ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać, aby złożony proces przebiegał w sposób zaplanowany, czyli jest jak gdyby planem zamierzonej działalności. Podstawą przy opracowaniu programów jest plan nauczania zawierający pełny rejestr realizowanych przedmiotów, ich rozkład na poszczególne lata nauki, a także liczbę godzin nauczania przeznaczoną dla każdego przedmiotu, zarówno w pełnym cyklu pracy szkoły, jak i w pojedynczych klasach. Program nauczania jest to zbiór tematów, informacji, instrukcji z wybranych dziedzin wiedzy i życia itp., opracowywanych przez specjalistów. Zadaniem nauczycieli jest ich przekaz natomiast rola uczniów sprowadza się najczęściej do pamięciowego przyswojenia tych treści. Składa się na niego ogół dokumentów wyznaczających treści kształcenia, a więc oprócz resortowego programu nauczania również podręczniki dla uczniów i nauczycieli, książki i inne źródła pomocnicze, zbiory zadań, ćwiczeń, środki dydaktyczne oraz teksty szerokiego użytku 1. Funkcje programu nauczania: 1) realizacyjna polega na tym, że nauczyciel urzeczywistnia w praktyce edukacyjnej kolejne tzw. hasła programowe; 2) interpretacyjna polega na tym, że nauczyciel wykorzystuje czy wybiera z propozycji programowych te treści, które wspierają rozwój dzieci. Nowym etapem reformowania systemu edukacyjnego jest jednak to, że odchodzi się od funkcji realizacyjnej na rzecz funkcji interpretacyjnej 2. 1 R. Więckowski Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s Tamże, s. 125.

2 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W EMILIANOWIE W ROKU SZKOLNYM 2003/2004 Rozporządzenie MEN i S z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 51, poz. 458) ZAJĘCIA EDUKACYJNE NR PROGRAMU TYTUŁ AUTORZY NR PROGRAMU ZATWIERDZONEGO PROGRAMU PROGRAMU W SZKOLNYM PRZEZ MEN ZESTAWIE PROGRAMÓW NAUCZANIE KL. I DKW /99 Program nauczania Jadwiga Hanisz 1/2003 ZINTEGROWANE KL. II DKW /99 zintegrowanego w 2/2003 KL.III DKW /99 klasach I-III szkoły 3/2003 podstawowej JĘZYK ANGIELSKI DKW /99 Program nauczania Ewa Skiba, 4/2003 języka angielskiego w klasach I-III Anna Wieczorek JĘZYK ANGIELSKI DKW /99 Program nauczania Ewa 13/2003 języka angielskiego w klasach IV-VI Dzierżawska, Ilona Kubrakiewicz, Magdalena Szpotowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN JĘZYK POLSKI DKW /99 Oglądam świat IV-VI Katarzyna 2/2003 Grajewska, Ewa Wawer PRZYRODA DKW /99 Program nauczania Barbara 4/2003 przyrody w szkole podstawowej Klimuszko, Wyd. ŻAK MATEMATYKA DKW /99 Matematyka krok po Kinga Gałązka i 5/2003 kroku reszta HISTORIA DKW /99 Historia i społeczeństwo E. Marciniak, K.Mierzejewska -Orzechowska 3/2003

3 WYCH. FIZYCZNE DKW /99 Program wychowania fizycznego w szkole _ podstawowej RELIGIA AX-2-01/7 Program nauczania Konferencja religii Episkopatu Polski TECHNIKA DKW /99 Technika WSiP Ewa Królicka MUZYKA DKW /99 Program nauczania Alicja muzyki w klasach Twardowska, IV-VI Ilona Pisarkiewicz PLASTYKA DKW /99 Plastyka dla klas IV- S. Stopczyk, VI B. Neubart INFORMATYKA DKW /99 Informatyka 2000 Wyd. Czarny Kruk WYCH. DO ŻYCIA W DKW-253A/99 Wychowanie do T. Król, RODZINIE życia w rodzinie K. Maśluk, G. Węglarczyk 9/ /2003 6/2003 6/2003 8/ / / Kadra pedagogiczna i administracyjna Nauczyciel w istotny sposób wpływa na uzyskiwane przez uczniów wyniki uczenia się oraz ich postępowanie. Jego predyspozycje i cechy osobowości przesądzają niejednokrotnie o stosunku uczniów do nauki określonego przedmiotu w szkole, a nawet po jej ukończeniu o wyborze jej dalszego kierunku. One też są na ogół przedmiotem bacznej obserwacji ze strony dzieci i młodzieży 3. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracownika administracyjnego oraz pracowników obsługi 4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz jest współodpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy jak również bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Szczegółowy zakres jego zadań to: 3 C. Kupisiewicz Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa 2000, s Organizacja Szkoły Podstawowej w Emilianowie na rok szkolny 2003/2004.

4 - odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek poza teren szkoły oraz innych form zajęć wynikających z planu pracy szkoły, - dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, - kieruje się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów, - udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, - doskonali swe umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej biorąc udział w konferencjach metodycznych, kursach, lekcjach koleżeńskich i szkoleniach rady pedagogicznej 5. W SP w Emilianowie zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym 7 pełnozatrudnionych a 3 niepełnozatrudnionych. Obecnie 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym natomiast zastępuje go inny nauczyciel. Dla szkoły ważny jest rozwój zawodowy swoich pracowników, którzy w znacznej części ukończyli lub podjęli jakiś kierunek studiów podyplomowych. Dzięki temu w szkole niektórzy nauczyciele mogą uczyć nawet dwóch przedmiotów. Liczba nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów PRZEDMIOT ILOŚĆ NAUCZYCIELI Nauczanie zintegrowane 3 Język polski 2 Język angielski 1 Matematyka 1 Historia i społeczeństwo 1 Przyroda 1 Muzyka 1 Plastyka 1 Technika 1 5 Statut Publicznej Szkoły Podstawowej, s. 7.

5 Informatyka 2 Wychowanie fizyczne 1 Religia 1 Wychowanie do życia w rodzinie 1 Poza nauczycielami SP w Emilianowie zatrudnia 1 pracownika administracji, który jest niepełnozatrudniony oraz 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych Metody i formy dydaktyczno wychowawcze Metody dydaktyczno wychowawcze. Termin metoda pochodzi od greckiego słowa methodos, co znaczy sposób badania, drogę dochodzenia do prawdy. Obecnie często wiąże się go ze sposobem podawania wiadomości 7. Tak, więc metoda jest to sposób stosowany systematycznie, świadomie i mogący być wielokrotnie, a nie jednostkowo, wykorzystany w działaniu 8. Metoda kształcenia jest to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów 9. Swoje sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą nauczyciel powinien dobierać w zależności od wieku uczniów, charakterystycznych właściwości poszczególnych przedmiotów nauczania oraz celów i zadań dydaktycznych, które ma zrealizować w ciągu danej lekcji lub jednostki metodycznej 10. Najczęściej stosowane w SP w Emilianowie są cztery grupy metod kształcenia wg Wincentego Okonia: 6 Organizacja Szkoły Podstawowej w Emilianowie na rok szkolny 2003/ W. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s R. Więckowski Pedagogika Wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s W. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s C. Kupisiewicz Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa 2000, s. 134.

6 1.Metody asymilacji wiedzy oparte głównie na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym, zwane też metodami podającymi. Do omawianej grupy należą: pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką oraz programowane uczenie się w jego wersji liniowej, rozgałęzionej i mieszanej. Pogadanka polega na rozmowie nauczyciela, który z reguły zna odpowiedź na wszystkie zadawane uczniom pytania, z uczniem. Jest ona skuteczna, gdy przypomina żywą, codzienną rozmowę, w której nauczyciel występuje w roli bezpośredniego rozmówcy, który wprowadzając swoich uczniów w świat poznania nie tylko stawia ich wobec własnych pytań, lecz wyzwala ich własną ciekawość i odpowiada na ich pytania, zresztą nie zawsze znajdując odpowiedź. Dyskusja polega na wymianie zdań między nauczycielem i uczniami lub tylko uczniami, przy czym odbijają one poglądy własne uczestników lub odwołują się do poglądów innych osób. Dobrze prowadzona ma duże walory kształcące i wychowawcze: uczy głębszego rozumienia problemów, samodzielnego zajmowania stanowiska, operowania argumentami, krytycznego myślenia a jednocześnie liczenia się ze zdaniem innych i uznawania ich argumentów, jeśli są trafne, lepszego rozumienia innych oraz sprzyja klarowaniu się własnych przekonań i kształtowaniu własnego poglądu na świat. Wykład polega na bezpośrednim lub pośrednim przekazywaniu wiadomości jakiemuś audytorium. Stosuje się go zazwyczaj w wyższych klasach szkół podstawowych, szkołach średnich, wyższych, a także w szeroko rozumianej pracy oświatowej, m. in. za pośrednictwem radia i telewizji. Praca z książką jest źródłem nowych wiadomości, daje możność utrwalenia, rozszerzenia i pogłębienia zdobytej na lekcjach wiedzy; praca nad nią wdraża uczniów do opanowania metod samokształcenia, z której korzystać będą w szkole, a tym bardziej po wyjściu z niej. Przyswojenie tych metod opiera się głównie na opanowaniu sposobów posługiwania się książką oraz wykorzystywaniu środków (czasopisma ogólne i specjalistyczne, radio, telewizja, nagrania płytowe, kasetowe ). 2. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zwane problemowymi, oparte na twórczej aktywności poznawczej, polegającej na rozwiązywaniu problemów. Obok klasycznej metody problemowej, wyróżnia się obecnie takie odmiany metod

7 problemowych, jak metoda przypadków, metoda sytuacyjna, burza mózgów, mikronauczanie i gry dydaktyczne. Klasyczna metoda problemowa polega na ciągłej interakcji między nauczycielem i uczniami, której celem jest uruchomienie sił ucznia, wzbudzenie jego wiary w siebie i nabycie przezeń przekonania, że jest on w stanie rozwiązać coraz trudniejsze problemy. Cechą tej metody jest swoista dominacja uczenia się nad nauczaniem. Metoda przypadków polega na rozpatrzeniu przez niewielką grupę uczniów opisu jakiegoś przypadku, na przykład na temat produkcji, prawa, stosunków między ludźmi czy odkryć naukowych i rozwiązaniu jakichś trudności w celu wyjaśnienia tego przypadku. Metoda sytuacyjna polega na wprowadzeniu uczniów w jakąś złożoną sytuację, za której rozwiązaniem przemawiają jakieś racje za i przeciw. Zadaniem uczniów jest zrozumieć tę sytuację oraz podjąć decyzję w sprawie jej rozwiązania a następnie przewidzieć skutki tej decyzji. Burza mózgów lub też zwana inaczej giełda pomysłów, polega na zespołowym wytwarzaniu pomysłów rozwiązania jakiegoś zadania (jak najwięcej nowych, zaskakujących pomysłów, stwarza atmosferę swobody i współzawodnictwa), zebraniu ich i poddaniu ocenie zespołu. Proces rozwiązywania problemu obejmuje: - wytwarzanie sytuacji problemowej, - wytwarzanie pomysłów, - sprawdzenie, wartościowanie i wybór pomysłów najlepszych. Gry dydaktyczne są metodą, której wspólną cechę stanowi obecność pierwiastka zabawy w każdej z nich. Gra jest odmianą zabawy, która polega na przestrzeganiu dokładnie sprecyzowanych reguł. Spełnia ona dzięki temu ważne funkcje kształcącowychowujące: służy procesowi poznania, uczy poszanowania przyjętych norm, umożliwia współdziałanie, sprzyja uspołecznieniu, przyzwyczaja zarówno do wygrywania jak i przegrywania. Chodzi tu głównie o zabawy inscenizacyjne, gry symulacyjne, gry logiczne. 3. Metody waloryzacyjne (eksponujące wartości) o dominacji aktywności emocjonalno - artystycznej. Dzielimy je na metody impresyjne i ekspresyjne.

8 Metody impresyjne sprowadzają się do organizowania uczestnictwa dzieci i młodzieży czy dorosłych w odpowiednio eksponowanych wartościach: społecznych, moralnych, estetycznych, naukowych. Można ją stosować zarówno wobec utworu literackiego, jak i przedstawienia teatralnego, filmu, dzieł sztuki plastycznej, utworów muzycznych czy opisu czynów ludzkich. Metody ekspresyjne polegają na stwarzaniu sytuacji, w których uczestnicy sami wytwarzają bądź odtwarzają dane wartości, wyrażają niejako siebie, a zarazem je przeżywają, np. czynny udział w przedstawieniu szkolnym. 4. Metody praktyczne cechujące się przewagą aktywności praktycznotechnicznej, zmieniającej otoczenie lub stwarzającej nowe jego formy. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje metody służące do organizowania zajęć ćwiczebnych, druga realizacji rzeczywistych zadań wytwórczych. Metody ćwiczebne mają na celu usprawnienie uczniów do udziału w realnych zadaniach wytwórczych. Ich podstawę stanowi ćwiczenie, które jest wielokrotnym wykonywaniem jakiejś czynności dla nabycia wprawy i uzyskania coraz wyższej sprawności w działaniach umysłowych i praktycznych. Metody realizacji zadań wytwórczych mają na celu wychowywać przez pracę, obejmując uświadamianie sobie teoretycznych podstaw wykonywanej pracy; przygotowywanie stanowiska pracy, fachowość, sumienność jej wykonywania oraz kontrolę i samokontrolę 11. Oprócz wyżej wymienionych metod zastosowanie mają również te, które wyróżnia Ryszard Więckowski. Są to: 1. Metody informacyjne to zwięzły sposób przekazywania uczniom określonej wiedzy rzeczowej z myślą o stopniowym wychodzeniu dzieci poza dostarczone informacje. Przekaz tych informacji może się odbywać przy wykorzystaniu, co najmniej trzech sposobów: za pomocą wyjaśniania, narracji, opisu. Zarówno wyjaśnianie, jak i narracja mogą być ilustrowane lub werbalne. Natomiast opis z wykorzystaniem okazów naturalnych lub modeli. 2. Metody heurystyczne tworzą swoiste sytuacje nieokreślone, nieznane uczniom, budzą niepokój poznawczy, wymagający redukcji przynoszącej ulgę czy 11 W. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s

9 zadowolenie. Zastosowanie tych metod wymaga aktywności twórczej. Mają również na względzie inspirowanie twórczych i niekonwencjonalnych działań edukacyjnych uczniów. W tej grupie metod wyróżniamy: metody problemowe, dyskusji, dialogu 12 Formy dydaktyczno-wychowawcze O skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej decydują nie tylko stosowane w niej metody, lecz również formy organizacyjne, które z kolei zależą od celów i zadań kształcenia, liczby uczniów objętych oddziaływaniem dydaktycznym, charakterystycznych właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, miejsca i czasu pracy dzieci i młodzieży, wyposażenia szkoły w pomoce naukowe, itp. Dobór form organizacyjnych zależy więc od wielu różnych czynników. A zatem formy nauczania wskazują jak organizować pracę dydaktyczną stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia 13. Forma oznacza zewnętrzne przejawy określonego układu. Można powiedzieć, że organizacja w toku działania przybiera różne formy. Dlatego też mówi się o różnych formach organizacyjnych nauczania i aktywności dzieci. Formy organizacyjne nauczania: 1.Praca szkolna ma miejsce, gdy nauczyciel organizuje aktywność na terenie szkoły. Ze względu na typ pracę szkolną można podzielić na: pracę klasowo-lekcyjną, laboratoryjną i w zespołach zainteresowań. 2. Praca pozaszkolna występuje, gdy czynności poznawcze organizowane są poza terenem szkoły. Ze względu na typ pracę pozaszkolną można podzielić na: pracę domową, wycieczki i prace społecznie użyteczne 14. Formy aktywności uczniów: 1. Praca jednostkowa polega na tym, że uczeń realizuje swoje zadania szkolne niezależnie od współtowarzyszy, korzystając bezpośrednio, (np., gdy odpowiada lub o coś pyta) lub pośrednio, (np., gdy wykonuje pracę domową korzystając z instrukcji udzielonej w klasie) z pomocy nauczyciela. Ma ona miejsce przede wszystkim na 12 R. Więckowski Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, s C. Kupisiewicz Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa 2000, s R. Więckowski Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,Warszawa 1998, s

10 lekcjach przeznaczonych na opanowanie nowego materiału, na wykonywanie samodzielnych zadań, w pracy domowej i na zajęciach kontrolnych. 2. Praca zbiorowa, zwłaszcza wymagająca znacznego stopnia aktywności i samodzielności uczniów, stwarza w zestawieniu z pracą jednostkową stosunkowo korzystne warunki wytwarzania więzi społecznych w klasie szkolnej, udział każdego ucznia w zbiorowym wysiłku klasy może być podwaliną wspólnych uczuć, przekonań, postaw, podłoża światopoglądowego. Główną trudnością jednak w organizowaniu pracy zbiorowej jest przepełnienie klas oraz związane z tym zapewnienie ładu na zajęciach a także znaczna rozpiętość między zdolnościami uczniów. 3.Praca grupowa jest stosowana zarówno na lekcjach, jak i w pracy domowej i pozalekcyjnej. Do najczęściej spotykanych form tych zajęć zalicza się: praca grupowa jednolita sprowadza się do rozwiązywania na lekcji przez 3-5- osobowe grupy równocześnie tych samych problemów praktycznych lub teoretycznych po czym odbywa się w klasie wspólna dyskusja nad uzgodnieniem i usystematyzowaniem uzyskanych przez grupę wyników; praca grupowa zróżnicowana polega na równoczesnym rozwiązywaniu na lekcji lub w domu przez stałe kilkuosobowe grupy zadań różnych, przy czym może ich być tyle, ile jest grup albo mniej; praca grupowa kombinowana polega na łączeniu zależnie od potrzeby pracy grupowej jednolitej z pracą zróżnicowaną; praca brygadowa polega na wykonywaniu przez stałe grupy brygady zadań o charakterze praktyczno produkcyjnym na działce szkolnej itp. Praca grupowa wyróżnia się następującymi cechami: - sprzyja realizacji celów społeczno wychowawczych: przyzwyczaja do odpowiedzialności, podporządkowania się, gotowości udzielania pomocy innym, partnerstwa; - umożliwia realizację celów poznawczych, zwiększa wydajność pracy uczniów, sprzyja rozwojowi ich aktywności poznawczej i samodzielności; - zwiększa zasób interakcji międzyjednostkowych i umożliwia powstawanie więzi między uczniami;

11 - obiektywizuje proces samooceny i sprzyja obiektywizmowi w ocenianiu innych 15. Zarówno wyżej opisane formy organizacyjne nauczania, jak i aktywności uczniów są skutecznie stosowane w procesie nauczania w SP w Emilianowie Wewnątrzszkolny System Oceniania Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem kolejnego semestru jest zobowiązany do przygotowania rozkładu materiału na dany semestr, opracowanego w oparciu o program nauczania ze szkolnego zestawu programów. W czasie pierwszych zajęć z każdą klasą informuje uczniów o materiale nauczania przewidzianym do realizacji, powiązanych z nim wymaganiach edukacyjnych i zaplanowanych formach kontroli. Nauczyciel oceniając ucznia jest zobowiązany brać pod uwagę pisemną opinię poradni psychologiczno pedagogicznej zawierającą wskazówki do pracy z uczniem oraz dotyczącą obniżenia wymagań edukacyjnych. Klasyfikacja uczniów odbywa się dwa razy do roku, a mianowicie po zakończeniu pierwszego semestru i przed zakończeniem roku szkolnego. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Bieżące ocenianie uczniów odbywa się w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6 (dopuszcza się stosowanie + i ) w następującej formie: - prac klasowych, sprawdzianów obejmujących dział nauczania lub większą partię materiału nauczania; - kartkówek krótkich sprawdzianów nieprzekraczających 20 minut; - odpowiedzi ustnych; - prac domowych; - oceny za prowadzenie zeszytu przedmiotowego; - oceny z szeroko rozumianej aktywności uczniów. 15 W. Okoń Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej,wydawnictwo Żak, Warszawa 1998, s

12 Ocenianie śródroczne odbywa się na zakończenie pierwszego semestru. Podstawą do jego wystawienia uczniowi są bieżące oceny. Jest to informacja o osiągnięciach edukacyjnych dziecka. Z kolei ocenianie końcoworoczne uczniów uwzględnia wyniki uzyskane w obu semestrach. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia oraz jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej bądź końcoworocznej nie później niż dwa tygodnie przed planowanym semestralnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Jeżeli ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena końcoworoczna jest niedostateczna to może być przeprowadzony egzamin poprawkowy w wyniku, którego może być ona zmieniona. W klasach I III stosuje się ocenianie opisowe uwzględniające oprócz wiedzy dziecka, wkład jego pracy, efekty, jakie osiąga oraz jego możliwości. Ma ono na celu wspierać rozwój ucznia, przygotowywać do samooceniania i refleksji nad własnym stylem uczenia się. Sposoby oceniania w klasach I III: - ocena werbalna, aby dziecko na bieżąco orientowało się, czy wykonując określone zadanie zmierza do celu; - ocena gestem i mimiką, aby uczeń widział jakikolwiek znak, że wykonując określone zadanie, podąża w dobrym bądź złym kierunku; - ocena za pomocą znaków (symboli umownych) nie są odpowiednikiem obowiązującej dotąd skali ocen cyfrowych, ale mają za zadanie przyczynić się do mobilizacji uczniów do dalszej pracy; wskazują, że jest jeszcze coś do zrobienia lub są nagrodą za jego wysiłek. Istotnym zadaniem szkoły jest wdrażanie dzieci do samooceny, co przyczynia się do rozwijania i doskonalenia różnych umiejętności, a także do zmiany zachowań i postaw. Dla uzyskania pełnego obrazu dziecka, nauczyciel musi odnotowywać spostrzeżenia o każdym uczniu. Są one podstawą planowania zadań edukacyjnych, dokumentację postępów ucznia, obrazem jego rozwoju oraz podstawą do

13 sformułowania oceny opisowej dla rodziców, oceny semestralnej oraz rocznej. Spostrzeżenia swoje nauczyciel odnotowuje w karcie obserwacji. KARTA OBSERWACJI UCZNIA UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNO SPOŁECZNE, MATEMATYCZNE, PRZYRODNICZE / oddzielne karty dla każdej umiejętności /. NAZWISKO I IMIĘ ZADANIA DZIAŁY PROGRMOWE czytanie pisanie wypow. rachunek działania obserwacje ustne pamięci przyrod. KARTA OBSERWACJI UCZNIA UMIEJETNOŚCI PLASTYCZNO TECHNICZNE, MUZYCZNE, RUCHOWE / oddzielne karty dla każdej czynności /. NAZWISKO ZADANIA ZAKRES CZYNNOŚCI I malowanie, modelowanie śpiew gra na sprawność IMIĘ rysowanie wycinanie instrumencie ruchowa konstrukcja rytm Ocenianie takie ma odgrywać ogromną rolę w motywowaniu uczniów do pracy. Ukończenie szkoły podstawowej przez ucznia następuje, jeżeli: - na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej, - przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Sprawdzian ten jest obowiązkowy i przeprowadza się go w miesiącu kwietniu. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 31 sierpnia danego roku powtarza klasę szóstą i przystępuje do niego w następnym roku szkolnym.

14 Ocena z zachowania Ocenie tej podlega zachowanie się uczniów w ośmiu kategoriach: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: - stosunek do nauki, - frekwencja, - rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań; 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych: - takt i kultura w stosunkach z ludźmi, - dbałość o wygląd zewnętrzny, - sumienność, poczucie odpowiedzialności, - postawa moralna i społeczna ucznia, - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena z zachowania w SP w Emilianowie ustalana jest według kryteriów liczbowych. Uczeń ma za zadanie zbierać punkty w ciągu całego roku. Jeżeli choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, czyli najmniejszą ich liczbę przyznanych w danej kategorii, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według ustalonych zasad. Łączna liczba punktów Ocena całościowa I semestr Roczna wzorowa dobra poprawna nieodpowiednia Wychowawca klasy wystawia tę ocenę po konsultacji z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły i uczniami na zakończenie semestru i roku szkolnego. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny przedmiotowe ucznia 16. W WSO są jasno określone kryteria zdobywania punktów w poszczególnych kategoriach. 16 Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej w Emilianowie z 1999r.

15 Podsumowując krótko, ocenianie spełnia trzy podstawowe funkcje: - poznawczo-informacyjną, - motywacyjną, - selekcyjną 17. Dla poznania wyników pracy ucznia wykorzystuje się sytuacje naturalne oraz takie, które są tworzone celowo. Sytuacje naturalne powstają same w toku nauczania. Zachowaniem uczniowie odsłaniają przed nauczycielem różne strony swojej umysłowości i charakteru. Jest to poznanie osiągnięte okazjonalnie a zatem również intuicyjne i zawodowe, bo oparte na ogólnym wrażeniu, jakiemu ulega człowiek na podstawie pewnych sytuacji. Dokładniejsze poznanie ucznia możliwe jest przez zastąpienie intuicji obserwacją. W tym należy posłużyć się arkuszem psychologicznym lub dydaktycznym. Do tworzenia sytuacji dydaktycznych celowych służą różne środki, np.: zadania pisemne, odpytywanie ustne z przepracowanego materiału, zadania domowe i testy 18. Formy kontroli zależne są od specyfiki przedmiotu, wieku uczniów, a także ilości i rodzaju kontrolowanego materiału, momentu, w jakim kontrola ma miejsce. Kontrolować można z lekcji na lekcję jak również sprawdzać przyswojenie partii materiału dotyczących pewnych całości, okresów K. Liszka Nauczycielskie kryteria oceniania uczniów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s K. Rubacha, Wokół szkoły i edukacji. Syntezy i refleksje., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998, s I. Janiszowska i K. Kuligowska Jak kontrolować osiągnięcia uczniów, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1965, s. 56.

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane Wewnątrzszkolny System Oceniania /WSO/ Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy Nauczanie zintegrowane I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO uwzględnia predyspozycje uczniów i wymagania dostosowuje do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej 1 września 2017 r. System bieżącego oceniania uczniów edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE. Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE Przedmiotowy System Oceniania EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA klasa III Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w oparciu o standardy edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I. Ogólne kryteria i zasady oceniania. 1. Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice

Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice OBSZARY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ WOBEC UCZNIÓW Z SPE Małgorzata Spendel ROM-E Metis Katowice Dostosowanie wymagań edukacyjnych Zasady kształcenia Metody kształcenia Formy kształcenia Środki realizacji kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

System oceniania w klasach I-III

System oceniania w klasach I-III System oceniania w klasach I-III 1. W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna są opisowe z wyjątkiem religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. I. Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia kryteria określone Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. II. Skala ocen w ocenianiu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANA Z MATEMATYKI zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie systemu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz szkolnym WSO (wrzesień 2013) Przedmiotowy System Oceniania z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY W KLASACH IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI 1) Cele oceniania a) Diagnoza osiągnięć uczniów b) Wspieranie rozwoju ucznia c) Motywowanie ucznia do pracy d) Informacja o skuteczności procesu nauczania poprzez: Ustalenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1 I. ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III Systematyczna obserwacja ucznia w klasach I-III ma na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty: Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w zdobywaniu wiedzy i motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ- SZKOŁA PODSTAWOWA im. prof. Jana Czekanowskiego w Cmolasie 36-105 Cmolas 269, tel./fax 17 283-77-08 zscmolas@zscmolas.pl PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ PSO jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej w Ziminie I CELE OCENIANIA Celem przedmiotowego systemu oceniania wypracowanego w naszej szkole jest: 1. Kształtowanie u

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU ROK SZKOLNY: 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU ROK SZKOLNY: 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU ROK SZKOLNY: 2017/2018 I. PROGRAMY I PODRĘCZNIKI W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM. Rozdział 1 Przepisy ogólne WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Dokument określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PSO z przyrody ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda w klasie 4 szkoły podstawowej jest opracowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015. OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY 2014/2015 OPRACOWAŁ: Wiesław Chomiuk Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: podstawę programową przedmiotu przyroda z dn.23.08.2007r. (kl. V- VI)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego Gliwice tel Zasady Oceniania Wewnętrznego Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Zasady Oceniania Wewnętrznego 2 I. Cele ogólne. 1. Zapewnienie dziecku równych szans

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA muzyka Sylweriusz Sotel Postanowienia wstępne 1. Ocenianie jest jawne i systematyczne. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji. z przedmiotu zajęć artystycznych - fotografia. Rok Szkolny

Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji. z przedmiotu zajęć artystycznych - fotografia. Rok Szkolny Przedmiotowy System Oceniania i klasyfikacji z przedmiotu zajęć artystycznych - fotografia. Rok Szkolny 2014-2015 1) Przedmiotowy system oceniania i klasyfikacji został opracowany w oparciu o statut Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII w GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII w GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII w GIMNAZJUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W GRZYMISZEWIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 1. Cele i materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I. KONTRAKT Z UCZNIAMI 1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2.Każda ocena wystawiona przez nauczyciela jest jawna. 3.Prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka

Przedmiotowy System Oceniania. do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Przedmiotowy System Oceniania do informatyki w gimnazjum kl. II do programu Informatyka dla Ciebie autor: Piotr J. Durka Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii w Zespole Szkół. Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z geografii w Zespole Szkół. Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z geografii w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Poziom nauczania podstawowy i rozszerzony 1.Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Fizyka i astronomia poziom podstawowy Dla klas : II gimnazjum III gimnazjum Marcin Lewicki 1) Poniższy Przedmiotowy System Oceniania został oparty na : Programie nauczania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz OCENIANIE UCZNIA W SZKOLE funkcje oceny szkolnej podstawy prawne oceniania prawa uczniów i rodziców klasyfikowanie ucznia wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II i III GIMNAZJUM. Nauczyciel: mgr Beata Sypień Podstawa prawna do opracowania PSO z języka polskiego: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Zespół Szkół nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Siedlcach opracowała i stosuje na zajęciach z informatyki p. mgr Ewa Wiak Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzemieniewicach I. ZASADY OCENIANIA WEWNATRZSZKOLNEGO. Klasyfikacja roczna w klasach I III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie III w roku szkolnym 2015/16.

Przedmiotowy system oceniania w klasie III w roku szkolnym 2015/16. Przedmiotowy system oceniania w klasie III w roku szkolnym 2015/16. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej. Opracowała: Wioletta Pilawska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej. Opracowała: Wioletta Pilawska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w klasach IV VI Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej Opracowała: Wioletta Pilawska Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Opracowanie i realizacja: Krystyna Stróżyk PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI I. CELE KSZTAŁCENIA I TREŚCI NAUCZANIA Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe zasady oceniania z języka rosyjskiego w gimnazjum w Rzęczkowie. Nauczanie języka rosyjskiego odbywa się według programu nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum w klasach 2 3, kurs dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16

Przedmiotowy system oceniania Chemia ZKPiG 12 Gimnazjum 16 Przedmiotowy system oceniania Chemia 2012-09-01 ZKPiG 12 Gimnazjum 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z CHEMII. 1. Wiedza i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane poprzez: odpowiedź ustną, sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie

Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania biologia gimnazjum Zespół Szkół nr 2 w Konstancinie-Jeziornie Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) KRYTERIA OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO) Przedmiot oceny z wychowania fizycznego: Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. PZO ma na celu : - bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych - mobilizowanie ucznia do systematycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM IM. MARII KONOPNICKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii GIMNAZJUM NR 1 W GDYNI Przedmiotowe zasady oceniania z chemii 1. Oceny wystawiane będą w obowiązującej 6-cio stopniowej skali (od 1-6) oraz znakami "+" i "-" 2. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają oceny,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA SŁUCHACZY (WSO) Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

d. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

d. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. Przedmiotowy System Oceniania z Techniki Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu. 1. Przedmiotowy system oceniania i klasyfikacji opracowano na podstawie Szkolnego Systemu Oceniania i Klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH I III 1. W klasach I III wystawiane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i ustala je wychowawca. 2. Ocena opisowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Nauczanie matematyki odbywa się według programu Matematyka z plusem - GWO. I. Kontrakt z uczniami 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koronowie ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Opracowanie: Izabela Maćkowiak, Grażyna Romańska, Joanna Włodarczyk, Anna Grochowska Podstawy prawne Przedmiotowe zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania w klasach I-III Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Główczycach Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w klasach I - III 1.Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w klasach I-III Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.2 DO STATUTU SZKOŁY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH

ZAŁĄCZNIK NR.2 DO STATUTU SZKOŁY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH ZAŁĄCZNIK NR.2 DO STATUTU SZKOŁY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH MONKINIE 2013 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KROŚNIE Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo