G³ówny Specjalista ds. Konstrukcji Wyrobów. mgr in. Stanis³aw Jamroz. Szanowni Pañstwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G³ówny Specjalista ds. Konstrukcji Wyrobów. mgr in. Stanis³aw Jamroz. Szanowni Pañstwo!"

Transkrypt

1

2 Szanowni Pañstwo! Oferujemy Pañstwu przegl¹d wykonañ specjalnych zaworów regulacyjnych rozszerzaj¹cych asortyment produktów katalogowych. Opracowania te powsta³y w odpowiedzi na konkretne potrzeby naszych odbiorców i zmierza³y do wyeliminowania lub ograniczenia wp³ywu szeregu niekorzystnych zjawisk zwi¹zanych z przep³ywem takich jak kawitacja, odparowanie (flashing), przep³yw d³awiony, nadmierny ha³as, du e si³y przesterowania, zu ycie elementów wewnêtrznych zaworu itp. Osobn¹ grupê stanowi¹ wyroby dla energetyki zawodowej: zawory regulacyjne do pary, zawory wtryskowe, sch³adzacze, wykonania specjalistyczne. Przedstawione rozwi¹zania umo liwiaj¹ przegl¹d naszych mo liwoœci projektowych i wykonawczych oraz stanowi¹ now¹ ofertê pomocy w rozwi¹zywaniu ró norodnych problemów zwi¹zanych z eksploatacj¹ zaworów. Informacje te bêd¹ uzupe³niane o nowe opracowania w miarê ich powstawania. Bêdziemy wdziêczni za przekazywanie nam uwag i sugestii, które mog¹ okazaæ siê pomocne w tworzeniu dalszych nowych opracowañ. Dziêkujemy wszystkim naszym klientom, instytucjom i biurom projektowym, których yczliwoœæ i wspó³praca przyczyni³a siê do ci¹g³ego doskonalenia i wzbogacania naszej oferty. Zapraszamy do wspó³pracy. G³ówny Specjalista ds. Konstrukcji Wyrobów mgr in. Stanis³aw Jamroz

3 PRZECIWDZIA ANIE KAWITACJI OGRANICZANIE WP YWU ODPAROWANIA OGRANICZANIE PRZEP YWU D AWIONEGO I HA ASU OFERTA DLA ENERGETYKI WYKONANIA SPECJALIZOWANE K F H E S

4 K PRZECIWDZIA ANIE KAWITACJI STOSOWANIE WYSOKOUTWARDZANYCH MATERIA ÓW NA ELEMENTY WEWNETRZNE ZAWORU STOSOWANIE KONSTRUKCJI O WIÊKSZYM WSPÓ CZYNNIKU ODZYSKU CIŒNIENIA F L PODZIA SPADKU CIŒNIENIA W ZAWORZE NA KILKA STOPNI

5 K1 ZAWÓR Z KLATK D AWI C I GRZYBEM PROFILOWYM

6 K2 ZAWÓR Z KLATK D AWI C I GRZYBEM PERFOROWANYM

7 K3 ZAWÓR Z GRZYBEM T OCZKOWYM I DWIEMA KLATKAMI D AWI CYMI

8 K4 ZAWÓR Z D AWIENIEM 3 - STOPNIOWYM; CZYNNYM I BIERNYM

9 K5 ZAWÓR Z D AWIENIEM 4 - STOPNIOWYM; CZYNNYM I BIERNYM

10 K6 ZAWÓR Z D AWIENIEM 3 - STOPNIOWYM; CZYNNYM

11 K7 ZAWÓR Z D AWIENIEM 4 - STOPNIOWYM; CZYNNYM I BIERNYM

12 F OGRANICZANIE WP YWU ODPAROWANIA STOSOWANIE WYSOKOUTWARDZANYCH MATERIA ÓW NA ELELMENTY WEWNÊTRZNE ZAWORU POW OKI ANTYEROZYJNE NA POWIERZCHNIACH WEWNÊTRZNYCH KORPUSU KONSTRUKCJA ZAWORU OS ABIAJ CA EROZJÊ; ZAWORY Z KLATK I TULEJ OCHRONN

13 F1 ZAWÓR PRZELOTOWY Z KLATK OCHRONN W GNIEZDZIE

14 F2 ZAWÓR Z GRZYBEM OBROTOWYM Z TULEJ OCHRONN

15 F3 ZAWÓR K TOWY Z TULEJ OCHRONN W GNIEZDZIE

16 H OGRANICZANIE PRZEP YWU D AWIONEGO I HA ASU REGULACYJNE ELEMENTY WIELOOTWOROWE; GRZYBY, KLATKI STRUKTURY D AWI CE; KLATKI, P YTY DYFUZORY

17 H1 ZAWÓR ODCI ONY Z KLATK REGULACYJN, 5 WIELOOTWOROWYCH BIERNYCH STRUKTUR D AWI CYCH - 2 KLATKI, 3 P YTY, DYFUZOR

18 H2 ZAWÓR ODCI ONY Z WIELOSTOPNIOWYM D AWIENIEM CZYNNYM, 2 P YTY D AWI CE, DYFUZOR

19 H3 ZAWÓR K TOWY DN2>DN1; 3 P YTY D AWI CE, MO LIWOŒÆ ODWADNIANIA

20 E OFERTA DLA ENERGETYKI ZAWORY REGULACYJNE DO PARY ZAWORY WTRYSKOWE SCH ADZACZE WYROBY SPECJALISTYCZNE

21 E1 ZAWÓR DO PARY; ODCI ENIE STATYCZNE; DU A REGULACYJNOŒÆ I SZCZELNOŒÆ ZAMKNIÊCIA, ODPORNOŒÆ NA SZOKI TERMICZNE I EROZJE

22 E2 ZAWÓR DO PARY; DN150,200,250; PN Z KLATK D AWI C ; GRZYB PROFILOWY LUB PERFOROWANY

23 E3 ZAWÓR DO PARY; DN150,200,250; PN Z KLATK D AWI C ; GRZYB T OCZKOWY NIEODCI ONY LUB ODCI ONY, KLATKA REGULACYJNA I D AWI CA

24 E4 ZAWÓR DO PARY; DN150,200,250; PN Z GRZYBEM, PILOTEM, ODCI ENIE STATYCZNE; DU A REGULACYJNOŒÆ I SZCZELNOŒÆ ZAMKNIÊCIA

25 E5 ZAWÓR WTRYSKOWY Z D AWIENIEM 3-STOPNIOWYM CZYNNYM, ELELMENT FILTRUJ CY NA GNIEZDZIE

26 E6 SCH ADZACZ PIERŒCIENIOWY

27 E7 SCH ADZACZ T OCZKOWY

28 E8 SCH ADZACZ GRZYBKOWY

29 E9 ZAWÓR MINIMALNEGO PRZEP YWU

30 E10 LUSTRO WODY ZAWÓR PODPIÊTRZAJ CY DO KONDENSATU

31 E11 ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z OGRANICZENIEM PRZEP YWU

32 S WYKONANIA SPECJALIZOWANE WYKONYWANE NA INDYWIDUALNE POTRZEBY KLIENTÓW

33 S1 ZAWÓR K TOWY ZE SPECJALNYM KORPUSEM I PRZY ACZEM

34 S2 ZAWÓR MINIMALNEGO PRZEP YWU

35 S3 ZAWÓR REGULACYJNY DWUGNIAZDOWY Z NAPÊDEM D WIGNIOWYM

36 S4 ZAWÓR K TOWY O CHARAKTERYSTYCE MODYFIKOWANEJ

37

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. modernizacyjnych były równie skutecznie realizowane przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podziękowań

Szanowni Czytelnicy. modernizacyjnych były równie skutecznie realizowane przetargi i zadania inwestycyjne. Słowa podziękowań mgr in. Stanis³aw Go³¹b Szanowni Czytenicy Ponad czterdzieści at temu, bo w 1958 roku, rozpoczęto budowę Eektrowni Siersza, zaprojektowaną przy założeniu wykorzystywania węga kamiennego wydobywanego w

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko

Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/3 DOROTA POLAK* Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko Wprowadzenie Sk³adowanie odpadów pochodz¹cych z poszukiwania lub

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Jolanta Walas Trębacz Kooperacja zewnętrzna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Uwagi wstępne Zmiany, jakie zachodz¹ w otoczeniu, ich charakter, ró norodnoœæ, dynamika i wzajemne przenikanie powoduj¹, e przedsiêbiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy.. 1.. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ... 1.3. Obliczenia cieplne... 3. AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione Zbigniew Antczak* Wirtualizacja funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo