MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11"

Transkrypt

1 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO

2 Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

3 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0

4 Praca współfinansowana przez Polską Akademię Nauk Komie Redakcyjny Krysyna Lisiecka (przewodnicząca), Anna Lebda-Wyborna (sekrearz), Halina Henzel, Anna Kosur, Maria Michałowska, Grażyna Musiał, Irena Pyka, Sanisław Sanek, Sanisław Swadźba, Janusz Wywiał, Teresa Żabińska Komie Redakcyjny Wydziału Informayki i Komunikacji Tadeusz Trzaskalik (redakor naczelny), Mariusz Żyniewski (sekrearz), Andrzej Bajdak, Sanisław Sanek, Grażyna Trzpio Redakor Jadwiga Popławska-Mszyca Copyrigh by Wydawnicwo Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach 0 ISBN ISSN Wersją pierwoną Sudiów Ekonomicznych jes wersja papierowa Wszelkie prawa zasrzeżone. Każda reprodukcja lub adapacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zasosowanej echniki reprodukcji, wymaga pisemnej zgody Wydawcy WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ul. Maja 50, Kaowice, el , fax

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Monika Dyduch: PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI W PRODUKTY USTRUKTURYZOWANE Summary Andrzej Jakubowski: IMMUNIZACJA I OPTYMALIZACJA PORTFELA OBLIGACJI MODEL CZYNNIKOWY Summary Elżbiea Majewska, Rober Jankowski: WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO JAKO MIARA RYZYKA A NORMALNOŚĆ ROZKŁADU STÓP ZWROTU Summary Jusyna Majewska: ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI EKSTREMALNYCH NA POMIAR RYZYKA Summary Adrianna Masalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech: ZASTOSOWANIE STRATEGII IMMUNIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM PREFERENCJI INWESTORA ANALIZA EMPIRYCZNA NA PODSTAWIE DANYCH RYNKU OBLIGACJI W POLSCE Summary Agnieszka Orwa-Acedańska: ODPORNE BAYESOWSKIE METODY ALOKACJI AKTYWÓW A OCENA RYZYKA PORTFELA AKCJI Summary Grzegorz Tarczyński: EMPIRYCZNE PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD SELEKCJI AKCJI DO PORTFELA Summary

6 Grażyna Trzpio: WYBRANE ODPORNE METODY ESTYMACJI BETA Summary POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Cezary Dominiak: O PEWNEJ METODZIE MODELOWANIA PREFERENCJI GRUPOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI STRATEGICZNYCH Summary Alicja Ganczarek-Gamro: WIELOWYMIAROWE MODELE GARCH W OCENIE RYZYKA NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Summary Sefan Grzesiak, Rober Jóźwiak: ZASTOSOWANIE REGUŁ DECYZYJNYCH W WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA FIRMY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ TRANSGRANICZNĄ Summary Jarosław Janecki: ZMIANY CEN ROPY NAFTOWEJ A RYZYKO ZMIAN PROCESÓW INFLACYJNYCH W POLSCE Summary Dominik Kudyba: ZASTOSOWANIE MODELU ZMIENNOŚCI STOCHASTYCZNEJ DLA WYBRANYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA POLSKIM RYNKU ENERGII Summary Jacek Wrodarczyk: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Summary OPTYMALNE DECYZJE Daria Bałuch: KONCEPCJA SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI Summary

7 Rober Bucoń, Anna Soboka: KONCEPCJA MODELU DECYZYJNEGO WYBORU ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Summary Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkauła, Dariusz Wagner: WYBORY PARLAMENTARNE 007 ANALIZA REGUŁ DECYZYJNYCH Summary Kaarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny: SYMULACYJNY MODEL OCENY PLANU ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM Summary Adam Krzemienowski: SPRAWIEDLIWY WYBÓR LOKALIZACJI CENTRÓW USŁUGOWYCH Z KRYTERIUM MINIMALIZACJI ŚREDNIEJ WARUNKOWEJ I KOMPENSACJĄ Summary Doroa Kucha, Radosław Ryńca: ROZMYTA OCENA WIELOKRYTERIALNA SATYSFAKCJI PRACOWNIKA UCZELNI Summary Doroa Kucha, Doroa Skowron: ZASTOSOWANIE MODELU TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING W METODYCE SCRUM Summary Sławomir Menzen: ZASTOSOWANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH MARKOWA DO USTALENIA OPTYMALNEJ ILOŚCI ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Summary Ewa Michalska: WIELOOKRESOWY MODEL WYBORU STRATEGII INWESTYCYJNEJ W KUMULACYJNEJ TEORII PERSPEKTYWY Summary Pior Pałka, Lidia Korona: EFEKTYWNY OBLICZENIOWO ALGORYTM DLA PARAMETRYCZNEJ REGUŁY WYCENY Summary

8 Agnieszka Przybylska-Mazur: RELACJE PARYTETOWE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI GOSPODARCZYCH Summary Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki: MODELOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD SPRZĘŻEŃ CZASOWYCH CZĘŚĆ I MODEL TCM I Summary Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik: OPTYMALIZACJA POZIOMU ZAPASÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZ SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU MODELI ADAPTACYJNYCH PROGNOZOWANIA Summary Olena Soboka: PORÓWNANIE METOD WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA Summary Maeusz Zawisza, Bogumił Kamiński: DYNAMIKA DWUOSOBOWEJ SYMETRYCZNEJ GRY KOORDYNACYJNEJ Z NIEPEWNOŚCIĄ DOBORU PARTNERA I KOSZTOWNĄ ZMIANĄ PREFERENCJI Summary

9 WPROWADZENIE W niniejszym omie znajdują się prace poświęcone zagadnieniom związanym z ryzykiem na rynku kapiałowym oraz pomiarem i zarządzaniem ryzykiem. Znalazły się u również opracowania na ema podejmowania opymalnych decyzji. Niżej przedsawiano ich krókie omówienie. RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM W pracy Przykładowe oszacowanie inwesycji w produky usrukuryzowane (M. Dyduch) przedsawiono algorym wyceny części ryzykownej produku usrukuryzowanego, ze szczególnym naciskiem na model wyceny insrumenu bazowego. W pracy Immunizacja i opymalizacja porfela obligacji model czynnikowy (A. Jakubowski) podano opis maemayczny analizy czynnikowej dynamiki zmian srukury erminowej sóp procenowych, przedsawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, po czym zaprezenowano czynnikowy model immunizacji i opymalizacji rozparywanego porfela. W pracy Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu sóp zwrou (E. Majewska, R. Jankowski) oprócz wybranych aspeków eoreycznych zaprezenowano również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na podsawie danych doyczących dziennych sóp zwrou akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG0 w laach W pracy Analiza wpływu obserwacji eksremalnych na pomiar ryzyka (J. Majewska) przeprowadzono analizę empiryczną oparą na danych pochodzących z polskiego i świaowych parkieów, kórej celem jes udzielenie odpowiedzi na pyanie, czy na zmniejszenie błędów esymacji miary ryzyka może wpływać wcześniejsza idenyfikacja i koreka obserwacji eksremalnych czy eż sosowanie odpornych meod do szeregu finansowego.

10 0 WPROWADZENIE W pracy Zasosowanie sraegii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwesora analiza empiryczna na podsawie danych rynku obligacji w Polsce (A. Masalerz-Kodzis, E. Pośpiech) przedsawiono budowę porfela uwzględniającego preferencje inwesora, składającego się z obligacji skarbowych o sałym i zmiennym oprocenowaniu, emiowanych przez Miniserswo Finansów w Polsce oraz sprawdzenie, w jakim sopniu ak skonsruowany porfel jes odporny na zmiany sóp procenowych. W pracy Odporne bayesowskie meody alokacji akywów a ocena ryzyka porfela akcji (A. Orwa-Acedańska) przedsawiono i zaimplemenowano aką meodę na przykładzie akcji wybranych spółek WGPW oraz przeprowadzono analizę porównawczą ocen ryzyka porfeli uzyskanych meodą klasycznej i odpornej bayesowskiej alokacji. W pracy Empiryczne porównanie wybranych meod selekcji akcji do porfela (G. Tarczyński) zaproponowano koncepcję selekcji spółek wykorzysującą eorię Dempsera-Shafera, a nasępnie, w części empirycznej, po wsępnym wyborze akcji, zosały wygenerowane porfele zgodne z modelem H. Markowiza, dla kórych uzyskane sopy zwrou i wielkość ryzyka wykorzysano jako kryeria oceny meod wsępnej selekcji spółek. W pracy Wybrane odporne meody esymacji bea (G. Trzpio) przedsawiono akie meody esymacji, kóre mogą być wykorzysane do szacowania ryzyka sysemaycznego oraz aplikacje w odniesieniu do rynku kapiałowego. POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W pracy O pewnej meodzie modelowania preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji sraegicznych (C. Dominiak) przedsawiono propozycję modelowania preferencji grupowych dla zmodyfikowanej meody IMGP (Ineracive Muliple Goal Programming), kóra uwzględnia czynniki o charakerze niepewnym modelowane meodą scenariuszy. W pracy Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elekrycznej (A. Ganczarek-Gamro) omówiono wybrane posacie modeli spośród uogólnień jednowymiarowych modeli GARCH do posaci wielowymiarowej, kóre próbowano wykorzysać do oceny ryzyka zmiany warości porfela z inwesycji na polskim rynku energii elekrycznej.

11 WPROWADZENIE W pracy Zasosowanie reguł decyzyjnych w wyborze miejsca opodakowania firmy prowadzącej działalność ransgraniczną (S. Grzesiak, R. Jóźwiak), wykorzysując rzeczywise dane, pokazano na przykładzie syuacji prawnej i ekonomicznej w Polsce i Niemczech możliwości racjonalnego podejmowanie efekywnych decyzji w akich syuacjach. W pracy Zmiany cen ropy nafowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce (J. Janecki) zajęo się odpowiedzią na pyanie, w jakim zakresie ceny ropy wpływają na e procesy. W pracy Zasosowanie modelu zmienności sochasycznej dla wybranych konraków erminowych na polskim rynku energii (D. Kudyba) podjęo próbę zasosowania modelu zmienności sochasycznej (SV) do modelowania ceny konraku erminowego BASE_0 noowanego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W pracy Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorswie produkcyjnym zgodnie z założeniami eorii ograniczeń (J. Wrodarczyk) zaprezenowano meodę pozwalającą na minimalizację ryzyka działalności produkcyjnej związanego ze zmiennością czasu dosępności urządzeń produkcyjnych. OPTYMALNE DECYZJE W pracy Koncepcja sysemu wspomagającego wycenę nieruchomości (D. Bałuch) zaproponowano rozwiązanie wykorzysujące echniki analizy wielokryerialnej. W pracy Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robó remonowych budynków mieszkalnych (R. Bucoń, A. Soboka) zaproponowano model wspomagania podejmowania decyzji, bazujący na wiedzy eksperów z poszczególnych dziedzin, wyrażanej zazwyczaj w posaci ocen o charakerze rozmyym, przy zasosowaniu skal lingwisycznych. W pracy Wybory parlamenarne 007 analiza reguł decyzyjnych (J. Hołubiec, G. Szkauła, D. Wagner) na podsawie bazy wiedzy (wybory do Sejmu w 007 roku) wygenerowano i poddano analizie zbiór reguł decyzyjnych dla rzech klas: paria wchodzi do Sejmu z dużym poparciem, paria wchodzi do Sejmu z małym poparciem, 3 paria nie wchodzi do Sejmu.

12 WPROWADZENIE W pracy Symulacyjny model oceny planu zamówień maeriałów w przedsiębiorswie górniczym (K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny) zaproponowano model powalający na wygenerowanie rozkładu koszu całkowiego, zależnego od planu dosaw i ich erminowości oraz zużycia. W pracy Sprawiedliwy wybór lokalizacji cenrów usługowych z kryerium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją (A. Krzemienowski) zaproponowano i zilusrowano dla losowo wygenerowanych danych podejście odmienne niż przy użyciu ypowych i sprawiedliwych w sensie eorii sprawiedliwości Rowlsa miar nierówności, akich jak maksymalna odległość, średnia odległość czy warunkowa mediana. W pracy Rozmya ocena wielokryerialna saysfakcji pracownika uczelni (D. Kucha, R. Ryńca) zaproponowano model, w kórym pracownicy mogą oceniać swoje zadowolenie z różnych aspeków pracy za pomocą zmiennych lingwisycznych, modelowanych jako liczby rozmye. W pracy Zasosowanie modelu Time Driven Aciviy Based Cosing w meodyce Scrum (D. Kucha, D. Skowron) pokazano, że w związku z ym, iż pomiędzy pojęciami wprowadzonymi przez model TDABC oraz meodykę Scrum isnieje wiele analogii, możliwe jes, zdaniem auorek, wykorzysanie TDABC w rozdzielaniu koszów na obieky koszowe (projeky), akże w meodyce Scrum. W pracy Zasosowanie procesów decyzyjnych Markowa do usalenia opymalnej ilości zapasów w przedsiębiorswie (S. Menzen) przedsawiono możliwość zasosowania ych procesów do usalenia poliyki zarządzania zapasami w przedsiębiorswie. W pracy Wielookresowy model wyboru sraegii inwesycyjnej w kumulacyjnej eorii perspekywy (E. Michalska) zaproponowano prosy model wyboru akiej sraegii zgodny z nowoczesnym nurem finansów behawioralnych. W pracy Efekywny obliczeniowo algorym dla paramerycznej, reguły wyceny (P. Pałka, L. Korona) przedsawiono algorym, kóry znaczenie przyspiesza działanie paramerycznej reguły wyceny, dosarczając jednocześnie cen idenycznych jak oryginalny algorym paramerycznej reguły wyceny, jak również eksperymeny porównujące czasy obliczeń poszczególnych mechanizmów.

13 WPROWADZENIE 3 W pracy Relacje paryeowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych (A. Przybylska-Mazur) pokazano możliwość wykorzysania ych relacji do minimalizacji ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji gospodarczych. W pracy Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zasosowaniem meody sprzężeń czasowych. Część I Model TCM I (M. Rogalska, Z. Hejducki) zaprezenowano możliwość zasosowania i samodzielnego skonsruowania przez użykownika własnego arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na sporządzanie cyklogramów i wyznaczanie ścieżki kryycznej. W pracy Opymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzysaniu modeli adapacyjnych prognozowania (A. Sabo, T. Trzaskalik) opracowano akie prognozy dla wybranych czerech owarów sprzedawanych w dziale Serwis Urzymanie w firmie Bombardier Transporaion (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w Kaowicach. W pracy Porównanie meod wielokryerialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka (O. Soboka) przedsawiono dwa sposoby akiej analizy: pierwszy, polegający na uwzględnieniu preferencji w sosunku do rozkładów prawdopodobieńswa ocen wyników decyzji według poszczególnych kryeriów, a nasępnie uwzględnieniu preferencji wielokryerialnych, oraz drugi, polegający na wielokryerialnej analizie wszyskich możliwych wyników decyzji i uwzględnieniu preferencji w sosunku do rozkładów prawdopodobieńswa wyników decyzji uporządkowanych zgodnie z preferencjami wielokryerialnymi. W pracy Dynamika dwuosobowej symerycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru parnera i koszowną zmianą preferencji (M. Zawisza, B. Kamiński) wykazano, że poziom koszu zmiany sraegii, wielkość populacji graczy, siła ich począkowych przekonań i począkowy rozkład sraegii w isony sposób wpływają na prawdopodobieńswo wysępowania heerogenicznych preferencji graczy w długim okresie. Tadeusz Trzaskalik

14

15 RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM

16

17 Monika Dyduch Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI W PRODUKTY USTRUKTURYZOWANE Wprowadzenie Lokay Inwesycyjne, o akie lokay, kórych oprocenowanie uzależnione jes od kszałowania się wskaźników rynku finansowego lub owarowego, akich jak kursy walu, ceny akcji, warości indeksów giełdowych, ceny owarów lub koszyki ych zmiennych *. Celem opracowania jes próba oszacowania zysku z inwesycji w produky srukuryzowane dosępne na polskim rynku finansowym. Przedmioem badania jes lokaa usrukuryzowana, kórej indeksem podsawowym jes kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Jednakże głównym celem pracy było przedsawienie algorymu wyceny części ryzykownej produku srukuryzowanego ze szczególnym naciskiem na model wyceny insrumenu bazowego. W osanich laach nasąpił sysemayczny wzros liczby oferowanych produków srukuryzowanych i rend en nie zosał odwrócony w czasie osaniego kryzysu finansowego i gospodarczego. Okres dynamicznego rozwoju rynku produków srukuryzowanych w Polsce przypada na okres po 006 roku. Od ego czasu przyrasa liczba oferowanych produków srukuryzowanych. Dane wskazują, że 00 rok był na polskim rynku produków srukuryzowanych rekordowy, sprzedano 458 produków srukuryzowanych z czego najwięcej produków ypu FX Rae 37 oraz Equiy Single Index 9. Najmniej sprzedano produków ypu Equiy Single Share (abela ). * Maeriały wewnęrzne Banku Millennium S.A.

18 8 Monika Dyduch Tabela Ilość sprzedanych produków w poszczególnych laach z wyszczególnieniem na yp produku Rok Typ produków FX Rae Equiy Single Index Equiy Single Share Equiy Single Baske 4 6 Equiy Share Baske Equiy Index Baske Hybrid Commodiies Real Esee 3 4 Alernaives Fund Ineres Rae Equiy Share Baske, Equiy Single Index Inflaion Inne Źródło: Aree Consuling. Rok 00 w sprzedaży produków był rekordowy nie ylko w sosunku do wcześniejszych la, ale również w sosunku do 0, ponieważ do.03.0 odnoowano sprzedaż 84 produków, podczas gdy w 00 do marca odnoowano sprzedaż 96 produków (wykres ). W każdym roku sprzedaż do marca była niższa od sprzedaży w 00 roku. W laach 00 i 003 nie odnoowano żadnej sprzedaży. Naomias w 00 roku sprzedano ylko dwa produky i były o produky Banku Zachodniego WBK [8, Aree Consuling]:. Euro Index luy 04. Produk akumulacyjny, opary na indeksie DJ Eurosoxx50. Czas rwania 3 laa rozpoczął się okres depozyowy, naomias nasapiła wypłaa odseek. Na koniec rwania produk oferował 00% wpłaconej składki plus odseki o wysokości 4% albo o 00% sopy zwrou z indeksu w rakcie rwania inwesycji w przypadku, gdy warość indeksu była większa. Produk w dniu zapadalności osiągnął 4% albo 5% zysku, w zależności od day zakupu w okresie subskrypcji.

19 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 9. Euro Index syczeń 05. Produk akumulacyjny, opary na indeksie FTSE Euroop 00. Czas rwania 3,5 roku rozpoczął się okres depozyowy. Na koniec rwania produk oferował 00% wpłaconej składki plus odseki w wysokości 9% albo o 00% sopy zwrou z indeksu w rakcie rwania inwesycji w przypadku, gdy warość indeksu jes większa. Wskaźniki o charakerze zmiennym. Produk w dniu zapadalności osiągnął 9% albo 0% zysku, w zależności od day zakupu w okresie subskrypcji. Liczba sprzedanych produków srukuryzowanych w Polsce w kolejnych laach w okresie syczeń- marzec Wykres Źródło: Opracowanie własne na podsawie danych Aree Consuling. W 0 roku sprzedano najwięcej produków Commodiies, kórych emienami byli [Aree Consuling]: Alior Bank produky, Cii produky, Deusche Bank produk, Gein 5 produków, ING produk, Millennium BCP produky, Nordea 4 produky, Raiffeisen Zenralbank Öserreich produky, UniCredi.

20 0 Monika Dyduch Ilość sprzedanych produków w 0 roku z wyszczególnieniem na yp produku Wykres Commodiies FX Rae Equiy (Share Baske) Equiy (Single Index) Hybrid Equiy (Index Baske) Ineres Rae Źródło: Ibid. Drugie miejsce w sprzedaży zajęły produky FX Rae, emiowane przez [Aree Consuling]: Bank BPH produk, Bank Millennium produky, Bank Zachodni WBK 6 produków, Deusche Bank produk, Kredy Bank 4 produky, Nordea Bank Polska produk, PKO Bank Polski produky, Raiffeisen Bank Polska produky.. Opis badania Celem pracy jes próba wyceny produku srukuryzowanego w formie lokay srukuryzowanej. Do badania wykorzysano produk lokaa srukuryzowana XXX o minimalnej kwocie inwesycji 00 zł. Subskrypcja produku była w okresie: Czas rwania inwesycji: Produk gwaranuje 00% ochrony kapiału na zakończenie inwesycji.

21 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI Zysk z lokay uzależniony jes od kszałowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP. Zysk z lokay wyniesie minimum 7,80% p.a. (osaeczna warość zosanie usalona ), jeżeli kurs EUR/PLN na fixingu NBP będzie większy lub równy od kursu począkowego z pomniejszonego o 0,6 zł lub będzie mniejszy lub równy od kursu począkowego powiększonego o 0,6 zł. W przeciwnym wypadku zysk wyniesie 0%, a klien orzyma zwro zainwesowanych środków. W przypadku wycofania się inwesora z lokay, pobierana jes opłaa manipulacyjna maksymalnie 5,90% kwoy zainwesowanych środków. Wysokość opłay manipulacyjnej za wycofanie zależy od day złożenia dyspozycji zerwania Lokaa srukuryzowana Sabilna złoówka od 0,% do 5,9% (malejąca w zależności od momeny wyjścia z inwesycji)... Wycena lokay inwesycyjnej Środki pieniężne zainwesowane przez kliena w produk srukuryzowany są dzielone na nasępujące części: bezpieczną, ryzykowną oraz marżę. Sąd, aby określić ewenualny zysk bądź sraę z inwesycji w lokaę srukuryzowaną należy oszacować wszyskie rzy części. Część bezpieczna produku srukuryzowanego W zw. część bezpieczną produku srukuryzowaną jes lokowana największa część środków inwesora. Środki lokowane są w bezpieczne papiery skarbowe o erminie zapadalności zbliżonym w ym przypadku do roku, a więc do okresu funkcjonowania lokay srukuryzowanej. W analizowanym przykładzie lokay srukuryzowananej XXX zakupiona jes roczna obligacja zerokuponowa. Świadczenia z yułu obligacji są realizowane w nasępujący sposób: goówką po sawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji, jeżeli nie zosał wskazany rachunek bankowy posiadacza obligacji, poprzez zaliczenie wierzyelności z yułu posiadanych obligacji na pocze ceny zakupywanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. przelewem na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany: nie później niż w dniu usalenia praw do świadczeń z yułu obligacji doyczy nabywców, kórzy nie korzysają z pośrednicwa sysemów eleinformaycznych, w momencie rejesracji i uakywnienia dosępu do sysemów eleinformaycznych.

22 Monika Dyduch Marża emiena Marżę emiena sanowi różnica pomiędzy sumą środków wpłaconą przez kliena a zgromadzoną łącznie w części bezpiecznej i ryzykownej. Marzę na lokacie srukuryzowanej można wyliczyć nasępująco [] + y j z j = bj * p () N ( + r) gdzie: z marża na j-ym produkcie srukuryzowanym, j gwaranowana sopa zwrou, kóra może być: y j dodania, jeżeli produk srukuryzowany oferuje gwarancję więcej niż 00% wpłaconych środków, równa zeru, jeżeli produk srukuryzowany oferuje gwarancję dokładnie 00% wpłaconych środków, ujemna, jeżeli produk srukuryzowany oferuje gwarancję mniej 00% wpłaconych środków, r roczna sopa procenowa przyjęa do dyskonowania, N długość okresu inwesycji (w laach), p cena opcji, b j współczynnik parycypacji. Wiadomo, że analizowany roczny produk lokaa srukuryzowana XXX oferuje sopę gwaranowaną na poziomie 0% w skali całej inwesycji przy 60% współczynniku parycypacji w zmianach cen insrumenu bazowego oraz że cena opcji wyniesie 5% sumy wpłaconych przez inwesora środków, a sopa procenowa szacowana jes na poziomie 4% rocznie. Marża dla analizowanej lokay srukuryzowanej XXX wyniesie 0,846% na rok Część ryzykowna z j 0 = 60%* 0,05 = 0,846%,04 Część ryzykowna składa się zakup insrumenu pochodnego, jakim jes opcja. To właśnie dzięki opcji emien zabezpiecza swoją pozycję po zakończeniu subskrypcji ak, aby w dniu zapadalności mógł wypłacić klienowi zysk według umówionej formuły.

23 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 3 Czynnikami wpływającymi na opcje są: cena insrumenu bazowego, zmienność cen insrumenu bazowego, poziom sóp procenowych, cena wykonania. Bez względu na formę produku srukuryzowanego, funkcja wypłay ponad sopę gwaranowaną jes uzależniona od ceny insrumenu bazowego, w analizowanym przypadku od kszałowania się kursu EUR/PLN. Zaem celem oszacowania ewenualnego zysku z inwesycji w lokaę srukuryzowaną XXX, należy oszacować warość kursu EUR/PLN na Oszacowania dokonujemy na podsawie przedsawionego niżej modelu inegrującego analizę falkową i sieci neuronowe, kórego główne eapy obrazuje rys.. Podział wejściowego szeregu Określenie współczynników filrów: dolnoprzepusowego i górnoprzepusowego Współczynniki falkowe Uruchomienie szucznej sieci neuronowej Prognoza Koniec algorymu Rys.. Archiekura modelu predykcji insrumenu bazowego produku srukuryzowanego

24 4 Monika Dyduch Eap Podział szeregu prezenującego kurs wymiany EUR/PLN (76 obserwacji z okresu ) na podszeregi 8-elemenowe. Eap Transformaa falkowa podszeregów 8-elemenowych. Przedsawiamy szereg w posaci liniowej kombinacji współczynników c j ( ), d j ( ), czyli w posaci / f ( ) = k) lub w równoważnej posaci gdzie: j j j/ j c 0 0 j ( k) φ( k) + d j ( k) ψ( 0 k k j= j 0 k a =, b = j,k Z j j j/ f ( ) = c ( k) φ,k ( ) + d j ( k) ψ j, k ( ) j ( k), j,k Z j ( k), j,k Z ψ j, k ( ) = ψ φ j, k j/ = φ ) ( j0 j 0 k k j= j 0 Współczynniki c ( ), d ( ) obliczmy z zależności j j j/ c ( k) = f(),φ () = f ( ) φ( k) d= h( m k) c ( m) j j,k d ( k) = h ( m k) c ( m) j m j+ j m j+ Eap 3 Odwrona ransformaa falkowa dla kilku zbiorów 8-elemenowych niezbędnych do uworzenia zbioru uczącego szucznej sieci neuronowej. Poprzez odwroną dyskreną ransformaę falkową dokonujemy kompozycji współczynników c j + na podsawie c j i d j

25 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 5 j+ c j ( m) h( k m) + d j ( m) h ( k c ( k) = m) m co przebiega nasępująco: a) określamy współczynniki filrów: dolnoprzepusowego h (n) i górnoprzepusowego h ( n ), b) sygnały aproksymacji c i deali d uzupełniamy zerami co drugą próbkę, c) dokonujemy splou uzupełnionego zerami wekora c ze współczynnikami filru h (n) orzymując dolnoprzepusową informację o sygnale oraz uzupełnionego zerami wekora d z h ( n ) orzymując górnoprzepusową informację o sygnale, d) sumujemy wekory orzymane w punkcie c). m Eap 4 Generowanie współczynników falkowych dla kolejnych chwil czasowych, czyli dla chwil prognozowanych przy użyciu szucznej sieci neuronowej ypu MLP. Charakerysyczną cechą sieci MLP jes fak, iż połączenia wysępują ylko między neuronami znajdującymi się w sąsiednich warswach. Na rys. zosał przedsawiony schema prosej sieci MLP. Rys.. Sieć ypu MLP Sieć uruchamiano przyjmując: liczba epok = 500, krok uczenia = 0.0, dopuszczalny błąd sieci = e-.

26 6 Monika Dyduch Eap 5 Odwrona ransformaa falkowa efek prognozowane warości kursu EUR/PLN; na ym eapie wykorzysując współczynniki falkowe wygenerowane przez sieć neuronową konsruujemy poprzez odwroną ransformaę falkową oryginalny szereg czasowy, zn. konkreną warość kursu EUR/PLN w preferowanym dniu. Zaem orzymujemy warość kursu EUR/PLN na (abela ). Orzymana prognoza jes prognozą w posaci szeregu 8-elemenowego, czyli każdorazowo orzymujemy okres 8 dni. Daa Prognozowana warość kursu EUR/PLN Prognozowana warość EUR/PLN , , , , , , , ,97 Tabela 3. Wnioski z przeprowadzonego badania Dysponując prawdopodobną warością kursu EUR/PLN , wyznaczoną w eapie 5 zaproponowanego do wyceny insrumenu bazowego modelu, można oszacować ewenualne zyski z inwesycji w lokaę srukuryzowaną XXX. Zaem mamy: kurs EUR/PLN z : 3,977 = Ip, prognozowany na podsawie auorskiego modelu kurs EUR/PLN wynosi: 3,9659 = Ik, zysk opisany w począkowej charakerysyce lokay srukuryzowanej, w formie maemaycznej ma posać: X gdy Ip - 0,6 PLN Ik Ip + 0,6 0% w przeciwnym przypadku

27 Reasumując PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 7 Ip 0,6 PLN Ik Ip + 0,6 PLN 3,976 0,6 = 3,86 3, ,6 = 4,36 Zaem warunek jes spełniony, więc prawdopodobnie zysk dla inwesora z lokay wyniesie: x zainwesowany kapiał, czyli 7,8%* zainwesowany kapiał. Jednakże w zysku z inwesycji należy uwzględnić współczynnik parycypacji określony na poziomie 60%. Sąd osaeczny zysk z inwesycji w lokaę srukuryzowaną dla: inwesora wyniesie 60%*7,8%* zainwesowany kapiał emiena: marża pobrana na począku inwesycji, czyli: 0,846% * zainwesowany kapiał zysk z kszałowania się insrumenu bazowego w wysokości 40%. Podsumowanie Inwesycja w lokaę srukuryzowaną oprócz ewenualnego zysku niesie ze sobą również różnego rodzaju ryzyko, w szczególności może o być * :. Ryzyko kredyowe inwesycja w Lokay Inwesycyjne wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredyowego Banku, w kórym owierana jes lokaa. W związku z ym, posiadacz lokay w przypadku braku wypłacalności Banku orzyma należne mu środki z yułu lokay, zgodnie z akualnie obowiązującymi zasadami gwaranowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.. Ryzyko uray kapiału lub odseek zwro z inwesycji w Lokay Inwesycyjne może być mniejszy niż w inwesycjach w radycyjne lokay. W przypadku niespełnienia założeń inwesycyjnych, Lokay Inwesycyjne mogą nie wypłacić odseek. Gwarancja kapiału w Lokaach Inwesycyjnych obowiązuje przez cały okres inwesycji, ale zerwanie lokay przed jej erminem zapadalności wiąże się z koniecznością uiszczenia opłay manipulacyjnej. Inwesor decydując się na zerwanie lokay przed erminem, może finalnie orzymać mniej środków niż zainwesował. 3. Ryzyko rynkowe bank może oferować akie Lokay Inwesycyjne, gdzie warość odseek może być uzależniona od wskaźników rynku finansowego lub owarowego. Inwesycja w akie lokay wiąże się z ponoszeniem ryzyka zmiany cen akywów, na kórych lokaa jes opara. * Maeriały wewnęrzne Bank Millennium S.A.

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie Maeriał dla sudenów Niesacjonarne zmienne czasowe własności i esowanie (sudium przypadku) Nazwa przedmiou: ekonomeria finansowa I (22204), analiza szeregów czasowych i prognozowanie (13201); Kierunek sudiów:

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE

JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Rafał Cieślik Uniwersye Warszawski JAKOŚĆ ZYSKU SPÓŁEK IPO NA PRZYKŁADZIE GPW W WARSZAWIE Wprowadzenie Noblisa Joseph E. Sigliz za jedną z pięciu głównych przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego uważa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 MAŁGORZATA BOŁTUĆ Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY RYNKIEM SWAPÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I)

STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) STATYSTYCZNY POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH OTWARTYCH ZA POMOCĄ EAM (I) dr Jacek, M. Kowalski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Absrak Jes o pierwsza część, drugiego z cyklu

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo