JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK"

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

2 RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WYBRANE DANE FINANSOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY Rachunek zysków i strat... 7 Bilans aktywa Bilans pasywa Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WŁADZE FIRMY I PRACOWNICY AKCJONARIAT Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na r Akcje w posiadaniu osób zarządzających wg stanu na dzień r CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI W ROKU 2012, A TAKŻE WYDARZENIA PO DACIE BILANSU KIERUNKI ROZWOJU CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ OTOCZENIEM EMITENTA Ryzyko związane z celami strategicznymi Ryzyko odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko koniunktury w branży Ryzyko kursu walutowego Ryzyko niedostatecznego doświadczenia pracowników Ryzyko związane z procesem tworzenia programowania Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu i uprawnieniami statutowymi dotychczasowych akcjonariuszy Ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka.. 42 Informacja o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń PROGNOZY FINANSOWE I STANOWISKO WOBEC PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW DYWIDENDA INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO44 1

3 RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 ZAŁĄCZNIKI: OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2

4 1. LIST OD ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Przekazujemy w Wasze ręce raport roczny naszej Spółki za 2012 rok. Po raz kolejny możemy powiedzieć, że był to najlepszy okres w historii naszej firmy. Pomimo ogromnej niepewności na międzynarodowych rynkach, zamrożeniu inwestycji przez wiele europejskich firm nasza Spółka urosła, powiększyła bazę klientów i utrzymała rentowność z poprzednich lat. O tym jak w trudnym środowisku przyszło nam operować przekonujemy się widząc jak wiele przedsięwzięć IT w zachodniej Europie upada lub przeżywa poważne problemy finansowe. Niestety dotyczy to również niektórych z naszych partnerów z ubiegłych lat. Stąd też nasza wielka dbałość o ściąganie należności i utrzymywanie dobrej kondycji firmy. W minionym roku nie widzieliśmy już takich samych wzrostów w poszczególnych kwartałach jak w roku Pomimo to jednak uważamy, że nasz wzrost rok do roku pozostał na bardzo dobrym poziomie. Przychody zwiększyły się o około 33%, zyski zaś o około 39%. Przez większą część roku obserwowaliśmy bardzo dużą ostrożność firm na rynkach europejskich w podejmowaniu dużych inwestycji w IT. Ta sytuacja przypominała rok 2009 i początek 2010 roku. Sytuacja zaczęła się poprawiać w IV kwartale, ale trudno to nazwać radykalną zmianą. Kryzys w segmencie finansowym w Polsce spowodował, że część z tych polskich klientów, którzy zamawiali u nas usługi testowania zmniejszyła swoje zamówienia. Systemów wdrażanych w bankach było wyraźnie mniej, a co za tym idzie zapotrzebowanie na testy zostało ograniczone. Co ciekawe w tym samym czasie nasz zespół testowy wyraźnie urósł ze względu na coraz większą dojrzałość zachodnich klientów, a co za tym idzie rosnącą dbałość o jakość dostarczanego oprogramowania. Nasza firma dostarcza testy na najwyższym poziomie i klienci bardzo to doceniają. Wchodzimy z optymizmem w nowy rok. Wiemy, że wykorzystamy wszystkie możliwości, by dostarczyć satysfakcji naszym akcjonariuszom, klientom i współpracownikom. Wojciech Gurgul Prezes Zarządu 3

5 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd PGS Software S.A. ( Emitent ) oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Prezes Zarządu Członek Zarządu Zarząd PGS Software S.A. ( Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Agencja Biegłych Rewidentów ABR" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jaracza 63/2, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Prezes Zarządu Członek Zarządu 4

6 Informacja o prezentacji danych Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2012 i Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych załączonych do niniejszego raportu rocznego. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego. Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: - Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy, tzn. na dzień 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,0745 PLN, 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,4168 PLN - Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - przeliczone po kursie średnim rocznym publikowanym przez Narodowy Bank Polski: - w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 r.: 1 EUR = 4,1850 PLN - w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2011 r.: 1 EUR = 4,1198 PLN Dla celów prezentacji danych w poszczególnych tabelach niniejszego raportu, niektóre dane mogą być zaokrąglone. 5

7 3. WYBRANE DANE FINANSOWE WYSZCZEGÓLNIENIE (Z BILANSU) PLN EUR I. Kapitał własny , , , ,00 II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,10 0, ,00 0, , , , ,99 PLN EUR WYSZCZEGÓLNIENIE (Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) Okres od do Okres od do Okres od do Okres od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,23 Amortyzacja , , , ,35 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,77 Zysk/strata na działalności , , , ,68 operacyjnej Zysk/strata brutto , , , ,08 Zysk/strata netto , , , ,13 6

8 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 Rachunek zysków i strat WYSZCZEGÓLNIENIE Okres od do Okres od do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,81 - od jednostek powiązanych ,38 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,81 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,31 I. Amortyzacja , ,80 II. Zużycie materiałów i energii , ,95 III. Usługi obce , ,92 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,74 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,94 7

9 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,99 VII. Podróże służbowe , ,21 VIII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,76 IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) , ,50 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,05 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,05 IV. Dotacje rozwojowe 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,61 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,92 III. Inne koszty operacyjne , ,69 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) , ,94 G. Przychody finansowe , ,60 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 8

10 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: , ,91 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,69 H. Koszty finansowe , ,36 I. Odsetki, w tym: ,01 888,38 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,98 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) , ,18 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) , ,18 L. Podatek dochodowy , ,59 I. Część bieżąca , ,00 9

11 II.Część odroczona , ,41 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K- L- M) , ,59 Bilans aktywa WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzień AKTYWA , ,83 A. Aktywa trwałe , ,31 I. Wartości niematerialne i prawne , ,21 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 647, ,73 2. Wartość firmy , ,72 3. Inne wartości niematerialne i prawne , Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,10 1. Środki trwałe , ,78 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,61 d) środki transportu , ,15 e) inne środki trwałe , ,02 10

12 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0, ,32 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od innych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe , ,52 I. Zapasy 1 725, ,26 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 1 725, ,26 II. Należności krótkoterminowe , ,21 11

13 1. Należności od jednostek powiązanych , ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,00 - do 12 miesięcy , ,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,21 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,37 - do 12 miesięcy , ,37 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,39 c) inne , ,45 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,31 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,31 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,99 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,32 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,32 - inne środki pieniężne , ,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 12

14 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,74 Bilans pasywa WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na dzień PASYWA , ,83 A. Kapitał (fundusz) własny , ,56 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,78 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,19 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,74 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,59 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,27 I. Rezerwy na zobowiązania , ,01 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 13

15 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy , ,01 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,01 II. Zobowiązania długoterminowe ,10 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,10 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,10 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,26 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,26 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,77 0,00 14

16 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,11 - do 12 miesięcy , ,11 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,21 h) z tytułu wynagrodzeń , ,63 i) inne , ,31 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Rachunek przepływów pieniężnych Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,59 II. Korekty razem , ,63 1. Amortyzacja , ,80 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 024, ,38 15

17 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,01 0,00 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw , ,66 6. Zmiana stanu zapasów , ,23 7. Zmiana stanu należności , ,31 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,89 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty ,33 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,96 I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych, 0,00 0,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 16

18 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,28 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , ,96 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0, ,32 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,28 I. Wpływy 4 295, ,78 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4 295, ,78 2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II. Wydatki , ,32 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli , ,32 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 17

19 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,00 0,00 8. Odsetki ,01 0,00 9. Inne wydatki finansowe ,66 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) , ,54 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) , ,14 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym , ,77 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych , ,38 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,56 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym , ,70 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 Zestawienie zmian w kapitale własnym Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny , ,51 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0,00 I A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0, ,51 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,00 18

20 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 4 295, ,78 a zwiększenie (z tytułu) 4 295, ,78 - wydania udziałów (emisji akcji) 4 295, ,78 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,78 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - udziały przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 - udziały przeznaczone do umorzenia 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - sprzedaż udziałów 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,94 a zwiększenie (z tytułu) , ,94 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 19

21 - z podziału zysku (ustawowo) , ,02 - z podziału zysku (ponad wymagania ustawowo minimalna wartość) , ,92 - inne 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - koszty emisji akcji 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , ,19 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, a Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (kapitał założycielski) na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (kapitałów właścicielskich) zwiększenie (z tytułu) zysku i jawnej na (przekształcenie w S.A.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z podziału zysku 0,00 0,00 - zysk i jawnej na r (przekształcenie w S.A.) 0,00 0,00 b wypłata dla właścicieli 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , ,26 20

22 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,26 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podział zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) , ,26 - utworzenia kapitału zakładowego i S.A. 0,00 0,00 - przeznaczenia na fundusz zapasowy , ,94 - pokrycie kapitału ujemnego i jawnej 0,00 0,00 - wypłata dla wspólników , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 - korekty błędów 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po okresach 0,00 0,00 a zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,74 0,00 8 Wynik netto , ,59 21

23 a zysk netto , ,59 b strata netto 0,00 0,00 c odpis z zysku 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,56 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,56 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012 Dane Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy Organ prowadzący rejestr, numer KRS Adres: Telefon: Fax: E- mail: www: NIP: PGS SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna , ul. Klecińska 123, Wrocław pgs- soft.com soft.com Spółka i jej przedmiot działalności 22

24 PGS Software S.A. jest spółką informatyczną specjalizującą się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań outsourcingowych IT, wspierających kluczowe procesy biznesowe takie jak sprzedaż, relacje z klientami, czy zarządzanie przedsiębiorstwem i pracownikami. Spółka oferuje także usługi programistyczne oraz testowania, głównie z zakresu rozwiązań mobilnych, internetowych oraz bazodanowych. Model biznesowy spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, testowania, poprzez wdrożenia poszczególnych produktów aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe, przy czym większość aplikacji przygotowywana jest według bardzo specyficznych potrzeb, co wymaga odrębnego oraz indywidualnego podejścia na każdym z etapów cyklu życia produktu. Klientami firmy są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, najczęściej z branży informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Zdecydowana większość dochodu spółki generowana jest przez klientów z krajów europejskich, głównie z Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Pracownicy firmy rozlokowani są w dwóch biurach projektowych - w Rzeszowie i Wrocławiu. Są to lokalizacje z łatwym dostępem do lotnisk międzynarodowych, co pozwala na swobodne prowadzenie projektów w dowolnym miejscu na świecie. Charakterystyczną cechą firmy jest bezpośrednie, osobiste zaangażowanie w jej rozwój dwóch głównych akcjonariuszy. Realizowanym przez nich celem strategicznym jest stałe zwiększanie skali prowadzonej działalności, przy jednoczesnej dbałości o wysoki poziom rentowności operacyjnej na poziomie ok. 28%. Spółka systematycznie zwiększa ilość klientów jak i partnerów, którzy odsprzedają jej usługi na lokalnych rynkach. 23

25 Produkty oferowane przez Spółkę wykonywane są w wielu technologiach, z których najpopularniejsze to:.net, Java, PHP, C, HTML. Ponadto, Spółka posiada status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, co zapewnia łatwiejszy dostęp do szeregu produktów oferowanych przez Microsoft. Wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług zapewnia realizowanie przez Spółkę projektów w metodologii Scrum, polegającej na dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu, włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy oraz samoorganizacji zespołu projektowego. Jedenastu aktualnych członków zespołu posiada status Certified Scrum Master. Zakres posiadanych kompetencji, potwierdzonych przez niezależne źródła, przekłada się pozytywnie na wiarygodność i konkurencyjność Spółki. PGS SOFTWARE S.A. kładzie szczególny nacisk na bieżącą komunikację z klientem, będącą jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu. Spółka posiada zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające śledzić na bieżąco postęp realizowanych projektów. Ponadto, również i klienci mogą korzystać z tych właśnie narzędzi (przez Internet). Klienci Spółki wielokrotnie wyrażali swoje zadowolenie ze sposobu komunikacji między ich działami technicznymi a zespołami programistycznymi PGS Software. Historia działalności 2005 Powstanie przedsiębiorstwa PGS Paweł Gurgul. Pozyskanie pierwszych klientów na niemieckim rynku oraz podpisanie umowy z kontrahentem z Holandii. Zwiększenie załogi i ustabilizowanie działania firmy

26 Zawiązanie Spółki PGS Paweł Gurgul sp. j. oraz sukcesywne zdobywanie kolejnych rynków. Realizacja pierwszych kontraktów w Skandynawii: Danii, Szwecji i Norwegii oraz pozyskanie kontrahentów z Wielkiej Brytanii i USA. Powstanie Spółki PGS Paweł Gurgul sp. j. Udziałowcami Spółki stają się Paweł Gurgul i Wojciech Gurgul. Paweł Gurgul wnosi w udziale działające od 2005 roku przedsiębiorstwo PGS Paweł Gurgul, Wojciech Gurgul wnosi w udziale świadczenia na rzecz Spółki. Łączna wysokość wkładów wynosi zł Podpisanie umowy z pierwszym klientem ze Szwajcarii. Otwarcie biura w Rzeszowie i pozyskanie wykwalifikowanej kadry na lokalnym rynku IT. Systematyczne przenoszenie projektów dotychczas wykonywanych we Wrocławiu do rzeszowskiego biura. Zintegrowanie obu biur za pomocą infrastruktury informatycznej Podjęcie decyzji o wprowadzeniu instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect. Przekształcenie PGS Paweł Gurgul sp. j. w Spółkę akcyjną. Uzyskanie statusu Certyfikowanego Partnera Microsoft (marzec). Uzyskanie statusu Złotego Partnera Microsoft (kwiecień). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: nazwa Spółki PGS S.A. została zmieniona na PGS SOFTWARE S.A. oraz zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o zł do wysokości ,00 zł. Debiut PGS Software S.A. na rynku NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. 25

27 2009 Zaoferowanie usług Emitenta klientom krajowym. Przeprowadzka z biura we Wrocławiu do nowoczesnego biurowca znajdującego sie we Wrocławskim Parku Technologicznym. Uruchomienie nowego biura projektowego w Rzeszowie, w którym będzie mogło pracować do 50 osób. Rozwój sprzedaży krajowej, a przede wszystkim rozwój sprzedaży przez partnerów (firmy konsultingowe) za granicą. Rozpoczęcie pierwszych projektów w nowoczesnej technologii typu Cloud Computing. Uruchomienie nowej strony internetowej. Stworzenie portalu pozwalającego na szybkie i dokładne wyszukiwanie informacji o różnego rodzaju przetargach prowadzonych w instytucjach publicznych. Utworzenie Spółki zależnej ipgs Sp. z o.o., która obecnie tworzy swój pierwszy produkt przeznaczony do sprzedaży na terenie Polski Wynajem nowego biura, rozwój zespołów projektowych, zwiększenie liczby pracowników z 32 w roku 2009 do 43 w Ekspansja na rynku Skandynawii ponad dwukrotne zwiększenie liczby obsługiwanych klientów. Rozwój spółki ipgs Sp. z o.o. - prowadzenie prac badawczych nad innowacyjnymi platformami internetowymi oferującymi e- usługi na szerokim rynku B2C i B2B. Rozszerzenie prac projektowych nad portalem w celu wdrożenia i wprowadzenia na rynek polski płatnej usługi wyszukiwania Akwizycja TestBenefit. 26

28 Rozpoczęcie budowania własnych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne pod marką bajkipolskie.pl Powiększenie powierzchni biurowych w obu biurach. Rozpoczęcie cykli wykładów dla studentów rzeszowskich uczelni technicznych. Charakterystyka rynku Sytuacja makroekonomiczna w Unii Europejskiej Większość produktów PGS Software S.A. jest eksportowanych do krajów Unii Europejskiej, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich w związku z czym gospodarka tych państw jak również całej Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na realizowany wolumen sprzedaży Emitenta. W 2012 roku gospodarki europejskie przeżywały szoki związane z niewypłacalnością poszczególnych krajów. Miało to skutek w postaci zwiększonej ostrożności przedsiębiorstw przy dokonywaniu inwestycji w nowe technologie. Ponieważ działalność Emitenta ściśle się z takimi inwestycjami wiąże miało to wpływ na warunki działania Spółki. Rynek IT Według badań firmy PMR, wydatki segmentu biznesowego w Polsce na IT, po kryzysie w 2009 r., kiedy zanotowały one 9% spadek, z roku na rok ulegały stabilnemu wzrostowi, oscylującemu około 5%. Jednak w 2012 r., szczególnie w drugiej połowie roku, zauważalne było ich przyhamowanie. 27

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2013 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU...2 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...3 3. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOOCZONY 31 III 2010 2010-05-10 www.pgs-soft.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2009 R. 8

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015

Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 III 2015 Fax: +48 71 79 82 690 PGS Software S.A. ul. Klecińska 123 54-413 Wrocław Polska NIP: 897-17- 19-181 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT

SKONSOLIDOWANY RAPORT SKONSOLIDOWANY RAPORT za IV kwartał 2013 r. okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r. ICP Group S.A. Warszawa, 12 lutego 2014 roku Spis treści Spis treści... 2 I. List Zarządu do Akcjonariuszy ICP

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo