Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services. Poznań, Poland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17-18.10.2008. Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services. Poznań, Poland. www.buypoland.pl"

Transkrypt

1 Poznań, Poland Katalog sprzedających usługi turystyczne Catalogue of sellers of tourist services podczas targów during Organizatorzy: Organizers:

2 PATRONAT HONOROWY / UNDER THE AUSPICES PATRONAT / PATRONAGE PARTNERZY STRATEGICZNI / STRATEGIC PARTNERS PARTNER MEDIALNY / MEDIA PARTNER

3 9

4

5

6

7 Szanowni Pañstwo, Drodzy Goœcie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich! Jest mi niezmiernie mi³o goœciæ w Poznaniu wystawców oraz zwiedzaj¹cych ekspozycje organizowane przez Miêdzynarodowe Targi Poznañskie. Poznañ cieszy siê ugruntowan¹ renom¹ wa nego centrum handlowego tej czêœci Europy, miasta stawiaj¹cego na gospodarnoœæ, pracowitoœæ i gospodarcz¹ aktywnoœæ, które maj¹ swe Ÿród³a w historycznych tradycjach pracy organicznej. Swoj¹ markê Poznañ wypracowa³ tak e dziêki bogatym tradycjom targowym. Pocz¹wszy od okresu miêdzywojennego historia naszego miasta, jako wa nego centrum handlowego, jest nierozerwalnie zwi¹zana z histori¹ Poznañskich Targów. Narodziny jednego z symboli Poznania Miêdzynarodowych Targów Poznañskich wi¹za³y siê z koniecznoœci¹ gospodarczej unifikacji ziem trzech zaborów i potrzeb¹ znalezienia kontrahentów handlowych w odradzaj¹cym siê pañstwie polskim. Z czasem targi sukcesywnie wzbogaca³y ofertê imprez targowych, utrzymuj¹c pozycjê lidera w bran y targowej. Sta³y siê tak e wa nym centrum konferencyjnym. Moj¹ misj¹, jako gospodarza miasta, jest d¹ enie do zapewnienia jak najdogodniejszych warunków do dalszego kultywowania i rozwijania targowych i biznesowych tradycji Poznania. W³adze samorz¹dowe zabiegaj¹ o optymalne wykorzystanie poznañskiego potencja³u intelektualnego, naukowego i kulturalnego. Silna i zró nicowana gospodarka naszego miasta, a tak e dobre zarz¹dzanie miejskimi finansami, to powód do dumy ka dego mieszkañca oraz silna motywacja do kontynuowania wysi³ków na rzecz tworzenia miasta zamo nego, atrakcyjnego dla mieszkañców oraz przybywaj¹cych tu goœci. ycz¹c wszystkim goœciom Targów nawi¹zania szerokich kontaktów handlowych oraz wielu pomyœlnych transakcji zachêcam do zwiedzania podczas pobytu w Poznaniu jego przepiêknych zabytków i wykorzystania bogatej oferty kulturalnej, a tak e do jak najczêstszych powrotów do miasta wartego g³êbszego poznania. Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania 1

8 Dear Exhibitors and Visitors of the Poznañ International Fair, I am immensely pleased to welcome exhibitors and visitors of expositions organised by the Poznañ International Fair to our city. Poznañ enjoys strong recognition as an important commercial centre in this part of Europe. It is a city that focuses on entrepreneurship, diligence and economic activity rooted in the historical traditions of positivist values. Poznañ has also earned its good reputation as a trade and business hub because of its rich trade fair traditions. Since before World War II, the history of our city has been intertwined with the history of the Poznañ Fair. The birth of one of Poznañ s symbols, the Poznañ International Fair, was related to the necessity of economic unification of Polish regions after partitions and the need to find commercial partners in the Polish state that had just regained independence. In time, the Fair has gradually enriched its offer of trade fair events and maintained the leading position in the exhibition sector. It has also become an important conference centre. My mission as the host of the city is to create the best possible conditions for further cultivation and development of trade fair and business traditions in Poznañ. The local authorities want to make sure that the intellectual, scientific and cultural potential of Poznañ is well used. A strong and diversified economy in our city and good management of urban funds make all inhabitants proud of Poznañ and encourage them to undertake further efforts to create a wealthy city that is attractive to its inhabitants and visitors. I wish you many business contacts and successful deals. I hope that you will find some time to admire Poznañ s beautiful monuments and take advantage of its rich cultural offer. I also hope that you will keep coming back to this city which is definitely worth visiting. Ryszard Grobelny Mayor of Poznañ 2

9 Szanowni Pañstwo, Ju po raz trzeci serdecznie zapraszam wszystkich do udzia³u w projekcie Buy Poland, najwiêkszym polskim workshopie turystyki przyjazdowej, który bêdzie mia³ miejsce w dniach paÿdziernika 2008 r. Celem tego przedsiêwziêcia jest pokazanie Polski jako kraju nie tylko atrakcyjnego turystycznie, ale otwartego na szerok¹ wspó³pracê i podejmowanie turystów z ca³ego œwiata. BUY PO- LAND, to tak e jedyna i niepowtarzalna okazja do promowania oferty turystycznej Polski na forum miêdzynarodowym po³¹czonej z profesjonalnym wsparciem dla wszystkich podmiotów polskiej bran y turystycznej bior¹cych udzia³ w projekcie. W jednym miejscu bêd¹ Pañstwo mieli okazjê zaprezentowaæ siê ponad 100 operatorom turystycznym reprezentuj¹cym kraje o najwiêkszym ruchu turystyki przyjazdowej. To tak e okazja do pokazania najbardziej profesjonalnych polskich firm proponuj¹cych kompleksowe us³ugi turystyczne promuj¹ce najwiêksze atrakcje polskiej turystyki. Gratulujê projektu Organizatorom tego wa nego przedsiêwziêcia Miêdzynarodowym Targom Poznañskim Sp. z o.o., Gazecie TTG Polska oraz Cz³onkowi PIT Holiday Travel S.A, a wszystkim Uczestnikom BUY POLAND yczê owocnych rozmów, intratnych kontraktów oraz wielu sukcesów i pozytywnych wra eñ z pobytu w Polsce s³yn¹cej ze staropolskiej goœcinnoœci, wspania³ych ludzi, unikatowych zabytków i znakomitej kuchni. Jan Korsak Prezes Polskiej Izby Turystyki 3

10 Dear Exhibitors and Visitors, It is already the third time that I have the pleasure of inviting you all to join Buy Poland, the largest Polish incoming tourism workshop to be held on October The aim of this project is to show Poland not only as an attractive tourist destination but also as a country which is ready to engage in a wide scale partnership and receive tourists from all over the world. BUY POLAND is also a unique chance to promote the Polish tourist offer to an international audience, combined with professional support for all Polish tourism businesses involved in the project. You will have an opportunity to present your business in one venue to more than 100 tour operators representing countries with the largest incoming tourism. This can also be an occasion to show the most professional Polish firms offering complete tourist services promoting major visitor attractions in Poland. I would like to congratulate the organizers: Poznañ International Fair Ltd., TTG Polska magazine and Holiday Travel S.A., a member of the Polish Chamber of Tourism, on this important project. I would also like to wish all participants of Buy Poland fruitful business talks, profitable contracts, a lot of success and pleasant time while staying in Poland, a country famous for its hospitality, wonderful people, unique monuments and excellent cuisine. Jan Korsak President Polish Chamber of Tourism 4

11 Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ zapraszam na trzeci¹ edycjê Buy Poland i cieszê siê, e POT ponownie mo e obj¹æ patronatem bran owym tê potrzebn¹ i ciesz¹c¹ siê bardzo dobr¹ opini¹ wœród bran y turystycznej imprez¹. Polska Organizacja Turystyczna wspiera wszelkie dzia³ania maj¹ce wp³yw na rozwój polskiej turystyki a Buy Poland poprzez stworzenie okazji do nawi¹zania korzystnych umów, przyczynia siê do zwiêkszenia ruchu w turystyce przyjazdowej. Buy Poland to mo liwoœæ spotkania siê w jednym miejscu z organizatorami turystyki z ca³ego œwiata, dlatego cieszê siê, e jest ju wydarzeniem, które na trwale wpisa³o siê w kalendarz bran y turystycznej. Wyra am g³êbokie przekonanie, e trzecia edycja najwiêkszego workshopu turystyki przyjazdowej przyczyni siê do promocji polskich regionów i miejscowoœci, tworz¹c ich pozytywny turystyczny wizerunek. Chcia³bym serdecznie zaprosiæ wszystkich do udzia³u w Buy Poland, który jest tak e okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ miêdzy bran ¹ turystyczn¹ z ca³ego œwiata. Organizatorom dziêkujê za inicjatywê a wystawcom yczê pomyœlnych kontraktów, owocnej promocji i sprzeda y produktu turystycznego. Rafa³ Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 5

12 Dear Exhibitors and Visitors, I am very happy to invite you to the third edition of Buy Poland. I am also very glad the Polish Tourist Organisation can once again extend its patronage to the event that is so much needed and appreciated within the tourism industry. The Polish Tourist Organisation supports all initiatives that contribute to the growth of tourism in Poland, and by offering an opportunity to enter into profitable business contracts, Buy Poland is a growth driver for incoming tourism. Buy Poland is also an opportunity to meet tourism organisers from all over the world in one place. For this reason, I am very happy that Buy Poland is now a permanent item on the tourism industry events calendar. I am very convinced that the forthcoming third edition of this largest incoming tourism workshop will help promote individual regions and locations in Poland by creating their positive image as tourist destinations. Buy Poland is also a good opportunity for tourism professionals from all over the world to share their experiences. This is another good reason to come to the event. I would like to thank the organisers for their initiative, and I wish all exhibitors good contracts, effective promotion and strong sales of their products. Rafa³ Szmytke President of the Polish Tourist Organisation 6

13 Szanowni Pañstwo! Witam Pañstwa serdecznie podczas trzeciej edycji najwiêkszego w Polsce workshopu turystyki przyjazdowej BUY POLAND. Cieszê siê, e z roku na rok wzrasta liczba zadowolonych Uczestników. W tym roku zg³osili siê uczestnicy z oko³o 30 krajów. Mo na swobodnie powiedzieæ, e projekt BUY POLAND na sta³e wpisa³ siê w program wydarzeñ towarzysz¹cych najwiêkszym w Polsce targom turystycznym TOUR SALON. BUY POLAND ma na celu przede wszystkim promocjê szerokiej oferty turystycznej Polski i umo liwienie spotkañ miêdzy polskimi dostawcami us³ug turystycznych, a zagranicznymi touroperatorami i biurami podró y specjalizuj¹cymi siê w organizowaniu przyjazdów do Polski. Po stronie polskiej bior¹ udzia³ zarówno touroperatorzy i biura podró y, jak i hotele, oœrodki SPA i wellness oraz pozosta³e oœrodki wypoczynkowe oraz przewoÿnicy, a tak e przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce ofertê skierowan¹ do bran- y turystycznej. Zagranicznym firmom zale y przede wszystkim na nawi¹zaniu kontaktów handlowych z polsk¹ bran ¹ turystyczn¹. Nieustaj¹co najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê oferta polskich hoteli, oœrodków SPA i wellness oraz oferta polskich touroperatorów, jak i biur podró y zarówno w zakresie turystyki biznesowej, kulturowej, jak i religijnej oraz aktywnej. Jestem przekonana, e wszyscy Uczestnicy znajd¹ pe³n¹ ofertê poszukiwanych us³ug i produktów turystycznych. Mam nadziejê, e te spotkania w sposób istotny przyczyni¹ siê do tego, e Polska bêdzie cieszyæ siê jeszcze wiêkszym zainteresowaniem zagranicznych turystów. Za wsparcie projektu serdecznie dziêkujê wspó³organizatorom BUY POLAND Travel Trade Poland i Holiday Travel oraz naszym patronom i partnerom strategicznym, bez których workshop nie odniós³by tak du ego sukcesu. yczê Pañstwu, aby podczas BUY POLAND nawi¹zali Pañstwo wiele owocnych, d³ugotrwa³ych kontaktów. Ewa Bartkowiak Manager Projektu BUY POLAND 7

14 Dear Exhibitors and Visitors! I would like to welcome you very warmly to the third edition of BUY POLAND, Poland s largest incoming tourism workshop. I am glad that the number of satisfied participants has been growing year by year. In 2008, BUY POLAND has attracted participants representing a total of 30 countries. You can safely say that the BUY POLAND project has now become a permanent feature on the agenda of events accompanying TOUR SALON, Poland s largest tourism trade fair. The primary goal of BUY POLAND is to promote Poland s broad range of tourism services and offer a venue for meetings of Polish tourism providers with foreign tour operators and travel agencies specialising in the organisation of trips to Poland. On the Polish side, BUY POLAND attracts tour operators, travel agencies, hotels, spa and wellness centres, as well as other leisure facilities, carriers and companies offering services designed for the tourism industry. The main aim of foreign companies is to start business relations with representatives of the Polish tourism industry. As usual, the most popular highlights include services offered by Polish hotels, spa and wellness centres, as well as Polish tour operators and travel agencies: both in terms of business, cultural, religious and active tourism. I am sure that all BUY POLAND participants will find a complete range of tourist services and products which they seek. I hope that the meetings will be a significant contribution to making Poland an even more attractive destination for foreign visitors. Taking this opportunity, I would like to thank the co organisers of BUY POLAND: Travel Trade Poland and Holiday Travel, as well as our patrons and strategic partners. Without their support, the workshop would not be such a great success. I wish you all many rewarding long term contracts made during BUY POLAND. Ewa Bartkowiak Project Manager BUY POLAND 8

15 SPRZEDAJÑCY SELLERS

16 Sellers ACCOR HOTEL NOVOTEL POZNAÑ MALTA ORBIS S.A. ul. Warszawska 64/66, , Poznañ Province: wielkopolskie Tel.: Fax.: AVE POLONIA Gawronow, , Katowice Province: œlœskie Tel.: Fax.: BUSINESSHOLIDAYTRAVEL Nowowiejska 10, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: CENTRUM-HOTELE Koœciuszki 68, , ódÿ Province: ³ódzkie Tel.: Fax.: EMMERSON LUMICO Karmelicka 29/1, , Krakow Province: ma³opolskie Tel.: + 48 (0) Fax.: + 48 (0)

17 FUTURE TRAVEL S³omiana 15/56, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: A-Z GEOVITA Krucza 6/14, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.: GOTYK HOTEL PIEKARY 20, , TORUÑ Province: kujawsko-pomorskie Tel.: Fax.: gotyk.com.pl GRUPA FABRICUM Karskiego 5, , Lodz Province: ³ódzkie Tel.: Fax.: GRUPA TRIP Tetmajera 18, 34500, Zakopane Province: ma³opolskie Tel.: Fax.:

18 Sellers HOLIDAY TRAVEL Nowowiejska 10, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: HOTEL GRAND ORBIS Piotrkowska 72, , odÿ Province: ³ódzkie Tel.: Fax.: HOTEL KRAKUS KPH Nowohucka 35, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.: IDEA SPA TRAVEL Armii Krajowej 20 a/9, , Ko³obrzeg Province: zachodniopomorskie Tel.: Fax.: INTERCRAC Krupnicza 3, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.:

19 INTERFERIE Sk³odowskiej Curie 176, , Lubin Province: dolnoœl¹skie Tel.: Fax.: A-Z JAN-POL Misiolka 8, , Krakow Province: ma³opolskie Tel.: Fax.: LINGWISTA Nowolipki 27, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.: LOGOSTOUR Szujskiego 5, , Krakow Province: ma³opolskie Tel.: 012/ Fax.: 012/ MA OPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Rynek G³ówny 1/3, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: 012/ Fax.: 012/

20 Sellers MERCURE POZNAÑ HOTEL ORBIS S.A. 20, Roosevelta street, , Poznan Province: wielkopolskie Tel.: 61/ Fax.: 61/ NOVOTEL POZNAÑ CENTRUM ORBIS S.A. pl W Andersa 1, , Poznan Province: wielkopolskie Tel.: Fax.: ORBIS TRAVEL K³obuska 25, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: PKP INTERCITY Grójecka 17, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.: POLAND TOUR Marszalkowska 43/14, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: Fax.:

21 PUHiM Warszawska 39, , Olsztyn Province: warmiñsko-mazurskie Tel.: Fax.: A-Z PUHIT S.A. START HOTEL Cio³ka 12, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.: SHEARTON POZNAÑ HOTEL ul. Bukowska 3/9, , Poznañ Province: wielkopolskie Tel.: Fax.: SPA AFRODYTA Grunwaldzka 46, , Oœno Lubuskie Province: lubuskie Tel.: Fax.: START TRAVEL EVENTS Kapelanka 60, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.:

22 Sellers SUPERTOUR DMC POLAND Niemcewicza 26, , Warsaw Province: mazowieckie Tel.: (022) Fax.: (022) TOP TRAVEL SERVICE Nowohucka 33, , Kraków Province: ma³opolskie Tel.: Fax.: TOURPOL Piotrkowska 118, , Lodz Province: ³ódzkie Tel.: 42/ Fax.: 42/ TRAVEL PLUS Szeroka 50/51, , Gdansk Province: pomorskie Tel.: Fax.: VIA HANSA WARSAW J. Ch. Szucha 11 B/1, , Warszawa Province: mazowieckie Tel.: Fax.:

23 WILLA-RESTAURACJA MONIKA Kolejowa 37, , Na³êczów Province: lubelskie Tel.: Fax.: A-Z ZAMEK NA SKALE Trzebieszowice 151, , Lšdek Zdrój Province: dolnoœl¹skie Tel.: Fax.: ZBYSZKO HOTELS Obroñców Nowogrodu 2, Nowogród, Nowogród Province: podlaskie Tel.: Fax.: ZESPÓ UZDROWISK K ODZKICH Zdrojowa 39, , Polanica Zdrój Province: dolnoœl¹skie Tel.: Fax.: ZSW ARKA-MEGA Su³kowskiego 11, , Ko³obrzeg Province: zachodniopomorskie Tel.: Fax.:

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report

Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report Raport Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry Report ukazuje się corocznie od 2010 roku prezentuje liczbę i rozmiary spotkań i wydarzeń organizowanych na terenie Polski

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 prof. zw. dr hab. Ema Halavach Brzeski Pastwowy Uniwersytet Techniczny, Biaoru prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006

HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ. Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 HOTEL ORBIS PROSNA KALISZ Teresa Kucharska Wrocław, 4th July 2006 Hotel Orbis Prosna 5 apartamentów 40 pokojów 1 os. 58 pokojów 2 os. sale wielofunkcyjne dla ok. 200 os. restauracja dla 70 os. klub nocny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP automotive 2015 SEROCK, HOTEL NARVIL PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR ORGANIZATORZY ZG OSZENIA Julia Piórek + 48 32 73 38 219 julia.piorek@teamprevent.com ORGANIZACJA Beata

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch

Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej. dr Krzysztof Celuch Statystyki mogą być sexy czyli Gdańsk i Pomorze w świetle badań Polskiej Organizacji Turystycznej dr Krzysztof Celuch JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH? CHCEMY SIĘ WYRÓŻNIAĆ! CHCEMY OBCINAĆ KOSZTY! CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Spółka PL.2012. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nej UEFA EURO 2012

Spółka PL.2012. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nej UEFA EURO 2012 Spółka Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nej UEFA EURO 2012 Rola i obszary działań Organizacja największego projektu menedżerskiego erskiego w historii Polski Prowadzenie, koordynacja, nadzór Pomoc, wsparcie,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 17 września 2014. Spotkanie członków WOT dyskusja o inicjatywach WOT i miasta

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 17 września 2014. Spotkanie członków WOT dyskusja o inicjatywach WOT i miasta WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, 17 września 2014 Spotkanie członków WOT dyskusja o inicjatywach WOT i miasta 1 11 września 2014 na terenie siedziby Zarządu Tramwajów Warszawskich odbyło się spotkanie

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 maja 2015 r.

Warszawa, 13 maja 2015 r. Warszawa, 13 maja 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych

PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych PODSUMOWANIE 23. Międzynarodowych Targów Turystycznych 26-28 listopada 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska Warszawa KRAJ PARTERSKI PALESTYNA PATRONAT HONOROWY Ireneusz Raś Poseł na Sejm RP, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

JAK Z SUKCESEM WYPROMOWAĆ I SPRZEDAĆ OBIEKT KONFERENCYJNY

JAK Z SUKCESEM WYPROMOWAĆ I SPRZEDAĆ OBIEKT KONFERENCYJNY JAK Z SUKCESEM WYPROMOWAĆ I SPRZEDAĆ OBIEKT KONFERENCYJNY Kraków, 01 lipiec 2011 r. Czy znasz swoich kluczowych klientów? wycieczki szkolne turystyka autokarowa rodzinne wyjazdy turystyka religijna turystyka

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 3. ARCHITECTS. Authority Competent authority in the field of recognition of qualifications article 56 section 3 of Directive 2005/36/EC to receive applications for

Bardziej szczegółowo

Metryczka Szlaku Kulinarnego

Metryczka Szlaku Kulinarnego Metryczka Szlaku Kulinarnego Nazwa szlaku strona www szlaku Karnawał Smaków Kraków Małopolska http://karnawalsmakow.pl Koordynator szlaku Krakowska Izba Turystyki Dane kontaktowe koordynatora Osoba do

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo