ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e"

Transkrypt

1 ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w latach

2 2

3 ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w latach Spis treści 6 PO KL a Priorytet VIII uzasadnienie realizacji 9 Założenia Priorytetu VIII i grupa docelowa 12 Obszary wsparcia Priorytetu VIII 14 Co udało się osiągnąć statystyki dotyczące Priorytetu VIII 16 Słowniczek pojęć Priorytet VIII 18 Dobre praktyki Szkoła Kaskaderów Filmowych 19 Dobre praktyki Podnoszenie kwalifikacji pracowników z firm łódzkiego Technoparku 20 Dobre praktyki Łódź szyje na miarę język angielski dla branży tekstylno-odzieżowej 21 Dobre praktyki Własny biznes 22 Dobre praktyki Idea flexicurity na czas kryzysu 23 Dobre praktyki Asystent innowacji adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu z regionu Dolnej Austrii w województwie łódzkim 24 Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Działania informacyjno-promocyjne PO KL 1

4 Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego Województwo Łódzkie już od 5 lat korzysta z ogromnej siły napędowej, którą jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty PO KL intensywnie oddziałują na najważniejsze zasoby województwa, jakimi są jego mieszkańcy. To właśnie od ich kwalifikacji, wiedzy i zaangażowania zależy powodzenie rozwoju przedsiębiorstw, placówek oświatowych i innych instytucji, których podstawą funkcjonowania są zasoby ludzkie. Środki zarezerwowane na realizację projektów z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki mają bardzo szerokie spektrum zastosowania. Ich głównym przeznaczeniem jest wspieranie pozytywnych przemian gospodarczych zachodzących w województwie i jego sektorach gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw w regionie. Dla nich przeznaczone są środki na szkolenia pracowników i doradztwo, na realizację procesów adaptacyjnych w odniesieniu do zmian zachodzących na rynku. Fundusze PO Kapitał Ludzki przyczyniają się do podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach, które jest kluczowe dla utrzymania ich aktywności na rynku pracy. Wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla regionu wzmacnia atrakcyjność gospodarczą województwa. PO Kapitał Ludzki wspiera współfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie korzystne w zakresie wzmacniania rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu. Temu służą także działania promujące wykorzystywanie osiągnięć naukowych w przedsięwzięciach gospodarczych, zacieśnienie współpracy uczelni i przedsiębiorstw, a także zwiększenie aktywności związków zawodowych i pracodawców na rzecz współpracy przy rozwiązywaniu problemów w obszarze zatrudnienia. Doceniając dotychczasowe osiągnięcia beneficjentów, składam serdeczne życzenia dalszych sukcesów zawodowych, powodzenia w realizacji projektów i sięganiu po kolejne środki unijne. Uczestnikom projektów życzę zaś praktycznego wykorzystania nowych umiejętności, a przedsiębiorcom nowych możliwości rozwoju firm. Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego 2

5 3 Fot. Serwis informacyjny Unii Europejskiej

6 Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Kluczowe dla rozwoju lokalnych rynków pracy są nie tylko dostępne środki finansowe, infrastruktura i tereny pod inwestycje w równej mierze ważny jest dostęp do wykwalifikowanego personelu. Program Operacyjny Kapitał Ludzki od kilku lat dofinansowuje projekty ułatwiające przekwalifikowanie i rozwój umiejętności pracowników. Rozpoczęcie w 2007 r. wdrażania Priorytetu VIII PO KL zapowiedziało kilka lat intensywnego wspierania środkami europejskimi wielu projektów, których nadrzędnym celem było podniesienie kwalifikacji pracowników i wzmocnienie ich zdolności adaptacyjnych oraz usprawnienie działań w zakresie systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Przez kolejne lata intensywnej pracy i pełnego zaangażowania beneficjentów i pracowników Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, obserwowaliśmy niesłabnące zainteresowanie ogłaszanymi konkursami. Weryfikacja składanych wniosków i kolejne zawierane umowy stanowiły zapowiedź realizacji założonych celów i osiągnięcia ostatecznych rezultatów. Dzisiaj mamy okazję sprawdzić, jak w praktyce wyglądają efekty przedsięwzięć realizowanych z sukcesem przez podmioty gospodarcze, firmy szkoleniowe i uczelnie. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które planowały podniesienie swoich kwalifikacji lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, potrafiły wykorzystać szansę, jaką oferuje Priorytet VIII PO KL. Za kluczową kwestię uznano inwestowanie w kwalifikacje i umiejętności zawodowe przez osoby pracujące w kontekście wymogów regionalnego rynku pracy. Wiele korzyści przynosi również część Priorytetu VIII nakierowana na tzw. transfer wiedzy. Założenia tego obszaru wsparcia dotyczą współpracy pomiędzy sektorem nauki i sektorem gospodarczym, mającej na celu wprowadzanie na rynek wyników badań instytucji naukowych, a także samo promowanie umiejętności naukowców i potencjału jednostek badawczych. Dzięki środkom PO KL usprawniany jest transfer technologii poprzez stosowanie wyników badań w praktyce i poprzez szybsze wdrożenia, dostarczanie na rynek nowych produktów i usług przez firmy z województwa łódzkiego. Jestem przekonany, że kolejne lata odpowiedniego wykorzystywania środków unijnych jeszcze bardziej wzmocnią potencjał przedsiębiorstw poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry, co z pewnością przełoży się na możliwość wyjątkowego wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z Łodzi i regionu. Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego 4

7 5 Fot. Serwis informacyjny Unii Europejskiej

8 Realizacja Priorytetu VIII PO KL a Priorytet VIII uzasadnienie realizacji Europejski Fundusz Społeczny oferuje niezwykle szeroki zakres wsparcia, którego celem jest inwestowanie w potencjał człowieka. Zatrudnienie i przedsiębiorczość to jedne z głównych obszarów, w które Europejski Fundusz Społeczny lokuje swoje środki. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażany we wszystkich województwach, skierowany jest w głównej mierze do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz dorosłych osób pracujących, którzy w ramach szkoleń, kursów i doradztwa mogą podnosić swoją konkurencyjność na rynku. Zmiany organizacyjne, w tym prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, niosą ze sobą ryzyko redukcji zatrudnienia. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi należy w zarządzaniu tymi procesami wspomóc zarówno przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, samorząd lokalny, jak i samych pracowników. Zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz nieustanny rozwój zasobów ludzkich stanowią kluczowy czynnik zapewniający trwały i stabilny rozwój gospodarczy województwa łódzkiego. Szczególnej uwagi i wyraźnego wsparcia wymagają w tym zakresie działania zmierzające do zawiązywania i aktywnego funkcjonowania partnerstw lokalnych, które mają na celu lepsze prognozowanie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz opracowanie działań zaradczych i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. Niewątpliwie, procesy modernizacyjne i adaptacyjne wymuszają ciągłą aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. Rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji zwiększa zapotrzebowanie na szkole- Bartosz Rzętkiewicz Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój województwa łódzkiego w znacznym stopniu odbywa się dzięki realizowanym projektom dofinansowanym z funduszy europejskich. Dzięki nim powstają nowe odcinki autostrad, odnawiane są kolejne budynki, a miasta i wsie nabierają nowoczesnego wyglądu. Nie wolno jednak zapomnieć, że otaczająca nas infrastruktura nie powstałaby bez wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników. Ponadto, nawet najlepsza infrastruktura nie będzie w stanie pobudzić rozwoju regionu, jeśli jego mieszkańcy nie będą odpowiednio przygotowani, aby wykorzystać potencjał, jaki stwarzają nowoczesne technologie. Dlatego niezmiernie istotne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pomocą służy nam w tym zakresie oferta PO KL w szczególności Priorytet VIII. Koncentruje się on wokół problematyki zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji w kontekście poprawy konkurencyjności gospodarki. Jego działania skupiają się wokół człowieka i są komplementarne z działaniami przewidzianymi w Regionalnym Programie Operacyjnym, z którego finansowane są projekty inwestycyjne. Ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą uzyskać dofinansowanie m.in. projekty szkoleniowe dla pracowników wszystkich sektorów gospodarki. Powszechnie wiadomo, że stałe podwyższanie kompetencji zdecydowanie podnosi atrakcyjność pracownika na rynku pracy. W województwie łódzkim największy nacisk kładziony jest na branże AGD, ICT, tekstylno-odzieżową, tzw. zieloną gospodarkę, transport, logistykę, budownictwo, a także turystykę i hotelarstwo. Dlatego projekty zakładające wsparcie tego typu obszarów gospodarki regionu były dodatkowo punktowane na podstawie kryteriów strategicznych uwzględniających zapotrzebowanie na konkretne branże i zawody łódzkiego rynku pracy. Wymogi współczesnej gospodarki zmuszają do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej i bycia o krok przed innymi na rynku. Tych źródeł nie trzeba szukać daleko, są nimi: wiedza, kwalifikacje, umiejętności i kompetencje. To one pozwalają stawiać kolejne kroki na ścieżce kariery zawodowej, pozostawiając w tyle mniej ambitną konkurencję. Zatem inwestujmy w siebie. Inwestujmy w kapitał ludzki! nia. Tendencję tę należy wzmacniać, gdyż w porównaniu do innych krajów europejskich, w Polsce znacznie rzadziej organizowane są szkolenia, w których uczestniczą osoby pracujące. W obecnej sytuacji konieczne jest dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb i możliwości zainteresowanych osób i instytucji. Z tego względu istotne jest opracowywanie i rozwój programów szkoleń e-learningowych oraz kształcenia na odległość, co pozwoli na dotarcie z ofertą szkoleniową do większej liczby osób. Należy pamiętać o tym, że oferta szkoleniowa powinna być ściśle powiązana z kierunkami rozwoju regionu, uwzględnionymi m.in. w strategii rozwoju województwa. Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz 6

9 Spotkanie beneficjentów PO KL z przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych to obecnie kluczowe czynniki konkurencyjności gospodarki krajowej, jak i regionalnej. Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy o niewystarczającej współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i rozwoju sieci powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. Ich realizacja przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Zwiększeniu konkurencyjności regionu powinno towarzyszyć również inwestowanie w młode kadry naukowe za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie oferuje Priorytet VIII PO KL, rozwiązanie problemów i realizacja zaproponowanych działań stało się możliwe. Środki finansowe dla Województwa ŁÓdzkiego Priorytet VIII (w Euro) Razem Priorytet VIII to Działania i Poddziałania, w skład których wchodzą: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych (związki pracodawców i związki zawodowe) Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty systemowe Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji projekty systemowe. Realizacja Priorytetu VIII 7

10 Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Łódzkiego Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Zestawienie celów dla Województwa ŁÓdzkiego w ramach Priorytetu VIII Nr Działania Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą 35 Realizacja Priorytetu VIII 8.2 Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych 41 Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 271 8

11 Założenia Priorytetu VIII i grupa docelowa Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oferuje wsparcie w głównej mierze dla przedsiębiorców, pracowników oraz dorosłych osób pracujących, którzy w ramach szkoleń, kursów i doradztwa mogą podnosić swoją konkurencyjność na rynku. Jednym z celów Priorytetu VIII jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Zaplanowane wsparcie dotyczy przede wszystkim organizacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które dopiero rozważają rozpoczęcie własnej działalności np. w formie samozatrudnienia lub założenia małego przedsiębiorstwa (Poddziałanie 8.1.2), mogą wykorzystywać szansę, jaką oferuje Priorytet VIII PO KL. Perspektywy, które tworzy, są odpowiedzią na potrzebę zakończenia proce- sów restrukturyzacji przedsiębiorstw. W ramach Priorytetu VIII za kluczowe uznano również podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, starsze lub nisko wykwalifikowane. Podstawowym założeniem jest umożliwienie im dostosowania się do zmieniającej się specyfiki rynku pracy i zachowanie ich aktywności zawodowej dzięki Podddziałaniu (trzeci typ operacji). Narzędziami, które pozwalają to osiągnąć, są szkolenia oraz doradztwo zarówno dla kadry menadżerskiej, jak i zwykłych pracowników przedsiębiorstw. Doradztwo dotyczy szeroko pojętych technik zarządzania, organizacji pracy, rozpoznania koniecznych umiejętności pracowników, a także usprawnienia prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Priorytet VIII stwarza ponadto szansę na realizację projektów zapewniających doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw czy też osób samozatrudnionych. Doradztwo to dotyczy ekonomii, finansów oraz rachunkowości, a więc umiejętności kluczowych dla tych, którzy samodzielnie prowadzą przedsiębiorstwo (Poddziałanie pierwszy i drugi typ operacji). Priorytet VIII przynosi także wiele korzyści w sferze tzw. transferu wiedzy. Założenia Działania 8.2 dotyczą nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem nauki i sektorem gospodarczym. Wsparcie otrzymują w tym zakresie projekty nakierowane na wprowadzanie na rynek badań jednostek naukowych, a także samo promowanie na rynku umiejętności naukowców. Przewidziane jest zachęcanie do współpracy i wymiany informacji między pracownikami uczelni a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii. Dzięki temu możliwe jest sprawniejsze zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce i szybsze dostarczanie nowych rozwiązań na rynek (Poddziałanie 8.2.1). Spotkania dziennikarzy regionalnych mediów z beneficjentami i uczestnikami projektów PO KL podczas wyjazdu W drodze po fundusze Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Realizacja Priorytetu VIII 9

12 Agata Rutkowska p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Realizacja przez Departament ds. PO Kapitał Ludzki zadań związanych z wdrażaniem Priorytetu VIII i IX to także szereg działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych przez Wydział Informacji i Promocji PO KL. Jego pracownicy nieustannie uświadamiają i edukują mieszkańców województwa łódzkiego, swą codzienną pracą budują markę PO KL w regionie, dbają o pozytywny wizerunek nie tylko Programu, ale i beneficjentów realizujących swoje projekty, promując ich pomysły jako dobre praktyki. Specjaliści od promocji wskazują zainteresowanym ścieżkę dostępu do środków unijnych, przeprowadzają przez labirynt przepisów, dokumentów i wytycznych. Podczas organizowanych spotkań, konferencji, warsztatów i event ów wskazują możliwości wsparcia w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań PO KL. Przedstawiając korzyści wynikające z realizacji projektów zachęcają do wystartowania w ogłaszanych konkursach, a realizatorów projektów wspierają przeprowadzając liczne warsztaty i spotkania z udziałem przedstawicieli opiekunów projektów. Oprócz organizacji rozmaitych przedsięwzięć na beneficjentów czeka pracownik Punktu Informacyjnego PO KL, który udziela bezpośrednich konsultacji osobom zainteresowanym wsparciem pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Promując Program staramy się prowadzić nasze działania w całym województwie, dlatego nie ograniczamy zasięgu działania tylko do Łodzi. Pracownicy Departamentu prowadzili spotkania w każdym powiecie regionu. Dużą rolę w uświadamianiu mieszkańców pełnią także liczne kampanie promocyjne przeprowadzane w Łodzi i regionie. Kapitał Ludzki przemawia do nas wszystkich na tramwajach, na przystankach, przykuwa wzrok na billboard ach, a nawet biletach komunikacji miejskiej. Cyklicznie obecny jest w mediach: prasie, radiu, telewizji. Wszystkie te działania odgrywają ogromną rolę w procesie wydatkowania środków unijnych zachęcając beneficjentów do składania wniosków, a wszystkich mieszkańców zapraszając do udziału w realizowanych projektach. Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą działań informacyjno- -promocyjnych opisanych w dalszej części folderu. Krajowe cele Priorytetu VIII Realizacja Priorytetu VIII Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Konferencja nt. Dobrych praktyk PO KL Oczekiwane efekty realizacji PO KL: objęcie ponad 144 tys. przedsiębiorstw wsparciem w zakresie szkolenia ich pracowników, objęcie blisko 230 tys. pracujących osób dorosłych wsparciem w formie szkoleń lub kursów przekwalifikowujących, objęcie wsparciem 530 przedsiębiorstw w zakresie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, 50% uczestników projektów, którzy w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie znajdą pracę, rozpoczną działalność gospodarczą lub będą kontynuowali zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy. 10

13 Aleksandra Kuśmierczak Naczelnik Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu VIII PO KL Konkursy ogłaszane w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki za każdym razem wzbudzają duże zainteresowanie beneficjentów, którzy chcieliby realizować przedsięwzięcia związane m.in. ze szkoleniami, doradztwem, restrukturyzacją przedsiębiorstw czy podjęciem przez nie współpracy z uczelnią. Największa aktywność projektodawców widoczna jest każdorazowo przy okazji konkursów z Poddziałania 8.1.1, których zakończenie owocuje liczbą złożo- nych wniosków wielokrotnie przekraczającą 300, a nawet 400. Pozostałe nabory z Priorytetu VIII także przyczyniają się do stale rosnącej puli złożonych wniosków, która od początku wdrażania PO KL w regionie łódzkim przekroczyła już liczbę Wszystkie muszą zostać ocenione, celem wybrania i dofinansowania najlepszych projektów. Taka jest m.in. rola Wydziału Obsługi Projektów Priorytetu VIII PO KL, którym mam przyjemność kierować. To właśnie tutaj doświadczeni pracownicy przeprowadzają najpierw weryfikację formalną wszystkich złożonych wniosków. Dopiero zakończenie procedury oceny formalnej umożliwia rozpoczęcie oceny merytorycznej, którą przeprowadza Komisja Oceny Projektów. Przedstawiciele KOP pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, eksperci mają przeciętnie 40 dni roboczych na wyłonienie projektów spełniających wszystkie obowiązujące kryteria określone w regulaminie konkursu oraz dokumentach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po zakończeniu kompleksowej oceny następuje podpisanie umów o dofinansowanie. Beneficjent, z którym podpisano umowę, ma wyznaczonego opiekuna pracownika naszego Wydziału, który sprawdza rozliczenia projektu oraz analizuje wszelkie jego zmiany. Dzięki kompleksowym działaniom podejmowanym przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału począwszy od naboru wniosków, poprzez ich ocenę, a następnie rozliczanie mamy pewność, że projekty są dobre i służą osiągnięciu celów Priorytetu VIII. Ponadto, pełne zaangażowanie pracowników merytorycznych umożliwiło zatwierdzenie dotychczas niemal wniosków o płatność o łącznej wartości ponad 168 mln zł, co przekłada się na pomyślną realizację już ponad 400 projektów w ramach Priorytetu VIII. Szkolenie dla skarbników powiatów, miast i gmin województwa w ramach Łódzkiej Akademii PO KL Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Realizacja Priorytetu VIII 11

14 Obszary wsparcia Priorytetu VIII Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej: ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz elastycznych form pracy; doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; nabycie nowych oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu; rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji; wsparcie tworzenia i rozwijania sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez kampanie informacyjne i promocję transferu wiedzy i innowacji oraz rozwój systemów komunikowania się i wymiany informacji; wspieranie współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez staże i szkolenia praktyczne: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu (firmy typu spin-off/spin-out); szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/ spin-out; stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Realizacja Priorytetu VIII Konferencja nt. środków PO KL dostępnych dla wyższych uczelni w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki 12

15 Konferencja informacyjna dla beneficjentów PO KL w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą: badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie, w tym kreacji i destrukcji miejsc pracy, również w odniesieniu do sektorów rolnictwa, rybactwa oraz leśnictwa, a także formułowania właściwych mechanizmów zaradczych w strategiach rozwoju województwa; pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych (złożonych m.in. z władz lokalnych i wojewódzkich, powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, wojewódzkich komisji dialogu społecznego, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia oraz ośrodków doradztwa rolniczego), mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; szkolenie i działania nakierowane na tworzenie sieci współpracy w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze; upowszechnianie wśród interesariuszy idei flexicurity; promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do rynku pracy i warunków pracy pracowników. Realizacja Priorytetu VIII 13

16 Co udało się już osiągnąć statystyki dotyczące Priorytetu VIII Od początku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. od 2007 r., w województwie łódzkim w ramach 24 konkursów z Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki zostało złożonych ponad wniosków o dofinansowanie. Aż z nich uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej a ponad 600 zostało ocenionych pozytywnie w procesie oceny merytorycznej. Do 25 listopada 2011 roku niemal 460 wniosków zostało skierowanych do dofinansowania. W tym okresie podpisano 432 umowy o łącznej wartości przekraczającej zł. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, które zostały przeznaczone na ich finansowanie to ponad zł. Od 1 stycznia 2007 r. do 25 listopada 2011 r. beneficjenci złożyli ponad wniosków o płatność, z których zatwierdzonych zostało niemal Instytucja Pośrednicząca PO Kapitał Ludzki wypłaciła podmiotom realizującym projekty w ramach Priorytetu VIII ponad zł. Realizacja projektów z Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu łódzkiego. Dzięki tym projektom ogromnym wsparciem zostały objęte zarówno przedsiębiorstwa działające na obszarze województwa łódzkiego, jak i ich pracownicy. Wskutek organizowanych szkoleń, kursów, doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz doradztwa zawodowego, pracownicy funkcjonujący na regionalnym rynku pracy zdobyli nowe kwalifikacje, rozszerzyli już posiadane bądź znaleźli zatrudnienie. Wszystko to, razem z dostępem do dotacji na zakładanie nowych przedsiębiorstw, pozwoliło na znaczące poprawienie sytuacji na łódzkim rynku pracy. Ponad pracujących osób dorosłych zakończyło udział w projektach szkoleniowych, a niemal to osoby w wieku 50+. Ponad przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa skorzystało ze wsparcia jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny kierując swoich pracowników na szkolenia i tym samym podnosząc ich kwalifikacje. Dzięki Funduszom Unijnym niemal osób uzyskało dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out. Wartości powyższych wskaźników świadczą o skutecznym wdrażaniu PO KL w województwie łódzkim. Dynamiczne działania podejmowane przez wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie środków unijnych w regionie pozwalają na osiągnięcie celów, które zostały ustalone na początku okresu programowania , , , Statystyki Priorytetu VIII 0 Wykres nr 1 Wybrane wielkości stan na 25 listopada 2011 roku 14

17 Dominik Patora p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Już od pięciu lat Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkursy w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego otrzymują niepowtarzalną szansę rozwoju m.in. w sferze zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i przedsiębiorczości. Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, nabywając nowe, uczestnicząc w szkole- niach i kursach pracownicy przedsiębiorstw z regionu łódzkiego stają się bardzo konkurencyjni nie tylko na regionalnym, ale także na krajowym rynku pracy. Tym samym mają oni ogromny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa. To właśnie dobrze wykształcony i mądrze zarządzany kapitał ludzki stanowi o sile i konkurencyjności każdego regionu. Zaangażowanie i aktywność beneficjentów decyduje o sukcesie w realizacji projektów. Instytucja Pośrednicząca udostępniła niemal 469 milionów zł na realizację projektów z Priorytetu VIII w latach O popularności działań realizowanych w ramach opisywanego Priorytetu i aktywności beneficjentów może świadczyć m.in. fakt, że na koniec IV kwartału 2011 roku czyli na ponad 2 lata przed końcem obecnego okresu programowania, wykorzystano ponad 75% alokacji. To oznacza, że do tej pory ze środków Programu przeznaczono na realizację projektów ponad 274 miliony zł. Wszystkie te pieniądze trafiły do realizatorów projektów, umożliwiając im podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na lokalnych rynkach pracy, wspieranie przedsiębiorczości i rozwój integracji społecznej. Taka pomoc finansowa, skierowana do najbardziej aktywnych liderów lokalnych społeczności, pośrednio trafia też do beneficjentów ostatecznych uczestników projektów, którzy dzięki zaangażowaniu się w udział w projektach mieli okazję zainwestować w siebie, w swoje nowe kwalifikacje i umiejętności, mogli zwiększyć swoje szanse na lokalnym i regionalnym rynku pracy, promując swój własny rozwój zawodowy i osobisty Liczba wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny formalnej Liczba wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej Wykres nr 2 Wybrane wielkości stan na 25 listopada 2011 roku Wykres nr 3. Stopień realizacji wybranych wskaźników stan na 1 grudnia 2011 roku Statystyki Priorytetu VIII 15

18 Słownik Priorytetu VIII Słowniczek pojęć Priorytet VIII Beneficjent podmiot realizujący projekt w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Grupa docelowa (Beneficjenci Ostateczni) adresaci wsparcia udzielanego w ramach projektu, tj. osoby, instytucje, grupy społeczne, bezpośrednio korzystające z usług zakontraktowanych w ramach projektu. Cross-financing zasada elastycznego finansowania projektów w ramach programu operacyjnego umożliwiająca finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sposób komplementarny działań objętych pomocą z innego funduszu. W ramach Priorytetu VIII wsparcie w zakresie cross-financingu jest przeznaczone przede wszystkim na adaptację pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz zakup lub leasing sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i doradczej. Ponadto środki związane z cross-financingiem służą zakupom lub leasingowi sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się oraz tworzenia platform współpracy przedsiębiorców z pracownikami sektora nauki, służących transferowi wiedzy. Flexicurity zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy. W dziedzinie flexicurity należy uwzględnić cztery następujące komponenty: elastyczne i przewidywalne warunki umów osiągane dzięki nowoczesnemu prawu pracy, układom zbiorowym i organizacji pracy; kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie, zapewniające stałą zdolność pracowników, szczególnie osób z najsłabszych grup społecznych, do dostosowywania się i do bycia zatrudnionym; skuteczna aktywna polityka rynku pracy, pomagająca w radzeniu sobie z szybkimi zmianami, umożliwiająca skrócenie okresów bezrobocia i ułatwiająca zmianę pracy; nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów, sprzyjające zatrudnieniu i ułatwiające mobilność na rynku pracy (świadczenia dla bezrobotnych, emerytury, ochrona zdrowia, godzenie pracy z obowiązkami związanymi z życiem prywatnym i rodzinnym). Instytucja Pośrednicząca (IP) jednostka, której Instytucja Zarządzająca powierzyła część zadań związanych z realizacją programu operacyjnego. W Łódzkiem funkcję IP pełni Województwo Łódzkie Urząd Marszałkowski w Łodzi, który nadzoruje działania IP II i jednocześnie realizuje zadania w ramach Priorytetów VIII i IX PO KL. Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia (IP II) w Województwie Łódzkim funkcję IP II pełni Wojewódzki Urząd Pracy, które realizuje zadania w ramach Priorytetów VI i VII PO KL. Instytucja Zarządzająca (IZ) instytucja odpowiedzialna za przygotowanie i realizację programu operacyjnego. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. IOK Instytucja Organizująca Konkurs. Komisja Oceny Projektów (KOP) komisja zajmująca się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie. Outplacement usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomoc publiczna stanowi przysporzenie korzyści finansowych określonemu beneficjentowi w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, udzielana w dowolnej formie, w tym w formie dotacji. Jakiekolwiek wsparcie udzielone w ramach PO KL ze środków publicznych musi spełniać proceduralne i materialne zasady udzielania pomocy publicznej obowiązującej w dniu udzielania pomocy. Pomoc de minimis jest szczególnym rodzajem pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach (nie ma wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi Wspólnoty), regulowana przez przepisy prawa unijnego. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL). Pomoc de minimis może być przyznawana na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowanych, których katalog jest zamieszczony w 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. 16

19 Fot. Archiwum Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki Szkolenie w ramach warsztatów Łódzkiej Akademii PO KL w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Spin off nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalnoprawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej. Występuje w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy. Spin out nowy podmiot gospodarczy, który został założony przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii przez nich opracowanych, zwykle niezależny pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej oraz posiadający niezależne źródła finansowania. Występuje w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy. Szkolenia ogólne służą uzyskaniu uniwersalnej wiedzy, która może być wykorzystana zarówno u aktualnego, jak i u przyszłego pracodawcy oraz na innych polach aktywności zawodowej. Wiedza ta nie jest zatem ściśle powiązana ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa i może zostać wykorzystana również w innych przedsiębiorstwach działających w tej samej branży lub sektorze. Szkolenia specjalistyczne pozwalają na uzyskanie wiedzy, która jest bezpośrednio związana z pracą wykonywaną u konkretnego pracodawcy i nie może zostać bezpośrednio wykorzystana przez przeszkolonego pracownika u innego pracodawcy. Słownik Priorytetu VIII 17

20 Tytuł projektu: Szkoła Kaskaderów Filmowych Realizator: Szkoła Kaskaderów 13 Poziom wdrażania: Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wartość projektu: ,00 zł Okres realizacji: od 1 października 2009 r. do 30 września 2011 r. W związku z rozwojem branży telewizyjnej i filmowej w Łodzi zaistniała potrzeba przygotowania, przeszkolenia i wdrożenia do pracy specjalistów z dziedziny wymagającej kunsztu kaskaderskiego celem zapewniania sprawnej obsługi kaskaderskiej różnych produkcji. Środowisko zawodowych kaskaderów w momencie rozpoczynania realizacji projektu liczyło ok. 30 osób. Stąd celem nadrzędnym projektu było nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez osoby pracujące, aby zapewnić wystarcza- jącą liczbę wykwalifikowanych kaskaderów filmowych w województwie łódzkim. Do udziału w projekcie dopuszczono 30 kandydatów, kolejnych 30 tworzyło listę rezerwową. 6-miesięczny kurs podstawowy i 5-miesięczny kurs specjalistyczny realizowany był od października 2009 r. do września 2010 r. Zajęcia odbywały się w weekendy. Kurs podstawowy obejmował, między innymi, zajęcia z języka angielskiego, szermierkę, sztuki walki, gimnastykę i akrobatykę, skoki i upadki z wysokości, jazdę samochodem i technikę gry aktorskiej. Natomiast w ramach kursu specjalistycznego odbył się kurs alpinistyczny, kurs pracy na wysokościach, kurs kierowcy wyścigowego, kurs nurkowania, kurs skoków spadochronowych, kurs jazdy konnej, kurs instruktora samoobrony, skoki z dużych wysokości, techniki kaskaderskie oraz specjalne szkolenie przeprowadzone przez kaskaderów z USA. Dobre praktyki Priorytetu VIII Treningi przyszłych kaskaderów były zróżnicowane i niezwykle atrakcyjne Fot. Archiwum Beneficjenta PO KL Strona internetowa projektu / realizatora: 18

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim

Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Publikacja koocowa projektu Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy w województwie dolnośląskim Spis treści: 1. Fundusze europejskie jako źródło współfinansowania projektu Program transferu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo