ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w latach

2 2

3 ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w latach Spis treści 6 PO KL a Priorytet VIII uzasadnienie realizacji 9 Założenia Priorytetu VIII i grupa docelowa 12 Obszary wsparcia Priorytetu VIII 14 Co udało się osiągnąć statystyki dotyczące Priorytetu VIII 16 Słowniczek pojęć Priorytet VIII 18 Dobre praktyki Szkoła Kaskaderów Filmowych 19 Dobre praktyki Podnoszenie kwalifikacji pracowników z firm łódzkiego Technoparku 20 Dobre praktyki Łódź szyje na miarę język angielski dla branży tekstylno-odzieżowej 21 Dobre praktyki Własny biznes 22 Dobre praktyki Idea flexicurity na czas kryzysu 23 Dobre praktyki Asystent innowacji adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu z regionu Dolnej Austrii w województwie łódzkim 24 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Działania informacyjno-promocyjne PO KL 1

4 Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Województwo Łódzkie już od 5 lat korzysta z ogromnej siły napędowej, którą jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty PO KL intensywnie oddziałują na najważniejsze zasoby województwa, jakimi są jego mieszkańcy. To właśnie od ich kwalifikacji, wiedzy i zaangażowania zależy powodzenie rozwoju przedsiębiorstw, placówek oświatowych i innych instytucji, których podstawą funkcjonowania są zasoby ludzkie. Środki zarezerwowane na realizację projektów z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki mają bardzo szerokie spektrum zastosowania. Ich głównym przeznaczeniem jest wspieranie pozytywnych przemian gospodarczych zachodzących w województwie i jego sektorach gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw w regionie. Dla nich przeznaczone są środki na szkolenia pracowników i doradztwo, na realizację procesów adaptacyjnych w odniesieniu do zmian zachodzących na rynku. Fundusze PO Kapitał Ludzki przyczyniają się do podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, które jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy. Wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu wzmacnia atrakcyjność gospodarczą województwa. PO Kapitał Ludzki wspiera współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie korzystne w zakresie wzmacniania rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu. Temu służą także działania promujące wykorzystywanie osiągnięć naukowych w przedsięwzięciach gospodarczych, zacieśnienie współpracy uczelni i przedsiębiorstw, a także zwiększenie aktywności związków zawodowych i pracodawców na rzecz współpracy przy rozwiązywaniu problemów w obszarze zatrudnienia. Doceniając dotychczasowe osiągnięcia beneficjentów, składam serdeczne życzenia dalszych sukcesów zawodowych, powodzenia w realizacji projektów i sięganiu po kolejne środki unijne. Uczestnikom projektów życzę zaś praktycznego wykorzystania nowych umiejętności, a przedsiębiorcom nowych możliwości rozwoju firm. Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego 2

5 3 Fot. Serwis informacyjny Unii Europejskiej

6 Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Kluczowe dla rozwoju lokalnych rynków pracy są nie tylko dostępne środki finansowe, infrastruktura i tereny pod inwestycje w równej mierze ważny jest dostęp do wykwalifikowanego personelu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki od kilku lat dofinansowuje projekty ułatwiające przekwalifikowanie i rozwój umiejętności pracowników. Rozpoczęcie w 2007 r. wdrażania Priorytetu VIII PO KL zapowiedziało kilka lat intensywnego wspierania środkami europejskimi wielu projektów, których nadrzędnym celem było podniesienie kwalifikacji pracowników i wzmocnienie ich zdolności adaptacyjnych oraz usprawnienie działań w zakresie systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Przez kolejne lata intensywnej pracy i pełnego zaangażowania beneficjentów i pracowników Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, obserwowaliśmy niesłabnące zainteresowanie ogłaszanymi konkursami. Weryfikacja składanych wniosków i kolejne zawierane umowy stanowiły zapowiedź realizacji założonych celów i osiągnięcia ostatecznych rezultatów. Dzisiaj mamy okazję sprawdzić, jak w praktyce wyglądają efekty przedsięwzięć realizowanych z sukcesem przez podmioty gospodarcze, firmy szkoleniowe i uczelnie. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które planowały podniesienie swoich kwalifikacji lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, potrafiły wykorzystać szansę, jaką oferuje Priorytet VIII PO KL. Za kluczową kwestię uznano inwestowanie w kwalifikacje i umiejętności zawodowe przez osoby pracujące w kontekście wymogów regionalnego rynku pracy. Wiele korzyści przynosi również część Priorytetu VIII nakierowana na tzw. transfer wiedzy. Założenia tego obszaru wsparcia dotyczą współpracy pomiędzy sektorem nauki i sektorem gospodarczym, mającej na celu wprowadzanie na rynek wyników badań instytucji naukowych, a także samo promowanie umiejętności naukowców i potencjału jednostek badawczych. Dzięki środkom PO KL usprawniany jest transfer technologii poprzez stosowanie wyników badań w praktyce i poprzez szybsze wdrożenia, dostarczanie na rynek nowych produktów i usług przez firmy z województwa łódzkiego. Jestem przekonany, że kolejne lata odpowiedniego wykorzystywania środków unijnych jeszcze bardziej wzmocnią potencjał przedsiębiorstw poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry, co z pewnością przełoży się na możliwość wyjątkowego wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z Łodzi i regionu. Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego 4

7 5 Fot. Serwis informacyjny Unii Europejskiej

8 Realizacja Priorytetu VIII PO KL a Priorytet VIII uzasadnienie realizacji Europejski Fundusz Społeczny oferuje niezwykle szeroki zakres wsparcia, którego celem jest inwestowanie w potencjał człowieka. Zatrudnienie i przedsiębiorczość to jedne z głównych obszarów, w które Europejski Fundusz Społeczny lokuje swoje środki. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażany we wszystkich województwach, skierowany jest w głównej mierze do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz dorosłych osób pracujących, którzy w ramach szkoleń, kursów i doradztwa mogą podnosić swoją konkurencyjność na rynku. Zmiany organizacyjne, w tym prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, niosą ze sobą ryzyko redukcji zatrudnienia. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi należy w zarządzaniu tymi procesami wspomóc zarówno przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, samorząd lokalny, jak i samych pracowników. Zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz nieustanny rozwój zasobów ludzkich stanowią kluczowy czynnik zapewniający trwały i stabilny rozwój gospodarczy województwa łódzkiego. Szczególnej uwagi i wyraźnego wsparcia wymagają w tym zakresie działania zmierzające do zawiązywania i aktywnego funkcjonowania partnerstw lokalnych, które mają na celu lepsze prognozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz opracowanie działań zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. Niewątpliwie, procesy modernizacyjne i adaptacyjne wymuszają ciągłą aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. Rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji zwiększa zapotrzebowanie na szkole- Bartosz Rzętkiewicz Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój województwa łódzkiego w znacznym stopniu odbywa się dzięki realizowanym projektom dofinansowanym z funduszy europejskich. Dzięki nim powstają nowe odcinki autostrad, odnawiane są kolejne budynki, a miasta i wsie nabierają nowoczesnego wyglądu. Nie wolno jednak zapomnieć, że otaczająca nas infrastruktura nie powstałaby bez wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Ponadto, nawet najlepsza infrastruktura nie będzie w stanie pobudzić rozwoju regionu, jeśli jego mieszkańcy nie będą odpowiednio przygotowani, aby wykorzystać potencjał, jaki stwarzają nowoczesne technologie. Dlatego niezmiernie istotne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pomocą służy nam w tym zakresie oferta PO KL w szczególności Priorytet VIII. Koncentruje się on wokół problematyki zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji w kontekście poprawy konkurencyjności gospodarki. Jego działania skupiają się wokół człowieka i są komplementarne z działaniami przewidzianymi w Regionalnym Programie Operacyjnym, z którego finansowane są projekty inwestycyjne. Ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą uzyskać dofinansowanie m.in. projekty szkoleniowe dla pracowników wszystkich sektorów gospodarki. Powszechnie wiadomo, że stałe podwyższanie kompetencji zdecydowanie podnosi atrakcyjność pracownika na rynku pracy. W województwie łódzkim największy nacisk kładziony jest na branże AGD, ICT, tekstylno-odzieżową, tzw. zieloną gospodarkę, transport, logistykę, budownictwo, a także turystykę i hotelarstwo. Dlatego projekty zakładające wsparcie tego typu obszarów gospodarki regionu były dodatkowo punktowane na podstawie kryteriów strategicznych uwzględniających zapotrzebowanie na konkretne branże i zawody łódzkiego rynku pracy. Wymogi współczesnej gospodarki zmuszają do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej i bycia o krok przed innymi na rynku. Tych źródeł nie trzeba szukać daleko, są nimi: wiedza, kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. To one pozwalają stawiać kolejne kroki na ścieżce kariery zawodowej, pozostawiając w tyle mniej ambitną konkurencję. Zatem inwestujmy w siebie. Inwestujmy w kapitał ludzki! nia. Tendencję tę należy wzmacniać, gdyż w porównaniu do innych krajów europejskich, w Polsce znacznie rzadziej organizowane są szkolenia, w których uczestniczą osoby pracujące. W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb i możliwości zainteresowanych osób i instytucji. Z tego względu istotne jest opracowywanie i rozwój programów szkoleń e-learningowych oraz kształcenia na odległość, co pozwoli na dotarcie z ofertą szkoleniową do większej liczby osób. Należy pamiętać o tym, że oferta szkoleniowa powinna być ściśle powiązana z kierunkami rozwoju regionu, uwzględnionymi m.in. w strategii rozwoju województwa. Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz 6

9 Spotkanie beneficjentów PO KL z przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych to obecnie kluczowe czynniki konkurencyjności gospodarki krajowej, jak i regionalnej. Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy o niewystarczającej współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i rozwoju sieci powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. Ich realizacja przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Zwiększeniu konkurencyjności regionu powinno towarzyszyć również inwestowanie w młode kadry naukowe za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie oferuje Priorytet VIII PO KL, rozwiązanie problemów i realizacja zaproponowanych działań stało się możliwe. Środki finansowe dla Województwa ŁÓdzkiego Priorytet VIII (w Euro) Razem Priorytet VIII to Działania i Poddziałania, w skład których wchodzą: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych (związki pracodawców i związki zawodowe) Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty systemowe Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji projekty systemowe. Realizacja Priorytetu VIII 7

10 Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Zestawienie celów dla Województwa ŁÓdzkiego w ramach Priorytetu VIII Nr Działania Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą 35 Realizacja Priorytetu VIII 8.2 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych 41 Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 271 8

11 Założenia Priorytetu VIII i grupa docelowa Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuje wsparcie w głównej mierze dla przedsiębiorców, pracowników oraz dorosłych osób pracujących, którzy w ramach szkoleń, kursów i doradztwa mogą podnosić swoją konkurencyjność na rynku. Jednym z celów Priorytetu VIII jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Zaplanowane wsparcie dotyczy przede wszystkim organizacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które dopiero rozważają rozpoczęcie własnej działalności np. w formie samozatrudnienia lub założenia małego przedsiębiorstwa (Poddziałanie 8.1.2), mogą wykorzystywać szansę, jaką oferuje Priorytet VIII PO KL. Perspektywy, które tworzy, są odpowiedzią na potrzebę zakończenia proce- sów restrukturyzacji przedsiębiorstw. W ramach Priorytetu VIII za kluczowe uznano również podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, starsze lub nisko wykwalifikowane. Podstawowym założeniem jest umożliwienie im dostosowania się do zmieniającej się specyfiki rynku pracy i zachowanie ich aktywności zawodowej dzięki Podddziałaniu (trzeci typ operacji). Narzędziami, które pozwalają to osiągnąć, są szkolenia oraz doradztwo zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i zwykłych pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dotyczy szeroko pojętych technik zarządzania, organizacji pracy, rozpoznania koniecznych umiejętności pracowników, a także usprawnienia prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Priorytet VIII stwarza ponadto szansę na realizację projektów zapewniających doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw czy też osób samozatrudnionych. Doradztwo to dotyczy ekonomii, finansów oraz rachunkowości, a więc umiejętności kluczowych dla tych, którzy samodzielnie prowadzą przedsiębiorstwo (Poddziałanie pierwszy i drugi typ operacji). Priorytet VIII przynosi także wiele korzyści w sferze tzw. transferu wiedzy. Założenia Działania 8.2 dotyczą nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem nauki i sektorem gospodarczym. Wsparcie otrzymują w tym zakresie projekty nakierowane na wprowadzanie na rynek badań jednostek naukowych, a także samo promowanie na rynku umiejętności naukowców. Przewidziane jest zachęcanie do współpracy i wymiany informacji między pracownikami uczelni a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii. Dzięki temu możliwe jest sprawniejsze zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce i szybsze dostarczanie nowych rozwiązań na rynek (Poddziałanie 8.2.1). Spotkania dziennikarzy regionalnych mediów z beneficjentami i uczestnikami projektów PO KL podczas wyjazdu W drodze po fundusze Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Realizacja Priorytetu VIII 9

12 Agata Rutkowska p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Realizacja przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu VIII i IX to także szereg działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez Wydział Informacji i Promocji PO KL. Jego pracownicy nieustannie uświadamiają i edukują mieszkańców województwa łódzkiego, swą codzienną pracą budują markę PO KL w regionie, dbają o pozytywny wizerunek nie tylko Programu, ale i beneficjentów realizujących swoje projekty, promując ich pomysły jako dobre praktyki. Specjaliści od promocji wskazują zainteresowanym ścieżkę dostępu do środków unijnych, przeprowadzają przez labirynt przepisów, dokumentów i wytycznych. Podczas organizowanych spotkań, konferencji, warsztatów i event ów wskazują możliwości wsparcia w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań PO KL. Przedstawiając korzyści wynikające z realizacji projektów zachęcają do wystartowania w ogłaszanych konkursach, a realizatorów projektów wspierają przeprowadzając liczne warsztaty i spotkania z udziałem przedstawicieli opiekunów projektów. Oprócz organizacji rozmaitych przedsięwzięć na beneficjentów czeka pracownik Punktu Informacyjnego PO KL, który udziela bezpośrednich konsultacji osobom zainteresowanym wsparciem pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Promując Program staramy się prowadzić nasze działania w całym województwie, dlatego nie ograniczamy zasięgu działania tylko do Łodzi. Pracownicy Departamentu prowadzili spotkania w każdym powiecie regionu. Dużą rolę w uświadamianiu mieszkańców pełnią także liczne kampanie promocyjne przeprowadzane w Łodzi i regionie. Kapitał Ludzki przemawia do nas wszystkich na tramwajach, na przystankach, przykuwa wzrok na billboard ach, a nawet biletach komunikacji miejskiej. Cyklicznie obecny jest w mediach: prasie, radiu, telewizji. Wszystkie te działania odgrywają ogromną rolę w procesie wydatkowania środków unijnych zachęcając beneficjentów do składania wniosków, a wszystkich mieszkańców zapraszając do udziału w realizowanych projektach. Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą działań informacyjno- -promocyjnych opisanych w dalszej części folderu. Krajowe cele Priorytetu VIII Realizacja Priorytetu VIII Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Konferencja nt. Dobrych praktyk PO KL Oczekiwane efekty realizacji PO KL: objęcie ponad 144 tys. przedsiębiorstw wsparciem w zakresie szkolenia ich pracowników, objęcie blisko 230 tys. pracujących osób dorosłych wsparciem w formie szkoleń lub kursów przekwalifikowujących, objęcie wsparciem 530 przedsiębiorstw w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, 50% uczestników projektów, którzy w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie znajdą pracę, rozpoczną działalność gospodarczą lub będą kontynuowali zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy. 10

13 Aleksandra Kuśmierczak Naczelnik Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu VIII PO KL Konkursy ogłaszane w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki za każdym razem wzbudzają duże zainteresowanie beneficjentów, którzy chcieliby realizować przedsięwzięcia związane m.in. ze szkoleniami, doradztwem, restrukturyzacją przedsiębiorstw czy podjęciem przez nie współpracy z uczelnią. Największa aktywność projektodawców widoczna jest każdorazowo przy okazji konkursów z Poddziałania 8.1.1, których zakończenie owocuje liczbą złożo- nych wniosków wielokrotnie przekraczającą 300, a nawet 400. Pozostałe nabory z Priorytetu VIII także przyczyniają się do stale rosnącej puli złożonych wniosków, która od początku wdrażania PO KL w regionie łódzkim przekroczyła już liczbę Wszystkie muszą zostać ocenione, celem wybrania i dofinansowania najlepszych projektów. Taka jest m.in. rola Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu VIII PO KL, którym mam przyjemność kierować. To właśnie tutaj doświadczeni pracownicy przeprowadzają najpierw weryfikację formalną wszystkich złożonych wniosków. Dopiero zakończenie procedury oceny formalnej umożliwia rozpoczęcie oceny merytorycznej, którą przeprowadza Komisja Oceny Projektów. Przedstawiciele KOP pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, eksperci mają przeciętnie 40 dni roboczych na wyłonienie projektów spełniających wszystkie obowiązujące kryteria określone w regulaminie konkursu oraz dokumentach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu kompleksowej oceny następuje podpisanie umów o dofinansowanie. Beneficjent, z którym podpisano umowę, ma wyznaczonego opiekuna pracownika naszego Wydziału, który sprawdza rozliczenia projektu oraz analizuje wszelkie jego zmiany. Dzięki kompleksowym działaniom podejmowanym przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału począwszy od naboru wniosków, poprzez ich ocenę, a następnie rozliczanie mamy pewność, że projekty są dobre i służą osiągnięciu celów Priorytetu VIII. Ponadto, pełne zaangażowanie pracowników merytorycznych umożliwiło zatwierdzenie dotychczas niemal wniosków o płatność o łącznej wartości ponad 168 mln zł, co przekłada się na pomyślną realizację już ponad 400 projektów w ramach Priorytetu VIII. Szkolenie dla skarbników powiatów, miast i gmin województwa w ramach Łódzkiej Akademii PO KL Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Realizacja Priorytetu VIII 11

14 Obszary wsparcia Priorytetu VIII Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej: ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz elastycznych form pracy; doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; nabycie nowych oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu; rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji; wsparcie tworzenia i rozwijania sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez kampanie informacyjne i promocję transferu wiedzy i innowacji oraz rozwój systemów komunikowania się i wymiany informacji; wspieranie współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez staże i szkolenia praktyczne: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu (firmy typu spin-off/spin-out); szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/ spin-out; stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja Priorytetu VIII Konferencja nt. środków PO KL dostępnych dla wyższych uczelni w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 12

15 Konferencja informacyjna dla beneficjentów PO KL w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą: badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie, w tym kreacji i destrukcji miejsc pracy, również w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybactwa oraz leśnictwa, a także formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa; pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych (złożonych m.in. z władz lokalnych i wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia oraz ośrodków doradztwa rolniczego), mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; szkolenie i działania nakierowane na tworzenie sieci współpracy w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze; upowszechnianie wśród interesariuszy idei flexicurity; promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do rynku pracy i warunków pracy pracowników. Realizacja Priorytetu VIII 13

16 Co udało się już osiągnąć statystyki dotyczące Priorytetu VIII Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. od 2007 r., w województwie łódzkim w ramach 24 konkursów z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki zostało złożonych ponad wniosków o dofinansowanie. Aż z nich uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej a ponad 600 zostało ocenionych pozytywnie w procesie oceny merytorycznej. Do 25 listopada 2011 roku niemal 460 wniosków zostało skierowanych do dofinansowania. W tym okresie podpisano 432 umowy o łącznej wartości przekraczającej zł. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone na ich finansowanie to ponad zł. Od 1 stycznia 2007 r. do 25 listopada 2011 r. beneficjenci złożyli ponad wniosków o płatność, z których zatwierdzonych zostało niemal Instytucja Pośrednicząca PO Kapitał Ludzki wypłaciła podmiotom realizującym projekty w ramach Priorytetu VIII ponad zł. Realizacja projektów z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu łódzkiego. Dzięki tym projektom ogromnym wsparciem zostały objęte zarówno przedsiębiorstwa działające na obszarze województwa łódzkiego, jak i ich pracownicy. Wskutek organizowanych szkoleń, kursów, doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz doradztwa zawodowego, pracownicy funkcjonujący na regionalnym rynku pracy zdobyli nowe kwalifikacje, rozszerzyli już posiadane bądź znaleźli zatrudnienie. Wszystko to, razem z dostępem do dotacji na zakładanie nowych przedsiębiorstw, pozwoliło na znaczące poprawienie sytuacji na łódzkim rynku pracy. Ponad pracujących osób dorosłych zakończyło udział w projektach szkoleniowych, a niemal to osoby w wieku 50+. Ponad przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa skorzystało ze wsparcia jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny kierując swoich pracowników na szkolenia i tym samym podnosząc ich kwalifikacje. Dzięki Funduszom Unijnym niemal osób uzyskało dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out. Wartości powyższych wskaźników świadczą o skutecznym wdrażaniu PO KL w województwie łódzkim. Dynamiczne działania podejmowane przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie środków unijnych w regionie pozwalają na osiągnięcie celów, które zostały ustalone na początku okresu programowania , , , Statystyki Priorytetu VIII 0 Wykres nr 1 Wybrane wielkości stan na 25 listopada 2011 roku 14

17 Dominik Patora p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Już od pięciu lat Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkursy w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego otrzymują niepowtarzalną szansę rozwoju m.in. w sferze zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i przedsiębiorczości. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, nabywając nowe, uczestnicząc w szkole- niach i kursach pracownicy przedsiębiorstw z regionu łódzkiego stają się bardzo konkurencyjni nie tylko na regionalnym, ale także na krajowym rynku pracy. Tym samym mają oni ogromny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa. To właśnie dobrze wykształcony i mądrze zarządzany kapitał ludzki stanowi o sile i konkurencyjności każdego regionu. Zaangażowanie i aktywność beneficjentów decyduje o sukcesie w realizacji projektów. Instytucja Pośrednicząca udostępniła niemal 469 milionów zł na realizację projektów z Priorytetu VIII w latach O popularności działań realizowanych w ramach opisywanego Priorytetu i aktywności beneficjentów może świadczyć m.in. fakt, że na koniec IV kwartału 2011 roku czyli na ponad 2 lata przed końcem obecnego okresu programowania, wykorzystano ponad 75% alokacji. To oznacza, że do tej pory ze środków Programu przeznaczono na realizację projektów ponad 274 miliony zł. Wszystkie te pieniądze trafiły do realizatorów projektów, umożliwiając im podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy, wspieranie przedsiębiorczości i rozwój integracji społecznej. Taka pomoc finansowa, skierowana do najbardziej aktywnych liderów lokalnych społeczności, pośrednio trafia też do beneficjentów ostatecznych uczestników projektów, którzy dzięki zaangażowaniu się w udział w projektach mieli okazję zainwestować w siebie, w swoje nowe kwalifikacje i umiejętności, mogli zwiększyć swoje szanse na lokalnym i regionalnym rynku pracy, promując swój własny rozwój zawodowy i osobisty Liczba wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej Liczba wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej Wykres nr 2 Wybrane wielkości stan na 25 listopada 2011 roku Wykres nr 3. Stopień realizacji wybranych wskaźników stan na 1 grudnia 2011 roku Statystyki Priorytetu VIII 15

18 Słownik Priorytetu VIII Słowniczek pojęć Priorytet VIII Beneficjent podmiot realizujący projekt w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Grupa docelowa (Beneficjenci Ostateczni) adresaci wsparcia udzielanego w ramach projektu, tj. osoby, instytucje, grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych w ramach projektu. Cross-financing zasada elastycznego finansowania projektów w ramach programu operacyjnego umożliwiająca finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sposób komplementarny działań objętych pomocą z innego funduszu. W ramach Priorytetu VIII wsparcie w zakresie cross-financingu jest przeznaczone przede wszystkim na adaptację pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup lub leasing sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i doradczej. Ponadto środki związane z cross-financingiem służą zakupom lub leasingowi sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się oraz tworzenia platform współpracy przedsiębiorców z pracownikami sektora nauki, służących transferowi wiedzy. Flexicurity zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy. W dziedzinie flexicurity należy uwzględnić cztery następujące komponenty: elastyczne i przewidywalne warunki umów osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji pracy; kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, zapewniające stałą zdolność pracowników, szczególnie osób z najsłabszych grup społecznych, do dostosowywania się i do bycia zatrudnionym; skuteczna aktywna polityka rynku pracy, pomagająca w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiająca skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiająca zmianę pracy; nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy (świadczenia dla bezrobotnych, emerytury, ochrona zdrowia, godzenie pracy z obowiązkami związanymi z życiem prywatnym i rodzinnym). Instytucja Pośrednicząca (IP) jednostka, której Instytucja Zarządzająca powierzyła część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W Łódzkiem funkcję IP pełni Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski w Łodzi, który nadzoruje działania IP II i jednocześnie realizuje zadania w ramach Priorytetów VIII i IX PO KL. Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia (IP II) w Województwie Łódzkim funkcję IP II pełni Wojewódzki Urząd Pracy, które realizuje zadania w ramach Priorytetów VI i VII PO KL. Instytucja Zarządzająca (IZ) instytucja odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. IOK Instytucja Organizująca Konkurs. Komisja Oceny Projektów (KOP) komisja zajmująca się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie. Outplacement usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomoc publiczna stanowi przysporzenie korzyści finansowych określonemu beneficjentowi w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, udzielana w dowolnej formie, w tym w formie dotacji. Jakiekolwiek wsparcie udzielone w ramach PO KL ze środków publicznych musi spełniać proceduralne i materialne zasady udzielania pomocy publicznej obowiązującej w dniu udzielania pomocy. Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi Wspólnoty), regulowana przez przepisy prawa unijnego. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL). Pomoc de minimis może być przyznawana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowanych, których katalog jest zamieszczony w 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. 16

19 Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Szkolenie w ramach warsztatów Łódzkiej Akademii PO KL w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Spin off nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalnoprawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej. Występuje w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy. Spin out nowy podmiot gospodarczy, który został założony przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii przez nich opracowanych, zwykle niezależny pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej oraz posiadający niezależne źródła finansowania. Występuje w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy. Szkolenia ogólne służą uzyskaniu uniwersalnej wiedzy, która może być wykorzystana zarówno u aktualnego, jak i u przyszłego pracodawcy oraz na innych polach aktywności zawodowej. Wiedza ta nie jest zatem ściśle powiązana ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa i może zostać wykorzystana również w innych przedsiębiorstwach działających w tej samej branży lub sektorze. Szkolenia specjalistyczne pozwalają na uzyskanie wiedzy, która jest bezpośrednio związana z pracą wykonywaną u konkretnego pracodawcy i nie może zostać bezpośrednio wykorzystana przez przeszkolonego pracownika u innego pracodawcy. Słownik Priorytetu VIII 17

20 Tytuł projektu: Szkoła Kaskaderów Filmowych Realizator: Szkoła Kaskaderów 13 Poziom wdrażania: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji: od 1 października 2009 r. do 30 września 2011 r. W związku z rozwojem branży telewizyjnej i filmowej w Łodzi zaistniała potrzeba przygotowania, przeszkolenia i wdrożenia do pracy specjalistów z dziedziny wymagającej kunsztu kaskaderskiego celem zapewniania sprawnej obsługi kaskaderskiej różnych produkcji. Środowisko zawodowych kaskaderów w momencie rozpoczynania realizacji projektu liczyło ok. 30 osób. Stąd celem nadrzędnym projektu było nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez osoby pracujące, aby zapewnić wystarcza- jącą liczbę wykwalifikowanych kaskaderów filmowych w województwie łódzkim. Do udziału w projekcie dopuszczono 30 kandydatów, kolejnych 30 tworzyło listę rezerwową. 6-miesięczny kurs podstawowy i 5-miesięczny kurs specjalistyczny realizowany był od października 2009 r. do września 2010 r. Zajęcia odbywały się w weekendy. Kurs podstawowy obejmował, między innymi, zajęcia z języka angielskiego, szermierkę, sztuki walki, gimnastykę i akrobatykę, skoki i upadki z wysokości, jazdę samochodem i technikę gry aktorskiej. Natomiast w ramach kursu specjalistycznego odbył się kurs alpinistyczny, kurs pracy na wysokościach, kurs kierowcy wyścigowego, kurs nurkowania, kurs skoków spadochronowych, kurs jazdy konnej, kurs instruktora samoobrony, skoki z dużych wysokości, techniki kaskaderskie oraz specjalne szkolenie przeprowadzone przez kaskaderów z USA. Dobre praktyki Priorytetu VIII Treningi przyszłych kaskaderów były zróżnicowane i niezwykle atrakcyjne Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL Strona internetowa projektu / realizatora: 18

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ŁODZI. Osoba prowadząca: Grażyna Mrówczyńska

REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ŁODZI. Osoba prowadząca: Grażyna Mrówczyńska REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ŁODZI Osoba prowadząca: Grażyna Mrówczyńska Sieć Regionalnych Ośrodków EFS Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest m.in.: kreowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. 2,878 mld euro REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 2020 2,878 mld euro SCHEMAT RPO WM 2014-2020 + 13. POMOC TECHNICZNA ZMIANA CHARAKTERU FINANSOWANIA * Instrumenty finansowe = pożyczki lub kredyty,

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Pakiet Pomocy Antykryzysowej

Pakiet Pomocy Antykryzysowej Pakiet Pomocy Antykryzysowej Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce broszurę informacyjną na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczoną dla przedsiębiorców, której celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo