SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej z dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Terminom uŝytym w niniejszej umowie, deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia oraz w innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia lub jej wykonywaniem - jeŝeli z kontekstu nie wynika odmienne znaczenie nadaje się następujące znaczenie: 1) Umowa - oznacza Zrzeszeniową umowę ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej 2) Ubezpieczający oznacza Bank; 3) klient Banku oznacza klienta, dla którego Bank otworzył i prowadzi rachunek bankowy; 4) Ubezpieczony oznacza odpowiednio klienta Banku, na rzecz którego Bank zawiera umowę ubezpieczenia lub inną osobę, na rzecz której zawierana jest umowa ubezpieczenia,, 5) ochrona ubezpieczeniowa oznacza odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ryzyk określonych w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia; 6) odszkodowanie - oznacza kwotę, którą Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić Ubezpieczonemu z tytułu zaistnienia szkody ubezpieczeniowej; 7) suma ubezpieczenia oznacza określoną w Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla jednego i wszystkich zdarzeń objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; 8) wyczerpanie sumy ubezpieczenia oznacza jednorazową wypłatę lub sumę kolejnych wypłat odszkodowania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia; 9) deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia oznacza dokument zawierający oświadczenie Ubezpieczonego w kwestii przystąpienia do ubezpieczenia; 10) osoby bliskie oznacza osoby stale zamieszkujące lub zameldowane z Ubezpieczonym, a w szczególności: a) małŝonka lub osobę, która pozostaje z Ubezpieczonym w faktycznym związku (konkubina, konkubent), b) dzieci, pasierbów, dzieci przysposobione lub dzieci przyjęte na wychowanie, c) rodziców, teściów, przysposabiających, ojczyma, macochę, d) dziadków, wnuki, rodzeństwo, synowe i zięciów, e) inne osoby zameldowane lub zamieszkujące z Ubezpieczonym, będące na jego utrzymaniu, w tym pomoc domową; 11) osoby trzecie oznacza wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym; 12) nieruchomość oznacza lokal lub budynek mieszkalny, lokal uŝytkowy (biuro, gabinet lekarski, drobna działalność usługowa) wraz z jego stałymi elementami i przynaleŝnymi budowlami; 13) nieruchomość w budowie oznacza: a) budynek mieszkalny lub jego część wraz ze stałymi elementami budynku i przynaleŝnymi budowlami od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę do dnia ich całkowitego zakończenia, tj. rozpoczęcia uŝywania zgodnie z jego przeznaczeniem, b) lokal mieszkalny lub uŝytkowy wraz z przynaleŝnymi do niego stałymi elementami budynku, w którymi znajduje się ten lokal i budowle w okresie od dnia rozpoczęcia na podstawie pozwolenia na budowę prac polegających na rozbudowie lub przebudowie do ich zakończenia; 14) pomieszczenia gospodarcze oznacza pomieszczenia wykorzystywane dla celów innych niŝ mieszkaniowe takie jak piwnica, pralnia, garaŝ, suszarnia, strych; 15) budynki oznacza obiekty budowlane przeznaczone do celów mieszkaniowych, dla których spełnione zostały wymagania uŝytkowe określone przez inwestora oraz warunki dla tego rodzaju budynków ustalone w odpowiednich rozporządzeniach, przepisach szczególnych, Polskich Normach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganych opiniach i decyzjach organów do tego upowaŝnionych, a takŝe w decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu uŝytkowania obiektu: a) budynek mieszkalny budynek wraz z jego stałymi elementami, w którym przewaŝa funkcja mieszkalna, zawierający nie więcej niŝ 4 lokale mieszkalne, b) lokal mieszkalny samodzielny lokal słuŝący wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, połoŝony w obrębie budynku mieszkalnego lub wielomieszkaniowego, zawierającego więcej niŝ 4 lokale mieszkalne wraz z przynaleŝnymi do tego lokalu stałymi elementami wymienionego budynku, c) lokal uŝytkowy samodzielny lokal wykorzystywany co najmniej w 50 % powierzchni do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, połoŝony w obrębie budynku mieszkalnego lub wielomieszkaniowego, zawierającego więcej niŝ 4 lokale mieszkalne wraz z przynaleŝnymi do tego lokalu stałymi elementami budynku pod warunkiem, Ŝe powierzchnia lokalu nieuŝywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wykorzystywana jest w celu prowadzenia następujących rodzajów działalności: praktyka lekarska, praktyka stomatologiczna, usługi fizykoterapii, weterynarii, praktyka adwokacka, radcowska lub notarialna, doradztwo podatkowe, ubezpieczeniowe, prowadzenie pracowni architektonicznej lub projektowej, działalność biegłych rewidentów lub działalność rzeczoznawców majątkowych, inna działalność biurowa, 16) budowle oznacza budynki gospodarcze, komórki, wolnostojące garaŝe, ogrodzenia, bramy, altany, tarasy, chodniki, studnie i baseny, połoŝone w obrębie nieruchomości, w tym nieruchomości w budowie, na której znajduje się ubezpieczony budynek, 17) stałe elementy budynku oznacza następujące elementy stanowiące nieodłączną część ubezpieczonego budynku: a) drzwi zewnętrzne i okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, b) instalacje elektryczne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne i technologiczne, znajdujące się w ścianach budynku, c) powłoki malarskie, pokrycia ścian, sufitów i podłóg, d) wewnętrzne drzwi oddzielające pomieszczenia, 18) ruchomości domowe oznacza rzeczy ruchome będące własnością Ubezpieczonego lub osób mu bliskich, stanowiące wyposaŝenie pomieszczeń objętych umową ubezpieczenia, słuŝące do prowadzenia gospodarstwa domowego, takie jak: meble, dywany, sprzęt gospodarstwa domowego, odzieŝ i inne przedmioty osobistego uŝytku, zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt ogrodniczy, sprzęt do majsterkowania, sprzęt audiowizualny, elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, aparaty telefoniczne (w tym komórkowe), wewnętrzne urządzenia telewizji satelitarnej, instrumenty muzyczne, wyroby z metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne, perły, korale, bursztyny, futra,

2 Strona 2 z 8 19) stałe elementy wyposaŝenia oznacza następujące, na stałe przytwierdzone elementy wyposaŝenia budynku: a) zewnętrzne elementy instalacji oraz urządzeń wodnokanalizacyjnych (krany, baterie, wanny, brodziki, itp.), instalacji elektrycznej i grzewczej, b) meble wbudowane, meblościanki, zabudowy kuchenne, antresole, c) piece grzewcze i kominki, d) urządzenia sygnalizacji alarmowej oraz urządzenia przeciwpoŝarowe, e) wewnętrzne oświetlenie pomieszczeń objętych umową ubezpieczenia, f) dywanowe wykładziny podłogowe, 20) wartość odtworzeniowa jest to dla: a) budynku mieszkalnego, budowli aktualna wysokość kosztów odbudowy, określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych wymienionymi w 18 ust. 4, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii, materiałów oraz elementów stałych, b) lokalu mieszkalnego lub lokalu uŝytkowego kwota, za którą w miejscowości gdzie jest on usytuowany lub określonej dzielnicy tej miejscowości moŝna nabyć nowy lokal o najbardziej zbliŝonych parametrach i standardzie wykończenia, z uwzględnieniem wartości stałych elementów budynku, 21) wartość rzeczywista jest to dla: a) budynku mieszkalnego, budowli, lokalu mieszkalnego lub uŝytkowego - wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień faktycznego zuŝycia, b) ruchomości domowych - kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliŝonego rodzaju, z uwzględnieniem jego wieku i stopnia faktycznego zuŝycia, c) stałych elementów wyposaŝenia kwota pozwalająca na pokrycie kosztów nabycia lub wytworzenia przedmiotów tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub moŝliwie najbardziej zbliŝonych parametrach, z uwzględnieniem ich wieku i stopnia faktycznego zuŝycia, powiększona o koszty montaŝu. 2 DEFINICJE ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH Terminom określającym zdarzenia wchodzące w zakres ochrony ubezpieczeniowej nadaje się następujące znaczenie: 1) poŝar oznacza działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile; 2) wybuch oznacza nagłą zmianę stanu równowagi układu związaną z gwałtownym wyzwoleniem się gazu, pyłu, pary lub cieczy, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego typu zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany naczyń i zbiorników uległy zniszczeniu w takich rozmiarach, iŝ wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za wybuch uwaŝa się równieŝ implozję, czyli uszkodzenie ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próŝniowego; 3) uderzenie pioruna oznacza wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia; 4) huragan oznacza wiatr o prędkości co najmniej 17,5 m/sek. i wyrządzający masowe szkody. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku moŝliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uwaŝa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliŝszym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub teŝ rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu; 5) osuwanie się ziemi oznacza ruchy ziemi występujące na stokach nie spowodowane działalnością ludzką; 6) zapadanie się ziemi oznacza obniŝenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka; 7) zalanie - oznacza zalanie wodą pochodzącą z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej, jeŝeli zalanie nastąpiło w wyniku awarii tych urządzeń albo urządzeń gospodarstwa domowego lub pozostawienia otwartych kranów, oraz zalanie wodą lub innym płynem przez osoby trzecie, w tym takŝe podczas prowadzenia akcji ratowniczej; 8) powódź oznacza zalanie terenu na skutek podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących i stojących, a takŝe na skutek opadów, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych; 9) grad oznacza opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych; 10) lawina oznacza gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich; 11) deszcz nawalny - oznacza opady o współczynniku wydajności co najmniej 4. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku moŝliwości potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uwaŝa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliŝszym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub teŝ rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu; 12) upadek statku powietrznego oznacza katastrofę lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a takŝe upadek części kaŝdego z nich lub przewoŝonego ładunku; 13) uderzenie pojazdu w budynek oznacza uderzenie w budynek pojazdu mechanicznego, który nie jest kierowany przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie; 14) przepięcie oznacza gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej i elektronicznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi; 15) trzęsienie ziemi - oznacza gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi; 16) dym i sadza - to zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających; 17) huk ponaddźwiękowy - to działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku. 18) napór śniegu - to bezpośrednie niszczące oddziaływanie cięŝaru śniegu lub lodu na elementy konstrukcyjne dachów lub elementy nośne budynków; 19) spływ wód po zboczach - to zalanie terenu wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach na obszarach górskich lub falistych; 20) akt terrorystyczny oznacza uŝycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia; 21) kradzieŝ z włamaniem (w ubezpieczeniu mienia) oznacza dokonanie albo próbę dokonania kradzieŝy mienia z pomieszczeń, po wcześniejszym usunięciu siłą zabezpieczeń (np. zamki, kraty) lub otworzeniu wejścia przy uŝyciu narzędzi (w tym takŝe podrobionego lub dopasowanego klucza). Określenie to dotyczy takŝe sytuacji, gdy wykorzystano klucz oryginalny, w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku rozboju lub włamania do innego pomieszczenia; 22) rabunek oznacza zabór mienia przy uŝyciu przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego uŝycia wobec Ubezpieczonego (lub osoby mu bliskiej) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub bliskiej mu osoby) do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 23) dewastacja oznacza rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w związku z dokonanym lub usiłowanym włamaniem lub rabunkiem. 3 PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa określa zasady i tryb na jakich Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom nieruchomości lub nieruchomości w budowie albo osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do tych nieruchomości, tj.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu uŝytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w zakresie wskazanym w niniejszej umowie. 2. JeŜeli prawo, o którym mowa w ust. 1 przysługuje więcej niŝ jednej osobie, umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz wszystkich osób, którym to prawo przysługuje. 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia w odniesieniu do danego Ubezpieczonego określa kaŝdorazowo deklaracja przystąpienia do

3 Strona 3 z 8 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE 4 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia moŝe być nieruchomość lub nieruchomość w budowie do których Ubezpieczony posiada jedno z praw określonych w 3 ust Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym na deklaracji przystąpienia do 3. Zakres ubezpieczenia nieruchomości i nieruchomości w budowie obejmuje: 1) szkody w nieruchomości bądź nieruchomości w budowie (w tym szkody w stałych elementach budynku) powstałe w wyniku następujących zdarzeń: poŝaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, przepięcia oraz zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami, 2) szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem, rabunku oraz dewastacji stałych elementów budynku. W odniesieniu do nieruchomości w budowie istnieje warunek, iŝ budynek jest w stanie surowym zamkniętym z zadaszeniem oraz zamkniętymi otworami okiennymi i drzwiowymi i jednocześnie są spełnione wymagania odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych określone w Zakres ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie obejmuje równieŝ szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w ust. 3 pkt. 1). 5 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) budynków i budowli wybudowanych bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniających warunków prawa budowlanego, 2) budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz budowli takich jak stodoły, obory, chlewy, kurniki, stajnie, magazyny, chłodnie, itp., 3) budynków i budowli przemysłowych, 4) budynków, których powierzchnia mieszkalna jest mniejsza niŝ 50 % powierzchni całkowitej, 5) szklarni, tuneli foliowych, 6) wszelkiego rodzaju domków letniskowych, 7) mieszkań, domów jednorodzinnych lub domków letniskowych opuszczonych lub przeznaczonych do rozbiórki. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, 2) wywołane błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montaŝem lub wynikające z zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych, 3) w inwestycjach przeznaczonych na cele gospodarcze w stopniu większym niŝ 50%, 4) powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów społecznych, aktów terrorystycznych, wprowadzenia stanu wojennego (wyjątkowego), 5) powstałe w trakcie rozbiórki, 6) rozbudowie, przebudowie jeŝeli Ubezpieczony nie dysponuje wymaganą decyzją właściwego organu nadzoru budowlanego, 7) powstałe przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, 8) powstałe w nieruchomościach nie zamieszkałych nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, 9) powstałe w związku z wykonaniem prawomocnego orzeczenia sądowego lub aktu administracyjnego, 10) powstałe wskutek uszkodzenia przez pojazdy mechaniczne związane z prowadzoną inwestycją, 11) wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, 12) powstałe wskutek systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu nieszczelności instalacji wodno kanalizacyjnej i innych urządzeń rozprowadzających wodę lub parę lub urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych i rynien), lub złego stanu dachu, czy niezabezpieczenia otworów dachowych, balkonów, tarasów, okien, jeŝeli spowodowane zostały zaniedbaniem przez Ubezpieczonego obowiązku konserwacji tych urządzeń i instalacji w obrębie ubezpieczonej nieruchomości lub nieruchomości w budowie, 13) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku oraz wskutek wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych w wyniku uszkodzenia rur spowodowanego zamarznięciem wody i rozsadzeniem rur, zawinionym przez Ubezpieczonego, 14) powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, w tym z powodu przerw w dostawie lub zasilania prądem elektrycznym urządzeń gospodarstwa domowego, chyba Ŝe działanie prądu spowodowało poŝar, 15) w urządzeniach, instalacjach oraz aparatach elektrycznych i energetycznych w wyniku działania prądu elektrycznego, z wyłączeniem szkód powstałych na skutek uderzenia pioruna, 16) spowodowane wskutek trwałego oddziaływania dymu, 17) powstałe wskutek drgań i wibracji, 18) w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów Ubezpieczonego, 19) w razie zapadnięcia się ziemi, za szkody: a) górnicze, w rozumieniu prawa górniczego, b) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi. 3. Ponadto w odniesieniu do szkód spowodowanych kradzieŝą z włamaniem lub rabunkiem Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności jeŝeli: 1) przedmiot ubezpieczenia zostanie skradziony lub zrabowany poza miejscem ubezpieczenia, 2) budynek lub lokal, w którym znajduje się przedmiot ubezpieczenia nie był zabezpieczony co najmniej w sposób określony w 11, 3) skradzione przedmioty były przechowywane lub zainstalowane na zewnątrz budynku. 6 SUMA UBEZPIECZENIA 1. Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa ubezpieczony w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Suma ubezpieczenia dla nieruchomości określana jest według wartości odtworzeniowej dla całego przedmiotu ubezpieczenia, ustalonej na dzień jego zgłoszenia do JeŜeli w momencie przystąpienia do ubezpieczenia stopień faktycznego zuŝycia nieruchomości przekracza 50 %, lub wiek nieruchomości 30 lat to sumę ubezpieczenia określa się według wartości rzeczywistej na dzień przystąpienia do 3. Suma ubezpieczenia nieruchomości w budowie niezaleŝnie od stopnia faktycznego zuŝycia tej nieruchomości - ustalana jest wg przewidywanej wartości odtworzeniowej nieruchomości w budowie na dzień zakończenia budowy lub na koniec 12-miesięcznego okresu 4. W przypadku gdy suma ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie jest równa bądź wyŝsza od zł Ubezpieczający jest zobowiązany uzyskać zgodę Ubezpieczyciela na przyjęcie deklaracji przystąpienia do Ubezpieczyciel jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych. Brak odpowiedzi Ubezpieczyciela w tym terminie poczytuje się za odmowę wyraŝenia zgody na przyjęcie deklaracji. WyraŜenie zgody na przyjęcie deklaracji jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Odszkodowanie za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem, rabunku lub dewastacji stałych elementów budynku wynosi nie więcej niŝ 5 % sumy ubezpieczenia nieruchomości lub nieruchomości w budowie, maksymalnie zł.

4 Strona 4 z 8 6. Suma ubezpieczenia ulega kaŝdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aŝ do jej wyczerpania. 7. Suma ubezpieczenia, która uległa zmniejszeniu zgodnie z ust. 6 jest podwyŝszana do pierwotnej wysokości poprzez proporcjonalną dopłatę składki uzupełniającej. Składka za podwyŝszenie sumy ubezpieczenia obliczana jest proporcjonalnie do okresu od dnia wypłaty odszkodowania do końca danego 12-miesięcznego okresu 8. Doubezpieczenie do pełnej sumy ubezpieczenia po wypłaceniu odszkodowania zgodnie z postanowienia ust. 7 dokonywane jest automatycznie z chwilą wypłaty odszkodowania. 9. W razie gdy w trakcie danego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia ulegnie zmianie wartość nieruchomości lub nieruchomości w budowie wskazana w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, nieruchomość będzie ubezpieczona do końca tego 12-miesięcznego okresu na dotychczasowych warunkach. Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego począwszy od kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia na podstawie nowej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia złoŝonej przez Ubezpieczonego oraz przyjętej przez Ubezpieczającego najpóźniej na 10 dni przed końcem danego 12- miesięcznego okresu 10. W razie gdy w trakcie danego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia nieruchomość w budowie zostanie oddana do uŝywania zgodnie z przeznaczeniem, do końca tego okresu ubezpieczenia nieruchomość ta jest ubezpieczana na dotychczasowych warunkach. Zmiana wysokości składki dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego począwszy od kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia na podstawie nowej deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia złoŝonej przez Ubezpieczonego oraz przyjętej przez Ubezpieczającego najpóźniej na 10 dni przed końcem danego 12-miesięcznego okresu ROZDZIAŁ III UBEZPIECZENIE RUCHOMOŚCI DOMOWYCH, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W śyciu PRYWATNYM 7 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ryzyk, o których mowa w 4, ochrona ubezpieczeniowa moŝe zostać rozszerzona o szkody rzeczowe powstałe w ruchomościach domowych i stałych elementach wyposaŝenia, znajdujących się w ubezpieczanej nieruchomości oraz o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich. 2. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 nie jest moŝliwe w odniesieniu do ubezpieczanych nieruchomości w budowie. 8 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Zakres ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposaŝenia znajdujących się w nieruchomości obejmuje szkody powstałe wskutek: a) poŝaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, przepięcia, b) kradzieŝy z włamaniem, rabunku oraz dewastacji. 2. Ubezpieczyciel ponosi takŝe odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, objętymi zakresem ubezpieczenia z wyłączeniem szkód polegających na zaginięciu ubezpieczonego przedmiotu podczas akcji ratowniczej. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązani są oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności Ŝycia prywatnego. Ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polski. 9 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte odpowiednio wyłączeniami zgodnie z postanowieniami 5 oraz za szkody powstałe: 1) w dziełach sztuki, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i bibliofilskich, dokumentach i rękopisach, programach komputerowych indywidualnych i produkcji seryjnej oraz jakichkolwiek danych zgromadzonych na nośnikach danych, 2) w gotówce i innych środkach płatniczych (krajowych i zagranicznych) oraz papierach wartościowych, 3) w nieoprawionych kamieniach szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych, perłach, bursztynach i koralach nie stanowiących wyrobu uŝytkowego, 4) w srebrze, złocie, platynie w monetach, złomie i sztabach, 5) w trofeach myśliwskich, 6) w broni wszelkiego rodzaju, 7) w zewnętrznych elementach anten telewizyjnych i satelitarnych, 8) w paliwach, 9) w przedmiotach i materiałach słuŝących do działalności usługowoprodukcyjnej, z wyjątkiem urządzeń warsztatów chałupniczych znajdujących się w lokalu, 10) w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe, 11) w pojazdach mechanicznych, dodatkowym wyposaŝeniu pojazdów mechanicznych oraz częściach zapasowych, 12) w ruchomościach domowych znajdujących się na nieobudowanym balkonie lub tarasie; przez nieobudowany balkon lub taras rozumie się płytę z balustradą, wgłębienie lub wnękę znajdującą się na zewnątrz mieszkania, połączoną z mieszkaniem drzwiami wewnętrznymi, nieosłoniętą ze wszystkich stron trwałymi elementami budowlanymi (np. szkło, drewno, kraty), 13) w następujących ruchomościach domowych znajdujących się w budowlach i pomieszczeniach gospodarczych: sprzęcie audiowizualnym, elektronicznym, komputerowym, fotograficznym, aparatach telefonicznych (w tym komórkowych), wewnętrznych urządzeniach telewizji satelitarnej, instrumentach muzycznych, wyrobach z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych, perłach, koralach, bursztynach, futrach, 14) w zwierzętach i roślinach. 2. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) objęte obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2) wyrządzone przez Ubezpieczonego najemcy nieruchomości albo wynajmującemu, 3) objęte odpowiedzialnością Ubezpieczonego i osób bliskich, rozszerzoną lub przyjętą na podstawie jakiejkolwiek umowy, w takim zakresie, w jakim odbiega to od odpowiedzialności określonej przepisami prawa, 4) powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem pracy, zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej, 5) powstałe w mieniu osób trzecich, znajdującym się w miejscu ubezpieczenia zajmowanym przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie, przyjętym w celu uŝywania, przechowania lub naprawy, 6) powstałe wskutek zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 7) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, 8) wyrządzone uŝytkowaniem silnikowych jednostek pływających, 9) związane z wyczynowym uprawianiem sportu, 10) powstałe w związku z posiadaniem i uŝywaniem broni siecznej, kłującej i palnej, 11) nie będące szkodą osobową ani rzeczową (czysta szkoda finansowa), 12) dochodzone w postępowaniu karnym, 13) związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych, 14) wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych, o których istnieniu osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała lub przy zachowaniu naleŝytej staranności mogła się dowiedzieć. 10 SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

5 Strona 5 z 8 1. Sumę ubezpieczenia określa się na wniosek Ubezpieczonego i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposaŝenia określona jest według wartości rzeczywistej. 3. Suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym ustalana jest niezaleŝnie od wartości ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposaŝenia - według jednego z następujących wariantów: Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od kradzieŝy z włamaniem lub rabunku Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym WARIANT I zł zł zł WARIANT II zł zł zł WARIANT III zł zł zł 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do następujących limitów: 1) W odniesieniu do szkód powstałych w ruchomościach domowych oraz stałych elementach wyposaŝenia znajdujących się w budowlach i pomieszczeniach gospodarczych - 10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiednio -10 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od kradzieŝy z włamaniem, 2) W odniesieniu do szkód powstałych w wyrobach z metali szlachetnych, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych, pereł, korali, bursztynów oraz futrach - 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiednio 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od kradzieŝy z włamaniem, 3) W odniesieniu do szkód powstałych wskutek dewastacji po dokonanym włamaniu lub rabunku - 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od kradzieŝy z włamaniem, 4) w odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi - 50 % sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wyposaŝenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 5. Suma ubezpieczenia ulega kaŝdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania, aŝ do jej wyczerpania. ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 11 WYMAGANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. NaleŜyte zabezpieczenie mienia przez Ubezpieczonego jest warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Mienie jest naleŝycie zabezpieczone, jeŝeli dopełnione są wszystkie poniŝsze obowiązki: 1) z zastrzeŝeniem pkt. 2-4) wszystkie wejścia do budynku, lokalu mieszkalnego lub uŝytkowego są zabezpieczone pełnymi, prawidłowo zamontowanymi drzwiami zewnętrznymi, które są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden posiadający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej o zwiększonej odporności na włamanie, 2) z zastrzeŝeniem pkt 4) drzwi zewnętrzne zawierające szklane elementy muszą być zabezpieczone w sposób, który uniemoŝliwia wejście do pomieszczeń lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie, 3) wejście do garaŝu, piwnicy lub innego pomieszczenia gospodarczego zabezpieczone jest drzwiami zamkniętymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia, chyba Ŝe stanowią one jednocześnie drzwi zewnętrzne domu w takim przypadku z zastrzeŝeniem pkt 4) stosuje się wymogi, o których mowa w pkt. 1); elektroniczny system zamykania drzwi garaŝowych (np. automatyczne drzwi na pilota) uwaŝa się za naleŝyte zabezpieczenie takŝe wtedy, gdy drzwi te jednocześnie słuŝą jako wejście do domu jednorodzinnego, 4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna są prawidłowo zamontowane i zamknięte w sposób, który uniemoŝliwia ich otwarcie przez osoby trzecie bez uŝycia siły i narzędzi, 5) klucze do zamków i kłódek znajdują się wyłącznie w posiadaniu ubezpieczającego lub osób upowaŝnionych do ich przechowywania 6) otwory w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemoŝliwiający dokonanie kradzieŝy bez włamania. Wyjątkiem są otwory na piętrach powyŝej parteru oraz na najwyŝszym piętrze, jeŝeli nie ma do nich dostępu z połoŝonych pod nimi lub obok nich balkonów, dachów, przybudówek, tarasów, schodów lub stałych drabinek, a w przypadku otworów na najwyŝszym piętrze takŝe z dachu połoŝonego powyŝej. 3. Obowiązkiem ubezpieczonego jest równieŝ: 1) przestrzeganie przepisów przeciwpoŝarowych, 2) dbanie o konserwację przewodów oraz urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę, 3) stosowanie odpowiednich środków ochronnych w celu zabezpieczenia przewodów i urządzeń przed mrozem. 4. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 2-3, uprawnia Ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeŝeli miało to wpływ na powstanie szkody, jej wartość albo moŝliwość ustalenia wysokości odszkodowania. 12 ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczony wyraŝa wolę ubezpieczenia na niniejszych warunkach ubezpieczenia przez wypełnienie i podpisanie deklaracji przystąpienia do 2. ZłoŜenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia uwaŝa się za skuteczne pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający potwierdzi pisemnie jej przyjęcie. Potwierdzenie następuje poprzez złoŝenie na deklaracji podpisu przez osobę upowaŝnioną przez Ubezpieczającego. 3. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczonego i Ubezpieczającego. 4. W deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Ubezpieczony wyraŝa zgodę na finansowanie składek ubezpieczeniowych i zobowiązuje się do zapewniania środków na rachunku bankowym w wysokości składki ubezpieczeniowej określonej w deklaracji przystąpienia do 5. Ubezpieczający pobiera składkę ubezpieczeniową z rachunku bankowego Ubezpieczonego najpóźniej następnego dnia po dniu przyjęcia deklaracji przystąpienia do W przypadku Ubezpieczonych, którzy zawarli z Ubezpieczającym umowę kredytu hipotecznego składka pobierana jest w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy. 6. Okres ubezpieczenia dla poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się w dniu wskazanym w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia jednak nie wcześniej niŝ następnego dnia po dniu przyjęcia przez Ubezpieczającego deklaracji przystąpienia do Dla Ubezpieczonych, którzy zawarli z Ubezpieczającym umowę kredytu hipotecznego okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy. 7. JeŜeli składka ubezpieczeniowa zostanie pobrana w terminie wskazanym w ust. 5 lub w ciągu następnych 14 dni odpowiedzialność Ubezpieczyciela względem danego Ubezpieczonego rozpoczyna się od dnia wskazanego w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia jako początek okresu W razie gdy składka nie zostanie pobrana w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności względem danego Ubezpieczonego. 8. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń, które miały miejsce w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Ŝyciu prywatnym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem zdarzeń, które miały miejsce w trakcie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 9. Okres ubezpieczenia przedłuŝa się na kolejne 12 miesięcy, jeŝeli Ubezpieczony nie złoŝy oświadczenia o nieprzedłuŝaniu okresu Ubezpieczenie moŝe być przedłuŝane na dowolną liczbę

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami nr 2-4 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. LOCUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. LOCUM WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. LOCUM (tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami nr 1-9 do Umowy Generalnej z dnia 22 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego KOMFORT (dalej: WU KOMFORT) regulują

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH. Postanowienia wstępne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zwane dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A.

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia udzielana jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES CESJA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ) 1 Zastosowanie SWU 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mieszkaniowe. Moja Rezydencja. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkaniowe. Moja Rezydencja. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkaniowe Moja Rezydencja Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA REZYDENCJA NR 1/08 Rozdział I Postanowienia ogólne mające zastosowanie do wszystkich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie:

Poniższe określenia pisane z wielkiej litery, w rozumieniu WU mają następujące znaczenie: WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH Z MERITUM BANK ICB S.A. UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...................... 1 Przedmiot umowy ubezpieczenia..................... 2 Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa www.generali.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH I. Postanowienia wspólne Definicje... 3 Przedmiot, miejsce

Bardziej szczegółowo