Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services. Poznań, Poland.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17-18.10.2008. Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services. Poznań, Poland. www.buypoland.pl"

Transkrypt

1 Poznań, Poland Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services podczas targów during Organizatorzy: Organizers:

2 PATRONAT HONOROWY / UNDER THE AUSPICES PATRONAT / PATRONAGE PARTNERZY STRATEGICZNI / STRATEGIC PARTNERS PARTNER MEDIALNY / MEDIA PARTNER

3 9

4

5

6

7 Szanowni Pañstwo, Drodzy Goœcie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich! Jest mi niezmiernie mi³o goœciæ w Poznaniu wystawców oraz zwiedzaj¹cych ekspozycje organizowane przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Poznañ cieszy siê ugruntowan¹ renom¹ wa nego centrum handlowego tej czêœci Europy, miasta stawiaj¹cego na gospodarnoœæ, pracowitoœæ i gospodarcz¹ aktywnoœæ, które maj¹ swe Ÿród³a w historycznych tradycjach pracy organicznej. Swoj¹ markê Poznañ wypracowa³ tak e dziêki bogatym tradycjom targowym. Pocz¹wszy od okresu miêdzywojennego historia naszego miasta, jako wa nego centrum handlowego, jest nierozerwalnie zwi¹zana z histori¹ Poznañskich Targów. Narodziny jednego z symboli Poznania Miêdzynarodowych Targów Poznañskich wi¹za³y siê z koniecznoœci¹ gospodarczej unifikacji ziem trzech zaborów i potrzeb¹ znalezienia kontrahentów handlowych w odradzaj¹cym siê pañstwie polskim. Z czasem targi sukcesywnie wzbogaca³y ofertê imprez targowych, utrzymuj¹c pozycjê lidera w bran y targowej. Sta³y siê tak e wa nym centrum konferencyjnym. Moj¹ misj¹, jako gospodarza miasta, jest d¹ enie do zapewnienia jak najdogodniejszych warunków do dalszego kultywowania i rozwijania targowych i biznesowych tradycji Poznania. W³adze samorz¹dowe zabiegaj¹ o optymalne wykorzystanie poznañskiego potencja³u intelektualnego, naukowego i kulturalnego. Silna i zró nicowana gospodarka naszego miasta, a tak e dobre zarz¹dzanie miejskimi finansami, to powód do dumy ka dego mieszkañca oraz silna motywacja do kontynuowania wysi³ków na rzecz tworzenia miasta zamo nego, atrakcyjnego dla mieszkañców oraz przybywaj¹cych tu goœci. ycz¹c wszystkim goœciom Targów nawi¹zania szerokich kontaktów handlowych oraz wielu pomyœlnych transakcji zachêcam do zwiedzania podczas pobytu w Poznaniu jego przepiêknych zabytków i wykorzystania bogatej oferty kulturalnej, a tak e do jak najczêstszych powrotów do miasta wartego g³êbszego poznania. Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania 1

8 Dear Exhibitors and Visitors of the Poznañ International Fair, I am immensely pleased to welcome exhibitors and visitors of expositions organised by the Poznañ International Fair to our city. Poznañ enjoys strong recognition as an important commercial centre in this part of Europe. It is a city that focuses on entrepreneurship, diligence and economic activity rooted in the historical traditions of positivist values. Poznañ has also earned its good reputation as a trade and business hub because of its rich trade fair traditions. Since before World War II, the history of our city has been intertwined with the history of the Poznañ Fair. The birth of one of Poznañ s symbols, the Poznañ International Fair, was related to the necessity of economic unification of Polish regions after partitions and the need to find commercial partners in the Polish state that had just regained independence. In time, the Fair has gradually enriched its offer of trade fair events and maintained the leading position in the exhibition sector. It has also become an important conference centre. My mission as the host of the city is to create the best possible conditions for further cultivation and development of trade fair and business traditions in Poznañ. The local authorities want to make sure that the intellectual, scientific and cultural potential of Poznañ is well used. A strong and diversified economy in our city and good management of urban funds make all inhabitants proud of Poznañ and encourage them to undertake further efforts to create a wealthy city that is attractive to its inhabitants and visitors. I wish you many business contacts and successful deals. I hope that you will find some time to admire Poznañ s beautiful monuments and take advantage of its rich cultural offer. I also hope that you will keep coming back to this city which is definitely worth visiting. Ryszard Grobelny Mayor of Poznañ 2

9 Szanowni Pañstwo, Ju po raz trzeci serdecznie zapraszam wszystkich do udzia³u w projekcie Buy Poland, najwiêkszym polskim workshopie turystyki przyjazdowej, który bêdzie mia³ miejsce w dniach paÿdziernika 2008 r. Celem tego przedsiêwziêcia jest pokazanie Polski jako kraju nie tylko atrakcyjnego turystycznie, ale otwartego na szerok¹ wspó³pracê i podejmowanie turystów z ca³ego œwiata. BUY PO- LAND, to tak e jedyna i niepowtarzalna okazja do promowania oferty turystycznej Polski na forum miêdzynarodowym po³¹czonej z profesjonalnym wsparciem dla wszystkich podmiotów polskiej bran y turystycznej bior¹cych udzia³ w projekcie. W jednym miejscu bêd¹ Pañstwo mieli okazjê zaprezentowaæ siê ponad 100 operatorom turystycznym reprezentuj¹cym kraje o najwiêkszym ruchu turystyki przyjazdowej. To tak e okazja do pokazania najbardziej profesjonalnych polskich firm proponuj¹cych kompleksowe us³ugi turystyczne promuj¹ce najwiêksze atrakcje polskiej turystyki. Gratulujê projektu Organizatorom tego wa nego przedsiêwziêcia Miêdzynarodowym Targom Poznañskim Sp. z o.o., Gazecie TTG Polska oraz Cz³onkowi PIT Holiday Travel S.A, a wszystkim Uczestnikom BUY POLAND yczê owocnych rozmów, intratnych kontraktów oraz wielu sukcesów i pozytywnych wra eñ z pobytu w Polsce s³yn¹cej ze staropolskiej goœcinnoœci, wspania³ych ludzi, unikatowych zabytków i znakomitej kuchni. Jan Korsak Prezes Polskiej Izby Turystyki 3

10 Dear Exhibitors and Visitors, It is already the third time that I have the pleasure of inviting you all to join Buy Poland, the largest Polish incoming tourism workshop to be held on October The aim of this project is to show Poland not only as an attractive tourist destination but also as a country which is ready to engage in a wide scale partnership and receive tourists from all over the world. BUY POLAND is also a unique chance to promote the Polish tourist offer to an international audience, combined with professional support for all Polish tourism businesses involved in the project. You will have an opportunity to present your business in one venue to more than 100 tour operators representing countries with the largest incoming tourism. This can also be an occasion to show the most professional Polish firms offering complete tourist services promoting major visitor attractions in Poland. I would like to congratulate the organizers: Poznañ International Fair Ltd., TTG Polska magazine and Holiday Travel S.A., a member of the Polish Chamber of Tourism, on this important project. I would also like to wish all participants of Buy Poland fruitful business talks, profitable contracts, a lot of success and pleasant time while staying in Poland, a country famous for its hospitality, wonderful people, unique monuments and excellent cuisine. Jan Korsak President Polish Chamber of Tourism 4

11 Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ zapraszam na trzeci¹ edycjê Buy Poland i cieszê siê, e POT ponownie mo e obj¹æ patronatem bran owym tê potrzebn¹ i ciesz¹c¹ siê bardzo dobr¹ opini¹ wœród bran y turystycznej imprez¹. Polska Organizacja Turystyczna wspiera wszelkie dzia³ania maj¹ce wp³yw na rozwój polskiej turystyki a Buy Poland poprzez stworzenie okazji do nawi¹zania korzystnych umów, przyczynia siê do zwiêkszenia ruchu w turystyce przyjazdowej. Buy Poland to mo liwoœæ spotkania siê w jednym miejscu z organizatorami turystyki z ca³ego œwiata, dlatego cieszê siê, e jest ju wydarzeniem, które na trwale wpisa³o siê w kalendarz bran y turystycznej. Wyra am g³êbokie przekonanie, e trzecia edycja najwiêkszego workshopu turystyki przyjazdowej przyczyni siê do promocji polskich regionów i miejscowoœci, tworz¹c ich pozytywny turystyczny wizerunek. Chcia³bym serdecznie zaprosiæ wszystkich do udzia³u w Buy Poland, który jest tak e okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ miêdzy bran ¹ turystyczn¹ z ca³ego œwiata. Organizatorom dziêkujê za inicjatywê a wystawcom yczê pomyœlnych kontraktów, owocnej promocji i sprzeda y produktu turystycznego. Rafa³ Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 5

12 Dear Exhibitors and Visitors, I am very happy to invite you to the third edition of Buy Poland. I am also very glad the Polish Tourist Organisation can once again extend its patronage to the event that is so much needed and appreciated within the tourism industry. The Polish Tourist Organisation supports all initiatives that contribute to the growth of tourism in Poland, and by offering an opportunity to enter into profitable business contracts, Buy Poland is a growth driver for incoming tourism. Buy Poland is also an opportunity to meet tourism organisers from all over the world in one place. For this reason, I am very happy that Buy Poland is now a permanent item on the tourism industry events calendar. I am very convinced that the forthcoming third edition of this largest incoming tourism workshop will help promote individual regions and locations in Poland by creating their positive image as tourist destinations. Buy Poland is also a good opportunity for tourism professionals from all over the world to share their experiences. This is another good reason to come to the event. I would like to thank the organisers for their initiative, and I wish all exhibitors good contracts, effective promotion and strong sales of their products. Rafa³ Szmytke President of the Polish Tourist Organisation 6

13 Szanowni Pañstwo! Witam Pañstwa serdecznie podczas trzeciej edycji najwiêkszego w Polsce workshopu turystyki przyjazdowej BUY POLAND. Cieszê siê, e z roku na rok wzrasta liczba zadowolonych Uczestników. W tym roku zg³osili siê uczestnicy z oko³o 30 krajów. Mo na swobodnie powiedzieæ, e projekt BUY POLAND na sta³e wpisa³ siê w program wydarzeñ towarzysz¹cych najwiêkszym w Polsce targom turystycznym TOUR SALON. BUY POLAND ma na celu przede wszystkim promocjê szerokiej oferty turystycznej Polski i umo liwienie spotkañ miêdzy polskimi dostawcami us³ug turystycznych, a zagranicznymi touroperatorami i biurami podró y specjalizuj¹cymi siê w organizowaniu przyjazdów do Polski. Po stronie polskiej bior¹ udzia³ zarówno touroperatorzy i biura podró y, jak i hotele, oœrodki SPA i wellness oraz pozosta³e oœrodki wypoczynkowe oraz przewoÿnicy, a tak e przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce ofertê skierowan¹ do bran- y turystycznej. Zagranicznym firmom zale y przede wszystkim na nawi¹zaniu kontaktów handlowych z polsk¹ bran ¹ turystyczn¹. Nieustaj¹co najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê oferta polskich hoteli, oœrodków SPA i wellness oraz oferta polskich touroperatorów, jak i biur podró y zarówno w zakresie turystyki biznesowej, kulturowej, jak i religijnej oraz aktywnej. Jestem przekonana, e wszyscy Uczestnicy znajd¹ pe³n¹ ofertê poszukiwanych us³ug i produktów turystycznych. Mam nadziejê, e te spotkania w sposób istotny przyczyni¹ siê do tego, e Polska bêdzie cieszyæ siê jeszcze wiêkszym zainteresowaniem zagranicznych turystów. Za wsparcie projektu serdecznie dziêkujê wspó³organizatorom BUY POLAND Travel Trade Poland i Holiday Travel oraz naszym patronom i partnerom strategicznym, bez których workshop nie odniós³by tak du ego sukcesu. yczê Pañstwu, aby podczas BUY POLAND nawi¹zali Pañstwo wiele owocnych, d³ugotrwa³ych kontaktów. Ewa Bartkowiak Manager Projektu BUY POLAND 7

14 Dear Exhibitors and Visitors! I would like to welcome you very warmly to the third edition of BUY POLAND, Poland s largest incoming tourism workshop. I am glad that the number of satisfied participants has been growing year by year. In 2008, BUY POLAND has attracted participants representing a total of 30 countries. You can safely say that the BUY POLAND project has now become a permanent feature on the agenda of events accompanying TOUR SALON, Poland s largest tourism trade fair. The primary goal of BUY POLAND is to promote Poland s broad range of tourism services and offer a venue for meetings of Polish tourism providers with foreign tour operators and travel agencies specialising in the organisation of trips to Poland. On the Polish side, BUY POLAND attracts tour operators, travel agencies, hotels, spa and wellness centres, as well as other leisure facilities, carriers and companies offering services designed for the tourism industry. The main aim of foreign companies is to start business relations with representatives of the Polish tourism industry. As usual, the most popular highlights include services offered by Polish hotels, spa and wellness centres, as well as Polish tour operators and travel agencies: both in terms of business, cultural, religious and active tourism. I am sure that all BUY POLAND participants will find a complete range of tourist services and products which they seek. I hope that the meetings will be a significant contribution to making Poland an even more attractive destination for foreign visitors. Taking this opportunity, I would like to thank the co organisers of BUY POLAND: Travel Trade Poland and Holiday Travel, as well as our patrons and strategic partners. Without their support, the workshop would not be such a great success. I wish you all many rewarding long term contracts made during BUY POLAND. Ewa Bartkowiak Project Manager BUY POLAND 8

15 SPRZEDAJÑCY SELLERS

16 Sellers ACCOR HOTEL NOVOTEL POZNAÑ MALTA ORBIS S.A. ul. Warszawska 64/66, , Poznañ Province: wielkopolskie Tel.: Fax.: AVE POLONIA Gawronow, , Katowice Province: œlœskie Tel.: Fax.: BUSINESSHOLIDAYTRAVEL Nowowiejska 10, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: CENTRUM-HOTELE Koœciuszki 68, , ódÿ Province: ³ódzkie Tel.: Fax.: EMMERSON LUMICO Karmelicka 29/1, , Krakow Province: ma³opolskie Tel.: + 48 (0) Fax.: + 48 (0)

17 FUTURE TRAVEL S³omiana 15/56, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: A-Z GEOVITA Krucza 6/14, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.: GOTYK HOTEL PIEKARY 20, , TORUÑ Province: kujawsko-pomorskie Tel.: Fax.: gotyk.com.pl GRUPA FABRICUM Karskiego 5, , Lodz Province: ³ódzkie Tel.: Fax.: GRUPA TRIP Tetmajera 18, 34500, Zakopane Province: ma³opolskie Tel.: Fax.:

18 Sellers HOLIDAY TRAVEL Nowowiejska 10, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: HOTEL GRAND ORBIS Piotrkowska 72, , odÿ Province: ³ódzkie Tel.: Fax.: HOTEL KRAKUS KPH Nowohucka 35, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.: IDEA SPA TRAVEL Armii Krajowej 20 a/9, , Ko³obrzeg Province: zachodniopomorskie Tel.: Fax.: INTERCRAC Krupnicza 3, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.:

19 INTERFERIE Sk³odowskiej Curie 176, , Lubin Province: dolnoœl¹skie Tel.: Fax.: A-Z JAN-POL Misiolka 8, , Krakow Province: ma³opolskie Tel.: Fax.: LINGWISTA Nowolipki 27, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.: LOGOSTOUR Szujskiego 5, , Krakow Province: ma³opolskie Tel.: 012/ Fax.: 012/ MA OPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Rynek G³ówny 1/3, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: 012/ Fax.: 012/

20 Sellers MERCURE POZNAÑ HOTEL ORBIS S.A. 20, Roosevelta street, , Poznan Province: wielkopolskie Tel.: 61/ Fax.: 61/ NOVOTEL POZNAÑ CENTRUM ORBIS S.A. pl W Andersa 1, , Poznan Province: wielkopolskie Tel.: Fax.: ORBIS TRAVEL K³obuska 25, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: PKP INTERCITY Grójecka 17, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.: POLAND TOUR Marszalkowska 43/14, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.:

21 PUHiM Warszawska 39, , Olsztyn Province: warmiñsko-mazurskie Tel.: Fax.: A-Z PUHIT S.A. START HOTEL Cio³ka 12, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: SHEARTON POZNAÑ HOTEL ul. Bukowska 3/9, , Poznañ Province: wielkopolskie Tel.: Fax.: SPA AFRODYTA Grunwaldzka 46, , Oœno Lubuskie Province: lubuskie Tel.: Fax.: START TRAVEL EVENTS Kapelanka 60, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.:

22 Sellers SUPERTOUR DMC POLAND Niemcewicza 26, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: (022) Fax.: (022) TOP TRAVEL SERVICE Nowohucka 33, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.: TOURPOL Piotrkowska 118, , Lodz Province: ³ódzkie Tel.: 42/ Fax.: 42/ TRAVEL PLUS Szeroka 50/51, , Gdansk Province: pomorskie Tel.: Fax.: VIA HANSA WARSAW J. Ch. Szucha 11 B/1, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.:

23 WILLA-RESTAURACJA MONIKA Kolejowa 37, , Na³êczów Province: lubelskie Tel.: Fax.: A-Z ZAMEK NA SKALE Trzebieszowice 151, , Lšdek Zdrój Province: dolnoœl¹skie Tel.: Fax.: ZBYSZKO HOTELS Obroñców Nowogrodu 2, Nowogród, Nowogród Province: podlaskie Tel.: Fax.: ZESPÓ UZDROWISK K ODZKICH Zdrojowa 39, , Polanica Zdrój Province: dolnoœl¹skie Tel.: Fax.: ZSW ARKA-MEGA Su³kowskiego 11, , Ko³obrzeg Province: zachodniopomorskie Tel.: Fax.:

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl

China EXPO POLAND 2012. Katalog catalogue 目 录. www.chinaexpo.pl China EXPO POLAND 2012 Katalog catalogue 目 录 www.chinaexpo.pl CHINA EXPO POLAND 2012 20-22 września 2012 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa 20-22 September 2012 MT Polska Trade

Bardziej szczegółowo

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D

B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D B E L G I A N D A Y S 6. 1 1. 2 0 1 2-2 4. 1 1. 2 0 1 2 O D K R Y J B E L G I Ę W P O L S C E D I S C O V E R B E L G I U M I N P O L A N D Please join us during the Belgian Days 2012. For more information,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition 10 12.09.2013 Międzynarodowe Targi Sprzętu i Materiałów Budowlanych Warsaw international building materials & Equipment exhibition Międzynarodowe Targi Wyposażenia i Wykończenia Wnętrz Warsaw international

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre, Warsaw, POLAND KATALOG

Bardziej szczegółowo

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION

THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION 119 Pol. J. Sport Tourism 14, 1, 119-134 THE CURRENT CONDITION AND POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF FESTIVAL TOURISM IN THE LUBLIN REGION KATARZYNA PIOŒ, KAROLINA SKOCZYLAS, TERESA BRZEZIÑSKA-WÓJCIK Maria

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

członek member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue

członek member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue członek Polskiej IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue XI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Editorial Note

Od Redakcji Editorial Note General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, W bieżącym wydaniu Outsourcing&More zapraszamy do lektury kilku nowych publikacji. Wspólnie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

Activities. September - 2014. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland September, 2014 Page 1

Activities. September - 2014. Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland September, 2014 Page 1 Activities September - 2014 Indo Polish Chamber of Commerce and Industry, Poland September, 2014 Page 1 September / Wrzesień 2014 business focus ADDRESSING THE NEEDS OF INDIVIDUAL INVESTORS AND PLANTING

Bardziej szczegółowo

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus

Katowice Dubaj. Katowice Dubai. Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi. OFF Festival święto muzyki alternatywnej. Barcelona: don t believe Columbus 2 (22) 2009 Barcelona: nie wierzcie Kolumbowi Barcelona: don t believe Columbus OFF Festival święto muzyki alternatywnej OFF Festival celebrating alternative music Katowice Dubaj Katowice Dubai magazyn

Bardziej szczegółowo

Hospital Build & Infrastructure Architects Congress

Hospital Build & Infrastructure Architects Congress SPONSORING & EXHIBITION INVEST Hospital Build & Infrastructure Architects Congress The meeting place for investors, planners, operators and decision makers from hospitals! Miejsce spotkań inwestorów, projektantów,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo