BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Na ogłoszony w 1983 r. konkurs Oddziału Łódzkiego PTMTS na najlepszą pracę teoretyczną z mechaniki technicznej wpłynę ło 10 prac z nastę pują cyc h Wszystkie prace wysiane zostały do Sąd Konkursowy recenzentów. oś rodków: Gdań sk 2 Warszawa 1 Bydgoszcz 1 Opole 1 Poznań 4 Łódź 1 pracował w składzie: prof, dr Jerzy Leyko przewodniczą cy prof, dr Zdzisław Orzechowski, prof, dr hab. Jerzy Sułocki doc. dr Janusz Lipiń ski. Członkowie postanowili nie przyznawać nagrody I stopnia; przyznano dwie równorzę dne nagrody II stopnia za prace: pt. Graniczne zagadnienia odwrotne dla równania falowego" autor Krzysztof Grysa Poznań, Wpływ oscylacji na konwekcyjne przekazywanie ciepła w zastosowaniu do zbiorników okrę towych" autor Stefan Doerffer Gdań sk. Wysokość nagrody zł. Sąd Konkursowy przyznał nagrodę III stopnia za pracę Okreś lenie poprzecznej efektywnej przewodnoś ci cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułoż onych włóknach metodą kolokacji brzegowej" autor Jan A. Kołodziej Poznań. Wysokość nagrody zł. Przyznał też wyróż nienie za pracę Zginanie belek lepkosprę ż ystyc h na podłożu Teologicznym" autor Tadeusz Smoleń Opole. Wysokość wyróż nienia zł. SPRAWOZDANIE z działalnoś ci Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w roku 1983 I. Działalność organizacyjna W 15 oddziałach PTMTS liczba członków PTMTS zwię kszyła się. Na koniec 1983 r. wynosiła łą cznie Odbyły się dwa zebrania Plenum Zarzą du II. Działalność naukowa Głównego. Odbyły się 73 zebrania naukowe o nastę pują ce j tematyce: Oddział w Bielsku Białej 1. Przemysław Wasilewski Kierunki działalnoś ci naukowej zespołu odlewnictwa Instytutu Technologiczno Samochodowego" Maksymilian Dudyk Wpływ procesów topienia na właś ciwoś i c mechaniczne siluminów odlewanych do form piaskowych" Mech. Teorct. i Stos. 3 4/84

2 642 BIULETYN INFORMACYJNY 3. Zbigniew Krajewski Wpływ konwekcji swobodnej na zapłon oś rodka porowatego" Roman Btocki Komentarz do filmu z badań spalania w komorze silnika wysokoprę ż neg o przeprowadzonych przez Instytut Ricardo w Anglii" Oddział w Bydgoszczy 5. Mirosław Malec Opis ruchu ciała o zmiennej masie" R. Gutowski Rola współczesnej matematyki w badaniach mechaniki" Oddział w Czę stochowie 7. Piotr Kulski, Witold Lewandowski Komórkowo kominowy charakter konwekcji swobodnej od izotermicznych, poziomych powierzchni wymieniają cych ciepło w przestrzeni nieograniczonej" Marek Janik Swobodna turbulentna struga izotermiczna w polu oddziaływań akustycznych" Roman Klajny Nieizotermiczna struga osiowo symetryczna w polu akustycznym" Tadeusz Tarnowski Analiza charakterystyk aerodynamicznych profili turbinowych" S. Bednarek Wpływ parametrów wlotowej warstwy przyś ciennej na stratę brzegową palisady łopatkowej" M. Foltyń ski Kinematyka i dynamika maszyn z krą ż ą m cy tłokiem" Henryk Kudela Modelowanie przepływów metodą dyskretnych wirów" Janusz Rybak Spójny system obliczeń narzę dzi obwiedniowych do ewolwentowych uzę bień walcowych" Oddział w Gdań sku 15. Wacław Przybyło Metody informatyczne w statyce i dynamice duż ych układów konstrukcyjnych" Jacek Błocki Zagadnienia wytrzymałoś ciowe segmentowych powłok obrotowych z ż ebrami" Marek Szwabowicz Geometryczna nieliniowa teoria cienkich powłok sprę ż ystyc h w opisie Langrange'a" A. Beckers RFN Utilization of solar and exhaust energy by organic Rankine cycle" W. K. Nowacki Dynamika oś rodków plastycznych" Aleksander Badower Metoda zbiorów rozmytych w teorii niezawodnoś ci konstrukcji" Kazimierz Wrześ niowski Zastosowanie metod numerycznych w mechanice konstrukcji jednowymiarowych" Oddział w Gliwicach 22. Kazimierz Kutarba Materiały i przemysł w budowie elektrowni ją drowych w Polsce" Franciszek Romanów Trójkierunkowy stan przemieszczenia izotropowego rdzenia w konstrukcji przekładowej" Zbigniew Olesiak Prof. Maksymilian Tytus Huber twórca Stereomechaniki" Stanisław Dubiel Asymptotyczność w sensie Waż ewskiego i sterowalność W układzie mechanicznym" Oddział w Krakowie 26. R. Gutowski Współczesne metody matematyczne w mechanice" Oddział w Lublinie 27. St. Fijałkowski Pewne aspekty zastosowania łoż ysk gazowych w budowie cieplnych maszyn przepływowych" Ryszard Targowski Nowe koncepcje funkcji kształtu w Metodzie Elementów Skoń czonych" Jarosław Skrynicki Efekt Kaysera w oś rodkach wielofazowych" Ryszard Ostapiuk Aspekty energetyczne urabiania skał" Jan Golec Zagadnienia naprę ż ń e termicznych w rurze gruboś ciennej" Elż bieta Polonis Identyfikacja naprę żń e w wielowarstwowych taś mach przenoś nikowych"

3 BIULETYN INFORMACYJNY Tadeusz Banek Skoń czenie wielowymiarowa filtracja dla pewnych nieliniowych procesów dyfuzji" Waldemar Samodulski Drgania nieliniowego układu dyskretnego o zmiennej okresowo sztywnoś ci i kinematycznym wymuszeniu" 35. Waldemar Marcinkowski Numeryczne badania płaskiego oderwania na podstawie równania NA V1ERA TOKESA" Oddział w Łodzi 36. Sławomir Kruciń ski Metoda elementu brzegowego w geotechnice" Jacek Leź nicki Metoda róż nic skoń czonych w postaci niejawnej, uwikłanej w zastosowaniu do nieliniowych zagadnień przepływów nieustalonych wód gruntowych" Sewer Jakubowski Stateczność dź wigarów skrzynkowych przy złoż onych obcią ż eniach " Andrzej Ż eligowski Stateczność dynamiczna cewki transformatorowej duż ej mocy" Mieczysław Jaronik Badania elastooptyczne kompozytów z uwzglę dnieniem mechaniki zniszczenia" Bogdan Rogowski O pewnych rozwią zaniach zagadnień mechaniki kontaktu ciał stałych" J. Cybulski, R. Przytulski, J. Ziółkowski Wibroizolacja krosna pneumatycznego" P125A" Bogdan Wilczyń ski Optymalizacja konstrukcji obcią ż onyc h dynamicznie na przykładzie napę du okrę tu" Oddział w Opolu 44. Maria Duszek Geometrycznie nieliniowe zagadnienie teorii powłok plastycznych" Jerzy Makowski Nieliniowa analiza statecznoś ci sprę ż yste j cienkich powłok" Jerzy Nowak Rozwią zanie numeryczne drgań własnych wstę pnie naprę ż onyc h powłok obrotowych" Oddział w Poznaniu 47. Michał Kleiber Metody komputerowe w technice" Ryszard Ganowicz Przegląd problematyki badawczej Katedry Mechaniki i Techniki Cieplnej AR w Poznaniu" Andrzej Neimitz Wprowadzenie do mechaniki pę kania" Zbigniew Wesołowski Fale w oś rodku sprę ż ystym" Rastko Ć uki ć z Belgradu Dyfuzja wodoru w płytach metalowych" Krzysztof Wilmań ski Termodynamika układów wieloskładnikowych" A. Green z Nottingham Bending waves in Strongly anisotropic plates" Gottfried Meltzer z Karl Marxstadt,,Investigation of the dynamical behaviour of the human body" Kazimierz Wrzesiń ski Przegląd problematyki badawczej Zakładu Wytrzymałoś ci materiałów ITiKB Polit. Poznań skiej" Roman Gutowski Rola matematyki współczesnej w problematyce mechaniki" Yannis Dafalias z USA Inclastic model of concrete like materials" Oddział w Szczecinie 58. Witold Paczkowski Kształtowanie optymalne kratownic przestrzennych" Grzegorz Szwengier Statyczne obliczanie prowadnic w obrabiarkach" Alfred Jazukiewicz Nieliniowa analiza wytrzymałoś ci płaskich konstrukcji płytowo belkowych, poddanych działaniu złoż onego obcią ż eni a na EMC Riad" Tadeusz Jastrzę bski Analiza wytrzymałoś ci płyt w zakresie sprę ż ysto plastycznym z odkształceniami wstę pnymi" H. Pfau z Wismaru Teoretyczne i praktyczne znaczenie funkcji Greena w mechanice ciała stałego" W. Tiedt Warunki brzegowe w zagadnieniach płytowych" Karol Grudziń ski Nauczanie mechaniki w szkołach wyż szych" (zebranie dyskusyjne) *

4 644 BIULETYN INFORMACYJNY Oddział w Warszawie 65. Jerzy Rutkowski Rola przedmiotów podstawowych w planie studiów wydziałów mechanicznych politechnik" Zbigniew Kaczkowski Formy działalnoś ci PTMTS w minionym 25 leciu" i Trójką tne elementy czasoprzestrzenne" Andrzej Olę dzki, Kazimierz Kę dzior, Marek Bijak Ż ochowski Wybrane działy mechaniki na wyż szych technicznych uczelniach amerykań skich" Oddział we Wrocławiu 68. Edward Gawrych Ż ukowski Dyady w analizie konstrukcji" 69. Paweł Ś niady Punktowe procesy stochastyczne w dynamice konstrukcji" 70. Augustyn Borcz W sprawie nowej teorii ż elbetu" 71. Ryszard Ż uchowski Praca właś ciwa jako kryterium zniszczenia" 72. Jacek Wojciechowski Sprę ż yst e przemieszczenia zbocza wyrobiska 73. Nauczanie mechaniki" (zebranie dyskusyjne) odkrywkowego" III. Sympozja i konferencje naukowe: Oddział w Gliwicach Oddział w Krakowie zorganizował XXII Sympozjum pod hasłem Modelowanie w Mechanice" odbyte w dniach w Wiś le. Uczestniczyło osób towarzyszą cych. Wygłoszono 62 referaty. Dyskutowało 216 osób. Opublikowanych 66 prac w zbiorze referatów. W ramach sympozjum Modelowanie w Mechanice" zorganizowano sesję naukową Polioptymalizacja". Wygłoszono 15 referatów, z których opublikowano w ZN Pol. Ś. l 13, a w zbiorze referatów sympozjum 3. Głos w dyskusjach nad referatami zabrało 50 osób. zorganizował w dn III Krajowe Sympozjum nt. Wpływ wibracji na otoczenie", które zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Krakowskiej. Uczestniczyło 50 osób. Wygłoszono 27 referatów. W dyskusji wzię ło udział 29 osób. W ramach Sympozjum odbyła się Sesja Naukowa nt. Potrzeby i moż liwośi c wykorzystania mechaniki we współczesnej technice". Uczestniczyło 30 osób. IV. Seminarium i Kursy: Oddział w Gdań sku Podstawy stosowanej analizy funkcjonalnej" prelegent Eugeniusz Bielewicz. I IV kw. 83 r. uczestników 9. Seminarium. Oddział w Czę stochowie Zespół zmę czenia i mechaniki pę kania materiałów i konstrukcji w dn V.83, liczba uczestników 68 osób. Oddział w Poznaniu Kursy wykładowe 4 wykłady Michała Kleibera z IPPT PAN W wa nt. O zastosowaniach metody elementów skoń czonych w liniowych i nieliniowych zagadnieniach mechaniki w terminach 3,10,17 i , uczestników 154 osoby. 4 wykłady K. Wilmań skiego z IPPT PAN w dn oraz 5 i nt. Modelowanie termodynamiczne układów fizycznych" osób na każ dym wykładzie. Oddział w Szczecinie Oddział PTMTS Szczecin wspólnie z Zakładem Konstrukcji i Mechaniki Okrę tów Instytutu Okrę towego Politechniki Szczeciń skiej zogranizował cykl

5 BIULETYN INFORMACYJNY 645 Oddział w Zielonej Górze wykładów nt. Zastosowanie rachunku tensorowego w mechanice oś rodków cią głych". Wykłady wygłosił Chr. Reissmann z Uniwersytetu im. Piecka w, Rostoku. Odbyło się 10 dwugodzinnych wykładów w okresie r. Wykłady były prowadzone w j. angielskim. W dn r. zorganizowano polsko niemieckie (NRD) seminarium n.t. Wpływ imperfekcji na wytrzymałość konstrukcji cienkoś ciowych". Wygłoszono 10 referatów w j. angielskim. Uczestniczyło 20 osób. Seminarium szkoleniowe nt. Metody komputerowe w dynamice układów dyskretnych". Seminaria prowadził Leszek Szeloch w WSJ w Zielonej Górze, terminy spotkań: 4.05., , 1.06., , r. Uczestników 33. V. Konkursy naukowe: Oddział w Czę stochowie Oddział w Łodzi ogłoszono konkurs p.n. Ogólnokrajowy konkurs na prace doś wiadczalne z mechaniki ciała stałego" (nie odbył się z powodu zbyt małej liczby nadesłanych prac). W IV kw. 83 r. rozstrzygnię ty został konkurs na najlepszą pracę z dziedziny mechaniki technicznej (wpłynę ło 10 prac). Nagrody I stopnia nie przyznano. Dwie II nagrody przyznano Krzysztofowi Grysie za pracę nt. Graniczne zagadnienia odwrotne dla równania falowego" i Stefanowi Doerfferowi pracę Wpływ oscylacji na konwekcyjne przekazywanie ciepła w zastosowaniu do zbiorników okrę towych". III nagroda Jan Kołodziej za pracę Okreś lenie poprzecznej efektywnoś ci przewodnoś ci cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułoż onych włóknach metodą kollokacji brzegowej". Wyróż nienie Tadeusz Smoleń za pracę Zginanie belek lepkosprę ż ystyc h na podłożu Teologicznym". za VI. Działalność Zeszyt MTiS wydawnicza W roku 1983 ukazały się drukiem nastę pująe c zeszyty kwartalnika tom 19 zeszyt 3/81 w lutym 83 tom 20 zeszyt 1 2/82 w kwietniu 83 tom 20 zeszyt 3 4 /82 we wrześ niu 83 MTiS: Oddział w Gliwicach 1 Zbiór referatów XXII Sympozjum Modelowanie w Mechanice" z. 48 Gliwice 1983 r. ss 487. Zbiór referatów Sesji naukowej Polioptymalizacja W: ZN. Pol. Ś. l s. Automatyka, s. 67. Gliwice 1983, ss Współudział Gliwickiego Oddziału PTMTS. XVI JUGOSŁOWIAŃ SKI KONGRES MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Bccići (Czarnogóra, Jugosławia) 28 maja 2 czerwca 1984 XVI Kongres był jubileuszowy, bowiem od momentu założ enia Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki upłynę ło 30 lat. Z tej to okazji Jugosłowiań skie Towarzystwo Mechaniki zostało odznaczone, w uznaniu swoich zasług, przez Prezydium Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii Orderem Pracy ze złotym wień cem. W latach Kongresy i zarazem zjazdy delegatów odbywały się co dwa

6 646 BIULETYN INFORMACYJNY lata, w nastę pnym okresie co trzy lata. Jugosłowiań skie Towarzystwo Mechaniki zostało założ one 13 lutego 1954 przez 46 członków założ ycieli, z których ponad polowa już nie ż yje. Obecnie Towarzystwo zrzesza około 600 członków w Serbii, Słowenii, Chorwacji, Macedonii, Boś ni i Hercegowinie oraz w Wojwodinie. Od roku 1983 przewodniczą cym Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki jest prof. Luka Vujasevic, a sekretarzem generalnym (od r. 1982) prof. Jovo Jarić. Na XVI Kongresie obaj zostali wybrani na nastę pną trzyletnią kadencję. Na program Kongresu składały się ceremonie otwarcia i zamknię cia, 4 referaty generalne oraz referaty 15 minutowe w liczbie 251 (przyję tych do wygłoszenia 280) w nastę pują cyc h działach: A. mechanika ogólna 53 referaty, B. mechanika płynów 64, C. mechanika ciała stałego odksztalcalnego 134. Każ dy z powyż szych działów był podzielony na 3 podgrupy: 1, metody analityczne, 2. metody numeryczne i 3. metody doś wiadczalne. Najwię cej referatów przedstawiono w dziale C; do mechaniki ogólnej zakwalifikowane prace z mechaniki oś rodków cią głych. W Kongresie wzię ło udział 314 uczestników z Jugosławii (zgłoszonych było 340) i 21 z zagranicy (zgłoszonych 82). Przyjechali przedstawiciele 13 pań stw, a mianowicie: Austria 1, Belgia 1, Czechosłowacja 1, Grecja 1, Kanada 2, NRD 1, Polska 3, RFN 1, Stany Zjednoczone A.P. 2, Wę gry 1, W. Brytania 2, Włochy 2 i ZSRR 3. W dziale A. mechanika ogólna wyróż nione zostały nastę pująe c grupy zagadnień: Al zasady, optymalizacja, mechanika relatywistyczna, A2 mechanika oś rodków cią głych, A3 drgania i dynamika układów. W dziale C. mechanika ciała stałego odkształcalnego, wyróż nione nastę pująe c problemy: Cl sprę ż ystoś, ćc2 sprę ż ysto plastycznoś ć i plastycznoś ć, C3 lepkosprę ż ystoś, ćc4 stateczność konstrukcji, C5 dynamika konstrukcji, C6 mechanika pę kania, Cl metody numeryczne, C8 metody doś wiadczalne, C9 inne. Najbardziej szczegółowy podział dotyczył działu B. mechanika płynów. Było tu 15 grup tematycznych od turbulencji, zagadnień warstwy przyś ciennej, wpływu pola magnetycznego, przepływów lepkich, kawitacji, udaru hydraulicznego, stabilnoś ci przepływów aż do zagadnień aplikacyjnych dotyczą cych przepływów w maszynach i technik doś wiadczalnych. Na otwarciu Kongresu przemawiali: przewodniczą cy Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki, prof. L. Vujasevic, przedstawiciele władz jugosłowiań skich, prof. Jurgen Zierep przewodniczą cy GAMM (w przyszłym roku konferencja i zjazd Gesehchaft fur angewandte Mathematik wid Mechanik ma się od w Dubrowniku), nastę pnie akademik W. Rumiancew ze ZSRR oraz niż ej podpisany, który w imieniu PTMTS przekazał Zarzą dowi Głównemu Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki medal 25 lecia naszego Towarzystwa, znaczki PTMTS i ż yczeniu z okazji jubileuszu 30 lecia. Wykład pt. 30 lecie Jugosłowiań skiego generalne zostały wygłoszone w pierwszym Towarzystwa Mechaniki wygłosił prof. Vlatko Brć ić. Referaty dniu obrad Kongresu, były to: 1. Stjepan Jeć ić, Nowe osią gnię cia optyki w doś wiadczalnej analizie naprę ż eń, 2. Kemal Hanjalić, Nowe osią gnię cia w modelowaniu i obliczaniu turbulentnych procesów, 3. Apostoł Poceski, Krytyczny przeglą d podstaw metody elementów skoń czonych, 4. Klaus Jurgcn Bathe i Milś Kojjić, Ostatnie osią gnię cie w nieliniowej analizie konstrukcji powłokowych. Obrady odbywały się równocześ nie w 4 sekcjach, co czę sto powodowało trudność wyboru Wymienię tu subiektywnie kilka spoś ród interesują cych referatów wygłoszonych na Kongresie: referatów. W. Rumiancew, O pewnych zagadnieniach dynamiki sterowania, A. M. Kowalew, Parametryczna identyfikacja nieliniowych drgań układów mechanicznych, F. L. Czernouszko, Dynamika układów z elementami sprę ż ystymi i dysypatywnymi, M. Micunovic, O warunkach płynię cia materiałów anizotropowych, W. A. Green i D. Milosavljcvic, Fale zginania w silnie anizotropowych płytach i powłokach sprę ż ystych, J. Jarić, Szybkoś ć zwolnienia energii w kwazistatycznej propagacji szczeliny w oś rodku sprę ż ystym i całka J. W wielu pracach, zwłaszcza z termosprę ż ystoś, citermodyfuzji, teorii plastycznoś ci, powoływano się na prace autorów polskich. Tytuł jednej z prac, autorstwa N. Ja. Cyganowej, niestety nie wygłoszony, brzmiał: O pracach A. Przeborskiego w mechanice analitycznej. Na zebraniu Delegatów 30 maja 1984 profesor Witold Nowacki został wybrany członkiem honorowym Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki. Był to dopiero trzeci przypadek takiego wyboru. W po

7 BIULETYN INFORMACYJNY 647 przednich latach wybrano honorowymi członkami zagranicznymi N. I. Muscheliszwilego oraz L. G. Łojcjań skiego ze ZSRR. Lista zasłuż onych członków honorowych, obywateli jugosłowiań skich, zawiera 11 nazwisk. Wniosek w sprawie wyboru prof. W. Nowackiego podpisało 20 osób, a uchwałę podję to jednomyś lnie. Zarząd Główny Jugosłowiań skiego Towarzystwa Mechaniki zaproponował nawią zanie kontaktów dwustronnych z PTMTS w posiaci wspólnych konferencji naukowych. Pierwsza konferencja polskojugosłowiań ska miałaby się odbyć w Jugosławii w r. 1986, a jej tematem bę dą zagadnienia mechaniki oś rodków cią głych ciała stałego. W czasie XVI Kongresu polscy uczestnicy wygłosili 2 referaty. W. Choromań ski wygłosił referat o zastosowaniu procesów Markowa w modelowaniu i badaniu mechanicznych układów pojazd szyny (referat wspólny z J. Kisilowskim i B. Raciborskim). Z. Olesiak mówi! o modelowaniu momentowej teorii plastycznoś ci. Kongres był ś wietnie zorganizowany, w luksusowych warunkach, przynajmniej porównując z naszymi standardami, w trzech hotelach nad Adriatykiem. Tematyka Kongresu przypominała konferencje typu dorocznych zjazdów GAMM. Przedstawione referaty reprezentowały szeroki wachlarz zagadnień, a ich liczba odpowiadała duż ym wielotematycznym konferencjom mię dzynarodowym. Przyjechało mniej niż zwykle uczestników zagranicznych. Na zakoń czenie Kongresu wrę czono dyplomy pię ciu młodym, do lat 35, Jugosłowianom za wyróż niająe c prace z dziedziny mechaniki. Nagroda ta nosi imię Rastko Stojanovica", przedwcześ nie tragicznie zmarłego wybitnego mechanika jugosłowiań skiego. Z. Olesiak Wykaz władz Zarzą du Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w XXI kadencji (od 10 maja 1984 r.) Przewodniczą cy Zarzą du Głównego Prof, dr hab. Józef Wojnarowski Oddział Gliwice Wiceprzewodniczą cy ZG Prof, dr hab. Eugeniusz Brzuchowski Oddział Wrocław Wiceprzewodniczą cy ZG Prof, dr hab. Wiesław Krzyś Oddział Kraków Sekretarz Generalny Prof, dr hab. Zbigniew Dż ygadło Oddział Warszawa Zastę pca Sekretarza Generalnego Doc. dr Janusz Lipiń ski Oddział Łódź Skarbnik ZG Prof, dr hab. Andrzej Wilczyń ski Zastę pca Skarbnika ZG Oddział Warszawa Doc. dr hab. Ryszard Parkitny Oddział Czę stochowa Członek Zarzą du Prof, dr hab. Kazimierz Sobczyk Członek Zarzą du Oddział Warszawa Prof, dr hab. Bogdan Skalmierski Oddział Gliwice Członek Zarzą du Prof, dr Mieczysław Wizmur Oddział Gdań sk

8 648 Sympozja I U T A M wr Mixing in a Stratified Fluid 1985, Perth, Australia, Przewodniczą cy: Prof. J. Imberger, University of Western Australia, Dept. of Mathematics, Nedlands, Western Australia 6009 oraz Prof. G. Batchclor, University of Cambridge, Dept. of Applied Mathematics and Theoretical Physics, Silver Street, Cambridge CB3 9EW, UK. 2 Hydrodynamics of Ocean Wave Energy Utilization. 1985, Lisbona, Portugalia Przewodniczą cy: Prof. A. F. de O. Falcao, Instituto Superior Tecnico, Departamento dc Engenharia Mecanica, Av. Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex, Portugal oraz Dr. D. V. Evans, University of Bristol, School of Mathematics, University Walk, Bristol BS8 1TW, UK. 3 Aero and Hydroacoustics. 1985, Lyon, Francja Przewodniczą cy: Prof. G. Comte Bellot, Ecole Centrale de Lyon, Laboratoire de Mccanique des Fluides, В. P.No. 163, F Ecully Cedex, France oraz Prof. J. E. Ffows Williams, University of Cambridge, Dept. of Engineering, Trumpington Street, Cambridge CB2 1 PZ, UK. 4 Interaction between Shock Waves and Turbulent Dissipative Layers. 1985, Paryż, Francja Przewodniczą cy: Prof. J. Delery, Ecole Nationale Superieure de l'aeronautique et de l'espace. ONERA, F Chatillon, France, 29, av. de la Division Leclerc 5 Single and Multi Phase Fluid Flow through Heterogeneous Permeable Materials. 1985, Lower Hutt, Nowa Zelandia Przewodniczą cy: Dr. I. G. Donaldson, Dept. of Scientific and Industrial Research, Physics and Engineering Laboratory, Private Bag, Lower Hutt, New Zealand. 6 Inelastic Behaviour of Plates and Shells. 1985, Rio de Janeiro, Brazylia. Przewodniczą cy: Prof. L. Bevilacqua, Pontificia Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil oraz Prof. A. Sawczuk, Centre National de la Recherche Scientifique, Laboratoire de Mecanique et d'acoustique, B.P. 71, F Merseille Cedex 9, France. 7 Dynamics of Multibody Systems. 1985, Udine, Włochy. IUTAM/IFToMM Przewodniczą cy: Prof. G. Bianchi, Istituto di Meccanica Applicata, Politechnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano. Italy oraz Prof. W. Schiehlen, Institut В fur Mechanik, Universitiit Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, D 7000 Stuttgart 80, BRD 8 Macro and Micromechanics of High Velocity Deformation and Fracture 1985, Tokio, Japonia Przewodniczą cy: Prof. К. Kawata, Institute of Interdisciplinary Research, University of Tokio, Faculty of Engineering, Komaba, Meguro ku, Tokyo, 153 Japan 9 Mechanics of Damage and Fatigue. 1985, Haifa, Israel. Przewodniczą cy: Prof. S. R. Bodner, Technion Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa 32000, Israel oraz Prof. Z. Hashin, Tel Aviv University, School of Engineering, Dept. of Solid Mechanics, Materials and Structures, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel. 10 Thermal Shock. 1985, Miejsce nieokreś lone. Przewodniczą cy: Dr. Т. Broom, Director General Technology Planning and Research Division, Central Electricity Generating Board, Courtenay House, 18 Warwick Lane, London EC4P 4EB, UK.

9 649 Protokół z XX Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej odbytego 22 paź dziernika 1982 r. w Warszawie W Zjeź dzie uczestniczyło 88 delegatów, oraz 1 członek Zarzą du Głównego, który nie był równocześ nie delegatem. Obecni byli: 1. Prof, dr hab. Marek Dietrich 2. Prof, dr Zbigniew Olesiak 3. Prof, dr hab. Józef Wojnarowski 4. Prof, dr hab. Anfrzej Tylikowski 5. Doc. dr Waldemar Bachmacz 6. Prof, dr hab. Kazimierz Biernatowski 7. Doc. dr Władysław Walczak 8. Prof, dr Zbigniew Kaczkowski 9. Prof, dr hab. Szczepan Borkowski 10. Prof, dr hab. Henryk Mikołajczyk 11. Prof, dr hab. Stanisław Gduła 12. Doc. dr hab. Edward Walicki 13. Prof, dr hab. Janusz Elsner i 14. Doc. dr hab. Wojciech Pietraszkiewicz 15. Doc. dr Walery Szuś cik 16. Dr inż. Elż bieta Polanis 17. Doc. dr hab. Waldemar Kobza 18. Dr hab. inż. Ryszard Dzię cielak 19. Prof, dr hab. Wiesław Krzyś 20. Prof, dr hab. Stanisław Dubiel 21. Prof, dr hab. Eugeniusz Brzuchowski 22. Doc. dr. inż. Edward Goss 3. Doc. dr hab. Kazimierz Maczyń ski 24. Doc. dr hab. Marek Trombski 25. Dr inż. Mirosław Malec 26. Doc. dr inż. Bronisław Siolkowski 27. Doc. dr inż. Krzysztof Wernerowski 28. Doc. dr inż. Kazimierz Kleją 29. Dr inż. Adam Bokota 30. Doc. dr inż. Seweryn Lewandowski 31. Prof, dr hab. Tadeusz Lechowski 32. Dr inż. Sławomir Bednarek 33. Doc. dr hab. Ryszard Parkitny 34. Doc. dr. inż. Stefania Stachura 35. Doc. dr hab. Lech Tomski 36. Prof, dr hab. Zbigniew Cywiń ski 37. Prof, dr Roman Kazimierzak 38. Prof, dr hab. Jan Kruszewski 39. Dr inż. Mirosław Skowronek 40. Dr inż. Edmund Wittbrodt 41. Dr inż. Jan Adamczyk 42. Doc. dr inż. Zbigniew Bogucki 43. Dr inż. Andrzej Buchacz 44. Dr inż. Remigiusz Ć wi k przewodniczą cy ZG i Delegat O/W wa wiceprzewodniczą cy ZG i Delegat O/W wa Sekretarz Generalny ZG i Delegat O/Gliwice Skarbnik Z. G. i Delegat O/W wa Z ca Skarbnika ZG i Delegat O/Czę stochowa Członek Zarzą du Głównego O/Wrocław Członek Zarzą du Głównego O/Łódź Przewodniczą cy Gł. Kom. Rew. i Członek Honorowy PTMTS Z ca Przew. Gł. K.R. I Delegat O/Gliwice Członek Gl. Kom. Rew. i Delegat O/Poznań Przewodniczą cy i Delegat O/Bielsko Biała Przewodniczą cy i Delegat O/Bydgoszcz Przewodniczą cy i Delegat O/Czę stochowa Przewodniczą cy i Delegat O/Gdań sk Przewodniczą cy i Delegat O/Gliwice Delegat O/Lublin Przewodniczą cy i Delegat O/Łódź Przewodniczą cy i Delegat O/Poznań Przewodniczą cy i Delegat O/Kraków Przewodniczą cy i Delegat O/Warszawa Przewodniczą cy i Delegat О /Wrocław Przewodniczą cy i Delegat O/Zielona Góra Delegat O/Bielsko Biała Delegat O/Bielsko Biała Delegat O/Bydgoszcz Delegat O/Bydgoszcz Delegat O/Bydgoszcz Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Czę stochowa Delegat O/Gdań sk O/Gliwice

10 Dr inż. Jerzy Kuczyń ski 46. Dr inż. Adam Kwaś nicki 47. Dr inż. Stanisław Mikuła 48. Dr inż. Wojciech Pillich 49. Doc. dr hab. Bohdan Mochnacki 50. Dr inż. Henryk Skowron 51. Doc. dr Zbigniew Gę bicki 52. Dr inż. Józef Suchoń 53. Doc. dr inż. Zdzisław Sulimowski 54. Doc. dr inż. Wojciech Tarnowski 55. Prof. dr. Janusz Dietrych 56. Doc. dr hab. Stanisław Bednarz 57. Dr inż. Jerzy Wapiennik 58. Doc. dr hab. Jakub Mames 59. Doc. dr Zdzisława Rotter 60. Doc. dr Kazimierz Szabelski 61. Doc. dr hab. Jerzy Gluza 62. Doc. dr Kazimierz Grossman 63. Mgr inż. Tadeusz Jeske 64. Doc. dr Janusz Lipiń ski 65. Dr inż. Andrzej Młotkowski 66. Prof, dr hab. Czesław Cempel 67. Doc. dr hab. Andrzej Litewka 68. Dr inż. Jerzy Rakowski 69. Dr inż. Andrzej Ś wider 70. Prof, dr Zbigniew Brzoska 71. Prof, dr Jan Oderfeld 72. Doc. dr hab. Przemysław Jastrzę bski 73. Prof, dr hab. Stanisław Kocań da 74. Prof, dr hab. Jerzy Maryniak 75. Dr inż. Maciej Mróz 76. Prof, dr hab. Zbigniew Orłoś 77. Prof, dr hab. Zbigniew Osiń ski 78. Dr inż. Stanisław Radkowski 79. Prof, dr hab. Bogumił Staniszewski 80. Dr inż. Aleksander Wielgus 81. Doc. dr hab. Andrzej Wilczyń ski 82. Doc. E. Gawrych Ż ukowski 83. Prot*, dr inż. Adam Negrusz 84. Dr inż. Zdzisław Sysak 85. Doc. dr hab. Mirosław Werszko 86. Doc. Jerzy Dorobczyń ski 87. Dr inż. Jerzy Honczarenko 88. Doc. dr inż. Marian Kmiecik 89. Doc. dr inż. Roman Sobań ski Członek Honorowy PTMTS O/Gliwice Delegat O/Kraków Delegat O/Lublin Delegat O/Łódź 90. Doc. dr inż. Leszek Szeloch Delegat O/Zielona Góra 91. Dr. inż. Marian Pearsona Delegat O/Wrocław Obrady otworzył Przewodniczą cy Zarzą du Głównego profesor Marek Dietrich, który powitał przybyłych delegatów oraz zaproszonych goś ci, członków Honorowych PTMTS, profesorów: Zbigniewa Brzoskę, Janusza Dietrycha, Zbigniewa Kaczkowskiego i Jana Oderfelda. Przyję to nastę pująy c porzą dek obrad: O/Poznań,, O/Rzeszów Członek Honorowy PTMTS O/W wa Członek Honorowy PTMTS O/Warszawa Delegat O/Warszawa 1. Otwarcie Zjazdu. Wybór przewodniczą cego, zastę pców przewodniczą cego i sekretarza Zjazdu. О /Wrocław O/Szczecin

11 Przyję cie protokołu z XIX Zjazdu Delegatów PTMTS odbytego w Blaż ejewku k/poznania. 3. Powołanie Komisji: Matki, Skrutacyjnej i Uchwałowej. 4. Złoż one sprawozdania z działalnoś ci Towarzystwa. 5. Złoż enie sprawozdania finansowego. 6. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. 7. Dyskusja nad sprawozdaniami, przyję to ich oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarzą dowi Głównemu absolutorium i głosowanie nad 8. Wybory: a) przewodniczą cego, b) członków Zarzą du Głównego, c) Głównej Komisji Rewizyjnej. wnioskiem. 9. Uchwalenie generalnych wytycznych działalnoś ci PTMTS na nastę pną kadencję. 10. Zamknię cie Zjazdu Delegatów. ad 1 Na przewodniczą cego Zjazdu powołano profesora S. Dubiela (Warszawa). Na wiceprzewodniczą cych Zjazdu wybrano profesorów: S. Gdułę (Bielsko Biała) i J. Elsnera (Czę stochowa). Na sekretarza Zjazdu wybrano doktora M. Mroza (Warszawa). Na wniosek przewodniczą cego obrad prof. S. Dubiela zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych w okresie XIX ej kadencji członków Towarzystwa, kolegów: doc. dr Jerzego Sobolewskiego, prof. zw. dr Marcina Boreckiego, prof, dr hab. Czesława Graczyka, prof, dr hab. Jerzego Bukowskiego, dr Aleksandra Szowego, prof, dr Stanisława Huckela, prof, dr Bolesława Kordasa, prof, dr Romana Mromliń skiego, prof, dr Tadeusza Opolskiego i doc. mgr Mieczysława Pisza, ad 2 Wobec wcześ niejszego rozdania delegatom protokołu z XIX Zjazdu zaproponowano nie odczytywać go, a jedynie poddać pod dyskusję. Protokół został przyję ty wraz z poprawkami, ad 3 Komisję Matkę powołano w nastę pują cym składzie: prof. К. Biernatowski (Wrocław), dr R. Dzięcielak (Poznań ), doc. W. Kobza (Łódź ), doc. W. Pietraszkiewicz (Gdań sk), doc. W. Szuś cik (Gliwice). Komisję Skrutacyjną powołano w składzie: doc. J. Dorobczyń ski (Szczecin), doc. S. Bednarz (Kraków) i doc. E. Goss (Zielona Góra). Komisję Mandatową powołano w składzie: doc. Z. Rotter (Lublin), prof. W. Krzyś (Kraków), doc. K. Szabelski (Lublin). Komisję Uchwalową w składzie: dr W. Pillich (Gliwice), dr A. Wielgus (Warszawa), dr E. Wittbrodt (Gdań sk). ad 4 W zwią zku z opublikowaniem sprawozdania za okres XIX kadencji i dorę czeniem go wcześ niej delegatom, Przewodniczą cy prof. Marek Dietrich ograniczył się do krótkiego komentarza. Wyraził potrzebę zwrócenia uwagi Delegatów na wybrane aspekty działalnoś ci Towarzystwa w minionej kadencji. Podkreś lił, że ostatnie dwa lata były najtrudniejszym okresem w pracy i ż yciu Towarzystwa, co wynikało z wyją tkowo intensywnych przemian społeczno politycznych w naszym kraju. Wszystko tu odsuwało na dalszy plan działalność naukową. Aktywność członków i Oddziałów osłabła. Wyłaniały się trudnoś ci organizacyjne, a także były zakłócenia w gospodarce finansowej Towarzystwa. Obowią zująe c w tym czasie procedury formalno prawne utrudniały kontakty z kolegami zagranicznymi. Powstały opóź nienia w druku czasopisma Mechanika Teoretyczna i Stosowana". Zarzą dzenie PAN zmniejszyło liczbę arkuszy wydawniczych MTiS do połowy. Zarząd Główny wystą pił do PAN o zatwierdzenie wyboru członków Zagranicznych Towarzystwa. Przewodniczą cy Towarzystwa wyraził opinię, że w sumie udało się utrzymać działalność Towarzystwa zgodnie z zasadami statutu. Skierował serdeczne podzię kowanie członkom i zespołom, których praca zdecydowała o takiej właś nie ocenie. Podkreś lił szczególnie duży wkład pracy prof. Z. Olesiaka. Sprawozdanie z działalnoś ci PTMTS w ostatniej kadencji zostało przyję te przez aklamację. ad 5 Sprawozdanie finansowe złoż ył skarbnik prof. A. Tylikowski (Szczegółowy tekst włą czony do akt Zjazdu). Podsumowując wystą pienie zaapelował o zwię kszenie dyscypliny w opłacaniu członkowskich. został składek

12 652 ad 6 Sprawozdanie Gfównej Komisji Rewizyjnej złoż ył jej Przewodniczą cy prof. Z. Kaczkowski. (Tekst włą czono do akt Zjazdu). Podsumowując wystą pienie stwierdził, iż ujednolicenie we wszystkich Oddziałach wymaga sposób sporzą dzania sprawozdań finansowych działalnoś ci Zarzą dów, sympozjum, seminariów, konferencji itp. Informacje w sprawozdaniach bardzo czę sto są niepełne, błę dne bo czę sto przekazywane drogą telefoniczną. Protokoły np. nie zawsze zawierają stwierdzenia o udzielaniu absolutorium ustę pują cemu Zarzą dowi. Przew. Głównej Kom. Rewizyjnej, prof. Z. Kaczkowski, stwierdził, że komisja ocenia działalność Zarzą du Głównego jako zgodną ze statutem PTMTS i postawił wniosek o udzielenie Zarzą dowi absolutorium. Wniosek został przyję ty przez aklamację. ad 7 W dyskusji nad sprawozdaniami zabrali głos: prof. E. Brzuchowski, doc. E. Goss, prof. J. Wojnarowski, prof.^z. Kaczkowski, prof. M. Dietrich, doc. M. Kmiecik, prof. Z. Cywiń ski, prof. J. Elsner, prof. S. Dubiel, doc. A. Wilczyń ski, dr R. Izbicki, doc. W. Bachmacz. Dyskutanci podkreś lali, że Towarzystwo działa samorzą dnie, a zaangaż owanie i bezinteresowność są cechami jego działalnoś ci. Wysoko oceniono jego działalność merytoryczną zwłaszcza zebrania naukowe w formie dyskusji okrą głego stołu". Zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia roli Zarzą du Głównego o dalsze formy działalnoś ci, jak: sesje wyjazdowe, centralne kursy (np. w Jabłonnej) oraz pomoc udzielaną Zarzą dom Oddziałowym w zachowaniu i rozwijaniu swej indywidualnoś ci naukowej. Poruszono mię dzy innymi sprawę obchodów 25 lecia w roku PTMTS 1983 i ewentualnej dorocznej nagrody (symbolicznej) za działalność naukową w Towarzystwie. Ponadto wyraż ono uznanie dla pracy Zarzą du Głównego. Po zakoń czeniu dyskusji prof. Z. Kaczkowski postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustę pują cemu Zarzą dowi ad 8 Głównemu. Wniosek przyję to w głosowaniu jawnym przy 1 glosie wstrzymują cym się. Przewodniczą ca Komisji Mandatowej, doc. Z. Rotter, poinformowała, że na Zjazd przybyło 89 osób (z których 88 jest Delegatami), w zwią zku z czym uchwały są prawomocne. Przewodniczą cy Komisji Matki, doc. W. Pietraszkiewicz, przedstawił kandydatury na przewodniczą cego Zarzą du Głównego: prof. Zbigniewa Olesiaka (nie wyraził zgody na kandydowanie), prof. Zbigniewa Osiń skiego i prof. Józefa Wojnarowskiego. Rozpoczę to czynnoś ci wyborcze. Po przerwie w obradach Przewodniczą cy Komisji Skrutacyjnej doc. S. Bednarz przedstawił wyniki wyborów: oddano 86 głosów waż nych, w tym na kandydaturę prof. Z.Osiń skiego padły 42 glosy, na kandydaturę prof. J. Wojnarowskiego padły również 42 głosy. Ponieważ ż aden z kandydatów nie otrzymał wymaganej wię kszośi c głosów, postanowiono wybory powtórzyć. W tej sytuacji prof. M. Dietrich zaproponował rozszerzenie listy kandydatów o osobę prof. Z Olesiaka, który tym razem zgodził się kandydować. Doc. Z. Sulimowski zaproponował, aby kandydaci przedstawili swój program działalnoś ci Towarzystwa. Zgodnie z tym wnioskiem zabrali głos kolejno: prof. Z. Osiń ski, prof. J. Wojnarowski, prof. Z. Olesiak. Prof. Osiń ski w swoim wystą pieniu zauważ ył, że głównym celem i zadaniem Towarzystwa jest rozwijanie w społeczeń stwie Mechaniki. Teoretycznej i Stosowanej poprzez zaznaczenie roli mechaniki, w interdyscyplinarnym wykształceniu młodych adeptów nauki, popieranie twórczoś ci młodych oraz poszukiwanie form działalnoś ci Towarzystwa zarówno poprzez patronat nad instytucjami pracowników krajowymi mają cymi znamiona działań na rzecz rozwoju mechaniki, jak i poprzez uzupełnienie ich działalnoś ci. Prof. Wojnarowski nawią zał do swego poprzedniego wystą pienia (w dyskusji), rozszerzając propozycje programowe Towarzystwa na przyszłą kadencję o nastę pująe c postulaty: potrzebę działań nad utrwaleniem autorytetu Towarzystwa w ś rodowisku inż ynieryjno naukowym, należy wzbogacić formy działania w Oddziałach i Zarzą dzie Głównym, aby sprzyjały potrzebom przemian społecznych w kraju, rozwijać osobowość naukową Oddziałów, wytyczać kierunki ich rozwoju naukowego z położ eniem akcentu na badania doś wiadczalne, Obchody 25 cia wykorzystać do utrwalenia tradycji Towarzystwa, w czym dużą rolę przypisuje kwartalnikowi Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

13 653 Prof. Olesiak w swoim wystą pieniu nawią zał krótko do historii Towarzystwa, zwracając na rolę autorytetu moralnego, który szczególnie obecnie jest niezbę dny. uwagę Wytwarzanie postaw moralnych jest waż ne, w ż yciu społecznym, a w działalnoś ci naukowej jest niezbę dne. W autorytecie moralnym, troskliwie utrwalanym widzi waż ny sens istnienia Towarzystwa. Takie cechy Towarzystwa jak: niezależ noś, ć samorzą dność i samodzielnoś ć, stosowane i rozwijane, podnoszą autorytet moralny i naukowy. Przedstawił propozycję włą czenia do statutu ordynacji wyborczej Towarzystwa oraz przypomniał, że w dalszym cią gu jest aktualna sprawa uzupełniania Statutu o członkowstwo wspierają ce. Uważ a, iż należy wydawać Biuletyn Informacyjny Zarzą du Głównego, uczcić 25 cie Towarzystwa medalem pamią t kowym. Pię knie rozwijają ca się mechanika, w kraju może ulec degradacji (zwłaszcza jej nauczania), jeś li nie zostaną podję te działania zapobiegają ce. Dużą rolę w tym przypisuje działalnoś ci informacyjnej, wydawniczej i społecznej, chociaż moż liwośi c ocenia jako skromne. Dlatego postulat wykorzystania wsparcia członków zagranicznych w zwię kszeniu publikacji pozostaje cią gle aktualny. Pilnego wsparcia wymaga młoda kadra, tak w publikowaniu, prac, jak i umoż liwieniu wygłaszania referatów na zebraniach, sympozjach i konferencjach. Doc. S. Bednarz przedstawił wyniki drugiego głosowania. Tym razem oddano 84 głosy, wszystkie waż ne. Na kandydaturę prof. Z. Olesiaka padło 39 głosów, na kandydaturę prof. J. Wojnarowskiego padło 28 głosów oraz na kandydaturę prof. Z. Osiń skiego padło 17 głosów. Prof. Z. Osiń ski podzię kował za okazane mu zaufanie i wycofał swoją kandydaturę z dalsze czę śi c wyborów. Odbyło się trzecie tajne głosowanie, w którym wzię ło udział 83 delegatów. Wszystkie głosy były waż ne. Prof. Z. Olesiak otrzymał 42 głosy, prof. J. Wojnarowski 40 głosów, 1 glos był wstrzymują cy się. Tym samym na przewodniczą cego PTMTiS został wybrany prof. Zbigniew Olesiak. Prof. Zbigniew Olesiak podzię kował za zaufanie i wybów na stanowisko przewodniczą cego Głównego. Zarzą du Nastę pnie Przewodniczą cy Komisji Matki przedstawił kandydatury do Zarzą du Głównego: doc. W. Bachmacz, prof. E. Brzuchowski, prof. R. Gutowski, doc. S. Kasprzyk, prof. J. Kruszewski, doc. J. Lipiń ski, doc. R. Parkitny, doc. Z. Rotter, doc. Z. Sulimowski, doc. M. Trombski, doc. W. Walczak, doc. A. Wilczyń ski, prof. J. Wojnarowski. Do Głównej Komisji Rewizyjnej: prof. С. Cempel, dr R. Ć wik, prof. D. Dą browski, prof. J. Dietrich, prof. R. Kazimierczak, doc. J. Mames, prof. A. Tylikowski i doc. K. Wernerowski. W wyniku tajnego głosowania do Zarzą du Głównego wybrano nastę pują cyc h kolegów: doc. W. Bachmacza (48 głosów), prof. E. Brzuchowskiego (44 głosy), prof. R. Gutowskiego (60 głosów), doc. S. Kasprzyka (41 głosów), prof. J. Kruszewskiego (61 głosów), doc. Z. Sulimowskiego (39 głosów), doc. W. Walczaka (49 głosów), doc. A. Wilczyń skiego (46 głosów), prof. J. Wojnarowskiego (67 głosów) oraz zastę pców członków Zarzą du: doc. J. Lipiń skiego (38 głosów), doc. R. Parkitnego (38 głosów) i doc. M. Trombskiego (37 głosów). Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: prof. Cz. Cempla (51 głosów), prof. D. Dą browskiego (57 głosów), prof. J. Dietrycha R. Kaź mierczaka (49 głosów), prof. A. Tylikowskiego (61 głosów). ad 9 (52 głosy), prof. Projekt tekstu uchwały odczytał przewodniczą cy Komisji Uchwalowej dr inż. A. Wielgus. Delegaci głosowali na każ dy punkt uchwały. Uchwałę przyję to wię kszoś ci ą głosów. Podję to nastę pująą c Uchwałę XX Zjazdu Delegatów PTMTS: Zjazd podkreś lają, c że główną siłą stymulują cą działanie i rozwój Towarzystwa jest bezinteresowna praca członków i wynikają ca z niej niezależ noś, ćsamorzą dność i samodzielność postanawia: 1. W zakresie realizowania podstawowych merytorycznych celów statutowych Towarzystwa zobowią zać Zarzą dy: Główny i Oddziałowe do: 1.1. Przeanalizowania dotychczasowych form działalnoś ci naukowej w kierunku ich uatrakcyjnienia, a także przejawiania inicjatywy w rozwijaniu nowych form: jak sesje wyjazdowe, kursy interdyscyplinarne i mię dzyoddzialowe. Dewizą działania Towarzystwa powinna być skromność i go

14 654 spodarnoś ć, służ ebna rola wobec rozwoju mechaniki w Kraju i potrzeba integracji ś rodowiska naukowego mechaników Opracowanie i wydanie zeszytu informacyjnego o 25 letniej działalnoś ci Towarzystwa, rozważ enie moż liwośi c wydawania Biuletynu Informacyjnego Zarzą du 1.3. Przedsię wzię ci e działań w kierunku: Głównego. wypracowania właś ciwej pozycji mechaniki w studiach wyż szych, wię kszego wpływu na rozwój młodej kadry mechaników w nauce i przemyś le, zapobiegnię cia degradacji roli mechaniki w ż yciu Kraju. 2. W zakresie spraw organizacyjnych Zarząd Główny i Zarzą dy Oddziałów skupią uwagę na: ad Wspomaganiu przez Zarząd Główny Zarzą dów Oddziałów w ich aktywizacji, rozwoju, zachowaniu autentycznoś ci i indywidualnoś ci naukowej Gromadzeniu (opracowaniu) i publikowaniu informacji o bież ą ce j działalnoś ci i tradycjach Towarzystwa Skrupulatnym prowadzeniu dokumentacji Towarzystwa, terminowym ich sporzą dzaniu i przesyłaniu, a także na ujednoliceniu form dokumentacji i dbaniu ojej kompletność i rzeczowoś ć Likwidacja zaległoś ci w opłacaniu składek członkowskich, uregulowaniu bież ą cyc h spraw finansowych stosowania do aktualnych warunków z zachowaniem racjonalnych form oszczę dzania. (Pełny tekst Uchwały został włą czony do akt Zjazdu). Przewodniczą cy PTMTS prof. Z. Olesiak podzię kował Przewodniczą cemu Zjazdu prof. S. Dubielowi, Jego Zastę pcy, Sekretarzowi i Komisji Zjazdu za sprawne prowadzenie obrad. Podzię kował również Delegatom za liczne przybycie, dyskutantom za aktywny udział w obradach Zjazdu. Na tym obrady XX Zjazdu Zakoń czono. Sekretarz XX Zjazdu Delegatów Przewodniczą cy XX Zjazdu PTMTS Delegatów PTMTS ( ) dr inż. Maciej Mróz ( ) Prof, dr hab. inż. Stanisław Dubiel The 6th European Conference on Fracture (6 ta Europejska Konferencja Mechaniki Pę kania) June 1986 Rai Congress Centre Amsterdam, the Netherlands Scientific secretariat H. C. van Elstc/oTNO Corporate Communication Department P. O. Box BD The Hague, Holandia

15 KONFERENCJE EUROMECH" 1985r. 191 The physics of dispersions of small particles 1 4 kwietnia 1985 Cambridge, Wlk. Brytania 192 Transport of suspended solids in open channels czerwca 1985 Munchen Neubiberg, RFN 193 Dynamics of ship structures czerwca 1985 Jabłonna, Polska 194 Simultaneous heat and mass transfer in unsaturated porous media lipca 1985 Nancy, Francja 195 Rarefield flows and hypersonic flight 2 5 wrześ nia 1985 Marseille, Francja 196 Rock and soil rheology wrześ nia 1985 Bukareszt, Rumunia 197 Finite rotations in non linear structural mechanics wrześ nia 1985 Jabłonna, Polska 198 Physical numerical modelling in non linear fracture mechanics wrześ nia 1985 Stuttgart, RFN 199 Direct and large eddy simulation of turbulent flows 30 wrześ nia 1 paź dziernika 1985 Munich, RFN 200 Post buckling behaviour of elastic structures Dr E. J. Hinch Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics University of Cambridge Silver Street, Cambridge CB3 9EW, oraz Dr R. Blanc, Marseille Professor W. Bechtełer Hydromechanik und Hydrologie Hochschule der Bundeswehr Miinchen 8014 Neubiberg oraz Professor H. J. Vollmers Neubiberg Professor I J. Wię ckowski ( Ship Research Institute Technical University Gdań sk Majakowskiego U Gdań sk oraz Professor J. Kruszewski Gdań sk Professor M. G. Martin Institut National Polytechnique de Lorraine Ecole Nationale Superieure d'eiectricite et de Mecanique 2, rue de la Citadelle Nancy Cedex, France Professor R. Brun Laboratoire de Dynamique et Thcrmophysiques des Fluides Universite de Provence Centre St Jeróme Marseille Cedex 13, France Professor N. Cristescu University of Bucharest Faculty of Mathematics str. Academici 14 Bucharest Romania oraz Dr H. I. Ene, Bucharest Professor W. Pietraszkiewicz Institute of Fluid Flow Machinery Polish Academy of Sciences ul. Fiszera Gdań sk Professor J. H. Argyris Institut fiir Statik und Dynamik der Luft und Raumfahrtkonstruktionen Pfaffenwaldring Stuttgart 80, Germany oraz Dr Sommer, Freiburg Professor R. Friedrich am Lehrstuhl fur Stromungsmechanik Technische Universitat Miinchen Arcisstrasse Miinchen 2, Germany oraz Priv. Doz. Dr Ing. U. Schumann, Wessling Professor J. Szabó Technical University of Budapest Dept. of

16 5 7 paź dziernika 1985 Matrafiired, Wę gry 201 Applications of the mechanics of granular materials in geophysics paź dziernika 1985 Interlaken, Szwajcaria 202 Measurement techniques in low speed turbulent flows 7 9 paź dziernika 1985 Marknesse, Holandia 203 Combustion theory 2 4 grudnia 1985 Cranfield, Wlk. Brytania 204 Structure and crack propagation in brittle matrix composite materials listopada 1985 Jabłonna, Polska 205 Free surface waves in shallow water 6 8 maja 1985 Grenoble, Francja Civil Engineering Mechanics Budapest Muegyetem rkp. 3, 1111 Hungary Dr K. Hutter Vcrsuchsanstalt ftir Wasserbau Hydrologie und Glaziologie ETH Zentrum 8092 Zurich, Switzerland oraz Professor S. B. Savage, Montreal Dr B. van der Berg National Aerospace Laboratory NLR Voorsterweg Marknesse, The Netherlands oraz Dr A. Bertelrud, Stockholm Professor J. F. Clarke Department of Aerodynamics College of Aeronautics Cranfield Institute of Technology Cranfield Beds. MK43 OAL, U.K. Professor A. M. Brandt Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences Ś więtokrzyska Warsaw oraz Dr I. H. Marshall, Scottland Professor J. P. Germain Institut de Mecanique de Grenoble Domaine Univetsitaire St. Martin d'heres Cedex France Druga Konferencja Europejskich Reologów odbę dzie się w Pradze, Czechosłowacja, w dniach czerwca 1986 r. Organizatorzy: Group of Rheology of the Czechoslovak Chemical Society Institute of Hydrodynamics, Czechoslovak Academy of Sciences Scope of the Conference: The Conference will be concerned with results in the following subject areas: Theory, Transport phenomena in theological systems, Rheometry, Solids and composited, Rubber, Suspensions, Polymers, Polymer processing, Biorheology and medical applications, Food rheology and processing, Tribology, General. Submission of papers: Authors should send title and short summary (about 30 words) to the Conference Committee not later than June 30th, A registration form is available on the request. The official language of the Conference is English. Adress for Correspondence: 2nd EURO RHEO Conference _ Institute of Hydrodynamics, Czechoslovak Akad. of Sciences Podbabska 13, Prague, Czechoslovakia.

MIĘ DZYNARODOWE SYMPOZJUM MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH PEKIN, CHINY, 10 13 CZERWCA 1986 R.

MIĘ DZYNARODOWE SYMPOZJUM MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH PEKIN, CHINY, 10 13 CZERWCA 1986 R. IULETYN I N F O R M A C Y J N Y MIĘ DZYNARODOWE SYMPOZJUM MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH PEKIN, CHINY, 10 13 CZERWCA 1986 R. Sympozjum został o sfinansowane wspólnie przez Chiń ski e Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTERYZACJA MECHANIKI KONSTRUKCJI W POLSCE W OSTATNIEJ DEKADZIE DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS. 1. Uwagi wstę pne

KOMPUTERYZACJA MECHANIKI KONSTRUKCJI W POLSCE W OSTATNIEJ DEKADZIE DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS. 1. Uwagi wstę pne MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) KOMPUTERYZACJA MECHANIKI KONSTRUKCJI W POLSCE W OSTATNIEJ DEKADZIE DZIAŁALNOŚ CI PTMTiS GUSTAW R A K O W S K I Politechnika Warszawska 1. Uwagi wstę pne Mają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJW2012ROKU 1 I Działalność organizacyjna Zarząd Główny I.1. Władze Towarzystwa W 2012 roku Zarząd Główny PTMTS działał

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY KRZYSZTOF WILMAŃ SKI JPPT PAN 1. Wstę p 1.1. Cci artykułu. Opis problemów, wchodzą cych w skł ad termodynamiki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639)

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639) ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

15 lat Wiadomości Uczelnianych

15 lat Wiadomości Uczelnianych Z życia Uczelni 15 lat Wiadomości Uczelnianych W maju 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Uczelnianych. Skromna szata graficzna i niewielka objętość cechuje pierwszy okres życia gazety. Inicjatorem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3

Biuletyn. Aktualności NTIE... 3. Relacja z posiedzenia Zarządu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej 3 Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 2 (48) Grudzień 2013 Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy Państwu do rąk kolejny numer Biuletynu NTIE i jest to okazja do złożenia

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 9 (1971) ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI RYSZARD GRYBOŚ (GLIWICE) 1. Wstę p Podczas zderzenia dwóch ciał stał ych powstaje sił a wzajemnego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej BUDOWA MASZYN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 6 2007 Najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju technologii maszyn pod redakcją Macieja Kupczyka Poznań 2007 Wydawnictwo Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173

fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 fot. Z. Sulima Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Informatyki AGH http://foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=173 Rektor AGH laureatem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 8 września 2010 podczas

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju.

ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) Autorzy: Tomasz Klasa, Tomasz Komorowski. tego dobrego, ważnego dla nas zwyczaju. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego ISSN 0860-2158 Nr 1/2014 (marzec-kwiecień 2014) List prezesa PTI Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy! Tradycją Towarzystwa, zapoczątkowaną przez pierwszego prezesa,

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s.

Z now¹ inwestycj¹ w XXI wiek. Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie. Inwestycja XXI wieku - s. 2. Studia doktoranckie na WBMiL - s. 1 Politechniki Gazeta styczeñ 2001 (85) Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Inwestycja XXI wieku - s. 2 Studia doktoranckie na WBMiL - s. 3 Jubileusze - Profesor

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Komitet Psychologii PAN

Komitet Psychologii PAN Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014r. Komitet Psychologii PAN I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu: Prezydium, skład osobowy Komitetu Prezydium Komitetu

Bardziej szczegółowo

Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 COST MP1203. Nasz wicemistrz świata. s. 9. s. 11. s. 35

Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 COST MP1203. Nasz wicemistrz świata. s. 9. s. 11. s. 35 Dziekani budownictwa spotkali się w WAT s. 2 Robocza wizyta s. 9 COST MP1203 s. 11 Nasz wicemistrz świata s. 35 Uczuć wicher, wyznań smak W wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowo-kinowej Klubu

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelna Biuletynu AON

Redaktor naczelna Biuletynu AON Drodzy Czytelnicy! rugi kwartał 2010 Droku obfitował w wiele wydarzeƒ naukowych. Nic w tym dziwnego, takie sà prawa uczelni wy szej. Konferencje naukowe, spotkania, czy te çwiczenia akademickie sà stałym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Październik nr 2 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo