REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL ( Fundator ).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator )."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl hasło ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych w całości opłacony (dalej zwana Organizatorem ). 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL ( Fundator ). 1.3.Konkurs trwać będzie od dnia roku od godziny 00:00:00 do dnia roku do godziny 23:59:59 ( Czas trwania Konkursu ) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia roku. 1.4.Udział w Konkursie jest dobrowolny. 2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1.Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu ( Uczestnik Konkursu ). 2.2.Zgłoszenia do konkursu można dokonać na trzy sposoby: Wysyłając Zadanie konkursowe na adres e mail: ( Adres konkursowy ). Procedura dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Adresu konkursowego opisana została w pkt poniżej Wrzucając prawidłowo wypełniony Kupon konkursowy do urn znajdujących się w Sklepach. Procedura dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Kuponu konkursowego opisana została w pkt poniżej Wypełniając formularz konkursowy ( Formularz konkursowy ) na stronie internetowej https://www.beliani.pl/content/alma/ 2.3.W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Adresu konkursowego, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: Dokonanie w okresie trwania Konkursu w Sklepach prowadzonych przez Organizatora pod szyldem Delikatesy Alma ( Sklepy ) lub też za pośrednictwem prowadzonej przez Organizatora platformy internetowej ( Sklep internetowy ) 3 zakupów dowolnych produktów na kwotę minimum 100 zł (sto złotych i 00/100) każdy,

2 potwierdzonych oryginałami paragonów fiskalnych lub zarejestrowaniem transakcji na karcie Uczestnika Konkursu, uczestniczącego w Programie Lojalnościowym Organizatora prowadzonym pod nazwą Klub Konesera ( Zakupy ) (Uczestnik Konkursu musi posiadać 3 paragony fiskalne lub 3 zarejestrowane transakcje na karcie Klubu Konesera, potwierdzające dokonanie Zakupów). Lista Sklepów wraz z godzinami otwarcia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wykonanie zadania konkursowego otwartego polegającego na wymyśleniu hasła reklamowego dla marki Beliani ( Zadanie konkursowe ); wysłanie Zadania konkursowego na adres e mail: ( Adres konkursowy ) wraz z oświadczeniem zawartym w wiadomości e mail o następującej treści: Zgłaszam do konkursu Wymyśl nazwę hasło o następującej treści: [ ] ( Oświadczenie ). Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać Zadanie konkursowe oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, numer telefonu Uczestnika Konkursu, adres e mail Uczestnika Konkursu oraz Oświadczenie ( Zgłoszenie ). 2.4.W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Kuponu konkursowego, warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: Dokonanie w okresie trwania konkursu w Sklepach lub też za pośrednictwem Sklepu internetowego 3 zakupów dowolnych produktów na kwotę minimum 100 zł (sto złotych i 00/100) każde, potwierdzonych oryginałami paragonów fiskalnych lub zarejestrowaniem transakcji na karcie Uczestnika Konkursu, uczestniczącego w Programie Lojalnościowym Organizatora prowadzonym pod nazwą Klub Konesera ( Zakupy ) (Uczestnik Konkursu musi posiadać 3 paragony fiskalne lub 3 zarejestrowane transakcje na karcie Klubu Konesera, potwierdzające dokonanie Zakupów). Lista Sklepów wraz z godzinami otwarcia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wykonanie Zadania konkursowego; wpisanie Zadania konkursowego na Kuponie konkursowym oraz uzupełnienie wszystkich informacji obowiązkowych na Kuponie konkursowym, tj.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e mail, numery transakcji z paragonów potwierdzających Zakupy, data i podpis Uczestnika Konkursu. Poprawnie wypełniony Kupon konkursowy stanowi Zgłoszenie do Konkursu. Wypełniony Kupon konkursowy wrzucić należy w okresie trwania Konkursu do urn znajdujących się w Sklepach. Kupony konkursowe dostępne będą w gazetkach promocyjnych Organizatora obowiązujących w okresie od r. do r., przy kasach w Sklepach, oraz na stronie internetowej Organizatora: w okresie trwania Konkursu (wersja do pobrania i wydruku). Wzór Kuponu konkursowego stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

3 2.5.W przypadku zgłoszenia za pośrednictwem Formularza konkursowego, dostępnego na stronie internetowej https://www.beliani.pl/content/alma/ warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie przez Uczestnika Konkursu następujących warunków: Dokonanie w okresie trwania konkursu w Sklepach lub też za pośrednictwem Sklepu internetowego 3 zakupów dowolnych produktów na kwotę minimum 100 zł (sto złotych i 00/100) każde, potwierdzonych oryginałami paragonów fiskalnych lub zarejestrowaniem transakcji na karcie Uczestnika Konkursu, uczestniczącego w Programie Lojalnościowym Organizatora prowadzonym pod nazwą Klub Konesera ( Zakup ) (Uczestnik Konkursu musi posiadać 3 paragony fiskalne lub 3 zarejestrowane transakcje na karcie Klubu Konesera, potwierdzające dokonanie Zakupów). Lista Sklepów wraz z godzinami otwarcia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu wykonanie Zadania konkursowego; wpisanie Zadania konkursowego w Formularzu konkursowym dostępnym na stronie internetowej https://www.beliani.pl/content/alma/ oraz uzupełnienie wszystkich informacji obowiązkowych w Formularzu konkursowym, tj.: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e mail, numery transakcji z paragonów potwierdzających Zakupy. Poprawnie wypełniony oraz przesłany zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej https://www.beliani.pl/content/alma/ Formularz konkursowy stanowi zgłoszenie do Konkursu Z Konkursu podlegają wykluczeniu Zadania konkursowe zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, treści naruszające przepisy prawa, dobre obyczaje lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia w Konkursie więcej niż jeden raz pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko raz niezależnie od ilości złożonych przez niego Zgłoszeń do Konkursu Przesłanie Zgłoszenia na Adres konkursowy lub dokonanie zgłoszenia za pomocą Formularza lub Kuponu konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego regulaminu. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowo dokonane Zgłoszenia W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń do treści wykonanego przez Uczestnika Konkursu Zadania konkursowego lub podniesienia zarzutu, że Zadanie konkursowe zostało już wcześniej opublikowane, Organizator po weryfikacji roszczenia lub zarzutu ma prawo zawiesić udział zgłoszonego do Konkursu Zadania konkursowego, wzywając Uczestnika Konkursu do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od wezwania, złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy w wymienionym terminie Uczestnik Konkursu nie złoży wyjaśnień, Organizator może wykluczyć zgłoszone Zadanie konkursowe z Konkursu. Organizator, po

4 przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może wykluczyć zgłoszone Zadanie konkursowe z Konkursu w przypadku zasadności zgłoszonego roszczenia lub zarzutu Zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt : Powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu; Nie może zawierać treści, o których mowa w pkt powyżej; Nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Fundatora; Nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub innych praw wyłącznych Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do zwycięskich Zadań konkursowych bez dodatkowego wynagrodzenia, z chwilą umieszczenia Laureata na Liście Laureatów, nie później niż z dniem wydania Nagrody. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, wprowadzenie do obrotu, wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, eksploatację w Internecie, na stronach www, na portalach społecznościowych, wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenia jako części innych utworów, oznaczanie wszelkich towarów i usług, w tym także zarejestrowanie jako znaku towarowego, usługowego, wzorów zdobniczych, a także innych dopuszczalnych prawem postaci znaków handlowych, używanie jako znaku handlowego, logo, nazwy czy jakiegokolwiek innego rodzaju oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary lub usługi,

5 wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, co obejmuje w szczególności publikację w wydawnictwach Organizatora lub podmiotów trzecich oraz na wykorzystanie wykonanego Zadania konkursowego w działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, co obejmuje również publikację Zadania konkursowego w systemach POS TV oraz na ekranach LCD; przez ekrany LCD rozumie się także monitory tzw. wirtualnego sprzedawcy, monitory na wagach, kasach Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami i poszczególnych części wykonanego Zadania konkursowego, a także prawo do dokonywania nieistotnych oraz nietwórczych zmian w zwycięskich Zadaniach konkursowych. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych i udzielenia dalszych upoważnień w tym zakresie. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonania zmian w utworze, w tym nieistotnych Każdorazowo w zakresie nieobjętym polami eksploatacji wskazanymi w pkt powyżej, Organizatorowi będzie przysługiwać prawo korzystania z Zadania konkursowego oraz jego opracowań na polu eksploatacji nie wymienionym w pkt powyżej na zasadzie licencji wyłącznej bez dodatkowego wynagrodzenia (z pełnym prawem do sublicencji) Dokonując Zgłoszenia w Konkursie Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, że: jest autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w związku z wykonaniem Zadania konkursowego zgłoszonego w Konkursie; przysługują mu wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonego w Konkursie wykonania Zadania konkursowego; powstałe w z związku z wykonaniem Zadania konkursowego w Konkursie utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone; nie udzielił żadnej osobie trzeciej licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego; posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego; ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuje się zwolnić

6 3.PULA NAGRÓD W KONKURSIE Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw Nagrodami w Konkursie jest 45 (czterdzieści pięć) zestawów mebli Capri marki Beliani ( Nagrody ). Wartość każdej Nagrody wynosi 2.899,00 zł. Zwycięzcom obok Nagród przyznawane są również dodatkowe nagrody pieniężne zgodnie z pkt poniżej Nagroda jest opodatkowana i podlega ubruttowieniu w ten sposób, że Organizator przyznaje Laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej należnemu podatkowi od Nagrody. Kwota podatku jest płatna przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Warunkiem wydania Laureatowi Konkursu Nagrody jest wypełnienie przez Laureata Konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu). W przypadku niewypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 4.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1. Laureatów Konkursu wyłoni komisja konkursowa składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora ( Komisja Konkursowa ) w składzie której zasiądzie przynajmniej jedna osoba reprezentująca Fundatora. Decyzje w Konkursie podejmuje Komisja Konkursowa większością głosów Zwycięzcami Konkursu zostanie łącznie 45 (czterdziestu pięciu) Uczestników Konkursu, których rozwiązania Zadania konkursowego uznane zostaną przez Komisję Konkursową za najciekawsze (w tym najbardziej oryginalne) ( Laureaci ) zgodnie z następującą procedurą: Komisja Konkursowa najpóźniej w dniu r. dokona wyboru: (czterdziestu pięciu) najciekawszych Zadań konkursowych, których autorzy wpisani zostaną na Listę Laureatów Konkursu z lokatami od 1. do 45. W przypadku identycznych co do treści Zadań konkursowych, decyduje data przesłania Zadania Konkursowego na Adres konkursowy lub poprawnego wypełnienia Formularza konkursowego (nagrodzone zostanie Zadanie konkursowe przesłane najwcześniej), a w przypadku zgłoszeń dokonanych zgodnie z pkt decyduje data ostatniego z trzech Zakupów (nagrodzone zostanie Zadanie konkursowe, którego autor dokonał ostatniego z trzech Zakupów najwcześniej) Następnie Komisja Konkursowa dokona również wyboru 3 (trzech) wyróżniających się pod względem oryginalności Zadań konkursowych, których autorzy zostaną wpisani na Listę Rezerwową z lokatami od 1 do 3.

7 4.3. Lista Laureatów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska będzie dostępna w Biurze Obsługi Klienta w każdym Sklepie oraz na stronie internetowej Organizatora Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na Liście Laureatów w sposób wskazany w niniejszym regulaminie Weryfikacja Laureata będzie prowadzona w następujący sposób: w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej poprzez wiadomość e mail na adres e mail, podany w Zgłoszeniu do konkursu, lub Organizator w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu podejmie 3 (trzy) próby połączenia telefonicznego z Laureatami Konkursu z Listy Laureatów w odstępach czasowych wynoszących co najmniej 1 godz. pomiędzy połączeniami (od godz. 9:00 do godz. 17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem Konkursu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Podczas rozmowy telefonicznej z Laureatem przeprowadzona zostanie weryfikacja danych Laureata oraz Laureat zostanie poproszony o podanie danych osobowych (imię i nazwisko) oraz adresu, na jaki ma być dostarczona Nagroda. Podanie danych przez Laureata jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody jeżeli nie odpowie w terminie 14 dni na e mail weryfikacyjny, jak również w sytuacji, gdy nie poda danych koniecznych do weryfikacji Zgłoszenia i wydania Nagrody. Laureat Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: Organizatorowi nie uda się połączyć telefonicznie z wybranym Laureatem Konkursu w celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach trzech prób dotarcia (występują trzy nieudane próby połączenia z Laureatem Konkursu); nie potwierdzi danych podanych w Zgłoszeniu do Konkursu; Nie okaże oryginału paragonu, opisanego w pkt , pkt lub pkt powyżej lub Zakup nie zostanie potwierdzony zarejestrowaniem transakcji na karcie Klubu Konesera Laureata Konkursu Nagrody w Konkursie zostaną najpóźniej do dnia r. dostarczone przez Fundatora na adres wskazany przez Laureata Konkursu Przed wydaniem Nagrody w Konkursie Laureat Konkursu zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przeniesienia praw autorskich do zwycięskiego Zadania konkursowego poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Brak podpisania oświadczenia zgodnego ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu może spowodować utratę prawa do Nagrody, której własność pozostaje po stronie Organizatora. W przedmiocie utraty prawa do Nagrody decyzję podejmuje Komisja Konkursowa Niepodanie wszystkich danych osobowych zgodnie z niniejszym regulaminem powoduje utratę prawa do Nagrody, której własność pozostaje po stronie Organizatora.

8 4.9. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt.3.2. powyżej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Odbiór Nagród Laureat pokwituje swoim podpisem na protokole odbioru Nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 5.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące Konkursu mogą być składane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem "Wymyśl hasło. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, prosimy o podanie w treści reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak również wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Każda z reklamacji jest rozpatrywana przez Fundatora indywidualnie. 6.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Ustawa ). Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Zbiór danych osobowych Uczestników Konkursu zostanie utworzony przez Organizatora doraźnie, w rozumieniu art. 2 ust. 3 Ustawy, a po zakończeniu Konkursu, wydaniu Nagród i upływie terminu do składania reklamacji, dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte. 7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora, w Biurach Obsługi Klientów Sklepów oraz na stronie Organizatora W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9 7.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

10 Załącznik nr 1 Lokalizacje Delikatesów Alma Miasto Adres Godziny otwarcia Bydgoszcz Częstochowa Delikatesy Alma, Focus Mall, ul. Jagiellońska 39-47, Bydgoszcz Poniedziałek - Niedziela 9:00-21:00 Delikatesy Alma, Galeria Jurajska, Aleja Wojska Polskiego 207, Częstochowa Poniedziałek - Sobota 10:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Gdynia Delikatesy Alma, ul. Redłowska 41, Gdynia Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Gdynia Gdynia Delikatesy Alma, Galeria Szperk, ul. Płk. Dąbka 338, Kosakowo k. Gdyni Poniedziałek - sobota , Niedziela Delikatesy Alma, Dom Mody Klif, Al. Zwycięstwa 256, Gdynia Poniedziałek-sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-20:00 Gdynia Delikatesy Alma, ul. Staniszewskiego 1, Gdynia Poniedziałek-sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Katowice Delikatesy Alma, ul. Kościuszki 90, Katowice Poniedziałek - Sobota 9:00-21:00, Niedziela 10:00-20:00 Kraków Delikatesy Alma, ul. Pilotów 6, Kraków Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-20:00 Kraków Delikatesy Alma, Galeria Kazimierz, ul. Podgórska 34, Kraków Poniedziałek - Sobota 10:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Kraków Delikatesy Alma, ul. Kościuszki 71, Kraków Poniedziałek - Sobota 8:00-21:00, Niedziela 9:00-20:00 Kraków Kraków Kraków Delikatesy Alma, Salwator City, ul. Stańczyka 14, Kraków Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Delikatesy Alma, Futura Park, ul. Rożańskiego 32, Kraków Modlniczka Poniedziałek sobota Delikatesy Alma, C.H. Dekada, ul. Stojałowskiego 6, Kraków Poniedziałek - sobota , Niedziela Kraków Delikatesy Alma, ul. F. Nullo 42, Kraków Poniedziałek - sobota , Niedziela Lubin Lublin Lublin Delikatesy Alma, Cuprum Arena, ul. Sikorskiego 20, Lubin poniedziałek - czwartek, piątek - sobota, niedziela Delikatesy Alma, Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 32, Lublin Poniedziałek - Sobota 9:00-21:00, Niedziela 9:00-20:00 Poniedziałek Sobota , Niedziela Tarasy Zamkowe, al. Unii Lubelskiej 2, Lublin Łódź Delikatesy Alma, ul. Kilińskiego , Łódź Poniedziałek - Sobota 8:00-21:00, Niedziela 9:00-20:00 Łódź Nowy Targ Olsztyn Opole Delikatesy Alma, Manufaktura, ul. Ogrodowa 19 A, Łódź Poniedziałek - Sobota 9:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Delikatesy Alma, ul. Szaflarska 174, Nowy Targ Poniedziałek - Piątek 9:00-21:00, Sobota 8:00-21:00, Niedziela 10:00-19:00 Delikatesy Alma, Centrum Handlowo- Usługowe "Alfa Centrum" Al. Piłsudskiego 16, Olsztyn Poniedziałek-sobota 9:00-21:00, Niedziela 10:00-20:00 Delikatesy Alma, Solaris Center, pl. M. Kopernika 16, Opole Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Piaseczno Delikatesy Alma, ul. Wojska Polskiego 17, Piaseczno Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Poznań Poznań Delikatesy Alma, Stary Browar, ul. Półwiejska 32, Poznań Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Delikatesy Alma, City Park, ul. Wyspiańskiego 26, Poznań Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-20:00 Pruszków Delikatesy Alma, ul. Sprawiedliwości 4, Pruszków Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Rybnik Delikatesy Alma, Focus Mall, ul. Chrobrego 1, Rybnik Poniedziałek - Niedziela 9:00-21:00, Niedziela 9:00-21:00 Delikatesy Alma, Capital Park, al. T. Rejtana 23, Rzeszów Rzeszów Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Sopot Delikatesy Alma, ul. Sikorskiego 8/10, Sopot Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00

11 Delikatesy Alma, Galeria Kaskada, Al. Niepodległości 36, Szczecin Szczecin Poniedziałek - Sobota , Niedziela Tarnów Delikatesy Alma, ul. Dąbrowskiego 10, Tarnów, Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Warszawa Delikatesy Alma, Promenada,ul. Ostrobramska 75 C, Warszawa Poniedziałek - Sobota 9:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Warszawa Delikatesy Alma, ul. Zwycięzców 40, Warszawa, Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Warszawa Delikatesy Alma, ul. Wrocławska 8, Warszawa Poniedziałek sobota , Niedziela 9:00-21:00 Warszawa Warszawa Delikatesy Alma, Triton Park, ul. Grójecka 194, Warszawa Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-20:00 Delikatesy Alma, Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa Poniedziałek-sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-20:00 Warszawa Delikatesy Alma, Europlex, ul. Puławska 17, Warszawa Poniedziałek - sobota ; Niedziela Warszawa Skorosze Warszawa - Konstancin Warszawa - Wilanów Wrocław Wrocław Delikatesy Alma, C.H. Skorosze, ul. Gen. F. Sławoja- Składkowskiego 4, Warszawa Poniedziałek - Sobota 10:00-21:00, Niedziela 10:00-20:00 Delikatesy Alma, Stara Papiernia, al. Wojska Polskiego 3, lok. 46, Konstancin Jeziorna Poniedziałek - Sobota 08:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Delikatesy Alma, Office Park, al. Rzeczypospolitej 1, Warszawa Poniedziałek - Sobota 08:00-22:00, Niedziela 10:00-20:00 Delikatesy Alma, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śląskich 2-4, Wrocław Poniedziałek - Sobota 8:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Delikatesy Alma, Bielany Wrocławskie, ul. Czekoladowa 9, Wrocław Poniedziałek - Sobota 9:00-22:00, Niedziela 9:00-21:00 Wrocław Delikatesy Alma, Renoma, ul. Świdnicka 40, Wrocław Poniedziałek - Sobota 8:30-21:30, Niedziela 9:30-20:30 Zielona Góra Delikatesy Alma, Focus Mall, ul. Wrocławska 17, Zielona Góra Poniedziałek - Niedziela 9:00-21:00 Lokalizacje Sklepów obsługujących sklep internetowy alma24 Miasto Adres Godziny otwarcia Bydgoszcz ul. Jagiellońska 39-47, n.d. Częstochowa ul. Wojska Polskiego 207, n.d. Katowice ul. Kościuszki 90, n.d. Kraków ul. Pilotów 6, n.d. Kraków ul. Podgórska 34 n.d. Lublin ul. Spółdzielczości Pracy 32. Galeria Olimp n.d. Łódź ul. Kilińskiego 122/128, n.d. Nowy Targ ul. Szaflarska 174, n.d. Poznań ul. Półwiejska 42, n.d. Rzeszów ul. Rejtana 23, Rzeszów n.d. Sopot ul. Sikorskiego 8/10, n.d. Szczecin al. Niepodległości 36, Szczecin n.d. Warszawa ul. Jutrzenki 12, Warszawa n.d. Wrocław ul. Czekoladowa 9, Bielany wrocławskie n.d.

12 Załącznik nr 2 FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH Nazwisko...Imię: 1/... (PIERWSZE IMIĘ) Data urodzenia...dd/mm/rok PESEL...NIP... Miejsce zamieszkania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania...nr tel... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Adres zameldowania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/... (dokładna nazwa wraz z adresem) Data.../podpis/

13 Załącznik nr 3 POTWIERDZENIE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH Niniejszy dokument jest podpisywany w związku z uczestnictwem w konkursie Wymyśl nazwę ( Konkurs ) organizowanym przez Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , NIP: o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych w całości opłaconym ( Organizator ) na zasadach określonych w regulaminie Konkursu ( Regulamin Konkursu ). [ ] ( Uczestnik Konkursu ) niniejszym oświadcza, że: 1. Jest autorem Zadania konkursowego polegającego na wymyśleniu hasła reklamowego, w ramach którego wymyślił hasło: [ ] ( Utwór ) i Utwór ten jest wolny od wad prawnych. 2. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora bez żadnych ograniczeń, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do Utworu. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworu następuje w zakresie wynikającym z pkt Regulaminu Konkursu. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego zgodnie z Regulaminem. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do Utworu i udzielenia dalszych upoważnień w tym zakresie. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonania zmian w utworze, w tym nieistotnych. 3. Każdorazowo w zakresie nieobjętym polami eksploatacji wskazanymi w pkt Regulaminu Konkursu, Organizatorowi będzie przysługiwać prawo korzystania z Utworu oraz jego opracowań na polu eksploatacji nie wymienionym w pkt Regulaminu Konkursu na zasadzie licencji wyłącznej bez dodatkowego wynagrodzenia (z pełnym prawem do sublicencji). 4. Organizator potwierdza, że przekazane mu prawa przyjął. [ ], dnia [ ] Organizator: Uczestnik:

14 Załącznik nr 4 miejscowość, data Dotyczy Promocji/Konkursu: Nr promocji/konkursu: Miejsce Promocji/Konkursu: Termin przeprowadzenia Promocji/Konkursu:. Wszystkie Sklepy Nagroda Formularz potwierdzenia odbioru nagrody Imię Nazwisko Laureata Laureata akceptacja Dyrektora sklepu: podpis Laureata data odbioru nagrody podpis pracownika BOK Załącznik nr 5

15 .

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY

REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY REGULAMIN UDZIELANIA RABATÓW W DELIKATESACH ALMA KARTA DUŻEJ RODZINY 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady przyznawania rabatów od zakupów realizowanych w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo