dr Tadeusza Opolskiego i doc. mgr Mieczysława Pisza, ad 2 Wobec wcześ niejszego rozdania delegatom protokołu z XIX Zjazdu zaproponowano nie odczytywać go, a jedynie poddać pod dyskusję. Protokół został przyję ty wraz z poprawkami, ad 3 Komisję Matkę powołano w nastę pują cym składzie: prof. К. Biernatowski (Wrocław), dr R. Dzięcielak (Poznań ), doc. W. Kobza (Łódź ), doc. W. Pietraszkiewicz (Gdań sk), doc. W. Szuś cik (Gliwice). Komisję Skrutacyjną powołano w składzie: doc. J. Dorobczyń ski (Szczecin), doc. S. Bednarz (Kraków) i doc. E. Goss (Zielona Góra). Komisję Mandatową powołano w składzie: doc. Z. Rotter (Lublin), prof. W. Krzyś (Kraków), doc. K. Szabelski (Lublin). Komisję Uchwalową w składzie: dr W. Pillich (Gliwice), dr A. Wielgus (Warszawa), dr E. Wittbrodt (Gdań sk). ad 4 W zwią zku z opublikowaniem sprawozdania za okres XIX kadencji i dorę czeniem go wcześ niej delegatom, Przewodniczą cy prof. Marek Dietrich ograniczył się do krótkiego komentarza. Wyraził potrzebę zwrócenia uwagi Delegatów na wybrane aspekty działalnoś ci Towarzystwa w minionej kadencji. Podkreś lił, że ostatnie dwa lata były najtrudniejszym okresem w pracy i ż yciu Towarzystwa, co wynikało z wyją tkowo intensywnych przemian społeczno politycznych w naszym kraju. Wszystko tu odsuwało na dalszy plan działalność naukową. Aktywność członków i Oddziałów osłabła. Wyłaniały się trudnoś ci organizacyjne, a także były zakłócenia w gospodarce finansowej Towarzystwa. Obowią zująe c w tym czasie procedury formalno prawne utrudniały kontakty z kolegami zagranicznymi. Powstały opóź nienia w druku czasopisma Mechanika Teoretyczna i Stosowana". Zarzą dzenie PAN zmniejszyło liczbę arkuszy wydawniczych MTiS do połowy. Zarząd Główny wystą pił do PAN o zatwierdzenie wyboru członków Zagranicznych Towarzystwa. Przewodniczą cy Towarzystwa wyraził opinię, że w sumie udało się utrzymać działalność Towarzystwa zgodnie z zasadami statutu. Skierował serdeczne podzię kowanie członkom i zespołom, których praca zdecydowała o takiej właś nie ocenie. Podkreś lił szczególnie duży wkład pracy prof. Z. Olesiaka. Sprawozdanie z działalnoś ci PTMTS w ostatniej kadencji zostało przyję te przez aklamację. ad 5 Sprawozdanie finansowe złoż ył skarbnik prof. A. Tylikowski (Szczegółowy tekst włą czony do akt Zjazdu). Podsumowując wystą pienie zaapelował o zwię kszenie dyscypliny w opłacaniu członkowskich. został składek

12 652 ad 6 Sprawozdanie Gfównej Komisji Rewizyjnej złoż ył jej Przewodniczą cy prof. Z. Kaczkowski. (Tekst włą czono do akt Zjazdu). Podsumowując wystą pienie stwierdził, iż ujednolicenie we wszystkich Oddziałach wymaga sposób sporzą dzania sprawozdań finansowych działalnoś ci Zarzą dów, sympozjum, seminariów, konferencji itp. Informacje w sprawozdaniach bardzo czę sto są niepełne, błę dne bo czę sto przekazywane drogą telefoniczną. Protokoły np. nie zawsze zawierają stwierdzenia o udzielaniu absolutorium ustę pują cemu Zarzą dowi. Przew. Głównej Kom. Rewizyjnej, prof. Z. Kaczkowski, stwierdził, że komisja ocenia działalność Zarzą du Głównego jako zgodną ze statutem PTMTS i postawił wniosek o udzielenie Zarzą dowi absolutorium. Wniosek został przyję ty przez aklamację. ad 7 W dyskusji nad sprawozdaniami zabrali głos: prof. E. Brzuchowski, doc. E. Goss, prof. J. Wojnarowski, prof.^z. Kaczkowski, prof. M. Dietrich, doc. M. Kmiecik, prof. Z. Cywiń ski, prof. J. Elsner, prof. S. Dubiel, doc. A. Wilczyń ski, dr R. Izbicki, doc. W. Bachmacz. Dyskutanci podkreś lali, że Towarzystwo działa samorzą dnie, a zaangaż owanie i bezinteresowność są cechami jego działalnoś ci. Wysoko oceniono jego działalność merytoryczną zwłaszcza zebrania naukowe w formie dyskusji okrą głego stołu". Zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia roli Zarzą du Głównego o dalsze formy działalnoś ci, jak: sesje wyjazdowe, centralne kursy (np. w Jabłonnej) oraz pomoc udzielaną Zarzą dom Oddziałowym w zachowaniu i rozwijaniu swej indywidualnoś ci naukowej. Poruszono mię dzy innymi sprawę obchodów 25 lecia w roku PTMTS 1983 i ewentualnej dorocznej nagrody (symbolicznej) za działalność naukową w Towarzystwie. Ponadto wyraż ono uznanie dla pracy Zarzą du Głównego. Po zakoń czeniu dyskusji prof. Z. Kaczkowski postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustę pują cemu Zarzą dowi ad 8 Głównemu. Wniosek przyję to w głosowaniu jawnym przy 1 glosie wstrzymują cym się. Przewodniczą ca Komisji Mandatowej, doc. Z. Rotter, poinformowała, że na Zjazd przybyło 89 osób (z których 88 jest Delegatami), w zwią zku z czym uchwały są prawomocne. Przewodniczą cy Komisji Matki, doc. W. Pietraszkiewicz, przedstawił kandydatury na przewodniczą cego Zarzą du Głównego: prof. Zbigniewa Olesiaka (nie wyraził zgody na kandydowanie), prof. Zbigniewa Osiń skiego i prof. Józefa Wojnarowskiego. Rozpoczę to czynnoś ci wyborcze. Po przerwie w obradach Przewodniczą cy Komisji Skrutacyjnej doc. S. Bednarz przedstawił wyniki wyborów: oddano 86 głosów waż nych, w tym na kandydaturę prof. Z.Osiń skiego padły 42 glosy, na kandydaturę prof. J. Wojnarowskiego padły również 42 głosy. Ponieważ ż aden z kandydatów nie otrzymał wymaganej wię kszośi c głosów, postanowiono wybory powtórzyć. W tej sytuacji prof. M. Dietrich zaproponował rozszerzenie listy kandydatów o osobę prof. Z Olesiaka, który tym razem zgodził się kandydować. Doc. Z. Sulimowski zaproponował, aby kandydaci przedstawili swój program działalnoś ci Towarzystwa. Zgodnie z tym wnioskiem zabrali głos kolejno: prof. Z. Osiń ski, prof. J. Wojnarowski, prof. Z. Olesiak. Prof. Osiń ski w swoim wystą pieniu zauważ ył, że głównym celem i zadaniem Towarzystwa jest rozwijanie w społeczeń stwie Mechaniki. Teoretycznej i Stosowanej poprzez zaznaczenie roli mechaniki, w interdyscyplinarnym wykształceniu młodych adeptów nauki, popieranie twórczoś ci młodych oraz poszukiwanie form działalnoś ci Towarzystwa zarówno poprzez patronat nad instytucjami pracowników krajowymi mają cymi znamiona działań na rzecz rozwoju mechaniki, jak i poprzez uzupełnienie ich działalnoś ci. Prof. Wojnarowski nawią zał do swego poprzedniego wystą pienia (w dyskusji), rozszerzając propozycje programowe Towarzystwa na przyszłą kadencję o nastę pująe c postulaty: potrzebę działań nad utrwaleniem autorytetu Towarzystwa w ś rodowisku inż ynieryjno naukowym, należy wzbogacić formy działania w Oddziałach i Zarzą dzie Głównym, aby sprzyjały potrzebom przemian społecznych w kraju, rozwijać osobowość naukową Oddziałów, wytyczać kierunki ich rozwoju naukowego z położ eniem akcentu na badania doś wiadczalne, Obchody 25 cia wykorzystać do utrwalenia tradycji Towarzystwa, w czym dużą rolę przypisuje kwartalnikowi Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

13 653 Prof. Olesiak w swoim wystą pieniu nawią zał krótko do historii Towarzystwa, zwracając na rolę autorytetu moralnego, który szczególnie obecnie jest niezbę dny. uwagę Wytwarzanie postaw moralnych jest waż ne, w ż yciu społecznym, a w działalnoś ci naukowej jest niezbę dne. W autorytecie moralnym, troskliwie utrwalanym widzi waż ny sens istnienia Towarzystwa. Takie cechy Towarzystwa jak: niezależ noś, ć samorzą dność i samodzielnoś ć, stosowane i rozwijane, podnoszą autorytet moralny i naukowy. Przedstawił propozycję włą czenia do statutu ordynacji wyborczej Towarzystwa oraz przypomniał, że w dalszym cią gu jest aktualna sprawa uzupełniania Statutu o członkowstwo wspierają ce. Uważ a, iż należy wydawać Biuletyn Informacyjny Zarzą du Głównego, uczcić 25 cie Towarzystwa medalem pamią t kowym. Pię knie rozwijają ca się mechanika, w kraju może ulec degradacji (zwłaszcza jej nauczania), jeś li nie zostaną podję te działania zapobiegają ce. Dużą rolę w tym przypisuje działalnoś ci informacyjnej, wydawniczej i społecznej, chociaż moż liwośi c ocenia jako skromne. Dlatego postulat wykorzystania wsparcia członków zagranicznych w zwię kszeniu publikacji pozostaje cią gle aktualny. Pilnego wsparcia wymaga młoda kadra, tak w publikowaniu, prac, jak i umoż liwieniu wygłaszania referatów na zebraniach, sympozjach i konferencjach. Doc. S. Bednarz przedstawił wyniki drugiego głosowania. Tym razem oddano 84 głosy, wszystkie waż ne. Na kandydaturę prof. Z. Olesiaka padło 39 głosów, na kandydaturę prof. J. Wojnarowskiego padło 28 głosów oraz na kandydaturę prof. Z. Osiń skiego padło 17 głosów. Prof. Z. Osiń ski podzię kował za okazane mu zaufanie i wycofał swoją kandydaturę z dalsze czę śi c wyborów. Odbyło się trzecie tajne głosowanie, w którym wzię ło udział 83 delegatów. Wszystkie głosy były waż ne. Prof. Z. Olesiak otrzymał 42 głosy, prof. J. Wojnarowski 40 głosów, 1 glos był wstrzymują cy się. Tym samym na przewodniczą cego PTMTiS został wybrany prof. Zbigniew Olesiak. Prof. Zbigniew Olesiak podzię kował za zaufanie i wybów na stanowisko przewodniczą cego Głównego. Zarzą du Nastę pnie Przewodniczą cy Komisji Matki przedstawił kandydatury do Zarzą du Głównego: doc. W. Bachmacz, prof. E. Brzuchowski, prof. R. Gutowski, doc. S. Kasprzyk, prof. J. Kruszewski, doc. J. Lipiń ski, doc. R. Parkitny, doc. Z. Rotter, doc. Z. Sulimowski, doc. M. Trombski, doc. W. Walczak, doc. A. Wilczyń ski, prof. J. Wojnarowski. Do Głównej Komisji Rewizyjnej: prof. С. Cempel, dr R. Ć wik, prof. D. Dą browski, prof. J. Dietrich, prof. R. Kazimierczak, doc. J. Mames, prof. A. Tylikowski i doc. K. Wernerowski. W wyniku tajnego głosowania do Zarzą du Głównego wybrano nastę pują cyc h kolegów: doc. W. Bachmacza (48 głosów), prof. E. Brzuchowskiego (44 głosy), prof. R. Gutowskiego (60 głosów), doc. S. Kasprzyka (41 głosów), prof. J. Kruszewskiego (61 głosów), doc. Z. Sulimowskiego (39 głosów), doc. W. Walczaka (49 głosów), doc. A. Wilczyń skiego (46 głosów), prof. J. Wojnarowskiego (67 głosów) oraz zastę pców członków Zarzą du: doc. J. Lipiń skiego (38 głosów), doc. R. Parkitnego (38 głosów) i doc. M. Trombskiego (37 głosów). Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: prof. Cz. Cempla (51 głosów), prof. D. Dą browskiego (57 głosów), prof. J. Dietrycha R. Kaź mierczaka (49 głosów), prof. A. Tylikowskiego (61 głosów). ad 9 (52 głosy), prof. Projekt tekstu uchwały odczytał przewodniczą cy Komisji Uchwalowej dr inż. A. Wielgus. Delegaci głosowali na każ dy punkt uchwały. Uchwałę przyję to wię kszoś ci ą głosów. Podję to nastę pująą c Uchwałę XX Zjazdu Delegatów PTMTS: Zjazd podkreś lają, c że główną siłą stymulują cą działanie i rozwój Towarzystwa jest bezinteresowna praca członków i wynikają ca z niej niezależ noś, ćsamorzą dność i samodzielność postanawia: 1. W zakresie realizowania podstawowych merytorycznych celów statutowych Towarzystwa zobowią zać Zarzą dy: Główny i Oddziałowe do: 1.1. Przeanalizowania dotychczasowych form działalnoś ci naukowej w kierunku ich uatrakcyjnienia, a także przejawiania inicjatywy w rozwijaniu nowych form: jak sesje wyjazdowe, kursy interdyscyplinarne i mię dzyoddzialowe. Dewizą działania Towarzystwa powinna być skromność i go

14 654 spodarnoś ć, służ ebna rola wobec rozwoju mechaniki w Kraju i potrzeba integracji ś rodowiska naukowego mechaników Opracowanie i wydanie zeszytu informacyjnego o 25 letniej działalnoś ci Towarzystwa, rozważ enie moż liwośi c wydawania Biuletynu Informacyjnego Zarzą du 1.3. Przedsię wzię ci e działań w kierunku: Głównego. wypracowania właś ciwej pozycji mechaniki w studiach wyż szych, wię kszego wpływu na rozwój młodej kadry mechaników w nauce i przemyś le, zapobiegnię cia degradacji roli mechaniki w ż yciu Kraju. 2. W zakresie spraw organizacyjnych Zarząd Główny i Zarzą dy Oddziałów skupią uwagę na: ad Wspomaganiu przez Zarząd Główny Zarzą dów Oddziałów w ich aktywizacji, rozwoju, zachowaniu autentycznoś ci i indywidualnoś ci naukowej Gromadzeniu (opracowaniu) i publikowaniu informacji o bież ą ce j działalnoś ci i tradycjach Towarzystwa Skrupulatnym prowadzeniu dokumentacji Towarzystwa, terminowym ich sporzą dzaniu i przesyłaniu, a także na ujednoliceniu form dokumentacji i dbaniu ojej kompletność i rzeczowoś ć Likwidacja zaległoś ci w opłacaniu składek członkowskich, uregulowaniu bież ą cyc h spraw finansowych stosowania do aktualnych warunków z zachowaniem racjonalnych form oszczę dzania. (Pełny tekst Uchwały został włą czony do akt Zjazdu). Przewodniczą cy PTMTS prof. Z. Olesiak podzię kował Przewodniczą cemu Zjazdu prof. S. Dubielowi, Jego Zastę pcy, Sekretarzowi i Komisji Zjazdu za sprawne prowadzenie obrad. Podzię kował również Delegatom za liczne przybycie, dyskutantom za aktywny udział w obradach Zjazdu. Na tym obrady XX Zjazdu Zakoń czono. Sekretarz XX Zjazdu Delegatów Przewodniczą cy XX Zjazdu PTMTS Delegatów PTMTS ( ) dr inż. Maciej Mróz ( ) Prof, dr hab. inż. Stanisław Dubiel The 6th European Conference on Fracture (6 ta Europejska Konferencja Mechaniki Pę kania) June 1986 Rai Congress Centre Amsterdam, the Netherlands Scientific secretariat H. C. van Elstc/oTNO Corporate Communication Department P. O. Box BD The Hague, Holandia

15 KONFERENCJE EUROMECH" 1985r. 191 The physics of dispersions of small particles 1 4 kwietnia 1985 Cambridge, Wlk. Brytania 192 Transport of suspended solids in open channels czerwca 1985 Munchen Neubiberg, RFN 193 Dynamics of ship structures czerwca 1985 Jabłonna, Polska 194 Simultaneous heat and mass transfer in unsaturated porous media lipca 1985 Nancy, Francja 195 Rarefield flows and hypersonic flight 2 5 wrześ nia 1985 Marseille, Francja 196 Rock and soil rheology wrześ nia 1985 Bukareszt, Rumunia 197 Finite rotations in non linear structural mechanics wrześ nia 1985 Jabłonna, Polska 198 Physical numerical modelling in non linear fracture mechanics wrześ nia 1985 Stuttgart, RFN 199 Direct and large eddy simulation of turbulent flows 30 wrześ nia 1 paź dziernika 1985 Munich, RFN 200 Post buckling behaviour of elastic structures Dr E. J. Hinch Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics University of Cambridge Silver Street, Cambridge CB3 9EW, oraz Dr R. Blanc, Marseille Professor W. Bechtełer Hydromechanik und Hydrologie Hochschule der Bundeswehr Miinchen 8014 Neubiberg oraz Professor H. J. Vollmers Neubiberg Professor I J. Wię ckowski ( Ship Research Institute Technical University Gdań sk Majakowskiego U Gdań sk oraz Professor J. Kruszewski Gdań sk Professor M. G. Martin Institut National Polytechnique de Lorraine Ecole Nationale Superieure d'eiectricite et de Mecanique 2, rue de la Citadelle Nancy Cedex, France Professor R. Brun Laboratoire de Dynamique et Thcrmophysiques des Fluides Universite de Provence Centre St Jeróme Marseille Cedex 13, France Professor N. Cristescu University of Bucharest Faculty of Mathematics str. Academici 14 Bucharest Romania oraz Dr H. I. Ene, Bucharest Professor W. Pietraszkiewicz Institute of Fluid Flow Machinery Polish Academy of Sciences ul. Fiszera Gdań sk Professor J. H. Argyris Institut fiir Statik und Dynamik der Luft und Raumfahrtkonstruktionen Pfaffenwaldring Stuttgart 80, Germany oraz Dr Sommer, Freiburg Professor R. Friedrich am Lehrstuhl fur Stromungsmechanik Technische Universitat Miinchen Arcisstrasse Miinchen 2, Germany oraz Priv. Doz. Dr Ing. U. Schumann, Wessling Professor J. Szabó Technical University of Budapest Dept. of

16 5 7 paź dziernika 1985 Matrafiired, Wę gry 201 Applications of the mechanics of granular materials in geophysics paź dziernika 1985 Interlaken, Szwajcaria 202 Measurement techniques in low speed turbulent flows 7 9 paź dziernika 1985 Marknesse, Holandia 203 Combustion theory 2 4 grudnia 1985 Cranfield, Wlk. Brytania 204 Structure and crack propagation in brittle matrix composite materials listopada 1985 Jabłonna, Polska 205 Free surface waves in shallow water 6 8 maja 1985 Grenoble, Francja Civil Engineering Mechanics Budapest Muegyetem rkp. 3, 1111 Hungary Dr K. Hutter Vcrsuchsanstalt ftir Wasserbau Hydrologie und Glaziologie ETH Zentrum 8092 Zurich, Switzerland oraz Professor S. B. Savage, Montreal Dr B. van der Berg National Aerospace Laboratory NLR Voorsterweg Marknesse, The Netherlands oraz Dr A. Bertelrud, Stockholm Professor J. F. Clarke Department of Aerodynamics College of Aeronautics Cranfield Institute of Technology Cranfield Beds. MK43 OAL, U.K. Professor A. M. Brandt Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences Ś więtokrzyska Warsaw oraz Dr I. H. Marshall, Scottland Professor J. P. Germain Institut de Mecanique de Grenoble Domaine Univetsitaire St. Martin d'heres Cedex France Druga Konferencja Europejskich Reologów odbę dzie się w Pradze, Czechosłowacja, w dniach czerwca 1986 r. Organizatorzy: Group of Rheology of the Czechoslovak Chemical Society Institute of Hydrodynamics, Czechoslovak Academy of Sciences Scope of the Conference: The Conference will be concerned with results in the following subject areas: Theory, Transport phenomena in theological systems, Rheometry, Solids and composited, Rubber, Suspensions, Polymers, Polymer processing, Biorheology and medical applications, Food rheology and processing, Tribology, General. Submission of papers: Authors should send title and short summary (about 30 words) to the Conference Committee not later than June 30th, A registration form is available on the request. The official language of the Conference is English. Adress for Correspondence: 2nd EURO RHEO Conference _ Institute of Hydrodynamics, Czechoslovak Akad. of Sciences Podbabska 13, Prague, Czechoslovakia.

STATUT KUJAWSKIEGO STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY. Rozdział I

STATUT KUJAWSKIEGO STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY. Rozdział I 1 STATUT KUJAWSKIEGO STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY Rozdział I Postanowienia ogólne. Paragraf 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury", zwane dalej Stowarzyszeniem. Paragraf

Bardziej szczegółowo

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie

Komitet Mechaniki PAN Sprawozdanie Komitet Mechaniki PAN 2007-2010 Sprawozdanie 2007 28 września Wybory uzupełniające do Komitetu, na dwa dodatkowe miejsca. Wybrani: Janusz Orkisz i Wojciech Pietraszkiewicz Opiniowanie kandydatów na członków

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

XVI ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

XVI ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y XVI ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ XVI Zjazd PTMTS odbył się w Warszawie 1 czerwca 1974 r. W Zjeź dzie uczestniczyło 60

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015

Sprawozdanie Zarządu, kadencja 2013-2015 ZARZĄD Mieczysław KUCZMA - przewodniczący Zarządu PTMKM Jerzy PAMIN - wiceprzewodniczący Magdalena ŁASECKA-PLURA - sekretarz Przemysław LITEWKA - zastępca sekretarza Katarzyna RZESZUT - skarbnik Zdzisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach

Członek Zarządu Oddziału w Gliwicach SITPChem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Cieszyn Sekcja Wyrobów Lakierowych Przy Zarządzie Głównym SITPChem Członek Europejskiej Federacji FATIPEC Walny Zjazd Oddziału

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012 r.

PROTOKÓŁ z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012 r. PROTOKÓŁ z VIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej w dniu 24 listopada 2012 r. Walne zebranie rozpoczęło obrady w II terminie o godz. 14.30 w Auli Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

z XXII Zjazdu Delegatów i Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 9-10 paź dziernika 1986, Czę stochowa Kokotek

z XXII Zjazdu Delegatów i Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 9-10 paź dziernika 1986, Czę stochowa Kokotek BIULETYN INFORMACYJNY PROTOKÓŁ z XXII Zjazdu Delegatów i Sesji Naukowej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 9-10 paź dziernika 1986, Czę stochowa Kokotek I dzień Zjazdu Delegatów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ W CZWARTYM KWARTALE 1971 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ W CZWARTYM KWARTALE 1971 r. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ W CZWARTYM KWARTALE 1971 r. W okresie tym zorganizowano 19 zebrań i sesji

Bardziej szczegółowo

...^Ł7... listopada 2013. r.

...^Ł7... listopada 2013. r. Uchwała Nr.^^../2013 z dniazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba...^ł7... listopada 2013. r. w sprawie przyję cia zarzą dzenia zmieniają cego zarzą dzenie w sprawie wprowadzenia Zasad wstę

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS za rok 1980.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS za rok 1980. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y I. Działalność organizacyjna SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS za rok 1980. Na koniec roku 1980 do naszego Towarzystwa należ ało 983 osób, w tym w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ZA IV KWARTAŁ 1973 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ZA IV KWARTAŁ 1973 ROKU B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ZA IV KWARTAŁ 973 ROKU. Zebrania naukowe W okresie IV kwartału 973 r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze dokumentacji Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze dokumentacji Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego. PROTOKÓŁ z zebrania sprawozdawczo wyborczego Klubu Turystyki Kajakowej Arka V Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP odbytego dnia 9 grudnia 2016 r. Zebranie sprawozdawczo wyborcze

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WYBORCZEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WYBORCZEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WYBORCZEGO Sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Delegatów Oddział Poznań Gniezno, 06-08.03.2014r. Punkt porządku posiedzenia Realizacja porządku posiedzenia wyborczego wyborczego posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRAWOZDANIE DOT Y C ZĄ C E SY T U AC J I F INANSOWEJ T OWARZY ST W F U NDU SZY INWEST Y C Y J NY C H WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z obrad XXII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2005r.

P R O T O K Ó Ł z obrad XXII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2005r. P R O T O K Ó Ł z obrad XXII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 28 kwietnia 2005r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Przedstawiciele PZU Ż ycie S.A. Sylwia Zrą bkowska i Adam Bą k - Dyrektor KRUS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW Porządek obrad PLESZEW 27.02.2015 1. Otwarcie Zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3.Przyjęcie porządku i regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

1. Działalność naukowa

1. Działalność naukowa I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEG O TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZN EJ STOSOWAN EJ ZA OKRES XXI KADENCJI TJ. OD 11 MAJA 1984 R. DO 9 PAŹ DZIERNIKA 1986 R. 1.

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚ CI TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2004 ROKU WARSZAWA, DNIA 25.04.2005 R. strona 1 /9 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012 Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012 W dniach 29-31 marca 2012 r. odbyły się w Lublinie Silnikowe Warsztaty Doktoranckie zorganizowane po raz kolejny przez Katedrę Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów

Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Zebranie ogólne sprawozdawczo wyborcze Oddziału Terenowego OZZL - wzory dokumentów Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zebrania ogólnego (sprawozdawczo wyborczego)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT WARSZAWA, dnia r.

PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT WARSZAWA, dnia r. PROTOKÓŁ Z 11. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT WARSZAWA, dnia 10.04.2014 r. 11. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 10.04.2014 roku w Warszawie. Program 11. posiedzenia ZG PTAiIT: 1.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE W DN. 7 MARCA 2013 R. W WARSZAWIE, UL. SMOLNA 8 Ilość obecnych osób: 16 Lista obecności Walnego Zebrania - załącznik

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ: W-2 DYSCYPLINA: BUDOWNICTWO ROK AKADEMICKI: 2012/13. Ogólne Zasady Studiowania

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ: W-2 DYSCYPLINA: BUDOWNICTWO ROK AKADEMICKI: 2012/13. Ogólne Zasady Studiowania Ogólne Zasady Studiowania 1. Doktorant jest zobowiązany do przedłożenia Kierownikowi studiów doktoranckich indywidualnego ramowego programu nauczania (cz. I przed rozpoczęciem studiów, cz. II przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH III-ego STOPNIA. WYDZIAŁ MECHANICZNO- ENERGETYCZNY DYSCYPLINA MECHANIKA

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH III-ego STOPNIA. WYDZIAŁ MECHANICZNO- ENERGETYCZNY DYSCYPLINA MECHANIKA PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH III-ego STOPNIA. WYDZIAŁ MECHANICZNO- ENERGETYCZNY DYSCYPLINA MECHANIKA Semestr Program Przedmioty podstawowe Przedmioty humanistycznomenadżerskie Języki obce

Bardziej szczegółowo

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia"

Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Fizjoterapia Jak założyć Organizacje Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego "Fizjoterapia" Na tej stronie znajdują się materiały niezbędne do prawidłowego powołania Organizacji Zakładowej OZZ "Fizjoterapia" 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

III NIeraiecko- Polskie Sympozjum Naukowe Mechanics of Inelastic Solids and Structures", Bad Honnef (RFN)

III NIeraiecko- Polskie Sympozjum Naukowe Mechanics of Inelastic Solids and Structures, Bad Honnef (RFN) B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y III NIeraiecko- Polskie Sympozjum Naukowe Mechanics of Inelastic Solids and Structures", Bad Honnef (RFN) W dniach 9-15 wrześ nia 1984 roku w miejscowoś ci Bad Honnef

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D3_W02 matematyka, fizyka, D3_W04 chemia, lub inne PP-2 30 3 Kurs dydaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KIEROWNICY KATEDR MATEMATYKI

KIEROWNICY KATEDR MATEMATYKI KIEROWNICY KATEDR MATEMATYKI (od momentu ich utworzenia) Imię i nazwisko Kadencja Wydział Inżynierii AGH Prof. nadzw. dr Władysław NIKLIBORC Dr Jacek SZARSKI (doc. UJ) Prof. zw. dr Antoni PLAMITZER Z-ca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D3_W02 matematyka, fizyka, D3_W04 chemia, lub inne PP-2 30 3 Kurs dydaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r.

REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r. REGULAMIN OBRAD XXIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK W RYBNIKU w dniu 16 marca 2013 r. I. W ZJEŹDZIE UDZIAŁ BIORĄ 1. Z głosem decydującym : delegaci Kół PTTK wybrani na zebraniach zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Protokół z Walnego Zebrania Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie z dn.

Bardziej szczegółowo

Program Walnego Zebrania ZałoŜycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Program Walnego Zebrania ZałoŜycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie Program Walnego Zebrania ZałoŜycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie 1. Powitanie uczestników oraz otwarcie obrad 2. Zatwierdzenie porządku obrad 3. Wybór: Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo-

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- ródła energii dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- cz), kolektory słoneczne i fotoogniwa (AR Kraków, P Zakłady Mechaniczne Tarnów), energetyka geotermalna i pompy ciepła (PAN Kraków, Polska aków,

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty.

RAPORT OSTRZEŻEŃ W PROTOKOLE GŁOSOWANIA W OBWODZIE [SR0012] Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie osób, którym wydano karty. WYBORY DO RADY POWIATU Załącznik do Protokołu Głosowania w obwodzie Kod terytorialny gminy 2 4 1 3 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Tworóg,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA" odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ORUNIA odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA" odbytego w dniu 03.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "ORUNIA", odbyło się w dniu 03.06.2014r. w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane

Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane Statut Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Rozdział I 1 Towarzystwo przyjmuje nazwę Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych zwane dalej Towarzystwem. 2 Terenem działania Towarzystwa jest obszar

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012-2016 posiedzenia Rady Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 czerwca 2014 roku

Protokół Nr 19/2012-2016 posiedzenia Rady Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 czerwca 2014 roku Protokół Nr 19/2012-2016 posiedzenia Rady Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej z dnia 11 czerwca 2014 roku Przewodniczący Rady: prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko Obecni wg listy obecności. Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dział alnoś ci Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za I kwartał 1975 r.

SPRAWOZDANIE. z dział alnoś ci Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za I kwartał 1975 r. B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y SPRAWOZDANIE z dział alnoś ci Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej za I kwartał r. I. Zebrania naukowe W okresie sprawozdawczym odbyło się zebrań

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH WYDZIAŁU IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH WYDZIAŁU IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUKOWYCH WYDZIAŁU IV NAUK TECHNICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z pierwszego w kadencji zebrania Komitetu Psychologii PAN. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Protokół. z pierwszego w kadencji zebrania Komitetu Psychologii PAN. z dnia 1 grudnia 2015 r. POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PSYCHOLOGII 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7 Protokół z pierwszego w kadencji 2015-2018 zebrania Komitetu Psychologii PAN z dnia 1 grudnia 2015 r. Zebranie Komitetu Psychologii

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz)

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) Częstochowa 28.0.200 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) W dniu 28.0.200 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze PTFOCz. Porządek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO DYSCYPLINA BUDOWNICTWO I II III IV V VI VII VIII

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO DYSCYPLINA BUDOWNICTWO I II III IV V VI VII VIII Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, I II III IV V VI VII VIII PP-1 30 PP-2 30 chemia, lub inne PP-3 30 PHM-1 30 Przedmioty humanistycznomenadżerskie PHM-2 30 Liczba godzin Języki

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL

HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2014/2015 STUDIA STACJONARNE WIL HARMONOGRAM ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 14/15 STUDIA STACJONARNE WIL zimowa sesja egzaminacyjna luty ( łącznie z egzaminami poprawkowymi ) GOSPODARKA PRZESTRZENNA I stopnia Matematyka Ekonomia I Geografia

Bardziej szczegółowo